Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus... Series graeca... Accurante J.P. Migne"

See other formats


=CM =^0O 
11 II 

01263 


H^flisl "00 }.\':« ^ ^ %'-"•»' i?!^' ..^ .5^^ 


/^^^.•■^^ :-\<^*v>.r^ ^ »■ .<m- ti>ik ■^- A^ ..Ji^ O, '^:>i^. 


ijjifc^ •\ 
\ X V "-^ \ 


> 
V 

S 
y 

V ^M V <^ J 
j^ M^ PATROLOGI^ 

CURSUS C03IPLETUS, 

SEII 

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGUA , UNIFOKMIS , COMMODA , OECONOMICA 

m\m SS. PATRUM. DOCTOKl]!, SCIUPTOKIIIOIE ECCLESUSTICOaiM, 

SIVE LATINORUM, SIVE Gn>ECORUM, 

^Ul AB XVO APOSTOLICO AD MTATEM INNOCENTIl -111 (i.VW. 1216) PflO lATINIS 
ET AD rilOTll TEiirOR.i {ANN. 865) PRO GIIMCIS FLORVERUNT : 

RECUSIO CHUONOLOGICA 

OMNIIM QU.l^ EXSTITEKE MOMMENTORLM CATIIOLIC/E TRADITIONIS PER DUODECIM PRIORA 

ECCLESl^ S.ECULA ET AMPLIUS, 

JIIXTA tDHIONES ACCUKATISSIMAS, INTEU SE CLMQDE NONMJLLIS CODICIBUS MANUSCBIPTIS COLLATAS, 

PEHQLAM DILIGEMER CASTIGATA ; 

nSSEKTATIOMBUS, COMMENTAKIIS, VAKIISQUE LECTIOMKUS CONTINENTEK ILLUSTBATA; 

OUMBUS OrEKIBUS rOST AMPLISSIMAS EDITIONES QU;E TKIBUS NOVISSIMIS S.ECULIS DEBENTUR ABSOLtTA» 

DETECTIS AUCTA ; 
INDICIBUS PARTICULABIBUS ANALVTICIS, SINGULOS SIVE TOMOS SIVE AUCTORES ALICUJUS HOMENTI 

SUBSEQUENTIBUS, bONATA ; 

CAPITILIS INTRA irSUH TEXTUM RITL DISPOSITIS, NECNON ET TITCLIS SINGULARUM rACINARUM MARGINEM BUPERIORGM 

DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADOKNATA ; 

OPERIBUS CUM DUBIIS, TUM Al'OCRVriIIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINE AU TKADITIONEM 

ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA; 

DUCCNTIS ET AMPLIUS INDICIBUS LOCUPLETATA ; SED PR*:SEKTIM DUOBUS IMMENSIS ET GENERAI.IBUS , AI.TERO 

tCILICET REKUM, QUO CONSUI.TO, QUIDQUID NON SOLUM TALIS TALISVE PATLK, VERUM ETIAM UNISQHSQUE 

PATRUM, ABSQUE ULLA KXCEPTIONE, IN QUODLIBET TIIEMA SCKIPSERIT, UNO INIUITU i;ONSI'li;iATUR ; 

ALTEKO SCUIPTUKji; SACItiE, e.v quo lectoki comperike sit obvium quinam paires et 

IN QUIBUS OPEKIM SUORUM LOCIS SINCULOS SINGULOKUM LIBRORUM SCKIPIUKE VERSUS, 

APRIMO GENESEOS USQUE AD NOVISSIMUM APOCALVPSIS, COMMENTATI SINT. 

SniTIO ACCURATISSIMA, C/ETEKISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, Sl PERPENDANTUK CIIARACTEKUM NITIDITaS, 

CIIAKT/E QUALITAS, INTEGKITAS TEXTUS, PERFECTIO COKRECTIONIS, OPERUM KECUSORUM TUM VARIETAS 

TUM NUMEKUS, FORMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SllilQUE LN TOTO PATKOLOGI/E DECURSU CONSTANTBT, 

6IMILIS, PRETII EXIGUITAS, PR.ESERTIMQUE ISTA COLLECTIO, UNA, METIIODICA ET CIIRONOLOGICA, 

.SEXCENTOKUM FRACMENTORUM OPUSCULORUMQUE IIACTENUS IIIC ILLIC SPARSORUM , 

PRIMUM AUTEM IN NOSTRA BIBLIOTIIECA, EX OPERIBUS ET MSS. AD OMNES /ETATES, 

LOCOS, LINGU.VS FORMASQUE PEKTINENTIBUS, COADUNATORUM. 

SERIES GR^CA 

U<QUA PRODtLiiNT PATKl-S, DOCTORES SCRIPTOHF.SQUE ECCLESI.E CR/ECiB 
A S. BAR.\A1JA AD PHOTILM, 

AGCURANTE J.-P. MIGINK, 

Bibliolhecae Clcri uuiversee, 

SIVE 
CURSUCU COMPLBTORLM IN SINGCLOS SCIENTI;E ECCLESIASTIC-E RAMOS EDITORE. rATROLOGIA, AD INSTAB IPSIU5 ECCLESI*, IN DUAS PARTES DIVIDITUR, ALIA NEMPE LATINA, ALIA GR.ECO-LATINA ; I.ATIN* 
JAM INTEGRE EXARATA, VIGINTI ET DUCENTIS VOLUMINIBUS MOLE SUA STAT, CENTUMQUE KT JMLLE FRANCIS VENIT. GR.4;CA 
DUPLICl EDITIONE TVPIS MANDATA EST. PRIOR GR.tCUM TKXTUM CUM VEKSIONE LATINA LATEKALIS COMPLECTITUK, ET 
KORSAN CENTUM VOLUMINUM EXCEDET NUMERUM. POSTERIOR AUTEM VEKSIONEM LAIINAM TANTUM EXIIIBET IDEOQUE I.N- 
TRA QUINQUAGINTA CIRCITER VOLUMINA RETINEBITUR. UNUMQUODQUE VOLUMEN CR.ECO-LATINUM OCTO, UNUMQUODQrB 
MERE LATINUM QUINQUK FKANCIS SOLUMMODO EMITUR : UTROBIQUE VERO, UT PRETII IIUJUS BENKFICIO FRUATUR EMPTOK, 
COI.IKCTIONEMINTEGKAM SIVE GR.4CAM SIVE LATINAM COMPARET NECESSE ERIT ; SECUS ENIM, CUJUSQUK VOLUMINIS AM- 
PI.ITUDINEM NECNON ET UIFFICULTATES VARIA PRETIA /EQUABUNT. PATROLOGIJE GRjECJE TOMLS XXXM. S. GREGORIUS N.UIANZE.NLS. EX<,UI)Er>ATi:R ET VENIT APUI) J.-P. MICNE LDHOHEM, 
IN VIA hlCTA li-AMHOISi:, IMiOPE POKTAM ITiTETL'E PAIUSIOUUM \ ULCC DEyFER iNOMI.NATAM 

SKi; |'ETIT-montrol:gk. 

1853 BR 

(dO 

PiL S/ECULUM IV. 

TOY EN AriOlI IIATPOI HMaN 

rPHropiOT 

TOY eEOAOrOY 

APXIEniSKOIIOY KiiNTTANTINOYnOAEtiS 

TA ETPIIKOMENA DANTA. 

SANCTI PATRIS NOSTRI 

GREGORII THEOLOGI 

VULGO NAZIANZENI, AKCUIEPISCOPl CONSTANTINOPOLITANI, 

OPERA QUJE EXSTANr OMNIA, 

XP MSS. CODICES GALUCANOS , VATICANOS, CEnMANICOS , ANGLICOS, NEC NON AD ANTIQUIORES 

EDITIONES CASTICATA, MULTIS AUCTA ET ILLUSTRATA, 

CURA ET STUDIO MONACHORUM ORDINIS S. BENEDICTI E CONGREGATIONE S. MAURI, 

ACCEDVNT 
YAniORUif COMitENTARlI ET SCUOIIA IN OMNIA OPERA SANCTI GREGORIl; 

ACCURANTE ET RECOGNOSCENTE J.-P. MIGNE, 
Bibliothecic Cleri nnlTeirsw, 

SIVE- 
CURSUUM COMPLETORUM IN SINOULOS SCIENTLE ECCLESIASTICiE RAMOS EDITORE. 1 

TOMUS SECUNDUS. 

II — a s~i ciw^o • ■ VENEUNT QUATUOR VOLUMINA 44 FRANCIS GALLICIS.^J C ^ EXCUDEBATUR ET VEMT APUD J.-P MIGNE EDITOREAI. 
IN VIA DICTA DAMBOISE, PROPE PORTAM LUTETI/E PARISIOUU.M VULGO WE.yFER NOMLNATAM, 

SEU rETIT-MONTROUGE. 1838 ELEIVCHUS AUGTORUni ET OPERUM QU^ IN HOC TOIVIO XXXVI CONTINENTUR. 

Qhx $lellula preenotmilur, ea imiic primum inter opeTa S. Crcjorii cowparciil. S. GREGORIUS THEOLOGUS, ARCHIEPISCOPUS CONSTANTINOPOLITANUS. 

Orpiiones XXVII-XLV, Col. 9-6-23 

Appendix. 

Sigiiificatio in Kzechielem. 666 

Melaplirasis in Ecciesiasten. 670 

De fiJe ortliodoxa. ' 674 

* Fragmenliim ex oratione conlra aslronomos. 675 

* Lilurgia duplex. •.■ 677 

* Precatio etexorcismus ad immundos spiritus ejiciendos. 734 
Rufmi prologus in libros S. Gregorii. 736 

* El(jE metrofiolilflB Crelag commenlarius in oraliones S. Gregorii XIX, nunc primum ex 

cndice Basileensi editus curis D. Alberti lahnii theologi et philologi Bernatis-Hel- 
velii. 738 

* NicETj; Serronii commentarius in oralionem I et II S. Grsgorii, ex edltione Christ. Frid. 

Matthaei. 943 

* NoNNi abbatis hisloriffl, ex edit. Monlaoutii et card. Maii. 985 
*Basilii mininii scholia in Gregorii orationem diiplireni contra Julianum imp., ct de 

Herone philosopho, edente Boissonadio, et ad orationem funebrera in Cfflsarium fiairem 

edenle Lud. de Sinner. 1203 

' Anontmi scholia in easdem orationes conlra Julianum imp., ex ediiiono Monla- 

cutii. 1245 Kji lypii MlGMi, au relil-.Muiiiroii^f'. TOY EN ArrOli TTA TPO^ 1 1 MQN 

rpiiroriov lor oeoaoi or 

APXIEinj^KOnoV KfiXSTANTINOYnOAElli: 

Aorof. 

S. P. N. GREGOnil THEOLOGl 

AKCUIEPISCOn CONSTANTIKOrOLITANl 

ORATIOiNES. 

4S8 MOXITUM IN QIIAQLE SEQVENTES TnEOLOGICAS ORATIONES. 

I. Dcvenimiis lanrlpin ad colebrcs ill.is Gresorii « Do Uicologia » orationos, quas ipsi 
nicrito rjuidcm egrejiiira « Tlicologi » cogiiomen coinparariint. In flics cniin, iil jam vidi- 
mus, incrcliresccbat ConslanliiiO[)oli lingiiariiiu priirigo; ac limendum eral , ne etrrenata 
inipiolalis et erroris ainlacia vonerandam fidoi ac Trinilalis doclriiiam pcnilus exstingue- 
ret. Duduiu autem desiiierabatur vir, qiii morum inlegritate, iiigonii vi ct aciirainc, pie- 
latis cl doclrinae excellentia, c.x-cutienlera populum ab erroniin icncbris ad vcritati^ 
liimen benigno revocarot. Ad talo lamquo arduum opus nemo Gregorio aplior, prtcslan- 
tior iiomo ; quippe qui, in sacrarum Litlerariira studio apprirao versalus , abstrusiora 
quacque circa res divinas mira ingenii facililate intcrpretari ac enuclearo possot. Jani 
enim, cx qiio Constantinopolilan.T; Ecclesi<T3 rogimen susceperat, plurima sanc prsebuerat 
tiira doctriiicB, tum pietalis argumcnla; atqiio totiis in id iinum incubucrat, ut, prolligala 
li.nGrcsi , labolaclatam Triniialis doclrinam inslaiirarol. Idcirco nunquam iii omnibus quas 
Constanlinopoli liabuit oralionibus, aliquid de Triniiato intexere deslilit, nec a labore ct 
inilocum li.-erclicis pr.-elio nonquievit. At iio id qiiidem salis. Ipsi eliam cominiis ot aperta 
froiitc oiira lioslo dimicandum eral; et f(uas anno pr.-ccedenti promiseral (1) « Dc liieoln. 
gia » oralioiies, nunc in lucom profort. Tanla fuit illariim vis, ul li;oresis, valido proslrata 
ii',lii, iiiisqiiara exinde caput erigore potuerit. 

II. Iiitor liffireticos qiiibuscuin ccrlamon iniorat Grogorius, audaciorcs se praebebant Eii- 
noraiani. Eoenim impielalis ac sluiliti.-B proru|iorant , ut « se scirc omnia, etiara profunda 
Dei ' , » caque docero prolilcrontur (2). Pr.xteroa , ornate dicendi ciipiditato flagrantes, 
tuin rcrum novitate, tuni vcrborum lonocinio, sibi eleganlioe laiidom ambilioso aireclabanl. 
Eos priiiiiim oppugnat Grcgoriiis, atque liorlatur (3), ut, « frenala , si modo qiioant, ali- 
(jiiandiii lingiia, » sibi auros pr.-cbeant. Tum in tota oralionis sorie unico docot, (lualeni 
osso oporloal rei tlieologiiae doctorom ac magistnira ; alqiie assignat (4-), « quando, ot 
apud qiios , et de quibiis , et qiiousquo » de Deo dissi'rondum sil, ne, inleni- 
pestive locnionlcs, et i|)si ct nobis injuriam iiifcraraus. ll.cc est prior « De tbooiogia » ora- 
tio, quae, jiixla oriidilos, velul caelerarum prooemium, sou praefalio babcnda csl. In altor-i 
vcro (o) , iiivocala Triniiale, de Doo i|iso , licel tre|)idyns , sermonem aggroditiir. Doi exsi- 
stentiam invictissiiue slaiuit, quainvis ipsiiis natiiram niillis quidciii vorbis explicari , 
inuHo miiuis inlolloclu comprelioiidi |iosso, fatoalur. Deindo Iransitad idololalri.-n origineni, 
qiia c.TDci liomincs, ouuiia ad sensus rofercntes , sibi tcrrestn^s, cceleslos ac subteiranoos 
(li-os sliilte ac sldlide finxerunt, ciiiii Dous sola renim naturaliiiin coiilemplatione cogno- 
sci possil. Torlia Tbcologu^a (0) « Uc Filio » iiiscribitur. Qiisecunque ad Cliristi divinita- 
lom oi 487 buraaiiitateiii poriiiient , fuse ac norvose tiactantur. Idera arguraentuiii in 
(piaila(7) prosequitur Gregorius, ac plurima excuticns Scripturce testimonia , quae a I 

• I Cor. II, 10. 

(1) Or. wiii, II. li. (■>') Or. xxviii. 

(2) Or. xxvii, II. 2. |()) Or. xxix. 
(")) ll)i,l., 1). '2. (~) Or. XXX. 
o4) 11)1(1., II. 5. 

riTuoL Gr. xxxvi. 1 II s. r.nF.f.ouu Tiiroi.oci 12 

sii),:^iil;i [Qu oniiiiicrans nomiiia ()u>X' Cliristn, (iini iit Verlio , liini ut (!:iii?liiiu rcToiHinliii 

lioniiiii conveninnt, ca oiniiia eonimiiiio ciiisas |iic a'c ('rn^jile ('X|iori;l. In (ininla ileiii- 
(jiic (8), s.Hirli Siiiriln<; divinitalcm ac iiroccssidncm coiilra Arianos, iMinomianos ct pr.c- 
cipiic .Maceilonianos forlitcr asscrii ; idque sapiiiiilcr obsorvat , nnn idco plurima, ex ipii- 
bus sancli SpiriUis ilivinilas apcrtissiine cnlligi posMl, rcjicieiula esse , quod ipsa , ccrUis 
ob causas, non ila ex[)rcssc saciariiin Littcrariini moniimonlis coiisij^nata sil,ncc, anxio 
de nomiiium sono litigaiulum , cuiu res ip-as Scripturcc auctorilaie comprobalas csso 
conslet. 

111. Analylicara istarum orationum synopsim paiicis qirujem alti^^i.mus , ne fiisiori ser- 
mone illariim aciem, si ila loipii las est, obluinlercmus. Con>enliuiit eriidili eas Constan- 
tinopoli lialiit.is fiiisse anno 380. (iregorius ipso nobis liiijiis rei ar^umeiiia siippiidilai. In 
oraliono cni;ii quadragesiiiia seciinda, siupicnli aiino pronDiiti.ila , dc Scripliii;e tcsiiiiio- 
niis,(|uffi a Catholicis in licerclicos , vel ab islis iu oriliodoxos torqucbaiitiir, au-cns, sic 
liiquiiur (9) : « Et quidem SoriptiiraB lestimoiiia , qiuc iiticuticiitibus molesliam exliibent , 
aliis relii)qiii:iius , ciim a miiltis jam s;npe, luiu eliam a ii.ibis haiid poilunclorin el iiegli- 
genler lilteris mandala fuerint. » Q[\ha verba, juxta iiilerprcles, nuii solnni Iheolo^icas 
orationes designant, veru n eas eliam jara scriptas, suminaque ctiiu eura el.iiioralas indi- 
cant. Conjici quoque potesl , sinijulas (|ui'lera ipsas, primo pro concioiK! b.ib las, pnstea 
vero inaliiriiis digestas , ab ipso (jregorio fuisso lilteris consigiiat.is. llinc illa; oralioocs 
non iiuinerilo visae sunt Hieronjmo libri fonnain rcfcrre. Scribil cniiii hac do ro (10) : 
« Adversus Eunomiiim liber uiius, De Spiiilu sauclo liber uiius. » I']! qiiibus manilestum 
est, qiiatuor salteiii priores, uipole qu;e seciim arclissime coli;ereai)l , unica ta iliim ora- 
tioiie, seu libro , a sancto Doclorc comiirehendi. H;iiic eliain ob caiisam, iieque vulgatiiiu 
caruin ordinem mutare, neijue abaiii ab alia sejiarare voluiraus, licot alicB iiiterim oiatio- 
nes dictajct iuterjeclBe videri raenlo possint. 

(8) Or. xsxi. (10) Dc ncripi. eccL, c;)i). 117, Ojip. l. II, col. 707 

(9i Or. XLii. I). 18. C(i. M. ()R.viioxxvn\ 

TIIEOLOCICA PRIMA. 

Adversiis F.unomianos prwviii ilisscrtnlio. 

I. Ail eos, qiii oriialu (iiceiuli ciipiililaic ll;igr:iiil, 
iniiii serino eril. Et ut Scri|iUn"o veibis rxorili^ir, 
F.cce ego adveriium le conlumeiiosani ', l;uii iii do- 
teudo, qii.im iii ainliendo, el cogiliiiulo. Sunl eiiiin, 
siiiil quidaii), qiiilnis iioii 483 ■iurcs (liiiil:ix u, si;d 
cliain liiigua aupie adou iiiaiuis qiioqne ips*, iit 
\ideo, ad serinoiies iioslros pruriunl,' qiiiqiie iiia- 
nibus verbis, el conieniiuiiiljus rulso iioiniaaiae 
scieiili», ac disiinlaliomiin pugiiis '', qu;e iiullain 
ulilitatein afferuiil, olilectanUir. Sic eiuiii, iinld- 
quid iii veibis, vcl supervacaneuin, vel ciiriDsuin 
est, vocat Pauhis, ille bre\iaii verlii ' pi;eco et 
jisserlor, ille piscalorum discipuliis, ac pr;ccepior. 
Ili vero de quilms oralioiicui li;d)eiiiiis, iiliiiain, 
qiie;iiadinudiiin liiigiiaiii voliiliileni li.ibciil, alqiie 
nnliiliorilius ei prob;itioribiis verbis inseciaiidis 

' Jer. I., 51. =■ II Tiin. iv, 3. ' I Tiin. vi, l. 

1 Alias XXXIII. Qujcaulein 27eral, iiuiicoli. — lla- 
biia aniio o8U. 

(ll)A'«r(i EufOftiaywy. Heg. a, Oilb. 3. Uiif : 
Ilfio; Eivoaiav/j? TCfoOia/.c;'.;, xal Sti oj T.x-i-b; ->> 
T.-.rj: (f>£oj OLa/eysiOa'., r, zdvTOT;- < Pnevia in Kii- 
iiuiiii;inos ilisseilatio, el ijiiod iioc eoiiliiuio, nec 
oinniliiis inoilis ile l)f0 disscirniluin sil. » Ueg.biU : 
Upoc EJvo;ji'.avoJ.;. Cduilief.: KiTi EJvon'.av(vv, y.a\ 
T.zrS'. OcoXoyiaj 7:oo5ta).s^i? • f Coiilia Kiiiioiiii^uios, 
el d»; tlieolot;i:i pncdisscrtalio. i — i Sir iiiM riliiliir, 
ail Leuv , proplcrea qiiod iii ea qiiariiiiul:iiil ic- ' 
riiH) expusilio quasi pra;inittaiiir. > Aildunt iioiinul- 
li, iojSiOr) ev K(»)V(nov:ivou7t(5).si, i Goiistaiitiiiopoli 
dicla. • AOrOI KZ . 

A QEOAoriiiox npnTOZ. 

Kazlt EvrojuayCoy (II) :TpodidXsF,i<; 

A'. npi? Toj? ^v Xiiyi') xo[j.i|'o'jj 6 X^iyoc. Ka'i ivir 
d-6 ZTfi Vp^fjTfi 5p^(o;jiat ■ 'iSch e;xt) i:tl cri z}\y 
vPpiazpiar, y.a\ -aiSeuciiv, v.aX 4xot;v, xa\8i(ivoiav(l 2) . 
Etst Y^^P) ^•"' ■Jc/s^, ol xrjv ixoTjv (1.)) 7:posxv(b- 
jjiivoi xal tT]V •{kSi^^i.^j, fjOT] Oi , (u; opiii , xi\ tr^ 
/;Tpa (H) Toi; fujistipoi? ),(5Y0t?, xat x^'PO''"-S ('3) 
Tai; pzSijXot; Xivo'j(uv!at;, v.aX liv-iOiTEat x^; (J/e^jS- 
(j)VJ;jiO'j yvwjjo);, xa\ -at; i\; oJosv xpTjJtiJiov 95- 
pojiat? ),oYopia;/'atc- 0\i-m Yio 6 IlaOXo; xa),£t Ttav 
■zh Iv VjtM ■Ktp:-.-0'i xa't 7:3pi£pY6V, 6 to-j j'jv::T|jtr,- 
[iivoj (lU) Xdyo.j xf,pj5 xa't 1>zii%\b}-:T\:, 6 T('jv (iAt^o;v 
[jiaOT,TT;; xa't 6toaaxa).Os. OuTOt Zk, T£p\ (Lv 6 "A-yyo;, 
B eiO: [Ji£v, tx)3T.-.p Tr,v y),(7)cr(Tav eUsTpojfov iy^o^jsi, xal 
0£tvT;v STTtOiTOat /^YOtg eiJfevJTtipot? t£ xa't ooxt- 
(jL(OT£pot;, o'JTW Tt xa'*. :r£p\ Ti; 7:pa;£t; f,3xoXo'j\To. 
Mtxp>jv ojv, xa\ ti('); f.-Tov av fiav so'ft7Ta\ xa\ 

'Roiii. IX, 28. 

(12) Kiii :Cfiibe.x'Ciy, xal d/(oi}r, xal fjiurriar 
11.1'C dcsiiiit iii plerisqiie cudd. Mec ea esse Gicgoni 
liiii.il Billiiis. A^iinsiit lainnn EPas. 

(15) Ti\y axo)'{%'. Foilc, Tr; axof;. Edit. 

(\i) lial ziiy ys^ipa. I)e»igii:ii liic Grcgoriiis Eii- 
iiiiiiii:iii(iriiiii luipiobiialcin, (jiii, ciiu) iiiipaies c^- 
si'iil Gicgiuio, Ipsiiiii laiiicii iiiale iiiiilcLaiidi ciipi- 
dilali! anlcliaiil. 

(I.')) Tvit; !\pezepoir .Xtjyoir, xal y/iipcyTer. Ilajc 
desiiiii i 1 lti'g a ci Or. 9. 

(IG) i'(,'rr(vTyo;/(.;rf,i'. Ilic :ill(iiiit ad liiuic lo' iiiii 
niiiii. i\, 28, III qiio raiiliis Ev.uigeliiiin nuiniii.il, 
< lircviuluni verliiiiii , > qiiud ics iii.ixiiiias paucis 
verbis coKiidcctalui. n OnVTIO XXVll. — TIIEOI.OGIC.V u xuCijTat /.OYWV (17) aT&Tro; xa\ rapiSo^O'., t/' itrw A aficiii cl Vilioiiimlciii, sic cli;iiii iii iij^cinli) caiinleni 
•ci xal veXoEio? i::p\ YS/ofou T:p4Y[;.aTo?. opcraii; ciilliicaiciil ! Pariiiii igiliir, cl iiiiiiiis riir- 

lassc c:ivillaioi'es cssciil, si itl faccienl, nec lain alisiiiilc aliiiic iiisolciilcr iii vcrbis, pcriiitlc aliiiio 
iii alc;c Imlo, vcrsarenliir, iil riiliciile ilc rc riiliciila liuiiiar. D'. 'Etc\ II Trajav eOacfisfa; 6oiv xaTaXtJTav-ei;, 
np6f £v ToiJTo pXiKouut [^iivov , Tt 5f,jouaiv i] Xii- 
oo'jai (18) Ttov 7Tpo6aXXop.ivtov (xaOancp ^VToi!; Osd- 
Tpot.; oE TJt 7:aXatj|AaTa or;jjio3t;uovT£i;, xa"i tiuv ira- 
Xata;j.aT(i)v 0'Jx osa -oo; v;xr,v tfipct xaTi v(!(jtou? 
i3tOXr,j;(o;, aXX' oja Tr)v otj/tv xXiTiTct toiv ajjtaOtuv Ti 
TOiauTa, xa\ 0'jvap-dtl!it Tiv £7ratviTr,v), xa"t Sst ra- 
oav jxkv otYopiv 7T!-pt6o[jif;;raOat Toic vo'jt(ov Xiyot? , 
Tiav Oi JujjiTOJtov d-ox'/a;ijOat t^Xuapta xa\ dr|Oi'a, 
■naaav ol iopTf,v xa\ rivOo; at-av, Tf,v [/cv dviopTov 
elvat xa\ [jt£jTf,v xaTr,9£ta;, t?j 6k ■jrapajjiuOsTjOat II. QiKiiiiiim .nilcin, oiiini piclalis via siiUl;ila cl 
ilcicla , liuc nniiin silii prii|>iiniiiil, iit qincsliiiiics 
vci siriiii;;inl, vcl solvanl (i|iicnKuliiii)iIiiiii, i|iii iii 
llicalris vii!f;i ociilis ccrl:iniiiia oslciilaiil, el qiii- 
ilciii (■jiisinoili cci laiiiiiiiiiii gcncra, qiuc iion jiixl;i 
palujstrx' lcges viclori;im coinparant, sed imperl- 
loruni (Uiiitaxai ociilos |>erstriiigiinl, ac laiulcni u 
spcclatorihiis capt;iiil) ; et res liiic rcdit, iil lionim 
(lispiil;ilioiiilius, ct riiriiin oinnc circiini.-^lrcp;)!, ct 
convivia oniiiia iiiijiisinoili iiiig:iriiin l.cdio oliliiii- 
ilanlur, et festuin omnc iiifestivuin sil ac mojstiiiae jujj.cfopd [jt:i.^ovt (19) TOt; CiT^ifli^at", ■raaav 8i 5t- " plciiuni, ct luclus oniiiis m;iji)ri c.ilaiiiitalc, lioc (j/XsiaOa; yuvatx(oviTtv, 4zXiiTr,Tt juvTpotpov, xa\ t6 
TTi; at6o'j; dvOo; dTtOJuXdaOat tt] r.zy. liyo-j Ta-/u- 
Tf,Tf ^r£;5)) TauTa outo), xal -h xax'jv dJXiTov xal 
d'.;<jpr,Tov , xat xt'/5uv£'J:t T3'/viJ5ptov (20) elvai ib 
[jtiya f]|i(ov [jtuaTfjptov (fipJ, tojoutov yo-jv T^^itbv 
dvajxia0(ojav oi xaTdJxorot (21), jTtXdY^^voi; Tta- 
Tpixoi; xivou[jtivojv, xa\ , o 9r,Jtv 6 Gjto.; 'Ispcjjita;, 
j-3pajJO[jtiv(ov Td aijGr|T'r,pia, oaov [J.t5 Tpsyioj; t^v 
■::;p"t toutiov oi^aaOat loyov, xa\ tt)v YXwaaav [xixpVj 
J-tayovTi?, dv dpa xa't (22) 5tJv(ovTat, Tf,v dxoT;v 
Vjjiiv 'J-oOiTtojav. IldvTtii; ok o'j5kv sr,[jtio)Of,j£jO£. 
"11 -j-dp Ei? (JJTO eXa/>f,ja[Jt£v dxouo'mov , xai Ttva 
Y.zp~h-t iJX^''' X(!','o;, TfjV ('o^iXctav tt;v ujjtETipav esl, qua-stioiium argiiliis , initigeiur, ac ilcniqiic 
gyn.tcca oiiinia, siniplicilalis aliiiiiiia, tiirbciilur, 
01 puiloris flos priccipiii hac conicnilcndi libiilino 
compilciiir; quoiiiam, inquam, liaec ila se lialieni, 
adeoque intoleranda esl vis Iiiijiis iii;ili, iit pcricu- 
lum sil, ne magniim fidci noslrx inyslciiiiin cxi- giia qu;cdain articula esse vidc;ilur : nos pa- tcriiis visceribus incilatos, alqiie, lU Jereiiii;i; ver- 
bis uiar \ scnsoriis distorlos et laniatcs, cxplora- 
lores isii haeienus perferanl, ui. qu;c de liis rcbus 
dicluri siimiis, aiqiio aiiiiiio excipi.inl; ac liiigii;i, 
si niodo qucanl, aliqnandiii ficnata, iiobis aiircg 
pnvlieanl. In qua re niliil prci-fcclo csl, cur daniiii 
(I::£t5ri aT:£tp£t jji^j o a^TtEiptiiv t?jv Xijyov l7:"i 7;daav ^w quidquid meluatis. Aiit cnini cgo iii aurcs audieii Sidvoiav, xap7:o90p£i 5k fj xaXf) ts y.a\ y5vi[j.o;)' f, 
d7:f,A0£T£ xa't to'Jto (25) fijj.tov 6ta7:T'JjavT£; , xa^l 
7:X£iova Xa6(jvT£; uXr,v d';Ti/,0Yia; Ts xa't ttj; xaO' 
f,jjttov Xot5opta;, tva xa't p.dXXov ujjtd; a'JTOu; £JTtd- 
ar,T£. Mr) 6au[jidar,T£ Zl , ei TOpdoo^ov ipto Xoyov , 
xa\ 7:api -.b-j ujjtiTspov vo[jtov, o'i 7:dvTa ci5ivai t£ 
xa"t 5i5dax£iv 'J7iti-/v£ij0£ Xiav v£avtxtij; y.ciX yi-j- 
vattij;, t'ja [J.r] Xu7;co Xeywv d[xa0tjo; xat Opaaito;. tiuni ' loqiiar, atijiie iia friicliiiii ariqiiein, hoc est, 
ulilitalem vcslrain,489 oralio allaUira cst (qiian- 
qiiam eiiini is qwi vcrbuiii Dei scmiiiat ", in aiii- 
nios oinncs seiniiial, taincn probi dunlaxat atqno 
fccundi fruclum fcriiiii) ; aul iia discesseritis, iit 
luiiie qiioque scrinoiiein noslrum cxpIoJatis, iibc- 
riorciiiqiie coiitradiccnili, nobisque conviuandi iiia- 
teriam nanciscainini, quo plcnius etiam aninios vestios pascatis. Ncc vcro mirum vobis videatur, si qiiid a vestra o|)iiiione, ac lcge vestra alienuiii 
dixero, qui scire vos omnia et docere profiiemini, pcrqiiam forliter ac generose ; noi» eoim dicaiii 
ilulte et temere , ne qiiid aniinos vesiros offcndam. 

T'. 0'j TiavTo;, iL ouTOt, t6 t.z(j\ &zo\J cf tXojo-yciv, III. ^fon ciijiisvis esl, o viri, de Deo disscrere, 

0'j TtavTo; • oux 0'JTto t^ rrpdYjJia sGoj-jov , xal Ttov noii, inqiiaiii, tujusvis ; non adeo vilis ae protriu 
yajjtal £pxo,aiv(ov. npoaOf|j(o 6^, ouok 7rdvT0T£, o'J6i lioec res esl, ct coruiii, qui Iiiiini adhiic replaiil. 
TTdJiv, o'J5i 7:dvTa, dXX' ejTtv 6t£, xal ol; (24), xa\ Addam eli;im iioii ciijusvis tcniporis, nec apud 
icf' ojov. Ou TrdvTtov [ji^v, o-:i -10)-/ klr^zatj^i-jw-i xa't qiiosvis, ni'c de qiiibusvis ; scd terlo leinpore, cl 
SiaSsGr^x^JTtov £v Oitopia, xa\ ~(,h to'Jtojv, xa\ tj/u- apud ccrlos bomiiies, et aliquoiisqiie lioc f.icien- 
Xrjv xal ail)[xa y.£xaOap[jiivojv , f^ xaOatpo[j.ivtov, t^ [X£TpitoTaTov. Mr] xaOaptiJ ydp £!i7:T£a0at xaOapoiJ tu- 
/h-j ouos dj',faX^;, toJTrsp ou5^ '66z: aaOpa f,Xtaxf,; 

" Jcr. IV, 11). ' Kccli. XXV, 12. » M;iltli. xni, i. 

(17) luvirrnl .loyior. f Scrmoniini uriiiatorcs, » 
iil csl, 1 qiii se in scrmoncs prtccipilcs dcvolviinl. » 
Sic desigii.iniur Kiiiioiiii;ini, qiii, iiriiialiiriiiii iii- 
siar. siirsiim ac (lccirsiini argiitaudo fcraiitiir, lii 
iioiiiiiillis, xu6£uTai, < alcatores. i 

(IS) S>'icvvair i) Mcrcvcn. In quibusdani, Sfjjto- 
jiv f] X'Jjo)at. 

(I!)) niifctiivOFJaOai cvft^cpa jii-:i<^ori. Id csl, 
8ao^jv£j0ai, < giavior, oiicrosior rfliii:iiiir. t Siccnim diim est. Non ciijuslibet qiiidem, quoniam lioc mii- 
neris bis duiilax.it iiicumbil, qui cxactissime cxplo- 
raii suiit, ac conlcmiilaiido longe processerunt, Joli xvi, 2, « oiicrosos consolatores t aniicos np- 
pclbil. 

(20) Tnyrvfytcr. Billius in priina cd.: < arguta- 
triccin qiiamili^m arti.^ni.i 

(21) l(ti-cicn{c:zot. Eo iioinine f;iIsos cpiscopns 
sigiiilicat. 

(22) Kul. Deer-t in Ui'i;g. a, bm, ct Or. 2. 
(25) TovTo. Or. I . toutov. 

(24) K((! c7r. Coisl. I, xaV £-f" oi;. ^ 45 s. r.REGor.M TnEOi.or.T 1G priiisinie cliam, ct corpus, el aniiniim a vilioniin A iy.-l-Jo;. "O-.z oi ; 'HvLy.a av (jyo).f,v Si-iio[xz-j a~h -T]i; sorilibii.^ piirganinl, aiil, iil parcissiiiie loqnar, jain 
lioc agnnl, nl se a vilionini labe pnrgenl. lininiro 
eniin reni purani aUiiigere, iie pericnlo qniilem 
forlasse carcl, (inemadniOiluin nec a^gris ocnlis 
solis radios inlueii. Quaiuto aulcm ? Tuin vitlelicei, 
cum ab exlerno lulo ac lumullu quieiem agimus, 
ncc princeps nosiri piirs improbis vagisque ^siiiiu- 
lacris coiifiuuliuir, (lnm vi-liU (leformibns litleris 
eleganies lilleras , coenoque nngnenluin ailmiscc- 
inus. Vacare cnini liauil ilubie oporiel, et Deum 
cogiioscere : cumque lempus acceperiinus, id agen- 
ilum est, nl ilivina; iloctrins rectituJinem juitice- 
mns. .\|)iiil qnos porro? Nenqie apml eos, qui rein j;(oOtv i),'Jo; ("2.'>) xa\ T7pa/i^c, xa\ i).r\ -zh i^'(!.\i.ov\.y.h'i 
f/iCrj is'jy/ir^za.1 ToT? ii.oy<)T^pr,'.i (20) Tij-O'.? v.iXtA^- 
vojjiivo'.; , oTov Yp^l-^-IJi^" Trovrjpoi.; avajjiiYvJVTtov 
xAXXt) Ypa[ji[jLaT(uv, f) ^opSiph) [iOpdJV eOojOiov. At' 
yip -zoi ijvTt tixo),ajai, y.x\ Yviovai fc)£(5v (27) • xai 
OTav Xi6(0|isv xaipV,/ (2!?), xpiviiv 05o).o-,'ia; ejOJttj- 
Ta. TiT'. 5i ; OT; xb T.pji-c^j. Sti a-ouor,;, xal ou/ (b; 
iV Ti T(ov a).).(i>v, xa\ to'jTO 9).'j2p;iTat ifiioi;, [.lETi 
To'j; tTT-txojj, xa\ ri OcaTpa, xal Ti iii^a-a, y.a\ 
TT]v yaz-zipct, xa\ ti u-b ya<:zipa- oT; xal touto [jti- 
poj Tp^j^Tjc, V) Tzip^ Tay-a tpzT/j.)da xa\ xojjttlEiaTdiv 
avTtO|j;(ov. Ttva S^ 9tXo309r,T^ov , xa\ e-\ ttojov; 
"Oja 'f,[Jiiv IjftXTi, xal eo' ootv V) toG oxo'Jovto,; liujusinodi sluiliose ac serio aniplecliinliir, qiiiiiiie 'd^t; ItptxvErTav (29) xa"i S'Jva[jit?' tva [xtj xaOairsp ot 
non ut qiiidpiam aliud, sic lioc quoque inepla nu- " ijr:p6a)).ojsat Ttov cftovtov i*, Ttov Tpotftov, tyjv oxoi-v 
gaciiaie prosequualur , posl circenses lutlos ei pXa-TwT:v(30)?, Ta<jto[jtaTa£i 3o'J)r£t6l, Ttov ^opTitov 
spectaciila, post caiitiones , post deniqne qn:ur. Tiu-kp8'Jva[JitvTO'j;'j-o6aivovTa;(5l), i^ tt;v 7?,^ Ttov 
ventii, et iis, quie sub venlre suiit, iiidiilseiint ; 'JsTtov oi 3'.joopiiTEpofO'JTojST] xa"t ouTOt Totr iTcii^iot;, 
qui qiiideni ila perdiie affecli sunt, ut lioc quoqnc tv' ourto; etTTOj, tojv Xiytov xaTaTctEdOivTs;, xa\Ba- 
iii oblectamciitoriim parle numerenl, nimiruni de puvOevte? C^ii^twOs'^'' J^^l ^U •^V'' *PXi''3'v o^Jva.uitv. 
divinis reliiis nnniiri, atque argiila dispiilalione concertare. J.im da qnibus, ct i|Uousque dspulan- 
dum? Dc his siilirn, qu;c ingenii nostri 4gX> niodi;lun), aKjue auditoris capluni noii cxce.lnnl : 1 e 
alioqiii, iit nimia vocis intentio alque iniiiiodicus ciUus, aures et corpora labefiictat : aut, si niavis. 
sareinse viribus graviores bajulorum humeros, ac crebriorcs pluvia; lerram opprimunl : ila etiamau- 
ditores qnKstionibus gravioribns ac durioribus oppressi atquc confecti, prislinas quoqiie viros amiilaiii. 
IV. Neque vero naec ipiisquam ita accipial, A'. Ka't o-j Xeyw touto, (xr, oEtv 7:av-oT£ [is^AvriiOat quasi Deum perpetna memoria colenJiim esse ne- 
gein, ne riirsus adversum nos irruant, qui oiniiia 
faciloc slaiim iii caluiniiiam traliiint. Neceniiri lam 
sa;pe spiriuim diieere, quam Dei niemiuisse delie- 
inus : inio, si hoc eliam dici potesl, nibil aliud 
quani boe, faciendiim. Nam et ego iiiter eos iiomeii 0:o'j- [jtT] ■::aXtv E^rrttpuiaOojiav f,[jt:v ot TzavTO sCxoXot 
xa\ taxEtc. IMvr,[iovEUTiov yip 0E'jiJ poXXov i) ova- 
TTVSuoTiov xal el oTtiv te to'jto (52) eiTiEtv, [jtTjS^ SX- 
Xo Ti i^ TouTO TTpaxTiov. Iviyto tCv cT:atvo'JVTtov Et[j.\ 
tVj XoYov(Dj), 0; [iEXETav ■f,;j.ipa; xa\ vuxt4; StaxE- 
X£'jETat. xa\ t^Tzipaq xa\ Trptot xa\ [jtECTi^iGpiaj 5t- meum piofiteor, qui verbum ilUul probant, ipioJ r.YEijOat, xa"t sjXo^j^eTv tJjv Kupiov ev ■navTl xatpto- e! OEt xa\ Tb Mojuiioj; £iTt£tv, xotTaJ6[j:Evov, oiav.iTi- 
p.Evov, oSotrapouvTa, Tt o-jv aXXo 7:paTT0VTa, xa\ 
TT) [Jtvf,;a.Ti TUTto'jiOat ~ph; xaOapoTr,Ta. "fitTTE 0'j t^ 
p.E;j.vf;30ai Str,v£X(Jo; xtoX-Jto, ih OEoXoyEtv Si • o'jSk 
Tf,v OEoXoriav, ioT"p ais.Gl; (51), oXXi ■zrn iy.ai- 
p:avo'j5c ttjv StSoJxaXiav, oXXi Tf,v a;jtETpiav. H ;xi- 
XtTo; [i.hi '7:Xr,T;j:ovfi xa\ x-;po; e[jiET?>v ep/ajETO'., 
y.ai-zp ijVTo; [jtiXtTo;, xa\ y.a:;.h; Tto T:avT\ t.(.&- 
yy.azt, 61; lo).0[jL(ovTt X0[jto\ SoxEt, xa\ Tb xaXtiV 0'j 
p. xaXov, oTav [i.t\ xaXto; yivr^Tat (toi-sp avOo; Iv y_£t- nos die ae nocte juliet nieditari ', vespere, et mane, 

al meridie narrare ", ac denique beiiedicere Do- 

niinum iii oiniii leiiipore " ; sive, nl verbis Moysis 

iitar, doriniainus, sive consurgamus, sive iier fa- 

cianius '% sive quiJ aliud agamus, atque hac ipsa 

recordatione aJ puritatem infonnari. Qiiocirca, ne 

quis perpetiio Denm meinoria tcneat, liaud velo, 

sed ne de Deo disiiulet : inio nec lioc prolibeo, 

ne de Deo dispuies, velul quid impium, sed iie 

intcmpestive : nec lioc ago, iit docendi muinis 

explodam, sed ne mediocriiaiis fines iransiliat. An " p.iLvt 7:avT£X(I); Stopov, xa\ yuvat^^ xdi^io; av8pEro?,fl 

vero, ciiiii nicllis qiioiiuc ipsiiis, qiiaiiluinvis diilcis, Yuvatxeto; avopait, xat •::ivO:t yEto^iETpia, xa\ r:i5T(;J 

salielas voniilum inoveal ", suiiinque cuiqiie iic- oazpuov), £VTa'jOa Zl ;.i6';ov tov xatpV/ aTt;iaio;j.£v, 

golio desliiiatum sit lcmpus '', ut ego cuiii Salo- ou [jcxXtiTa Tt[xr,TEov TbEOxatpov; 

nioncccnseo; cumque ca qu;c per se boiia suiil, nisi bcne iracicutur, l.oiii gratiam perdant (noii aliiir » Ps'al. I, 2. '" Psal. i.iv, 18. " fsal. xxxiii, 2. '"- Deiil. vi, 7. '» Piov. xxv, «7. '• Eccle. 111, I. 25) "E^diOer Hvcc;. i Ab externo iiito. > IJ est, 

( a caniis studio et terresiris mgoiiis. > 
(2G) McyOtuu^iq. < Laboris ac iiioIesli;C plenis. > 
(27) K«( T»w«« (jttf. Billius: « ul ad Dei co- 

gnili('iii-ni |).rvi niamiis. > 

(-28) A(ii''w/(e)' xaipcy, elc. Alliidil ad lia;c vciba 

p.;il. i.xxiv, 5: « Cuin'jccepero teuipus, cgo jiisli- 

lias jiidii alio. > (29) "EpixveiTat. Coisl. 1, Or. 1, elc.e^txverTat. 

(50) n.id.iTbjc-(. Keg. 1)111, ^XdTTTouit. 

(51) 'r.T(.'f(/()-crr«(.-. Keg. Inn, 'J7T:pf/'atvovTa?. 

(52) TvvTO Doesl in Ueg. biii et Or. 1. 
(35) Adi-oy. Diio Colb., vyj.o'!, < ICj,'eni. > 

(5i) "iir.rep uctCir. Ueg. biii, diio Cnlb., Coisl. 
5, Ui . 1, oTJip euTeOi?, « quod piu"' esl. > Sic eiuini 
lei:il Uillius. 17 Or.ATlO XXVll. — lllEOLOGICA I. 18 

yli|iie liieiiio iiiIoiii|HSlivi siiiil lliiros, nec niulifiriliiis virilis, ncc viris nuilieliiis onialiis conveiiil, iiec 

lucliii geonietri;!, ncc coiivivii) l,icryiii;e), hic soliim iiullaiu lcmiioris nilioiiem li:iliebiiiiiis, ulii niaxiuia 
ejus ralio liabenda osl? 

E'. ]\Ir|Oaa(oc, 5) -yO.ct xa'i ao£),v&£ ■ aot/.tfvj^ -(kp A V. Alibit,o aiiiici ac fratrcs : rratrcs eiiiin adbucvos 

Oua^ iX'. ySmo, xa(-sp o\iy. aoil-i<.y.C,i 'iym-ai- \xr\ aiipcllo, lanict.^i paruiii fialeriio cr},'a nos .iniiiio si-lis: 

oijTw 5'.avowjji£0a, (xr,ok xaOarsp tnTO'. oi OspjAOt (5.")) absit utitasciili:iiims,ac vcliitc(iuifororcsotiii(loiiiiii., 

xal StjoxdOsxTot (50), Tiv £7:i6a:r,v XoYtiixdv <>l-0|!-- rationc, (luasi sc;S0re, oxcnssa, rclii;iosa(|iie graviia- 

^ii^/avTc;, xat xt)-i y.akCi^ S.y/p'^'^''-'' e^J^af^Etav liTto- ic, qna pricdareconipcsciiiiur, rc|)mli;ita, [irocul cx- 

7tTU3avT£,;, iriJpiw TTi^ vusir,? 0£io[Jt£V iXV i'izoi tra iiielain currainiis; vcruni linibiis noslris dispula- 

Tuiv fijiETiptov opwv cftXoTotptojxEV, xa.\ |jil] £t? AI'y'j- liiiiics nostras cocrccaniiis, noc iii yEgyiKiiiii |ii;ccipi- 

■nTov (o7) ixrfz po)[X£Oa , [i.rfil ci; 'A(iTjp!o'j? xa-a- tos (craniur, iicc ad Assyiios poi lr;ili;iiiiiir, iioo canti- 

!juoto;jteOa , nrfih aSto;jt£v Tr]v (ootjv Kuptou Jtt^I y?,? cuin Domiiii iii leira alieiia canlciiiiis'",bocest,apud 

dXXoTp'a?, TTiiarp ay:or\^ Xsyto, £svr,; xs xa't fjijtSTJ- qnosvisauditores, tani iiostralcsiiuani "jxtrancos, lani 

pa;, e/Opa? xa'i -,f iX!a; (3S), £uYvtio[AOVo",; xa't liYvto- bostesiiuani aiiiicos, lain benisnosqiiani inaligiios ac 

[jtovo; ('«O), fi X:av e-ipisXto; Tr,pst ra fijjiiTspa, xa\ 491 pricposloros, qiii sniiimo sliidio rcs noslras 

SoJXotTO av T>iv (J77tv0?,pa twv £V fijitv xaxcov Ysv£- cxplor:iiit, iiibilqiie avidius cxpoliiiit , (pi;iiii ul 

aOat t;;X(>Ya, E|a-Tst Ts xa'i dvapfStTrtCst, xa\ ek ou- nialoriim nostroruiii scintilla iii flaiiiinani Eiirgal, 

pav6v atpst Tatj 7:ap' ca-JTf,? (40) aJipat? XavCdvou qiiain ctiain funiiii exsiiscilaiil, alqiie acccndunl, 
(ja, Y.a\ TT&ist Tr,? I!a6uXtov!a; 9X070? Ti x'JxXto xa- " aiiricquo sii;c ^ifllalu in cccluin atlolluiit, ct liabylo- 

TatpXsyo^J^r,? '^iTXoTspav. "E-siot) yap 0'jx iv TOt,; iiioa (laiiiiiia '", iii orboiii oniiii:i pfipulaiilo, subli- 

JauTtTiv ooY.tiactv s/ouai Tf,v t3xuv, £V Tot,; fjijisTi- niiorem roddiinl. Quouiam ciiiiii iii siiis dogmali- 

po'.; laOpot,- Ta'JTT,v 0Tps'Jou3i , xa\ oti to'jto, (01- biis uiliil sibi pr;osii!ii roboris-que coiislilutuui vi- 

Tzip al [xutat Toi; Tpa'^;ia3;v, outoj Tot,; f,;jisTipot; ileiil, lioc iii iiosiraruiii rcriim iiiibccillitalc vciian- 

EztT!0svTat, stTS dTuxf,,u,aJt /pTjXiYstv, sVts a;iapTf,- tiir. Ac proiiide, qiiciiiadnioduiii nuisca; viilnerilius, 

[jtastv. 'AXX' f.iJtsi; y- l'''\ ^~^- TtXsTov fj[jta; a^jTou; jla iioslris cahimilatibiis, aiil, si niavis, crialis iiu- 

dYvof,aio,asv, [irOi t^ Tsp't Ta'jTa xi-Ja^jitov dTt;j.aT(o- luiiiciit. At iios quidoiii nosiiiclipsos diiiliiis iie 

(jtcv dX"A' e! ;j,7] Tf,v s/Opav xaTaX'JiajOai Suv^t^jv, i;;iiorciiiUS, iicc iiiodci alioiioiii, i|ii;o in bis rcLcs 

£xsiv(5 (il) Y- au[i.6to;j,£v d"/.Xf,X'jtc', ;j,ujTtxto? Td [iu- lcnoiida csl, asiiernciiiiir. Qiind si iiiiniicilias aique 

<sziy.x-Y<li\'yt^0a\,xa\ay'.o>izk'6.yia,y.y:i.[xv,ii--t'.'j odia cxstingcerc iimi possmiius, illiid saliciii iuler 

et; ,3s6f,Xou; dxoi; Td ;j.r] Sxcpopa, ^rfil ns;jivoTipou; iios coiiveiii.it, nt iuysiica niysico, ct saiicla sanclo 

tmI-j i-o-ja!vto,utsv Tou; -poixuvcjvTa; Toi^; 5ai,u.o- proloquaiiiur, iiec in prolaiias aiiios, (|ii;c iii vu'giis 

v!ot;, xa\ Ttov aijxptov [i'JOiov xal •:T,oaY[JtdT(jjv Ospa- cfferri nefas csl, pii,jici;imiis, iicc piliiiniiir reli- 

TTSuTic, 0'! OiiTTOv ctv TO'j at;j.aTo;, TJ XoYtov sjtiv div giosiores qiiam nos vidoii cos , qiii d;ciii(ncs ad- 

[isTaootsv Toil; d[j.uf,Tot;- dXX' etotoijiev, tojTTsp ecOfi- orani,ct lurpium fabiilf.rum ac rcriiii: culmiii proli- 

-co;, xa\Sta!Trj;, xa't YiXdJTo;, xa^t ^aS!cr[i.aTo; o^juav leiitur; quippe qui iis, qiii iion iisdeni siicris iiil- 

TivaxoaiJtfJTT^Ta^i-i^.ouTioxatXtJYo^Jxa^.aitu-Yi^.&TtxaX tiati siint, cruorcni polius siiiini iiiipeilironliir, 

AiiYOv ■Trp£36£'Jo[j,£v [JisTdTtov aXXtiiv Tou Osou iTpoj- qiiain seriiiones, quibiis iiiyslcii;i siia delegorcn!. 

r,Yop:tov, xa't ou;d;j.stov • eiTto xa't T?i cftX^Jvstxov (15) Agiioscainus, ut iii vestitu, viclii, ritu, alqiio iii- 

f;;j.tov £vvo;j.ov. cossu, sic iii sernione :ic sileiilid moiliiii; (iiiemdam 
;io (lc(onMi loiioiiduiii esse, pr;cscrliiii ciiiii iulcr lot Doi virlules ac iioiuina A(>yov (|iio(|iie, liuc osl , 
Vorbnni, colainus; a qiie coiuiiigal, iil ipsa cli;iiii ciiuloiilio noslra legitiina sil. 

(7'. Tt Yi''''.'^j^t''' (ii) dxo'Jst 0so'j xat xt!(Iiv, xa't VI. Cur Dei geiioralioiiem et crcaiiouoiii, al(|iie 

Osov l^ o'Jx SvTojv, xa\ To;jtT;v, xa't ota!p£3tv, xa't Dciim cx niliilo iirlum, cur scctionos, ot (liu.sioros, 

dvdXuitv, 6 TT:xpo; TtLv Xsvo^Jtivtov dxpoaTf;; (l."») ; ac rosolutioiics ille audil, qiii s;cvo ali]iie iiifoiiso 

Tt StxasTa; To'J4: xaTT^Yo.-vou; y.aO'Jo;j.£V ; Tt Ta ^'.'fr[ aiiimo biijusiiiodi scrmoiies CJipendit? C.ur acciisa- 

Tot; exOpot; v;-/_z'.pilo'^t'j ; Ild;, otst, oi^sTat Tiv torcs ipsos jiidiccs conslitiiiniiis? Cur iiostilius 111 
zsp\ TO'Jttov "aoyov, f[ pisO' ota; Tf;; Sta'jo!a;, i Ti; D pernicieni nosIr,uii gladius porrigiinus? Quo pjcto, 

'» P.sil. cxxxvi, -i. ■« Daii. 111,2-2. 

(Zo)Ol OF.fiwi. Dcest ot in Regg. a, liiii, Coisl.3, psil, t?j c^ t"AiTt;j,ov. Sic cliam lcgiiiil F.li:is ct Lciiv- 

cl Or. 1. Coiubof voro, 9;),ov£txsiv f;ij:i!v • « i|isum lioc quoJ 

(5li) licd SfdfdOtXTCi Sic Uog. biii, Coisl. j, ot cuiilciiiiimus, sil iiolds lo;,'itiii 1. » 

Or. 1. Iii edilis, xa't SuaxaO£To;. iii) rivriicir, oto. Giogoriiis liic porslringil Eii- 

(37) /t/f .Vi-.-vnTcr. I Iii .Egypliim. » Id csl, i nc noinianos , qui , apiid goiililes , (|iiilius noii licclial 
:alioii:i dugiii:il'i scclcuiiir. » lali;i aiidiro, do Doo arrogaiilor el oiiiii oslciilalioiie 

(38) <l>i.liiir. Diio Coisl., (f!"Ar,;. (lisserobant , ciiiii ipsi iii ilouriim siiuriiiu iialruoi- 
(591 Evyriiijicrcc xul liyrw^icrcr. Elias verlil, iiiiiiii soniioiios eliam ailliibore piisseiit. >i;iiii Eii- 

( rccle rai.iociiiaiilem, et jiiilioii exporiem. » noiiiiaiii cre:itiiiii csse Firniiii Doi, orliiiiiqiie de iii- 

(40) 'luivTpii^. Or. I, JauTot;. bilu cuiilciidcbaiil , sicque eiiiiidoiu a ralro quasi 

(41) 'Ei.Erro. Iii iioiiimllis, £/.st\'ii). dissoo:ilum sep:ir.ibai:l. 

[■'ri) Kcrjiii'Ti\Ta. Sic dii.u Uogii. Alii -/.oT^j.iiTr,- {i!')) 'Axpcazii^. i Aiulilor. > Coi^lin. I, tE,tti- 

Ta [iiicniliise]. 5"Ti;, < iiidagalor. > Sic cliaiu lcgil Billius. 
(io) '[•i.WreiKcr. Billius ad niaigiiieiii D..S. stri- {9 S. nURGOUIl TIIEOI.OGI 20 ilMovp ai.imo, cos linjiismodi sermoiiein accrpluios A y.oix£ta; i-avvoiv v.x: -h.<; -aiSo^O&tjta^, xat upojxu- 
cciises, (iiii ailiilleria, el pueronmi sliipra laiiilil)us vt7;v ti TraO»), xai ^-rfily uTi^p zh (ia)[ta oiavo-qOijvai 
cncriiiil, «iui viiia a<loraiU, ncc (]iii(lqii3ni snina Si.vaiji£vo,-, fj x^ii v.^\ T.pi^r,^ iauxro cTr;cra; Osov?, 
lorpiis cos.ilarc possunl, qiii jjcri et luulins lcrtius xai touto'jj iii\. xoi; ata/iaTots y'"'-'P'Co1J--'>">>J? '. Ou/ 
(lcos silii conilidcrunl, cov(|ne Inrpissiinis r;iciiiori- u).ixto;; OOx aiaxpio; ; Oux <X[Jta6(I>? ; Oux w; £i'toO£V ; 
lins claros el noljilcs? Annoii crasse ? INon ftjeJc ? Ou auvriYopov twv oJxsttov Osiov xa\ uaOiliv Trjv at)v 
Kon iiicpte? Non sno dcnique more? Nonne deo- OcoXoyiav TroiTJasTai ; Ei i-ip auTol (iC) Tai? tptovai? 
ruin siiortim ac vilioniin 492 p-iirociiiium a llico- xauTat? ETTtipzd^oixsv, <JxoXii y' *^ Exsfvou.; TCtaaipisv 
loyia lua Iiaurient? Nani cnm W\i vociliiis ipsi pcr tfiAocio^pErv hi TOt; rjjjtETlpot? • xa\ £t Trap' eauTtuv 
sniiMiiam caluniniam iilamnr , qiio landem iiiodo stjtv itpsupjTal xaxiov, TtoT^ av twv 5t3o;jtEvti)V 
illos addncerc qiieamus, nl plillosoplnani nostrani lirfTX^^^VTO, Tau-a ^pttv d r.pht; iXXTjXou? TctiXEpLO?- 
ampletlanliir ? Gumque per ^c ipsi in commisci-ndis TajTa oi -X;iov uTikp tou AtJvou [jtax<5!Jievot, i) oaov 
HMlis sulcrles sini, (piainlo lamlcni ali olihitis abbli- dpijx:t Tto Atjyto, xat TauTbv iiicj/OTTE; toi? piaivo- 
iicljuiit? Ihcc uolds bclhini civile altpie iiilestiiiiiiii (j.evoi;, ot' tou? ioiou; otxou; livaTtTOuatv , t\ tou? 
allulit. Il.cc illi, qui pro Vcrbo acrius, quani Vcrlio Tratoa; t77tapdTTOU(jtv , r^ touj lo-iiag TijpttoOoutjtv, 
ipsi graliim sil, dcpugiianl; nec Iiominibus fuioie 1! wc dXXoTpiou; vopitjov::;. 

corrcplis dissimiles suiil, qni snas donios iiucndunl, vcl lilicros dilaccranl, vid paieiilcs proirn- 
dniil, ulpolc (|ni pro aliciiis cos hiiljeanl. 

VII. Jam veio poslea(|uani eos, qni a iiobis alioni 
suni, a divinaruiii rerum auscultalione siibmovi- 
inus, atque in porcorum giegcin mimerosam le- 
gionein in profuiulum rncnlcni ahlcgaviiuus ", se- 
«jiiitnr jam, iit nosmclipsos inspiciamus, ac, slatwa; 
ciijiisdam iiislar, llicologiiiii ad oninem clcgaiiliam 
cxpoliamiis. Slliid vcio prius enpendenduin est, que 
liicc tanta dispniandi cupiililas, ac lingiuR prurigo' 
Ouis novus liic ir.oibus, avidilasiiue iiicxplcbilis? Ciir 
nianibus viiiclis, liiigiiainariiiaviiiiusV Non liospilali- 
lalein, noii fraternam cliarilalcni, non iniituum cuii- 
jugii amorem.iioii virginiialein laiidamus? Non pau- 
perum alendorum curam , non psalinorurn cantum, 
;i«iii noclurnaiiistalioncni,nonlaciyiiias ailinir;Aiiii ? Z'. 'E-=\ Oi djtcSxsuajdMEOa tou Xovou t6 dXX^^- Tptov, xa\ -ry a\tl.r^^i tiov /otpwv aTCJTOjjitJa- [.ieJ . 'i&v TioXuv XEysdiva xatd ^uOtov xwprisavTa, 5 
S.Ct.piiv EtiTt (i7), 7rp?i; ■fi|Jia? aiJTOu? 1'ctoiJiEV, -xat 
co);j.EV v.q xdXXo; , ioJ7t-p dvoptdvTa, t%v OsoXiyov. 
'Ex£tvo ol TtptoTov (i8) Xoytcaoo.EOa, Tt'.; f) ToaauTi) 
7t=p't Tiv Xoyov 9tXoTt[iia, xa't YXtoaiaXYia ; Tt? fi 
xatvY] voao; au-r] xal dTtXririTia; Ti 'zaq yupai Sii- 
aavTE^, Ti? yXtoaaa; tI)TtXiaa[Jtsv ; Ou tfiXolEviav 
Er.atvou[j;EV ; Ou tftXaoEX-f iav , oj cftXavSptav, oil 
TtapOsvtav, ou TtTtoxoTpotptav Oau[jLd^o[jt:v ; Ou i|aX[j.- 
tooiav, ou Ttivvjxov aTdrtv , ou oixpuov ; Ou ■z^j 
otop.a vr,aT:tats u-otti£.^0[JLEv ; Ou 6t' suxri? Ttpiis 
0EOV Ex3r,[j.ou[XEV ; OJ Tto xpstTTOvt -zh yzlpov <nzQ- 
Non corpiis jejuiiiis prcmimus? .Nuii pci oialioncm q Ceuyvujjiev, t^jv /ouv XsYti) Tto ■:tvEu;j.aTt,. t'o; av ol TtT> 
ad Dcuin pcregrinamur? iSon, ut eiis f.iccrc pare^t, xpdtJiaTt (49) Stxatoj; StxdCovTE; ; Ou y.z).i-r,v Oavd- 
qui juslos se liumano lemperamenlo indices prae- tou t?»v '^lov 7totou[iE3a ; Ou Tiov TtaOtTjv SEaTtoTat 
bciil, delerioreiii parlcm pr^cslanliori , lioc csl, xaOta:d;AEOa, [J.e[J.vT][jiEvoi Tr,; SvojOev (.^0) EuyEVEta; ; 
puWcrcin spirilni, suljjicinins? Non prx'sciilcni Ou Ou[jt'jv TiOaaaEuo[j.Ev E^otoouvta xal dYptatvovTa; 
lianc vilain inorlis medilalionei» faciuins? Nnii, Oux cTtapatv xaTa6d"AXouaav (51), oij Xuitr.v a>.6- iiobililatis divinilus indila; meuiorcs, inipcnnni iii 
animi perlurbationcs arripimus? Non iiaiii iiilu- 
niesccnlcni ac saivicnleni cicnranins, noii dcjicicii- 
lem superliiain, iion mocroiem incoiisidcraliim, iion 
siolidam volnptalcm, non procacein el merctricium YtaTOV, oux TioovTjv OTtaioEUTov, ou Y£^<"ta Ttopvtx^jv, 
oJx (j-ltv dTaxTov, oux dx.-:fjV dTtXijaTov, ou XtJvov 
a.o.ETpov, ou Sidvotav exto-ov, oux oaa Ttap' ^[xiov 6 
Uovr^rjhi xaO' Vi;jio"jv Xa;ji6avEt, t?jv oii Tiov Oupiooiv, 
tij; T) rpa-^T] tjJTiatv, eitouv ataOT,Tr,piijjv, EtadYfov risum, noii pr.-ecipitem aspectnm, noii inexplebi- OdvaTov; riav [ji^v ouv TouvavTtov , xa'i toT; d^J.Xtov 

leiii aiidienili, non iinniodicam loquenili libidineiii, TtiOEaiv EXEuOspiav SEOtoxaiiEV, ojaTtEp oi paatXn; 

iinn absurd.is cogitalioncs, non dcniipic quiilqnam Ti; eTttvtxtou? dcfiaEt? (52), [a^^vov dv Tt,oo; f,|id; 

coruiii ipuc a iiobib coiiua iios perversus ille lioslis vEujojai (5".), xal xati Oeou tsE^-jtovTai (tii) Opaau-E- " Liic. Mii, 50 se'p|. 

(40) E! yiip ai'Tcl, elc. liniioiiiiaiii , aiidilo < gc- 1 
licralioiiis i rilii voraliiilo, caiii modo nalniali cl 
«:ori)orci) facl.ini csse objiciclianl , ac proindc C.bri- 
Sluni crcaluiii csse coiilciididianl, ynoil dispntandi 
^ciius pliiriiiium favcbal gcinilinni cridrilMis , ii>sis- 
qiie scaiidaliiiii cial, qiiominus calbolicaiii lidem 
aiiiplcxaiciiliir. 

{i~l} '0 dEVTtr.cr iCTt. Coi:l. I iuldil , TOUTO 

Ttoif ato|j.iV. I «pioil sccnndiiin esl, id faiiaiiius.» 
(iS) ///(Tjrtr. U'gg. a. Imi, TtpotEoov. 
{i'.)) 'lir av cl n.o :-/AiiiazL elc Leuv. : < Siculi 

dcih iit «ini jiisiaiii dc leinpciamciito, quod cst iii 

d.i.:iu ', sennjiiiiam leiuni. i (.■)0) Tii(: SrojOer. < Nubililalis (piam e coelo Ira- 

'"i"'"*'- ' , .11- /./, 

(51) I<r!Ta6d.Uovcar. I,cnv(!iik. lcgil, xaTa&dX- 

Xo[JLEV. Alludii Idrsaii Grcgorins ad lia'c vcrlia psal. 

i.xxii,'lS, I Dcjccisli cos (luiii allcvarciiliir. » 

(,')-i) '\^^x-f:ir. < Vacaliones. • Mcsl, iiKpiil Klias, 
I qiiicicni a laboriljus militKC, ct libcialioiiciii :>b 
oiDiii serviliilR. > „ , ,. , ,■ , , 

(.W) l\'evmj<ft. Sic l>cg. biii, bas., ( t Goiiili. Iii 
cd., VEuouat. 

(54) il>ipm'zai. Sic G'ji»l. 1, lias. In cd , ^^tpv^- 

IT.. 21 OIIATIO XWll. — TIILOLOC.ICA I. 2-2 

fiV, r, ajsessrxspov (."m) • xa\ xaxiv oij xaXou Tipa- A iU'ci|iil; piT fciicslias, lit S(ri|iliir;i loiiuilm- '", lioc 

Y[iaTo; [jinO^yv iiv:i6i5o|Ji£V, xr,? «ij^CEix; xrjv itoif.iTj- csl, per sciisiiiiin oigaiin, iiioilcoi inlroiliu cns ? 

ciav. Iiiio coiilra oiiiniiio r;iciiiiiis, ;ili|iii' 493 :i'i"i""' 

viliis lilieruuein ihiniiis (iioii .seciis ac parla victoria ri'gi's inirilihiis siiis vncaiioiies coikcIiiiii), liac 
(liiiilax:it lcgc cl coiiililioiie, ut lii nostras partcs propcndeaiit, al(|ue adversiis Dciim iii:iji)ri ciiiii 
aiuliicia et inipielalc riiant; ac inalani non boii« rci uicrcedem ipsis pcndiiinis, pro inipictale niini 
iiiiii peicaiiili licciitiiiiii ipsis pcrsolvciilcs. 

II'. Kai-otr:, i ota>,ixT..x2 xai >.a).c, epto-Vjsuj zi WW. Auiui , o ilialcclice et loiiiux , noiiniliil te 

ti Hixpiv ai) 6i (XTidxpivai, (priai tiTi Tw6 6 oii Xa£- iiitcrrog.-ilm : tu vero rcsponde , iit ini|iiicljat ille^, 

).aTO^- xa\ v£CfoJv •/pTijji.a-iCwv. noTspov Tz.rilyX pLO- qui ad Jub pcr lurirmeiii ac niilics oraciila edeliat ". 

vaV (oG) Ttapa tco Bsy, 3-jp axoucij, ?, fjiia ; IIoX- Miiluv.iie apud Deuni mansioiies suiit , iiiieiiiadnio- 

Aa\, owcr-.; 6r,).a5T] , xj\ oO (j:ia llfcpov 6^ T:).r,p<,)- diiin ScripUira docel '», an tina luiiliiiii? MuU*, 

Oriva'. 6;; Tiaaac, i) t3i,- ^hi, -i; l\ oO, tb,- elvai xj- iniiuics , iioii una. Ueclc. Age vcro , casnc ouines 

vi;, xal (jiaTr,vfitoi,aaa[Jiiva?; Na\ TCaia;- ouojv Yip B iiiipleii, aii iiiiasdain qiiideiii , cicleras aiiteiu iiii- 

eixTi Twv -api 0JOU TEvoiJiivoJv. Ta'JTr;V 6c, ot£ tote niine, iil inancs cl rriisira paralas? llliqiie oiiiiies. 

GfiaEi; TTjv [jiovJ;v, Ifoii av etTcstv ; ''Apa ttjv exeiOev Neqiie eiiiin a Dco qiiidqiiani lciiicrc alquc incas- 

dvarauaiv te xat 66£av ttjv aT:oxEt[ji£vT]v toT,- [jtaxa- siiiii racliiiii csl. Aii porro Iioc qiioqiic dicere queas, 

piot,- (."iV), \ aXlo Tt; Oux a).),o -t, r, toOto. 'K::£ioti qiiid laiilcni sit li:cc inaiisio? Niiin reqiiics Cl glo- 

TouO' (fiS) w[jto).07r,ia[jt£v, xiixetvo Tipoa£|£TaT(o,a£v • ri:i, qua' bealis iii cibIo rocoiidila esl, aii quid aliiid > 

"KjTi Tt t'j TaJTa; 7:po|£vovv TJ? [jtovi;, w; l,uti.; Mliil aliiid , qiiaiii linc , iiiijiiics. Do lioc igiliir 

).6yo;, t^ouqIv; "Ejti T-ivTu;. TiTo^^To; T^ Statf6- quaiido iiilcr nos coiisUU, ilUid iiisiipcr cxpciula- 

pou; £tvat 7:o).tT£ia; xa\ TTpoatpsa^i;, xa\ &X).Tiv aX- miis : Lstiie aliqiiid, ijiiod iioliis inansioncs Ins coii- 

Aa-xoj tf^pEtv xaTi Tr,v ivaXoYtav tti; r.hzzuiq, mip ciliel , iit uie.i cst senloiitia , an oiniiino iiiliil? Est 

xa\ cSohi; 6vo[jtaCo[jt£v. llijai; oOv oosuTiov, V) Ttva; sauc , iiiquis. Qiiidiiain lioc? IIoc niiiiiiiiiii , qiiod 

Tiliv iStuv TouTojv ; Et [jt^v o-^iv T£ T?jv ouTov, TTa- diversa siiit vivciidi gciier.i et iiisliliila , iia laincii 

aa; (59)- £t 51 (jtT), oTt TrXeiiTa; • ei ol [xi], Ttva;- £t ui oiiinia siiit lidei consciitanea , qiiodquc iios vias 

ol y.Tfii TouTo, [jteya xiv li [jtiav ota:f:p6vT(.j;, w; appellaiiius. Unid crgo? IIi»ne oiniiilius inccdere 

Y3 (xoi (faiv£Tat. '0,oO(Ii; touto u7to).a[jt6iv:t;. Tt lu^ccsse csl, aii qniliusdain solum ? Oiiiiiilnis, si qui- 

ouv ; "OTttv ixouaT]; [jttav ooiv etvat, xal TauTr,v (] den) iiiius alqiie ideiii lioc pohsil ; siii niiiiiis, coin- 

aT:vr,v , Tt aot sa£v£Tat or,/oiJv 6 a6yo? ; Miav [i.bi, pliiribns; aut ccrlc qnibiisdam. Qnod si iic lioc 

Cti Tf,v ip£Tf,v • [jiia -yip, xav el; TroXXi ayt^TjTat • (|uidem coiicedatiir , ainiiliim laiiicii , ut iinlii vidc- 
aT£vf,v 6o oii Tou; ioptoTa;, xa't tJi [jtT] TTOAAor; etvai 
pa-f,v, tb; TTptj; xh 7:).f,0o; Ttov ivavTiojv, xa\ oaot 6ti 
T^; xaxia; 65£'Jou3tv. Outoj xi^jtol ooxst. Ti ouv, (L 

[.iA.tj fii).TtaT£, £r7t£p TouTO oiJTto; £/£1, toaTiEp Ttvi TIEVtaV, lur, fucrit, vel uiiira duntaxal exiinic incedcrc. 
Reclc boc e\islimas. Qnid igitur? Cuiii audis viaiii 
unam esse , eamqiie peniiigiistaui ", quid iis 
verbis siguilicari putas? Uiiani sane csse, si vir- 
xa7a-,-vojvT£; tou fi[jt£Tlpou Xo-j-ou , Tiiaa; Ti; aXXa; lulem spectes ; liaec cnim iinica esl, licel iii iiiullas 
65ou; a'^£VT£;, Tipo; [jiiav Ta'JTr,v tiipisOE xa'i (bOctaOE partes secctur ; veruni angusl^iiii propicr budorcs, 
TTjv oti X6-,'0J xa't OEojpta;, (Jj; auTo't ot'£aO£ (UO), (b; et qnia iioii a niullis lcritur, si qnidiiiii niiiltilii- 
61 ^Y'»' 911J-'i i^^^Xea/ia; xatTEpaTEta; ; 'Eirtxt^jtdTto diiicm corum eogiles, qiii coiitrario iliiurc per 
IlaOXo; u;Atv, tout9 7:tx,oto; 6vst5t;tov p.cTi Tf,v d?:- Vilium gradiiintur. Ila iiiilii qiioqiie videliir. Qiiid 
ap£J[ir,atv xtov xap^^lJ^iwv, £v ol; tfiiatv Ml) xur- ergo causaj est, vir oplinie , iiini iia sc res l-:a- 
ret; dadcrzodci; Aifj .^cirzei; .tpoy:!}zai ; y.o.\ xx beaiit , qiiod , c.etcras oiiines vias rcpiidiaiitf s , 
ijfi;. laiiqiiaiu paupcriein , cxplosa nostra agcndi ra- 

lioiie, reriniini ac protrudimiiii oiiines ad baiic unam, qua; per dispulationes ac speciilationes , ut 
ipsi piitatis, ut 494 aiiiciii cgo, iiiigas el prx-stigias, leritur ? Objiirgcl vos 1'auliis , post gratiaium 
cnunicralioiiein acritcr liis vciliis invebeiis : iViim tJiHHes uposloH? Num omnes frophelw "'l et qii^c 
scquiintiir. 

0'. "EaTto 6i, u'ir,'AJj;, aj, xa't uAr.Xtov iripa, xa't D ^^- V.M\ aulciii : sis ipsc altiis et siibiiniis, ct 
U7t£p Ti; v£!fiXa; £t ^ouX^t, 6 Ttov iOEdTtov O^axf,;, siildinilbiis siibliinior, alqiic ipsis etiani iiiibibub, si 

I Cor. XII, iO. '■< Jcr. IX, 21. Job xxxviii, 3. " Jii;in. xiv, 2. M;lllll, vii , 1j. (55) 'AceCicrrsfov-. Dccsl in lli'g. a, diiobii- Colb., 
ct Or. 1. Ncc liilliiis vcrlil. 

(50) llo.l.hi) ;(crui. Minnioiies inulliu. i Niin pro- 
ptir locoruin dl^criniiiia, * iiiqiijl Eli;is, < si'd pro- 
plcr doiiioruni orilinciii. Nain ut si iiiiaiii doniiini 
iiii;i t:iiitiiiii Iilicrna splciidore suo coUnstril, i|iii- 
lilct bcorsiiii Incciii peiiiliaieiii pcKipil, i|ii.iiiqiiaiii 
liinicn iii iiiult:is biccs iioii diviil.iliir. Sic in riiliiici 
sicciilo iiiiivcrsi iKimiiics JiiMi ici ipiciiliir coilciii lo 
co cl lioii scparatiiii, singiilis pro suo ii.odo, cl co- dciii liiiiiiiic spiritnali splciidorciii Iniiiriciilibiis, 
lioiieqiK' sibi coiivcnieulc gaudiiiiu ac I.cliliani 
picnlibiis. » 

(57) MamplcK;. Reg. bm, otxatotc, « jiislis. 

(58) "ExuSii xovU\ Rcg. biii, ct Or. 1, ir 

TOiJTO. 

fa») ndcraQ. Heg. bin, el Or. l.dTriaa;. 
(60) 'iir aiziA chcrOs. Il;cc dcsiint iii dii 
Kc"s. ..1- 
c;i- £.ori 
o!iij:5 25 S. GRIXOIUI TIIEOLOGI 21 iia ruDcH , ailior, roriun, qiue OLiiloiiini aspeciuin A 4 w ipirjTuv axpoaTri-:, 6 jjiETa 'ID.fav jiEzdpjto?, superenl, specUUor, cl arcaiiocuin verboruiii auili- 
inr ", posl Eliain iii subliiiie raplus *', post Moysen 
Dci coiispeciione doiiaius ", posl Pauluin in cceluin 
eveclus -° ; quiJ landeni csl, quod alios qiioiiue 
uiiius iliei nuuiionlo saiiclos (ingis , el llieologos 
ereas, eruditioneniqiie ipsis veliii Inspiras, el nuilla 
Iniperile doclorun) conciliabula faci.s ? Ciir aranea- 
riiin lelis infirniiDies illaqiieas, e.\ eoque libi scilinn 
aliquid ac pia^ciaruui fjceie videris? Cur adveisiis 
tidein cralirones excilas ? Cur di^declicoruni agneii 
nobis ex lenipore proJucis, non aller ac labuliu 
nliin, gigaiiies? Cur lcvissiinos quosqiie viros, ac 
viroruin noiniiie indignos, vclul colluvieni qiianidain 
in unaiii voraginein cogens, ac verlioniin illecebris 
iiiagis ac inagis elleininans , iiovam ex ipsis inipie- 
5.nis ollicinain condidisii, asliite inicrini eoruin 
amenlia ad iilililaleni luam abulens, alijue cx ca 
inessein facieiis? Nuni liis refragaris? Niini alia xa\ 6 [isia Mojijjsa esooavefa^ T,|;ci)jjiivo; , xat 
fiE-Jt IlaOXov 0'jpavto?- tt xaV tou; aX).o'j^ a'J6r,[jt£- 
piv Tzli-^-v.:; i-;i(i\ji, xal Xctpotovst? OcoXoyou;, xal 
oiov l;jt:TV3t^ tt;v ■!Ta(?:'jatv, y.jX TztTzoir^y.aq ),07ta>v 
iiijtaOtov T:oV/.a TJvi^pta ; Ti Tot; dpaxviiot;; O-ja- 
a;jta3t (Ul) £vSca[jt=t; to'j; dtiGcv£crT£po'j? , u)? ot; xi 
(J09^v y.x\ iJtiVa; Ti (7'.fr,xia; (62) k-^zip^ii xa-i if,; 
-fcjTsio; ; Tt c/^StdJ^t; f;[jitv StaXsxTtxtov dvdSoutv, 
Ciz-zp o; ;j.'jOot 7:d).at to'j; y-V^'''~'?; TJ twv (tv 
opiov ojov xoG^ov, xal dvavSpov, coJTTjp Ttvd uupcps- 
t6v, ei; piiav /apdopav auvaYaYijjv , xa\ xoXoxEia 
-Aeov OriXOvai, xatvJ.v IpYaaTfiptov (05) £8T];jttoupYr,- 
aac, oOx dadtfio; ttjv dvotav auTtJJv 4-/.xap-ou,u£vo?, 
'jVvTtXiYS'; xa\ TOUTOt?; xat ojoa^tou aoi TaXXa ; 
y.3.\ Ttjv Y^'Waaav Sst 5'JvaaTZ'j£tv ■^rdvTw;. xat oij 
xaT£/£t; Tf,v tjotva to-j X6yo'j ; £/£1? (G4j xa't aXXa; 
u7ToS£a£t; TToXXd; T£ xa\ tptXoTt[jto'jj' £x;t Tpfiiov 
[i£Ta TO'j /pr,attJLO'j ttiv voaov (63). pro iiiliilo rcpnlas? Niim liiigiiain Inam oiiinino dominari netesse esl, iiec lu parlurieiilcm scrmo- 
nem repriiiiere poles? llabes eliani alia iiiulia cl lioiiorilica ili-pulaliouis 'jrgiinicnia. Morl iiin hiiuc 
ad liacc ulililer converle. X. Pyili:igor:e sileiiliuin, et f.ibas illas Orpbicas 
iiiscctare, leceiileiiique horuin veiboriiin arrogaii- 
liani : Ipt^e clixil. 1'laionis iJeas inipcte , aRiiiio- 
nimque noslroruui in alia alqiie aliu coipora 
niigralioncs et circuiliones, el reiiiiiiiscenlias, ac 
dciiique iioii |)iilc!iros amores per pulclira corpora 
in aiiimuiu subcuiilei. Epicuii iinpium Nuiniiiis c.uii- r. BdXXc [Jtoi II'jOaYopo'j (CS) tt;v a:t)j-r;v, xa\ t0'j5 
■/.'jd;xo'j; Toj? 'Op'fixojc, xa't Tr;v -zp\ -h, Ai'Td(;£ya, 
xatvoT£pav dXaJov£iav. BdXX£ [xoi IIXdTojvo; Td; 
ioia; (07), xa't Td.; [j:£T£vaoj[j:aTtJja£t; , y.3>. T£ptooo'j; 
Tt"jv f]ijtETtipti)v tj/u/tijv, xa'i xd; dva^jtvfjast?, xa't toJv 
o-j xaXo-j? Std Tiiiv xaXwv at.j;jidT(i)V £-1 '^^yr,'' Epi>>- 
Ta;. 'E7:ix'j'j,oo'j tt;v dO^iav (08). xa't Td? dT6[jtou;, lemplum, el alornos, alque alieiiam pliiloso|ilio vo- ^ xa\ tt;v dytX6ao-fov fjoovfjv • 'ApiaTOTiXo^j; Tf,v (it- lupiaiem cxagiia ; Arislolelis praparcam et anguslis 
linibus circuinscripiam 495 Provideniiam, el arti- 
ficiiim, inortrdes de aiiiina serinones, aique liiiinaiia 
(logmala coi.luta ; Sloicorum superciliiiiii, Cyiiico- 
I iiin iiigluvicm ei circiiinforaneam leviiaieni inccsse. 
Vacuuni itcin, el plenuin, ac qua^ruiiqiie illi d.; xpoXoYOv np6votav (09), xa't t6 evte/vov, xa\ to'js 
OvrjToj; 7T£p't <]i'jyjr\: X6yo'jc , xa't -h dvOptij-ix'jv tojv 
6oY(JtdT(ov TT;?SToa; (70) Tf,v i'spb'i, TOJv K^jviliv (71) 
t'j Xiyvov T£ xa't oiYOpatov. BdXX£ [.tot xi X£viv, xb 
T:/,f,p£;Ttvv XT,pr,[jidTO)v, oaa 7:£p't OEtDv f, 0'jat(7jv (7i), 
T:zp\ £totjXoj'j, 7:£p\ ost;j.6vo)v dYaOoTtotwv t£ (75) xa\ " II Cnr. XII, /». " IV P,eg. ii , H. " Exod. xxxiii , «2. " II Cor. xii, i. (61) "focuTptact. Decst in Juobus llegg., duobiis 
C(di... ei 6i'. 1. 

(02) X^iixiar;. « Crabioiie-, > id e>t i etlini- 

(G5) ^Epxaazrtpicr. Coisl. I, et Or. 1 adduiil, 
da£6i!a?, i inipielalis. > Sic lcgil Billiiis. 

(G4) "F.yi.iq, elc. O.^lcMidil Gregorins Eiinouiia- 
iiis, pliira alia ac bnnoiilica csse argiiuienla, casci- jj 
licet <pi;e ix gcnliliiiiii scriplis (lcproini possuiil, 
iiiiii iit Ioi|ueinli prinigiiii salisfaciaiil, luni ut sibi 
iloclrina; cl eloqucnlicc iioincii coniparciil. 

(05) T)\y rhuiy. i Morbiiui liiinc; > loquendi sci- 
liccl ac contiaJicendi priiriluiii. 

(OCj IlfOarr^fici', etc. Pylbagoras discipiilis snis 
silciniiiiii pcr (piini|iiciiniiiiii el a labis ab^linciiliam 
pi:i-scriliebal. (>iini ciiilein iiilerrogannliii' ilc ipn)- 
ilaiii ijiiius doclriiia; Joginate, niliil aliud rec-poiiJe- 
baiit. (piain, i Ipse dixil. > 

(07) n.lii7io)-cr 7U<: Itkir. I Vlalunis ideas. Id 
esl, > ilicpiil Billlus, I rcruai qiia.' liuiU cxciiqJaria, > 
seu I cxeiii|ilaics rcruin forinas. i lii lioc criavit 
Plal», ipiod iJeas cxlia Dciiiii slaliicbal, uicbalipic 
Dciiiii, iii lia'C (|iiasi cxenipl.i rc.vpiciciilein, rcs scii- 
.sibilcs toiidiilissc. Praiierca docebal iJcoi (diiloso- 
lliiis iiosiniin sciic, iiiliil alii.J essc, ipiaiii 101111-^ 
iii^ci, qiiasi aniniiis iiosler inibiitiis csscl bnjusiiiodi 
loijiiilioiic acsciciilia, aiitei;iiaiii iii corpus iiiuiiigra- ri'l- Viilgavii eliaiii aiiiiiiariiiii in alia cx aliis cor- 
|iiirii ii.s inigraiioiiciii. lloc aiilciii Jognia a 1'ylliago- 
la accc: cral 1'laln. 

(08) l-^.-iiy.rvfcv ziiy aOeiar. i Epiciiri allici- 
siniiiii. > Dciini ncgavii Epicnrus. Siiiiiniiiin biiiiiiiii 
iii volii|)l3lc poiicbal, icl est iii abscntia oiiiiiiiim 
cloluniiii. l'rovidciiliain e rebiis liiimaiiis siistii- 
lil. 

(00) \\[>iCTOTi.lcvq Ti]y itixpo.lcyor Hpcrotar. 
Aiislolclcs (loitiil caJeslia sola a Dco gcibcniaii, 
nciii acilcin Iiciniana, ulpnlc ipi:i; siiit parvi luo- 
iiicnil. TiadiJit cliain aniinain i.oii csse iiiiiiioita- 
leni. 

(70) Ti}r Xzcdi:. Alliciiis cnil i porliciis, i iii 
qii 1 '^ciio pliilosopliiis Jiscipiilos Jocelial. UiiJe |)lii- 
losoplii I Sloici ) iiiiiU'U))ali siiiil, cpii aiitca a Zc- 
noiie inagisiro i Zciionici i diccb:iiiliir. 

(71) Twy Iiv)-(.oy. Aiuisiliiiics iniiiins iioviim lioc 
pliilc)sO|)liue gciiiis iiitroJiixil. Dicii Miiit « Cyiii- 
ci, > sivc a Cyiiosarge gyiniiasio, iii qiio .■\iilisllie- 
iii'S iirolilcbaliir, sivc a caiiina niorJaciiatc, (|Ua in 
bciiiiiiiiiiii vilas iiiillo Jiscriniiiic iiividicliaiiliii'. 

(7-2) 'U Ovciwy. Or. 1, xit 0'ja:tuv. Coiiib., 7:£p\ 
O'..at(ov. 

(75) 'AyaOc.ToiHr ze. U 'g. bin, ct duo Colb., 
dYaOtvv t:, i boiiis el iiialis. > 25 Ol-.ATIO XXVllI. — TIII'OLOCIC\ II. zax-jTOitov, oax -sp: y.3.T.uoi:, O^a-j-tiJYia,, ^■jyji-;<o- 
ytni, fijTpojv S'jva|ji.otiK, izpaTcJovTat. Ri o^ ali 
xaOia [xiv dira^iot; XiYou , t'u? [Atzpa •:; xa\ ■ito/.Xo:- 
xis Ur,X£i-;jLiva, 7i:£p'i oi tJi <:a ciTpd^T), xa\ Ctitsi^ 
t'j £v TOUTOi; (7i) tpi).(5:iSJiov iyv) aot xavxauOa (7o) 
rapi^ofjtai uXaTsia? dSou;. 'l-iXoio^si jjiot ^spl xijjJiou 
t) xt!i(Jtcov, rip\ uXr,j, 7:£p't 'lu/f,?, TTZp'! Xoytxiov tfj- 
aiiov ^jXTiiviov T£ xa\ x^'-?''-''"^'' C'^}< ~-P^ avajTa- 
aswj, xpiKdJj, dvTaraoiiiscoj , Xpttj-ou 7:aOT,[jtaTiov. 
'Ev TO'jTot; yip xal t^i l-tTuyx^^-'''' °''-"' «XpTlcrTov, 
xal t6 8ia;jiapTav£iv (77) dxivSuvov. 0£io Sk evtju^'!- 
[jtcOa, vuv (jtiviXiya, [itxpbv 6k u(JT£pov 't's(o; t£- 

X£(OT£pOV, £V auTW XptTItO 'Ir,30U T(0 Kupt(;) ^JJKOV, 

(0 f) o^j^a Ei.; lou; otdiva? (78). 'A[j.tiv. 

(■uUisiiiii. Al vci'1) ciim Oeo, in liac q liiliMii vii;i p:ir<- 

mciciiim liabeliiimis , iii ipso Clirisio JcsU Domiiio 

(71) 'Ev rovTCir. Or. 1, iv X^iyotj. 

i7.")) KarTiivUa. Wcf,. Inii, xa't £VT£'j0£V. 

(7U) Ih\lzn'fojr re xal yf.ijSvujv. Klias iJ i de 
Ijiiiiis cl miilis aiigelis ■ c\puiiit. 

(77) n SiajiapTcivEiV, clc. Sclioliiiiii Ri'p;ii coili- 
r'is sic lialicl : "A^tov d-opfiTai, -r.Ci^ T.ip': Xpiiitavtov 
C7;TTiu.aTtov £i7:£v Elvat dxivSuvov 7:£p't TauTa ota,uap- 
TotV T.a yap uoXXi Ttov JrjTr,;jtdT(ov iTp^jj tou? aifii- 
Ttxoui; T:£p't TO'JTtov f|;jitv • t Miraiuliiiii saiio, ciiv ili- 
xeiil Grcgoiiiis piMiciilnsniii nmi cssc, si quis, iii 
liis qiia'.~liiinilms, (pia- iiilcr C.Iii istiaii-is <ois:iiilnr, 
a si0|iii :ilM'ricl. IILc cniiii co;iliovi'rsi;e.siinl, nl |ilii- 
I iimiiii, iiiler Catliolieus cl lixretieos. > Cunjicimiis \ (liis, (le saciiliciis, (le siinii.acris , dc iliciiioiiilins, 
liim l)Oiieli''is , liiiii iiialelicis, (|ii;cciiii(!iie de tlivi- 
iiatione , de dcoriim ct aiiimai iiiii evmalione, ac 
poslreiiio (lo vi ct laciillate siileriiiii v:inissiiiie dis- 
palaiit. Quotl si tii (|iruloin do liis roluis, nt jiar- 
vis, ac Sivpc coiirulalis, disiinlalioiiein inslinicK! 
rcciis;is, iii tiiis vcro vorsari geslis, iisiiiie gloiiam 
ac iiomiiiis celclirilateiii air-i las : liic cgo i|iii)(iiie 
lalissiiiuim libi caiiipiim apcriain. De imindo vel 
iiiiiiidis pliilosnpliarc, dc materia , dc aiiima , dc 
iiatiiris ralidiic pr;cditis, tam lioiiis q'iam ma!i.s, dc 
rcsnrrectioiic, do jiidioin, dc praoiniis ac poeiiis, 
de Cliiisii oriiciatiliiis. I:i liis ciiim argiiiiieiilis, cl 
sco|)ii;ii asscqiii nlilo osl, ol alicrrare iiiiiiiiiic peii- sco|)ii;ii asscq 

iis , ali(]Maiito posl 

iio.stro, oni sit gloria iii siotnla. Aiiini sl aniciii rortass-; |)leiiiiis, toiii- ir-Ct lillll XIUII, lUIII SLII^ll.') llllMlllll Clllfl IIIYiV.tU 

coiiliitolnr. Sio oi.iiii roclo diciliir « miiiinie |)i'iicnIo- 
siiin. > LcnvciiUlaiiis liiiiic c<)iilo\t:iiii sic icddidit : 
< Nain iit iii Iiis osl nlilo pr.csljie (|iiiiil eupias, sic 
cxspectatioiii voloiiiio aiiiiiu iiiiii salislaoorc, porieii- 
lo carol. I 

(7S) Aicorftg. Rcg.ljiii, clOr. 1 a.Iduiil,Tt7jvatii)vtijv. R= A.oroi Kir. 

eEOAoriKoi AEYrEPo:s. c 

nspl dsoJ.ofia(; (79). 

A'. 'E-ciSi] (80) dv£xaOf|pa[j.£v ko Xtiyiij tJiv 6£o- 
X'Jyov, oTov T£ sTvat xpTj Si£AOovt£s, xa't otaitit tpiXo- 
<Jo-fr,Tiov, xa"t f|\:xa, v.oX osov oit lo^ oTtJv t£ xaOa- 
P'jV (81), 'tva tft-oit xaTaXa;jt6dvrjTat oto? • xa\ toT.; 
eT:t}/.£X£iTipot;, 'iva ]xt\ ayovo; tj £t; dyovov y_C>po.'i 
t;j.7:tT:Tcov 6 Xoyoc • xa\ oiav yaXf,vT)V Exco,a£v 2v5ov 
d7:'j TTJ; £coj 7:£pt<popa;, cojie (jtij, xaQd7t£p ot Xui- 
T(jj'/T£; (82), T(Tj 7:v£'JptaTt StaxiiTJT^iOat • xa\ OjOv 
t;/(jjpfisa;j.£V, \ yti);j'yj[j.zficf.. 'ET:£t6r] Ta-jia outoj, xal 
£V£(Ij<;a[Ji£v iauTot; fizlx v£co_aaTa (85), c'oit£ [Jtf] 
ti7:£ip£tv £7:' dxdvOatc, xa'i t6 7:poja)T:ov ■zf^q yf,; 
tjj;jtaXija[.i£v, tt^ rpa-ffj TU7:a)0ivT£; T£ xa\ Tu7:co3av- 
TEj • 9£p£, TOt; if,; 0£oXoyt'a; f-fir\ 7:poi6(Ii_u.£v X6- 
yoi;, ■::po<jTTiadp.£voi Tou X^iyou t?jv IlaTipa, xat t^iv 
1 iuv, y.,X -h nv£'j;j:a -h dyiov, 7:£p'i (Lv 6 Xoyo;, c'o3T£ 
cVj [AiV £uoox£tv, ibv Sk <:uv£py£t'j, -zh tl £[j:7:v£rv • 
[j.aX).ov o'i [J.tav £x tt,; ;jLta; 0£iTr,To; y£V£sOai ifjV 

" Malili. XIII , S et soqq. " iljiil. 7. " Jor. iv, Z. 

■1 Alias XXXIV. Qu* aulein 28 erai,,iiiinc 23. — 
Haliila aniio 580. 

(70) nsfji Osc.loyiar. Sic ediil. Eadem iiiscriptio- 
iie gaudot in plciisiiiie co.licilms. 

(80) 'E.-tetSi'i. Or. 1, £-£to£ [f. pro i-t: oi]. 

(81) K<idap6v. Cnisl. 1, Or. I, clc, xaOapo:,-. 
Ciinibclisiiis ntraiiKpie voroin siinnl ailiiiilleii.Iam 
|iiilal, (pia ailinissa bic rcddil : « iit piiriis (luiis .lu- 
ribiis scinionem infiiiidat. ■ Uiriiiuo enim, oraloii OR.\TIOXXVIir. 

TllEOLOClC.i SfCt/.VO.t. 

De iheologia. 

1. Qiioniam sermoiie ilieolognm rcpiirgaviiniis, 
cnin illiid cxposniimis, cl ([iialom eiiiii cs^^o, et apiid 
(|n(is, et (|iiaiiilii, ct (luaiciiiis pIiiloso|iIi:iri oporteal : 
ii:iiii cl onin i|iiain iiiaximc piiiuin csso iiecesse est, 
iit Ince Incoiii percipial, ot apnd stiidiosos, et di- 
ligontes andilores oratioiieiii Ii;iljere, 49S "o ^"o- 
qni in sterilem lerrain scinio iiicidons, storiiis 
(|iioque iiisesit"; et luiii deimiiii, ciiin alj cxterna- 
riiiii roruiii jactatinne tr.iiii|iiilliiiii aiiiimiiii liabiie- 
riinus, ne, qiiod siiigultioiiiilnis accidere solot, S|ii- 
ritus iioljis iiucrruinpalur ; ac di'iiii|iie liactoiiiis 
disseroiidiim , qiialenus vol i|isi conccpiiiiiis , vel 
ab alienis coiici|iiiniir. Qnoniam , iiiipiam, liuec ila 
scliabiiil, ac , 110 siipor spiiias seramus ''', iiobis 
diviiia iKjvalia iiovavimns ", lerra'qiie sii|ieilicioiii 
coiiiplaiiavini is^", Seii|ilura videlieot sacra, tiiiii 
i;isi iiifoniiati, tnm alios iiifoniMiilcs : age, jam ad 

" Isa. xxviii, 25. 

01 anililori, piirilas iiocessaria esl, • nl lnx liicc > 
porcipiiuiii', ab iis scilicot < (pii majorcm cnram at- 
liileriiU, > T';!!,' £7;''j.£X£iTioot;. 

I8'21 01 .loTtujvTEr. li.is., oi X'Jro';T£.;. 

(85) @s7a vsdjjtUTa. AllnJit profcclo ail ba:c Jo- 
roiii. vcrb.i, iv, .5 : < Nnvalo vnliis iiovalc, ot iiolile 
serorc sn|ier si>inas. > .■Vlliidit eii.iin ad li.ee .l»aiic 
xwiii, 2") : < Noniio ciliii ad.oiiuavent /acioiii ojus, 
seiel, ) etc. 27 S. (iUF.COIill TllEOLOC.l 28 

ihooiogi.T. soriiioncs arfcilaimis , P.ilieiii, ei Fi- A ^'>.Xa|xdiv ivf/.rD,- 8:a;f,oj[jLivr,v (Si), xa\ Tuvoi7:-o[jii- 
liuiii, el Spiriliiin sancluni, ile (luilnis dicere iiisli- V7]v StatjSExoJ?, o xa\ 7iapaoo|ov. 
liiiiiuis, oiMlioni iioslrx |)ra>(icieiiles ; nl el Pater propensa crga nos volunlale sil, cl Filins adjuin- 
Cfiii in:iiniin porrigal, el SpiriUis vini suam alllel ; vel, ul reciins loquar, unus ab una eadeimine di- 
viiill.ileoitiis fiilgor nosilliislrel, coiijiimliiii disliiictus, ac di.-.tiiictim cdiijunclus, id iiiioil valdc n; - 
raiidiiiii esl. II. .Milii piirro in nionlcm alacriler asccndcnti ", 
aui, iii verius dicaiii , asccndere proponcnti siiniil 
ac irepiihinti, illud propter spem, lioc propier im- 
l/cciliilatein, ut iinliem priielreiii, ac cum Deo com- 
imjciiiiii halieam (Dens ciiiiii ila jubei) : si (piis 
Aaron esi, comitem se asccnsus pr;el)eal, aKpie in 
pnipimiuo siet, eiiain si cxtra nubeni sil)i'inaneii- B'. 'Av'.(ivti 6£ [1.0'. TupoOujj.d); k~\ tb opo?, i) ■z6 ys 
dXrjOiiTspov EiTriTv, -poOujAoujjidvi;) i€ a;j.a xa'i ayd)- 
VKJiivti, xi (ikv 8ia ■zr^'J e>.-!Sa, xh 5k Sti Tr;v aiBj- 
vstav (8."i), Vva t?,? vsoiXiic Eiid) ■j£vo)[jiai (80), y.ciX 
0£fTj TJYYivto;j:a'. (•:oij-o i-ip XiXsusi 0£o.;)- £t [j.iv ■zi^ 
'Aapiov, auvaviTti), xaV (JTr;xsTti) ttXti3:ov, xSv I^'^ 
[iivsiv TT]? VctfiXr,; Sii], ToiJTO osxiilJievoc. Ei 8i Tt.; «lum sit, seqiii boiiique coii.Milcns. Si autem Na.lab ^ NaSaS, i) 'AStouS, fj ttj? v^pou-tac, dviTOj (ii quispiam , aut Abiud , aiit ex seniDrnm or.line , 
ascciulat ille (|ui(leii: , verum procul iiisisiat, pio 
piirgaiionis sujc mcrilo ac dignilale. Si vcro qiiis- 
piam e viilgo, alqiie liujiisniodi siiblimisate ac spe- 
ciilaiione indigmis, si qnidem omiiiiio iirpuriis ac 
pKiraiins sit , iiiilUi modo accodat , nciiuc cnini ea 
res periculi expers est : si autcni saltein ad lior;c 
lenipus purgatus, iiifra subsislat, ac solam vocem 
ct bucfiiiani , boc est, nud.i pielalis vcrba audiat. 
.Monicm ('liaiii fumo circiiiiiriisiim ac coruscaiitem 
ccrnal, leriore simiil cos et adiiiir.itione aflicieiilein, 
qiiibus ascendere ininime licet. Qiiod si qnis ma!a 
ci sseva bestia esl, nec speculalionis el iht^ilogise 
iillo iiiodo capax , iie, velut in silvis, versnle ac 
iiialiliose lalilel , ut inip(,-tii icpente faclo verbiiiii 
aliquoil , vel dognia rapiat , atiiue obtrectatioiiibus 
el caliiniiiiis sahiberriinain doclrinam disciMjiat , 
venini loiigins adliuc consislat, nique a nionle roce- 
dat : alioqiii l.ipidihus oppi imetiir, ct oblereliir, 
niahisqnc niale pcrdcliir^'. 497 ( Lapidcs cniin 
siiiit belluiiiis liominibus vcri ac solidi sermones. ) 
Sive pardus sii, siinul cum variis suis nolis et ma- 
culis moriatur '^ ; hive lco rapiens et rugieiis, ac 
qua:rens quamnaiii aiiimariiiii aul diclioiiiim iio- 
strarnin devoicl ^' ; >ive porcus , cgrcgias ct pellii- 
cidas verilalis margariias conciilcaiis '' ; sive lupiis 
Arabiciis ^' et poregiiinis, aiit ctiam liis, qnoad so- 
pliismata et oaptiosas dispulationcs, aculior ; sive a-T^y.i-11) TOjipojOcV, xaTJt Tr,v djtav Tfj.; xaOapScto^. 
Ei oi Tt{ Tdiv TToXXtTjv xa: dva^it.JV i!nj/ou; TOtO'JTOu xal 
Osojpta?, £1 [i.l\i avayvo; 7:avTr,, \XTfii Tzpoiizw, tu 
ydp (87) ditfaXi;- ei Sk -.^Any.a.i.p-t '(o\iy (88) fjyvt- 
oaivoc, xa.Tto (jtsviTto, xa\ [J.iivr,; dxouJTto tt]; ^ojvtj? 
xa"t Tr,; <:i.).7:iy{o:, Ttov ({■tXtJJv t^? sujs^cta; jiT,[jtd- 
Tojv ■ xa~vijii[j£v(5v T£ t6 opo; ^X^iiiTto (80) xa\ xaT- 
ajTpa7:-0(tcV'jv, d-irstXTJv t£ '5;jiou xa"i Oau[j.a toT; 
dvtivat [jf, 6uva;j.ivoi5. E; 6i Tt; OT]p{ov iiTV irovrj- 
P'jv, xat dvf,[ji£pov, xa\ dv£7:i6£XTov TidvTTi Xriytov (90) 
O£topia; xa\ OsoXoyiac, p.T; sfitfojXEuiTto TaT; iiXat.; 
xaxo'jpyto; xa't xaxofjOoj;, ifva Ttv6; XdSTjTat o6yii.ii- 
To; Ti ^f][jtaTo;, dOpito; (91) r.poj7:r,5T,Ga-j, xa'i uira- 
P«Et) TOij? uytaivovTa; /.iyou; Tat; £7:r,p£iat; • dXX' 
£xt 7:6j5ptoO£V 5TT;xiTto, xa'i d7:o)(top£tTto toO opou; • 
r, X:0o6oXT]0fiJ£Ta:, xa't (juvTpt6f,j£Tat, xa't dTToX^ttat 
xaxtij; y.!i/.6g- XiOo: i-ip toT; OTipttoo^Jtv, oi dXriO^rj 
Xoyot xal 3-£ji[5o:. Ehs. 7:dp5aXt; £'t'T), suva;:oOvT;axi- 
Tto ToTc -otxiX[jaa;v • £:'t£ Xitov 4p7:dCtov xa't t'ipuij- 
[ji£Vo;, xa\ fr|T(o; r|VTiva ^ptostv 7:otf|i7£Tat xtJJv fl,u:£- 
Tiptov (}u)(i^v fj XiJ^ojv ■ £:'t£ sO; xaTaTraTttiv tou; xa- 
Xo'J; Ts xa': otauy^T; (jtapyapiTa; Tr,? d).r.O£t'a? ■ et'T£ 
Xuxo; 'Apa6'.x'<; ('H) xa't d)"A69uXo;, f| xal Toij-tov 
6c'JT£po; T.oT; 30(f;T[j.aitv £tT£ dX(07:r,S, 6oX£pd ti; 
'yu/tj xa': d7:;j:o;, xa'i aXXoT£ dXXTj toT; xaipoT; xa'i 
TaT; xP^i^'* au(i[j.op'.iiou[j.ivT;, fjv v£Xpi xpi-fti xa\ 
66oj66Ta stotJiaTa, i] d(j.7:£Xtov£? (jttxpo':, Ttijv (j.£ydXo)v 
6ta-£?£u-c6T(ov ■ sfTS Tt (D.Xo Ttov to(;.o66ptov, xal viilpcs", hoc osl, versuta (piailain aniiiu , fiilcipie d7:o6Xf,T(ov T("j v^jjko, xat osj xaOaptov £i; pptojiv t£ 

aii'i(iili pra:dila, el |;ioteiiiporiiin vaiiolalealiaalqiic xa'i d7:6Xauatv. 15o'JXjTat yip TO'JTtov dT:oy(opf,aa; 6 

alia, iiovaiiiquesubiiide,utid rehiissuiscondiicerear- X^yo;, oijTto ■kIu.EX a-zppiiii xa'i XiOtvai; iyYpdtfEsOat, 

hilralur, forniani assiimcns, qiiani nioriua el fctlila xa'i Ta^JTat; d(j.(fOTEpioO£v, oid ts -zh tfaiv6(jt£vov toj 

corpora nutriunl, aiil linniilos viiioa;, ciiin ad altas v6;jlou, xa'i t6 xpuJ:T6[j.£vov • t6 (i^v -ot; 7:o>,XoTc (93) 

as|iirare ne(|ucal ; slvc deiiique aliud (|uoildaiii ( iiidivoiiiin aiiim.il , lcgisqne cdicio rojoctaiiciini ' " Exod.xix,2.i. '«.Maltb.xxi,.4l. "Jer.xiii,25. ^'1 

(81) 'Ei-ifGic: Snufcvftfrijr, elc. « (".(iiijiinctim 
dislincliis, ac di.Miitilim coiijiiiKliis, i idol. < siciil 
iiniis |ieriiiaiicl, eti.imsi dibliiigiialiir, iui (piodainniU' 
(lo distiiignitiir, i.lsi cohuireal. i 

(S.'i) 'AuOh-^iar. Or. 1, dXf_0£:av, i vcrilaleni, i 
Cl ad marg., aiOivc.av. 

Cli) rifOfjiai. Keg. ."«, YsvtojxEvoc. 

{X') llfcciToj. cuyfiji. Or. 1 , 7:^00 iTiTt.), o'J6£ ■,'dp. 

(88) llfjciTitaijii yovf. « Saileni ad linr;c leni- 
piis. I llac voce signilicat Grcgoriiis leiii|iiis el lin- 
rain, quibus lcx a icitis iininumliliis abbliiieic jii- l'(lr. v,8. ^'.Mallh.vii.O. "Uabac. 1.8. "Canl.ii, 13. 

heh;il. Bill. : < leviter sallem. 1 

(Sil) JJ.In.XK-o). Iii noiiiiiillis, pXeztov. 

(90) Afjyoj)-. Coiiih., ),6-,'0u. 

(ill) 'Allfcoji,-. (;niiib., xa\ d0p6t.)C. 

(92) .\i>jtt'f 'AfitCiKi-r. .Mliidil ad li:cc vci h;i lla- 
bacuo, I, 8: < Velociorcs liqiis vcsiierliiiis. 1 lii Se- 
plnagiiila logiliir : < lil|iis ;\rabi;e, > ((iii c;clcris 
lobore cl piiiicrilato siiiil (■riidcliori >. 

(95) 7('' /(!?)• rt(( .7/. I.(t ((,, cic. Ilill.: > illis pleiis- 
nne, ot hiiiiii inaiiciiiihns, hoc paticis, siiisuiiKpic 
lciidcnlibiis. I 20 OUATIO XXVIll. — Tlir.OLOGICA II. 30 

y.aXxixo) txiwjsi, ■:>) ol Totj i5Xivoi? xa\ fivw (fOa- nec puriiin, ul iis cl vcsci cl fnii lico.il. Viill eiiini 

vo'jt:v. iiostra iloclriiia ;il) lii.s ^iliscedcie, aliiiie ila soliilis 

cl lapidcis lalmlis inscnlii, icli|iic iilriM(;ue , i|ii()(l nlininini lc\ pai lim |)iis()iciin sil, pailim abdila er 

abslrusa : illiid (luiiloiii |ili'iisiiiie ad radicos inoiilis suhsistenlihus, lioc aiileui p lucis iii inonlcm asccii- 
dentilius. 

1''. T: toCto ^TTaOov, w -^u.v., y.i). [jnJaTi'., xat tt,^ ,y III. Veriiin (|iiid iiiilii accidil, o aiiiici, ac iisdcni 

(i),T;0ji3(; auvspauTac; "Kzfizym (9-i) [JLtV, toj Oilv sacris iiiiliali , ejus(leiiii|irc verilalis slndiosi? Ciir- 

xaTaAr|'.}'()[ji£voj, xal o'jt(ij.; avf,XOov st:\ xi 8po;, xa\ reliain lioe aninin, ([uasi nciiiii perccplurns , sii(pii> 

tj]v vE^iXtiv 8(i(rxov, stTto -i-iV^J^jisvo; lir^ Tr^j ijat;? iii niOlilein asceinii, ac niiliein pciicliavi , a nialciia X3.\ Tojv OXtxiiJv, xa'i ii^ zy.Tj-b/, w,; oiiv t5. cuiTpa- 
tfd^. 'E~i\ ik -p07iG\i'^a, jjiiJXi; sloov 0;o'j TJi (iTTt- 
aOta (95) ■ xa\ to'jto, tt] TriTpa axsTiajOEt;, tt;) aap- 
xtoOcvTt 6t' ■'ifJia; .\6-\'h> ("(1). Ka^ fjttxp'jv Stax'j'i.a;, 
0'j 't;v TTpioTr^v t: y.x\ i.y.Ti(j(x.zvj 9'.'"tv, xa"t JaijT?,, 
Xi-/o) oh. Trj Tptaot, ytvtiJTXOiA^vrjv, xa\ ojt] to'j — pto- 
•:&'j xaTa~£TaT!;iaTo; stjto [xsvst, xa\ uTt'j Ttov '/s- rcluisqiic nialeria coiislaiilibiis rcduclns, al(|iic iii 
iiici|isiiin , (pioad ejiis lieri iioteral , colleclns. Ul 
aiilcin ocjloruni acicin adjeci, vi.\ lioc cliaiii suiii 
conseciiius , iii Dei poslcriora cerncrem " , idipic 
petra , lioc cst , Veibo nosira; salulis causa incar- 
iialo, c(iiiteclus. Al^iiu" alii^iiaiiluin prospieieiis, iiiiii 
priinaui illaiii et purissiiiKiiii naliir:iiii, sibitpie ijisi, pou6\;jt svjYxaX'JTrT;Tttt (97), 4XX' otti TsXsuTata xa\ id est Triniiali, iiolau), qiueiiiie priiiio velo oblecla 

si^ fjijia? (fOavouja. 'H 5i sjxiv, 6sa (98) ^[j.^ y'^''^" inanct, et a cliernbiiii obtcgilnr, conspicalus suni , 

(TXEtv, f) sv Tot? xTia[xait, xa\ toti; uti' aO-oiJ TcpoSs- vermn puslremam aKpie ail iios periingeiiiem. Ea 

6Xr,iJ.iVoi? xa\5totxou[jiivot; [jisi-aXsfiTTjc, ■i^,tb;6 Osio; auteui esl, iil (iiiidein i|)se cogniliniie assetpior, iiia- 

Aa6\o (ivo[i(ij£t, [jiei-aXoTrpiTTsta. Ta'jTa i-ap OsoO Ta B jeslas illa , vel , iit f)a\id appellal, in.ignilicenlia '* , 

dTiiiGta (99), oaa [jist' Jxstvov ixstvou YvtupiafiaTa, tjua; in rcbus ab eo creaiis productisque et gubcr- 

(oaTTEp at xaO' OodTOJV ■?iXiou axta\ xa\ stxtivs; Tat; natis elucet. Dei quippeposteriora sunlca , quaipofil 

aaOpai; o-.J.sat TiapaSstxvOaat xiv T^iXtov, l-n:st [jti]aOT?jv cuin e.\stiteriinl, nobisque ipsiiis niiuKin (leclaranl , 

itpo36Xsrcstv (!)orovTs,T(oaxpat(fv£tToO(j3toT?j;vtxtTjvTa noii secus videliccl ac solis iii ai|uis iiuibrx atqiie 

TJjv at70T,itv. OuTto;ouv OsoXo-criasi^, xxv f,; WtiiaTj;, sinuilacra iufiriiiisnciilis soleiii repncsentanl, qiiaii- 

xa^f^apaioOsiij.xav^jtixP''^?''^»'-'!^),)'-»'^'!:''^ riaOXov, (loquidoin cuii' olitucri iinn possunius, ulpnte qiii 

oOpavou(pOaari;xa\axo'JaT',c ajiiriTa^Tiij.aTa^x3.vOT:sp liicis piiiitale 43S i-cnsuni oiiinem superal. Ad 

ixsivou;("i)yivTi, ai"csXixr,;Tivo;T'j (xpxayysXtxTijaTa- liiinc iiaquc luoduin llieologi !iiiiiiiis obibis, qiiaiii- 

asto; Ts xa\ Tacsto.; ■r,^tojij.ivo;. Kav -j-Ap oOp(xviov (.4) visctiaiii Moyses .sis, Dousqiic rii:iraoiiis ''°, (piain- StTTav.xavOitspoupavtov Tt, xai T:oXuTf,v !,;u3tv,'J'|r,Xo- 
Tspov?i[jt(ovfi, xa\ sYYUTSpto OsoO, TrXiov (iTrixsi 0EOu 
xa\Tr,;TsXsia; xaTaX-ri^lstoc^ii oaovfititovOTTspaipsiToO 
ouvOiTou, xa\ Ta-stvoO, xa\xaTto ppiCovTOcxpa(j.aTo;. vis ad lertiiiiii usque c(i;liiiii, inslar r:iuli *', abrc- 
ptus fucris, alquc arcana vciba ainliveris ; qiiainvis 
etiam supra illos cveetiis, aiivilicam qiianidani aut 
arcliangelicam sedem et nrdinem sis conseeiitus. (^reatiiiii eiiiiii oninc , sive ccelcsie sive siipereceleste , liccl subliiniori quani iios initiira pr;cditiiin , 
Deo(pie viciiiiiis, loiigiori taineii intervallo a Oeo, ac plena illa ct absoluta cogiiitione dislat, quaui 
qiio coiiipositam liaiic noslram , et abjeci^un ati|.iie liiiini vergentcm iiiass:iiii superat. 

A'. 'ApxTiov o'jv ouTtjj TiaXiv ftsov vor,aat [jIoV, Q IV. Eslo igitiir lioc alteruin oralioiiis e\ordiiiiii. 
^aXsTTOv • (fpaaai 6k, (iouvaTov, ('■!); Tt; Ttov (o) Trap' D(;uin iiilellcclii pcrci|)ore diflicile cst : cloqui aiitem 
"EXXr,Tt OsoX.i^Yojv etftXoatitpTiasv, oOx iXTi-/voj; s[j.o\ nipossibile , ul Drofaiioriiin ibeologoriim (piiibini 
Soxet, l'va xai xaTsiXr,(fivat Sij^ti -cb -/aXsTT?jv stTstv, docuil, nieo qiiidem judiiio , iion iiicallide , neinpe 
xa\ Sia^uyT) T(p AvcX-fpaaTto tiv 'iXs.-{yo-j. 'AXXa ul ex eo qiiod intcllectu dillieilem sflirinal, opiiiio- (fpaaat [Jtsv, aouvaTov, toc 6 k^ib^ ).6yoi' voriaat ok, 
(i5uvaT(oTspov. T^ [xkv yip vor,Obj, Td/a av Xoyo^ 
5r,X(oas[£v, st xa\ Jjtt) [jiSTpitij;, dXX' a[jtu5ptOi; ys Tto 
y.r] 7:a-jTT] t4 tliTa ots-.fOapiJiivi;), xa\ vto'ip(oTf,v 5td- iieiii lioininibiis aiToral,se cuui cognitiono percc- 
pisse; o\ co aiilein ipiod iinllis V(;rbis eum c\|)licarl 
posse ait, lioc :igal, ne inscitia siia prodi atqno 
convinci qiie;il. ligo vero ila potiiis dieeiiilum ceii- Kxod. xwiii, 23. =» ISal. viii, ^>. " [i^od. vii, I. " II Cor. xu, ' (91) "Ezpnycr. Ileg. a, ircs Colb. ct Or. I, 
£t/ov. Sie etiaui vidciiir legis-<e Leiiv., qiii verlit , 
« .\iiiii!US eial Ociiiii coiiiprelicndere, » elc. 

(9.")) TadjiicOia. Scbel. : Otxovo;jLiav < Incarna- 
liuiioiii. » 

(90) Af';-(0. Rog. a , 0s(o A'>(-(o. 

(97) 2^i.)i-j(«.l(''.Trsr^((. Iloc propilialorii volanien, 
de qiM l''.\ud. \\vi,5l, sigiiiliiMl in soiiu (ircgurii 
proiribilionein Ctintempl.uiunis suniiiix iliiiis iiatiii;e. 

(98) "0(-«. Kog. a. t'o;. 

(9-1) Ta d.-iicOiii. Qiieiiiadinoduni < facies Doi > 
substantiaiii et (Jeit;iloiii, niiiiidi crcatioiie priuroiii, 
sic < posteriora > crcaliouem el Providciiliaui in- 
dicaul. 01 Or. 1, l\) fIpc(7v.U.-if.n\ Keg. a, pXcTTStv. 
(2) Tpitov. Oou b., toO TpiTou. 

(5) 'ExsirvvQ. liog. biii, diio Oolf 
sxstvov. 

' (i) luu- xiip oupih-icr, elc. Id inlcliigii Elias dc 
« ca'lo, » el de « angelis, » qiii siiper co;los siiiil. 

(S) "iit; zii; Twr, elc. Pl.ilo liie inlolligiliir, ijiil 
iii Tiinau ila liabel : 'Pjv \i.hv 0'jv T:otr,Tf,v xa\ Ta- 
TSpa ToO TravTft; sOpstv to Sp-j-ov, xa\ sOpivTa zi^ 
r.ifjza.; douvaTov Xs-j-siv. Quod 'rulliiis lil). De uiii ■ 
vcisiliili: sic redilit : < llliiiii i|iiideiii qiiasi paroiilcni 
liiijus iiiiiviM.iiUUis iiivciiire dillicile est, cl, cuin j;iiu 
iiivciicris, iiidicarc iii vuigtis, nefas. » 31 5«. (jlUXUUll TllEOLOGl 52 

si'o, Dci iKiUiram niillis qiiiilem verJiis c.viilicari A votav. T6 Sk xojuj-fo ((Ji itpiiY;jia -cii Siavoia i^cfiAa- ^:iv, ri^noij doOvatov xa\ d.aifixavov, [xt] oti toI? 
•/.a-:a6;6Xaxi'J,a3voii (7) xa\ xa-u v;uou5iv, dUa xa^ 
TOij Xiav Ci^TiXoi^Tc xai ^iXoOiot;, v.-x\ o;j.oiio; 7:aaifi 
y;vvr,Tri (8; cfjjit, xa\ ol? 6 ?<ifoj oOto; Er.i-poaOet, 
xa\ T^ ~^'li'-> TOUTO aapxiov, -pi; ttjv tou dXr,OoCig 
xaTavor|3tv • oCix olSa 61 (9), t\ }ir; xa\ Tai; dvo.'Tip(ij 
xa"i 'loz^xXi (p'Ji£Tiv ai, 6ia t6 reXriiiov Eiva'. 0;o'j, 
xa\ oXo) T(o (f()jT\ xaTaXdu.:ri30at, t'jx?jv av xa\ Tpa- 
voTvTO, £t xat [A^ ^AvTr), dXX' •fi;ji(ov ys TiXi(i- 
Tzpov TS xal EXT'JT:iuT£pov, xa\ dXXtov dXXai tjXsTov 1[ 
D.aTTOv, xaTa tt;v dvaXoyiav Trj^ Td^sojj. 
fiassiiics loiieliras offiiinlii. Aiiiiio liaiiil scio .iii liiic (jiioqiio subliiiiloribiis illis cl iiiielli.i,'ciilibiis na- 
liiii^i, iicgaliiin iioii sii; qii;c qiiia Dco piopiiis jiiiclic sniit, ac toio illo splenJore (olliicciil, cei'- 
rcic ulii|Me forlasse i|iicaiil, si noii prorsiis , ac cci te |)!ciiiiis qiiain nos cl SDliilius, alque ali;e aliis, 
pro cujiisqiic oriliiie, vcl iiberins, vtl p;irciiis. 

V. SeJ (le liac le liic sii finis. QiioiJ aulem ad iios |$ E'. ToGtojji^; o'5v ^vTaOOa xjiuOw ^6 6: fjpisTEpov, 
«itiiiol, iion pax laiituniinoilo Dei e.vsiiperat oiniiein oJx ^ EtoTjvr; tou ©soj [jtiivov \i-:zzptfi<. ■TtdvTa vouv posse ; aiiiiiio aiilein alqiic iiitelleotu coiiipiebeiuli 
iiiiilloniiiiiisposse. iNain quoil qnis aiiiino ct ralioiie 
complcjtus fuerit, id i|iioqiie fortasse sermouR ilc- 
ilarare queal, si iie iiieilioeriler qiiiileni, at s;ilicm 
obsciire, inoilo aiulilorciii naclus sit noii omiiiiio 
surdiiin, l;irili.|iic ct stii|)iili iiigenii. At rem l;intam 
aiiinio compiclieiulere. oiniiiiio iiiipossiliilc est, iioii 
iiiodo igii3\is ct laiiguidi-, deorsunique veigeiili- 
bus, sed inagiiis cliani et cxcelsis viris Dciqiie 
ainore praidiiis, ac moitalibiis penrqiie oiiiiiibus, 
quibus ad veri cogiiilioiiem c;iligo li;ec ct c;irn s ripiilein et cogiiilioiicm *', iiec qiia;cunqiie iis , qui 
jiisiiiiam cnliierint, 499 'o diviiiis pollicitalioiiibus 
rcc()iicli;a snnt, qiuc nec dcnlis ccriii , iiec aiirihiis 
estiiii, iicc aiiiino cogilari ac perspici '^ nisi teiiuis- 
time, possiiiii , ncc exacia et absolnia rerum ciea- 
larum cogiiitio (nam liarnin qiioqiie le solas uni- 
Lras tciiere liaiid diibiics, ciim SiTiplurain ad liiinc 
modiiin kiqiiciilcm ainlicris : Xutelio cmlos, vperaJi- 
tjitornm luorum, lunnm ct slellns *', camqiic, i|ii;c 
jpsif iiiest , firmam cl st.ibilcin ralionem , pciiinle 
Ecilicet alque in bac vila ea minime videiis, seil ali- 
qiiaiiilo perspecturus ) : sed niulto mngis n;aiirj 
il);i liis suldimiur , et ex qiia li.ec origiiiem iraxe- xal xaTdXriiJ/iv, o'j6c oaa Tot; Stxaiotij ^jtV/ iv l-av- 
YcXiat; d-ox£i'Asva, Ta ;j.r|T£ 6-^0aX;Aoi:; (10) Of/aTd, 
[;Lf,T£ ibj\v dxo'jJTd. [jtT;T2 oiavoia 0;(opr,Td, xaTJi [jtt- 
xpV/ j^o^jv, ouok ^ -ZTfi xTiicio; dxptSrp xaTav6r,;;tj 
(xa\ yxp xal Ta'JTr;; TTxijOT^Tt xd^ axtii ex-^"' l^'^" 
vov, 0-a'i d-/.0'ji-r|;- "0>^'Oj^iai rohq cvpavDhQ, spxci 
rcor BaxTv.lixn' co>\ celi\rr{r xcil licrzipar, xa\ 
Tiv £v a'JTot; 7ud','tov X6-C0V i); oiiy\ vijv opwv, 6i6- 
[j.;vo; 03 liTtv OTs)^ dXXd ■7:oX'j npb TO'JTWV, ■?; \i-Klp 
Ta'jTa, xa"i k^ ?;; Ta'jTa, cjjuais dXr^-To; tt xa\ dTTi- 
P!Xt;t:-o;' Xr,'to ok, o'>/ oti 'iazii, dXX' r\ ti? citiv. 0'j 
l-ip x:v6v (11) ih x-f;pUY[jta ■f;iJ.(J)V, 0'JSk [JiaTaia f; Tti- 
dTt; ■r;;j.(ov, 0'Jok to'jt6 iaTtv 6 6o-i'[j;aTi^o;j.;v ([j.t] T:d- 
Ttinl, rapluin oiiincm et compreliensionem siiperat. *-' Xtv tt;v s'J^;'vu)[j.orJVT;v ■f^p.Si^ dOsia; XdSir;? ^fJ/.V'' ^^^- 
^'ecvero li;cc vcrba ila accipi vcliin, quasi pcrci|ii auxo-favTia?, xa\ xaTET:apOTi; ('o; (1'2) 6[xoXo','ouvt(ijv 
I on posse dicain, qiiod sit D.^iis, sed quid, ct qiialo tt;v d^pjotav). nXctiTOv ■yip 6tatf^pst to'j ei'jai Tt tts- 
sit. iNeqiic enim iiianis cst pi;edic;itio iioslra, iicc T:;t-Oat, t6 Ti 7:0Ti iiTt to'jto siSivat. 
vana lides iioslr;i '•' ; nec id cst , quod aslriiiniiis ( iie iuis'is id qiiod piobe cainrnliqiie ilixiiiius, in 
impielatis et caliiiiiiii;c argiiir.ciitiiiii li;ili;is , ac iioliis, iit ignnraiiliaiii coiilileiilibns, ;iri iig:iiiii'r iiisiil- 
les ). riiiriiiiiiiu iiaiiiijiic inli'rcst, ci-'rlo libi persii;iilc.is aliqiiid esse, aii, qiiid laiKleiii illinl sil, ciiiii- 
peitiiiii b.ibcas. Yl. Kieiiim iiiiod Dciis sil, ac priuccps qiia;dain 
iiiiisa, qii;i' res oiniics procre:iiil, alipie loiiservel, 
tiim oculi ijisi, liiiii li'X iialuralis iliireiil; illi, diim 
r biis in asiicdiiiii cadciUibiis acieni alligont, cas- 
qiie cl |iiil(lire fixas et slabilcs csse, el progrcdi, 
:iiqiii' iiiimole, ul ila dicaiii, iiioveri volviqiic perspi- 
i: iiiit : lixc autem , dum per re.; ocnlis siibjeclas , 
ac rcclo ordiiic colloeatas , aticlorein caruiii certo 
(|iiiilein ralincinando abSeqiiiliir. Qiioiiain eiiiin iiiodo 
iiiiivcrsa li;cc renim moles vcl prodiict.i iiiiqii;iiii 
liiissel. vel coiisisierel, iiisi Deiis oiiiiii:i iii iiiinn 

" Pliilip. IV, 7. " l Cor. II, 9. '■• is. Mii i. 

(G) TccovTo. Uegg. a, bm ct Or. I, to;ou:o, 

< l:il''lll. I 

(7) KaTaCeC.laxevjitrvir. Diio Colb., ()r. I ct 
Dud., xaTs£Xax;u;jt£vot?. 

(K) reryr\Ti\. Ite[j. a et Or. I, -;'.,vr|TT;. 

(9) OlCa £L Sic Rogii et C.dberliiii pliircs. Dcst 
Sc iii i'd. .Niilliiiii ccrte esl diibiiiiii, qiiiii ;iiigi'll Dciiin 
\iili'aiit, ('1111111116 visiiri siiit liiiiiiines, cuiii ;ck'r- 
ii.im bcatitudiiiem adijiisientur. C7'. To'j [J.EV Y^P ^"'"^' t)j(,v, xa\ tt;v tovtujv 
■7:oiT,T:xf|V TS xa\ suv;xTtXT;v atTtav, xa\ 6'.}t; 6t3d- 
uy.-jiM;, xa\ 6 cfu-txJi? 'ii[J.'j; ■ f; ;j.^v Tot^ 6p(o;j.£vot5 
T:oo7fJdXXou3a, xa\ 7:iT:r|-,'6jt xaXto;, xa\ 6o;uou(jt, 
xa\ dztvf,TUj;, iva outoj; EtTtoj, xtvou[j.£vot; xa\ (fz- 
po;j.iVot;- 6 Si, Sid zu>-i 6p(o;j.£-j(ov xa\ TeTaY[J;iv(ov, 
t6v dpxT^Yi'' TO'jTtov <juXXoYtJ6(j.ivo;. Ildi; Y^p d'j xa\ 
uTTtfiTT; t4Ss t6 T:av, f^ auviiTT], [jt; 0so'j Td 7:d'JTa 
xa\ 0'Jato')3avTo; xa\ -uvi/ovTo; ; O^JSi y^P xtOdpav 
Tt;6p(o/ xdXXiJTa f,7XT,[j;=vr,v, xa\ Tr;v Ta'JTT); £'jap- 
[joiTiav xa\ £'JTa:iav, i; -f,; xtOapioota; a^JTr;; 
" lCor. XV, l.i, 

(10) T^tfn'iTec^na.ljic7Q,clc. Ohsi'rv:it Kli^is Crc- 
Iriisis li;i'C .\piisliili vi'rli;i iiiiilii;i a rnisse ex apo- 
ciyplio lilirii, (jiii ab Klia pio; lii'l;i si ripin.s diciliir. 
Qiii.liii jioliiis desiiiii|ila cx l»;iia; i.viv, 4, < ociiliis 
111)11 viilit, > etc. 

(11) l\f:rc'r. l';ir., xatv6v, < nova. > 

(1-i) licd Miztciapilfti: 0)Q, it. . Id isi, < ct ad- 
M'isiiiii nos insiirgas, qiiasi iii;S |irolili'aiiiiir igiiora- 
le an sil Ucu». > -5 OKATIO XXVIIl. TIIEOI.OCICA 11. Zl ixouwv, aXXo Ti.i] t^jv xrir xiOipa^ ar\\i.i.a-jpyhv, xa\ A iiaUir:\iii proliilisscl, ;il(|iic conscrviirel? QiicnKKl- "C&vxtOap(;)6'jV ivvof|jei, xaV irpb? 0'j-(/v avaopaiji;r-:a'. 
TTJ Siavoia, xav ayvowv Tuxf] Tai^ ft^iscriv outdj xal 
fjULiv T^ TTOiT.T^xV; Sr,).ov, xal -zb xivouv, xal Trjpouv 
Tit 7:£TT0[Yi;j.^va, xav (xrioiavoia TOpi),ajx6avr]Taf xa\ 
Xfav i.-('no\iiiyi , 4 piTi [jl^xP' toutojv 7Tpo'iwv ixouotio;, 
xal Tatr ^ustxat.; J-(i;jtsvo; a-oo:!|sjtv • d),X' ouSk 
TOUTO etvat tVtiv, o;rsp ^',favTa30r,;i;v, i^ livSTUTTtoaa- 
ptsOa, f, Xoyo^ (lil) u-iypa^j/sv. Kt Si Tt; ;v Tzsptvofa 
TOUTOu Tzozk (L-i) xav kT.\ rociv syivsTo, Tt? T] a-A- 
is.1^1^; ■zl; ouTt))^ stj EoxaTov ao'^ la; d^fxsTo; ti',; 
ToaouTOu /aptjjJtaTo; f^^ttuOri ^rori ; ti; outio ih aTo- 
[J.a TTic oiavota; fjvot^s, xa't eD.xuoj nv:u;ia, t'va t(o 
Ta r.TK% spsuvtTjvTt xal ytvtoaxovTt, y.3.\ Ti pdOTi tou 
0£ou, nvsu;j.aTt, 0s'jv xaTaXd^Ti, xal [jtTjxi-t tou iiiodnin ciiini (|iiis|)iani cilli»nini piilclicniinc coi>- 
fccUiiii cl cl;il)()r;il:iiii f()iis|)i(iciis , cjiis^inc cnnciii- 
nilalcni cl consliliUioiiciii, ;iiil cU:iiii ipsiiis ciili:ii:i: 
c;intun) ;indiciis, niliil :iliihl (|ii"<iii ip iiin ciilwir;!; 
coiulilorcm cl ciili.ira'iliiiii iiicnlc rcpiil:ii, .ilqiic iul 
cnin cogiuilioiic feruir, Cli;iiiisi ilc l;icic it;iiotiini : 
eoilcin (pioqiic iiioilo iioliis, is, (pii ics cirrcil, cffe- 
ci.Tsqiie movci atipic cnnscrv.Ti , iiiaiiircstds cst, 
etiamsi niciilc ininimc conipreliendalur. Ac iiiinis 
profedo lichos cl slolidiis csl , (piisqiiis non liiic- 
iisqiie .'poiite sua progrediliir, naliiralimiKpic tle- 
inonstr:ilioniim vesligiis insislil : atiiiie adeo lioc 
sil)i pcrsuadel , iie id quidcm Dcuin cssc , qiioil vcl 
imagine quadain animi concepinnis, vel inrorinavi- 7rp(ijto Sir,Tat, t!» SixaTOv (SpexTiv S/tov V,5r,, xa\ Et; " niiis, vcl or:itioiiis 500 pciiicillo utciiiKpic descri- 
8 Ttaaa a-£uo£t xal itoXtTsta tou u',J'r,Xou xa't oid- psinius. Qnod si quis niiipiam cogitatioiic Duuni 
vota; qiioipio inodo comprclieiidil, qiioiiaiii , olisccro, ar- 

gumeuloid prolial)it ? Ecqiiis cniin eo snpicntix pervcuit? Ecqnis nnquam laiitain graiiain diviuilus consc- 
tulus esl? Ecqiiis os nicnlis il.i apcriiit, ac Spiriluin allraxil " , ul Spiriius oninia ptTcrulanlis , 
alqiie ctiaiii Dei proluiida cogiiosceutis " ope alqne adjiiiiiciilo, Dci naliirani couipri^licnJcr-it, i.rc y^m 
iiltcriiis priigredi neOcsse halieat, nlpole qui exlremum illiul appelciiduui jam liaUcal, ad qiiod oniniS 
siiMimiiiin viroriim el vila el co"ilaio contendil? Z'. T£ ydp 7:oT£ u7:oX:^'|ri th (^stciv, etT^sp oXat; (I ii) 
Ta:; XoYtxaf,; TTtoTiust; t'.f6oo'.i (IG) ; t] r.ph; Tt gz 6 
X(5yo; dvd^it paaaviC(5;A£vo? (17), o) ^tt^oootptJjTaTS au, 
xa't OsoXoYtxioTars, xal xau);io;jtsv£ ei; Ta d;jteTpa; 
nfcpov atTjijta ; xa\ mlj; t& Jti:£tpov, xa't dtipiaTov, 
xa"t djyr,;xdTta:ov, xa\ dva^k,;, xa\ dipaTov; i^ xa\, 
TauTa a(jj;j.aTa ; "11 t?,? s^ouata;! ou ydp auTr^ ^u- VII. Qiiid cnim l.indem Dciim csse ceiiscljis, i 
argiiuieiilis a ralionc pclitis ndeiii oiiiniuo lialics ? 
Ani qiio laiidcm le snbvclici li;i;c (lispiii;ilio , si ac- 
cnraliiis examiiicliii 7 Tc, iiiquam, appello, qui plii- 
losophiae ac Iheologi.x- principaliiiii tilii vindicas, 
atqiie in immciisiim gloriaiis. Aii corpis ciim esse 
diiscs? Qiionam crgo iiiodo imniciisus, iulinilus, (i- Bts ato,adTtov. "H aioi.ta ;jtsv, ou/\ TauTa oi ; "fl Tr,c C g|„;B expers est, ac deniipie cjiismodi, ul iiec langi, 

ncc ociilis cerni queal? An h;vc qnoqiie in corpor:i 
cadiiiil?0 liccnliam ! Mon cnim h;cc corporuin iia- 
liira cst. Au corpus (piidcm esse slauies, iiiiniciisuni 
vcro, alqiic iurinituni, c:i!tcraque iiiijus generis csse 
negabis? crassiticm ! ul nulla le Deus iioliis pra?- 
slei. Quid euiiii afferri potcst, cur colatiir aiquc ado- 
iclur, si circiiniscri|itiis csl? Aiil qiiid cansru esse 
dicciiMis, qiiin cx clemeiitis coiifl:ilus sit, atquc in 
c;hIciii denuo rcdigatur , aiil eliain prorsiis. iiilcr- 
cat? Composilio qiiippe pugna; initium cst, piigna 
aiilein dissidii, dissidium soliitionis : solutio porro •naxuTTiTo; (18) ! t'va [jtr,okv irXiov f,[jttov 'iyri ih Geiov. 
11(1)? ydp aezT^v (19), ei Treptypamtiv; i^ tzGi; tssuHs- 
Tai zh sx aTOf/:iojv auyxeTaOat, xa\ st? ituTi itdXtv 
dvaXusaOat, r) xa't oXwg XusaOat ; SuvOsat; ydp, dp- 
X'1 F^^XI? ■ V-^X''] S^> StaaTdasd); • ■?] 5e, Xuastog • Xu- 
atj 6k dXXtJTptov 7:dvTT) 0eou, xa^t t^? 7:ptoTr,; cfu- 
astjj;. Ouxouv StdaTaat;, 'tva [jit] X'Jats' ouoc ii.iyr], 
'iva [jif, S:daTaat?" ouSc auvOsatc, 'tva [1.7] [id/r) ■ Sti 
T0'JT0 ouOo aijj;jta, t'va (jtj) a^JvOsatc. 'Ey. Ttov ts- 
XsuTattov £7:''. Td 7:ptoTa 6 "Aiyo; dvttjjv, outio; 'toTa- 
Tat. iiullo modo iii Dciim ac priiiiain illaiii uaturam cadit. Qiiocirca nnllum dissidiiim admitleiidiim esl, iio solulio 
coiise.iu:itiir : iiec pugna, ne dissidium oriatur : ncc composilio, ne piigna exsislat. Ac pioinde iie corpiis 
quidenicsl, iic alioquicoinposituin qiiidcm cum necesse sil. Sic:ib cxtreinisad prima rccnrrcns oratio insislil. 
H'. IIoJ? 61 xa't auOrjaeTat Tb Sid TTdvTojv StTjxetv, b ■VUI. J.im vero qiioitiodo illud tiicri pi)lcriiniis, 
xat 7TXr,pouv -i 7:dvTa 0SOV, xaTd To, Ot)/,l r^^r oi>- qiiod ail Scriptnra , D.-iiiii oiiiuia pervadere atqiic pavdr xai zi\r y7ir ij-i) a.liipo>; .Isysi KvpiOf;' xa\, 
nrevfia Kvpiov :^e:i.li'ipioKe T)"(r olxovjieryp\ et -zh 
fi^v 7:EptYpdc?ot (20), ih 6- TTsptYpdtpotTO ; "H Y^^P 
6id xevou xt^prjaei to'j 7:avT'j;, xa"! Ti itdvTa oi/f^ae- iinplore , jiixl:i illiid : pioniie calum el terrnm CfjO 
impleo? (Ilcil Domiiiits "; cl, Spirilus Domini re- 
jilevil orbein lerrnrum ''^ ; si Dcns parliiii circn;ii- 
scribal, partiin circuiuscrihalur? Aiil cni;ii per va- '" Ps. cxviii, 151. I Ciir. II, 10. -• Jor. xxiii, 24. " Sap. i. 7. (13) Acfyt-c- Ilic Elijs ( ralioneiii, t iioii i scriiio- 
iiein I inteiligil. 

(U) /7ori. Dcesl iii Or. 1. 

(I5l "OMiic. Coisl. 5 el Or. 1, oXto;, « Oiiuii.u;;,. ' 

(l(.) 'EpciSoii;. Coisl. 1, 4p(j.atc. 

(17) Bacrciril^6ii£vo<^. Coisl. 2. ^toj^^iisvo;. 

(18) ~Q Tf(r e^oialiK; ,'.. tij zffr :zayi^Ti\zcr '. 6ic Coisl. I. Dcesi to i:i cd. 

(I'J) nCor: yap cs-Tcr, eic. « Quomodo cnim ciiiii 
colaimis, si circimiscrilii jiotcsl? Aiil qiiomodo con- 
cedcre dclrcclaliiiiiiis, ciim c\ eleiiiciilis conn.itiiiii 
cssc, aUpie in eadcm deiiuo reiligciidtiiii, deiiique 
proisiis iiitcriinriiiM i 

(-iO) rispi-fpii^oi. Keg. a, -:p:Yf'dv' £t. 55 S. GUF.GOnil TiiiCOLOGI ciiaiii univcisii.ilem giassalnliir, ei res Biniies imliis \ -.3.: f.jj.iv, iv' i6(yijO>i &i>j;, xa! iw[xa y;v'!i.i:v&;, y.oX IHMilmnl, iii sio Deiis loniumclia airicitiUir, ni;ui- 
ruiu el qui cnrpiis sil, cliis qnoe procreavit carcal : 
aul corpiis iii eorporilius cril, id qnod lieri non po- 
lesl : aul in plicaliitiir , ct op|Mineuir, qncinadino- 
«liini ea, qua; liqniililale piKdila siinl , 501 inler se cJx S/(i)V oja ■:isKotr,xsv • r^ aoj[jia ev aw^ia^: £7Tai, 
oT.zf aouvaTov t^ irXaxfjis-ai xa\ avj-.-apaTjOfiTs- 
Ta;, CoTr.zp (21) oia tuiv Oi-pwv [jiiYVjTai ■ xaV x6 
^isv -ijjivE!, Cir.6 5's ToO t[tT,Of|iiTai, xa\ twv 'E-t- 
xoypsitov OT'5;j.tov oiTO-toTspov t£ xa': i-patooistE- uiiscciitur; alque alia secabii, el ab aliis rnrsus se- pov '22)- xal outoj StaTrssEtTat f,iJtTv, xa'i aZt^n 00/ fabilur, quod ipsis eliam Epiciiri aloinis absiirdiiis 
el anilius esl ; sieqne noliis collabelnr, nec corpiis, 
nec solidi qiiidqiiani babeliit lurc dispulalio, qua 
corpus Dco irilucre conainur. Qiiod si enni 
corpus materix «xpers esse conlenderini, si qui- 
*tein qninlum illud, iit iionnnlli censncniiil, et iu 
orbcni volnbile : sil sanc corpus qnodilani qniiitnm , 
el a inaleria senioluin, aiqiie eiiani, si ipsis ila col- £|st, oCSI CT,?tv Ttva 6 TTspV ToO 3(I);aaTo; li-ioi (23). 
Ei 6k aOXov 9f|J0(jtsv, £i (JioV t6 -ijjtTrrov, tu? Ttitv 
cSo^s (21), xa't Tr,v xOxXtii cfopiv ci£p?I;jL£vov ?jtw 
p.cv dO/.iiv Ti xa"i 7:i;jL-T0V ctli;j.a, £i ,3o'JXovTat ok, xa\ 
d-di^jtaTov xata tt;v aCiTovojJtov aOToiv Toij Xdfou tpo- 
piv xa\ ava~Xa3tv • ouSiV •^b.p vuv 7T£p\ toOtou 6toE- 
io;jLai (2,^). Kata Tt ok TiSv xtvouij.ivtov £TTat xat 9£- 
po;j.ivtov, 'tva piY) Xiyto ttjv ijSptv, £t TJt auTJt TOtj lilitieril , ineorporciiMi ; quandoquidcm ila scnnone j} 7:£T:otr,[jiivots 6 T.z~o'.Ty.iac, xtvT,Of,ci£Tat. xa\ Totj tpe- 
roniparali snnt , ut pro aibitrlo in omncm parlein poijiivot; 6 tfiptov, £t •,-£ xa't touto Sojoouit ; Tt oaV 
sese Tcrscnt, ac qnidvis elTingant ; niliil enini bac tI (20) tojto 7:dXtv xtvouv; xt 5k t?» -av xtvoijv; 
tle re in pra^scnlia eum illis allercabor. CaMeruiM xixcTvoTt ; xa't ti TraXtvixiivo ; xa\ TouTOStc a—tpov. 
quo tandeni in gcnere eiil caruin rcruni, qu.c iiimu llto; 6a\ oux iv to-(o TravTto?, £t -{z cf£po;ji£vov ; Ei 
cieulnr el agilauliir, ut interim laceam, quam gia- os aAJ.o Tt Ttapi t6 ■nifiTTTov ^fjioujtv, si pi'£v ai'i'£- 
vis sii conlumeliT, assercre, Ciealorein eodem, quo Xtxi5v ttoOsv ott aYvjXot (27) (Ko(jtaTa, X3\ Ttva Tau- 
res ab eo crealas, niolu incitari, alqne cuui, cnjus ta; xa't ttoiov (28) u7c';p ayysXov str, ©£?<;, ou Xet- 
vi ac niimino ics condikc volvnnlur, si laiiien lioc Toupyo; aY-,'sXo; ; Et ok u7:"sp TauTa, 7:aXtv £t<if,)(OTi 
eliam djituri siint, eodeui inodo cuni iis volvi ac G(o;jiaTojv e!j,ij.i^ dX^S-ftiTO?, xa\ cyXuapEac puOi?, ou 
circuniferri? Qiiaero eiiam , qnidnam sit qnod iiiii- 6a;j.ou crTfivat SuvafJisvoj. 

vcrsum boc moveai? Qiiidnain vero qiioil vicissim illnd inoveai, ac rursniii a qiio illud inove.ilui? V.o 
ileinque niodo in inlinilum progrciliar. Qiii eliani licri polest, ut oiiinino iinn sil in loco, si qniileni 
ferltir, ae ninlii incilaUir? Jam si aliiid qnoildain corinis, prselrr qninliiin illud, Deum esso slaluaiil' 
si quidein angelicuiii : unde probabunt .ingelos corporo consiare, ct quo taiuleni corpore? Quaniuin 
autem, si res ita se babeal, Dens aiigelum, quo minisiro uliiur, aniccellet? Si corpus quciddam his suli- 
limiiis essc di.vcrint, rursus corporuin examcn rationis e.\pers intlucctur, ac iiiigaruni gurges adeo 
prnfnndiis, ut nusquam pes figi possit. 

IX. Ali|ue liiuc constat, Deuni corpus non esse. C ^- Outoj pisv ouv (29) oii cjtop.a fjjjitv 6 0£(5;- ouo^ 
Neque eniin adbuc qnisquani eorum, qui divinilus i^ap lior) Tt; touto toiv Osotiveucjtujv, ij stTrsv, f|7:ap£- 
alBati snnl, boc vel dixit, vel ab aliis ilicliim com- oiSaTo, ou6k ttj; f];jt£Tipa; (30) auXf,; 6 X(5-j'o?. probavit, nec noslri ovilis esl ba^c doctrina. Stiper- 
csl igilur, ut iiicorporeuni esse Deiini c.xistimeinus. 
Verum, ulcunqiie incorporcum ilicanius, nonduui 
lanicn boc natiiram illius essentiamque complccti- 
tiir et declaral; qucniadinodum nec ingenitiiin, nec 
anarcbuin, id esl, principii espers, nec iiiiniulabile. Asi7:sTai 5}) dcitoijtaTOV u7;oXa;jt6dvsiv. 'AXX' si dioa- 
[jtaTov, 0U7:to ptkv ouOi touto tt,; oiita? TiapaiTa- 
Ttxov T£ xa\ 7:£pi£-XTtx6v (51), to(i~£p oiiok t5 dyiv- 
vr,Tov, xa\ t6 avap^ov, xa\ t6 dvaXXotojTov, xa\ t6 
a'.fOapTov, xa\ oia 7:£p\ 6sou, i^ tsp\ ©siv slvai Xi- 
vsTat. Ti •^ip ojTt (32) auTioxaTi TTjvcfujiv xa\ tt^v (21) "QcrtF.p. Sic diio P>egg., trcs Colb.,Coisl. \, 
Or. 1, elc. Iii cd., f, Ciz-trj. 

(ii) Ti uuSi(TT£fc'y. Ciiisl. 1 addil, oy; oi T:£p\ 
Tau-a t(7/oXaxiT£^ £Xf,pr,iav, < aniliiis cliani iisdc- 
liramcnlis, qii.c boinines in liac dis' iplina veisali 
linxerunl. > Ibcc laiiieii dcsiiiil iii iilerisyiie eudil. 
cl cd., Klias aiiteiii agiioscil. 

(23) '0 nnil Tcv ro^ftUTOQ .(/ycr. II:i'C jiiiigit 
Leiiv. cnni liis superioriUiis verliis, xa\ outoj ota- 
•nstcjsiTai f,;jitv, sie(|iie rcdilil : « AKpic hoc nunlo 
ralio, qmc Dco cnrpiis nltribiiil, siilisisleie iinbis 
niH|iilt; adeo(|uc nec corpiis, nec conipiigom ullam 
balieliit. > 

^2i) "Urzicrn-iSc^H. F,x liis ruil Arislolclcs, qiii 
prujier qiiatiiur icriim piincipia, scu clciiicnla, 
qua: siint i aijiia, lcrra, ignis et aer, » qniiUiim, 
ucmpe c cccluni. > e inatciia qiijd.nil cOnriiiatuu!, 
admlitcbat. 

(23) Awiroiiat. Ucg. a, 6ioi-o;ji£v. 

(20) Ti eiil t6, etr. Kcg. biii el Or. 1, Tt 51 
•fi.Toluni liuiiclocunisicverlit Leuv.:<Al cniin, ob- sccro, qiUKliiaiii crit a (|iio iiiiiversiiin Iior movebiliir ? 
Qiiiiliiaiii illiid vieissini iiiovebil?Qiiiil ilciii illiul? Iil- 
(|iie aden in iiirniiliiiii.>Sic Gricea videlnr legissc : Tt 
6£ 7:av xtvouv ; Tt 6£ touto 7:dXtv xtvouv ; xa\ Tt 
■JTaXtv sxstvo; xa\TOUTO zi; a7t£t,oov. 

(27) "■\-j'j-s.lci. Iteg. a, ot a-i^ysXot. 
I (28) lltccr. Duo Coib., ct Or. 1 addunl, dv. 

(2',lj Uvr. Dccsliii lleg. bin cl Or. I. 

(30) OvFk ri/i; iijisTFrttf:, clc. liill. : < Alqiie ab 
biijiisinoili serinoiu; lidcs Krclcsi.T abborrel. • 

(."1) llEftsxTixvr. Dec>l in iioiiiinllis cndJ. 

(.32) Ti -jyip ivTi, clr. Bill. : < Driiiiiiin cniiii, liiiic 
ipiiileiii ccrle, ipii Dei nieiilcm vcrc balieal, al(|iu; 
iii ( iiiileiiiplalionc perfcelior sil, consideranduin ct 
cxpeiulcnilum occnriil, ipiid Dciis iialura siia cl 
siibslantia slt : acpnsliM iuic ailjiciciidiiin superesl, 
ciiiii iicc iiruiiiiii balicrc, nec a sc iiiiqnaiii dcsiisrcre; 
iiec fiiie ullo circuiiisciilii ac deliniri, sed, ipiid'|iiiil 
iii rcriim iialura csl, amiiilii siio cuinplecu tilquc 
cocrccre. » 37 ORATIO XXMIl. ^- Tliroi.OCICA II. 53 

uiriSsTaffiv i-ji,4j(£i, xi j;:!] a.oxv' S/Jtv, ,u.T,oi e^i^Ta- A 'i'''' iii> ori iiplilnlo, ccUnMqiic (iiiiiii:i, 502 '!"•'»* <liJ 

oOoi, (jiijSi irspatoucrOai ; 'A).X' oXov •:6 clvai Ttspi- Dc^o, vcl circ:i Doiiiii, pra^ilicaniiir. Quiil cnim proil- 

Xa,u,6avctv XsiTcsxai Tcpoatf iXojotfjTv ts xa\ r.fiocz^- csl ;i(l iiulicaii(l:iiii ipsius ii.iliir:im et bnljsisloii- 

ETdJsiv T(o ys voOv Wiou (5.") ii),r,Ow; Ey/^''''^'i "''■*^ '^^- ''^"i 'l"'' oxsislil, si ili(ns cniii iiiiliiiin iiori li;il) 'r.-, 

/jtoTipi.) TT^v O£(i),ocav. '11,; yip o'Jx lipxst t^j aCiixa. iiec .t sl' iiii(| i;uii (lc.^tiscore, iii!c iillis iciiiiinis iiiclii- 

eiTTsTv, t) T<i ysY:vvT,sOat, r,o'j4 tJ) xa"tTi, Tisp^tfl Tau- di'.' Vcriiiii liit:iin ejiis c.sspiili:ini cdisscreiuhini ct 

Ta, 7:apa!JTT;aa! ts xa\ 5r,X(o3at, dXXA osT xal t^ iiif|iiirciiil:iiii liiiic rcliiKiiiiiiiiis, i|iii vcre Dei noli- 

•J-ox£t[jt£vov ToOTOt,; £t-stv, ci (iiXXot (5i) TEXsfwgxa'! li;iiii liahiM, alipio iii to;Uciiipl:m(lo pcrfeclior csl. 

aTioyfiMy-io; zb vorjuii.zvov TtapaiTrjisjOat (i) Yip av- Ulciiiin non s:ilis csl eorpiis diccre, aiU procrc;\- 

6p(o7toc, i^iflou;,?, ('TTTcorTOUTO Tii cv5(i)[JLaTov,xa\ y;vv(o- Iniii pssc, ;iil hoc vcl illiul, rni li;ec adjatciil, cxpri- 

(jtsvov,xa\90;tpoiji:vov)-ouTio;ouo;ix:T ffTf,3£Tat jjti/pt iiieii(liiiii el iinlicaiuliiin, seil ijni(l ips;i ipioipic rcs 

Tou siTisTv a p.j] liTtv, 6 tt)v tou (5vtu; raXuTipayjjto- snlijecla sil, diccndniii esl,si niodn vohiiniis, iii (|iio,| 

viov 9u3tv if.li 6st 7ip'j; t(o (55) slTtsTv a ;jtr, eoti, co;,'ilaiiiiis, pleiie aliiiie abuiide ripr.csciilarc ( iio- 

xal 6 ioTtv Et-stv 6s(p xa\ ,'yaov 'cv Tt TOptXaCsTv, y) lcst cniiii vel lionio, vcl bos, vcl e(|iiiis tsse, lioc 

TJi TiavTa xaO' sxasTov a--.t7istv, 'tva Ix ts (3()) tt,? (pioil toiporcniii :ic procrcaliini ci corriipliliilc essc 

ivatpij.-ioj U)v oux saTi, xa\ tt,? ou sjTt liiziti)^, B proiinnlianuis ) : ad ciiindciii iiioduni qui Uci iialii- 

■nsptXTjvOii t6 vooujjtsvov. '0 6k, a (j.sv oux sjTt li- raiii ciiriosius iiKinirendain duxcrit, iion liic Con(|nie- 

ytov, cjtio7:(ov 6k siTt, ttoieT rapaTiXrjatov, (ocTvsp sccl, nt diC:il, qiiid noii sit Dcns, sed lioc (|UO(|U(! 

Sv (.57) si -zx TtsvTS 6'i; oja JaT\v ip(OT(o|jisvo;, OTt ipsi adjiciciuliini eril., iii, (|nid sil, exiional ; i(li|iie 

(j.^v ou 6uoXsYot (.18), ou6i Tpta, ouSk Tiaaapa, ou6^ co iiiagis, qnod iiiimis ilinicilc est uniiiii qiiidpi.ini 

t:svts, ouok stxojtv, ouok TptaxovTa. ouos Ttva, 'iva aiiiiiio coiii|iletli, qnaiii oiiinia sigillaliin inliti:iii(lo 

duvs'Aiov si'7r(o, Tcov svt'j; 6sxdooc, i; 6sxa5txtT)v &pt- rciiioveic, iil rcjcclis iis, qnx non cst, cl coiisli- 

'JlJtoJv oTt 6o£'t'T) 6sxa [j.ii XcYOi, [JLr,6i Eps[5ot Tiv vouv liilo eo, qiiod sil, coiiiprelicnd.iliir id qiiod cogila- 

Tou s,0(oT(ovTo; Et; t6 {r,Tou;jiEvov. IloXXtp yip ,iaov . miis. Qiii vero ila, qnid rcs aliqna noii sil, pronun- 

xa\ auvTo;jt(oTEpov ex Toij iaTiv oaa oux EjTt ^TjXto- liat, nl inlciiiii, qiiid sit, latcal, iion absiniilis est ei 

(jat, i; sx Tou dtvs/.ETv ot (jti; SaTtv, 6 estiv Ev^Et^a- qiii rogalns, bis (iniiiqne qnol siiil, rcsponileal qui- 

oOai. "H TouTO p.sv ravTl SrjXov. dein ca wc diio cssc, iicc lii:i, nec qnalnor, nec 
qninqiic, ncc viginli, iiec lrigiiil:i, iicc, ut lircvi coinplctl;ir, iilliiin niiincruiii titra vcl nllra dciKiriuin i 

C.TCIciuiii quod dcccin siiit, iioii dical, iiec incnlcin cjiis, a (pio inlcriogauir, ad id qiiod qn:esilniii esl. 

afllgal. Mullo eiiiin facilius et conipeiuliosius esl, ex eo, (|iio(l, qiiid sil, dixeris, quidqnid non sil declarare, 
niiain cx eoruni, qiiid non esl, aldalionc atqnc iiilicialioiie, (|n:c sil, demonslrarc; qucinadinodum cuivig 
pers|iiciiiiin esse aibiiror. 

r. 'E7:e\ oi EaTtv (xa(o[jtaTov f,,u'v t?j OeTov, [j.txpov C .X. Qiioiii:ini iyiinr Dtiim torpore vacare nobis es' 

Tt 7:poas|sTaato,aEV. TliTspov ouoa[j.oiJ touto, f, saTiv e\|iloraluiii , ali.juatilo iillcrius iii iiiijniiciido pro- 

OTTOu; Et (iiv yip ou5a[aou, CT;Tr;aat Tt? Stv twv iStyav gredianuir. Nusqiiamne ille esl, an alicnbi'/ Si eiiim 

c^sTaa-txtov (59), Ttio; ^v xa't E'tt]. EiyipT& (j.i] ov, nnsqiiain, qu.T;ret forl;issc aliiiuis cx iis qiii in(|iii- 

ouSa(xou, t6 (AT;6a(j.ou, Tu/ov ou5e Kv. Et5i 4a-! TTou, rciuli ac dispiilandi siiluililale iiiipen^ins gaiulcnl, 

7:<ivTto? £77£t7rsp ^aTlv, i^ ^j T(p 7ravT\,.i5 u^rsp zh qnonioiio esse (inoqne possil. Nam si id (pioil non esi, 

7:av. 'A/,X' eI [isv ev T(p 7:avT't, i^ Ttvt, i; 7:avTa/ou. iiiisqiiain est : id qiioqiic qiiod iiusqiiam est, iie 

KaV sl (Asv Ev Ttvi, ut:' EXdTTovoi;7:sptYpa(fifia£TatToiJ quidein forlassc esl. Qiiod si :iliculii cssc dixcris, 

Ttvo?. Et Se 7:avTay_&u (.iOj, u7:6 TtXsiovo? xai aXXou jiiuciiMubio, qnaiidoqniilcm esl, \el In nniverso esl, 

TToXXou, Xsyto OE, il ■;:spt£xo[.tEvov to'j TtsptsyovTo;. vcl siipra nniversniii. Si in iii ivcrso; Vcl in (|n:id:im 

EiT6 7:avJ::6T0U7:avT>j; [xdXXst (11) 7:spiax£0f,a£s0at, ejiis piirle csl, vel 5{J3 iibiqne. Si qnadani iii parle, 

xa't;AT,5iva totiov stvat 7:Ep;-,'pa-.;if,; sXsuOspov. Taura crgo a niinori liac parK; circuinscribeliir Sin iibi- 

(i.kvi/i--2), EtlvTtp7:avTt.Ka't7:otJ, 7:p'tvYsvE30atTb;:av; quc, ab anipliore alioi|ue inulto nnijore, id esl, a 

Ouok Y^p Tou-o i;.txp>jv £i; ii7:optav. Ei 5^ U7:sp t^ conrmciili; coiilincbiuir. II.cc si dcilerimns, fntnruni 

Trav, ap' oiJ5sv f,v t6 Siopijov au-6 to'j 7:avT6j ; Ilou esl, nt niiivcrsnm nnivcrsi coniploxu lencaliir , me 
6k xh <i-zp TouTo; Ka\ 7:toc c.vof,OT, ■zh u7::paTpov D „]|,is .., circnmscriplione liber exslel locus. Iii has 

xa't uTcspatiid^iisvov, oux ovto,- opou Ttv6; Toij Ti[jivov- absurdilatcs iiitidant nce.isse est, qiii cuin in iuii- 

TO? TauTa xal 6topt^ovTo;; "II xpi) TttivTOjS Etvai Ti verso esse dixeriiil. Ae prxlcrea, ubinain er;il, aii- 

li-im-/, xa\ y 7Ts,oaTouTai zh t.v/, xal Ti u7:ip t6 lcqiiani univcrsa bsec rcrum nuichina cxstilissct? 

(55) eecv. Dccsl in Or. I. veslicare omnia cupiiml. » 

(54) My.Lloi. Kejr. ;i, [isXXst. (.iO) El Se .larzuyc?, cic. Dill. : « Siii nliiquc, 

^i) .J';"' ^'J'*'' '• ~^^- _ ergo al) ;ilio niiillo niajorc (■onlincljiliir : si qnidciii 

* :?^ '."*"'' ''^' rit^t^sl Ts iii llcg. bin. .fnluriim esl, iil Deiis loliis nnivcrsi toiiiplcxii leiica- 

(01] ilc-j-tep iir. I)ct!sl &v inOr. 1. liir, nct iilla c,\ parln ciitninstii|ilii)nis expers sil.» 

(.08) Oi, £vo .leyoi, elt. llegg. a, bm, lics (II) Me.Uei. Kcg. biii, Ircs Colb. cl Coinb. 

Lolb, et Or. I, ou o-ji XEyct, oJok TpsT;, ou6i piiXXo:. 

^"?-Qf°^- •• ■ ^'*"' ^'"''■''' .l'^''< '^'''- ' "■"! qnidcin consequen- 

(oJj Twr a-iw iliezac-ziKwr. t Qui stiro ac iii- inr, si iii liac niiiver^italc D,:ns eoiisliUialnr. » 59 S. CRF.GOnil T11EOI,OGI 40 

Nam lioc qiioi|iie non levcni (llfliciiUaleMi :»ireri. Oiioil \ -av ; Kai ti SaXo touto ?, zi-o; eot\v, Sy-sp Itpu- 
si eiiiii siipia iiiiiversiiin esse ilixerinl, niiiil? Niliil- yo[>.z'j ; Kx: ounoj XiVto •:% TrjptvpaTiT^v t.wzw; sTvst 
neeral, qiioil enin ab uiiivcrso (iirimcrel? Ubinaiii x^ 0;rov, xa\ sE (to)o!avoiaxaTa),-r^UTdv Sv yap ■^rjpi- 
pi.rro eral, qiioil siipr:i uiiiversiiin cral? Aiil qiio- "pa9?j; eISo; xa\ ■?] xaTaXr,'^'.^. 
moilo iiiieniosci pnler.il iil, qiioil snbliiiiiiis cral, ab co, qiioil iiircriiis, cnni iiullus linics essel, qui lircc 
secerncrei ac (lisiiiigncret? Aiinon oiiiniiio nercsse esl ineiliuni quoililain esse, qiio, velut leniiino, diri- 
nialnr nnivcrsuni ab co, qiiod siipra univcrsiini csl ? Qiiiil auleiii aliiid lioc fiieril, quain lociis, queni jam 
anle excUisiinus? Noiiduin enim coninicnioro, fieri onmino non posse, qnin tirciiinscripliis sil Deus, si 
aiiiino i'l I ogilalioiic coiiiprclieiiiii poie>l. Uniiiu quippe circiini>criplionis gcniis ronipieliensio qiio.|ue ipsacsl. 

XI. Qiiorsiim aulcni Ikcc ilisserui, ciuiosiii^qiie lA'. Tivo^ ojv svsx:v TaGTa £'9;XCov, xal 7::p'.sp- 

forlassc, qiiaiii vulgi aiircs feranl, -jc pro ea , qiuc vd-ipov ".zo); ^ xaTa Ta? Tdiv tioXacov dxoic, xa\ xaTi 
liac leiiipcslale vigcl, dispalamli ralionc(ciua', siiii- tov vjv (44) x£xpaTr|XdTa tjttov tuiv Xdfojv (3c t'j 
plici alqiic ingenun rcnim diviiiaruni pcrlraclalionc ■('ivvaiov xa\ a-XoDv dTipiada^, t!) <jxoai'jv xa\ -fp'.- 
coiileiiipla el pro niliilo li.iliila, siiluloiiiui al(|ue in- ^ostokj {ioj iT.ziTq-;a';vi' Co; ex tcuv xap-iov tv 
volulum dicendi ijciius iiivc\il; iil iiiiuiriini cx Iru- ., oivopov yivcosxiaOai, X^YO) 5^ ~h ivspYoGvTdToiajTa 
ciibiis arbor "', lioc est, aier ille ac icncbrosiis spi- Sd-,-;i.aTa (jxotoj ^x to'j ^(5^00 "iov XEYo.iJi-vwv) ; OJ 
riliis, liiijiisinodi dogmatuin alll.itor, ex liac dispula- ydp Vva xa\ a-jTbr TOpa5o|o Xiysiv 6d|to, xa\ 7:spiT- 
lioiiis caligiiiC aguoscalur)? iSoii eiiiui lioc co a nie Tb; tfaJvtojjtat T^i-jV ootfiav, TiAixojv guvO£J[ji.ou? (40), 
fattiini cst, ul ipse qnoqiie iiuva ct ab lioiiiiniiiii xa\ 5ia).'Jtov xpaTcJfxsva, touto ot) -.h ixh;^ Oaujjia 
scnsilius alieiia pioforie, atqiic cxiiiiia qiiadaiii cl tou Aavt-riX- dXX' i.'v" Jxitvo 6riX(ocat|At, o [jiot Xs-cstv i5 
i-xcellcnti sapieiilia onialus esse "' videar, nodos Xdyo; d-' dp-/?,^ (opfjtriss (-47). Touto 6^ t; f,v (-iS) ; 
I cctens, atqiieasiricia ilissolvcns ; quod quidcm iiia- T% [jtfiXr,zT!/v stvat dvGpto-ivTi 6iavota il 0;iov, jjir,- 
giiiiin Oaiiielis niiraciiliiin fuil ; veiiiin iit illud osleii- oi oXov ojov ^STt (pavTd^sjOat- xa\ to'jto out£ 5ta 
dain , qiiod oralioiiis priiicipio iliceie iiisrilncbani , ^Odvov (ijiaxpav yip t?,? Osia; (fjisijj; t^Odvo;, Tr,^ 
niuiirum Deuin e>lr.i linuiani iiigcuii capliiui cssc , ys d-aOou-:, xa\ pLdvr)? dyaOtjc, xa\ xup^ia?, xa\ (Jtd- 
r.ec loluni, qnanlus est, cogilari atquc aninio inlor- Xt—aTiTjv ^iuto^j xTisjjtdTtov itipt t6 Tt;jittoTaTOv(49). 
niari possc; idqiie nonobiiividiaui (longc eniiu abest Tt yip Adyto TpJ; Ttov Xoytxiuv • kTzs). xa\ a'JT6 Tb 
a diviiia natura invidix livor, iilpoti' (piac omhi pcr- u-ociTTivat tt;c axpa; d-,-aOdTr,To?). oOts sE? tiijit^v 
iwbalioiie vacal, solaqne boiia cl iloinina csi, ac JauTou xa\ 6d=av tou TiXripou? (50), tva Tto dvstf- 
praesertiin erga id, qiiod ex oinnibiis rcliiis a se tun- Q ixTt.j t>j Ti,'jttov 'iyT\ xa\ t6 (js6dT[jttov. To'jto yip Triv- 
dilis niaxiino in prelio babcl. Quid eniin apud Ver- .ru; ,gi) ao-f tTTf/.iv xa\ dXXdTptov, [jtf] 5Tt0so'3, dXX' 
buin piiiire loco ac iiiiiucro csl , qnani qii.c ralio- o'JS^ dvOpto-nou [j.sTpitos tT.iziv.oZ;, xai Tt 6s?ti|)v 
iieiii ac serniouis 504 lacultaiein acccpcrunl? JauTto auvsiSdTo;, ex to'j xtoX'Jsiv STspou? to -u^ooj- 
Qiiau(I()(piiileni lioc qiioque ijisiiiii, quiid procreala tsiov ::oo!J;iOat. 

siiiil, suiiiinac cnjusdani diviuic boiiilalis arguiueiitum esl), nec ul indc ipsiiis, qiii plcuiis cst, boudii 
gloriseque quidipiam accederel, nt vidcruei ex co (piod ad ejiis cogiiiiioncui nioriales pcrvcuire iie- 
qiieniit, major ad ipsiiin bouor ac veiiciatio redcal. Sopliisticiim euiiii pl.inc , at']iie alicnuiii est , nou 
dicaiii a Dco, scd ab Iioniiiie, inciliocri saltcin probllale c:inilore.|ue pneiiilo, aliiuc iiigcnua! ciijusdar.i 
boiieslatis sibi couscio, probibcndis aliis princi|ialuiii sibi arrogare. 

Xli. Yeriim aliasne etiaui qnasdam ob caiisa^, vi- ID'. 'AXX' s; (jt^v xa\ 5i' dXXa^ atTia;, siosTsv av 

derinl ii, qui Deo propiiiquiores coiijiinclioresi|iie ot s-j-yuTcpujOsou, xa\ T(ovdvs;t-/vtdjTojv aijTou xpi- 
sunl, aliiuc iiiipervcslig',ibiliiiui ipsiiis jiiilicioriiiii " [jtiTiov c-d~Tai y.aX Ostopo^, st-sp sttjt Ttvs; toto'jtoi 
inspeclorcs et conleiiiplalores, si qiii laineu siinl ad Tr,v dpsTT;v, xa\ bj lyvs-tv dG'J3Jou zspf;:aTO'jVT£;, 
eani virlulis niagiiiliKlinein evecti, al(iue iii abyssi -zh 5f] Xsyd,a£vov oaov 6' ouv •fi[j.£tj xaTsiXi;tfa[jt£v, 
vesligiis dcaiiibiilanlcs ■', nt provcrbio dici solel. D [jitxpot? [jisTpot? [jtsTpo\J>/TS? Ta 6u(jO£topr,Ta' Td/a 
Quantiiin lanieii iios, qiii exiguis inodiilis ea qiirc ad [j.iV, tva [Jif] T(p (SaSit.j t^? xTr,7sto?, ^doTT] y£vr,Tai 
conlemiilauiluin difiicilia stml, nicliiinir, coujccliira xa\ f; tou XTr,OsvTo; aT.o6o'/.i\ . "iHXst yip t6 [j.£v 
as?c(|ui |iossiiiiiiis,lrc> liiijiis ici caiisa' alfci ri ipieaiil. Tdvio xTr,OiV [idXXov xpaTstTOaf t?j Ss [iaSitoc -xTr,- 
riiiua forsaii, iic, oli adi|iis(cu(li faciiilal('ui, facilis Oiv, xat d-o~T'JsTOat {b'!) -.i/_'.--3i, (J>; Ti'dXtv Xr,'^Oii- 

»' Mat;Ii. VII, 20. «'D.ui. v, 11. " ruiiii. xi, 55. " Joli x\xv:ii,l(5. 

(15) /\n! eL Dccsi si in Ucg. Cypr. _ (48) Toi'zo « zl )]r. Decsl t! in Or. I. 

(14) ri!!- }•(')•. Sie codd. lii ed, tV/ vouv. (.'j')) TifiiwTciTcr. Coudi. pra^lcrt, oixetdTa- 

(i."i) Ffi^cEiSet;. '^'[C llcg. biii ct (^jisl. I. Iii qiii- tov. i .Mavinia sibi iiccessiludiiie coiijuncluiii, Ta- 

iiiisilain, ypttfojosj. Iii ed., yputfostoic. S'li(il., aivt- iinliarissiniiini. i 

y[j.aTtijOc;, < jcnigiiialice, oliscnre. > Nolal liicGre- (50| 'jT^j^"' .t.//';; (^ri;. ;\Iliidil ad liifc Isaia; verha i, 

{■oriiis Lnnoiniaiios, uc prxcipuc Aelluiii Liinoiiiii 11 : c Qno uiilii iiiiiliiiiiiliiicui viitioiariim veslra- 

iiiagislnim. riiin? (Iicit Doiiiiuiis : plcniis siini, i etc. 

(41)) Svff^Cficvr. Vulgala vcrsioDaii. v, 12. Iia- (."il) lldfzbir. Goiiib., TdvTr,. 

bei, < idiscnra interi rclari, el ligala dissolvcre. > (oij \\.:ionzi>ecOai. Or. I d-o-TU£Tai. 

(17) "Qf.jniCE. Iii iioniiiiliis, ('opiJiriTo. U ORATIO XXVIII. — TIIEOLOGICA H. 42 

vai Buvdixsvov xa\ o'J-:(o; (55) eOepYEuia xaOCciTaTa; A qnofnie ici qiixsila; jaclura sil. lil cniiii fere, iil zh fxr, T.p''>itip'j-j 'f,i £'J:p-;-£Jtac, toi? yE vouv nxoucii. 
Taxa 03, Co; [ji.t; lauTiv T;[Aa? tiTi r^iivTt 'EtOj^opio 
Tiar/civ (fji), ix Toij ib tpio? oXov xtopTJsa; y.otivavT! 
Kup!o'j TiavxoxpaTOpo; Tpa/r.Xtav, xa\ 7Tt-T:iv sz tt;; 
iT:apa:w;. T:T(o;jia TrivTtov iXs.zvj6-a.zo'j . Txiybv 6k, iV 
r\ -.: T'him £x:!0;v aO/iv tf i).oT:ovia; xa\ ),a;jn:pou 
piou Totj LVTauOa Xcxa0ap,aovo;;, xa\ [AaxpoOup.ouai 
rpA; t6 7:oOou[jtevov. At3e toOto [i^ao? f|[jiiov xs xal 
6EoiJ 6 (S(0[jtaTtxb; outo; lUTaTat i-vo^o?, toiTTsp ■?) 
vs^iXT; (ri,^;) TOTTaXatTtov AtyjKTitov xal Ttov'E6pai(ov. 
Kat TOUTo iiTtv l'j(o.;, o eOsto ax(5To; jiTtoxpu-fT;v 
OLiTou, tt;v r;[jtcTJpav T:axuTT;Ta, 6t" t,v iXiyot v.A 
{jtixpiv StaxuTTTOuatv. TotJTO [i^v ouv tpiXoaoosiT^jjaav 
oT? £7:t[jieX£;, xa\aviT(ojav inX uXetJTOv Tr,; 5ta5X£ (|ii(i(l iiiiii sine iaborc .ilqiic iiuliislria pailiii:! csl, 
aicliiis (iiiO(|iie Iriiicalur : qiiod aiileiii iiiillo iiegolio 
coniparaiiim esi, citissinic vllescai, ci abjiciatur, 
uipoie qiiotl rccu|)erari possit ; alque iia iii beiicli- 
ciuni cedit noii obvia illa Ijciiellt^eiitia, apiid cos sal- 
leiii, qiii |iniik'iilos siiiil. Allora, iic ideiii iiobis, 
([110(1 Lucilero illi pidlapso »', accidat ; lioc esl, iie 
lolo illo fiilgore perfiisi ccrvicem adversus Donii- 
niiin oiiiiilpoteiileni aiiollaiiius, at(|uc ob eluiioiieiii 
corruanius, casii oiuniiini niiserrinio cl calaiiiitosis- 
siiiio. Poslreiii.i, iit pro iniliistrix su;c illiistrisque 
viUe praMiiio iiberius aliquid ii.ibcaiil, i|iii jiic sese a 
viiioruii! labe perpurgariiit , ac rein adainalani et 
expeiiiain palientibiis aiiiniis cxspcctarint. Idcirco T,;atv ouv Ezetvo Yvtopi^jtov Tot; 6£3;jtioi; t^; " ineJia iiiter nos ae Deuni corporea li:cc caligo iiitcr- '(Tfi, tfT^7'.'/ 6 OeTo; 'hpc[j.ia;, y.aXxb T:axu ToiJTO 
aapxiov T:£pi6£6XT,[j.£vot; {Kdy OTt i")S-zp aouvaTov 
0::£p6f,vat (S7) Tr;v Jsutou axtav, xat tio Xtav ej:£t- 
YO}iiv(i) ('yOavst f ap list ToaouTov, oaov xaTa/.a[jt6a- 
vsTat), f, Tot; i5paTot? -TtXT^utaaai tt;v !5'.j<tv, 6!xa tou 
ev [iiat;) cftoT^.; xa't aspo;, fi Ttlv uoaTOJV erto Tr;v 
vt,xtt;v 9uatv otoXuOaivstv oijTdj? !i[jtTixavov Toi; ev 
mb[jtatt (58), ^i/a Ttov cio[JtaTtxiov, TtavTTi YsveaOat 
jisTi Ttov voou[Aivtov. 'Aet yap xt 7:ap£[jt7:sa£tTat xtijv 
f,[jisTipiov , xav Sxt [taXtJTa xwpiaa? Jaux^iv xtov 
6pto;ji£vtov 4 vouj, xa't xaO' ^auxiv y£v6;j.svo;, 7:poa- 
CaXXstv £T:txs;pfi xot? auf^sviat xa't aopaxoi;. rvtoaiQ 
6t o'jTto;. jecla est; non sccus ac iiubesilla " olini iiilcr/Egy- 
ptios ct lIebra;os. Ac loitassc liuc spcclat illud Scri- 
ptura;,Posuiltcnebraslalibulumsibi''', boc esl.cras- 
siliem nostram, qua fil, ut pauci omnino, iiniie pa- 
rnni adiiiodiim Iranspicianl. Scd de bac rc accii- 
raliiis iiliilosopbcnlur, allissiineqiie coiisideralione 
proveliantnr, quibiis id sludio ct cura; fiieril. iNobis 
uii(|ue, qui terraj vinculis aslricii tenemur ", ut Je- 
rcnii;e verbis iilar, crap^niine liac cariic obtegiinur, 
lioc per!,piciiiim e>t, qiiod qiiemadmodiim luilla ra- 
lioiie ficri 5©5 poiesi, iil quis[iiaiii, qnamlibet gros- 
sum iirgeat, uiiibram suaiii pra;tcrcat { qiijntuni 
enim eam assequeris, taniuni eiiam illa seniper an. leveriit ), aut oculiis rebus inaspectiim cadcnlibus cilra inlcrmediain bicem et aerein conjuiigatur, aut 
pisces extra aqiias nator.t ; ita eliani imposbioile est iis, qui corporibiis inclusi siiiit, siuc corporearuiii 
ac seiisibilium rerum adininiculo, rebiis iis, qii;e aiiiiiio ac ratione iiitelliguntur, oninino conjiiiigi. 
Semper enim obiter seiisibile arniuid reriim iiiisiraruin iiicidit, quanlumvis maxinie nostra iiiens ab iis 
rebus, quaein aspecluni cadunt, abstracia, aiiiiie iii seiiisam collecia, res cognalas, el oculoruui acieii» 
fugienies assequi ac percipere coiiteiiderit. Quod quidem iia tibi clarum ac dilucidum erit. 
^ IV. Ou TTvsu.aa, xa'i 7:up, xa\ (f(L,-, dyaT^T, ts xa\ c XIII. Noniie spirilus et ignis, cl lux, et chari- 
aojta, xal 6txaioauvT], xa't vou-:, xa't Xriyo;, xa\ xi tas, et sapieiilia, et juslilia , ct mens, ct verbuni. xotatjxa (59), ai T^poaTjyopiat xf,? irptoxT,!; tfuastoj; 
Tt ouv; "H. 7rjsu,ua voijast; 6ixa (fopa; xa\ x'^'^-'^?; 
'HTTjp s^to xf;; iJXT;;, xat xf,; avto (fopa;, xa't tou 
15iou •/_piii'^7.'z6q T£ y-a\ axT;[jaTo:; "H iftoi; oux a£pt 
auyxpaxiv xs xa\ &((!eTOV tou oiov YSVvcjvTi; xs xa\ 
(ftoxisovTo; ; Nouv 5e xlva ; lUi) xiv ev aXXoj, xa't ou 
y.t!T),aaxa xa 6tavof,[jtaxa, f,ps[j.ouvxa, t^ 7tpo6aXX(i- 
{i£va ; A(5yov 6k xiva 7:apa x^jv fiauxatovxa £v ■i|,u.tv, 
i^ X-^!^-'^^''' > 6xvio yap st7:stv, Xuiij.svov. Ei 6s xal 
009 iav, xiva Ttapa xf;V 'ii,'.'i, xal X7]v sv xot; Ostjjpfj- 
[xaatv (60) stTs Osiot;, shs xa\ avG,(;oj7:ivot; ; Atxaio- aiqiie similia, principis illius natura; sunt noniina ? 
Qiiid igitiir ? An spiritum animo concipies, qiii nio- 
tiis ac diffiisionii expers si! ? An ignem, qui malc- 
ria careal, sursumqne iion feratur, r.ec piO|irio co- 
lore ao figiira prauliius sit ? An luceni iuillo aero 
permislam, aique a suo quasi parente eanuiue ef- 
fiindeiUe segregaiam ? Jam menleni, quaiii landeiu 
intelliges ? An iion cam , qiia; iii alio esl, ciijiisqiie 
moius cogilatioiies siint, vel lacila;, vel sese [irofe- 
rentes ? Quod item verbnm ? An noii illud, quod 
vel in iiobis quiescit, vel difl"undiiur ? vercor cnim (luvTiv xe xa\ d.ja-r.Ti^i, ou otaOiast; i7:a;vou[i£va;; p dicere, solvitur. Quani porro sapientiam , piKlcr 
'" Isa. XIV, 12. " ExoJ. xiv, iO. " P^al. xvii, 12. »' Tlircii. 111, 34. (o3) Kul CL'T(ajc, elc. id esl, « ac sic ipsani benc- 
ficii i:umparaiiili diriiciiUalem pro benelicio babeiil 
cordali boiiiiiies. 1 

(;ji) ndcry/.ir. Comb., 7:aOstv. 

(3.')) Afi^e.O). Scliol. : IVs^sXtjV Xsyst -h kr:'.- 
7:poaOsv ttj t-u/t; ato^ja. 'IliJLSt; [j.sv yiip i] (i-uxT;, 
f,;j.cT£pov 6s T^ adijjta- 1 Niiliem appell.il cor|)Usquod 
aiiiiiKK oljjeciiiii) e^l. Nos ciiim aiiiuia suinus, coipus 
vero iiosiriiiii esl. > 

{56) HspiCeS.lrjfiii-otc:. Sic Colb. 3. .Vlii, rpo6£- 

P.4T110I.. Gr. XXX\ 1. ?r}vac. Reg. Cypr., liSuva- 6XTjp.£V0t;. 

(o7) 'A5tJraror v.-rep 
xov scTtv u7TspSaivs;v. 

(fiS) Iw(iazi. Keg. b;n, a(o(jtaat. 

(.j9) hal za zciavra, elc. Bill. : t Alque aliis 
naiura iiiiiiciipauir .' > Inpriina aiitem ed. : « Al|iie 
biijusiiuidi iior.iiMibiis diviiui nalura a|ipcllaliir ? > 

(IJO) 'Evzol-i; Osufi^iuiciv. Keg. a, sv Tot; vof|;j(a- 
at xa'; Osa)pf,(j.as;v, j in cogitalioniblis et coiilein- 
plalionibus. > 45 S. GREGORII TIIEOLOGl 44 eani, qiK-c habilus cst, alqiic , vel iii iliviiiis, vel iii A xa\-:r;v [jiiv tti; aSiy.ia;, tr-jV Jk tou jjiicjoug dvTira- Iiuinanis rebus coniciiiplandis versalur ? Quani 
porro juslitiani et clKuiiaiem ? Noiiiie pricclaras et 
cuMi laiide coiijuiiclas adecliones (iiuaniiii alicra 
iiijuslitix, aliera odio adversclur), niinc sese inteii- 
deiiles, nuuc reiuittentes ; nunc atcedcnles , nunc 
dcccdentes, ac cerla oinniiio qualiiaie nos alBtien- 
les ct iuiniulanles, baud secus ac colores corpora ? 
Au polius iiobis r;!cieiuluiii cst, nt ab liis absceda- 
mus, ac nuuicn ipsuiii sejuiictiin, qiioad cjus licri 
polcst, pcrspiciauuis , particularein quaindain spe- 
ciem ex simulacris colligcntes? Qiia;uain igitur cst 
lisec niolitio, qua; et cx bis Vcliit coiinotur, ct tauien 
liaec iion sil ? Aut quoinodo id, quod uiiuin osl, ac 
snapie natura eoiiipositionis cxpers, ncc uUis reruin ).ov, ET:iT£ivo[ji£vas Tc xal dv;£[/iVa; (61), TrpoaYivo- 
[ji.iva^ TS xa'! d-o'/ivo(ji2va?, y.a\ 6).to; TTOioiJaa? Ti;jia; 
xai d).Xo'.o'Jaar, (o--£p ai •/yji.: Ti cio;iaTa ; "il Ssi 
TO'JTcov dT:07TavTasfi[j:a?,auTi xaO" iauTii t^j OsTov (()2) 
iosiv, lu; oISv TE, p.:pi)cfiv Tiva tfavTaiiav ix twv eS- 
y.a(i[ji.dTo)V suXXsyci^jlevou? ; Tt? o3v \ (Jtrixavr) (63) i.Y. 
toOtwv 75, xa"i. [Jirj TauTa ; "II r.iJo; TauTa zavTa, xa't 
Ts/.sito; exaJTov, xh hi (Oi) t?] ^uiet diuvOsTOv xal 
dvsixaiTOv; OuTtjj xd.uvsi Ex6r|Vai Td ato[j.aT[xa 6 
■?;pi£TSpo; vou;, xa"i YU|Ji"/o^6[jiaTiiiai TOt; dso)[JidToi;, 
2to; axoTTct (jiETa tt,; iola? diOsvsiaj xd u7:ip 5uva- 
[J.tv. 'E^s"i. s'.;jisTai [jikv zaija XoytXYi tpOsi; 0sou, xa\ 
TTJ; TiptoTTi^ atTia;- xaTa).a6sIv ok douvaTit, St' d; 
O.T.vi aiTia;. Kdp.vouaa Ss tio TioOto, xa"toTov atja- sinuilacris adumbrari polc^t , bjvc oinnia ct boruiii B Sajouca (03), xa\ ttjv sTi[jiiav ou tfspoucra, SsuTspov unumquodque perfecie fiierii ? lia niens nostra 
languet ae faliscit, iliiui e corporeis el seiisibililius 
rebus cxcedcrc, 506 ati|iie iueorporeis ciira iillius 
rci intervciiluin jungi stiidet , quaiuliu cuiii sua 
infirraitate, ca, qua; ipsius virc-s siiperaiil, specula- 
tur. Eieniin Dcuin , ac priucipcin illani causam , 
natura quideni omnis ralionis iiartieejis a|ipetit ; ut 
autcm pain assequaiur, ob eas, quas dixi, causas, 
vires deliciuiii. Langiions autcin desiderio, ac male ■rotETTai -Xouv (60), i^ T.^hq Ta optopisva pXiii^") v.iX 
TouTtov Tt TOiTJjai 0s{iv, xaxio? siouTa' (t! ydp tojv 
opaTtovTou cptovTo;, xa"i ■nicrov liT"tv \)'^r)/j-t^fj-i te 
xa"t OsostSijTspov, t'v' f] ih (Ji"£v ■::po<JXUvouv, t6 6» 
TpoJxuvo'J(isvov ;) ^ Sii Toij xdXXou? (67) Ttov 6pcj- 
(jtivtijv xa"i TTJ; suTa^ia;, 0s6v ^''wpidat, xa't SSTjYtT) 
TTJ o'}£t, Ttov un^p TT]v 'b\<.^ /pf, (jaiOat, d).Xi (jt^ 
fr|;j.to)Of,vat 0s(/V S'.d ttj^ (JtSYaXoTTpsinsia; tiov 4poj- 
[t^vtov. omnino affecta, «gerriuieque lioc dauiuuin fereus, seeuiulain, ut dici solct, navigaiiouein iiiit, iit scili- 
cet, vcl ad res eas, quK sub ociilorum scnsuin cadunt, oculos Declai, ac quainpiam earum pro nu. 
roinc colat , pessiuio ulique coiibilio labcns (quid eniin iii einnibiis rebiis, qua; oculis cerniiiitiir, eo, 
a quo cernuniur, excel.^^ius ct divinius cst, ui illud adoreiiir, lioc vcro adoret?) ; vel per as^icciabiliuin 
rerum pulcbritudiiiein ct ordinem , Dei cognitionem asscquatur, atqiic ad ea pcrciiiieiida , quai 
oculorum obtuluni fugiuiit, ducibus oculis ulaiur, noii auiem pcr carum rcnim , qua; oculis 
subjecta; sunl, niagnilicenliam , Dei jacturam faciai. 

XIV. Ilinc alii solein , aiii lunain , alii sidcrnm C ^^ • 'EvteuOsv ol (^iv t;Xiov, oi Sk 3sX-f;vr,v, ot SS: 
multitudiiicm, alii coeluni quoque ipsum uiia ciim diTspojv ■^"ATiOo;, oi l\ oupaviv auTiv apia TO'jTotg, illis , qiiibus pro inotus qualitate vel quautitale 
muiidi gubernatioiiem administrationenique tribuc- 
runt ; alii rursus propier neccssarium usum, ter- 
ram, -aquain, aercin, igncm, (|iiod bis sublatis liu- 
nians vila; iiicolumiias conslarc iion possil; alii 
denique quidquid ex rebus aspectabilibus leiuere 
ipsis occurrit, colucrunl , piilcberrima qusque eo- 
rurn, qua; cernebaiit, pro diis sibi constitueiites. 
Nec defueninl, qui slaluas ac ligincnta diviiiis bo- 
noribus afleccrint, priinum quidein proiiiiiquoruin 
el necessarioruui , ii videlicct , qui veiicinciitiori 
luctu aDlielabantur, corporeisquc icbus addictiorcs 
eranl, atquc bomines vila functos iiionumeutoruiii ^'■.c, xa't Tb Tiav aYstv SsSoV.ait xaTd xh TTOtiv i^ ttociov 
Tf[? xtvfjasto;' ot S^ Td aTot/sTa, x^i, ijSwp, dspa, 
■::ijp, Std tS xps^^J^Ss?, (Lv avsu o'Joi aujTfivat SuvaTiv 
tVj dv0pto7:ivov ^iov oi Ss o Tt Tu/otsv sxaJTOs tcov 
opaTtov ejs6dcT0Tiaav, ojv Jtoptijv Td xdXXtiia Osou; 
Tpo^jTriTdfjtsvot. E;-"l Vt ot xa"t sixiva?, xa\ ■nXdj^jia- 
Ta, 7:ptJJTa \ihi TtiJv oixsitov, otYS ■TisptTtaOs-jTSpot, xal 
cjtojJiaTtxtoTspot, xal TtfitiJvTs; tou; dTTsXOdvTa; toT; 
uzo;jtvf;ijta3tv STistTa xa\ TtJJv fsvajv, ot [ISt' sxsi- 
vou;, xa\ [j.axpdv d-' ixsivtov, dYvoia Tfjj ■;:p(I)Tr,s 
c;)'Jci£(o?, xa"t dxoXouOia tt]^ TTapaooOsiaTi? ti[j.t)c, tbj 
£vv(5[jtou xa"i dvaYxata^. 'ETTStSi] XP'^''"!' '^^ ^^°? P-- 
fiattoOsv, Ivo[ji!(j0ti vijio; (08). OT(jiat tt xa\ Suva- Lonorc orosequebanlur : post autem aliciiorum cuo- D JTsiav (00) xvAc, OspaT^s^JovTS?, xa\ (ito[jtTiv l7:atv£« (01) ■A>ve//i'i"ac. Coisl. 1 aliiquc, dv;;;j.iva?. 
(0-2) (■jtjov. Duo Uegg., ifcs Colb., Coisl. 1 ei Or. 

\ adiluilt, SX TO'JTO)V. 

(Oo) Mi\/m-i\. Scbol. : 'Ex to^^tiov (jibj cfavTa- 
ri(jtsOa TTiv'0:!av cf^jjtv, o'J Ta-jTa hi sjtiv f[ Osta 
^Ocrt;- I Ex bis diviiKiin nalurani olliiigiiiius, (jua; 
laii.en diviiia nalura luiiiiinc sil. » 

(04) 'rit.v. Sic Keg. bin. Sic ciiam legit Billius. 

In Cll.,Ti EV. 

(05; y^fOlaKovaa. Scbol. : XaXsTtio; tfipou- 
oa" t Desiderio acrius slimulata, ct siii iiii|)os, 
qiiasi exa'StuaiiS. » Coisl. 1, T:a-JOupY£'Jouja. 

(00) ieiJrepo' .Tc;(£(rai jt.\wr. i Sccunilaui navi- galionem inil. j Id provcrbio dicilur, cnm quis ad 
siiiiinia pertiiigerc nou valciis, proxiiiia CDiisec.ialiir. 
( Queiiiadiiiociiiiii, > iiKjuit Iblliiis, i qiii nian ilcr 
faciiiiil, ciiiii ciiiii, qiiem niaxiiiic o|ilaiil, iicijiiciiiil, 
proviiniim illi laineii, (]iiaiii|iiaiii noii adco cuiiimu- 
diiiii. ciirsiiiii lciierc (oiiaulur. i 

(07) "yi tih Ti,v xiLl.loix, eic. Id csi, lob cxiiniam 
piilcliriliidiiiem cleganlissimumquc reriini seiisilij- 
iiiiiii orilineiii, diviiiilali'm rebiis ipsis sensibllibus 
tribiiat, ac ila heiiiii aiiiiu;il, -i 

iOSl 'ErcjilaOti rc'ji(,r. CuidIi., vo[jio; sysvsto. 

(o;») AvyaczELtr. Sic diio Kegg., tres Colb., 
Coisl. I, Or. 1 cl I'ar. Iii cd., SuvaaTsia.j. 45 on.vrio WVIII. — TIIKOLOGICA ll. 4ft 

odcvTic, xal xiXAo? Oajiii-avT:?, Osfiv J-oiT^Tav tw A qiie, neiiipe ii, qui imi.lis posl eos s.icuiis c.xslile- 
)(pov(o Tbv t:i[jiw[jisvov, -poi/,a6o;j,Evo( (70) Ttva xal nmt, l^iioralioiie vidulicct priiiia; illiiis iiiiliirx', ac 
[AuOov tf,^ ^la-a^iTi? (71) e-;xo'jpov. sci'ie pcr iii;iir,is ipsis a iiiajorilnis Iruilili ciilius, 

qui'si jiisii el nccessarit. Con.siieiuilo cniui, leiiiporis longinqiiitalc con(irinaia, pro lcge liabita csi 
iSoiiiuillos ctiaiii fuisse arbilror, qui suuiinain aliciijiis potc4atein oinni observaiiiia coleiilcs , ct cor- 
poris robur laiiilibiis cflcrentcs, ac foruKC veiiuslatcin aduiiraiitcs, euiii tauilciii, queiii lioiiorabaiit, iii 
ilcoriiin nimicruin ascripscrint , ad liujusmodi iinpostura; siibsidiuin ct patrociniiiiii , labul.is qiias- 
(lani assiinientcs. lE'. 01 J[jncaOs3"pot Oi a^JTiov xat xa 7:i.0r, Oioj^ 
Jv6[itjav, i^ Ojo-j,; (72) iz'.y.r,'JTi, Ou;ji?iv, y.aX pitatcpo- 
rf(av, xa\ (3[Tc),y£iav, xoX [JiiOr,v, v.aX 0'jx oio' o Tt 
SXXoTioVTOUTOtj Trapa-XTjatajv ou y.a),r]v, OMk oixatav 
TauTTiv d-o),oYtav £'jpii;jis'/ot twv otxsiiov 4;jiapTT,|jia- 
Twv. Ka^ Tou? y.lw d^Tjxav xaTw (73), tou; 6c ij7:b 507 ^^' •'•'"'■ vitiosissiiih qiiiquc vitia i^isa foe- 
(losqiic alfcdus dcos csse cciisuerimt, aiit ccrtc siib 
(lcoriiiii iiOMiiiio coliicrunt, iram niiuiruiii, c.icilciii, 
libidiiicni, teiDulcnliain, cl cDotcra ejus gcneris, non 
aqiiaiii, iicc hoiicstaiii liaiic scclerum suoruin o.\- 
cusutionein iiacti. Aiquc cos partini in lcrra' reli- yr^^j Expu'^av (7-i), to'jto cruvsTto^ [.tovov Touj o^ n qiicruiit, partiin iiifra lcrraiii occullaruiil,boc iiiiiiiii dvf,-caY0V £'5 Tbv oupa'/iv (7.")). "fl Tf,j yfilrAixi y.Xi\- 
poSoiia? ! EtTa sxaaTw twv rXaapiaTiov 6vo,uta Tt 
Osfov fj oat;jiov())V e:it(pTj[jt[iavT£?, xaTi ttjv e^oujtav 
xa\ a'jTOvo;jt:av tt,; Tr).avr,c, ^ai aYiX[jtaTa ISpuaa- 
fjtivot, uv xal xh 7:oX'jT£),i,; SEXeap- at[jtaj( T£ xal 
xvJjTai,;, £5Tt 51 ot -(t ("(!}, xa\ r.pi^zrn X(av at- 
cXpar;, piavtat; t£ xal avOp(07:oxTovtats Tty.av T0'j- 
tou; (77) Ivi^JLtjav Tota'JTa; yip £:tp;::£v slvat Oetov 
ToiouTiov xa''. Ti; TifJtdc. "Hot) fii xa\ xvuodXot; (78), 
xa\ TeTpaTt^iSot;, xat tpr.n-oli;, xa\ TOUTtijv toi; ai- 
a/(jTot; T£ xa\ •/oXotoTdTOt; kTJ~oli xaOuSptcjav, 
xat To^Tot; 'fipovTe; tt;v Toij &to-J o^cav -pot;iOr,xav 
(Jb; [ir, iiotov £tvai xptvat, TroTipwv (79) oet xa-;atf poveiv 
(JtaXXov, T(ov TCposxuvouvTOJV, i^ Tcov 7:po3xuvou;j.iv(ov satis cousullc, parliiii iii coeliim cvcxcruiil : o lidi- 
culaui liicrcditatis parlitioiiciii ! Ac dciudc jiro cr- 
roris libcrtate et liceiitia , rigincnto cuiiiuc iioiucii 
aliquod, vel deoruin, vel ilscuionum iiididcrunt, sta- 
iiiasque insupcr ercxcriiiit, casque adco iiiagniiicas 
cl cvccllciitcs , ul pretio ipso vulgi aMiiiios iiiesca- 
rciit. .\d li;cc pcr cruores ct carniuin iiidorcs , qui- 
(]ani ctiaui pcr actioncs in primis fuedas , lioc est, 
fnrores ac CKiles , liujusmodi nuinina rite coli exi- 
sliiiiariinl ; lales qiii(ppe talib^.s diis lioiiorcs liaberi 
coiiveuiebal. Eo ctiain amciili;e quidam piorupe- 
runl, ut colendis avibus, ci quadrupcdibus, el rcpti- 
libus '*, alque lioruiii turpissiiiiis quibus;iue niaxi- 
nicque ridiculis , seipsos conlumelia alliccreni, iis- 
tixa ok xat 7:oXu T^Xiov tiov XaTpeuovTuv, oTt Xoyt- Q quc Dc-i gbiriam atlribucrunt : ut r.oii sil f.iciie xf,; SvTs; cfj^iui, x^^ y.^!-''-'^ 0'''^ 0£5d;ut£vot, t6 
)(£rpov (b; auoivov lipoeiJTrjCjavTO (80)' xal ToiJTO Toij 
7:ovT|pou Tb Gd'f tj;jia, Ttp xaXto xaTa/pr,sa,a£vou 7:pJ)? 
th xaxbv, ota Ta 7:oXXi Ttiiv exEtvou xoxoup^j-r^^jtdTdiv. 
napaXaSiliv y^P auTtov tJiv T:dOov 7:Xav(i)rjt£vov (81) 
xaTi 0xo'j Cf,TT,T:v, tV £tc eauTOv (8i) TteptoTriiiQ 
■zh xpiTOc, xa't xXi:^^ tt;v e-ysstv co^Ttsp tucjX^iV xet- 
pa-j'toYti>v dSoij Ttvo; i^tE^jievov, diXXou; dXXa/ou xaT- 
expf|[jtvt3£ , xa\ 5tET7:£tp£v et; 'ev t( OavdTou xa'i 
dT^toXetac SioaOoov. constiiuete , utri magis contemneiidi siut, iiiic qiii 
adorabaiil, au qiii ador;ibaiUiir. Fortassc vero miilto 
majori coiiiemptu atqiie iguoiiiiiiia digiii erant, qiii 
res liujusmodi adorabant ; quoniain , cuni iiatura 
raiioue pr;ediia oriiali esseut, Deique graiiam acce- 
pissent, dcierius incliori praelulcrunl. Alqiie liajc 
fuit pravi illius callidilas et iinposlura , re bona ad 
iHaluui abutentis ; qualia sunt pleraqiie illius ver- 
suia facinora. Naiii cuni eoruni cupiditalein ad Dci 
ruiiquisilioneni oberraiitem accepissel, nl priiicipa- tum ad se tr.insferrct , ac desiderium ceriiin eliiderct, nnasi ca;cuni via; ciijiisdam ciipidilatc n;igraii- 

tcni manuduceus, alios alio prKcipites cgii, atriuc iii iiiiuui qiioddam inoriis exitiiiiiie barathrum di- 
spcrsil. 

IC7'. OuTot [xkv oii Ta'jTa- f,;jta; oe d Xdyo? oe^i^x-- j) XVI. Atqiie linec quideni illi. Nos aulem, Dei de- vo; ^',ft£[j.£Vou? 0£O'j, xa\ (J.t] dv£xo[Ji£vou,; to ivr,y;- 
[jtdveuTov T£ xa\ dxu6ipvr|T0V etTa Tci; dp(o;j.ivotg 
7:poaSdX),(i)v (85),xa\T0t; d7:ap-/f,c i^/Tuy/dvtov, o^jts 
" Rom. i, 23. 

(70) npoc:laCdfisi-oi . Coml)., 7:pot;Xc<.SdvT£c. 

(71) "E^aruiz^r,. Coisl. 1, i3a7:aTf,s£(o;. 

(72) Qecvc:. 0''esl in Or. I. Iii cd., Oeotj. 

(7.")) K(d Tcv<; {dr dpqxaf xdzM , elc. jMIiidit 
Cregoriiis ad fabulosam (iirlitionein , qiia (■(kIiiui 
Jovi, iiiarc ^cptuiio, inleroiiim regniiin 1'liiloiii in 
sorieui cessissc (iiivit antiqiiitas. 

(~i)"Expvi.'ar. Ueg. Cypr. , d7:i,4,df|av, < ab'e- 
ceriinl. • 

(7.1^ Tbr ovpardr, Deest tov in Oi'. 1. 

(70) "Eczi Se ol ye. Colb. ••. ei Coi.ib., £jy 11 

OTE. 

(77) Tm^y Tovzcvi:. Stc Ucg. Cypr. lu edit. siderio fi.igrantes , alque aniinis ila coiiiparatos, ul 
iiniversitiilcm lianc diice alque gnbcrnalore carcre 
niillo modo adtnilterc queamiis, ralio exciiiiens, ac TOUTO Tt(jtav. 

(78) hrioWJ/Mc- Elias < avcs > intelligit. Bu- 
d;T:iis, « fcras i tam terrestrcs, quam aquaticas el 
aeii;is. 

(70) nozspwr. Sic Coisl. 1, Ct tres Colb. AIii,7:d- 
Tipov, prave. Edit. 

(80) Ilpoeczncravzo. Reg. Cypr., 7:po£Tt[xf,7av- 

TO. 

(81) n.Uivihjierov. Coisl. I, 7:),avoj;x£V(ov. 

(82) Eiceavzcr. Sic duoRegg., tres CuIb.,Coisl 
1 cl 3, Comb. Iii ed., et; iau:f,v 

(So)npoceu.llior. Reg. a, ci Or. 1, ;:poSa- 

).'jOV. 47 S. t;Ri:GOI\ll TiliiOLOGI 48 

(Jeiiulo in rcs ocdIjs snlijecla'? iiilmMis, a;qiic aileo A [Ji-^XP' t&'J'wv Earr^dsv. Ou yif/ ^v Xiyou SoCvai ttjv 

:?iysiioviav tot; 6(jiot!jji.oi? xara xijv at'30r,aiv (84). e:i, qux ab iiiiiio condiln stint, coiisiclorans, ne liic 
quiilcm 508 gi"aJuiii fixil. Neqiie cnini raiionis 
eiat, iis, iiuic , qiianliim ad sensiini, pari iiohiscum 
condilione siiiil , |iiiiKipaUiiii dare. Qiiiii poUnsco- 
rum ope alqiie adjiiiiioiilo iios ad id , qiioil liis sii- 
perius esl, cujusque beneficio liajc sunl, ducit. Qiiid 
enini landcm illiid est, qiiod coelosiia et icrresiiia, 
quseqiie, vel pcr aercm, vel per aqiiani feruiitur, 
vel potiiis ca, qu.c bis priora siiiit, cadnni, lerrain, 
aercin, aqiiain cerlo ordiiie collotavii? Qnis Ikcc 
niiscnil ac sejunxit? Quse nuitiia liorum societas na- 
luraiqne coi;naiio el conspiraiio ? Iloc cniiu dictum, 
licet boniiiiis a roligiono noslra alieni , inilii ina- 
giiopere probaiur : Qiiis moluin his ailulii, ac per- 
petuo miiiiiiieque iiupedilo cuisu ca moderalur'! 
An non cornni arlifcx et qni rcbus oiriuibus latio- 
nem eani indidil, qua iiniversuiii fcrliir et guber- 
iiatur?Qiiis porro boruni artifcx? An non is, qiii 
b»c procreavit aique in reriiin naiiirain pniduxii ? 
Neque enim procnldiibio casoi forlnneqiie Ikcc vis 
el facullas ascribemla esi. Ut ciiiiii boc dcniiis , 
casu omnia exslilisse, eni laiidem eoriim coiistiiiHio 
ac dispositio tribiienda erit ? AKiiie iil boc qiioqne 
ipsum , si ita Uibet, casui concedanius , fiijusnan;. Kai StiJe TOJTtov ayn iTpb? xh Cralp Tauxa, y.^\ 5i' 
ou (85) TouTot; Ti Elva; TOpisaTiv. Ti fap -i tAjav 
Ti 0'jpavia te (80) 5to'.'t Ta ETtivsta, otra te Si" iipog, 
y.y.\ OTa xaO' OSaTOC, [J.aX),ov Oc TJc -ph toutojv, 0'j- 
p7v?(V, v.'A yr;V, y.a\ aipa, xa\ tpuoiv uSaTO?; Ttj Tau- 
Ta qxi^s xa; spiiptcjsv ; t£^ (87) xotvojvia to'Jtojv TTpSj 
a).),r|).a, xa\ cupiouta, xa"t a'J(;.rvota ; "Eitaivui yip 
T>jv £tpr,-/OTa (88), xava),),iiTpio; ^- (89) Tl zd zavza 
jtSKii-rintr:, 7tul (iycr (90) r/jr &.ltixtcr ycpar 
xal dxd).ivTor ; ap" o'Jx 'j TsxvtTr,? toutwv, xa\ 
■najt ).oyov evOstc, xaO' ov t6 ttSv tslpsTat ts y.a\ 
ots^aviTat ; Ti; 5k 6 ■zeyyixv^i; to'jtojv ; Sp' o'Jx 6 tzb- 
TcotrjXw.; (91) TauTa, xa\ et; Tb sivat (92) uapara- 
yibv ; 0'j yap 5r, toj a'uTOiAaT(;) Sotsov Toja'JTr|V 6u- 
varjttv. "EiTto yap t^ YevsaOat toij auTOfi&Tou- Tivo? 
T^j Ta;at; Kal to'jto, £t coy.'.'., SwiJisv Tivo; ih ir\- 
pTjiat xat tsu).a;ai xaO' ouj TrpoJTOv uTrlsTrj XtJyou;; 
ETspou Ttvb;, r^ tou a'jTO[jiaTOU ; 'ET^pou orjXaoT] ■rtapa 
t6 a'JT(5[j.aTov. Touto Se t! tcots a),),o Tz/.ry &e6^; 
OuTw; 6 Jx ©Eou Xoyog xa't Ttait a'J[jitfuTOj, xa\ Tipoj- 
To? iv '?;iJttv (93) voij.o; xa\ Tract cuvT)[ji[jt£voj, etxI 
05SvTi;jia; (ivfiyayEv ex tojv 6po)[jiEvtov. KaV Srj Xiyu)- 
[AEv (94) apSa[iEvoi TiaXiv. nuseso, fnerit, lix>c, juxta eas rationes, quibns prinuiin creata siint , tueri alqne conservare? Alte- 
riusne cnjuspiaii! , an casus? Allcriiis profecto , iioii casus. Hoc auiem quid landein aliud esse queal, 
(luam Deus ? Sic ralio, qiia; ex Deo esl, cl cunctis iiiaila , et priiiia in pecloribiis nostiis coiidita lex 
cuuctisqne morlalibiis innexa, nos ab iis rebus , qiKC oculis ccrnniitiir, ad Denin siibvexil. Ac proinde 
boc pacto rursus cxordiainur. 

XVII. Qnid tandcm Dcus natiira siia ei cssentia C 
sit, nec bominum quisquain iinqiiam invpiiit , iiec iiivenirc potesl. An vcro aliqiiaiido sit invenliirus , 
qiiEeral boc qni volet, ac perscrntclur. Mea quidem 
;ientenila, tuin deniuni hoc inveniel, eum deiforme 
hoc aiqne divinum, id est , nieiis noslra et ralio 
ciim natura cogiiala conjnncta fucrit, et imago ad 
exeniplai illiid siiiiin,c"jiis luinc desidcrio tangitiir, 
ascendcrit. Alqiic illud mibi esse videtnr, qiiod pii- 
inarium pbilosophia) Ciipu» esi.nempenos aliquando 
anlum cognituros, quanluin cf.gnili sumus '"■'''. 
At in hac mortali vila qiiidqiiid ad iios usqiie 
perlingi!, aliud iiiliil est, qnaiii exignus qiiidam ri- 
vulus, ac velut 509 'P'"'^'"is magii:e liicis radiiis. 
Quamobrem si quis Deum cognovii, aul, Scri|iUira 17,'. 0e6v, Tt TZOTE (Jt^V EtlTt TTJV tfuaiv xa'i Trjv 
o'Jitav , ouTE Tt; Eupev livOpdjTrojv TtioTtOTE, oGts 
[jtfjV (9.')) Eupifl. "AXX" e! [Akv EuprjaEt t:ote, fTjTEiaOu 
TOUTO, xa"t tp iXoao^EtaOo) rrapi twv pouXo^jtEvojv e'j- 
prjact 6i, ij; 4 i|j6s (96) Xoyog, ^TieiSAv TdGsoeiSi? 
TouTO xa't Ostov, Xeyio So tSv :f][/LlTepov voOv ts xa\ 
Xoyov, T(p oixEtio (97) Ttpoa^jti^t), xa\ f) elx("ov otviXOr; 
r.pli-.b lip/eTUTcov, ou vuv exst Triv stfsatv. Ka\ to'jto 
Etvat [jioi ooxEt t6 Ttavu t;tXoao(fO'J[j.Evov, iczti^rdicre- 
crOai jtoTS lyiuc; , dcror iyro^crnsOa. T6 ok vijv 
Etvat (98), ppaxeta ti; a7tO(5,4or; Ttav t6 ei; f;[jta; tf Oavov, 
xa\ oTov [jiEya),ou tfto-6; [jttxp6v a7ta'jyaa[jLa."QiTe xa\ 
Et Tt; Syvio 0e6v, r) eyvojXEvat [J.E[jiapTup(;Tat, tojou- 
Tov 'yvto, oaov aX).ou [atj t6 taov EXXa;x'.f Osvto.; if avrj- 
vat tfojxoEtosaTSpo;* xa\ T6uTOp6aX),ov, TdXetov ivo- "•«»1 Cor. xiil, 12. 

(84) Kazli zi\r aicrOno-ir. • Quanlum ad scn^iim.t D In cd.. 6 TtsTtotrixi?. 
Sibol.: Oi) xaTJt t6v vouv < Non quanlum ad meii- (92) /■^k ^^ 5 "V,. ,,"'" ^ ' 

tem. » „ - _ . 

(8.^>) 4^' cv. I Cujiis. I Scliol.: Tou 0EOU- « Dci. > 

(80) Ovpdna zs. Dcest te iii duobns lU-gg., et 
Or. 1. 

(87) 7'('c. Duo Uegg. addiini, f,. 

(88) Tir Eipnxiza. Scliol. t6v nXaTwva- « Plalo- 
iieiii. t Quod '.erisiinilius qiiidcin (licUiui vi,lcliir 
ilc islo pbilosopho, (piam dc Oppiaiio, ul vull I5il- 

ius ill IllltiS. . „ . , 

(89) Ti zv zavza... xa\ dKOi.lvzor. Ihcc in Coisl. 
5 ad iiiarg. ascribuiitiir 1'laloiii. _ _ 

(99) Kal di-cr, elc. Reg. Cypr. Iiahet : xat ut:6 
trv J,Xr,XTOv cfopiv y.%\ oxiijXutov ayayiv. 

(91) U .lE.iccnawi;. Sic IresColb., Or. 1, etPar. t6 '^v. oljTe (95) 'Er i\}iir. Sic Or. 1. In ed., iv u(jitv. 
(94) AiyoiiiEr. Sie Coinhef Iii cd., Xiyo[jtEV 
(9,')) Ofire /(}()•. IJeg. hiii, Or. 1, Dasil., 

(9G1 'flc o iiidQ. Sie diio Kcgg. , et Or. I. Alii, 
(,)■ E[Jt6;, iiiiiiiis recle. Eui r. 

(97) (>(/ct/(;). Sic Keg. hiii, Ciiisl. "., elc, i cnni 
Dco. I Etciiiiii liuiiio, ciiiii sit ail incigiiiem Uei crea- 
tiis, Dcoqiiodain tognatioiiis jurc csl toiijuucius. Iii 
cd., olasii;). 

(98) Tu £k rvr tJrut. Cuisl. 5, et tres Colberl., 
T6 ol vuv yvuivai, i Quod aiiteui iiunc coEnoacinius,» 
ctc. TllEOLOGlCA II, 50 49 OUATIO XWIII 

[jiCsOt;, ou '.71 aXrfiiU, tri 6k ToO -nAriilov ouva;iin A 'cste, cogiinvisso (licitnr, culciuis rognovisso cen- 
iTapa|ji£ipo'J[ji£Vov. senilus Cbl, (inalcniis nberioiis s|!ci!(loris parliccps 

sil , qnaiii qni iiiinus luminis divinitus accepit. Ila cxsuperanlia li;ec , perfecla cognilio ixi.-,liiiiata e>l, 
iKMi ad rei ipsiiis vorilateni, sed ad alioniiii nioduliini ct raciiltal(>iii perpeiisa. 

Ili'. .iii-roO-co 'Evi:o; [Jiiv i^|X7:it7iV£rixa>.Jtc;0at(ll'J) XVIIl. Qiioc.irca Eiios quidein spiMO lialiiiit foie •:^v KOpiov iX~\q -h xa-opOoujJi£vov f,v, xa^touTO oCi 
yvoja£ti)^, aXX' iuixXrjaEw;. 'Eviix O' (jL^TETifOTi {xlv, 
oOTtto oh 6tjXov, si 0£oO 9'jaiv TTsptXaGojv, ?, TtiptXri- 
(}(d[ji£Vo;. Tov oi N(')£, xaXiv -f) £'japii-:r,(itc;, -coO xa\ 
xi5(J[Jiov oXov E^ uoaTOJV otaaojaaaOat TTtUTcuOEVTO-:, i^ 
x(3t(jiou a-ippiaTa, ^JXto (Jttxpto ^^Oyovti (1) t^v £■::(- 
xXuaiv. '.\6paiiJt oi iotxattoOTi [jtcv ex ■Kia-nix;, i y.i- 
■j-a; 7:aTp'.ap-/Ti;, xa\ OOst Ouatav £cvr,v, xa\ -f,; [X£- 
YOtXTi; (XVTtTuTOv tUiiv 5i ou/ (o; C)£?iv eIojv, a),X' 
loq SvOpioTOV SOp^ij-s, xa\ £-r|V;^OT], c^faiO^i; oaov 
xaTiXa6£v. 'laxojS o^, xX![jtaxa [jt^v ut5/TjXr,v l!favT4- 
(jOt^ Ttvi, xa\ aYY'Xcov SvoSov, xa\ ottiXtiv (3tXEtti£t 
ijtujTtxio; (t'(j{i); Iva Tbv UT:£p ^^[Jtcov (iXEttfivTa XiOov 
T;apa5r,Xtt)'T]), xa\ olxoi; f)£ou (2) Tiirao Ttv\ Trpoi- 
T^yopiav otoojjtv, e!.; Ttijti^v tou oaOivTor, xa't to; dv- 
OpcoTTtp T(o 0£tT) TrpotiTtaXatEt, t'j t'; TtoTi isTtv f) TrdXT^ 
(•Jeou ~phq &v0paj7:ov, t) Ttz/a tt,; (ivOpojTttvTi; ap£- 
Tf;; —p!>; ©sbv (ivTE^iTajtc, xa\ cu[ji6oXa tt,; TTaXr;; 
J7:\ Tou utoijtaTo; tpEpEt, TTiv f|TTav TTapaSEtxvijvTa 
Tr,; Y£vvr,Tf,; (3) tfujEtj):, xa\ otOXov £ui-fi£ta; Tf,v 
(A£Ta6oXf,v Tfj; 7Tpo3T]Y0p''a; Xa[j.6av£i, (Ji£TOVO[j.a!jO£\ir, 
dvT\ Taxt;j6, 'lapaTjX, touto 6}j zb [jtifYa xa\ Ttpitov 
ovo[jta* ixEivo ol, oOte auTi?, oute Tt; U7:cp auT?<v 
(jt£/pt (jf,[j.ipov Jxau/TjjaTO Twv otoOExa ^uXtov, aiv ul Dimiiinini invocarcl <" : nbi vides spcin (Iniilaxat 
iii eo laiulari, caiiiqiie iion cojjnitionis, sed invoca- 
tionis. Eiiocli aulcni, quanivis translatns fiicrit", 
iioiuhiin taincn coiistal, an Dei natniain conipre- 
liciulcrit, aiil coniprcliciisnriis sit. Jaiii Noc, cui 
orbis universi ab aipiarnin peiiciilo coiiscrvanili 
cnra crudila csl "', vcl polins oibis seiiiina toiii- 
niissa, exiguo ligiio tiiluviiim fugicnlia "'', liiiic solniii 
laiidcniconsccnlns cst, tpiod Dco p;ralns cl acccplus 
fuisscl. liagniis (lorro illc jKitriarclia Abraliaiii, ex 
fide (inidcni jnslilicalus esl "", ac novani ct inandi- 
tain viciiinam, niagiiBPque illins (igiiram gereniem, 
obtnlit" : al Deiim nnn ut Deum conspexil, sed ul 
boniineni ahiit"; ac proiiide lanilalns esl, quod, 
qiianliiin per(C|iit, laiitiun qnoiinc vcncraliis est. 
Nar.i quid dc Jacol) dicam, qiii licct sublimein 
qiiauidam scalam, et asccndciitcs angdos in soninis 
conspicalus sit *', ac colnmnam iion sine myslerio 
qiiodam iinxcril (rortas^c ut lapidein sabitis iioslrae 
caiisa nnclnm signilic.iret), aKinc iii cjns, qiicm 
coiispexer;it , bonorciii , luco cnidaiii doiiius Dci 
cognomenlum iniposneril, ac cuni Dco qnasi cum 
lioniine Inctam inicrit, qiiacuiuiuc landein illa Dei 
ciim lioniine bicta cssc qncal. Ilis ciiim verbis for- 7:aTf,p Tjv, oTt 0EOU 9uatv i] oiiv oXtjv E/wp'!!- C tasse nibil alind iiulifiilur, qnaiii liuiiiana; virlnlis 
35V (i). cum divina conipaialio, lucloequc signa, qna; crea- 

tam naiiirani victam esse oslendercnt, in (tirporc tulcril, ac dcniqne pro pictatis prxmio noininis 
coiiimutationein acceperit , pro Jacob niniiriim, iiiagiio illo el eximio Is-raelis nomine nnncupatus; 
lioc laiiien nec ipse, nec qiii^qiam co siibliiiiior, ad liunc nsque diem in (imiiilins duodecini Iribubns, 
<|iianim p.iler exsiitit, gloriari niagiiirici'i;'i'! pr;cdicare poliiil, sc tolain Dei iiatnrani aninio (lerce- 
pi^se. 10'. 'nXta Si, ouTE TTVEuixa p£atov, oute 7:up,oUT£ 
(juaa£tcT[j.ii;, tl)? Tf,c iaTopia? dxoust?, dXX' f] au,oa 
Ttj iX(YT] Tf]v TO'j0£ou TTaoouatav, xa\TouTa, o'J tfJGiv 
iaxtaYpdyr,JCV. 'IlXta Ttvt ; 8v xa\ cp;).a 7:up?jj dv- 
dYEt Tcphq 0'jpavbv, 6r]Xouv tou otxaiou zb \j-kp av- 
Gp(07:ov. Mavtok 6k t6v xpt:f|V T^ptiTipov, xa\ IliTpov 
t6v ;jiaOr,Tf]v iJaTEpov, Ttto; 0'j T£Oa'J;j.aKaj; Tov [j.£v XIX. Nec vcro Elia;, vcl spiritns velieniens, vel 
igiiis, viil lerrse concnssio, iit 510 liisioria; sacrai 
momimcnlis prodilnni csl, sed aiira qiwdani tcniiis 
Dci pricseiitiam, non nnlcm naluram ipsani, adiiin- 
bravit*'. Ipsum Eliaiii dico, qiiem igiieus quoque 
curriis in ra^luiii evexit '", sigiiificans, ul opinor, 
siiigiilareni (|iiaiii(lam boniinis virtulem, atqiie hu- ouok 6-|tv ^ipovTa T0'j tfavTaoOivTO^ 0£ou, xat 6ti d nianniii fasliginin cxccdenteiii. Qiiid ? Noii te jiidcx 
TOuTo, 'A.T(i.Jco.Ja/(sr, (L yiii;-!.;, \t;vi-3., (■ir.lr ho- ille Manue, r.c rclriis apobtohis, adniiralioiie alli- 
fdxmsr-, oi^ ou ytopr.TT]? o'Jar,^ dvOptJrrotj, o'Joi ciunl? Quoruni aller ne conspectum qiiidcin Dci, 
tfavToaia; OEta;, [Jtf] oti ys. ^uaEco^- t'jv 6'e xa\ t'jv per imagincm i^isi obversanlis, forre poterat, ac 
*' Cen. IV, i6. *' Geii. v, 21. " Gcn. vi, 15 sqq. "'Geii. ix, 1 s(|q. ^'^Gen. xv, 0; Uuii'. iv, 3. 
-« Gcn. XXII, 2 scqq. " Gen. xviii, 2 sqq. ^" Gen. xxviii, 12. «^ lli lleg. xix, 1 1 sqq. " IV Ucg. ii. 1 1. (99) 'E.7ixa.le7cr0ai. Voeem liaiic iii activa 
signiricatione acceidt Iiilliiis. .Mii, piist Tliciidnre- 
Iniii, in passiva accipiiinl , et verlunt : i iiperavit 
fore nt Doniinus iiivocaretiir. » 

(1) <I'svyci-ri. Savil. el Comb., 6tayUY6'JTa. In 
aliis, otocfuY^vTt. 

(2) Kal cJkcc: Qscv. « Domiis Dci.» Rci;g. a, 
bin, diio Colb. et Or. 1, Et6oj 0£O'j, « facics Dei. » 
Faletnr Billiiis in iiotis se iii priori cdil'Oiie sic 
vertisse auclorilatc coiliciim ; iieqiic liaiic lectio- 
iiciii iiiiprdlianilam jiidicil. Scd iii scciinda ed. 
praelulit cnm Elia, oli^oc 0£O'j, < donuis Dei, i qiiod < Grcgorii vcrba, (!e loci nuiicnpalione, Jacolii ciini 
angelo luctam pr;eceilaiil. > Si ieclionem olxo^ 
0£ou prainlcris, icge Gcn. xxviii, !2, 17 el 19. Siii 
allcraiii eIoo.; 0£O'j, logc Gen. xwii, 24, oO.Si apc- 
ricndiiiii sit qnid liac de re seiiliaiiins, aptior nohis 
vidclur lcctio < facies Dci.Kiiiaiii <(loiiiiis Dci,Kini;i 
Lic pr:v(ipiie de visionc Dci dispiilaliir. 

(5) rt;rj'))r)]c. H*'g- Cypr., Y^'^r,T-f,?. 

(i) '£/cop)/cj£r. Non bene bill. : < ociilis iisur- 
passe; > ncc inclins Leuv. < asiiiciendo > pcrcepisse, 
qiiasi iiainra diviiia rcs cssct < ocnlis > et < aspe- 
cuii > subiccia. 51 - S. GREGORII THEOLOGI 52 

proinde direlial : Pcriimus, iixor, Deiim vidimus ", A 9aiv!5|ji£vov Xptix&v-vw 'tzIoUo [xt] Trpojiijj.svov, xa\ 
tanqiiam vi,lellccl Iiomincs, nc diviiii quidem in Sii tou-o (5l7:o-£ja7U(5[jisvov xahoiyz ^cpixizzpni tijv 
iinngiiie conspecliis, nedum naliirse ipsius, c;ipnccs aXXwv dq im^vuGi-^ XptcrToO ndrpo^, xat ota touto 

[xay.aptJ(5iJi£voc, xai Ta iXoytaTa TztsxEuijj.cVO?. Ti 
o' Sv EtTOt; TiEpi 'll3a'iO'J, xa'i 'lE^E/tr|X toO tojv [iiE- 
ytsirojv i7t(5iTTOu, xaX Ttijv XoiTitliv TrpotpriTtuv ; tliv 6 
(xkv Tov Kuptov 2a66atii6 (.5) eioe xaOifijAEvov iv:\ f)p6- 
vou ooir,?, xa\ toutov uti?) tixiv i|a7:TEpuYt')V SEpa- 
tflfi xuxXo'J(j.Evov, xa\ aivouii,Evov, xa't d7Toxpu7:Ti5- 
jxEvov (G), iauT(5v te t(T) fivOpaxt xaOatpojj.Evov, xa'i siut : aller conspiriium eli;iin Clnisluin iii navicu- 
lani adiiiiUcrerecusaljal, aiijue alileg;ilial ". Qiiodco 
quoque iiiiraliiliiis viilcri (!cbct,quod iJcm ad Clirisli 
agniiioncm aniiiii ardorealiosaiiicil)ai,coqiic nouiiiie 
LealuspriBdicalns est ", resqiic maximas in (idem ac- 
cepil.Quid Isaiani cl Ezecliielcm rcruin niaxiinariim 
spccialoieui reliqunsque propliclas comuicmorcni? 

Quorum altcr Doniiiium Sabbaotli in glorix lliro- 7:p>j; tt;v 7rpo(3r)T£tav xaTapTi;t![i£vov 6 oi xa\ t6 
no sedenlcm vidil ", eunique a serapliim sciiis alis ''/llJ-a tou 0eo'j Tii xEpo'j6\iJi Stayp(i(pEt, xal t&\» 
pracditis iiiorbemcinclum aclaudatuin ct lccium,se- iJ^sp auToJv (C) Op(5vov, xa't Ti vnkp auTO'j sTe- 
qiicipsunicarbouc pirpnrgaliiin,alquc ad olieiinduni pituiJia, xa\ Tbv ev tu aTEpEtO.uiaT! 9avTar(5[jtEvov, 
propbeli;cinunusadornalum. Alifrveliiculunupioque xa\ (^trjva; orj xtva?, xa\ 6p[j.iz;, xa'i icpa^Et? (7)- 
Dei'', boc esl, cbenibinos describit, tbronuuique ^^ xa't Ta'jTa, eVte ^avTacrta Tt? f.v ^.[AEptvr;, [i(5vots 
ipsis excelsiorem, eoque sublimius firmameutum, OEtopTiTJ] toi,- diyiot,-, etTE vuxTi? '(i';£'jor;? 4'-?. site 
atque insuper eum, qui iu firmamenlo sese ntciin- to'j f)-|'=[Jovtxo'j T'J7:ioc;i? juYyEvojjiEvr) (8) Tot; [jtiX- 
quecoiispicanduin pr.cbcbat, voccsqiie cliam qiias- Xoujtv tos ^iapouctv, etTE ti iSXXo T:po'.f TjTEta; eI6o; 
dam, el impelus, alque actioncs; idqiie, sive diur- (iTOCJpriTov, o'ix l^'^ Xeyeiv liXX' oISev 6 twv 7:^09^- 
num qiioddam boc spectrum , solis sanctissimis twv GEk, •''.a"t oi TJe TotaGTa JvepYou^Jtevoi. nXriv oijTs 
viris speclabile, sivc miniine falla.x noctis visio, ouTot T:£pl ibv 6 Uyo;, oCte Tt? ' &XXo; Ttov xax' 
.sive praevia quaidam mcnlis inipressio, fiiUira tau- a'JTO'j<; (9), is-.-q ev u7:ocJTTi[jiaTi (10) y.a\ ouuia. 
quam pra>sentia exbibcns, sive arcauiim ipioddam Kuptou, xaTa t6 Y^Tpa[ji[AEvov, 0'jSs ©Eoij tjuatv ^ 
aliud propbetia: geiiiis, dicere neqiico; novit boe eToev ii s^TjYopEujEv. 

propbelarum Deus, et qui bujusmodi afQalibus agitanlur. C;cterum iieqiie bi, de quibus loquor, nequG 
qiiisqiiain alius cjusdcni ordinis, in siibslanlia el cssciili;i Doiiiiui, ul Scriplura loqiiitur ", stelit, nec 
Dei naturam, aul vidii, aiil aliis prodidit ct pati fccil. 

X\. Qiiod si Paulo ea, qua; lertiiim ctMlum", C K'. nauXtp Sk, e! (jiev ex^opi (H) tjv aTrep 
alqiie ad illud usque progressio, vcl asccnsio, vel laxEV (12) 6 TpiTO? oupavi?, xal -fj iJ-iypig ixsfvou assumplio exbibuit, niorialibus evulgarc licuisset, 
aiiiplius qiiiddam 511 fortasse de Deo cognovisse- 
nius, si inodo arcaiia lia^c causa erat, cur iii coeluiii 
rapeiclur. Qiioiiiam aulcin bccc ci iu vulgus effcrre 
ncfas erat, faciamus nos qiioque, iit ca sileiitio 
commeiidemus. Aiqiic lioc duiiiaxat Paulum diccn- 
tein audiamus : Ex paile cognoscimns, el ex pnrle 
proplieuimiis'^. H;cc, alqiie cjusmoili fateri non 
dnbitat illc scieiiti;i iicquaquam imperitus , ille 
expcrimenlum se daturiim niiiiit;iiis loqucntis 
in se Cbrisii , magnus , inquara , ille vcriiatis 
propugiiator cl iloclor. Eoque nniiiino oiiinem 
quoqiie biinianam ac terreiiani scienliam niliil supra TipijoSoi;, fi (ivaSaTc;, i) livaXTnJ-ij, Ta/a av Tt rapl 
0EOU 7:Xiov iy\iwy.-.\i, e'tT:Ep touto tJv Tii tt;? (ipTta- 
•{T\; [iiu3TT;piov E7:E't OE ap;5T,Ta fjv, xa't V;[i.tv atto^:!] 
Tt[iiiaGii). ToaouTov Se (ixo'Jciti)[jtev auTou IlauXou Xe- 
YovTo;, OTt 'Ek {ispovg ivr(j}(Tx.oner, xal kx. nipcvQ 
xpoyyizedojisv . TauTa, v.a.\ tk TotaijTa 6[ioXoYet 6 
(j.t; iottoTTis Tr;v •{vHxsvi, 6 ooxt(jtTiv (iTtstXtliv Toij tv 
auTto XaXouvToc Xpt3T0'j, 6 p-iyag tt;i; (iXr,0£ta; 
TcpoaYtovtiTT]?, xa\ StSaaxaXo;. At6 xa\ (13) 7:aiav 
Tr;v xiTto yvijy^v/ 0'JSiv U7:£p Ta EioTTTpa xai Ta 
atvi'Y|xaTa TtOETat, (o; bj [itxpots t^^ alrfizia; 
it;Ta[tEvriV ivoiiXiJianv. Ei oh [xri Xtav SoxtJJ Ttjt 7:e-. 
ptTTo; xa\ TCEpiEpYo.; tt TotauTa s^ETii^tov, ouoe ia"AXa specula el aMtiguiala " esse staluil, ulpole qua; D Ttvi tu/'jv ?, Ta'jTa t;v, ii [ir; SJvaiOat vuv pasxa- " Jiilic. XIII, '2-2. " I,iic. v, 8. " Mallh. XVI, 17. ♦ sa. vi, 1. '» Ijzecn. i. 4 scqq. '" Jcrcai. xxiii, 
18. "UCor. XII, 2. "1 Cor. XIII, 9. " iliid. 12. (."i) Siief-awO. Rcg. bm, cl Or. i, Ia6atiO. 

(ij) '\:zcxpv.-zz6jifrcr. Colb. 1 ct Or. 1, xpu7:T0- 
p.svov 

(1)') y.rep aiizCor. Rcg. Cypr., uT:kp auTou. Coin- 
bei. iuital Ifgcniliim, uT^ep a'JTS, nenipe, lyjiii-a , 
siiiit ct inox pro zh u-Ep auTou. ceiisei scribciuiuin, 
iiT.ip aJTOv, sciliccl, Op(5vov. 

(7) llfd^EK:. I'ar., TajEtc, < ordines. » 

(8) Xv(fero{dri\. Or. I, auYY''^^^!-'*'"^'^- 

(9) iior' avzcvr. Duo llegg. el Or. 1 , xaTi TO'J» 

TOU?. 

(io) 'Er v.rcczt'ijuizi. \ox est Jercmiaj xxiii, 
18, cui subjuiigit Gregorius, xa't o'Jj:'a, cx|ilica- 
tiouis causa, qiiasi vox illa « csseutiam, 1 sivo « na- 
luram Dei > ^igiiiliccl, quod a vero sensu loiigius abesl. Vox cnim nebraca Jercmix « consiliiim » 
soiial. lliiic Viilg;ila reclc rcddil : 1 Qiiis cniin ad- 
fuit ciiiisilio Diiniini?» Sepluagiiita et TlitHnloliou 
iiitci|irclaiiliir, « sulistanti;ini , 1 scii < siibsislcn- 
tiaiii ; > Aijiiila,, « sccrctiiiu, t ct Syiiiin:icliiis. « ser- 
iiioncin. > Vcriiin voccs u7:(5cjTr,iia ct uT^^^jTaatf 
rcile vciti pos.^.iinl, 1 slalio» cl j conscssiis, > sic- 
qiic propiiis accederenl ad genuiiuiiii llcbraicae 
vocis seiisum. 

(11) T.Kpcpd. Legendiim vidctur csse, Ix- 
t;opa. EniT. 

(12) "Kcytr. Coisl. 5, r.a.pi<i-/v), i cxliibiiil, sup- 
pedil:ivil. > iiill. : « conlincl. » 

(15) ^i.ij KuL Ueg. a et duo Colb., 6 xa(. 53 OUATIO XXVIII. — TIIEOLOOICA II. 54 

xOrivai, 6 M--:o; xl-h; Oi:r,vi^aETo, (.j^ (li) tote _\ iiltia cxigna vcrilnlis siniiilacru iiiiiiinif! sosc poiri- 
pacnraxOriaofXEva xal -rpavDjOTiJojiEva- xa^. '6.T:zp (l.'i) giH. Quo.l nisi nift qnispiain in liiijiis gRiicris rcbiis 
jjir^o" av aj-^jv o'jvr|0f,vai ytopf,crii t?/v •/.'y7ixov (Ul), cxfiiiiieiniis iiiiiiis niriosc cl siipcrv:icaiicc vcrsari 
'luivvr,; 6 tou Aoyoy 7:piopo[Aoj (17), ^ iisYaXiq xr,? cxislinicl, diccrc (piO(|iic iiou vcrear, iicc alia qui- 
d).r,Oj!a; 9(ovi), Siwpi^E^co. ilem fortassc, qiiain li:ec, ea essc, qujc Clirisliis 

ip-e portiii in liac vila posse nc,avil »», velut aliqiiaiHlo portamla, cl dcclaraiisla ; et qn;c ille Vcrbi 
piwcnrsor Joannes, ot niagna vciilalis vox, ne a inuinlo (piiilcni capi possc pronuiitiavil "'. 

K.V. IHja [/.^voJv iiXTiO£'.a, xa\ 'Kd.i\6'(0i W':!- XXI. Vcriini cniiii vcro ciiui vcritas oiniiis et 

zUy.3.p-6; ts xai SutjOedipr.TO?- xa'i oTov opvivt;) (lispnlatio pluriniiim (lilliciillalis alquc oli.s(uriialis |jtixptp [jLc-caXa 5r„u'.oupyoOjji£v, Tfl AvOpWTitvTi aotfia 
T^jv Tiov (5vT(ov YV(Tj3iv Or.peOovTS?, xa\ toT; vot)- 
TOt.; (18) -rTpojKaAAovxEi; pi;-3i xtov aiaOir x^^tov r^ oOx 
fivEu aicOTjjewv, Citf' (Lv izzp:<fz(A[xz03. xa\ TzXavto- 
pisOa, xal oOx ^xOi"'-"' yu[av(Ti x(o vot •(•ufji.voT; xoTc 
■rtpaYfJiaaiv evxuYx^wvxe?, (xaXXdv xt ixpo-iivai x-ji liabcat;ac nos velut parvo qiiotlam iiisirnmcnto 
res magnas cfficerc nioliamiir, liuinana; viiklicci 
sapiciili* adjuiiicnto rcnim cogiiiiioiiem aucupan- 
tcs, ac rcp, ipia! animi laiiliim iiilelligciiii;i coiiipre- 
liciuluiilur, pcr sciisiis cognoscere aggrcdiinur; aut 
certe iion siiie sciisibus, qiiilius nndiquc jaclamur iiXr,0:ia, xa\ x>jv vouv xuTOusOai xaTj xaxaXrj-^-sijtv. C ct in crrorcni pi'i Iraliimur, iiec iiuda mciitc ciim '0 51 "p^ t-)£ou "i.ix^^t ''^^'',' x£Xs(oxspo;, xosouxio ous- 
tcf\.v.-i~zpo;, xal •irXiiou; zx; avxiXri'i£t; '^'/^'>^' ^^'^ 
tit; XuTci; ipyojostjxcpa;. Ildtv yap xb £vijxaiJ.;vov, 
xav Ppaxutaxov fj, x'jv xou Xoyou Sp^iaov zr-.iT/z xa\ 
5i£X(fjXuc7E, xa\ xr,v Eti; xi 7:(j6(jIj> tfopiv 5iexo'.J'EV 
iojTTEp oi xou? VirTOu; xoT.; ^uxf,p3iv aOp^jto;; ijieOeX- 
xovxE^ tfEpo[i£vou;, xa\ xtp <iooxf,xio xou xivaY[jiou 
ivEpixpsTOvxe;. Ouxto £oXo(ji(ov [jiev 6 (19) do-jtia^jie- 
vo; rapitKri, UTtkp Txdvxa; xoui; Y£vo[ii.^vou? e[jn:po- 
(jOev, xa\ xaO' £aux'jv, (Tj xi xf,; xapoia; TrXdxo; otjjpov 
0£ou, xa't f; tfdjJ-iJi&u oa^^iXcixEpa yy^j'.; xf,; OEtooia;, 
oatj) ixXiov ep.fjax£'j£t xoT^ paOEct, xoiouxtj) txXeov 
IXiYYi?! xa^ xiXo; xt TxotETxat aotffa; eupeTv ootv 
Si£'ouYEV (20). DauXo; 51 Txetpaxai [Jt^v ^^txeiOat, 
cjnto X^YW 'T,; xo'j 0iO'j tfjiEto;, Toijxo Yip ffi'-'. 
TTavxEXio; do'Jvaxov o'i, dXXi [i^jvov xtov xou 0eo'j 
xpi[Jidxo)V. 'EtleI 5k oijx £uptax£t 5ii^ooov, ouok uxd- 
ctv xfi; dvaCdiEto;, 0'J6k £t; ti (21) tfa';Epov xeXeu- 
tS TXEpa; •?! TioXuTTpaY^JtOTuvT) xrji; otavoia;, det xtvo; 
uro'Yaivo;jtE';'ju xou XEt~ovxo;' to xo'j Oa'j[jtaxo; (tva 
xa\ a'Jx^jc rdQto xb tiov) ! EpLirXf^^Et r£ptYpd'.f Et xiv 
X<5yov, xa"t :tXoiJxov ©sou, xal pdOo; xJ> xotouxo xaXeT, 
xa'i 0[i.o'i.o-(zX xtov xou0£ou xpt[j.dxtov xodxaxdXriTrxov, 
(jtovovoux't xi auxd xio Aa6"t6 (fOEYYO[Jt£vo;, tzozz. [jtEV 
fi6u!j!jov TxoXXf^v 6vo[j.d^ovxt xi xoj 0eou xpi[itaxa, r; 
0'Jx Saxt XT]v EOpav ■i] [JiEXpt|) i^ ataOf,5Ei XaS^Tv, -rzo-k 
Sk T£Oau[jiaTxioiOat xf,v Y"''"^-'^ ^S Jauxou , xat 
•c^; ^auxou aujxdo-Eto; [22) X.EYovxt, xsxpaxattJj- niidis rcbiis vcrsaii, alquc indcad veritalem propius 
acccdcrc, rcbiisqiie percc|)lis ac coinprilieiisis nien- 
icir. iiiforinarc possunins. Tiiin vero di.-iiuUiiio ea, 
q«a; de Deo suscipilur, qiio perfeclior, co qnoque 
(liflicilior csl, pluiibiisqiie olijeclalionilins palct, iii 
iisque diliieiidis ac dissolvciidispliis ncgi^lii faccssit. 
Kiliil ciiim lam lcvis cxigiiique poiidcris ncliis advcr- 
sari polcsl, quodiiondis|)iilalioiiis cnrsiim inlcrriim- 
pal aiqiie couipriuKit , impediatiiue (luomiiius 
nllra progicdiamiir. Quemadinoilum ipii eqiios ad 
ciirsum iiicilalos repciile frcno reiraliunl, ac pcr 
inopinaiani et rcpciiiiiKim excussioiicm rclrorsiim 
agniil. Sic nimirum Salomon, qni omnibiis, cum 
su.-B, uim superioris memoriae homiuibiis sapienliae 
' laudc pra;sliril'% el cordis lalitudinem Dei beue- 
Hcio 512 accepit , ac tanlani conlcmplalion^s 
copiam et nbcrialcm", ut arcns numcrum cxcedc- 
ret, qiio altius in has profuudilalcs pcnelrat, boc 
niagis a;slual, ac linem qiiemdam sapienlioe consli- 
luit, nimiriim qiiod invciiissel, qiiaiiinin ea a se 
fngeret'*''. C.onsiinili quoqiie modo Paiilus, non di- 
cam Dfi naluiani, lioc cnim prorsiis siipra hiiiiiaiias 
vircs csse perspccinm habcbat, sed Uei solum jiidi- 
cia cogiiitioiie asscqni conalur. Quoniam auteni nec 
exiium nlluni, iicc qiio asceusum ligcre ac siabilirc 
possel, rcpcriebat, nec perspiciio ullo fine ciuiosa 
i)isius animi perscrulatio claiidebalur, qiiod vidcli- 
cct siibinde scmper aliquid rcliqui esse perspiccret: trOat TE TtXeov i^ xctxdxijy iauxou ouva(jitv xa"t TTEpi- j) o rcm mirani ac stupendam ! (iit ipse quoqiie codem 
5pa;tv. .'^ffeclu comniovear) oraiionem admiralioiic cir- 

cumscribii, idqiie Dei opcs ac profniiduni appellal,ae Dei jiidicia iniUius iiigeiiio pereiiii et coinprclieiidi 
posse ingeniie faiciiir'", iisdem propemodum verbis cum Davide ulcns, qui nunc judicia Dei abyssum 
«» Joan. XVI, 12. »■ Joan. xxi, 25. 52 m Ucg. iii, 12. " II Par. i, 12. «• Eccle. vii, 24; viii, 17. 
*" Rom. XI, 53. (li) 'Or. Ueg. Cypr., tato;. Rcg. bm, Coisl. 1 ct 
Oi'. 1, dTtsp. 

(l."j) Kcd d:tep. Plurcs Regg. et Colb. , xa\ d 
[j.r,6i. 

(16) T6v xDcr/tcr. Diio Regg., ires Coll). ct Or. 
1, x>jv vdxij xoTaov. Sic lcgil Leuv, ([ui vcrlit, 
I niiiiiiliiiii liiiiic iuferum. i 

17) npi'tfojicr. Mirum vidcri polcst Joanneni 
Evaiigelislam, Vcrbi pr:ccursorcm a Crcgorio a|)- 
pell.in. hlias haiic, iiilcr alias, allcrt caiisain , 
iiciiipe, « quod ct iiilerprcs fiieril docirina; dc l>co. > 
Billius vcio piilai Giegorium liic ( iiieiiiorKO lapsu errassc, qiiod euin Vcrbi pnecursorcm, cl Vcrilalis 
voecii) a|ipi'lli'l, (|iiem loiiilriii poliiis niiiiin vocart; 
deliii"ral.» Addil ciiaiii it;i sciisissc .Maxiiniim. 

(I.S) l\ci'i TCiQ rci}-cu_-, cic. Dillois : i ac rcbiis 
inlelleclilibus auiiiiuin iiiia ciim scnsibus admo - 
veutis. » 

(19) ^o.lcjiiir fiir 6. Coiiib., SoXo[jt(')V 6. 

(20) "Oacv Sdpvyer. Billius: « quaiilum ca a se 
cffiigiet. f 

(21) Ui'di e'ir Ti, cic. « iicc iillam pcrspicuam 
cnrios;e aniini pcrscriilalionis inelam babcbal. » 

(■22) l\'Czcice.or. Billiiis ■ « crcaiiono. t ^B S. cnEGOlUl THEOLOGl 56 

fiuillam vocai", ciijus riindum, ncc iiieiiSMra, nec seiisii capi queal; niinc inir;ibilom fnclai» es^e sclen- 
liam c\ seipso suique ipsius conslilulioiie pronunli:!! '% alque adeo robuslaiii, ul viribiis iiostiis eani 
capere et complecli iiequeamus. 

XXII. Ut eniiii niis;a alia faciens, inquit, me- A KB'. "Iva -(Oip ■ziXla. iisai, ffT^uX, Tpo; ^[iajTiv 
ip^um omnemque Iininanain naturain el compagem p/iiw, y.A -aiav ':r;v avSpUTtvr^v <fjJiv y.<3.\ cij[i- iiiluear, qua; luec inistio nnstra est? Quis niotns? 
i}iioni'Kio iil quoil ininioriale esi, cum niortali copn- 
latum e^i? Qiioniodo deorsiim fliio, ci sursum fe- 
lor? Qiiomodo anima circumscribiliir ? Quoniodo 
vilam imperliliir, et anoctuuin lit p:irticeps? Quo- 
jiiodo niens siiiiul ei eircumscripta esi, el niillis 
lcrini!iis inclusa, in nobis niaiiet, et nioliis (liixio- 
iiisque eeleritate oninia perluslrat? Quoinodo ser- 
jiionis opera percipitur vicissim, et communicatiir, 
zc pcr aerem grass ;lur, et cuni rebiis ijisis ingrc- 
dilur? Quomodo cuin sensibiis consneiiiiiiiiem lia- 
Lei, ac rursus seorsiin a sensibus sese colligil? 
Atque, ui qii.-ie priora suni dicaro, qiiae prima no- 
stri elBciio et constiliitio iii natura? olTicina? Quae 
eiiani poslreiiia forni;iiio ac pcrfeciio? Qu;e cibi 
.nppeiitio ac dislributio? Qiiis ni)s fpoiitc ad primos 
illos fonies ac vil;c caiisas diixit? Quoniodo corpus 
cibis, animus conira sernionB ac doctrina pascitur? 
Hux est illa nalur;e vis niut;iaque iutcr paienles et 
liberos aireolio, nl qii:isi qiiodam pliiliro coiitinean- 
lur? Qiiomodo firnia; ac slabiles sunt species, et 
jnlerim nolis inlcr se distinctae, 513 quariim pro- 
prieiaies, cum lanto niimerosin!, asscqui non pos- 
sumus? Quoniodo idera aninial moriale simiil et 
iintnorlale est; inort:ilo quidein ratione niigralio- 
iiis, immorlale autem ralioiie procreationis? Ut 
fnini aliiid inorle snbdiiciiiir, iia riirsiis ipsi aliiid -T,i;'.v (-25), 'ii ii pLiSt; f,[Jiwv ; Ti; r^ y.tvr,at? ; Ilw? zb 
dOivaTov t(p OvTjTo) TJVE/piOri ; Ild); y.i.-ii) (Aii>, -xal 
av!o V£po;j.a: ; Iloj; <l:>yr\ ^jspiTfpaostai (24) ; xd)? 
Jiijt;v Siou;;'., xa\ raOcj; [icto).a[ji6av£i; IIw? 6 vov; 
xa\ T.ic,:-(p3.--h: y.a"i. aiipLiTOi^-irij^EvfjHiv [iEviDV, XO', 
■r.xj-zg. £'f oScJiov Ta-/S'. cfopa; v.aX poui^toc (26) ; IIw; 
[i.i-o.\T.\xfjbit-M ).6yw y.a\ [j:£Taoioo-:at, -/.al ot' aipo? 
XtupjT, y.a"t [jiSTa Twv ■KpaY^idiiijv tliipytia: ; IIuj; 
aiiOf;-:: xoivojviT, xa\ cjjTiXXs-ai a.~h xC>'j otaOri- 
^jojv; Kai 'i-: r.ph toOtiijv, tE; ■?] TipiijTT] ■jrXdit; 
fj^jidiv, y.y.\ 3'jj-a3'.; £v tw tt,; tf-jjsoj; EpYOJTT,- 
ptoj (27) ; Ka't ti; f) T£A£'jTata \i.ipz(!>i:i xat teXeiis^ 
0-1? ; Tt; ri t^; Tpot^ri; itfssi^ y.a.\ 6idoo3t?; Kal Ti; 
iiYaviv j-VTi; TTowTa; 7:r,Yi;(28), y.a':TO!J Cf|Vd'.jop- 
[jti;a'jT0^iiTi'j;;ntI); GtTioi; [Ji'£v ctotjia./.oyw oitj/ux^ 
Tp£9;Tai : Ti; <) ttj? ffjaEijji; ^axt], xa't Tph; d).>.T,Xa 
GyiG:^ TOt; Yivvcoat xa'i toT; yt'j'>o>ii.i'io:q, tva Tt5 
iftXTpto a'jVEXT,Tat; Iloj? JaTTjxiTa T£ ti Eior], xol 
Tot; yapaXTripTt 6tE7Tr,xiTa, tjv Toao^jTtov ovTtov, al 
io^izT^-z; dviytxTOt ; niT); t6 out!) CoJov 0vr,T6v xa\ 
dOivoTov, t6 [ilv T-ii [jtETa~aj£i (29), -zh 51 ttj yev- 
vfjjct; Th [jiEvrip 'J^ite^TiAOe^t?) ok dvTEisriAOEV, tod-Ep 
tv dXxtyi zoTa^jiou p.T\ isiih-oq xa't. [jtlvovTO?. IloXXi 
o' av ETt (fiXo50'ff,iat(; (30) 7:zp\ ;j.eXojv xal [JtE.o-rjv, 
xatTT;; Trpo; aXXriXa toutojv E'Jap[j.0!7Tiac, r.phi xp'-^^ 
zi 6(J:0!J xa'i xdXXo; aiJVEaTioTojv te xal StEOTOJTOjv, 

TpOExiVTOJV T£ Xa\ 7:pOZyoy.bjti>-J , iV0'J[JtEV0JV T£ xal subrog.iliir, non secus alque in fluminis tractu, ^^ iyi"o[j:Evojv, ■n:pt£X!jvTOJV te xot\ TTEptEXOI^^vojv vo^jitp 

xa't XtJvto tfJJEOJc. IloXXi T:Eptt|)o)vtov xa'i dxodiv Tdi; 
ai [J.EV (fipovTai Sii Ttov (fojvr.TtxoJv opyivojv, ai ol 
■jTMiymxa.: (51), SiiTTJ? ev [lEato toS dspo; ■nXTj-yf,; 
xat T'jztoa£o>; d/.Xf;Xa'.; S-t;j.ti-vj[JLEvat. IloXXi 7:£p\ 
'6'^zwi dp,<5fjToj; xotviuvo^Jar;.; toTj opaxoT;. xal [x6-Jt;J qiioil siiiuil fluxuin esl et st;ibilc. Mulla de Iio- 
minis niembris et pariibus adbiic commcinorare 
possis, ac de inutua earuni conciunitate; qnippe 
quae naturse lcge ac raiione, iion miiius ad elegan- 
iiani,quam ad uliliiatem, conjiing:iniur simul et 
•' Psal. XXXV, 7. '■ Psal. cxx.wiu, G. 

(25) Xv^i.t>}^if. nillius : ■; consliintioneni. > 

;24) risijiyfd-^erui. i Cireinivseriliiinr. i Sic Cnisl. 
■), aliiqiie oplinue nol;e coiM. llanc lcciionein posiii- 
lanl mox 0|iposila, T.in\-;p:i.--6i cl doptoTo;. In ed., 
TOpi'Y£p£Ta'., « circuiiiferlnr. j 

(25) 'A6/?(rrc(:. Sic Itc!,'^'. a, bm, Coisl. 1 et Or. 
2. \n ed., diJpaToc, i invisibilis. » 

(20) 'Pevceixic. Keg. Cypr. el Or. \, (5'Ja£to;. 

(27) 'Er T0,> Ti\<: ^vcf.ojr ifyaCTiy io). Id esl, 
I alvo malerna.» 

(28) liqydr. Elias : i fonlcs laclis > 

(29) Tv j(i-f T1J {tSTacTacEi, elc. Rcg. Cypc, -zh 
\i.\'i TTJ [jLETa-otf,i£i, elc, I morlalo qiiideni" ratioiie 
iiiigr;ilioiiis, > seii i iiiiniutalioiiis, > aut i inlcrilus; 
iiiiniorlale aiilem r;ilioiic procreaiionis, > »eu, i gc- 
iier;ilioiiis. i Sic npliine luciiiii isliini iiilcriirclaiilur 
Billiiis el l.ciivciiklaiiis; (|iiaiiivis alilcr senliat Com- 
bcfisius. Yeriit eiiini vir iloctus : i .\lort;ilc nalivi- 
tale, iniinort;ile iiiigiatioiiL'. » Forsaii ;iil liaiic in- 
lerpreiaiionem adiluctus est aiicloriiate liiijus 
Siliol. ■ Ti) \i.'fj •fivjT^sz: OvT,T?/V, tt, oe [jiETajTaiEt 
dOdvaTov • i Genoralionc qiiiiiein morlalc, migra- 
lioiie aiileni, > scu, i raiione discessiis e vila, im- 
nioriale. > l'':ilclur tamen Rillii inlcrprclalionem 
1 veram essc de aniniallbus in genere, quod, mio se snlidiicenle, ejiis loco siibinirat alind; > sed ail- 
dit, < illud in Iioniiiii! Hiigiilare miraiiiluni cssc, 
qiiod sit inorlali et iinmort;ili mislns, lerrena siib- 
siantia el inimorlalis, nasccns niortalis et niiprans 
iniinorlalis.il Vcniiii, ijisins p;icc dixerini. noii salis 
atlendil ad Tlieolo^ji inenleiii. riregoriiis enim co 
lori lioininem rcs(iieil, non qualcnns ex aniiiia et 
coiporc composiliis esl , sed tantiiiii qu;ilcniis 
cst aniin;:l, anl, jiixla id qiiod cuiii cKleris aiii- 
nialiliiis cniiiiminc Inibcl. Porro ea cx parle, seii, 
Iiabiia laiiliiiiiinoilo corpoiis ralione, Iioino, ad 
Gregorii mcnleiii, < intcrilu inortalis cst, iiiimor- 
l.ilis vero procrcaliiinc ; > (|iiia viilelicel, dcficieiile 
iiiio corpore, aliinl n;isceiii|() surcedil, ila ut niin- 
qii;im dcsinal CtSC corpiis liiiinaiium, i nnn seciis 
:ilqiic, > iit ail iii^^c Gregorius, i iii lliiiniiiis Irarlii, 
qnod siiiiul nuxiiin csl ct stabile. > Unilc iiiiinorla- 
lil.is liic a Grcgorio siimitiir pio specici |ierpctiii- 
l;ite, Id est, pro pcrpelua morieiiliuni et nasceiitium 
Iiiiiiiiniim successioiie. 

(30) <ln.lccCy.'iC(ii<;. Coisl. 2, c;:£p;ji'j/.OYf^jai;, 
I niii^are, blalcrarc possis. ; 

(5i) ')Cxo6ixcrTai. Coisl. 1 et Comb., \jT.r;/fi\>'j- 
-.%:, I insonanl, > seu, i resonant. i 67 ORATIO XXYIII. — TllKOLOGlCA 11. 58 

Tit) gouXeiOat, y.a\ ijjioj xivo'JiJi^vr|j, y.a\ tauxi (5-i) A disliiigiiaiilur , prxcell.iiU el dit;iiiUilc iiircTinrcs 
xC) vot zai/oiJsr;!:. Meti.yap xoij Ijou -ay.ou?, exsi- siiil, iiiiiimliir cl liisiraliaiitur, coiiliiicanl et coiui- 
v(5; -£ [xi-j-vuTa'. -corj voouii^.ioi;, xai. aiJTr, to?; Apto- iic;uiliir. Miilt;i eti:iiii (le voeihiis cl ;iiiiliui : iiliiiiriim 
[xiw.c. lIo),),i T.^p\ x(ov aXXiov oiaOfjiewv, at -apa- (luninodo iii;(! per v(ic:ili;i iiislriiiiieiii;i d.ffriiiiliir, 
ooxalxtvi; Eiit xiliv l^ojOev, ),(iY(o (55) [at] Ocojpoj- liic vero i>as cxcipiat, ac per iiileriiiedii acris per- 
jjiEvat. rioAXa ■nepi it\<; ev !jt:voi; (iva-aua£(o?, xa\ cns^ionem aiqnc iiiiprcssioiiciii iiilcr se jiiiiKaiiliir. 
TTJ; S:' dvstpaTcov dvanXaieci),;, (Jtvf;jjtTi? xe xa\ otva- Mulla iieiii de ociilis, qiii iiiodo (inodaii) iiiedaliili 
(ivr;3cio;, Xoytsjjtou t£ xa\ Ouij.ou, xa'i iyjjso);, xa\ ciiiii iis reliiis, quas ccriiiiiiiis, (oiiiiiiereiiiiii lialieiil, 
ouvii5;jt(o; eiTijtv, oiot; 4 ,aixp'j;ouTo; x-jiiJtoi Stotxit- .ic sola voliiiilale, siiiiiil eliaiii ciiiii ea iiioveiiliir. 
•cat, 6 avOpw-noj. coleiiiquo inoilo cuni ineiilc ;illiciiinliir. Taii eiiiiii 

celerilale, et liscc intcllectilibus, cl illi visiliililius rebiis juiiguiilur. .MuUa prxHcrea dereliquis seiisibus, qiii 
veliit adiiiiiteiidis exteriiis reliiis destinaii suiii, ncc raiioiie percipiuiiiur. Mulia dcniqiie de ca, qua in soni- 
iiis fruiiiiiir, qiiictc alqiio iiisoiiinii)riiiii ligineiitis, dc ineiiioria cl roiiiiivscciilia, de ralioiic, ol ir;i, ct rii- 
piilit;ilc, rclii|iiisi|iic, iil uno veilio coinplcilar, qiiiljus parviis liic niuiidiis, id cst, lioiiio, giilicrnalur. 

KP. liouXjt 501 Y.aX Tij toiv aXXiov Ctbuv otatfo- B XXIII. Visne alioruni qiioque aiiinianliiini discri- 
p3t; (.j-i) Tcpij T£ fjfia; xal ■Jip?); SXXijXa, ^uaet? -.z iniiia, qiiiluis, tiim a iiobis, luiii iiiier se Jifferuul, 
xa't -(z^iiazii, xa\ (zvaTpo^i;, xa\ /wpa;, xal f,Oi;, iialiiras eliam ct ortiis, et cducaliones, et regioues, 
xal olov 7:oXtx£tas xa-:aptO[jf,^aco[jiat ; Iko; Ta [j.iv ct mores, ae vehil in rcpublica vil;c (inicia eiiuirie- 
dyeXata, xjt Oi (jtovaStxa ; li [xht 7:or,9aYa, Ti Si rcin ? Qiionam nindo alia socielate dcioct;iiitiir, alia 
aapxo6opa; Ti jjilv OufJtoeiSr;, ta Se rijjiepa ; Ti (liv solivaga siiiit? Alia Iicrbis, :ilia carnilius niilriun- 
(f tXavOpojTia xa\ cuvTpo'.ja, TJt ok aTiOaisa xal eXej- uir? .Mia saiva et trueiilenta Eiiiit, alia mansueta ? 
Ospa; xal Ta [jtev oTov eyYuTepa X^Syou ts xal [jiaOT;- Alia cum lioniiiiibus versari atque ali solent, alia 
Ge(i)j, Ti Sk uavT£X(o? aXo-,'a xat a[j.aO£jTaTa (jri) ; iiidoiiiila cl libcra stint? Alia ad rationcm ct disci- 
'ri [jikv TrXeiovojv aijOfjCetov, Ti o^ eXaTTivojv; Ti prniaiii 514 pi'fqiii's accediint, alia a ralioiie el 
{ikv oxtvTiTa, Ti 51 [ieTagaTtxa ; Ti [j.kv TayuTaTa, discipliiui prorsus abborrent? Alia pluribus seiisi- 
Ti Se T:axuTaTa (30); Ti (jikv u-epKaXXovTa [jteyeOet bus, alia paiicioribus prsedita siiiil? Alia molu ca- 
xat xaXXet f, t(o kzipio toutcov, Ti ok ppayuTaTa r^ renl, alia gradieiidi faciillalem Iiabent? Alia celer- 
oujtioiTTaTaTl xa\ ai.-.-foTipa; Ti [jLcv aXzt(j.a, Ti 5k riiiia, alia lardissinia siiiil? Alia ni;i!^niludine, et 
(ijOevf;; Ti [jtkv ii[jtuvTtxi, Ti 6e u-o-Ta xat kr.'.- piilcliriiiidinc, aul allcrutio bijriiin oxcelliiiil, alia 
6ojXa; Ta (ikv (fuXaxTi (37), Ta Se itfuXaxTa ; Ti [jikv C aiiicin peiexigua siinl, aiil delormissiina.aiit etiam 
ciXepyi xat oixovo[xtxa, xi Se 7:avTa-aatv ipYi xa"t ulr(ii|ue \ilio laborant? Alia slreiiiia suni, ali;i im- 
d7:pov.ir,Ta ; Ka\ Iti 7:pb TOuTojv, 7:01; Ti (ikv Jp^TTu- becilla ? Alia iiijuriam aperto iiiipetu propulsant, 
GTtxi (58), Ti ok opOia ; Ti (jtev cptXiytopa, Ti Zi alia suspecla el iiisidiosa siiiil? Alia caiila, alii 
(i;jtcj;t6ia; Ti [j.£v cftXoxaXa, Ti oe dxaXX('j7:tTTr». ; au- jnc.iiila ? Alia iiidiistri;o reiipie faniiliaris adiniiii- 
CuYf; Te xat (iJuY^; <J(ocjpova Te xal lixoXajTa ; 7:0- strandi laude floreiit, alia prorsus ineriia siml et 
XuYovi Te xa\ ou raXuYova; (jtaxpo6ta Te xa\ SXt- improvida? Qiiodqiie prius dicendum cral, qiii lil, 
Yi56ta; Ka[jtvot av if;[Jttv 6 XcJyo; xot? xaTi [Jiipo; m alia liiinii scrpanl, alia corpore reclo sint? Alia 
ETTe^tiov. fcila scde acqiiioscaiit, alia in iilroquc elenienio 

dcgaiil? .Vlia eleganli;?; sliidiosa siiii, a!i;i ciiiliim omnein respiiaiil? jMia coiijiigala siiit, alia a coii- 
jiigin abliorreant? Alia pudica sinl, alia libidini dedita ? Alia fecundissima, alia pariiin feciinda ? Alia 
diuliirn:c vitac, alia brevis? DcrR-iet inc seriiio, si sigillalini oinnia perseqiii lenloiii. 

KA'. Sxe'|ai [Jtot xa"t vr,xTT;v (fuc7tv Tdv uSiTojv D XX5V. Age pisciiim quoquc naliiram niilii consi- 
6toXt30a(vou3av, xa''. oTov l7:Ta;jt£vr,v xaTi tt;; uYpi; dera, per aquas laboiiliiini, 1 1 per liqiiidum elenicii- 
9ui£toj, xaV Tou p.'£v totou c7:(TjTav aiooj, tio f,[Ji£- luin, ut ita dicam, volanliuin, ac proiiriuni qiiideni 
T£p(t)6k xtv5uv£uou3av, ilij-zp xa\ f^^ixij ev Tot; v5a- aerem lulo Iiaurieutium, in noslro autem pericli- 
o',v fjOT; T£ xa\ 7:a0r, , xa\ [Jtic£t?, xa\ Y''''''='*. '>'-^'- lantium, quemadmodum nos quoi]ue iii aquis sole- 
[j.£YiOr,, xa\ xiXXr,, 9 tXoy/opta? T£ xa\ 7:Xava?, auv- iniis : iiiores etiam eoruin, et a(ri;cliis, el cniiiis, et 
(joouj T£ xa\ i7:oy(opf|(i£t? , xa\ i5toTr,Ta^ ij.;xpo'j gciieratioiies, et magnihidiiics, ot pulcliriliidiiies, 
Tot; eTiiYeiot; 7:apa7:Xr,(j;a;, lizzi cii oiv x.7\ -xotvtb- ccrias ileiu inansioiies el oberralioiies, coiigressiis 
viaj, xa\ iStSTT^Ta; otVTiGiTouj, Sv Te etoest xat SvS- ac sccessioiies el proprielales lerrestiibiis animaii- 

(32) Tavzd. Reg. bm, duo Colb. cl Or. I, Tau- (o.j) 'AfiaOicrceua. In quibusdain , a;x£TaO£Ta , 
Tov. f imiciil.ibilia. » 

(33) TS)V 'i^uOer, Ivxo}, clc. Rcg. T.ypr., tcov (3t>) Ta ji:'r rayvrctTa, rk df: ruiyv-ara. Sic 
EIujOjv Xoyujv. < Vera leclin, > iiiqinl Conib. qiia lcgil Lciivoiiklaiiis, el ila lcgendiini piii;iiiiiis. Iii ed. 
adinissa, sic verlit : < De reliijuis seiisibiis, qiii siiiit lcginir l;iiUuiii,Ti Sk TayJTaTa. C;otor;i desiiiil. 
qoicii in admissiones rationum, qii;c evlra in lobus (37) Ta ph~ ^i:Utx-d. llicc desniil iii od. Sic 
suiil, ciiin niiiiime oculis coiiS|iiciaiitiii ; > vel, < qiii tainoi) lcgciiduiii ai bilraiiinr, qiiaiiivis dolicial liac 
(s^^nsus) vcliiti reneslr:e qc cdaiii. siiiil, e.vcipioinlis iii ro codicum aiKloritas. Antilbesis series id postu- 
iis r itioiiibus, qiia; c.tiinscciis adveiiiiiiil, ct qiias lare viilclur. 

valioiie conspicimus, destinali. > (.'.S) 'Ep:tvcriKU. Colb. 5 el Or. 1 , £p7:Ti5Tt- 

(34) AiUyCfdQ. Reg. a, ava3T,oo';a;. x.i. 59 S. GREGOUII THEOLOGI CO libiis penc consimiles, nonnnlliiniin eliam socie- A |i.aT'.v. Sxl'|ai [ao'. y.cl\ dpvltov (j9) i.-(i\ni xa\ ifj;- 

lales, el conlrarias, lam in formis quam in nomi- xiX(a;, Ev zz ax^F"^' "^^ Xpwjjiaai, twv t; dtXaXtov, 

nibus, proprielales. Ail lia;c greges avium lecum xa\ tujv loSixiov xa\ xt? ttj? tou-wv [j.£),(oS!as 6 

rcpula, qunnique varia et mnlliplici fignra sinl, va- Xoyo;, xai Ttapi t!vo?; t!? 6 Souc tETTiYc t};v ItzX 

riisque coli)ril)iis : qMi llat, ut iilia niiila sinl, alia !jtt;Oo'j; [xa-caoa (40), xal Ta Jt"i tiov xXaStov a7[j.aTa 

c.iiiora ; (pixiiue lioruMi sua\issiiiii cantiis sil ra- ts xa''. T£p3T!i[ji.aTa, oTav f|).l(o xiv(ovTai Ta [as- 

tio, el a qiio lianc facultatem accepcrint ? Qiiis lyram cr,[j.6pivi ;j.o'jao'jpYoiJvT£;, xa\ xaTacfOJvwn tJc a) jy), 

cicadis in peclore dedil, et canlus illos atque gar- xai oSoiTKjpov xalq tp^jjvatj Trapa^red^inwai ; T(; 4 x'j- 

riliis, qnos, cum meriiliano solis lestn ad musicam xvo a^jvjcfafvwv ttjv (oor)v, oTav £X-£Taar] Tfn:T£p'jv 

incilaiilur, iu arltoruin rainis fnndiiiit, ac ncniora TaT; aOpai;, xa\ t:oct| [j.£),o; xh a^jpiy^ia; 'E(o yap 

sono iinplont, ct vialorem vocibiis proscqiiiiiitiir? A£y£ivTi; piat'o'j,; ^ojva;, xa\ oaa TEXvat acftJovTat 

Quiscanlum illiini cnni cygno conie.\it, qno tcm- xaxa tti; aXTjOsia?. IltjO^v Tadj,;, (5 a),aC(ov Bpvtc xal 

pore pennis iii aurani e.\pansis ejiismodi sibilum Mr,5txb; (41), ojtoj -^ ''•<i>'-a).o; xa'i !f'.),i3Tt[j.o;, Cjazz 

edit, qiii carniiiiis inslar sil? .Mitto ciiim illas vi (xal ■^ip aiaOav£Tat to'j otx^ioj xa).Xo'j?) oTav ior] 

expre-sas voces, ct qiiidquid arles advcrsus verila. Tivit ii),r|ati^ovTa, f^ TaT,; Or/A^tat; (12), to; cfaat, 

tem ingcniose comiiiiiiiscuntnr. Qni fil ut arrogans B xa),),tor:t^£Tat, t^/v a-j/iva Siapa?, xa\ Tb T:T£piv x'j- 

ille ct Moilicus pavo eleganliain gloriamqiic adeo x),0T£p(Ti; z^piaT-riaa; ib xp'Jaa'JYc; xaV xaTotaTcpov, 

.TfTocict, iit quolies aliquem propiiis accedentem O^aTptCst (io) to xdtXXo; Toti; (44) IpaoTat; , p.sTi 

515 vidcrit, aiit etiain fcminis, nt aiiinl, sese ao6apo'j to'j paoEa[j.aTo; ; 'II [J£V 0'jv O^ta rpacjiT) 

ostcniart» voliierit (nec enini pnlcliriUidinis sh.t, xa't Yuvatxwv Oau[jia^£t aocjtav tt)v iv \j-Yaa[jiaatv, 

ignarns csl), confeslini elala ccrvice, alque alis, Tl^: kSojxs, Xsyouaa, ')-i'mi4'!>' v<j>danazoq (TCylar 

quxaurcum quemdani fiilgorcm rcferiinl, ac sidc- xal :ioixi.Xzixixr L-tiazi'ifiy]r ; Zi&ou Xoytxou toOto, 

rnm splendorem iniiianliir, in orbem concinnatis, xa\ 7:£ptTTou tt)v aocf tav, xa't [ji£xpt tuiv cJpavttov (43) 

Corporis sui piilclirilndineiii aiiiasiis suis cum su- 6S£'Jovto;. 

peilio qiioilaiii incessu, vcliil in tliealro, speclandam proponat? Ac Sciiplnra qiiidcni sarra niulie- 
riim iii conle\endis telis soleiliain bis verbis admiratiir : Qiiis ded't iniilieribiis texUir* sapienliani, 
reniniqiie variandarnm scientiam*'? Esl cnim lioc aniniaiitis ratioiie priBdiii, cxiniiaqne sa|iiciuia iii- 
siriuti, atquc ad coelestia usqiic grassaniis. 

XXV. Tii vero mibi iialnralem quo(|ne aniinan- C l^E'. X,'j oi [j.ot Oa'J;xaaov xa\ AXcjYtjjv cfuatxfjv auv- 

lium ralionis expertiiini solerliain siispice, ralio- eatv (4fj), xa\ tou^ X^jyou?, £t 6'Jvaaai (47), ■Kapa- 

nesque, si poies, declara. Qnomodo volucres iii pe- <jTT]aov. II(o; [jtkv Spvtat xaXtal, TC-pat ts xa't SivSpa., 

Iris, ct arboribus, ac lectis, non niiniis clegantes, xa't opo^ot, £i; oticpaXstav ts 6[jtou xa't xciXXo; k^- 
qiiani lulos, ct alendis pullis accommodatos nidos r)axr,[ji^/at, xai Tot? Tpscpo[jts'vot? t-tTT)5sitj)?; liiOsv flalioraiil? l!n!le apibiis ct arnneis lanliis laboris 
alquc iiidnslria; amor, ut ilkc qnideni favos con- 
slriiant, ac sexangnl.irum fistularuni, sibiquc invi- 
cein cx advcrso respondentiuni, ailjiinienlo coii- 
lineant, et per intermciliuin parictein, aique an- 
f;nlos reclis laleriliiis allcrnaiim iiinevos doiniii- 
liiim siiiiin fulciaut, id(|iie in lain caliginosis al- ok [jLsXtaaat; ts xa; apaxvat; 'zh ^tXspYiv xa\ tpt/cj- 
Tsx^.^ov, t'va TaTs [it^v Ta XTipta 7:X£xr|Tat, xa't auv- 
sX^Tai St' ega-j-tovojv aupiYytov xa't livTtaTpij-fojv, y.%\ 
T?j c5paTov a'JTat;, Sta to'j [iiaou 5taTsixia[jtaTo; xa't 
aXXayr,? S7:f::X£XO[J.£vojv Tat? e'JOstati; TtSv ytovttov, 
■7:paY[j.aTSUT]Tat, xa\ Ta'jTa £v JocpspoT; outu toZ; 
(it;ji6Xotc xat ciopaTot; toT,; 7:Xaati.aatv (48) • ai Zl (49) 
vearibus obscurisqiie figmeiuis : islsD ;iutem rursus Sii Xs7:tu)v oiJTto xa'i dspttov GyiSh-j Ttjjv vr)[jidTtov 
pcr iisque adeo leiiuia et siibiilia siamiiia mnllipli- 7:oXu£i5u; 5iaT£Ta[jiivtov , 7:oXu7:X!5/.oui; tou; taTou; 
citer inlensa siniiosas lclas conlcxanl (etqiiidcni ex J^utpatvouat (50) (xa\ TauTa e? acpavtov t(ov apxwv), 
lam cxiguis iniliis, ul vix iilla oeuloriini atie pervidcri d o'.'xT)a!v t£ 4[aou Tt[jiiav, xal Oi^pav toiv ciaOsvtov (.M), 
possinl), (pi:c ipsis cl pro exiniio (|ii(idaiii dOMiicilio et; Tpo^f,; (!j-2) dr^iiXauaiv; Iloto; EuxX^ior); d;j.tpiTi- 
siiil, el venaiiilis aliinoni;e causa iinbecillioribus oaTo TaiJTa, YP^IJ^tiaT,; e[jicptXoaocptov TaT; oOx ou- "" Job xxxviii, 56. 

(59) 'Ofriojy. Or. I , •-^pvtOtov. 

(40) MapiSfi. Scliiil. : Ma-;-4? xuptoj;, -f) Trj; xt- 
64pa; xa\ tt;; X'jpa; f) Ti; vs'jpa; JJaaTdvOuaa aa- 
vi; • < Proprie cst tabulaluin cilbarx vel testiidinis 
cbord.is siisiineiis.» 

(41) MtifiKLc:. Sic pavo appcll.Uur, qnod c Mc- 
doriini regioiie sit allatiis, 

(4*2) "// Tu'r llriAtiuK:. Hic videtiir dcessc, sTTt- 
ostxvj-Oat ^o'J),T,Ta'.. aiit siniili! ijiiid. Eoit. 

(45) tiEUTiiii^ti. bic Coisl. 1, Or. \, eic. In ed., 
eeoTpi^etv. 

44) To7q. Forte, TaT;. Eiht. 

i'45t Ovjuylojr. In quibusdain, oupavtov, « ad cffl- los lendi^ntis. > 

(40) Svre.cnr. Trcs Colb., Coisl. I ctComb.. xi- 
'/r^-i'j, « luoliiiii. I 

(17) Kl Evracni. Itccsl iii pliiribiis; codd. 

(48) ll.hk-jtitri. Legeiiiliiiii xiilcliir, 7:XiYp.a- 
at, 1 lexlis calalbis. > Alvcarioruiii cnim lia;c esl 
dcscriplio. 

(.llt) M M. Or. I, ol oi. 

(MJ) 'Ulivyalrovci. Or. I, £?uc;ai'/(.)at. 

(."il) 'AuUe.riir. rxeg. bin, ct Or. I, daOsvsaTi- 

ptJjV. 

(,')2) TfopF}!:. Im quibusdam, Tpucpfj;, « dcliti;)- 
rum, > «1 ORATIO XXVIU. — TIIEGLOGICA 11. 62 

aai; (iio), X3i\ xajjivdjv tv Ta"; d-o'i:;^STtv ; Tivo; A :iniiii:\iililnis inMTvianl? Fcriiiis Fmliilis lioc nrlifi- 
llaXaiJi.f;5'j'JC (u-i) taxxtxi xivf,fi.aTd T£ xa\ c?xiilJ^''^ tiiiin iiiii|iiiiin iniiliindo cxpressii, il« liiii'is |,)cr- 
Ycpdvtov, Sii 9^51, xa\ TaOxa natSEJjJiaTa xtvoujjtd- irnclaiis nnsqunin cxslanlilnis, alqnc iii dcnionslra- 
viijv iv td^;:, xa\ [ii-i. TOtxlXf)? x^c; r^-CT^unoi ; lioiiiliiis aiixio laliore (lcsiidans? Eciinis Palnmcilcs, 
riotot <I'ctStai, xal ZEJ^tSs; (351 , xa\ noXOfvto-ot, i|ni cliain acici inslnieiid;u nrlcni, ac iiiolns cl figii- 
lIaji,idjtoi Ti Ttv:; xal Wylai-^oiv-zeq , xdXXfi (i;0' las, inillis nliis |ira;(C|Uiiiiliiis (|iiaiii grniliiis, iisns 
u-cp6oXf,j ypd:f£tv xa\ ■rcXdTxetv eiotiT;:; ; Ttj Kvio3- diilicissc ferliir, cniii vididicet eas ordine nc nnil- 
5t0s (50) AotodXou )(op(>;ivap[jt!5vto?, viJjjttfT) TrovT,Oe'ig liplici volalns gencre moveri perspcxissel? Qiiinaiii 
eij xdXXou? itsptoujtav ; i^ XaSJptvOo? KpTjTtxi; riiidia', ct Zetixides, ct Polygnoti, rarrliasii cliain 
SuaSii^oooi xa"t ouiiXtxToj, tmti-iym; tiiTctv, xa\ ct AglaoplKiiilcs, qiii iiicrcdiliili (piadain clegan- 
itoXXdxi? (57) dT:dv-ujv JauTto xois Tf;? texvti; go- liiiin Idrinariiin piiij^endanini et sriil|ieiiil:irmii pe- 
(piTfAaitv; Ka\ attondi [iupjjiTixcov Tajjistd (58) te xal rilia clariieriiiit? Qiiis Giiossiiis 516 HaMlali clio- 
Tatj.ia;, xal OriaauptajJibv TpotjJTJ? Tto xatpio ajjjt- rus ad niusicos nunieros sesc inoveiis, iii pnellie 
(ASTpov, TdXXa Ts offa Ttspl iStov xa\ iitfA (59) i^ym- gratiani ad omneni artis pulcliriliidiiiein conrcclus 
lt^;tov, xa\ TT.j iv TOtj Epyot? EUTa^ia; eYvtojjtEv ct cxpolitiis ? Quis Crelciisis laliyriiillius, ul poeia- 
l3TopotJiJi£va. B niin iiiorc loijuar, dilliciles exilus et anilinges lia- 

bens, idciilidcnique in sese pcr arlis induslriam incurrcns? Tacco rorniicarum peiiuaria caruiiiquc 
ciisiodcs, ct aliinenti aggestioncni, tempori lespondciiteni, ac ca;lera ea qiiM, et de earnni viis ac dii- 
eibus, et co ordine, qiiem in operibus servant, bisloriariim monnmentis consigiiaia suni. 

KC7'. Ei TouTtov £cf ixt!); 6 Xoyo; aot, xa\ TfjV Ttcp'! XXYI. Quod si liorum oniiiium ralioiies asse- 

tauTa auv£atv iyvioc, ay.t^ai y.aX tfuTtov otatpopi^, qiieris, ac priidciitiam cani, qiia piibcniaiiliir, fo- 
(idxpt xa"t TTJi; iv cpuXXotj <ftXoT£xvta?, T.fjh; ih rfii- gnitani el exploratam babes, confer jam aiiiniiiiii 
STov T£ djjia Tat; 8|£at, xal toi? xapiroTs XP^<J'F<^- ad varia slirpium genera, artiriciunique eiiain illinl 
TttTov. lx£'|at jiot xa\ xap-tov TOtxiXiav xa't d'.fOo- expciide, (iiiod foliis ipsis iiiest, siiiuilqiic el nnui- 
vtav, xa\ jidXiaTa Tdiv dvaYxaioTd-tov to xdXXtSTOv. niain ociilis voluplalein, et friiclibiis iilililalcu» 
Ka\ axitj-at jiot xa\ ouvdjj.£t; jitjtov, xa\ xujJiwv, xat afferl. Considera, qiiKSO, el friicliiiim varielalcm 
(ivOitov, xa\ oSjjttov, oux f,oiaTi.)V jjttivov, dXXd xa\ et uberrimain copiam, ac prreserlini coiiiiii, qiiM 
iTp'j? uviEtav iTitTTjOEitijv, xa\ yrMixctzov /dptTa; ad vitam degendam maxiine necessaria siinl, siim- 
>ta\ TrotiTTjTa;, £Tt 6e XiOtjjv T:oXuT£XEiaj xa\ otau- niani pultliritudinein. Cogila clinin stirpium el 
YEtas' £-£tSri aoi TidvTa TtpoOOTiy.Ev, ('oa-Ep ev iTav- *^ succorum, ct florum alqiie odnruin, non inodo 
Saiaiot xotvTJ, oia te dvayxaTa xa\ oaa Tzph^ diro- suavissimorum, veruiii etiani nd corjioris saiiilatem Xauatv, T) cpuati;' tv', e; jjif, Tt dXXo. £§ ojv eucpYETTJ, 
Yvioptar,; 0eJ)v, xa\ tiJj ojtaOat, Y^^Tl '^'OUToiJ auv- 
ETtoTEpo?. 'EvteuOev liTEXOi [jtot yf,; TrXdTT) xa\ [J.f,xT;, 
TT).; xotvf,:; TidvTtov jjiTjTpo;, xa\ xoX-ou; OaXaTTiou;, 
(iXXf]Xoti; T£ xa\ TT] ytI auvSEOEjjiEvou; (60), xa\ dXatov 
xdXXTj, xa\ roTa,uouc, xa\ 7rT)Yd? SatJ/tXEt; te xa\ 
dEvvdou^, ou jj.(jVov (j/uxpt^ov xa\ TroTijJttov uSdTtov, 
xa\ Ttov uzkp Yf,c (Cl), dXXi xa\ oaat \it.>j Yf,v jjEou- 
aai, xa\ sf,paYYOt? (•>'-) Ttva? u-OTpixouaai, e!t' l^- 
wOoujjtivat ^taito Tto TrvEujiaTt xa\ dvTtTu-o'Jjj.Evat, apiissimorum, vires et fncullnlcs, colorum ctinm 
elcgaiiiinm ct qualitalcs, alque in.super gemmariim 
eviiiiia prelia et splendores ; quandoqiiidein omiiia, 
tam qua» ad necessarios vita; usiis, qiiaiii qii;e ad 
dclicias speciant, velut in conimuni convivio na- 
lurn proposuit; ut, si niliil aliud, ex ijisis sallem 
benericiis Deum cognoscas, aique ob penuriam qua 
laboras, lcipso prudeiitior oiriciaris. Iliiic niihi 
facito, ut lerr;B comiiiunis oniiiium pareiUii* lalilu- 
dincm loiigitudineiiique percurras, ct niaiis sinus, (55) rpan^iiiic;... ovK cvcciK^. i Eiiicis niisqiinm 
exslnntibiis : vel qiiinl, i inqiiil Elias. ( iii aiiimi 
consideialione iion lucreant, iioslqiiain, earniii i|ii;i- „ 
si siimilacra evaiiuerint ; vel qiioil, > addit liilliiis , 
< oculis cerni neqiiennt. > Qiiidiii polius. nddeinus, 
quod iion cxsteiit iii renim nniiira; qiiipiie qiin; a 
matbeiiialicis sola loiigilinliiiis iliniriisiiiiift conside- 
rnnlur, luilla babila ratione lalitudiiiis ct pioruiidi- 
latis. 

(54) na.lajii']Sov(;. Primiis Palamedes ferlur, 
gruiini compositos niolns obscrvainlo, liguras, se- 
cundiini quas iiisiriiiintiir acics, inveiiissc. Quid dc 
griiiliiis scripsit Plinius, legelib. x, c. 24. 

(55) <t>Ei6lai, xal ZEvS,idEr, elc. « Pbidins » Allie- 
nieiisis, iiobilisstaluariiis, qiii in ebore scalpcndo ci- 
Ira amulum clariiit. « Zeiixis » Heraclcoles piclor 
sua ailate maximiis. ( Polygnotus, > p:itria Tbasiiis, 
el pietor, nonagesiina OIyiiipi:ide lloroil. ( Parrlia- 
sius, > piclor iiisignis, qiii primus syinclriaiii piclii- 
ra; dedit. ( .\glaopIion » piclor nobilissiimis, cujiis 
nicniinil Plinius I. xxxv, c. 0. 

(56) KydjcxatoQ, eic. i Gnossus > uibsCreia; cla- lissinia, Miiiois regia, olim ( Ccratus » appcllala a 
viciiio cjiisdfiii iioiiiinis Ibivio. Ea fiiil a|iiid vcleres 
de iticdalo opinio, quoil slaluis imiuobilibiis ociilos 
iiiiluxerit, iilqiie cffcceril, ;ibililis qiiibiisdain ner- 
vis, ut liuc niquc illiic movcrciiinr, ndro scile, iit 
specianlibiis viverc vidercntur. Vide Diodoriim Si- 
ciiiiim lib. V, ctc. Idciii D.ciialiis laliyriiiiliiun in 
Crcta cdiislruxil, iiiulli|ilici iiilrical:i vi:iriiiii perple- 
xiiaie iirciiieabileiii. Vide Virgil. j^Eii. v, et Ovid. 
Metnm. viii. 

(37) Kal acA.WHo:, eic. ( Aiquc artiliciosa fraii- 
de niulKHics reciproc:iIu's? » 

(58) Tafiehc. Combef., TaiJ.t£Ta. 

(50) Ihpl. Deest iii tribus Colb., ct Or. 1. 

l60) Xvrdede^cirovi;. Sic heg. a. lii ed., auvoEO- 
jjtivoui;. 

(til) Kal zCir v.ikp ^-i^c, clc < Qu.icqiie siiper ter- 
raiii, cl qii:c siibliis lcrram. » Forle sigiiilicat Gnv 
goriiis aiiiias calidas, et eas quoe ex metallis niedi- 
cniiiiiiiim vini bauiiuiit. 

(U^) i'/(|«y;YCr. Iii quibusdam, uuptYY''-?- 65 S. GREGORII TUEOLOGl 64 tuin muuio noxn, liini eii.im ciim lerra \eliil vin- a ^l"' £x-'jpoiJ[xsvai tio icaoSpio tr,? Tii/.T;; xa\ ■:t,5 culls qiiibusilain cons[iiclos, ct neinonini pulcliriui- 
dines, et fluvios, et fonles uberes ac perennes, 
non niodo gelidarum el pntabilluin aqiiarinn, qti;c- 
qiie in terra siinl, seleaniin etiaiii, iinu inlra ter- 
raiii lliieiiles, et speciis quosdam siibeiiiiles, ac 
deinde violento aliquo flalu impiilsa} atque reper- 
cussae, posiea per conflicius !; 'jusce aiqiie oblu- 
clalioiiis vebeincnliain innammalic, qnaciiia lors 
tiilerit , paulalim ertiiiipiini , liiiici]iie calidorum 
balneorum iisuni nnbis pleiisque lerre locis, el 
cuni conlraria faciillale, siippeiliuini, grauiilam 
scilicet medicinam ac 517 sponle promananlein. 
Dic,obsccro,qiioiiiodo (•! iiiide lia;c? Qiixnam magna 
Ikbc alque artis cxpers lovtura? ISec enini ob mii- ivz'M^ztu;, 5-1) Tiapctxot xati (jnxpiv avaf jiT^vvuv- 
■Z3.:, y.7.\ TT^v Tiuv Gspfxwv XouTpGiv xpsiav JvtsiJOev 
f,;jitv j^api^ovtat, TroXXa/oO ir,? y^,?- '''■^^ [i.zzx zr^:; 
IvavTtac (G5) ouvaaEiij;, iatpiiav &y.:z<>m xat aO-i- 
[xaTov. Ei-c -ioj xat ■rroOsv taOTa ; Ti ih [J.CV' tovTO 
xi\ atsyvov (Cl) O^aaiJia ; 0'j-/ f,--ov e-aivj-i tf,^ 
rp?/; aX),r,),a ayineu)^ (Go), i] xaO' Sxojtov OEtupotJ- 
[jLxva. II(o; 1-T) [jiiv 'iaTr,xs itaYia xa\ ax/.ivf,? ; iT:\ 
t(vo; ii/_o-j[jL£vTj ; xa; tivo? Svto? ToiJ ij-cpsiSovTo.; ; 
xjil Tcvo^ txzlwo TaXtv ; OjSk y^P ^ X(jyo? £/5t, e',jj' 3 
ip^taOTJ, nXijv Tou O.ifou OsXTjtxaTo;. Ka\ 7:10; f) [jikv 
st^ dpiiv xopuya? dvTiY[Ji.svTi,, i) 6k ei.; •rcsSta xaOsfo- 
[j.iVT), xa\ TCJTO TioXtjsiSuij, xat mtxtXioc, xat Tat; 
xaT" oXtYov ivaXXaYat; [ji=OtiTa[Ji£VT;, 7:,0(5? te tt)V luam eam alfedionem , qiiam inter se liabeul, '' /citav iiTtv a90ov(oT:pa, xa> Tto TiotxiXco /apiEJTi- niinus laudis inerciiliir, qiiam si seorsim uuum- 
quodqne considereiur. Quo paclo terra flnna et 
ininiola conslilil? Quitliiam pro veliioulo liabel? 
Ciijus rei adminiiulo riilijiuir? Qiiidqiie riirsus liil- 
luram illani susiinei? Neque enim raiioni qiiid- pa ; xat i] (Xivei? oixrjjit? vjvE[Jir,[jiivTi, f) di iotxr,- 
TO?, ojr,v ai u-spBoXal ttov ipiov OTiOTi^tJtvovTat, xal 
aXX.-, T.(jh; aXXo Tt -ipa; ;j/t^o;jtivT) xa't tXTto^atvouaa, 
Tr,; ToO GsoO (jtsvaXojpYta; svjpYi-taTiJv £(iti y'''''- 
ptcr;xa ; quam, cui innilalur, occiirril, si divinain voliinlatcin exceperis. Quo paclo ea, parliiii in inoiiliiim 
vertices assurgens, panim in campos subsideiis, idqiie varie ei miiliiplieiter, ac denique panlaiim 
alteriiando conimuiala , linn ad lioininiim iisus nlicridr, liim varielalc ipsa jiicundior '; Qui lil , ul 
partim in domicilia divisa sil, parliin iiiciilla el inliabitabilis rclinqiialiir , qiiiinUim niinirum excel- 
sissinii (jiiique monles ab ea abscindunt, alque alia ad alium quenidam oibis liueiii dissecla por- 
recia(|iio divini opificii inagniricentiara Iiiculentissiino arguineiito declarai? 

XXVII. Jam vcro marc, si iion niagiiiUnliiie sua C KZ'. ©aXaTTr,? Si, ti p.£v (jtT) zh ;j.£Y£Oo; eI/ov 
niirabile milii occurreret , leiiilalem uliqne et pla- GaupiajEtv, iOaJ^jtaia av -zh ri^aspov, y.x\ T.diq i^TTatat cidilalem admirarer, siniiilque quo pacio fial, ut 
quanivis liberuin ac solniun), fiiiibus lamen siiis 
consislal : qnod si non lenilalem, ningiiiliidiiicin 
eerle siispicerc^tn. Qiiniiiam aul"m ii)r.a)iie laiide 
cxccllil, iilrtiniiiue vim d raciillalem predicabo. 
Quis tanlaui aquarum molem coiijunxit? Quis qiiasi 
vinculis quibusdam astrinxit? Qui lil, ut allnllalur, 
et lameii loco suo se conlincat, pcrinile ac viciiiam 
terraiii leverila? Qiii fil, ut cum fliivios omiies 
exciiiiat, ob exiiberanlcs lanicn o|ics et copias, aiil 
quo verbo id aiqiellandum sil, nescio, nullam am- 
pliludinis accessionein faciat, sed eadem scuiper 
suiqiie similis niaiieal ? Qiii lit , iit laiiliim eleincn- X£X'j,o.ivr, Tijjv t6t(ov opcov £VT(i^' el Si (jit) zh T,,ui£pov, 
TTavTtoj ih ;x£Y'Oo;. 'EtoI 5k ii[ji'.fi(5-£pa, tt;v ev a,ti- 
orjzioo:; 5tJva;j.tv £7Taiv£30[jtai. Tt t6 juvaYaY^v ; T£ 
•zh 6f,iav ; ncu; IratpETa! te xa\ tJTaTat, (jarep 
at6oj[JiivT) Tf,v ^'■"'''■'a yr^t ; ITio; xa\ oi/ETat croTa- 
(xou; TiavTas (G6), xa\ f; aJTT) StajiivE! oti -XfjOou? 
TTcpiousiav, f, oOx olo' 6 ti (67) /pT; Xeyeiv; niu; 
tia(jt,ao; opiov aOtT), Tr,Xtxotj-co tjTot/Etto ; "E/ou5t Tt 
XiYEtv oi (fUTtxo\, xa\ ao'yo\ Ta (j.aTaia, xa\ xudOw 
[jiETpoOvTEc; (08) SvTio; Tf,v Oa/.ajuav, ti Tr,XtxaOTa 
TaT; iauTwv E-tvo!at; ; f, !:uvt6[j.io; iyCo ntapa x^j 
rpa-yf^ toOto (ftXo(iocf>f,(Jto, xa\ t(ov [jtaxptov X(5yiov 
T:tOav(oT£,oov TE xa\ aXr,Oi— Epov ; Ilj.ca-ayfia i-jv- luiii arenani pro leriiiino btibeal " ? Possunlne boc D/iojcret- ivri crfdcrw^icr vSazci;. ToOto tf,; uYpaj 

(fu3£(j); 6 0£3p.';;. Doj; II t^v /Epaatov vautiXov (69) 
oYEi 5uX(;i (jitxp(p xa\ T:vEij(jtaTt ; (toOto ou Oau[jtdj6i? 
dpwv ; ouo" J^tsTaTat sou f) Stavota;) iva Yf; xat Oa- 
Xa33a 5£0io3t Tat; /pJtat? xat Tai; £T:t[jit£tat;, xoi 
ei; Ev 'XOtj (70) T(p avOp(or(;) Ta TOjoOTovaXXf,X(ov6i- 

(C6) //(irraf. Kcgg. a, bin, et Or. 1, d-av- 
Tac. 

(1)7) "II citx cW'v7i, ctc I.i'iiv. < Eijiiidcin aiilni- 
liil litibfo qiiod dicain, aiil suiniiiani ob vasuialcm 
iiiaris, lioc fieri slaliio. 1 

(08) MEZfOvrzEt:. Combef., ou;ji;jiETpoOvT£j. 

(09) \Efcra7or i-uvTl.lcr. i Terresir(tin naiili- 
liiiii. I .Sic liominem elcgaiiler apjicllal (■■rcgoriiis. 
« N.iuliiiis » piscis Cst sic dicltis, iiuuil navis siie- 
cicui pra'fcral. 

(70^ "E.lOu. Conibef., luviXOii. cxpedire pliysici , alqiic iiianis erudilionis laiide 
celebres, ac vere cyailio mare, lioc esi, les lanlas 
iiigenio suo melientes? An laciain ipse, iil paucissi- 
inis vcrliis lioc e.\ Scri(itiira sacra expriceiii, idque 
prubabiliiis ac vniiis, quam ipsi cum piolixis suis 
" Jereni. v, 22. 

(63) MEzii ri\(: erarzlar,. t Ciim aqiiis frigidis. » 
Plerumqiie eiiiin scaluriunl e prupiiiqiiu a(|iue cali- 
da; ciiin riigiilis. 

(61) '.Ue/vcr. Ilue univcrsiim diciiiir < arlis cx- 
pors, » ((iiod iiiilljs sil rabncaliini manibus. scd di- 
viiiiiiis cdiilesiiim. Scbiiliiiin vero sic expoiiil : "V';- 
a3(ta, vel, ufa:,tjivj Tf,v 3j(i.-r,£tv tiTjv 3T0i/i(oV xa- 
AoT xa\ -r.r.h; aXXr.Xa vEOitv « T.'Xliirain a| pcllal 
elemcnuiium coiiipagem, el muluaiu in se i)ro(icn- 
sioncii:. > 

(05) r^f •'V!'C u.Un.ta cyjkaebir. Leuv. 1 Non 
niiiius I.iudis iiieiciiiur cuJlaU inierse. > 65 ORATIO XXVIll. — TIIEOLOf.ICA II. 6(J 

co-TT.xo-a xaTi-trjv yuiiv; Tivs; 5k irtjojv oi TcpioTai A dispulalioiiibus? Praccppluin circmiiilcHlil siipcr 

iniYa\, sJlTriiov, &vOpio-£, e? Tt ao: ToyTtov ^£iyvju- Caricn) aqunc '". lloc liiiiniil:c ii;Uiii:c viiicnliiin esl. 

uat fj cjpciv Suva-dv ; xa"i ti; 6™Tauo;? (71) axiiac Jaiii (jiioinoilo torrcslrcni naiililnin cxi^iio liyno .^c 

xa\ r;3;a xai ipr,, xal Soiij x'jv Spo;xov ax(.o/.'JTOv ; ViMilo (iiicil? ( lloc lii cuni ceriiis, iioii luliiiiralione 

xal raoj ^/ ToJv ivavTiiov t'j OaO[ji.a, (jifiT: Oa/.a37T,; deligcris ? Non iiiens cMra se rapiliir?) I(li|iie ut 

eirs^toOafi? , (Ar;T: iT0Ta[x6Jv IjTajjiEviov ; Ti^ 51 f] mare ac lerra coniinodiliilibiis eC coiiuiiciciis iiilcr 

T(Sv uSiTiov Tpo^i^ (72), xav t£ x>j Tau-T,; Sia'.fopov, se viiicianliir, 518 •'>c ea, (iiia> iialiira a^leo inler 

Ttliv [jisv avioOzv apSoijiivtov, T(ov Sk Tai; (ii^at? 7:0- s(i dissideiil, ad liDiniiiis usiiiii conjuii^'aiilur? Qiii 

Ttfoiji.iviiiv, i'va ti xa't auTii xaTaTp'j!ff|-co tou X(5- porro foiiliiiiii priiiii lonlcs, (pia;r;is vcliiii, lioiiio, 

1'0'j, f):o'j TTjv Tpucr.v e^T.youjxivo; ; si ([uid lioruui invcsligare aut Inveiiire polcs : luiii 
((iiis lliiviis caiiipos et nioiilcs dissecuil, ac lilierum ciirsuin cis conccssitV Qiio etiain pacto cx coiilra- 

riis rclius niiraciiliiiii exsislal , duiii ncc iiiarc uiii|iiain rc^ni-gital, iicc lluvii sjbsisuiiil? Ad lisec 
<ju:e aiiiMriiiii aliiiioiiia, (]iuhIi|iio liiijiis di.ciiincn, niiippe rcs qu^cdaiii siinl , (|u:e dcsuper liganlur, 
([uxdaiii rursus, qiiibiis poliis per radiccs suas suppedii:iiur, ul ipsc (luoque delicioso dicendi genere 
ular, diiin Dei delicias orationo coniplcctor? 

KII'. "Ays Sf, YV^ ««f^U. xa\ Ti T.zpl vtjv, r.(jhi J) XXVIII. Scil jani iiiissa facl;i tcrra, rcbiisque 

Tiv dipa xoutfijOTjTt Totj tt,; Siavota; TiTcpoi^, 'tva tcrieiiis, indiilis aiiiini peiinis iii aeieiii convola, 

aot xaO' 65V/ 6 ),oyo; ■npo'ip • xaxitOcV ava?(o (T£ -pii.; ut re<to ordiiie progiediatiir oralio : ac denide le 

Ti o'Jpdvta, xal Tiv o'Jpav-bv a'JT?<v, xa; Ta ■jr.ip illiiic ad coeleslia , coeluinque adeo iiisuin, et qii;i; 

0'jpav!!v. Ka\ toT? ^Jfic ixvit [jiiv 7:po36f,'/at 6 A(iYo?, coclo siiiicriora sunt, cvcliani. Qu.inqiiain ad ea, 

7rpoa6f]aiTat 6k o;j.(oj ottosov ^caTtv. Tt; 6 yict^ qua; deinceps scquuntiir, accedere reliigit qiiideni 

dipa, tov TToX^Jv TOUTOV TiXojTov xa'i ayOovov, o'Jx "c refurinidat oralio ; sed laineii quaiiiuni liccbil, 

(isia:;, ou T'Jxat? [jicTpou[jievov, 0'Jx opoi; xpaTO'J;i£- acccdct. Qiiis aerciii fudit, ubercin, iiiquain , bunc 

vov, o'Jx f,Xtxiatg [jt3pts!i(JiEvov, dXXd xaTd Tf;/ tou ct copiosuni llicsauruin, iioii pro ciijiisqiie digni- 

[jtavva 6iavo[j.iiv , a'j-apx;ia iT£ptXa|j6a'/6;jLsvov, xa\ '»'« alque forlunis varie diineiisuui, iion fiiiibus 

Ijoijtotpia Tt[ji(o,utsvov ; xh ttJs -TTivfj; tp^JasoJs h^,V-^' ""'* inclusum ac circumscriptiiin, iion pro a;lainm 

TTjvdvi^iiov £6pav,Tf,vwpu)v;'Jxaipiav, TT.v^cjtoviL^J- ralione dibtribuluni, vciuiii, qiiod oliiii in niaiina 

Xioaf/, [jidXXov6iTf,;t;uxfi;^p>-^T6a(;j;j.aauvTfpT,atv, coiiligit "', quanlum culque sat sit , inipenituin, 

eviT)<jto[jtaTa, xat [.teO^oOXoYo?, EV(I) 9(.o?xa\T6 9(oT;- a'>l"e tequabililati.s bonore dccoratuin ? Quis, in- 

C6,a£vov, xa't f) Sj.t?, f) 6t' a'JT0'j (iiouaa ; J;x6-£t 6i quain, boc aviuin vebieuluin , ba:ic \enloruin 

jAot xa\ Ti icf,; • 0'j yip auYxwpou;jtat tiTj dipt Sou- scdein, boc cleinciiluni, quo et anni partes lempe- 

vatTTjV aTTaTav SuvaaTciav Ttov to'j dipo; Er/ai vo- rauuir, et aiiiiiiaiiliir aiiiin;iiiti;i , vel aiiiina jiolius 

p.tJo[jiiv(jjv. Tiva [jtkv dvi[jtojv Ta^JL^ia ; Ttv£? Or^aa^j- cuiii corpore conservaliir, iii qiio corpora , et cnjus 

po\ x"5vo? ; T!.; 6; 6 TSToxto; ^(oXou? (73) 6p6aou, ope atque adjiinieiito loqiiiniiir, in (jiio liinien, cl 

xaTi zh yt^fpmii.iwj ; 'Ex Ya^Tpo^ 6k Tivo? £x-o- rcs Iiimine iierfiis:? , aiqiic ipse eliam aspecUH 

p£iJ£Tat xp'JaTa"/,Xo; ; Ti^ 6 5£a[.t£uojv iJ6iop £v v£- per cum fliieiis? Vulve jaiii animo ca (|iKe sei|uiin- 

tfiXat?, xat t6 [).bi taTi.; tTz: t(Tjv v^cf^Xcov (ijj tou tiir : iicc ciiiiii iiiibi las esl aeri uiiivcrsnm caruiii 

Oa'J[jtaTO.; !) X6y(;j xpaTou;jLivT,v 9'Jatv (7.i) Tf,v ,6iou- rernin iiiiperiuin largiii, qu;c aeris osse ccnseiilur. 

oav, xh ot £z/i(.ov (7.')) £t:'i ■:Tp6joj-ov •:Td-T,j tti; Qii.x' vciiloruiii promptuaria? Qui iiivis tliesauri ? 

yrii, Y.x\ aTTiiptov xatptoj; xat 6[jiOTi[j;(jjj, xa't o'J6k Quis roiis stillas, ut ciim Scriplura loqiiar, pcpe- 

d-.;i£'t? a-aaav (7G) Tf,v uYpiv o'Jaiav £X£uOipav xa\ ril ? E ciijus utero glacies egrcs-a c^l ''■•? Quis 

iS-x£Tov (dpx£t Yip T) £~"i IWje xiOapatc, xa't t^.; aqiiani iii iiiibibus alligat "^, eaiiique (0 rcm adiiii- 

^auTO'j 6ta0f,xTi.; oux e7:tXf|a[jiojv 6 d'.J/£u5iaTaToc) , randaiii ! ) parlim in nubibus figit verbo com|iies- 

0'JT£ dvixiov itavTdiTaatv, t'va [xf) TidXiv 'IlXiou Ttv6; sain, lamelsi natura sua fluxain el labilcm , p;irlim 
6;t,0(Tj,uijv, Tf|V ^T,p6TT,Ta X'JovTo; ; 'Eiv xX^iaT), 9T,a\, ., iii totius terrie facicni cfruiidit, ac leiiipcstive ct 

T?jv o'Jpav6v, Tis dvoi^£t; kiv 61 dvoi|ri to'j? xaT- aqiiali niodo spargit : ac neqiie liuniid;im oinneni 

opdxTa? , Ti? auvic£i ; Ti; oi'a£t ttjv £7:' d;j.96T£pa subslanliam libcram et soliilam rcliiiquit ( suflicil 

TO'j u£TisOVTo; d[Ji£Tpiav, eiv [x^ toT; iauTO'j [j.£- eiiiin purgalio illa , qiise lcmporc Noe conligit, 

T,ooi; xa\ (jTaO[jtor;, otE^aYdYTi (77) Ti a'J[J.ravTa ; pactiqiie sui '* inemoriam baiidquaqiiam is ahjccil , 

Tt [1.01 9iXoao9f,a£ti; TTEpl daTpa-TTOjv y.(i\ JipovTcTjv, Zi qiii ab onini nieiidacio esl alicnissinius ), iiec rur- 

ppovTOjv dTib Y^-J 'Ui ^^'^ '^'j2- [Jttxpot.; a7TtvOf,pat sus omiiiiio inliibe'., ne ileruin Llia (luiHlam opus 

"Job XXVI, 10. " Exod. .\v/, IS scqq. '' Job xxxvm, 28, 29. »^ Psal. cxxxiv, 7. '• Gen. ix, 12. 

(71) noTcqioT^. Sic eodd. Iii ed., 7:oTa[j:o'Jc. (7S) 'E/C/Juiv. S\c duo ilcgg., Or. 1 cl Couib. In 

(72) Tfcpt]. € Alimonia, 1 noii qiia abiiilur aqiiae, ed., ixxiov. 

sed qiia ics alias ips;l.' aqii;e aliinl. (7(J) "A.Tacety. Ueg. Cypr., d7Ta:it, quasi, 7:.avTa- 

(75) Bdi.lov^. Sic L.\X, cl Or. 1. Iii ed., ^o- 7:aai, 1 oiiiiiinn, [irorsus. > 

Xouc. (77) Aie^aydyij. licg. a, ct Or. 1, ou^i^r^. 
(71) <I>i'L-iv. Ueg. C.ypr. , T-f,v !f Jatv. 67 S. GREGORII TllEOLOGl {>8 liabeamus, iiiii siccitaleiii 519 depellat «»? Si A '?!•; iXT,9s!'a;>,a[jiTOjjiJv£; Tiva; aT|jiou;a7r?) y?,; 78) clauseiil ccjeliim ", iiiquil Sciiplura , quis aperiel? 
Si auloni cataractas apcruerit ", quis coiuiuebit? 
Quis eiiiui iininoJicaui, vel pluviam, vel pluvi.c 
reieuiiuiieiu forrei, iiisi ille pluvioe pareiis ", inen- 
Euris suis ac bilancibus oii.nia rcgerel ac guberna- 
rel? Quaui veio raiioneiii alferes ite fulgelris ac 
loiiilruis, lu, ini|uam, qui c lerra tonas, ac ne 
tenuissiuiis quiileiu veriiaiis iguiculis lulges? lu 
quos vapores a lerra excitalos liujus rei causain 
coufercs, eosque iiebularum parenies et velul archi- 
lcclos esse couleiules, aut etiam aeiis coiulcnsa- ai"'.aiT) vs:fouj OTjjjitoupyoJ;, rj ispo; •reuy.vioitv 
Tiva, i", vc-^iov T(uv p:avoj-:a-:ojv 0).i'yiv, f, GCi^i\^'.v, 
Vva ii [ji.Jv dlv^iq aoi xr,v di-:pa-r,v, :f) ol lir^Ji^ iriv 
PpovTfjV aTispyajri-oi ; toIov ol ■rcvsjjjia axivo/(op'j j- 
[jiivov, elTa oJx ^/ov 6i£|oSov, iva dizzpklT^ 0X'.6o- 
1J12V0V, xa\ ^povTTjari (iTjyvjijisvov ; Ei xbv dipa oif,/0:; 
TU» Xo'(:z[xC), Y.i\ o;a ■:::p'l dipa, i^auaov 'rfiri auv 
i[jio'i xa\ oupavoG xa\ Tiijv oupaviuv. Iliixii; 51 i.-;i-:tt> 
TtXiov f;[Aa; i^ Wyo^, et::£p £,aaOsi; t6 daOevk; Iv 
Toi; lYYUTsptj), xa\ Wyov ^Yvtoj, tio -fvtovai xi 0,.^? 
X(5yov, Vva [Jir] ravTcXw; J-iysio? fi;, ij Ttspivito;, lionem (|uamil.im, vel rarissimarnm nnbiiim com- B dyvotov xa't aJ-6 touto, ttjv ayvoiav. 
prcssionem et Iragorem, ut compressio qiiiilem illa fulgiir, IVagor autein loniiruuin libi parial? Qucinnaui 
etiaui flaium astrictinn atque couipressuui , ac postea cxiiu caientem , ul ct compressioue ijisa 
fulgiir , ct iicrriiptioue louiiruum edat^Qiioil si aereui aereaqiie oiiinia cogiialionc pcrai-rasli, mecum 
jaiu cu-liim (|uoqu.! ac coele tia conliuge. C;eieruni ducein polius rulcni, quaui ralioiuin sequamur, 
si iiiod) iugeiiii lui iuibecillilateii iii propiiniiiioribus didieisti , raiionisque iil esse cogu vi-ti, m, qu;e- 
namsuulca, qu» rallonis liumanx capium exieJant, cognoscas; ne alioqui prorsus terrcnus sis, re- 
busque terreiiis imniersu-, ipsam quoque ignoraiitiam luam ignorans. XXIX. Quis cocluin cinumegit ac tornavit ? Qiiis 
stellas ordiiie collocavit? Imo vero, ul qiue priora 
suiit dicam, quitl coelum ipjum est? QuiJ stellic ? 
Au dicere boc poles, o subliuiis disputator; qui , 
cum ea, quje aute pfades luos suut, ignores, ac ne 
le ipsuni qiiidem ineliri qiieas, ea taineii, q;ue natii- 
ram tuani superant, cuiiose perscrutaris, biantiqiie 
ore in ea, qiia;meiisuram oiiiiiem excedunt, incuai- 
bis? Ul eniin tibi coiicedam, le orbes ac conver- 
siones, accessiones etiam et recessioues , percepias Kt)'. Tij ■zifr.T^\'iL-^z-i oupavbv, cTa^JV dsTipa;; 
[ji5t/./.ov 51 (7',l), Ti TTpb TOUTtov oupavb? xa'j d-Tip;?, 
£-/01; dv sirstv, 6 [jtSTitopo;, 6 Ta ev ttoiiv dvvctov, 
y.x'. ouO£ asauTov [x^Tp^iai 6uvd[Ji£vo?, Td Sk u-kp 
Tf^v afjv tfujiv ■KoXuTTpaYfJtovtov, xa't y.f/r\'ii>; eIc Ti 
5;x£Tpa ; "EiTto ydp S£ xuxXou;, xa\ •:T£pi'>oouc, xa\ 
•:T).r,j;aT[Jiou;, xa"i d-oxtopf,T£i; (80) xaTa).a[j.'Jiv:;v, 
eniToXd;, xa"i dvaToXi;, xa'i [xoipaj Tivi;, xa't Xi- 
7:T(JTr,Tas, xa\ oiot; au Tf,v Oau[j.ajiav aou TauTr,v 
i:TisTfi[jtr)v di:o!r£[jt.vuv£tj- oO-to touto y%'3.1i]'^'.i ttov lialjere, solis ctiain et sideriim exorlus, gradusque ^ Svtojv itJTVj, dXXd xivf,a£to5 tivo; t7:'.Tf,pr|rt;, i^ 
quosdam, et miiiuti.is, cicteiaqiie oiunia, qiiiljus lu tXeIov. i-u[jtvaiia ^EeaitoOsiaa, xal si; £v dya-i-ouja exiniiam luam scieniiam inagiiince ellers ; nondum 
lainen boc certa rerum tomprebensio est, sed 
inoius cujusdam obscrvatio , quai diuturniori exer- 
titaiioiiecunlirmata, posteaquam ea, qua; a pluribus 
observata siiut, iii uniiiii collegil, ac dciiide ratio- 
nem eorum cxcogitavit, ita demum scientiic nouien 
est conseciiia ; qiieinadinodum lunac atfectiones, in 
inuUoriiin nolitiam venere, qni scienti» principiuiii 
ab oculis acce|ierunt. At vero si insigiii barum 
rernm coguitioiie insiructus es , alquc opliiiio jiire 
in admiratione esse sludes, 520 dic qu.e ordinis 
bnjus molusque causa sit? Liide boc babeal sol, Ti Tt)pr,0£vTa TrX^ioatv, ^lTa '/.6-(0'j ^T;tvof,3a3a, e-i- 
<JTf,[jtT) upojrjYopEuOr] • (iilTZEp tk T.zpt <:s.\Ti'/r^'j t.%- 
Gf,[j:aTa (81), ■(•vtopt^jta Yivovs xoTj mXXotj, Tf,v 6'iiv 
dp/f,v XaC(5vTa ttjj yjijj^izM^. S-j 6e, ei Xiav ETTiiTf,- 
picrjv £i TO'JTtov, xal 6;xaito^ Ctjtei; Oau[i.ds£t!'Jac, 
ti-k tI? fi Tr,? Td^Eio; oiTia xa'i Tr,? xivfjiEto^. lU- 
OcV fjXio? 'ypuXTtopEt ndjT) Tf, otxou[jiivri, xa'i rrdjatj 
^•y£3iv, SizKzp yopou Ttvo? xoputfaio^, 7:Xiov xoi;; 
SXXou; diTEpa? dr:oxp'JT:Tt'JV c;a;5pOTr,Ti, fj Ttvs; 
Jx£iv(ov Jt£,oou; ; 'ATT^ioEt^t; 6k, oi [jt":v dvTiXd[jir.ou- 
ctv, 6 5£ uzEpXd[JtTt£i, xat o06^ OTt auvavlix^^uaiv li 
Yv(opi;£(jOat, xaXb; to; vu[xtf io;, xaxu; ii: •('■•{oi xa>. nt 01 bi uiiiver-,0, ac omniuin oculis , lanquain cliori D (Ji£Ya? (o'J5k yxp avlyoii.xi d),"AoO£v rl toT? iy.olq roij- tiijiisdain coryplueiis, prxluceat, sideia alia s)ileii- 
dore suo inagis obscurans, atque occullaiis, qnam 
qua;dam iUorum ab aliis obducantur? Cujus rci lioc 
arguiiientuni esi, qnod cum ea vclul ccriaiiin ful- 
geiiit, ipse lanien splcndidius fulgel, ncc, quod uua 
cuiii eooriiinlur, cognoscisiiiat, pulelicr ut sponsns. Tov d-oi£[tvuv£tv) • TOJO'jTo; Tf,v 6'jva;jitv, Cjszs dn:' 
a).).(ov dxpojv iiX),a tt) 0£p[ji.6Tr,Tt xaTaXa;jL6dv£tv, 
xa'i (j.r,okv 5ia'fEUY£iv auToO Tf,v oriOr,atv • d),Xa ra- 
sav 7:Xr,pouaOat •/aX 6-.J/tv tftOTb;, xa'i aoj;jiaT;xf,v (f u- 
a'.v OEp^iiiTr^Tor • OipovTo; (8-2), d),X' oO tpX£-'ovTO?, 
£'jxpaaia; f,[jt£poTr,Ti xa"t Td?£t xtvf,a£(j; , to; •»111 lleg. xvni, 41,43. " Deui. m, 17. " Gen. vii, II. •' Job ixxviii, 28. (78) 'A.T-'. •)-7K.0r. l,£7t"iYT',;- 

(7!)) MuA.lcv S&. Scliol. : Tb 'jr.£p6aTbv oiJTto;, 
(jta)).ov o^ ^,00 TO-JTtov l-/.ot; av siz^tv, tI 0'jpavb;, 
xat 3."ip--i ■ < Inio veio uicere babcas, qiiid ctchiin, 
qiiid slelliC, > elc. 

(SO) "h.:ioyM()ricei<:. Das., OTroxiopfiaEt;. (81) Ta .TS'/j) «.?)(»•//)• :tuOi\ji(na. < Liiii;e alTe. 
ctiones, I id esl i actrelione», diminulioncs et de- 
feciiis. > 

(b-2) t)h:pvyTcr:. Elia-, OdXr.ovToc, i calore fovea- 
lur, » qiiud sequitiir Leuv. C9 OUATIO XXVIIS. - TIIF.OLOGIC.V II. 70 

■nai; TTapiivTo,-, xa\ 7:av:a t-for,; TtipiXaiACavov- A nuignu» ac celfr ul gigiis «' (iic.pn! eiiim faceie 
xo; (Srii. po^siiru, ut iilinmlo, quan) cx nicis liliiis, cimi 

cooriioiii ac celelireiii ) ; taiilnm viin cl facnllalcm liabens, ul ab aliis (xlrenns alia cxlrcma caliire 
suo coniplccl.ilur, nec res ulla cjiis sensuin cllugiai : qniii poiiiis, ct oculiis onmis Inco, ct corporea 
iiatiiia calore coiuplcalur, ac leni quiileni sua tcniperie, nioluque ordinato calcfacicns oninia, iioii 
urens, oiniiibiis praislo csi, el oninia sn(|ue comproliendil. 

A'. 'Exstvo U 501 (81) T:T,).iy.ov, ei xaTJvir^ia;; XXX. Illmi autoin qiianliim libi viileliir, siqnitloiii 

TovTO iv al<rth\tol(: >\.lior, v.ti-p ir rci)Tc7(; 0sd(;, animadvorlisti ? /i'i,'/ii in seiisihHdius at sul, ijuod 
E9TI Ti? Twv (iXXo-piwv (8.-i). ACirt? -cip 8'.J/iv (fio-£- Deus in intelleclilibus, inqnit prolaniis qnispiain '. 
fuv, (ioiTcsp iv.ilioi voGv auxb; xa\ twv ipiojjiev^ov, Ut ciiiin liic nicntom, ila illeocnlus illiistrat : aique 
lcxX 16 ■/a).XiaTov, tonijp ly.zv/o: itov vooupidvtov ut liic res cas oiniios, qua; aiiinio cl ralione iiilul- 
'AX).a -i tb xivr|Tav auxVj (iT:'(J!p/r,.; ; Ti oa"i (80) t!) ligiuitur, piilcliriludiiie viiicit, ila oiiam ille eas, 
az\ xivoOv y.x'. 7:;p:ayov i^-C>-:a X6\'m, xa\ ii.r\ xivoj- qiuc oculonim scnsu porcipinnlnr. Scd quid tan- 
p.£vov, ov-to; (ixa[iav:a, xa\ tpspjcrfiiov, xa\ cfusi- deni illi niolura inilio dedil? Quid euin perpetuo 
Ctoov, xal oja OTiTiTai; iJiJivriTat xaxi Xi-fo-j , xat ■' niolu agital ac circumducit, cuiii inlcriin ratione 
|ji.T)x£ (87) XTJ^ Sauxou (popa? -ko-e, ijnfjxi xtliv euspYJ- staliilis sit el iiiotus cxpers, vcre infatigabilis, vila 
tritov iixa;i£vov; Ub>: if;|jt£pa? 5r|jitoupY>j.; UT.-kp yt]?, d.itor, aniniaiiliuin palor, ct (piibiiscuiKiiic laudlio.i 
:<a"t vuxTO.; uT:b ytjv, i] oux olo' xt /pT] Xsyetv fjXtto liiulis ciim non imnierito pool;c proscijuuiitur, ac •irpoi6X£'|avxa ; Tif •?] xouxtov (88) ■:zp6<yXr^i^ii xs xa"t 
dv9u:fa!pzjt;, xa.\ ■?) xf;^ am!6-f\xoq ia(5xr,;, tv' eVmo 
Tt xat 7:apa6o^ov; Ilto; 6c toptov 7:otr,xf,i; xs xa"t pis- 
ptiXT;;, Euxazxto; (89) s^rxLytvoj.ijvtiJV xs xa\ (i-oyt- 

VOfisVtOV, y.l\ tOJTTip £V X^^P'!' OU[JtT:X£X0|X£V0JV (iXXf,- iicque motiii nnquain sno , ncc bcneliciis liiicm 
conslitnens? (Juomolo diein procreat, cnm supra 
lorram cst, ac iKictein, cjin sub terra ? Qnibus 
vorbis ntciidnm sil, iiescio, cum solom iiiluoor. 
Quudiiani lioc dicrnni ac noclinm incicmcntum, el Xai; xa\ ottJxa|jtdv(ov {xb [jtiv cftXia; v^ijjtco, xh ok vicissiin qua; diminutiu? Qua; inaMjiialitatis ;cquali- 

euxa^ia;), xal xaxa jjttxpbv xipvajjtzvtov, xa'i xatg las, iit novuin arKpiid cl insolons ilicam? Quoniodo 

iyCJxr^a: xXET:xo[j.dvojv xauxov f,tjt£pat; x£ xa'i vu|"tv, aniii partcs cfficit, ct ila dividit, ut ccitis el coiisii- 

iva [XT) xfi (ir,0£ta (90) Xu-f.crtoTtv ; 'AX/.' txto [jtiv miis vicibus accedant , el rocedaiit, ac veliili iii 

y^XtOs' Tj oi ^-,'vto; a£Xf,vr,; cfuitv (91), xa't r.atir^, cboroa, complexu quodam intcr se iKoreaiil, simul- 
xa't [J.£'tpa <f(i>xh:;, xa't 6po[jtou; ; xa"t -kCj; 6 [;.kv „ que dislingnanlur ( illud amicilia; lcgc, lioc nrdinis 

f)!jt£pa; £x£t xf,v ouva3X£tav, fj ok vuxxi; TrpoxaO- prsescriptu ), seiisimqno intcrmisccanUir, ac viciiii- ^^£xai ; xa"t f] [Ji'£v 9r,piot5 6:'6t)jTt T^aii^dr^siav, 6 5k 
fivOp(OT:ov ez\ xh ^pyov (ivt3xr,atv, f\ UyOU[j:£voc, r^ 
Ta::£tvo'J[i£V05 T:pb; xh xpr,at[jttoxaxov ; luvf,xa; ok 
6s{r[jiiv nX£t(i5o;, fj <fpaxii.h'i "ilpitovo;, tjj; (ipt- 
Gpitov txXt^Ot] ajxptov, xa"i T-aJtv aOxotg 6vi5;jtaxa xa- 
Xtov, xa"t oo^r,; ixiaxou 5ta'yOpiv, xaV xiwtv xtvf)- 
ostoj, tva aoi T:tax£tJato oti xouxtov T:"A£xovxt xi tate ipsa, pcrinde ali|iic in diclius ac iiociibiis fieri 
vidcmus, finliin qnodamniodi) 521 irrcpant , ac 
se proripianl? Qiiod (|nidom idciico lli, iie ob insue- 
liidinem molestiam affcrant. Sed cnrsuin snuni sane 
sol (iboat. Quid? Num luua> nalurain ei airectiones, 
et luininis mciisuram ac rursns pernosli? Et quo- 
inodo, ut sol dici iirincipalum tenet, sic liiiia qiio- •Jl[jLex£pa, xa\ xaxi xo'j xxtaxou xf,v xxiatv oxXi- que nocti praesidcal? Atque, ut b.cc feris, andaciain 
Covxt ; affert, ila vicissini ille lioniinem ad laborem exri- 

let, diini apposilissimc ad lioininum ulilitatein, vel scbO attollil, vel deprimit? An lu Pleiadis ' vircu- 
lum, aiit Orionis niaceriani, instar illius , qui nnmeral mnllitiKlincm slellaniin , ct omnibns cis 
nomina vocat ', iulcllipis , ac cujusque gloris discrinieii pcispeclum liabes , motuS(|ue ordineni, 
ni sit causa, cur libi lidein habeain, qui per eas liumana coutexens, crcaturam adversus Crealoieiu AA'. Ti XiY£t;; ivxauOa axr,ari[j:£0a xoij Xoyou, D XXXI. Quid ais ? llic diccndi fineni facieinn?, 
[jti/pt xf,; uXr,; xa"i x(j"Jv 6pto;ji£vojv ; f, £-£t5f, xou nec ultra res eas, qiia; niatcria constaiil, oculisque 

»9 Psal. XVIII, G sqq. ' Plato. Mob xxxviii, 31. ^ Psal. cxlvi, -i. (83^ nspiJapedi-cvTc^;. Tres Colb. el Coisl. l, 
lXEptXa(j.7:ovxoc, < colluslrat. > 

(Si) ^Eicslvo Si cci, eic. Billins : « lllnd vero ne- 
ECio an abs le animadversuiu, tpiaiiti tandoin ;csti- 
inandum est, (inud profaniis qnidcm auclor scribit, 
ideinin sensilibus soleni esse, quod Uouni in inlolle- 

Clilll'US? > 

(S.i) 7'ic ftor dJlJcrfiior. 1 Profanns (|nispiain, > 
id est Plato. lliiic Scliul. (^olb. nuivimi : flXaxo 
vo; 9aat xouxo, t'o.; avsvvojxoxo.; xov M('i-atxov v6- 
(jiov, xa\ Ex xo'Jxou XaCovxoj xf,v T:£p't xojxou O^o/.o- 
"AOYiav, xa"t 'Ex^pa ixoXXa- « lloc Platuiiis esse ainiit, 
ut (lui lcgoin Muysis legerilj atque indosuain ea de re IbPuloKiam, aliaquo idurima bau'eril. > 
(Sr,) Tl eci. Duo Uc-g., clOr. 1. xi oi. 

(87) WjjrE. lii fjiiibnbciam, [if,T:-jx£. 

(88) Tfc )■) rcvTbiv, elc. liill. « Qu.^- d.eriini ac 
nocliiim a.=snmplio? Qua; delraciio? > 

(89) EizAKTio(;. « Conipusile ac ordine. > 

(90) '/";} anOei(f. Par. alii(|iie iiuii paiici, XTJ ilr^- 
Oiiy.. Ilaiic le>-nimoni agnoscil Mias, qnem sc(iiii:iir 
Loiiv. < INe si paiam ac vere liax lierenl, noiiniliil 
inole^ti.T; nobis crc;irctui'. > 

(91) <Pi}('iv. Ko;;. Cypr., Xtjatv, < soUuionem, 1 
quod scmpcr niulclur 71 S. GREGUnil TIJEOLOCI corporis ceriiuiuiii-, or;uioiiiMii dilliiiuleiiius ? Aii A 
pollus , (jiioniaui Mosalcuni llliul laberiiaculuiii , 
inunili lotiiis figiirain el liiia^iiiem exslillssc do- 
cel Scriptura (niuiulus porro ex visibililius et invi- 
slbilibus constal), Idcirco pcnclrato piiiiio vclo, 
iranscensisque rebiis illis, quie senbiiin inovcnl, in 
Sancla ' prospiciciiius, boc esl, iii supeica;b!siem 
naturani, quajque iion nisi ratione atque inlelligen- 
lia percipitiir? Sed nc liaiic (|uideni, tamelsi cor- 
poris exnertcin, incorporeo inodo cernere [lossu- 
iiius, quippc qu;c ignis, et Spiritiis appclleUir, aiit 
eHiciatur. Deus enlm, ut litleris sacrls proiliium est, 
aiigelos suos splrltiis facil, et ministros suos flam- 
inam igiiis"; iiisi forte boc loco, facere nibil aliud 
slgiiificet , quam cadeiii, qiia primum procieati 
siiiil, ralionc tiieri et coiiservare. Spiritiis porro " 
Hlque ignis aiigelus appcllalur ; illud qiila iiitclle- 
ctlli natura est pra:ditus, lioc, quia purgandis ani- 
inis nostrisadliibctur; quandoquidcm priinaila qiio- 
que illa cssenlia iisdem nominibus iii Scrijiiuia 
iiunciip.itiir. Sod siiit sane iiobis illi liicoiporei, 
aut qiiam proxime ad lioc accedenles. Vidcs cnim 
quoiiiodo oirca liiijusmodi serinonein iEsiuemiis, 
rec, qiio progredianiur, liabeaiiuis ; aut certe uoii 
iillra progredi posslinus, qiiani quod angelos quos- 
dam et arcbangelos sciiims, ibroiios, paicslaUs, 
priiicipatiis, doininationes, splendores, asccusus, 
intelligentes virtuies, vel meiiles potius, paias 
naturas, miiiimcqiic adiilteriiias, ad nialiiiii ininio- 
Lilcs, vel cerle noiifncilo iiiobiles, pcr|ietiios clio- ^ 
ros circa principcin illaiii caiisam ngilaiites ; 522 
aul (si quid aptius quisquam canim huidibus de- 
cantaiidls aOferre queal), purissimo splendore illiiic 
peifusas, aut pro natur;c ct ordiiiis cnjiisque pro- 
porlione, alias alio iiiodofolliisliat.is; qu;c a siiinina 
illa piiUhritiidine adeo iiifuniiaiiliir ct liiipriinun- 
tur, iit ips;e alia qiio(iue liiniina cfiicianliir, ac per 
primi lumiiiis iiifluxioiies ct comiiiuiiicationes alios 
illuminare possint; qiia-, cnin diviii;E voliintatis 
minlstrK sinl ', roborcqiie noii modo nalurall, scJ 
ctiain adveiiiitlo polleant, loca oiiinia peragrant, 
omnibiis nbique inipigre adsiiiil, tiiiii ob miiilsicrii 
promptiliidiiicm, tum ob natiira; levilaiem; ali;i: 
eliam allain qiiamdain orbis parlcin compleclun- 
tur, aut certe aliis qiia;dam pars comiulssa est, nl 
iiovil, qiii liu;c ordiiuivit ac distinvil; ad unuiii 
■> Ilibr. IX, 24. «Psal. ciii, i. «llebr. i, 14. 

(!)-2) i7ff/:a);L'i;"u^/£v. Conibefisius ccnset legendum D 
itapj.y.yyoiiiv. 

(!)o) 'E.rcifdyicr. t Caelcsleiu, » id cst « quae in 
COelo vcrsiliir. > 

(94f HiiOdfCw^. Iii quilnisdam, xaOapai^. 

(U.")) "/•.".tk/. Kig. a, ct:£'.otj. 

CJt)) "H ^rcxiyqzcvr. « Vcl certe iioii f;icile iii')- 
bilcs. I Id rclcriiir ad Liicileri bipsoni. ^iiiic eiiiiii 
ad iiialuiii iinmubilcs sunt aiigcli piM' conccssam ipsls 
tonslaiili.c a' pcrsever;inli;e graliaiii. 

(97) TccovTcy nji xaXii), cic. i (Jiiibiis tanta piil- 
rliritiidiiiis copi 1 sit iiiiprcssa, iit sCMiiidaria qu;t'- 
(lain liiiiiina siiil, ;ii , pcr (iriiiii biiiiiiiis rivus cl 
scaturigiiies ad sc uiaiiantes, alius ilbistrare pus- 
siiit. > 

(98; 'EaiHT7'iT(i). « AJventitio robore, > Id csi xii7;j.o'j ■TTav:?»; iv-iT^jrrov xt;v iMconiuj axtjvt;v oT&;v 
"/.oyo;, Toii i: dpaxuiv ti xal dopa^uuv Xiyit} i'jaxifj- 
[iaxo;, ■zh Tpwxov xaTa-ixaana Siadxovxsj , xal 
ij-ip6avx£j xJ-,v alG0T)3'.v, ti^ xi "AYta ■7xapaxiJ'.j/io- 
[jiEv (i)i), xT]v voTixrjv cfusiv xal eTzoupiviov (95) ; 
U'j'/. E/o,a£v o'JOi xa'JxT,v diw;j;ax(o; ioii'i, eE xa\ 
(XS(opLaxoj, :rup xal ir;sO;Aa ^poaa'|'opc'jojjisvr,v, t) 
■Civo;ji3vr,v. DotEtv yap Xsyexai xo^jj a-!'{i\o\>i a'JxoO 
■nv£'j[ji.axa, xa"i xouj Xf.ixoupYoj; a'Jxo'j •7i'jpi»; (fXtJYOc 
ei ;j(f, T.O'.z'./ p.kv ejxi x^j 3-jvxr,pcTv xoi ).cjY';>, xa9' 
ov Eyivovxo. nv£ij;jia 6k dy.o'Jst xal -up • x6 p.iV 105 
vor|Xi) (pua'.;, zh ol (b? xaOapaioi; (91) • i7:£l(9.j) y.aX 
xr,; Tpcoxr^? 0'jcjia; x4; aiixa; oloa xX-fjSEi?. n/.f,v 
f,'i'v yt diojpiaxo; sixio, f| 6x1 EyYuxaxa. 'Opa; otko^ 
(/.(■'yioj^jLSv rsp"t x'jv /.(jyov, xa\ o'Jx 'ij(^o\i.z'j ol ■KrjoiX- 
O(o;ji£v, i) xoio'JXOV oiov clOiVai dfciXou; xtvi; xa"i 
dpxaYY^Xou;, Opivou;, xupt(5xYixa;, dpyds, iloucjta?, 
Xcc ;j.7tpcixrjxa;, dvaSdist;, vospi; o'jvd;ji£t?, i) v(5a;, 
xaOapi; tf\"^-'-i "'"^ dxtCorjXcuj, dxivfjxous ixpi; x6 
)f:tpov, T^ SuaxtvT]XOu; (96) r.zpi xo ixptoxov aifxtov 
d;'; /op£uo'jia;- f, t.Hj; dv xi; a'jxi; dvu;jivf,T£tsv, 
sxsiOsv e>.Xa;x7io;j.sva; xf,v xaOapioxdxrjv £"AXap.c}tv, 
f) dXX(o; dXXTiv xaxi xfjv dva/.OYtav xij; cfjas^o; xac 
xf,; xd;soj; • xoioijxov x(o xaX(o (97) ;j.op'.fou;idvai; 
Y.o.\ xu7:ou;jtiva;, (Iiixs d"/.Xa ytvsaOat tftoxa, xa"t aX- 
Xou; tftoxijstv O'Jvaa0at xat; xou ■npioxou tftox^; tT.ip- 
(ioat; xs xa"t otaSoasstv • XsixoupYou; 6£tou OsXf^pta- 
xo;, ouvaxd; iayu'! cpuatxii xe xa\ ^ntxxfixt;i (98), 
7:avxa l-f::opsuo[jtiva;, 7:aat Ttavxayoij Txapo^jaa? 
ixoi;j.o);, 7:poOu;j,ia xs X£txoupY''^?> "''^^ xoucfoxTjXt 
9'J(iS(o;* d/.Xa; d/.Xo xt xf,; ot/.ou;jiivr,; (Jtcpo; Stsi- 
XT,cfuiaj, f, dXX(p xtv't (99) xou 7:avxb; iTxtxsxaYpiiva;, 
(b; olosv 6 -«'jxa xdjai; (I) -/.al 5topiaa; • Txdvxa si; 
ev dYO'jaac, 7;pb; (Jtiav cjvvsuatv tou xi 7:dvxa 5ti 
;j.toupY^,3avxo; • u;iv(;joo'j; Osia; ;j.£YaXstc>xT|Xo;, 6s(o- 
poj; M^T,; d';otou xa"t d'to!(o;, ou/ t'va So^aaOri 0£6; 
(o'J Ydp saxtv 7;poax£0fi'£xat xio 7:Xf,p£t, X(o xal 
xot; dXXot; /^P^iVP '•'^'''^ xaXojv), dXX' l'va jjtT] X^iTXTixi 
s'JspY£X£taOat xat xat; Txptoxat; ptsxi Osiv ^uasat. 
Ta'jxa si [j."sv 7:p6; d;iav u;;.VTixa!, xf,; Tptaoo; fj 
ydpt;, xa\ xii; ;j.(a; sv xot; xptal OsiixT,xo; • st Sk xf;; 
£;:tOu,aia; (2) ev5£iax£pov, l/si xb vtxav xa\ ouxto; 
d X.fj-j-o;. ToiJxo •/■ip TiYoJvi?£xo Tcapaaxfiaai, oxt vo'j 
xpsixxtov, Y.aX f] xiov O£uxip(ov 0'jat;, y.T] o:t xf; 
7:p(')xr,; xa"t |J.'ivr,;, oxv(o ^ip ('>) £i-stv, UTtsp d7:av- 
xa (4). 

« Dci aiixilio ct gralia, qiiilnis iialiir:i porliciiiir. 
Ailvciilitiiiiii cliaiii dici piiiol, > iiii|iiil (Iciinbclisiiis, 
« (luod aiigi'li snpcriiires illuiiiiii;iiil siilijccloi, (|iioil 
illi ipsi a Dco illiiinin;uiiur, cl liiint robustiores aj 
cogiio.scciid;is ciMtas vcritalcs. > 

(99) "U d.l.Uo zirl, elc. « Sivealii ciiipiani rcriim 
Univcrsi pr;fp(isit;is; > tiijusmoili siiiit aiigcli custo- 
dcs. qiiod ISillius nun satis distiii.\it. 

(1) Tid.ar. Coiiili., £z'.xa;a;. 

(2) 'Enidvjiiai;. « ".lce > scllicct « ciipidiiati, t 
vel i alioriiiii. > Utroiiuc inodo Elias id InlcUi- 

(3) 'Oxro) ydp. Elias liunc locuin ex aliorum scii- 
lcntia sic exponil : « Vult quidein Gregoriiis diccic 

nalurain 

(4) "Anarta. Reg. Cypr., titTxavxa;. 73 ORATIO XXIX. - TIIKOLOGICA III. 71 

reniit) onininm Conililoris iiiilnni oiiinia iii nniini juiignnl ; (liviiiu; niajeslaus laudes caiinnl, ac seiii- 
pileriiani ilUiiii glciriam sempilernc iiilueiitiir, non nl iiiilc j;lori:c Dei alii|iiiil uccrescal (iiiliil eniin esl, 
qiuiil ei, qui pleiuis esl, aliisqne bononim ancior, accrescere queai) ; sed iio eiiain priiiia; ill;e (uist 
Di'iiiii iiulnraMienolicio afTu-i ilesinanl. Ihce si pio reitligiiit;ile a iioljis pnvilicata Minl, Tiinilali, ali|iie 
niii iii irilius piTsuiiis (liviiiil:ili gralin li;ilicii(la csl : siii aiilciii ciipiililali niiiins salis lacUiiii csl, sic 
quoi|ue oralioni palma paraia csl. In Iioc enini, omiii dicenili conieiiiione incubuiiiiiis, nt osiende- 
reiniis, ne ipsam quidum secunilariiiii reriini nalurani, liominis inenic aiqiie ingeiiio coiiiprcliendi posse, 
iicdum piiniani illam ac solain, vcrcor eniin dicere. oinnibus rebus excelsioreiii. AOrOI K0'. 

eEOAoriKos tpitox. 

mpi riov. 

A'. "A [j.iV ouv eiTioi ziq av e:tixi-Tiov fr,v r.z^X 
xiv Xiyov (S) aCiTOjv i-v.\yj-.T~.ci,v.!x\ •caxuTTiTa, xal t% 
Tou Taxou; iTTia^a/i;, Jv r.iT. p.kv TTposYiia^t, [jia- 
\t<TTa 6: ^v Tots Tz^pX ©:ou X6-{oii, TaiJTd ecTiv. 'ETisl 
Si ■zh jxkv ^TiiTifiav, ou jJi^Ya • ^ad-ov yiiip >ta1' tou 
pouXoiJi£vo'j uavTis- xh Sk avTsiiai-siv ttjv JauTou 
yv(j;;i-qv, (ivofi>j.; £UJe6oO; xa\ voijv r/ovTo; • fig^, 
T(T) ir(u<> Oap^ifiJavTsj IIviOfxaTi, t(o uap' auToJv [xev 
iiTt[jiaJo|jilvw, T:ap' f,[iiov (G) 5k ■i:potjxuvou[j.svc;), Ti; 
•^[jicTipa; Tiipi TTi^ Oj(5TrjTO; u7:oXt;'|£ic(7), aiTivi; 

7C0TS einV, WTTlSp Tiv3t TtixOV EUYevTJ T£ Xa'l (!ijpt[JlOV, 

ei; cf(Tj; iTpo£v£YX(o;jiev. 0'J5c o"a),ot£ [xkv (ji(07Tr;aav- 
Ti; (toOto i-ap (iovov T^'i-iii vsavtxoi t£ xa\ [Jtcya- 
),o9pov£;), vjv 5i xa\ (jaXXov 7Tai5,ir,TtaJo;ji£vot tt;v 
dXfjOeiav tva \i.r\ xr^ u-oTToXii (8), xaOdi; l^sypa- 
iTTat, x>j [JLT] £ij8ox£ta0at (9) xaTaxpiO(Tj[ji£v. Aittou os 
8vTo;X(5You(IO)T:avT?»;, tou [j.£V T?joix-iov xaTaixEud- 
Cc/To.; , Tou Sk xh dvTt::aXov dvaTpi-ovTO.; (11)' 
xa\ fi;ji£t; Tbv oixeiov ixO£[AEVOt upoTEpov, out(o tji 
Ttijv £vavT!ti)v dvaTpi'iai 7:£tpas6[j.£Ga- xa\ i>.\i.f(ixt- 
po, o')j oIcjv T£ Sid ppay_^iov, 'tv' euTUV07:Ta r^vTj- 
' Ilebr. x,38. 

naluram iliviiiam cx ^isiere supra universn; sed, ne 
coiiip;iialiiini'iii iiisiiinisse viileii po.^sil, vcielnr. 
IN:iiii iii coiiipai:iliniiibiis ea esl lox, ul ca .soliim iii- 
ler sc cuiireiaiiiur, (pi;e siiiit ejusdoin geiieris. Al 
increali ail cre:ilu.ii iiiill:i iiislitiii |iiilesl coiiiparalio, 
lieipie CreaUiris ail cie:ila. (}iia|in)pler ail, melii se 
iinpciliri, qnoiiiiiiiis (lieat ii:itur:>.iii diviiiani siipra 
iiniversa exsisiere, quaiii|u:iiii alioipii boc veiiini 
sil ; iie videlicel euiii coinparare cuiii aliis videri 
possJl, qui oslra coiiiparalionem oiiiiieni esl posi- 
liis. > liillius vero piUal, oxviTj i-ip UT.zhj, ideni 
liic esse, ac si dixissel, tva [it] si-oj, « iie di- 
caiii. I 

a AliasXXXV. Qiioc auiem -29 erai, iiiiiic 20. — 
llaliiia aiiiio 580. 

(5) Tdr .?(j';-or. Coisl. I, Ttov Xi^Ytijv. 

(()i 'i//(cof. Or. 1 ad iii:iri;., f|;J.tv. 

(7) 'Xzo.li]\^-Eir. Vocein iiaiie plerisque in locis, 
pri) I liile cerla el persiNisioiie » iisiirpat Gregorlus. 
yii;iie iioii lieiie Leiivei-k. < coiijei liir:iS. > 

(3) Ti\ vMcz(j.X\\. SlIioI. : Th uT^o-TiXXeiOat oi:t 
xa't 9!ifj(;j- I Qiiod iiielii ac liinorc nos siibilnciiiuis.» 
Ijbi aiiieiii Viilgata h;ibel, Ilebr. x, .jS, « Quod »i 
sulilr;ixeiil se, iioii plaeebit aiiiiii;c iiie;e, > Gra.ci 
leguiil, eiiv uT:o-T£iXrjTat, id esl, iit expoiiit Grcgo- 
rius : I Si in pietaiis causa |ir;evaricaliirein cgeril, 
liec in ejus delensioiiem iiiciibuerit, > elc. 

Patbol. Gb. XXXVI. OUATIOXXIX". 

A TIIEOLOGICA TERTIA 

De Filio. 

I. IIxc quideni sunt, qu,ic quispiam , ;i(l coin- 
pesceiidani coriiiii dispulandi proinptiludineni, 
pr;j;cipiteiiique celerilatem, cuin iii oninibus rebus, 
luin inaxime in iis dispulaiionibiis qiiai de Deo 
Iiabenlur, pcriculosam, afferre possii. Quoiiiam 
autem objnrgare haiid magnum csi ; perfacile 
quippe, et ciijiislibct lioininis : senieiiiiam vero 
suam siibrogare, pii viri esl ;ic meiitc pra:(!iti : age, 
Spiritus sancli,queinnos523'l"iJeniadorainus, illi 
vero conlcninuiit ac pro nibilo babenl, numiiie at- 
qne auxilio freli sulMiixiiiuc, noslram dc divinitale 
lidom , qicT^cniiqiie lanilcm illa esl, perinde ac 
B geiierosuin (picmdam el nialurum fetum in luceni 
prodiicamus. Non qiiod alias uiiquam lacucriniiis 
(!iac enim iina diiiitaxal in le fories cl magnaniini 
siiinus), sed quod nunc iii:ij()ii qnoqiie libei latc ac 
liducia vcrilaiem profileainiir : iie alioqui ob liuii- 
diialem, ut Scripiuroe verbo ular ', liac poeiia 
niultcinur, ul Deo niinime placeamus. Porro ciim 
oiniiis scrmo diiplex sil , alter , qiio dogin;iia 
nostra coiifirniamus, alier, quo adversaria subvcr- (9) EL<So/-e'cOui. Coisl. 1, euooy.'.ij:£t:jGa!. 

(10) \izzov Si lirzor J.dyov. Sliiiilia legiintur 
apud Allienagorain lib. De resiirreclioiie mortiio- 
riun, ail calceni opcruni S. Jiislini, iiov;c eil. p. 513, 
II. 1 : "OOev, oI;j.at oeiv Tot; T:ep"i TauTO TTOvou^jtivot; 
XrSyojv otTTiTiv, Ttov [j.£v uT:ep Tr,.; dXTjOeta;, t(Tjv Sl 
T.z(j\ TTJ; l).\-!\f)zi%i- xa\ t(ov ;ji£v u-kp Tf|.; dXT,Oeta?, 

Q 7:p6; TOJs dTTtdToOvTaj, ^ tou; d[j:cptfJdXXovTa; • Ttov 
5£ T.irX 'zT\q dXr,0£!a?, T.^jh^ tou;: eu-j^vfoiAovouvTa;, 
xa't [J£t' £uvota; 6e/o,aivou.; Tf,v dXf,(l£iav ■ < Iliii' 
iis, (pii operani in res liujusiiiodi iiisiiniiinl, diiplici 
arbilror ofius esse sermoiie, nlleio pro vcriiale, 
allero de veiilale; pro verilale (|iiiilem adversii^ 
iiicrcdiilos, aiit iliibil;iiilcs ; ile veril:ile aiilcm al 
cos, ipii ;e(|iiiisiiiil aiiiiiio, el vciilaleiii lilieiiler sns- 
cipiunt. • Ilaipie Gregnries cuiis .-\llieiiagora dii 
plicein seceriiit dispuiauonein, qua; dii|ilireiii poj^ii- 
lat sermouem. Iii priiiio dispiilalionis gciiere, do- 
giiiaia creileiitibiis explicaiiliir ; iii allero veio ve- 
rilalis defensio susii|);liir, (logiiial;i |)ro|iugiiaiiliir, 
anlicipaue evelliiiilur opiiiiones, et ailversaiiorinii 
tricisoiciirrilur.liiler iilranupic dispuljlioiiein isliid 
est discriiiieii, iil ciim eiidciii Alliciiagora loiinar, 
quoil in alicra < nieiidaciiim relelliUir, > iii alter:i 

< verilas slabililiir. » 

(11) Wyuzfi.iorzoQ. Gloss. , dvaixeud^ovToj, 

< coiifulauius. > 75 S. GREGOmi TllEOLOGl TS 

liimis : nos qnoqne, posle.l(|iiam iloclriiinm nn- \ ■^an {\^) ■zaliyo^j.z^/a. {w5-i(j o^ ci.\jzrj\ X6-;o^/ il^jix^vi- 
sliMm potiiis fxpostieriiiiiis, ita iIciihhii ailvcrsa- yixbv JTTSvdTisav Kp!<i Eci-atriv tiov d-).oini-:£;>cov f, 
rioniin placila coiifularc ac piofligare conabiiinir : £JT,Osjxipojv), xal y.ii ■zCf ixtjxsi tou Xoyou SiayeOii 
cl (iiiiilcm uimniqiie, quaiii fieri poleril, Ijrcvis- xi voouiJisva (13), xaO(i:isp iJ3top oj cto^iTivi a'^:y(6- 
siine, nl, qiia; a iiobis diconliir, qiiasi iino qiioilam [jizvov, aX/,i xa-i nsSiou yE^^IJ-svov xa\ Xu(S[j:evov. 
oblulu perspici f.icile possiiil (quemailmodum qiiem illi isagogicum libellmn, :id siiiipliciorum vcl sto 
lidiorum pgliiis fraudem excogilarunl), ac non ob scnnonis prolixilalein sensa dilabanlur, liaud secus 
aique aqu.n, qua; non canali coercciur, scd per campos diRunditiir ac solvilur. 

II. Ul igilur ad reni accedamus, ires anliquis- B'. Tp^i; aliivjo-d-io 6(i'at ::sp\0£o'j, avapxfa(14). 

simnc de Dco scntenlisc sunt, aiiarcliia, polyarcliia xal iioAuap/Ja , xal pLovap/fa. Ai piev ouv our 
el mon.ircliia. .\c du;r. quidein priorcs ab etlinicis 
lus* suiit, ei saue liidaniur. Nam, ei quod imllius 
•inperio gubernatur, confusurn esl ac perturbatum : 
ci quod a pluribus dominis et principibus admi- ■KniaV/ 'E),AT]V(ov S7ia£x0riaav (15), xa\ TOiC^aOtjj 
aav. Td Ts Ycip Svapyov, &TaxTov ■ i6 te toXu 
apyov, (STaaitoSe?, xa\ outoj; Svapxov, xa\ out(oi. 
liiTaxTov. Ei? TauT6v Yap ii[ji.(f()T£pa tfepst, ttjv oTa nistratur, factionibus dissidiisque obnoxiiim est, B^iav») Sl cij Xu(Jtv azali.!X yip [jLsXiTr, Xuisto? ac proinde iicc a qunquam gdbernaliir, nec ordine 
ullo el disciplina continclur. Ambo ctiam isla eo- 
dem lendunl, nimirum ad ordinis perlurbationem, 
haec aulem ad sohiiionem ; perturbatio qiiippe 
soliitionis meditaiio esi. At nos uiiius principatuiu 
colimus ; unius auicm princi|iatum dico, non quem 
persona una circiiniscribii (lieri euim poiesi ut 
quod uiium 524 '^*^' *' ^ seipso dissideal, secuiii- 
qiie disfordct, multa fiai), sed quein fcqualis na- 
tiir;c dignitas conslituit, et voluiitatis coiisensio, 
inolusque idcnlilas, alqiie ad unum, eoruni, qu;B 
ex ip»o sunt, coiispiralio (id qiiod iii rcbus pro- 
creatis fieri nequii), iia ui, eiiainsi numero dilfe- 
raiil, essenlia lamen et natura miiiime disiinguan 'Hij.iv ol \>.ovci.(j'/l3., th T'.[j:(JJ[X£vov [j,ovap)(io 5^, ouy 
i^v Ev TTsptypa-.fEi Tipijjio-ov (i(JTi yap xat t6 £V (Tra- 
ciajov ■Kphi icfjxh T.oWh. xaOttiTaaOat), dtXX' t^v 9'J- 
(jEio? 6[jtoTt[j.ia auviiTTiai, xa\ Yvto[iT](; auiJfTtvota, xal 
TauT(JTr|; xtVT]a£tu; (16), xal irp^? zh sv Ttov e£ au- 
Toija^JvVEUatf^o-Ep a^ji^rj/avov i7:t Tr,i; i'cvvT]TTi; (17) (fu- 
actoj), (ioTTc xav aptO[ji(o 5ia(flpT], ■zr^ yc o'Jaia (18) 
(XTi TS[j.vcaOat. At4 touto [Jto^ja; liTt' itpfrfi sE? 6ud6a 
xivr,Ostaa, [J.i/pt Tpidoo? saTri. Kal ToiJTi saTiv 
fj[j.tv naTTip, xai 6 Yt^j?, xa\ t6 dytov nvcu[j.a ■ 4 
[j.kv ysvvfiTojp xal TipoSoXsu?, Xiyoj ok duaOtTj;, xa\ 
dxpi^iVto?, xai dato[.tdT()j; • TtJJv o^, t^ [j.cv Y-vvTi|xa, 
t!) 5s TTptjSXTi^ia, T) oux oTo' oiT(o? dv Tt? Ta'jTa xaXs- 
astsv, dtfsXtov TtdvTT) tojv (5p(0[jLcV(DV. Ou •\ap ot) lur. Qnocirca uiiitas, principio in biiinrinm niola, C uT^cp^ijs...^ dyaOoTTiTos et-siv Oa(i(5f|ao[JLSv(o Tdiv ■TTop' in Trinitale consiilit. Atque lioc iiobis esl Patcr, 
ct Filius, et Spiritus sanclus ; Paier quidem gcni- 
lor, el producior, citra lamen nllain passionem, 
ac leinpus, aiqne incorporeo modo : liorum autem, 
altcr soboles, aller proccssio , ant qnibiis vcrbis 
ha;cquispiam vocare qncai, nescin, ab iis prorsns 
abstrabcns, qna: sub aspecluin caduni. Neque enim 
bonitatis snperfnsidncm dicere andebiums (tamelsi 
qnispiam eoiuni, qni apud cllinicos pliiIosopbi;c 
laude lloriieruiit, boc vocabulo uti iion dnbilarit. "EXXTjat (f tXoao^jjTiadvTiov clTtstv Ttg iT(5X[jtTiasv, Olov 
xpazi\p zi(; ■vjzeppuri (19), aatftos ou-toal X^ywv, ^v 
ot? Ttcp\ TtptoTou (20) (JiiTtou xa\ 6suTipou 9iXoaot3st), 
[jifjTtoTS dxo'Jatov TTjv Y-'^vr,aiv ciaayiiTsopicv (21), 
xat oiov TtcpiTT(0(j.4 ti cfuatx6v xa't SuaxdOcxTov, 
r,xtaTa Taij 7tsp't GstjTTito? UTtovoiai? (2-2) rpsTtov. 
Aii TouTO £-1 Ttov f)[j.sTsp(jov opcov tatd^isvoi, T^ 
dYEVVTjTov 6iadY0[JLSV, xa\ to ysvvtjtov, xo\ tJi £x tou 
Ilatpb; ^X7topsu5(j,svov, ('oj ■Ttou (fTjatv auTJ»? 6 Qsbs 
xa't A^Yo?^ cuni de prima ct secunda causa dissererct, perspicuis verbis ita loquens : Velut pocutum quodilnm 
suiterfluxit '), ne co.iciam quamdam generationem, ac veiiil naturalem qiiaindam siipcrnuitaiem qnu; 
rclincri nequeal, miiiinieque diviiiitali coiigruat, invcliainus. Proinde (inibus nostris nosmel conii- 
iicntes, ingenituin et genitum inducimus , cl cx Patrc protedentein ut quodam loco ' Deus ipse ac 
Vcrbum pronuiiliavit. 

Joaii. XV, 20. » Plato. 

(12) Ev(7vrv:iza ■)'iyyizni. Ueg. Cypr., s'Ja'Jvo7tta D 
ydvojvTat. Gloss., suor|Xa, xa't yvtopt^Aa, xa't aacfTi 
vcvr.Tat, I iiianifcsta, el nola, ct perspicua fiaiil. » 
Mox', etaaY("^''.x^v, t inlrodiictoriiim. > 

(13) ■iiir/eOr} zu rcoOjwi-a. Ueg. Cypr., ota/uOii 
zk XeYO[j,sva. 

(M) 'Arapyja, etc. « Nullius, > vel c plnriiiin, . 
vel < unins iinperiuin. » ,, , . 

(13) 'E:iiilyjh\cuy. Lusw sunt. < Iloc verbo uli- 
lur Oicgdriiis,' » in(|nit Llias, « (piod a rebus ludi- 
cris niliil di(Terienl ea, qna; ipsi iiitroducerenl, at- 
quc iii deorum iiumeruiii rclerreiit ; vcl qnod oin- 
iiino digiia sint, qiiibus illiidaiur. » 

(IG) 'l'uvzCzi\r -xiri'iceoir. i Moliim yppcllal po- 
teniiaui cl elllcaciiatfim, » iiiquil Elias, (17) reyr^z-rjc. Rcg. lim, ct Or. 1, YEvTiif)?. 

(18) 'fi\ -j-E cvcla. Sic C()i!.l. 1 ct 3, aliiqiie nie- 
lioris iioKc ctidd. QinB lectio profecto niclior Cai, 
qiiam ciouiia, i polentia, » qna! in cdilis rcpeii 
liir. Naiii Ni(:;ciii Patrcs, 6[j,oo'Jatov, i ejnsiloiii iia. 
liir.i; » seu « csseiiii:c, > iioii 6[j,os^o'Jaiov, i cjiisdiin 
])oleiilia!, » Pairi Fllinin csse dcfinieriinl. 

{\'Jj' y.if:/iftn\. Duo Uegg., quinque Colb., Coisl. 
•I, et Or. 1, uTtspSji^^i^Jr,. 

(20) llffl .tp(l)zcv, clc. Plalo, pnniam caiisani. 
■zh Ev, I Uiiniii » bi.iuiit ; alleram vero , ■zh iiv , 
I Eiis. » 

(21) Eicu-i^dyioiiEr. .Nicct., si7dYt)[iEV. 

(22) 'T:ioro/aii;. « Cogitatidnibiis, » seu, « idcis 
de diviiiitaie niiiiime coiigrueiiieiii. » n OIIATIO XXIX. — TIIEOLOGICA III. 78 

P. n<5tj ojv (25) -xZ-.i; 'V-cp zb JZvTf. za.'j-.x ■ \ III. Soil (|uaiidi) li;i;c ? irKiniiiiit. Niriiiniiii li;c'C 

dSi Ssi-i xat vsavixioTSpov (2-1) ciTL^iv, ois 6 Ilaxrip. supra (juainlo suiil. UikkI si cliaiii aiiilacinsciilc ali- 

ni-i 5^. 6 riaTfip; OJx TJv, OTS oux T)v. ToOto ojv y.a\ quid (liixMiduin csl, tiiin lia;c eraiit, ciiiii l'ater 

t y\h^, xa\ xh nv:0^u.a x6 d>ym. IIa),tv ^pojta .as, eial. Qiiaiido aiilciii ral(!r? Nunf|nani irDii fiilt. 

xa\ za).iv d7:oxp!voO;ji.at co;. IMt: 6 l'!?»; rsY^vvr,Tat ; lileiii de Filio, ideiii de Spirilii s;iiicto iirorii|)liini 

"Ote 6 IlaTT;p 0'j Y^Y-vvTjxat. niiE 6c -:?( nv:0;ia (*£.")) cst dicere. Qriod si nirsiis iiie iiilcrrojjcs, iiir.siis 

iv.r.iT.ipvjzd.'. ; "Oii 4 ">'i!/.; oOx exT^-mp^uTat, e(),),i libi rcspoiulebo. Qiiando Filius geiiiliis csl? Ciiiii yeYivvriiat dxpivw;, xal xniio Xiyov u xal [jit] 6u- 
vafJtiOa zh uTikfJ /povov TrapaiTf^jai, Oi),ovT£; Xp^J'"-- 
xt;v ex-fuyciv SjjtyaJtv. Tb yip ore, xa\ .Y/~d roi;&, 
xat //er« ravra, xai c).T«p;;//c (20), oOx S/pova, 
xav oTt [jtaXtTTa pta^(o;j.:Oa • w.tjv ci t?i (2") iiapsx- 
T£iv(5|ji£vov (28) ToT? iit6totj 6iu(aTT]iJia •cJiv altova 
^api6avot;i£v, zh ^r\ xtvf|C7£t Ttvt, HT]5i fiXIou (fopa 
;icpt^o;.t:vov xal ;jiiTpoO;jt:vov, OTtsp 6 )(p(5vo;. 11(1)? Paier gciiitus non esl. Qiiaiido Spiritiis proccssil? 
Tuin cun; Filius non proccssit, sed citra teinpus 
ullum, ac supra oiiiiiem r;itioiiis IinmaiKc c.ipium 
gonitiis cst : etiam si id qiiod snpra t(>iiipus esl, 
dctlarare cupientcs, tcinporalcm spcciem ac sigiii- 
(icationem fugere iiequeiinius. Etenim lix voce.s, 
qiuimlo, anleltac, poslltnc, a princijtio , lenipoi-is 
iiouiiqu:im experics siini, qiramcunqne \irii illis ouv ou tjuvavap/a, ci uuvatoia ; "O-t Ix:r0:v, et xa\ B iiiferaiiins ; nisi forle a'viim accipianins, lioc esl. (ii) [Jt£T'£x:tvov (29). T6 [xvi yip Svapxov, xa\ (itotov 
zh 6k dt5tov, ou TidvTiog (Stvapxov, Itaz sl^i eXi ap/T;v 
dva'f£pTjTat t6v Ilai^pa. Oux S.V3.pya. ouv kTj atiftu • 
8f)).ov 5: To atTtov, tJj; oO ■iidvTtoi itpsjSuTspov t(I)v 
(i)v iiTtv (30) aiitov • o05i y^P '°'-' 9<^>Jt6;, fi),to?. Kal 
avap/a iito; ko /pivto, xav au ;j.op;xo),uTTT) tou,; 
inXoujTipou;- ou ydp 0t:6 xp^iv^i'' "i ^ ^v 6 xp'^- 
voj. ii)lerv;illuin illud, qiiod simul cuin rcljiis X'leriiis 
cxicnditur, nec ullo molu, aul solis ciirsu (quod 
qiiidem lcinpus csi), dcfiiiiiur. Qtiid 525 cg". 
inquios, si Filius ct S|iiriliis saiiclns Palri cu;etenii 
siiiil, (inid afferri polesl, (iiiiii priiicipii qiioqiie, 
queiii;\dnioduni el ille, sini expcries? Qni.i ali ipso 
suni, licei non post Ipsiiin. Qiiod eiiiin iiriii.ipio 
carei, Kiernum qiioqne esi : qiiod :iuleiii yiernuin csl, iion prolinus quoqne priiiripio vaoat, qnandiu ad Patrein, velut ad princiiiium ct origiiicm, rcfer- 
lur. Ergo illi, qnanlurn ad causain, priiicipio niinime carent. I'erspicuum aiitem est, cnusani noii 
conlinuo antiquiorem esse iis. qudriiin causa esi; nciiue ciiim sol lucem lempore aiitocedii. Qu:',n!uiii 
aulcm ad lempns, principil expcrtes siiiil, lioet in verborum larvis sinipliciores aniinus lerriies. Nec 
eiiim lempori subsuiit ea, ex quibus lempus origineui suiiipsit. 

A'. nd)? oijv oOx £ij.7iaGfjs f) yiwTjjtj ; "Oit doto- Q IV. Quoniodo ergo a passioiie immnnis est lu-ec (jtaTo?. Ei ydp fj ivj(i'j;jiaioj i;jtT;aOf;c, dTiaOf)? t) dno- 
(jtaio^. 'E'y(jj o£ 3£ dvT£pf,io;jtat • IIco? 6:6?, £t 
XTtT(ia ; OO yap Qthq ih XTt^O[ji.£vov • 'tva ,af) Xiyoj, 
OTi xdvTa'j0a TtdOof, dv (JioiJtaTtxiTjj Xa;j.6dvr,Tat, otov 
yp6'ioi , £(p£(Ttj, dvaTUTTtoat; , (fpoviij, IXTzXq, XOtit), 
xtvouvo^, dTioiuxia, OLOpOioiti;^ d TidvTa xa\ TiX^tio 
TouTtov T:ip\ Tf|V XTtdtv (31), to? TiSitv eOot)Xov. 0au- 
pid^io ok, OTt (iT) xa\ touto ToXp.a?, auvoua3;j.oO? it- 
va,; £vvo£tv (32), xa\ ypivOMg xuf|(T£(0?, xa't xtvoO- 
vou? d[j.C),toj£(o;, tbj oOok y£vv5v l-|-x(opouv, £t pif, 
ouT(i) y£y£vvrjX£v • f, T:dXtv TiTr,vtov xtva;, xat yzp- 
cattov xa'i evOoptov y£vvf,i£t,; aT;aptO,u.oO;j.£vo:, loO- 
■Stov (35).Ttvl Ttov y£vvfiKOjv uT:dy£tv Tf)v 0£tav xa\ 
dv£xXdXT)TOv , f, xa\ t6v Yt6v dvatp£tv (34) Ix tt)? generalio? Qnia iiicorpoiea. Si eiiini corporea ge- 
neralio passionem coiijuiiciam Iialjel, cxpeis utique 
passionis erit incorporea geiierainli ralio. .\ique ego 
cx te vicissim quajram : Quomodo Deus crit , si 
ereatiira est ? Non enim Oeus esse potest, quod 
crealur; ne dicam, quod liic (|uoque passio sit, si 
corporeo modo id accipiaiur, hoc esi , lempiis, cii- 
pidiias, inforin;itio, cura, spes, moeror, periculiim, 
spei frustratio, correciio : quse omnia, atque liis 
plura, circa creaiuram accidere nemo est qiii noii 
faoile perspicial. Demiior aiilein, (piin lii eo (lun- 
quc ;uidaci;c proriiiDpas, iit coiliis quusdaiii, ci 
pr;egiialioiiis tciiipora , et abortus pcriciila cogites, 
perindc ac non aliter gignere potuerit Paler, si iioii 
xaivf,? (35) aoO OTio0£a£OJj. Ka"t o05' £X£ivo oOvaiat " ita genuerit : aut rursus avium quarumdam, alio- 
(Tuvtoitv, oTt iT) oticfopo; f, xaii sdp-xa y£vvr,3t; (36) runiquc aninKiliuiii, qiue vcl in lerra , vol in aqiiis (23) /7c'rfi cvr, clc. Interrogantibns EnnomiLiiiis, 
ul dcsignaretur lempus, in quo, vcl i (piaiido » ge- 
iiitiis sit Filins, ac processerit Spiritns sancUis , 
acuie respoiidet Cregorius, genitum fuisse Filiniii, 
el procossissc Spirilum saiicluin aiile ipsornin 
< (|ii;inilo. I Sive, nt in priin:i cdllione iiiterprota- 
Uirliilliiis 1 < priiis(|uain teinpus ullum exslilisset. t 

(2-1) KEavixCnEpor. Tres Kogg., sex Colb., et 
Or. I, v£avtx(jj;. 

(25) Ih-svjia. Colb. i addit, t6 dytov, < saii- 
clus.. I 

(2(i) \\.-iafyj((;. Or. 1, divisim, d-' dp/T);, < a 
principio. i 

(27) i.'( rt'. Coisl. 3, d ;j.t) to. (28) nupeKTEiri^nsror, Reg. Cypr., iju;jtT:ap£XT£i- 
v6;jt£Vov. 

(29) 'ExeTrov. Or. 1, aliiqne iion pauci, kxshio. 
(.jO) ^EcTTir. Deest iii pliiiilins. 

(31) Ilepl T>tv KTlcriv. Cuca creniiirnm. ('iim 
scilicct < gignitur aul p;irtuiit. > Billius , < circa 
creationem. > 

(32) 'Evrce7r. Rog. Cypr., aliique, £T:tvo:tv. 

(33) TcvTdir. Or. 1 aibilt, o-f). 

(3'() '\raifelr. Kog. Cypr., £vatp£iv. 

(55) Katrr\<;. Rog. Cypr., aliiqne plurcs, x:vf,j, 
< van;ini. i 

(5(1) 'II xara crdpxa yirrixciq. Elias, f) xdxto y£V' 
vr,7t;, 1 tcrrena goneralio, > 79 S. GRECORII TIIF.OI.OGI 80 

dcgiint, gcncraiiones e.numeres , ac cuipiam lia- A ("i^j yip ev toT; oo?; evvw; OsoTdxov IlapOevov ), 
rum generationum divinam illam el, inclTabilem toutw xal •?) ■K'JVJ[>.o.ziy.ri yivvT|Ti; l^aXXatTovjaa- 
subjicias, anl eliam Filium pi'r liaiic novam liypo- iia).XovOc, (]> xh elvoL: [>.r^za'jz>yj, tootw xa\ ih ysvvav 
lliesim ilfi meilio lollas. Ac ne illiid qiiiilom perspi- Siacfopov. 

ccrc poles , cujns liivcrsa sil carnalis generalio (iihcnbi ciiim apiiil lioniincs Dcipar.im Vir!,'iiiem 
iiosii ), liiijus iliversain iiiio(iue aique ab aliis disciopaiilcm esse spiriiualcin generalionem : vcl.ui 
reciius dicain , cnjus esse ipsnin minime iJem sil, cjus diversam quoque essc gcnerandi raiioneni. 

V. Quisnam ergo esl Paler ille principii expers? E'. Tit; o3v siti nair.p ojx f.pyijisvo; ; "OjTtjoJoi 
Is iieinps, ciijus ne ulla (iniilem ipsius essonli;c •coO Eivai (57) fjp;aTo- (Ti o^ ib clvai i^jplaTo (38), 
origo rcperiri poiesl. {\\\ aiilcm aliquanilo esse toutio xa\ ib elvai naTp; (59). OOxouv naTTjp utte- 
coep^l, liic quoiiie palornilalis su;c principium lia- pov, ou Y^p 'r^p-x-.o- xa\ IlaTfjp xupEw^, oti ixr] xal 
buit. 526 I^*'" igi""' ralor poslea cxslilil, quan- Vii^- GidTzzp xa'i Yi^? xupito? , oti y.^ xo\ IIaTf,p. 
doquiilem iicc csse aliqiiandi) ccepil : el Paler pro- Ti yip f^iiiTspa, ou xupito?, 6ti xa'i &[X'fu> (40) ' ou 
prie cst, quia iioncliam Filius : (iiieniadmodnin vi- yip too£ [xaXXov, i) ti^o; • xa\ e| aiJi'Jotv f,,uEi;, ou/ 
cissiin Filius proprie filius, (iuia non etiani Paler. l-ihg, cojte y.tplZe-jdai (41), xa\ xaT' (5XtYov avOptij- 
Kam quod ad nos auiiiel, iieutro nomiiie proprie " t.o:- xal Isto? ouok SvOpojTToi (ii) , xal oToi iJtf] teOe- 
appellari possumus, qnoniam ulrumque suinus; Xf];jicOa, xal (itfiiifvTE?, xa'i (itjjisijisvoi, (b; [jw5vaj Taj 
iieipie lioc polius , quam illud; nec ex uno, sed ex G/ij5t? XeiTT^aOat (ip^ava^ Ttj/^rcpaypiaTtov. 'AXXi zh 
iilroqne parenle nascininr, ac proimle dividinuir, ej-^rrjjire, (fiqT'iv, auTb , xat t6 ys^-^mjrf/t, Tt litXXo 
Iiaulatimqne liomines eflicimiir; imo ne liomines t) apxtjv eiaiXYEi y£vvf|asoj;; T£ ouv av ijiTjSs touto 
quidein fortasse, et quales noliiimus, tum diniillen- Xiytoijisv, iXX' tjv (Jtt' (ipXTi; YEysvvTUiivo?, 'tva sou 
les, luni (limissi, adoo ul solx relaliones rebus ipsis (SaSito; (fjytoixEV TJt; TTspispYou? ivaTaist;, xa't zi- 
orbse rclinqnanlur. At, iiKiuies , ipsniii lioc , ye»Hi( Xoypovouc ; ''Apa ypatfTiv liniotaEtc xaO' fujttJJv, cb^ 
el geiiilus at, quid aliud quain geiieratioiiis princi- T.3.rja-inrjy.-.-.oT.wj -: -.r^c, Ppatff,; xa\ tt,; aXrfidoii; 
piiim inducit? Ego vero ila respondeo : Quid si ne "H ■reaaiv eCotiXov, oti TtoXXi tiov xpovtxto; XEyoiJii- 
Iioc quideiii dixerimiis, sed , a principio genitus vtov, EVT|XXay[iivto; toi? xptjvot; iTpotfiEpETOt, xa\ pid- 
eral, ut curiosas ipsas ac lemporis aniicas objectio- XtiTa uapa -.r^ auvTjOsEa (-45) tt,; Osia; Vpa^r\i;, ou/ 
nes nullo negotio fiiijianius? An lu crinicn nobis oaa toO 7:apE/.T,XuOoTO^ yptjvou [iiivov £aT'tv, ij tou 
iiiferes, quasi Scriptur* ac vcritatis aliqiiid adul- TiapiJvTo;, dtXXi xa'i oaa tou pirAXovTo^, to^ t6, "Irci 
leremur? Nonne cuivis perspicuum est,ae prse- ^ r/ £y;piirt?ar e^»-?}; ouirto yJtp ^'.jpua^avTo' xa\, 'Ev 
serlini in Scripturae usu positiim, ut pleraque ex .-rorayuo i^if.let^rorrnj .-to^^ • oTCEp estI, 6ta6E6f,xz- 
liis, qux lemporaliter dicunlur, inveisa teniporum atv. Ka't ixaxpJiv av E'tTi itiiaa; (iTiaptO[ji£tv Ta^ Totau- 
ratione proferanlur, nec ea soliiin , quae prxHerili ti: ^tova^, a't Toi; cfiXoTTovot? TSTf,pTivTat. 
leinporis snnl , aut praescnlis, sed ctiam qua; fiiluri signilicationein b;ibent? Quo in gcnere illiid est : 
Qtiore fremueriint genles" ? ( Nonduin enini frerauerani. ) Ei, In nuniiiie pcriratisibuni pede ", id csl, 
periransicrunl. iSiinis longum forct onines linjusniodi voces receiisere , qna; a sludiusis observaias 

Cillll, 

VI. AKiiie ad li;inc moduni se liabol li;x:c illorum C^'. Touto [ib/ of, TotouTov. Olov Sk auTtov y.i.y.zl\i'., 
objeclio. Jam quaie ilbul coriiin est, cnjusqne tb; Xiav oua;pi xa't ivafr/.uvTov; Bou'at,OeI?, (faa\, ye • 
rixandi libidinis et impudentise? Vol vnlens , in- yivvTixs t6v Yi6v, i^ i;.}] pou"Ai[X£vo,-. EtTa Oca^xouatv, 
quiunl, Filiiim gcnuit, vel nolons. .\c deiiide iicxi- toj otovTat (44), d[j.'.fOTEptoOEv ai.t[iaatv, oux iaxu- 
bus, ul qiiidom ipsi putanl , utrinque adversarios pot;, (iXXa xa\ Xtav aaOpot?. Et [iiv yip ou OiXtov, 
illig;int , noii tainon lirmis , sed pcrqiiam eliam iin- tj;aa't, T£TupavvT,Tat. Ka't Tti; 4 Tupavvf,aa? ; Kat 7;to- 
liecillis. Si eniiii iiuleiis, inqiiiunt, vis ergo ci albita 4 TupavvTiOEl;, Q^ii; Ei ok OrAoiv , 0£Xf,3£io.; ^''4,-, 
esl. El qnisnain est iiiii vini intulit? Et rursus , o l^ii.;- Tid); ouv ix tou riaTpi;- Ka't xaivfjv (4a; 

'» Psal. II, 1. " Psal. Lxv, 6. 

(57) Tovdrai. Sic Coisl. 2, sex Colb., Par., clc. D min dimissi, ciim scilicel parcntos lilios (icscriint, 

In qiiibnsdam, -.'j slvat. Iii ed., Ttuv Etvat. ;iiit ;ib ois (lesorniitnr ; vcl cliam, qiiaiido parontes, 

l58) "Usc.aro. Coisl. 1, oux fjpcaTO. « Cni, ut cs- aul lilii mnriiinliir. 

set\ nulla fuil origo, liiiic noc iil l>at(!r essel. » (45) T\{ rvriiitfia. Ilcinsius iili. Exercilalionun 

(59) Ilazfl. Keg. a, cl Coisl. 1, lIaTf)p. Sed in sacraruin, pa;;. 1"), logil, zf, tj-jv/iU, sici|no locii n 

Ileg. a, enicndatnm. Iiniio iiiloriirolalnr : « An voio iiolnm oiiiiiiliiii 

(40) '"A/t.-(o. « Ulruinque siimus, » id cst, « filii, iiiiill;t, (|ii:o ilo Ifniporibiis diciinlur, ciiiii iniit:ilion ; 

qiiia au aliis gignimur, ct pareiilos, quia aiios gi- toni|iiiruiii cl!orri, iii ipsa |ir;csoriiiii sacr;iriiiii Sori- 

giiiiiiiij;. i ptur.iruiu sorie, non ca, ([11;« pnotorili Uiiiluin siint 

(II) Mefl^^ecrOai. Id esl, « ita ut diviibiiniir iii lo-iipori.s, :iiit pr;csciiiis, sod ol (iiiio fiituri? Ui cn;ii 

filiaiionem et palernilatem, iii soinoii piloriiiiin ot ilicilur : Qiiaro freniuoriint gonto.s? iNiiiuluin eniiii 

inatcrnnin. > Inin lieiiiuoraiit. El, in lluinine portiansibunt ped :, 

(■',2) Kal 'lcojr ovSi &rOfO).roi. Ne liomiiici id osl, liansioranl. 1 

quidem, elc. < Qniaiiiiiiirum, » inquit Elias.i alior- (44) 'Ur oierzai. Duo Colb., et IJas., «i>; oUj 

lus, vel monstra qiiaiiduijue liunt. » .Mox xat a-f:i-J- t:, « q iluiu pussunt. » 

zzi, etc, idem Elias sic oxpanii: iTiim dimittentes, (45) Kairqr. Kog. Cypr., xsvfiv, 1 vanam, > Sl OP.ATIO XXIX. — TIIEOLOCICA III. 82 

Ttva [J.r;xipa xr,v 0£Xt,3iv av-\ xoj IlaTpi? avar/.i-- .\ qiiomoilo, ciii vi.s ;vll.ila csl, Deiis csse polnsl ? Si 

Toujiv. "Ev [i^/ oiv toOto x^P'-v a'JTwv , av toOto :ui(cni volc-iis, eigo l'"iliiis, voliiiiuuis i;;,! rilius. Qoo 

Xiytoaiv, oTi Toij udOou; dzocTdvTS?, Ju), TTjv poO)>r,- ijjiUir iiioilo cx l':ilrc iirnnenilus csl ? Il;i iiovain 

(jtv y.aTacpiOYOuatv ou y^P ■rcdOo» (iG) fj ^ouXTjtji^. (pi.imilam iiialrem, voluiilatfm, palris loeo toiniiii- 

AiuTEpov 6k, toi))fi£v t!) iaxupiv auTuiv, o Tt '/.iyo^ic.v iiiscnnliir. In lioc (iniJoni aignmenlo, primiini lioc 

aptJTov 6i auTot; aujjtrXaxiivai T.f.iizpo'J i-{f\tzipM. scitiim ac lcpidum csl, (|noil a passione illa, ipiain 

Su 5i auTi; 6 X^ftov su/jptTj; o t[ av OJ),T]? (17), ex lanlopere uryeljaiil , al)sceil(!iilos , ad volniilaleiit 

OiXovTo? u-iTTr,^ tou aou 7:aip?i;, i^ [Jtj) OiXovTor; Et conrnginiil; iioii eiiiiii passio csl volnntas. Deiinle 

(jtkv fip i| ou OiXovTo;, T£Tupdvvr,Tat. Tt); pia^! 527 videamiis , olisecro, (|iiam vim lialical (luoj 

Ka\ Tt'.; 6 TupavvTjda.; auT(iv ; Ou yap St) ttjv (fustv (licniil. Opliimini .aiilem fiiciil, piins cniii ipsis 

Ipjtj • ^x:tvT] yjtp e/£t xa't to at)j'.fpov£tv. Ei Zl Oi- pcdeni prnpiiis conferrc. Dic cr;;o ipse, (inisi|uis es, 

XovToj, d-iiXtjjXi (jot 6i' oXiya^ auXXaCd; 6 rarTjp ' (|ni leinerc. (iuid(|niil liliido Ina Inlcril , cHnlis. Kx 

Ozli^^awi ('i8) ydp ul^;, dXX' oii iraTpb; dva^iivr.va;. voleiile palre luo procrealus cs, an iiolenle? Si cx 

'AXX' srl tJiv Osbv [jt£T£i[it y.a\ Td x-rtafj.aTa, xa"t nolenle, vis crgo ei allala est. imlignum facimis! 

Tt a>(V ipcoTT)[Jia TTpoadYd) TTJ ar\ aotpia (!!))• OiXtov El quis laiulem ei vini allnlir.' Noii enini iiroleclo 
unijTr,a£v 6 0£'j? (.'iO) Td TrdvTa. t^ ptaaOiis; Kt '' natnrain dixeris. ^am ei (|no(|uc siia coiislat casli- 

[jt£v fltaiOslj, xdvTauOa f| Tupavv'i.; xa't 4 TupavvTj-a;^ las. Si aiilein ex volciilc patre , palcr lilji proiiter 

e! Si pouX(5[jisvo?, iaTipr|Tat tou (-hou , za't Td zt!- paiicas syllabas periit : voliinlalis si(inidein filiiis, 

aixaTa, xa\ a'j [j.iv izph tojv dX),ajv (51), 6 TotcJTOu.; ac iioii palris exstilisli. Sed ad Deuni ei crealuras 

dvsuptjxtov Xoytaptouj, xa'i TotaiJTa ao-^ptJ^i^JtEvo; • Os- traiiseo , ae liianinict (]ua:siionein sapieniia; tu.i; 

Xr,a£t (S2) ydp [j.i-Tj tou XTiaTou 6taT£t-/i^£Tat. adniDveo. Vnlensne Deus iinivcrsain liaiic rcriim 

'A"u' l-spov, oT[jtat, OiXtDV eaT'i (53) xa't OiXraij, inolem rondidit , an iiolens et coartiis ? Si coacliis, 

Ycvvuiv xa\ Ysvvriat;, XiYcov xa^Xofo?, ei [j.r] ijieOuo- liic ((uoqiie vis adliiliita, ct i|iiilani (|ni viiii adlii- 

[;.£v t4 [Jt^v 6 xivou[jtevo; (5-1). Td 6£ oTov ^ xivTjat;. buil. Si aiileni voleiis , oibaiitiir Dco , luni ali;e 

OGxouv OeXfjatti);, Tb OsXtjO^v (55) ( ou5k ydp 'iz£Tat crealurse, luin lii proe CEclcris. qni lales raliociiia- 

7:dvT(o;)- ouo^ zh ■^s^wfil-j, •[z'nT,^iij)i • ouok to tiones , l;ilesij\ie vci l)i)rnin cipli.mes excngitas. In- 

dxouaOev, £x'.fiovf^3£tij; • dXXd tou OiXovTo;, xa't tou lerniedi;i qnippe voluntale a Cre.ilore disjungenliir. 

yevvdivTo; (5G), xal tou Xi-j-ovTo;. Td tou 0£ou oi Veriiin aliiul , ni fallor, est voleiis, aliiid volunlas : 

xa't ^T:lp TauTa 7:dvTa, u> ■civvTjai; iaTtv taoj; ■?] Toij aliiul gigneiis, aliiid generalio : aliud qni loqnilur, 

•j-cvvav OiXr,at;- dXX' ouokv [jtiaov, £t' •v-£ xa\ toOto aliud serino , nisi forle lemulenti siiiius. llornm 

6£;(bjjt£9a (57) oXto;, dXXd [j.ti xa\ OsXrjaEtjj; xp£iTTojv eiiim allernm est , is (ini movet, altiTum velnl nio- 

■f] 7£vvr,jt;. tiis ipse. Niin cigo volnnlatis est , volituin ( neqiie 
eniin hoe prorsns scquitur) ; nec genenitiouis , qnod gcnilum est , nec locutionis , qiioJ ;indilum 
e.si, scd volenlis, el gignenlis, et loquentis. At qn;n iii Deo coiisidcraiitiir , siipra lia:c i|iioqne omnia 
suiil, ulpole cni generalio Ibrlasse sit ipsa gigneiuli voluntas ; veruiii niliil est inlermediiim , si modo 
lioc qiioqne oinnino admitliimis , ac iioii piiiiiis st;iUiiinus generatioiiem li:ine voliiiitale sublimioreii'. 
el pr.xstaiitiorcm eshe. 

Z'. BoiJX£t Tt TrpoaTcai^w xa'! TOvITa-ipa; Ilapd VII. Visiie in Patrem qiioqne ipsuin cavillis 

aou -j-dp £-/(0 Td TOtauTa ToXjjav ■ OiXcov ©^''j; 6 lla- noniiiliil ludaiii ? Tii niilii ans;iir. lalia aiidendi 

Trp, i] [JtT] OiX(ov. Ka\ ozto; d-o'f£'J:T] t6 a^jv 7:£pt- pra'bcs. P;iler itaqiie vel voleiis Deus csl, vel no- 

6i5tov. Ei y.b/ 5¥^ OiXu)v,7:oT£ tou OiXeiv •r]pY[j.ivo; ; lcns. Ac vide qn:i tandcin ratione sciliiin illnd tiium 

Ou yip ~p^'' eTvaf o'Jo^ y^,° \'' ''^' Tjp^jTepov. "H -zh el aculiim arguineiUuni ellngics. Si volens, quando 

[jtlv ouTO'j fleXriaav, t6 oe C£).r,Oiv ; MeptaT^; o-jv. velle coepil? Non enim priiisquam essct. Ne(|iie 
lliTj; oe ou OeXTia^tjj; xa't outo;, xaTd a£ , 7:poGXr,;j.a ; p eiiim inins iniiil(|iiaiii eral. Aii parliiii in eo qnid- 

Et 6i ou OiXiijv , t! -.h piaad;j.£vov £ic to £tvat ; Ko't dain fnit ijiiod voliiil, partim qniddam qiiod in vo- 

T.C)^ Qihi, ei pefiiaaTat, xa\ TauTa oux dXXo Tt, i^ lunlalcin cccidit ? Divisibilis igilur erit. Qiiid auteiii 

a\ixh ih £tvai 0£(5;; ndi? ouv, (fr\(j\ (58), y-T-''''''^- afferri polerit, quin jiixia iiiani argumeniandi ra- 

Tat; noj; e-/TtaTat , £!'7:£p SxTtaTat xaTi ai ; Ka't tioneni, ipse qiioiiue voliiiitatis fetus sit? Quod si 

Ydp xa\ TO^JTO TT-; a^JT?,; d7:opta;. Td/a dv £t7:ot?, nolcns, (inis enm coegit iil esset ? Qun eliam inodo 

(IC) ndrlc^. S.(. trcs Ilegs., sex Colb., Or. 1, et Or. 1. Iii cd., 'i-.ip6'/ eaTtv, 0']iat, OiXtov. 

Par. lu eil., T.dOou;, i passioiiis. » (54) '0 tcirovj.m-oi:. Sie oiniies codd. In ed.,0'j 

(47) &iJ)]r. Quiniine Cidli., iOiXr];. xtvouiJ.£voi;. 

(IS) «f.6/tr).ojc. Tres Uegg., qliatiior Colb., ct (5r.) Tu es.l)]()ir. « Voliluin. i Hac voce uluntur 

Or. 1, 0£Xf,;jiaTo;. Scliol.islici, ad sigiiili(;iiidniii volmilatis objectum. 

(49) TPj CT)] crcp!(f. Wxc iroiiicc dicla. liill. < l.l qiiod iii volnnLilcm cccidii: » 

(f.O) 'o'0st'c. Deest 4 iii pliiiiliiisco.ld. (50) l'Erro)rTC(;. Sic Reg. a, aliiqne. In ed., 

(51) IJpb raif ci.LlMr. Sic tres Ucgg., et sex y^'.''''^'''"''''"'''- 

Colb Dcesl itpo iii e.l. (57) SRS,(i)neOa. Or. I, Bas., ctc, o^^^ijteOa. 

(52) S£ji\(-e.i. Coisl. OiXr,at;. (58; <Pi\o-L Deesl in plnriuus liegg., el @v. 1. 
(55) "EzEpor, (TjKti, (Ji.l(x)r iczl. Sic Ircs Regg., «3 S. GHKGORIl TIIEOLOGl 84 

Deus , si cortcliis est ; el coacliis qniilem iion ad A «t ("iO) pouXTjffst y.a\ Xij^). 'AXX" oijTid) X£ysi? Tb itav. 
.ilitid quiclciiiam, qu.im ad 523lioc, ut Dcus esset? Ilioc yip 'ipyou Suvafjitv ejx-"' ^ Po'JXi,Ti? xai 4 Xci- 
Qnoinodo, inqnis, Filins giMiilns esl? Verum, lu yo; ; "E-i (GO) XsiTiETai Xsysiv. OC; yip ouxu; &vOpw- 
(liioqiie respoiide, qnoinodo cre.itns est ? siqiiidem, 7:0;. 

iit ipse asseris, crentns esl. Nam id qiioqne eadeni dillicnltale lalioral. Dices forlassc. volunlate et 
scrmone. At iiondnm rem lotam expedis. Quomodo cnim operis viiu voliinias et scrnio liabneriiil? H')c 
cxplicandumadliuc tilii snpercsi. Neque enim liomo ila fal)ric.iiiir. 

Mll. Qiiotiiodo ergo, inqnies, geiiitns est ? Ilaud H'. IIw; ojv ysYsvvrita'. ; OJx av f,v [jcEydXr, <j ni.Tgiia essct li;cc gcneraiio, si a te percipi possct, 
quippe qui ne tnam quiclem iioris, aut certe exi- 
guam quamdam partein percepisti , qiianiumqne le 
dicere pudeai. Ei posica eam pleiie tibi cogniiam 
essc censcs? Magnus libi labor prius subeundiis esl, 
quam ut ralioncs cas iiivcnias , qnibus couslitutus , 
formaius , ac maiiifestatus fueris , quibus eliam 
anirna cum corpore , niens cum anima , raiio ciim 
iiiente quasi viiiculis qnibusdam asliiiigalur : luiii 
<Hioiiiodo corpiis inovcalur, el aiigeatur, atqnc ali- 
menluni ipsi assimilelur : ad b;cc qute sit seiisuiini 
r.itio , qna; mcmoria; , qua; reminiscenti;ie , rcruin- 
t|iie c;ilerariini , cx qiiibns consias : ac pive- 
lerea qiui; coiijiiiictim ulriusqtie parlis siiit , (\\ix 
divisa ct soparata , qua; rursus a se inviccm acci- 
piaut. Qu;ie cnini tcmporis progressu pcifectionein 
suam conscquuulur, eoruin cerie rationes ips;ie 
siniul cum jjcneralioiie exsliterunt. Dicas, velim , 
qua; sint Ii;c raiiones ; sed nc tuai quideni de Dei 
f.eneratioiie pcrlracla. Nec cniin id periculo vacat. 
Si eiiim tiiani cognoscis, non proiiniis seqiiitnr, Dei yivvr,(Ji?, £i <jo'i xa-EXajiSdviTO , 8; ouO£ Tr,v iStav 
£-!3TT) y£vvr,c:iv, t] [jcixpdv ti TauTr,? xaT£(Xr,-.fa;, xaV 
ojov atix^J^Tl ^^T^'v • ETtetTa oret th itav ytvdicrxstv; 
rioXXdt av xd[Jiot? 7tp(5TEpov, 5j siipot? X(5yoi»; cj'j|ji7ir;- 
§3w; , [jtopcp(oiEii);,<faVcp('ja'sa)5, (I/U)(ri5 7rp6; (TtojjtaSE- 
C[J.?jv, vrj'j Ttpfi; cj.u)(r,v, Xijyou Ttp^jj vo'jv, xtvr,<jtv, atj^T;- 
aiv, TpocfTJ^E^ojjtoiojJtv, ataOrjcjtv, pLvfi[;.T]V, dvd,tJtvT]Cjtv, 
TiiXXa £? u)V auvEUTT^xas' xai rtva [jtiv tou auvajjt^o-jE- 
pcju, '|u/^;, xa't aiu,(j.aTo?' Ttva 5k Td [jt£jji£pi.a[jt£va,T(va 
oid 7:ap' dXXTiXwvXa[jt6avou[j;v. "flv ydp iJcJT^pov fj ts- 
Xciwit;, TO'JTO)v ot X(3yoi [ji£Td Tr,.; y£vvf,a£i.);. Eiji^ xi- 
v£s" xa\ (Jtr,5k tote tptXocJo-yf,(iTi; (01) 0£O'j y£''jvT)!Jtv 
o-j ydp dscj/aX^;. Ei [jlIv ydp ttjv (jt]v yivti)cjx£t;, ou Tid-;- 

T(0; y.a\ TT-iV TOU 0£Oij ■ Et 0: (Jir,0£ TTjV (JT;V, Tldi; Tf|V 

TO'j 0£oij ; "Ojco ydp Qil^ dvOpioTTOu SusT£x;j:apT(iT£- 
po; (G2), TOTOJTti) xa'i Tf|.; afj; Y£vvf|a£(jJi dXr|7:To- 
Tipa f; ctvcj ysvvriat;. Et 5k Sti [jif; aot xaT£!XT|7rTat, 
Sti toOto ou6b Yeyi^^vTjTat (63), iopa aot Tro/.Xd 5ta- 
Ypdc;;£tv Ttov SvTtjov, St [jf>, xaTeiXTitpac, xa\ Trpci ye 
TtdvTtov (di) T&v 0£Ov auTcjv ou ydp (Go) t! izoii 
iaTtv eiTretv ix£'S, 'X-^''- S' Xtav ToX[jtr,p6; el, v.oA •zd. quoque gciieralionem tibi cognilam et cxploratam r r.eptTTd [xeYaXcSijJuxo?. KaTdSaXi aou Td? ieOaet;, esse. Si aiitcm lua tibi ignola est , quo landem 
inodo Dei gencratio tibi nola erii? Qnaiilo eiiim 
(iiniciliiis cst Dci naluiain, qnam liominis, indagare, 
laiiio quoiine dilTicilius percipi polest superna ilU 
ct divina generalio, quain tiia. Qiiod si , quia eam 
rognitioiie asseqni ncqiiis, idcirco ne gciiitum qui- 
tiein cssc conicnclis, leiiipiis jani libi fuerii, iiiulia , 
«jiiae lu miiiiiiie percepisii, atque aiile oniiiia Deiim 
quoquc ipsum, c reriim natura dclere aiqiie obli- 
lerare. Nequc ciiiin , quid tandcm sit, cxplicare xa\ Td; Statpsaet;, x(x\ Ta? Top.d?, xa\ T'b 10.; 7cep\ 
o(o|xaTo? StavoeiaOat Tf,? drtoijidTou cfjaetii.;' xal 
Td/a dv dwtijv Tt otavoT|0£tr,? 0£O'j (OC) yevvf,as(oj. 
niij; yeyivvTiTat ; IldXtv ydp t& a'jTi tpOiy^oijLai 
SuT/ipaivtov 0eoij yivvriat; atiOTiJi TtiJtdaOto. Meya 
aot t6 [jtaOetv, oti yeYevvT^Tai. Tb Se too?, ouSk ayyi- 
Xoi^, y.r\ oTt ye ao\ evvoetv auy/iopf,a(o[j.£v ((>7). 
Bo^JXst TtapaaTfjaio to tko?; 'SJ; olSev 6 yevvfjcia; 
HaTfiP, xa\ 6 yev';r,Oe'ts Yiii;- to Se uTikp TaiJTa, 
vecfei xpuTtTSTat, Ti;v aT;v Sta^suyov d[j.6Xut0T:!av. pntcs, qu.-(iiilibet aiuiax sis, atqne-in supervacaneis rebiis strenuus et niagiianimus. Tuas illas fluxlo- 
nes, ci divisiones, el seciioncs prius abjice, ac de iiicorporea illa iiaUira, qnasi de corporca, disputare 
ilesine; atque i!a fortasse dignum aliqiiid generationc divina coiicipcre animo qucas. Qiiomoilo gc- 
iiitus cst? Ideni eniin indignabundiis repeto. 529 Dei gcncratio silcntii lionore (lecorciur. Abunde 
niagnum tibi est scirc, euin genitum essc. Qiio antem modo geiiilus sil, ne ipsis qiiidciii aiigclis, ne- 
duiii libi inlelligcre concesserim. Vis dcclarcni qiioniodo? Ut scil Patcr, qiii gcnuit, ct Filius qui 
genitus est. Quod supra haec est , niibe obtcgitur, aiiimique tni liebetudinem fngit. 

IX. Scii argutari pcrgiint. Exsisleiitem, vel non D 0". "OvTa ouv •(e.yv/vi]y.z'/, i) oux 5vTa. ToJv Xtipt;- 
cxsislentem geiuiit P;iter. futiles nugas! Il;cc udTiov 1 Ilepl k\i.k xa't ak TaiJTa, 0'! %h [jiiv Tt ri(jt5v. iiiim mibi ac tlbi conveniiint, qiii partini cramus, 
lil I.cvi illi', iii luiiiliis Abr^ilise '-, parlim proireali 
" llcbr. VII, 10 .Miq. 

(Sil) "Oti. I)ee>l in Or. 1, aliisqiie pliiribiis. 

(00) "Eti. Sic ires Kcgg., qninquc Colli., Or. I, 
ei Comb. In cd., h) Tt. 

(01) <I>i.lca-o;j7'icrrir. Reg. un), 'ftXoao-ff,aetc. 
Or. 1, cftXoc7o-.ff|aoi?. 

(02) SiicTeKjiaj,T(jrejior. t Quanto eiiim diffici- 
lius esl Dcum per qiiasdam coiijccturas, quaiii lio- 
Kiincin comprclicnderc. > etc ihzT.irj £v tt; (ia-f 'Jt to'j 'ASpaiix, 6 Ae'jt • t^j oi •(f^6- 
WJ.E'j. "llaT£ e? ?JVTU)V, TO()7rov Ttvd To f;(xiT£pov, xa\ (03) Orfii yFyh"rr\Tai. Ncmpc, • Filiiis. » 

(Oi) ndi-Ttor. Ileg. a, qninciiic Colb., dTtd-jTtov. 

(0.">| 0!' ydp. Pliircs codil., 0'Jo^ ydp. 

iGO) Ohou. Cnmb., Trrp' t-ȣ0'ij. 

(07) ^vxyo)pi\<T(,mF.r. Diio Regg. , Or. 1 . ct 
Coiiib., auy/(opf;ao!xev. Lociis isle in Or. 1, aliis- 
qiie |)luribus sic lcgitur : o'J5^ d-yiXo'.; evvostv, [xf), 
C-.: yi aot voefv auy/(iipf;(ro[x£v. 85 OUATIO XXIX. — TIIEOLOGICA III. 86 

oux iivvtov • cvav-to); TZipi irjv ipyi-^owj 'j).r,v Oto- A Miimis; ac proiiide parliin cx cnlibus, p:iiiiiii cx 

JTauav 3319(0.; i^ oOx Svctov, xav Ttv;? (G8) ivivvr)- iioii ciililms siiimis : coiilra qiiam iii pririiigciiii illa 

tov (G9) avaTcXax-ctoJtv. 'EvTaOOa Si a'Jvofo;j.ov tio inaicri:» accitlit, f|u:c li:iiul iliiliic cx iion ciilc pro- 

slvai xb Yjy£vvf|30at (70), xa\ ont' apxr,?. "fisTs tou cieata csl , iitcmi(Hic caiii iiomiiilli :clcriinin csfC 

Ofjiiri; (71) xb dij.9txpTiixvov touto JptoTp,(ji.a ; Tt ydip coiifiiigaiil. Ai liic jjeiieraiio cuin csscnlia ipsa eon- 

Tou lii:' apxr,i r.ptaGCzzpoy, W txzi Oto^sv tb sTvat ciiirit, atqiie a priiicipio exslilil. Ubi ergo anccps 

7:oT£ Tou Viou, i^ t!) [xt] elvai ; '\[j.c}o-ipv)q yip t?j, ilhiil tiuiiii, aliinc ulriiiquc piMCcps argumciilum <}.-r' dpxUQi XuOf, jCTat • c! |if, oot xa\ i IlaTf,p, -a),tv 
£ptOTtI)VTtOV f);jitiJv, ij SvTtov, -i^ s| oux Svtijov, xivSu- 
v£U5ct£v f, 6t; elvat, fjikv ■npocbv, S 6i tov, fj Tautiv 
Tu YUT) TcaOsiv, k^ oOx SvTtov stvat, 6ti ti si TtJov 
EftoTTiijiaTtov TTaEyvta, xa\ Ti; Ix t{<i4[j.[j.tov (72) otxo- 
Sojjii;, a; 1^1^,0^ otupat; iTTav-stt. 'Eyt') [jikv ouv ouo- poiies? Qniil cniiii co, quod :i priiitipio cral, aiili- 
qiiius esse polesl, iil illic teinpus colloceniiis, vel 
(iiio crat Filius, vcl quo iion crat? Ihroque cnim 
nioilo illutl, fl ;)nnci;)io, dissolveiur ci tverlclnr , 
iiisi fortc tilii qiioqiio P:iler, perciiiictantibus rursus 
nobis, cx eiilibusne, ;iii cx iion enlibus sit , bis ixzpov TouTtov 6£xo|Jtat, xa't tyjv £ptoTr,atv cpr,|jit Tb essc periclitetur, alter iiimiium pr;ccxsistcns, altcr 
Stotov £X-''''> o^X^ '<> aTOpov Tf,v onTav-i]7tv. Ki S; cxsistens ; aul cerie propter hnlicras tuas inierro- 
<:o\ (73) tfaJvETat dva^^-xaiov eTvai t6 sTspov iXT)- " galioiics, alquc ex arena construclas donios, qu;ic GcJitv £-\ itavT^v.;, xaTJi Ti; ja; 5ta'AsxTtxa; u-o).f]- 
if^ct;, Si^at (jiO'J Tt [jitxpbv sptoTT][jia" '0 yjj6'mq £v 
XpiSvt;), fj oux ev XP^^^V > Et [xkv ouv ev XP''-'^'','> '^■'•" 
ToiJTto; xal Tt TTapa toutov 6vTt ; xa\ TzSiq r.zpiiymz'. ; 
Ei 61 ouxiv xpovtp, T!.; fj 7r:ptTTr] iocf[a, y^pmov etj- 
iyetv axpovov; Tou o\, IScr 6;t'o ij.-evdc^uti, SJ»; xh 
'eTipov, i^ a"Ar,0sue30at (7-1) (jiovov, t) (j-euoeaOai • ou 
yiip (iijt'.p(iT£pa 6(o!io[jtsv. 'A).X' oux ^voixstat. "11 yiip 
i{'£uS6[x£vo? a/r,OsuT£t, -q aXT^Oeuiov t}.£U3STaf ■naaa 
avayxi\. Ti ojv Oau[jta3Tftv, tonrsp svTauOa GU[j.6at- 
vst Ti evavTta, ouTto; s-xstjs i^jttfOTspa ^/suosciOat, 
xa\ ouTto aot xh aotfiv f,/,tO;ov ava^avfjasTat ; "Ev ne lcvih'is qniilem veiiiis resistere po^siiiu, idem 
ci, qiiod rilio, acciiliil , lioc esl, cx noii ciilc sil. 
tgo quiilcm ncutrmn liorum adiiiillo, qu:cs:ioiicm- 
([110 lianc luam absiirditaiis miiliuiii, diniculiaiis 
nibil liabere aio. Quod si lu jiixta tuas dialeclicas 
seiucntias in oniiii argiinicrilo tillerulram di.^jini- 
ctioniiin veram esse oporlere exislini:is, p;irv3ni 
(liianidam inierrogaliunculam a me accipe. Tenipus 
estnc in lempore, ani;oii? Si in lenipore, qiio lan- 
dciii? Quidqiie supra lioc exsistenle? Ac qiiomodo 
lioc contiiientc? Si :iiilem iion iii tempore, qiiae 
li.cc exiinia sapieiitia, tempiis tcmporis expers in- eTt [j.ot Xucrov Ttov oivtYfJtdTiov ■ SeauTio ok Y£vvti>[;.^vtp diicere? Age, liiijus scriiionis, Nuiic ego meiUior, 
itapT);; Tcdpst 6£ vijv ; t) oiSsTspov; Ei p.kv i'ip xa\ „ da aUeruin, aut duiilaxal vcriim esse, aut rdsiiiii : 
Tapr,;, xat Trapsi, to; Tt;, xat Ttvi ; xat ^rtOs £!; 
5i.t:fto ys.yrrjo.xi; Et Sl [j.T]0£T£pov Ttov £tpT][jiivtov, rao; GsauTou (73) xwp-?!); >ta't Tt? 1) atTia T-f,,; Sta- 
.?£u^£Oj; (7G) ; 'A/X' dTratS^uTov xh (77) 7zzp\ xou 5v!)?, 
e! ^auTtp ■n:aps3Ttv, f< uf], ■noXuTTpa^fiJLOv^iv. Ta'jTa 
yip £-' aXX(j)v, o'Jx sauTou Xi^j^eTat. 'ATiatSeuTOTspov, 
e'j"tGO;, xh dTi' dpx'?i? •'■sYsvvTjptevov (78), ei TJv T:ph 
crii yivvTiiiU);, f, o'Jx r,v, 5tsu0'jv£c;0at. Outo; y^^P 
■rcspl Ttov XP°^V StatpsTSov 6 Xiiyo;. iion eiiiin iilruniquc ilabiiiuis. Alipii millo modo 
lioc fieri potesl. Vcl eniiii niciiiieiis vcruin dicct, 
vel iiienlielur voniin direiis. lla prorsns nocesse 
csl. Quid igilurminim, si quem;idinodum liic coii- 
iraiia coiicurninl, ita etiain illic ulraquc pars a 
vcro abcrret, alqiie ila scitiiiii illud et erudituiii 
tuuiii arguinentuni sliilliiin atque iiieptum appa- 
reat? Ac velim iuilii lioc ctiain xiiigma solvas : 
Aderasiic libi cu;n gignereris? Adesne etiani iiunc libi? An iieulruui 53O lioruin? Si cniin aderas, ct adcs, quisiiani landem, el cui? Et qiioniodo unus 
duo cffectus es? Si auteui noutruni lioriim qiia; dixiinus, quoiiiodo a teipso disjiingeiis? Et qiiae 
disjiinctionis liujusce causa? Sed iiiciitnm cst, inipiics, cum de iino dispulalur, adsitne sibi » 
iieciic, curiosiiis inquircrc. llxc eiiini de aliis, non de seipso dicuntur. Iiicplius, niibi crede, est, id, 
quoil a principio erat, uirum anic generaiioncm erat, necne, in qua;stionein vocare. Ilaec enim 
dispul:iiio iis deiiium convenil, qua; tenipore dividi possiiiii. 

r. 'A"aX' ou TauTbv, 9Tid, t6 dyivvr^Tov xal T?< ysv- D X. At cnim , inquiunt, noii idem siint gcniliim 

vr^^jov. Ei oh xo'jxo (79), 0'j5s 6 Yib; Tto naTp"t Tau- ct ingenituni ; ac proiiide, nec Filius cuin Palre 

Tov. "OTt (Jtcv cpavsptJo; 6 X^jyo; outo; ex6dXXst tov idem esl. Quiil opiis est diceie, boe argiiuientii 

Viiv Tf,? Os()TT]To;, t) Tiv IlaTspa, Tt xpf, Xsystv; Ei vel I'atreni, vel Filiuiii a divijiilalc nianifesle siib- 

yip Tb dYlvvi]Tov o'Ja(a 0SOU, t6 YevvTjTiv oux o'Jcta • nioveri ? Si cnim ingenituin essentia Dei esl, pro- 

ei 6^ T0'JT0, o'Jx exsrjo. Ti; dv-epst Xoyo; ; EXo^j Tot- feclo genilum esseiitia 11011 crit : aut si lioc, pro- (G8) Tirei;. Plalo in Timwo, el Aristoleles liic 
dcsigiicintiir. 

(ii!)) '.\Yirri}Tor. Or. I, dY^vr,-ov. 

(TOj 7(0 eh-cii zd yeye.rrrjvUai.. Reg. a, t6 etvat 
ttp YSY^v^jfisOat. 

(71) ei\ceir,. Or. 1, Oicjsi?. 

(7^2) Wiiji}uof. (lonib., (^a[j.[jtou. 

(731 Ei de coi, etc. 1 Si libi ncccssarium esse videtiir allerurn obiqno veriini, > ctc. 

(7i) "// (i.h}OevecOai. Dcest fj in duobus Rcgg. 

(7o) Xeavzov. Iii noniiullis, sauTou. 

(7G) 7"/]c &aCs(.'?£ojf. Sic plures Regg. el Or. 1. 
Deesl TTj; in ed. 

(77) Td. Deest in plurilins codd. 

(78) reyerrr}}ih-i,jr. 1 Quod genitum erat. » 
(70) Ei Si zovTo. « Quod si ita csl. > s. Gur:r.ouii THiioi.oci 88 rul (liibio noii llliul. Qiiis eiiim osl qiii conlrariiiin A vjv xwv aasSstiov iTiotipav p&jki, u) xaiv^ (80) Oig- 

dlspnlando liieri qiieai ? Qnamobrcin , ntram e 

dualiiis inipielalilui.s nialis, elige, o nove llieologo, 

Siiliiiilo-ii iiiipinin (loclrinain onininfl aniplooli libi 

pioposiliini esl. Dcinde, riuoinoilo in^-enilnm el gc- 

iiiliiiu iion idem esse dicis? Si per liiec vcrba i.iiliil 

aliud inlclligis, qiiam id qiiod increaliim et qiiod 

oreatuin, iii cadein ipse qiioqiie suni sontenlia. 

INeque enini naliira i.le.ii csl quod principio carol, 

ei qiiod procreatuin esl. Sin aiilem liis verbis euin, 

qui genuii, ei euin, qni genitiis esi, accipis, liaud- 

qnaquam lecie id abs le diciliir. Ideni ciiim 

"iiinino esse necosse esi. H:i'c qiiippe geiiiii iiaiura 

esl, III idem, si nalurain speetes, sit cuin eo qiii 

geniiil. Vel ad hunc riirsus inodnm agamus : Qiiid Xoye, EtVsp (SsESeiv tiuIvtiu; icniouoaxai;. "ETOtia, 
TM^ ou -^autiv J.eyst; (81) t;?> dy£vvr|-ov xa\ xh yEv- 
vt,t(jv ; Et y.k\i r:h [xtj sxxia[Jic^ jv, xal £XTta[Jtdvov, xii- 
yd) 5iyay.ai. • ou i-ap zambv ti^ (fuset t6 Svapxov xa\ 
th xTtfojjtcvov. Ei 51 zh Ysysvvrjxis, )<«' '^^ yf(zv^r\- 
(jtivov, ou TauT&v liyet.i, oux dpOd)? XiycTat. TauTfjv 
yap elvat Ttaia avdyxT) • auTT) yip cpuTt? Y^vvifiTopo; 
xa\ Y^vvrj[jtaTo; (8-2), TauT!<v avat tw ye.-^s.^ivr^^ixi 
y.x-k Ti)v (fuaiv ih _Y^vvT)[jta (85). "H outo) TrdXtv 
Ilw; Xiysi; Tb dyivvTiTOV xa\ ih ysvvTjTiv; Et (a6V 
yip (8-i) xr)v dysvvr,aiav auTr)v xa\ ttjv yivvTiaiv, oO 
TauTCJv (8S) • zi 5i ol^ u~dp)(-' TauTa, toTii; ou Tau- 
T-iv; 'Er.z\ xa\ t6 011090^, xat t?) aoyjiv, dXXT)AOiS [Jt^v 
ou TauTa, ::ep\ TauTov 5k t6v SvOptoTOV xal oux ou- per ingeiiitiim ac geiiitiim iiileHlgia? Si ipsam in- U a(a; Tqxvst, Tispl ok Tr,v auTT)v ouatav Ti[jivsTai. "H 
genili et geniti proprietalein , non idem sunl. Sin xa\ xh dOdvaTov, xat th dxaxov, xol tJ) dvaXXoiioTov 
au'.cm ca, quibiis IkTC iiisunl, quid vetat quoininus oujta ©iou ; 'A>,X' et touto, 7:oXXa\ ouatai OcOu, xal 
idem sint? Qiiaiuloqiiidcin (|iiod insipiens esl, et ou [xta- i) auvOsTov ex toutiov tJi Qstov ou ydp dauv- 
sapiens, inler se qiiidem noii idem sunt; verum 0;t(j); TauTa, e"tii:sp oua(at. 

circa cnindem Iioniincm considcrantur : ncc substanlias scindunt, sed circa eamdem siib.^^taniiam 
sciiuluiiiur. Quid? An ctiam inimorialitas, et innoccnlia, et iinmiitabilitas, esseniia Dei suiii?Atsi 
iia est, niull.e Dei essentia; erunt, non una : aiit cerle compositus ex bis Deus eril. Neque enim 
lisec cilra coinposiiionem esse qucunt, si niodo essenliae sunt. 

XI. llxc qiiidcin liauil dicunt. Comniunia qiiippe lA'. TauTa [ji^v ou ipaai • xotvi ydp xa\ SX- aliorum quoque snnt. Qiind aiilem solius Dei est, 
ipsiqiic proprie 531 ^oiivenii, lioc ipsi esseiUJa 
est. Aiqui soliiis Dei ingeiiitiiin esse, miniine illi 
concesserinl, qui maieriain quoqiie et foriiiam, ut X(i)v (86). "0 o^ [jtiivou 0SOU xa\ totov, touto ouala. 
Oux dv [iiv auY/(i)pT)aat£v sTvai [;.(Ivou 0£ou ih dy^vvrj- 
Tov, oi xat xT)v uXr,v (8'') xa\ Tr,v ioiav auvsiadyovTi?, 
(I); dyivvT)Ta. Tiydp Mavt)(a{(uv ■KOppiui.tpu} ^t'}(.i)[jiev ingeniias, imluxerunl. Manicbaeorum enim tenebras ^ axiiToc (88). nXf,v ^aTw [jtdvou ©eou. Ti 6^ 4 'Aod[jt ; longius adliuc projiciamus. Scd sit sane solius Dei 
ingeiiiinr.i. Qiid Adam ? INonne solus a Deo cfllctiis 
fist? iM;.xime, inquies. Uiruin ergo solus quoipie 
liuino ? Miniine. Quare ? Qiiia eflictio bumanitas 
iion cs'. Nam is (luoque, qui progcnitus est, lionio 
est. Eodeni iiiodo iiec ingenilum soliiin Deus esl, 
elsi soliiis 1'alris. Veruin adinitle eliain eum qui 
genitus est, Deum esse. Ex Deo qiiippe csl, quani- 
Jibei iii ingcnito faveas. Ad li;cc quoinodo Dei essen- 
liani dicis, non ejus, quod est, posiiioneni, sed 
ejus, quod iion csl dctraciionem ? Voxenim ingeniti 
sigiiiricai, eum quidem generalionis expertem esso, 
non auicin declarat quidnam natura sua sit id quod 
gcncratione caret. Qurcnam ergo cst Dei essentia? 
Tu;c est demcntiie lioc dicere, qiii goncralionem 
quiupie ipsain anxie pers(riit;iris : iiobis antem ou [j.(ivo; 7:Xda[j.a Osou; Ka\ t:4vu, (pf,ae'.?. '^Ap' ouv 
xa\ [jt^vo; dvOpti)-o;; 0\j5j.[i.Gi;. Tt otj tiots ; "Oti 
[17] dvOpto^jiiTr,? (89) T) •nXdat; • xa\ ydp t6 yevvr,0^v, 
dvOpojTTo?. OiJTto; ouos Ti dyivvT^TOv [jt(5vov Oei?, ei 
xa\ [;i(5vou no.Tpii;. 'AXXd oi^ai xa\ -zh yevvTjTiv eivat 
0SOV £x 0£ou ydp, et xa\ X(av el oiXaYivvr^To?. 
"ETceiTa, 7i(jj; oua(av ©eoij Xiyet?, ou ttjv tou Svtos 
Oiaiv, dXXd ttjv tou [Jii) Kvto? dvaipeatv ; T6 ydp (ir] 
uTtdpxetv auTto yivvT^aiv, 6 Xiiyo; 6r,Xot, ou-/ fl tt;v 
(fuatv eaTt Ttap(aTr,atv, ou3' 3 UTidpx^i (90) ih [xr^ 
'iym Yivvr,atv. Ti^ ouv ouata ©eou; Tf,? af); drovoia; 
TouTO Xiy£tv, 0; ToXu'upay[J.ov£t; xa\ Tf,v yivvT)atv 
f,[j.tv ok [jtiyo, xdv (91) eti:oT£ xa\ ei? (72) uaTepoi 
TouTo [jLdOot[ji£v, XuOivTo; •(^[jttv Toij ficjjou xa\ ttj; rra- 
XuTr,To;, ib; -f) Tou (95) d'y£uoou; uTTtjax^ai;. Touto 
ixb/ ouv xa\ vo£taO(o, xa\ iXut^iaOoj Tot; irt\ toutoj (80) Kairi. Tres Colb., Coisi. ! et Or. I, xevi, 
I vaiie. » 

(81) Oii zavTtr Mxsi^. IIa'C dcsunt in pluribus 
Ueg';. et Colb., ac iii Or. 1. 

(8-2) Arzii yiip 'yVCK: yem\TcpO(: xal ^■er»'/;- 
lia-rr. « llicc ((uippc gigiieiitis et prolis ii;ilur;i esl, 
:il idem per naturam ciini gignciite sit : > ipiod na- 
i'ira scilieet, ralioiie gcneraiionis, iilriqiie (oui- 
inuiiis sil. Deesl y^vvf^T^-jpo; in triijiis Uegg., quin- 
([uo Colb. et Or. 1, ncc Ijilliiis iignoscit. 

(85) T(J yivri\na. Deest in (luoliiis Rogg. et 
quimpie Colb. 

(841 riip. Decst in diiolms Uegg. ct Or. 1. 

i%ii) TavTdr. Comb., t^ a^JT^Iv. 

(8t>) Kcirii ri'i' ""' ii^-io/r. 1 llicc qiiipiie aliis etiam cominunia sunt, 1 nimirum, aiigelis, qnibus 
coiiveniiinl quoiiue immorlalilas, innocenlia ct iin- 
iiiiil:d)ilil;is. 

(S7) 01 Xdl r;'(r i-.hjc. Plalonom carpil. 

(8S) '/'/i,Wo/(i»- (TKCTCi;. Or. 1, sectiiida nianii, 
(it'j/0[ji£v. M;iniili;ei, jii.Ma Eliam, « lenebias ingoni- 
las » agnoscebanl. 

{V,\i) M'i\ arOp(A>7t67r\r, clc. « lliiin;iiiilas iii lioc 
sita non esl, ut (jiiis clliitus sil. » 

(90) OvS' bv.iiipxei. Sic duo Kegg., Coisl. 1, Or. 
1, olc. Deest in eil. 

(91) AV/r. A Coiiibelisio rojiciiur. 

(92) Kid P(c- I>i'esl ct; in Itog. a. 

(95) 'Ur 1) TOi"". Coisl, I, (.0;, <fT)a\v, f, toO, 89 on.\rio XXIX. — TnEOLOcicA iii. 9.) xaOatpo(iivoij. 'Il;ji.£r^ oi tojoutov eiiteiv Ga(i,4f,jw- \ nbuiKlc inagmini al(|iic .ini|iliini fiieiil, si in poslciMiii 

11110'iiic iliscaniiis, solula viilclicct liac calii^ine ct 
cra.ssilie ", iil |iolliciliis cst is, fjiii iion iiiciiliiur". 
Ergo lioc al) liis, qui ad eaiii reiii sese pcrpurganl, 
cogileliir, ac spcrcliir. Kos aulciii lioc iluulaxaKli- 
cerc non (Iiiliiiabiuiiis, si inagiiiiin Palri (>sl a nullo 
prorccliiiii csse, iirin niiniis illiislre Filio csse, vk 
lali Patre proiliisse. Naui pra^icniiiain quod gloriac 
illius, (|ni causani a iiiillo li ilici, pariiceps csi, qiiia cx co esl, acccdil eliani generatiouis deciis, rcs lanta, 
laiiiiiiie vciicraiida, iis uliijue, iini iioii oiiiiiino liniiii provoluli sunt, crassoque auinio pr;cdili. jjiEV (94), Stt eI y.3.\ [Ji^Ya kJ) lla-p\, xb ii.rfioLixij()zv 
tbplJtTjTOai, oCix QatTov ■zm X'u~i, zb Ix toto'JTOu Ila- 
■rp(5;. Tf,.; ts y^P ''°" ivaiifou 6o;r,f jjtsTixot av, oTt 
£X -oO ivatiiou, Y.aX Ttpiiiss-i tJi Tr,; i'5vvf,3£tj^ 
irpayjjta -ojoOtov, xal oxj-oi (js6dT[jitov (')5) zoi^ 
[XY] TrivTT) •/aijtafiiiiisi (9P) xal u/.txot; tt;v S'.a- 
votav. IB'. "AXX' si TauTbv, (fa3\, 6 Ytfi^ tio na'p't (97) 
xaT' oCisiav, dyivvrjo; Ss 4 naTr.p, liTat touto y.ciX 
6 Vto^. KaXto;, e't7r£p oucrta 0eou ti liYivvTiTov, i'v' fj 
Tij xaivT] (j:!;:;, YoVvrjToayivvTiTOv (98). Ei Oo TOp'i 
oiiitav fj oia^opi, t! touto, Cx; iaxupbv, Xiyet^ ; ij 
za\ du :taTf,p tou iraTp?);, 'tva jjtr,o;v\ Xet-ri tou sou 
TraTpi.;, l-;tori Tautiv sl xa-' ouotav ; "H of,Xov, oTt, 
Tr,; ioii-r^-oq (99) axivi^jTOu (AiVouaT]?, ^r;Tf,iTO(AEV ou- 
aiav Bcou, f,Tt; •TTOTi eaTiv, ei^-sp Jr,Tf,To;jtsv ; "OTt 5^ 
ou tauTiv d-civvr,TOV xal &zhi, (Los dv ndOotr • Et 
rauTbv fiv, iSu 7rd>/T(o?, ejtetof, Ttviuv &s.hi 6 Osbs, 
TtvtJJv slvat xa'tTb dYivvTjTov f] iTtsl (j.r,0£v?)? zh dyiv- 
VTjTOv, (ir,Oi Tiv Ojov slvat TtvtJjv ■ Ti i'ip rdvTTi Tau- 
Ti, xa\ 6,ao(tij; £x:iipeTat. 'AXXi [if,v ou Tivtov xh iviv- 
vTjTov, Ttvtov i'ip ; xa\ Ttvtjjv 0ei: 4 0£'j?, -ivTtov yip. 
nijjs ouv dv EtT) TttuTiv ©ei? xa\ dyivvrjVov ; Kal rd- XII. Sed si Filiiis, inqiiiiini, cssciiiioc raiione idcin 
cuin Palre csl, profcclo, ciiin iugcnilus sit Palcr, 
ingcniliis qiioqiie Filiiis ciii. Uccte, si ingeiiituni 
esseiilia Dci csscl, ut sic iiova quicdani inislio essct 
gciiilo-iiigeuituni. Cuin aiilcin lioc disciiincn circa 
csscnliain considcrctiir, qiiid tii lioc (iiiasi lirinum 
quiddani profers ? An lu qiinqiic palris pater cs, 
ut nulla re a palre luo siipcrerls, quandoqiiidcni 
esscniia idein cuin co cs ? Niiiuic pcrsiiiiuuiii cs(, 
prnpriclale lixa et staliili |icrniaiieiile, qiia-rcuduiii 
iioliis csse quae sit Dei esscnlia, si lanicn ca iillo 
inodo qiiaerendacst? Qiiod aiiiein iiigeiiiiiiin ct bcus 
idcin iioii siiii, liiiic fcre inicliigcs. Si ciiiiii idcm 
essciil, proisus 532 oporlcrcl, qiioiiiain ricus 
qiioruiudani DciiS csl, qiioriiiiiilaiu qiiiiqiic iiigciii- 
lum csse : aiil coutra, quoniam ingcuiluin nulliiis Xiv, euetSr) xh dyivvriTov, xa\ xh i'evvr,Tov dvTixctTai est, nec Deuui qiioque qiioriiiudain cssc. Nain qiiae 
dXXf,Xotj, tb? 'i^i? xa\ ciTipT,5t?, dvdyxr; xa't ouila; oniuino eadciii suiil, siuiililer eliain clfcruiuur. At 
EicraxOfivat(l)dvTtx£t(jiiva.; d),Xf,Xat;, o-£pou6iooTat. p iiigcnituin iion qiioruiiidaiu cst (quoriini rniiii?), 

-u !_..-.>. _i-.... „: .-.. .-. -•_. .\ Dcus vero quoruindam Dcus esl, oiuniuin qiiippe. 

Qiio ergo modo idcm eriiiit Deus et iiigenituin ? Ac "H, £-£i5t; TriXtv oi e^st? tiJiv (jT£pf,ii£ojv -pOT£pat, xa\ 
ivatpeTtxal tojv e^eiiiv ai ST£pf,Tei^, [jit] (jliJvov 7:p£- 
cSuTipav £lvat Tr,? toO IlaTpi.; oucjtaj tt]v tou Viou, 
iXXi xa\ dvatpouiiivi,v U7:'j tou Uot-ph:, oaov ET:\Ta[j 
aat? u-oO£3£Tt. riirsus, quoiiiani ingeuiium ct gpiiiiiiin inipr se op- 
ponuiitur, ut liabilus ct privalio, siibstaulias qiiiiqiie 
iiiter sc o]iposilas induci necesse cft, quod iieiuo conces^erit. Aut riirsiis, quoiiiani liabiuis privalionibus priores suiit, ac privationcs babitus ipsos cx- 
stinguuni, iioii soliiiii a:iii((iiior eril Filii essentia, quam Patris , sed ctiain , juxia Iiypollicses tujis, a 
Palie exsliiigucliir, ac dc iiiedio tcllctiir. IT'. Tt^ £Ti '/.i-;oi a.ii-oi; :ojv a'vUXT(ov ; Ti/jx av lit' EXitvo xaTa^uyotJv T^Xeu-aiov, cb? Et (jtev ou T.i- 
itauTat Tou Yevvav 4 Oeb*, dreXf.? f] yivvT^atc. Ka't 
ikSte TtaujeTat; Ei 6^ •rtiitouTat, TtdvToj? xa\ fjp^aTO. 
niXtv oi iTto(JtaTtxo'i Ti (j(o;j,aTixd (2). 'Eyd) oi, et Xlll. Quid adliuc siiperel ex incluclabililnis 
ipsoruui, ul piilaiit, argiiincnlis? Forlassc ad illiid 
poslreuiuiu coufiigicnt : Si Dciis gigiieiidi liiiein non 
fecil, imperfecla csl gcneralio. Et qiiando riiiem 
faclurusest' Si autem gigiiere cessavit, oiiiiiino ij.kv dtotov auT(p to YswasOai i] [xf], otiTtoj Xiyo), 'ioj? quoqiic coepit. Sie rursiis crassi ct corporis rcliiis 

a.'j ■zh, Ilpd jtdrzur fiovrii)r ■j-err^ f(E, d-/.pt6i3Te- .■iirixi lioiiiiiics coiporcas ratiociiiatioiies a(I'eriiiil. 

pov (3) i7ttixe(|oj[jiat. Ouy ipiTjSk, Tt? f] dvdyxT] ToiJ Ego vero sic rcspoudco ; Senipileriiiiiiiiie sit Filio 

Xijyou. Ei •fip f,pzTat xaT* auTou; -h Ttau36[jievov, nascl, iieciie, nonduin dico, qiioadusque illud Scri- 
oux f,pxTat TtivTto; T?) (tf, Ttauai;ji£vov. Ti Totvuv dTto- D piunc : Ante omiies colles giijiiil mc", acciiratiiis 

(favouvTat Tzzft. ^\j-/ri;, t) tt,? iY-ceXtxf,? (fjseto; ; Ei expendero. liliid aulciii nou video, qiiaiu ncccsjii- 

[jt£v TJpxTot, xa\ TtauasTaf ei 6e ou TtauaeToi, 5f,Xov, riuin sit Iioc eoruin argumcntuin. Si eniin, iit i(isi OTi xot' ouToJ? ou6b fjpxTOt. 'A/.Xi (jif,v xa't f,px-at, 
" I Joaii. III, 2. '■' Til. I, 2. " Piov. viii, 25. 

(91) Qaf/j)'icu{isr. Diio IV^gg., Or. I el Coinb., 
Gap.^if^Bo^jiev. 

(9.")) XeSdcfiior. Rcg. a, i£;jtv(jv. 

(90) Xaficii.iezeri.. Coisl. 1, ya;j.£pTti5t. 

(y?) rto narfi. Occsl iii Ueg.bm. 

(98) rerrr\zoa-)-irrx\zor. Uill. ad niarg., yiv- 
VT.Ta Yivvr,TOv. aiuiit, aliqiiaiido id coepil, qiiod linein liabilurum (90) ldi(jTy\zcr. Par., di^fiTr^To;. 

(1) FJcuyOPirai.. Cnnili., ivTet5axOf,va, 

(2) 01 ciojiatixol zu cujiuziku. < Coi (loi ei cor» 
porea. i 

(?) 'kxfiSiczspcr. Rcg. bin, quatuor Colb. Ct 
Or. 1, axp'.6tT).;. 91 S. GUEGOftll TIIEOLOGl 05 

esl, profeclo iil noiKoepil, q\un\ riiuiu non csl Iia- A xai 0'j r.auci-^i. Ojx apa ?)pxTai xat' auxoj^ 'j^ liiliinmi. Quiil crgo dc aiiinia vcl dc an^H-lica na- 
tura proiuinliiibunl? Si principiiiin Iiuljuil, (liiiMn 
quoqne h.iljeliil : ^i aulciii (ine caieliii, secuiKliiin 
cos iiiiinic princi|iio (nioqnc lianc caruisse coiisiai. 
Alqui el priiicipiuui liabiiii, nec unquam esse desi- 
iiei. Falsuni esl itaqiie quod aiiinl, id, qiiod fiiicin 
liabiiuruni cst, prineipiuni quoiiiic Iiabuissc. Eiiiiii- 
vci'0 doclriiia iioslra lia\; csl : LU cqui, ct bovis, cl 
boiiiiiiis, ac dciiiquc uniuscujiisqiie caruiii rcruni, 
quiB sub idcm genus caduiit, cadcm cst defiuilio ; 
ac quidquid dcfinilionis biijuscc pariiccps csl, boc 
cliain propiie ilicilur ; quUbiuid ;iuteni particcps 
non csl, lioc vel iion dicilur, vcl certe iinpropric 
liicilur : eoJeni niudo nnain quoqiie Dci esseiuiaiii, 7:a'ja(5,aJvov. '() ji.kv o3v i][j.i-:zpoc Uyo:;- "Qar.^p it:- 
~ou, xa'i pobj, y.a\ ivOpwTOU, xal ixasxou TiiJv Oii:?) 
To (xi>-h z'.ooq. sT; Xiyoc (4) £aT[v • xa"i 3 \i.k\i Sv piETixTi 
TO'j Xiyou, ToijTO xal xupcu? XijEuOai (S)' 3 S' olv [J.i] 
(j.ETixjl, '^oiJto ^i [i-T] XiyeoOat, i^ jjiij xupctusX^ysaOaf 
oiJTWok xa\ 0£ou [Aiavouatav sTvat xa\ t(>uaiv,xa\ x),t)- 
3tv, xav STitvotai.; Ttj\ otatpou[jtivat; juvotatpriTat xa't 
TJt oviij.a-a ■ xa't S [isv av xupto); XlYi^tat, toijto x«\ 
slvat 0;ov • 6 S' av ^ y.aza tp •jstv, ■uoiJTO xa'i aX^rjOw; 
dvojii^saOat • EiTrsp [).Tr\ ev 6v(5[jiacitv, d).X' £v irpiYiia- 
Cj(v ECTtv ■?i(Jttv f] aXifjOsta. Oi Sk, W3-Ep oeSotxiiTS?, 
[iri -ocvTa xtvetv xaTi Tf,; aXtiOsfa?, 0£?jv [jlsv stvai 
Ttv Vtfiv 6iJ.oXoYO'jatv,oTav^ia!i0toat TtoXi-co) xa\ Tai? 
[iaptuplat.; (())• 6[j.wvu[xov 6i xa\ [Ji(5vr,f xotvajvo'JVTa el naiurain, ei aiqicllationem esse, lametsi per co- B xri? xXf]t7£io;. 

gilaliones quasdain dislinclas, noiiiiiia quoqiie siniul distinguanlur : ct quod qniilem proprie diciinr, 

id etiaiii Deiiiii esse ; et rursus qiioc' nalura siia sil, boc quoqiic proprie luiiiciqiari : siqiiidem 533 

noii in iiiidis iioiiiiiiibus, scd iii rcbiis nobis vcrilas sita csl. Al isti perinde ac pcrliinescaiil, ne (|uid 

adversus vciilaleiu iminoluin reliiiqiiant, Deum qiiidem Filium esse fatciitur, cuin Scriplura! ac au- 

ctorit:itum tesiimoniis opprimantur; sed'xquivoce Deuni dici, ac iiominis solius participcm essc coii- 

teiidunt. XIV. Ciim aiitein liaiic ipsis objectioiiem siilijici- 
nius : Quid crgo? non proprie Deus est Filius, 
(|iiemadinodiiin id quod piciuiii esl, nonest aiiimal? 
Qiioiiiodo ergo Dcus, si Deus propric non cst? Kc- 
spoiident : Qiiid probibcl, qiioniiiuis, ct b^rc a^qui- 
voca siul, el proprie ulriiiiii|uc dicaliir? .\c nobis, 
el lerrestrcin, et mariiuiin camm profereiil, qni. lA'. "OTav Se avOuTO9ipto[j.;v aizoi^, T! 0'jv ; oo 
xuptojf (7) ©eb? 6 X'Ai, Cinzzp ouok s<JJov Tb ysyP^i"-" 
\i.iw!; T.ui^ ouv @Ehi, ei [;.)] xupttov ©ed?; 'VI ykp 
xtoXuet, 9aci't, xa\ (5[Jttovu[).a Ta'jTa elvat, xaV xupEoj; 
d[j.t|)OTcpa XdYe<jOat; Ka\ irpoiotaouatv f)[JiTv t?)v xu- 
va, Tov )(epaatov, xa't t?)V OaXdTTtov, d(JLtovu[jtd ts Sv- 
Ta, xa\ xupiojj (8) XeY(5[Jteva (eaTt •(ap Tt xa\ xotoij- ciiin sub eodem noininc divcrsain sigiiificationein C tov eloo; ev Tot? 6[j:a)VU[jtot?' xa\ etTe Tt dXXo t?) auT?) bubeant, proprie lamen diciiiitur. (Est eiiiiii bujus- 
niodi ijiioque specics qiKcd;iin i:iler .'ciiiiivoca ; el si 
quid aliud, quod eailciii appellatione iilalur, ejusqiic 
per^quc particcps sit, cuui iiiiciiin natiir;e raiioiie 
dissideal.) At, vir 0|itiinc, ciiiii illic du:is naluras 
siib eadein appelbitione collocas, iicutram aliera 
proesi^iiiliorcin iiiiniducis; ncc altcram prioiein, 
alteram poslcriorcm ; nec deniqiie alieram qiue 
magis, alteram quse ininus sii id quod essc diciiur. 
Neqiie eniin qnidquam coiijnncliiin csl, qiiod banc 
Ipsis iieccssiNilom allcrat. Non ciiim liic cauis nia- 
gis canis est, quam ille cnnis, lioc cst, mariiius 
magis quam tcrrcstris, vcl contra, terreslris magis 
qiiam iiiariniis ; ciir eniiu, aiii qii:i raiionc? Scd 
iii rebiis, divcr.'?!^ qiiidciii illis, vcriiiii pari lionore 
pr:iditis, conimiinis cst appellalio. Ilic vero, cum 
Deo vencrationcin adjiingas, cunique supra oinnem 
cssciiiiam cl natiiram essc dic.is ((jiiod Dci solius 
osl, cl vcliil diviiiiiatis natura ), ac deinde Palri 
quiilcm boc Iribuas, Filiiiin aulcm privcs, alquc 
siibjicias, sccunilasiinc illi bonoris ct adoralionis 
parles assignes, qiiamvis verborum syllabis ;cqiia- 

4) At';-cc. Tres r.nlb., opoc, cdcliliilio. > lieelc 
qnidini; alquc Iiic ctiaiii "aoy'''; eaiiulein siguilicatio- 
nem babcre delict. 

(.'i) AKxerOdi. lias. ed., Xe-j-eTai. 

(()) A6y(fl xnl ziar ittifzvflaic. < Ex ScripUira cl 
auctoiiiaiibiis. i Piuamiis liic < Scri|iiiir;iiii sa- 
crrim > pcr vocem Xii-,-!;) signifiiari ; iioii aiilciii < ra- 
lionciii, i utvcrlit iJdb.qnac profccto adasscrcndain TTpoaxp^Tat (9) ■jrpoGr]Yt'pta, xaV [jteTexsi TauTT,!; eir- 
{ail?, TT^ 'f uaet StsaTTjxtJs). 'AX).' sxst [jtkv, w fiiXTtaTe, 
6'Jo 9uaet^ TtOe't? \iT.h ty]v auT7]v TrpoavjYoptav, O'j0tv 
d(j.sivto Ttiv eTipav x^? eTepa? eiadYei?, ouSe Tijv [J.kv 

TTpiTSpOV, TT]V 6k UaTcpOV, OuS^ TT]V [Jt^V [j.aXXov, Ti]V 

os TJTTOV ouaav ToiJO' o-sp XsYSTat. OuSk ^dp Tt ouv- 
e^suxTat t'j TauTT]V T^aptfO^i aifzaXi tt]v dviYXiqv. Oj 
Yip 6 [JLcV [jiaXXov xutov, 4 6e f,TTOv to'j ^T^pou xuvi;, 
olov 6 OaXd-Tioc tou xspiaiou, r\ b xspaaros ^[XTraXiv 
Tou OaXaTTtou* oti Tt y^Pi i) xaTdTiva Xi^yov; 'AXX' 
sv 6[jioTt[xot? •TTpdYlJiaat v.a\ 6ta<f6potc, ■?] xotvtovta 
iTfi xXTjaeo)?. 'EvTaiJOa 5k Tto Osto iiapaCsuYvij? t?) 
asSd7[j.tov, xal t'j u-sp •ridaav ouatav stvat xa\ tfuaiv, 
3 [aSvou ©soij xa\ otove\ tpuat? 0s6ti(]tos, ctTa TtJJ Ila- 
Tpi p.ev ToiJTo Stool)?, t6v Yt6v cit aT^ozxipGiM xa't utco- 
TiOst?, xal Td SsuTspa vii[j.tov a^JTto tti; Tt[j.T]? xa\ ttj? 
T:poaxuvT]astoi;, xdv Tat; Q\>'lXa^Jaiqyo.pi^T^i:h 6[J.otov, 
T(o 7:pdY[JiaTi ttjv 0e6TT]Ta -epixi-Tst;, xa\ (.leTafiai- 
vsts xaxoupYoJ? dTi6 Tiii; t6 taov l-/o\i<:rfi 6(j.o)vuiJ.ia?, 
e7r\ TT]v t4 [Jtr] "laa auv5£ouoav. "flaTe 6 fpar^ii'; aot, 
xat 6 Ctov dvOptora; [jiaXXov, i^ ot toO u7io6eiY(J.aTo; 
x';vs? Tji GsiTYiTt 7TXT)atdsouotv. "H 5b; (10) d(AcpoTd- 

Vcrbi divinilatcm non esl idonea. 

(7) Tl cvr;cv. Sic Ueg. b, Comb.,eic. In ed., 
t! o'jv 6. 

(8)"Orr(7, xal xvplbK;. Sic Or. 1, aliiqiic codd. 
In ed., Td6vTa xupiw;. 

{'.))Ilrrrxt>ilTai. Conib., rpoaxs/pT]Tat. 

({()) '"// (^('( , cle. « Vcl largire uliiqne :cqiialcm 
nauirx digniialcin, i eic. Ncinpe, cx supposilioiic 93 OUATIO XXIX. Tlli:OLO(;iCA III. 91 potj, i"jJit£pTT)v y.oivu)v£avT?ic xXif;3tW?, oilxoj 51 y.j\ \ iitatcni ipsi largi.iris, rc ipsa lamcii (liviiiita(cn) ci TTjv diiottiJLiav TOJv (fOistov (II), £l xa\ Statpopou? 
ToiOxa; citjiyei;" xa\ xaTaXiXuxa? aou toIi? xOvo?, 
o'J; i^^upci xata tti; avtiiTritoj. Tt yip ^tpjXo; Tr,; 
i,ao)vu{jiia;, et -b i[iiTi[jiov [j.t) Ixoiev (I^) otTOpi lou 
6taipo'J(/.£vot. Ou i'a.c i^v' (13) i(j6xiy.a. oii^T);, dXX' 
ifva dvt(j(5T!ijia, icpi; tijv 6;ji(ovj{ji(av, xa\ tou; xuvag 
xaTi^fuys;. Iltj; &v ti; sXj-cxO;(t; (jiaXXov, xa^t JauTto 
(j a/(ili£vo;, xa\ Ocottiti; ampiitas, ac vcicratorioal) lioc liomonyiniic gcnern, 
qiiod a!(|iialita(cm coinplcctilur, ail gcims illiid 
ir.iiisis, (|iiO(l rcs a;iitialcs iiiiiiiiiie coiincctit. Ac 
|iioiii(!c, iit qtiidciil argiinicntari iiistiliiis, pictiis 
illc ac viviis liomo, ad (livinitatuiii aduiiilirandani 
propiiis acfCiliiiil, qiiani caiics, qiios cxciiipli caiisa 
propDSiiisti. Aliiiipii iilri(|iii', iit iiomcii cominuiio, 
sic cliam paiein naliun; di^'iiil:itciii (riliiic, cliaiiisi 
rilvcrsas eas imliicis ; aiqiic ila caiics illos tiios delcveris, quos ad proliaiiilani Patris ac Filii ina-ipia- 
litaleni 534 i^sfosii-^sli. Quis eiiiiii liomonyinia! rrnclns, si digni(ale pares siiil, ipii a ic (lividiiiiiin? 
Nec eiiim, iil cos lioiiorc iriqualcs, scd iit disparos oslciidcres, ad liomonyiiiiani illain, cl caiics coii- 
fiigisti. Quonain niodo qnispiam icagis coiiviiici queat, cl seciini ipse, et ciiiii diviiiilatc piigiiarc? 

IK'. 'Eiv os Xs-,-iivT(ov T;[jt(ov, OTt to aiTtio ixil^o)'/ I( XV. Jani si dicciiiiliiis iioliis, Patreni, qiiaiitiiiii 
6 llaTr.p TO'j Vio'j, -pojXafiovTs; ttjv, Tb 51 (14) at- ad cansani, Filio mnjorcin csse, ipsi liaiic proposi- 
Ttov cpuj£t, TTpoTaTtv iT.ziTOi, Th [i£t^'ov TTj tpus£t, lioiiem assiimant t At csiisa nadira ; posleaqiic coii- 
auviyiojtv ■ o'Jx oI5a raTcpov sauTCj.; TapaXoytJov- cliisioiieni lianc siiliiicclant : Ergo iiiajor iialiira ; 
■tat, T^ TO'j; Trp?)^ oug 6 Xriyo^. ()'j yipirf.tu; (ri), oca liaud scio, scipsosiio polius, aii cos, ciim qiiiliiis 
xaTa Tivo? XiyETat, TauTa xa\ xaTi Toij uT:ox£t;AEVOu dispiilanl, capliosa liac arguiiiciilalioiic circiiiiivc- TouT(j) ^T^GTjTETat • (iXXi OTJXov xaTJi Tivo;, xa"t xfva. 
'EtoI t£ xioXusi xapik TauTTjv TiptiTajtv ;:otr,dJt;jt£vov, 
Tr,v, oTt '0 naTT;p [Ji£i'Co)V Tfi (fujEi, fctTa TrposXa- 
6<yvTa -h, 'Ii'J3£i 5k o'J TiavTtoj [).£t^(ov oooknaTrjp' 
£vt£'jO£v CTuvay.ay£tv Th (ji£tJov ou iravTO)? [ji£t?ov 
i^, '0 naTi;p ou itavTio; IlaTfip. Et pouX£t 6£ ouTto;- 
'0 &thq, oCiata' 'H cjata Sk, o'J TtavTco; 0e6s' t?) niaiil. Ne(|iie enim siiiiplicitcr, qiiacciiiiqiic de ali- 
qiio diciintur, eliani de co, qiiod ipsi siilijecliim esi, 
viicunliir ; scd pcrspiciiiiin est dc (|ii(), et qii:ciiani 
dicaiitiir. Alioqui qnid proliilict, quoiiiiiiiis ipse 
qiioiliic allala liac proposilioiie : Palcr iiiajor na- 
(iira cs( ; ac dciiidc assunipta allcra : N:iliira au- 
(cin noii' oninino niajor, nequo Pater ; iia pnsireino l;r,? aiiTb? suv:iyay£ (I6)- *0 0£6c ou TrdvTO); fl£6?. C5>iicliidaiii : M:i]iis igilur non oniiiino majiis ; vcl, 
'AXX' otijtat, TTapa t6 Trf, (17) xal iTrXti; 6 irapaj.oyt- Paler non omiiinn Pater. Aiit si iiiavis, ad liiiiic 
tr!j.6; ouTo;, tbc; Tois T:£p't Ta'jTa T£xvoXoy£tv (j'JvT)G£i;. C niodiini agam : Deus cst esseiitia : Essenlia iioii 
'l![jttbv yap 7(5 /^erCor TTJ TO'j atTtou 9U(T£t otoovTiov, omiiino est Deiis ; qiiod seqHiiiii ipse coiicliide : 
t^^^JTO^l t6 TTJ <pu!7£t [iiifov ^Tiayouatv Ibrj-izzp av(l8)£t Ergo Deiis non omniiio Deiis. Vciiim, ni fallor, ab 
xa\ X£y6vT(jjv fi^jttbv, oTt 6 o^iva v£xpo; avOpo)-oj, eo, quod seciiii(liim r:itioiiciii (puiiiiikiiii dicilnr, .id 
ct-X(b; £7Tr,yovauTo\ t6v avOpojTOv. id qnod siiiipliciterdiciliir, cajUiosc priigrcilitur li;cc 

3|giiiiieiilalio, qiiod arlis liiijiis stiuiiosis usitatum csl et familiare. Nam cuin nos lianc vocein, mujns, 
caiisa; iiatuia; (ribuaniiis, infeninl ipsi, caiisam naiura mnjnreni esse. Quod pcrinde est, ac si di- 
ccnliliHS nohis : llic mordnis liomo ; infeneiit ipsi : Ergo lioiiio. 
1'J". 'Ex£Tvo Oc TTtb; 7i:apaopiifi(j);j.£v, oijosv^^ fJTTov XVI. Qiioiiiodo aiilcm isUid, ([iiod ccrte non mi- Tibv £ipTj[j.£vtov ov (i^tayasTOV ; '0 IlaTrjp, tpT;c;'tv, 0'j- 
crta?, i^ ev£py£ta? 8vo(jta ■ ibj ii[j.-.poT£p(oO£v f)[ja? of,- 
ffovT£?. Ei (J.EV oudta; tp'f;!jo;j.£v, :iuvGT;aopt£vou; JT£po- 
. o'J;jtov eivat t6v Tlov • eTT£tOT; |j.ta [jikv ouita 0£oij, Taij- 
Tr,v 51, tb? ouTOt, TTpoxaT^iXritfEV 6 U!3.-:r^p- ei 6koV£p- 
y£ia j, TLOtT^^jta latf tb; o^jto/.oyf, lovTa;, aXX' cJ y lvvrj[ja' iiori adiiiiralioiic digiiiiiil cst, qiiaiii qu:c siiperiiis 
dicta suii(, pra!(crniil(cmiis? Palcr , inqiiiiint, vcl 
esseiilia», vcl aclioiiis iioincn cs(: sic eniiii iios 
utriiique i(a aslrictos piilant, ul milla ralionc ex 
coruni vinciilis clalii possiiiiiis. Si ciiiiii essciiti;e 
noiiicn csse liixcriiiiiis, asscnlicimir, ut cxisliiiiant. ou yip 6 Jv£pYtbv, exeT ■j:ixvt(o? xaV t6 sv£pyou[jtEvov. Filiiim diversaiii a P:ilre cssenliani lialicre : qiiaii- 
Kx\'::tb5TWTT£7io:r,'/{6Ti TauT?)VT?j7T£roir,[j.£-jov, Gauptd- D 'l'i'P''''*-'"' ""•' !>i( Dci cssciilia, qiiani Palcr, ut Eunomianoruni, ct cxeiiiplo tanum qiiod afferc- 
baiii. 

(11) 'I>vcrem\ P:ir., aliiqiie noniuilli coiliccs, et 
Bas. cd.,TTi? tpjaEU).;. 

(12) Et zv 'i(Tor/jior fi)} Kyoif-r. t Dclenda e-^t, iii- 
qiiil liillius, parlicula ncgaliv.i p.f;, qii;c e\s(at iii 
llcrvagiano codicc. » Coiidjclisiiis primiim rcpiigiia- 
vil.scil (lciiidc coiisciisil. Nos vrro ncgativ:iiii liiine 
particiilain iiiiiiinie dclciiilaiii ceiisemiis. Grcgnriiis 
ciiint Eiiiiomiaiios rclelleiis, oslciiillt propositum ali 
ipsis 6pi(ovup.ia^ cxcni|iliiiii, ail :viiualilalciii qiiaiii- 
(laiii specie teiiiis iii pcrsoiiis scrvandain, jiic|iliiin 
essc ; c(, qiiidi|iiid iiiigenliir, |iarein iion lialicre lio- 
noris dignilal.:in, id qiio I ila dividiinl ; ncc dciiiqiic 
00 aiiinu) caiiiiiii 6|j.(jjvu[j.tav ab ipsis indiiclaiii essc, 
u( oari disnilate osse iioisuiias ostciidcrcnl, sed ul iiiiparcs proliarenl. 

(I3) Oii Yaplr. Sic Coisl. I c( 3, Or 1, Par., 
C(c. Dccsl tva in ed. 

n 4) M. Decs( iii iioiinullis. 

(15) Ou yap d.r.Uoi:, c(c. Scliol. : 0'j yip 
oia xaTa tou atTi'o'j XiyETat, xa\ xaTi to'j tfiu- 
azv i Noii cniiii (|ii:cciiiiqiic de caiisa diciinlnr, dc 
eo eliaiii quod esl. ii:iliira diciiiuiii. 

(Ifi) Xvrdyaye. Duo Rcg. cl Or. 1, 3'jvay£. 

(17) Ilap^ zo .-ti]. Reg. a, T:apaTpo'::f,. Coisl. 1, 
■7rapaTpoT:f;v. 

(18) "ilcxp.pur, ctc. Sic cX|ionit Elias : « Perinile 
scilicet fariebant (Eiinoiniani), ac si diccrcnl : llic 
vcl ille lionio mortiiiis noii rcspiral : ergo oiiinis 
lionio iioii rcspiral. Vcl, jEiliiops albus cst douli- 
bus : crgii lolus albus csl. i 95 S. GREGORil TIir-OLOGI 96 

censeiil, jani aiile occiiparil. Siii aiilciii aclionis, A C^tv^f^aojcjiv. X^copaavfioiuStjv OiJitov xa\ aOtb^t^v 
creatiim csse faleljiiiiur, 535 noii giMiiliim. l'l;i Sia!p£Giv, eitwvoJo t!> £Tspov SiJaaOai ^jvivaYxatov, 
ciiiiii esl ageiis, illic qiioiiiic oiiiniiio id qiioil .Tgiuir d)./,i [xt] ta ouo Scacfuyiivta, Tfitov Ei-tiv aXrfiiazz 
esse necesse csl. Ac iiiiraii se (liixMil, qiio paclo pov ■ o-t oOie ou7iac ovojia 6 natr;p, oi aojcoxatot, 
facliiin ciini faclore iilcin csse qucal. Me i|iioqiic c-ijt: EVEpyeias" axiffJdj; ah xa'i toCi too? £/£1 upo; 
ipsiiin veliemcnler li.xc (Hslinclio veslra pennove- t?jv l"iiv 6 natr,p, fi 6 Yii; -pi!ij -M riatipa. 'C; 
rei, si inilii clnoniin allenilriim necessario admilleiH vip -ap' tjijiTv al x).f;3£ij autat ih Yvfjcitov xa\ oi- 
iluiii cssei, ac non poliiis, ulraiiiie (lisjuiiLlioiiis xsiov Yvcopi^^ouicv, oOtw xax£t tr;v toO y^TS''''''!!-*^'''''^ 
parie viiala, lerliiim alii|iiiil veriiis dicere licerel. Tcpo; ti y^T^'''''')''^^? '^lJt''?'j'tav ar|[jLaivouicv. "EatijjS^, 
K.'c cnim c^sciilia; iiomcii esl Palcr, o viri .iculi»- u[jicov x^l^t^ '«^('i oJaia^ (10) ti; 6 riatfjp- ajv£iaa?Et 
simi, iiec aclioiiis; sed rclalioiiem eam indical, tov Vi'jv, oux a"/.Xotp!toa£;, xati tij xotva? £v- 
(juaiii Paicr erga Filiiim lialiel, vcl Filius crga Pa- voia^ C^O), xa'i trjv tcjov XAf,a£cov toutcov Suva[Jiiv. 
Irem. Ut ciiim apiui iios Ikcc noniiiia gerniaiiaini "Eatoj xal evspY^tac, £i toiJtoSox;T' ouS^ oiJtoj fiixa; 
(liiaiiidaiii coiijniiclioncin ct iiecessitiidiiioi» decla- a;pfi3£t£ (i'\). Xii-h 51 (22) touto £vr,pYr)xco? av ei'Ti 
rant : ad eunidein niodum illic quoqiie genilorcm tJj ifjcoouaiov, i^ xa'i (23) atoTio; a).).co; f) tf,; Tt:p'i 
ac genitum eainilem naliiram liabere significanl. B toijto ^vipYeio? intoXTicJ/t.;. 'Opa; 6-oj? u;jtojv, xa'txa- 
Seil sil sane, iii vcstri graliaii), Palcr esseiili.'fi 110- xofxax^Tv iOsXovtcov , ta; atpo^a; Sta^euTOfiEV ; 
nien : Filiuiii iiiiqiie siniiil iiilroduccl, non antcm 'E-e^l S£ aou t^ sv toTc XoYtT[JioT; xal tat; atpo- 
rcniovcbit, ct aliciiabil, ut et coiiimuiics nolioncs ^aT; a_uaxov 'iy'jti>\).ty, tScojjiiv aou xa\ ti]v ex tuiv 
fcrunl, el ipsa liiiriim iioniinum vis ac facultas. Sit Osiojv XoTttov iaxuv, av aoa Sjlrj xavteiJOsv ■rcetOetv 
ctiain aciioiiis, si ila videiur: ncc sic quideni caii- fi[Jta;. 

sam obliiicbilis. Endcni cnim iiioilo dicemiis lioc ipsuiii egisse Patrem, ul consubslanlialis ipsi Filius 
essel; clbi alioqni absurdit.ile non caret linjusinodi aclionis opinio. Videsrie quo paclo, qnamlibcl iin- 
probe ac inarigiie piignare sliideatis , capiiones tameii vesiras efliigianius? Qunniani autein inviciuir 
iliud liium iii raliocinationibns ct argnliis robnr cognoviiiuis, videanuis jam quam viin in diviiiif 
oraculis positam liabeas, si inoilo biiic quoqne iiubis dogiiia tiiiim persnadere noii grave ducas. 

XVII. Nos quippc cx iiiagiiis cl cxcelsis voci- IZ'. 'H[.t£tj [j.£v ■(xp k/. [jieYaXtov xa\ u'.J/r|Xcov tclj» 

biis Filii diviiiitaiem perccpimns, ac. pra\dicamns. ^covcTjv, to'j Viou tr;v 0£OTr,ta xa\ xat£tXf,9a[jt£v, xa« 
Qiiibus landeni? His iiiinirnii), Deus, Verbum, qnod ^^ xTip'Jaao[i£v. Ttvoiv to'Jtojv,- Tfj; OeJi?, tijc A^yo?. ' 
iii priiuipio crat, et cniii priiicipio, ct principiuni : £v ipxi). 6 p.£ti tfj; apxr,?, f) apxf)' 'Er dpxrj ?|r t 
nl iii liis locis: In i»iiuiiiio erut VerbHni, eC Ver- Adycr, ical AcJyoc i)r xpbq zdr &edr, xal &sdt 
biim erat njtud Deiim, et Deiis erat Verbum "; el, '1>" o Adycc ■ xa\, Meza cov i\ dpy.n' xa';, '0 xa 
Tccum principium "; el, Qici vocal eam a gcnera- .lCor avziir d.id xerswr dp-/j]r (21). 'Et.eiot] Vtbj 
tionibus iirinciiiiiim '«. Ad hxc Filius unigeiiilus di- [J.ovoY£vr,c, '0 ^ioroyerfic: Yld^, 6 &r elq xbr xdj,- 
cilur: lniiiciiitus Fitius, qui esl in sinu Palris, ipse ~or roiJ ftazpi^-Q, ixsTro^ ili7ip'i(TaT0. '06?jf, 'AXfj- 
ennrriivit ". Vi;i, Vtiilas, Vita, Lux : Eijo sum viu, 0£ta, Zcor,, <I'oj; • 'Efcb sifii 7) cSdQ, xal i) dai]- 
rerilas et vila ■" ; cl, EijO sum tux muiicli ". S.ipicii- Osia, xal 1) C*o/;- xa\, '£70') sljti zd ya>c zov k6- 
lia, Polenlia ; Clirislus DeiiwienHa el Dei sapicnlia ". crjtov. Zo-f ia, A':va(j.t; • Xpic-zd<: &f-:cu 5vra{ii(:, xa't 
Splendor, Cbaracler, Imago, Sigillum, ul in Iiis ©eoi; crojs/a. 'A';iauYaa[.ia, Xapaxtfjp, Etxcbv, Impa- 
verbis: Qiii ciim sil spleiiUur glori.v " ; cl, Clia- Yt';' "Oc <Sr d.raurac-jia r;]f SoOk' "a^t, Xa- 
racler substaniiv ipsius '"' ; cl, /mni/o fcoHi/al/s '' ; paxziip t^q v^toczdcrEUc: avzcv- xx\, Elxwr rriQ 
et alio loco: (li(«m Patcr siynavil /Jc»s °-''. l>oiiii- ci^nOcjDjroc ' xa\, jTorircr Y^P ^' /^«^';/' '"«^J-^P»)''- 
nu3, Uex, Eiis, Oiiiiii|ioteiis : Vluit 536 Dominua crsr 6 &eoc. K^^pto?, DaatXeu?, 6 "Slv, Ilavtoxpa- 
tgnem a Domino"; cl, Yirga dircctioiiis virgarcgni D tcop • "E6pe^sI<vpt0Q .tvp aaph Kvpiov y.:i::, 'Pd- 
tiii " el, Qui crul, iiui esl, et ciiii venlurus esl omiii- eScQ svOiiznzoc:, i\ ^deSoq T7iq .Baci.leiac: crou ■ 
potcns ille ". Qiirc pcrspicnc dc Filio diciintnr, sicut xa\ , 'O otr, xcd 6 7ir, xcd 6 spyviieroq, xal 6 .tar- 
ct alia pliiia, qiuc canulcm vini b.iliciit, qnonim zcxpdzcip. la^fc^j; r.zpX tO'J Vio'j X£Y(i[«va, xal 

"^^Joau. I, 1. " Psal. cix. 5. '" Isa. xli, l. •'- Joao. i, 18. " Joan. xiv, C. J" JO''ii-/i', 12. 
" I Cor. 1, 2.S. "llcbr. 1,5. ^' ibid. " Sap. vii , 2G. " J'jaii. vi, 27. " Geii. xix,2.i. '» P, al \liv, 7. 
" Apoc. 1, 8. 

(10) Ot'c-('(/r. « Eslo, Palcr sil csscnliu! iiomfn. 1 (2^)) 'mfrt/. Tics licsg. cl Or. 1, ei xat. 

Sic Rcg. Cypr. Sic etiam lcgcndum snadenl, (21) '(> xa.lujr uvzi\r d.id ■^■erswr dpxnr. In 

qiiic scquuiiiur, Sitco -/.at ivep-ceia;. Iii cil., ou- LXX Irgiliir, dnzhyzwiC)'! ap-/r,c. i Qni vocalcam,» 

cia. Bill. : « csseiiiii (pia;dam. » ncinpc, 6ixa;o;uvr,v, < jiisiiliam, a geiicrationiim 

(20) KuTd Titr: xoiriiq krrolaq. i Qnis cnim, iii- priiicipio » Vnlgala voro sic li:il)Ct : « voians ge- 

qiiii Elias, lanifalniis, ul cogilct Filiniii allcrius iieialioiics ab cxordio. 1— « Adiinlal Elias, iiiquil 

u»sc(iuani Paliis iiatiir« ? > liillius, « iii plnrilins ,'xfiiiiplaribiis 4p/r„- Icni, 11011 

(21') A;/,i;c-£rf. Sic plurcs Rcsfc'. Ct Colb., Or. 2 ct ary/r,iy "^ i''''"' ^''' '1'""' •' yciicr.ilioniliiis scmiiUcr- 

Coiiil.. Iii (•il..£va;pf,j£t£. iiis. Pono iii cd. li.is. inscriiiiliir scx l;iic:c ipiic 111 

22) AiJrc^ft. Kc'g. Cypr., aliiqnc Ilcg. cl Colli. millis aliis codd. icpeiiuniiir; cl saiie iiilcrprcleni 

autb vctp. ■ poiius quimGregoriuin insuiu rcdoleiil. • 97 OKATIO XXIX. — TIir:OI,OGICA m. 93 03a TT,; aJTT;; ToOxoi; k<s-\ o'jviix:(or, wv oJSiv ir.i- A 'liliil ;isrililiuiii cst, iicc I''ilin, niil Spiritni saiicto 
XTr^TOV, ojoi u5T;pov TO) \'iCo TpoaYsvypi.cVov, fi Tio |i(islerius ••icccssil, (iuciii.'i(ImioiIuiii nec 1'alri. INei)ue 
Ilv£'J[ji.aTt, (IjiTsp 0'JSs a\jz<l) xio IlaTo!- o'J •(•ap tx ciiim cx accessioiio perfeclio ipsis coiiiparala esl. TtposOV^xT)? tIi teXeiov (25). 0'j yi.p f,v, ote aAoyo; 
rjv o'J6k ^v, ot; o'J IlaTTip • o'Jok tjv, ot£ o'Jx a>.T,Or,?, 
j", aio-;o?, r^ douvaToc, i^ Cwf.c ivSjf.s, i) ),a(;irpOTr,- 
Toj, f, aYaOdTTjTo^. 

III'. i^'j 6s jxot xaTap;Ojji£i nph; Ta'JTa, t3[ ttj^ Ayv^o- 
[jiojiJVT,? (20) (ir jjiaTa, Ti, 02(i^ pi.O'j, xal OeJi; ujjkov, t6 
jjisl^aiv, t6 IxTtK, xhiTzoi-i]az, tb ■f)i'(acr£V. Ei p0'j/st 
£J, xa\ t6 oouaov, xal t!) u-Trrjxoov • Ti oso^oxe, t5i cijia- 
Os, Ti EVTSTaXTat {il), t6 a-ijTaXtat, Ti ptf, o'Jva- 
aOai d^' ia'jTO'j ti -oteTv, ^ )i-,-;tv, i] xptv;tv, t) o(o- 
pjtiOat, ■i) pouXEiOat. "Kti 5i xat Ta'jTa' Tr]V 
fivvotav, tt;v u7T0TaYf,v, Tr)v sOxW ''^'l^ 6p(0TT,aiv, Tf^v ISdii ciiiiii Palcr Vcrbi iiiiqiiaiii cx|icis fiiil ; iiec 
iiniiuaiii fuit i|iiiii Taicr essel ; iicc (lciiii|iic iiii'|uaiii 
voritate, sapieiilia, vinliiis, vila, splciKlyie, aul lio- 
iiilatc caruil. 

XYlll. Tii iiiilii contra, ilias iiij^rati aiiiini liii 
voces ciiiiincra, lias vidclicct : Deiis iiiciis et Dcus 
vcster"', niajor ^^, crcavit ", fccit ^', saiiclilha- 

vit ^'; scrviiin ''' cliani, si ila liilict, ct obe.licnt " 

acljiiiige; atqiie li;cc etiaiii, dcdit ", diilicil ", 
niandatnm esl ^', iiiissus cst " : illud etiiiii, qiio(J 
a seip'0 qiiidqiiaiii faccre iion pnssit *° aiit loqni '■', 
aiit jiiilicarc '•', aiit dniiare " , aiit vclle ''. Iluc TtpoxoTojv, Tfjv T£X£t'(oiiv. IIpojO;?, £1 §o'JA£i, xal R adilc ignoralioiicm, siilijei-lioncni, prcceiii, iiilcrro- osa TO'JT(ov T-^KStv^Tipa, t6 u7:vo'jv, t6 Trstvrjv, xh 
xoraav, Ti SaxpuEtv, t6 OYiDvtav (28), Ti uT:o6'J£c0at. 
Ta.-/3. S' av (iv£t5iaatj xa\ Tiv aTaupiv, xa't t6v Oava- 
Tov. Tf)v yap IvEpatv, xa\ Tf,v dvdXT,(J/iv irapTjativ 
jjtot Sox:t^, ir.ziOTj Tt xa't 71065 i^llJKov iv TO'JTOis £up!- 
oxETat. lloXXJt 6' Sv Iti Ttp6; TOUTOt? a^TrspijtoXoYr]- 
aaij, £t po'JXoto ajvTtOsvat t6v 6iji(i'jvuix(5v aot (29) 
6ih't xa"t 7:ap£YYpaT:Tov, fip.rv o^ dXriOtviiV, xal 0^6- 
Ttljtov T(o IlaTpt (50). To'JTfov ydp (51) sxasTOv, o'j galioneni, profecUiiii, coiisuiiiiiKitioiicni. Addcetiain, 
si ita placet, quae liis adlnic abjecliora siinl : D.ir- 
niire *', esurirc '•'', faligari *', laciyiiiari '", iiioilig 
paviire aliici *', ac dcjcc to aiiiino essc. Forlassc 
etiam probri causa cruceni quiiqne ipsaiii cl niorlein 
objicics. Hesiirrcclioiiciii eniin, ipsiusi|ue in ccc- 
luin ascensioneni, consiilio inilii pra-termlssuriis 
videris : qiioniain iii liis qniilpiani, qiiod cans,'e 
nostr;e Cavcal, rcpcritiir. Multa ciiaiii alia coiige- XaX£7:6v p.^v, xa\ xaTi jjtipo; £T:;^t6vTa ££T)Y£tjOat rcre (lueas, si coinponere velis .Tquivociiiii iUiim de 
ffot •7ip6; t6 £'ja£CiaTaTov, xa\ dvaxaOat'p£tv to £v tua senlentia ct ascriplitiiiin Dcuiii, iit auteni ipsi 
Tot? •{piy.[].a.st. ■7rp6axo(j.p.a, £t' yE 7Tpoa7tTa££t? ov- statuinius, vcriim, Patriqne lionore a'iiiialein. llo- 
•C(o;, dXXit jjtf) ixojv xaxoupY^t;. 'Evl Se XEtpaXati;), tJi n"" eiiiin uiiuniqiiodqiie sigillaliin pcrscqui, pioqiiu 
(jikv u'^T,X6T£pa 7Tp6aaY£ tt) Os^-rjTt, y.x\ Tr) xpsiTTo- scnsii exiilicare ininiine dillicilc esl, alqiie (iffcmli- 
vt tfJTct 7:aO(ov xa\ atojjtaToj • Td oi ■zaTzsi.^jizzpa. ■zCi ^ culuin illiid, qiiod iii lilleris cxsislit, rcpurgare et (juvOsTi;), xa\ T(T) Sti ai xzwdivxi xa'i aapxtuOiv-t, 

0'jO£V 5k Y.zXpO^i £[7:£tV, Xa"t dvOptOTTtsOEVTt, £!Ta xa\ 

u'|o)0£VTt, t'va ai) t6 Ttov 6oY[JiaT(ov aou aap/.ty.bv xa"i 
XaiJi£p7:k; (32) xaTaXuaag, [JidOr]; u'|r)X6T£po; Elvat, 
xa\ auvavt£vat 0£6tT|Ti, xa\ (J.f) toT; 6poj[X£vot; ivaTro- 
[jiivot;, dXXd auv£7TatpT) toI.; vooupi^joti;, xal y''"-''' 
axr); (33), Tt; p.^v 9'Ja£(o; (34) X^yo;, Tt; o^ X6yo; 
oixovojjita;. exiinere, si iiiodo verc ofreinlis, ac non polius de 
indusiria peccas. Ut aiiiem 537 fem siimmaiiin 
contraliam, lioc tibi faciciidiim csl, ut suliliiniores 
voccs divinilati, ac illi iialuia;, passiouibus ct cor- 
pore praislanlioii, attriluias : liiimiliores vero, com- 
posito, et lua causa inaiiito aique incarnato, iino 
eiiani (non enim minus conimode lioc a me dlce- 
lur) liuinanalo, ac dciiide exaliato, ut tu videlicet. "* Jo.in. XX, 17. =» Joan. xiv, 28- '' Prov. viii, 22. " Acl. 11, 36. "Joan. x,3G. '' Isa. xi,ii, 1. 
" Pliil. II, 8. ^= Ji.-in. XVIII, 9; -Maltb. xv. 23. " J'>aii. vi, 43. =" 1 Cnr. xv, 28. " J .aii. n, 
4. "Joan. v, 19. " Joaii. xii,49. " Joan. viii, lo. ".M'n'. x, 40. 'Hlatlli. .\xvi, 39. " .Mailli. 
Vlll,24. " Maltli. IV, 2. " Joan. iv, G. " Joaii. xi,33. ■"•' .Maic. xiv, 33. 

(ia) Oi) ycif ex .■zfc(TOii/<i]Q td zi.lEWr. i Ncqiie resplcniicaiit; iiolitc qiiiilqiiam ;i.srribcrc falsilali, 
enim, » inqiiilElias, « P.iicr et Filiiis pcr accessio- D tanipiaiii iii Cliri>lii aiil siil.i sit biimanilas, aiit sol;s 
neni ct iucrcnentiim, scd iialura, et :ib inilio, per- diviiiiias, scil iilrumqnc liilclilcr ( rcdiic, iiirniiiqiie feelioucm siiaiii liabcni. 1 

(20) 'A-j-yu^uctrdi-ijc. Unus codex, £'JYvoj[Jtoa'J- 
vr,;, « grjiti aniiiii; » sed perpcram, nisi iionice 
dlciniii. 

(27) 'EvTiza.lzai. Coisl. l,£VT£TaXx£. 

{~l><,)Ti!dxix)fu}r,zd vsiodvecrOai. < Aiigi, dcjcclo 
esse aiiinio.i Sic plurcs llci;g., Par.ciComb. Iiicd., 
u7To6££30at. Bill. : « ac viliu lcrgiicrsari. > 

(29) i'o(. Tres Ucg., Coisl. 2 el Coinb.,aou. 

(30) TCo riaTfi. Il;cc dcsuiil in pluribus codd. 

(31) TovTixjr ydf, clc. l'ra'clara siiiil in cjini rem 
vcrba S. Lcoiiis, serni. 4."), De Qua(lniije.-,iiita, pag. 
228 : I hiiplicis iii Clirislo fiiriii:e iina csl iicrsoiia, 
et Filiiis Dci, idi;iin|iie lilius lioiiiiiiis... Ciiiii ilaqnc, 
dilcctissiini, lcgcnlci, vcl aiiilicnles Fvaiigcliiiiii , 
«lu^dam iii Doniino iKislro Jcsii Cliiisto cognosciiis 
subjccla iiijuriis, qinedaiii illusliata niiraculis ; ila 
ut in eodem nunc liumana appareuit, iiunc divina buinililcr ailoraic... D.i lioiiiiiii, qiiod de iiiullero 
piicr na^ciliir : ibi Dco, qiiod in-c coiiceplii licilitiir 
virginitas n.aieriia, iiec p;irlii. Foriiiam scivi obvo- 
lulam iianiiis. jaccnlcni iii pric.-iepio cogniisce : sed 
aiiiiniiti.itaiii ab aiigclis, ilcclaratiin ali cleiiicnlis, 
ailorataiii a .Magis formani lloiiiini conlilcrc... INo- 
slra libi iiinolcMiit affoclio, ciiiu inoiiiio amico lle- 
liis iiiipciiililiir ; divina piilenlia sentiaUir, cuni iiiciii 
posl (iualrldiiaii;iiii jaiii rclidiis scpiilliirani, solo 
vocis iiiiperio vivilicaliis eiigilur... Vcri cst lioiiii- 
iiis, faligalioneiii corporeani soiniii qiiictc relev.irc • 
sed veri Dci csi, viin sa;vii'nliiiiii pr()cellaruiii pra;- 
ce|)li increpaiiiine com|iesccrc, » etc. 

(32) X'iiiep:ii:i:. Pliircs codil., •/ajxatTr^Ti;. 

(33) rodjc/f ;;(,'. Sic Ircsllegg., duo Colb. el Coisl. 
2. lii ed., Y'-v<'jax£tc. 

(3i) Ti(: j-dr ^uce(j(:, elc. i Quac nalur;»; r;ilio, 
qii;e ratio dispeiisaiioiiis. » Videiur Grcgorius idein 99 S. GREGOUIl T[1E0L0CI 100 abjecia liac dogmaium liumiliuie ci crassiiie, suhlimior csse , simulfine cum diviiiilale asceiulere, 
iiou aulcm rebus iii aspectum cadcnlibus inbiercscerc ; coiidiscas, inio polius cum inielleclibihbus . 
lelius assurgas, alque inlelligas, qu;i; nalura; ratio, quDe ratio Incarnationis. 

XIX. Ilic eniiii, queni nunc aspernaiis, quondam \ 10'. Outo; yap 6 vuv mi xctTa-yf.rjvo'J[A£vo?, f,v ote 
eral, cl siipra tc eral : qui minc lionio est, coinpo- xai ui:kp ak rjv • d viJv avOpwTroc, zaV aauvO^to? f,v. "0 [j.kv ^v, 5ii;jiEiV£V • 3 Sk o\jy. ijv, 7:poii>,a6£V. '£v 
apXfi ?iv dvaiTuo; (55) • tcj '{otp al~ia ©sovj ; dXXa 
y.u.\ iJJTSpov YEfOve 5t' aixiav. '11 ol r^'^, t!) 3k citoOr,- 
vai tJ/V u6ptiTT;v, ot; 0'.a toOto 7::pi!fpovirj OiOTi)-a, 
oTi Tr;v arjv 7;a/jTT,Ta -/.aTsoi^aTO, oti [iiaou voo; 
6p.'./.in,Ta; (jap-/.l, -/.ai i-ivij^iivo; SvOpcoTto; 6 xdTw 
(3G), &s-hi, eTiSiSi] suvavs-/pdOTi @uo, xa\ •(iyovtv 
eT; (37), Tou y.petTTOvo; IxvixrjcravTOf, i'va yivtoiJtai 

(58) TOSOUTOV 03bj, OTOV EXEtVO? avOpioTTo;. 'EyEV- 

vr,Ori [jt£v, dV/.d xa't tjEyiv^n^TO • £x ■j-uvatx^^ [AcV, 
dXXi xa"t TiapOlvou. To'jto dvOpiimvov, excivo Oeiov. 
'AiidTtop evTsuOev, dXXd xa't d[jt^Twp ixstOev. "OXov 
TouTO G£iiTr]T0j. 'ExuocfoprjOr) [jtkv, dXX' iYvo')aOTi 
' ■7tpo'f f,Tr), xa't auTOj xuot;opou;aivio, xa't rrpoiJXtpTdiVTt 
Tou A6i'ou, ot' 6v eyivsTo. 'ESOTpyavtuOr) [ikv, dXX' 
drcoTOapyavouTai t4 t^s tafr^q dvtaTd[Jt£VOj. 'Ev 
(fdTVT) ,a£v dvexXtOr,, dX"A' u~' ayyiXwv eooJdaOi), xal 
u~6 ddTipo; e[jtr,vuOr], xal uTrb Mdfojv TTpoasxuvriOTi. 
riwi; (ju TTpoiiTiTatct? Tto pXeTOfisvip, [Jtr] axoTtwv t6 
voou;ji£vov ; 'EtfUYao^uOr] jjtiv £t? AtYu-Tov, dXXi 
iyu-cdoeuas Td AtYuuTdov. Oux etxev £i5o;, ou6k xdX- 
Xo; TtapJ 'louSatotf dXXd xtT) Aa6\5 (jopato; ^v xdX- 
Xst Tapd TOJi; utou; tcov dvOpturziov, dXX' iTz\ "cou 
6,oou; dtjTpdT:T£t, xat fiX(ou (ftoTO£to^aT£po; yWezai, 
t6 p.lXXov [JiuaTaYWYdiv. 

Noii cral illi species nequc dccor'* apud Judaos : sed apiid Davidem, speciosus eral forma prae filiis 

boniiiium '', aiijue eiiain iii nionte, fiilguris iustar, lucei, ac sole cU\rior elliciliir '*'', fiituriim vidclicct 

splciidorem aduinbraiis. 

53S ^^- liaptizaius '" quidcm e^l iil lioiiio ; sed C 

pecc;4Ui suslulit ut Ueiis; non qiiod luslrationibus siiionis expers erat. Quod erat, permansit : qund 
iion erai, assumpsit. Iii principio siiie causa erai. 
Qiiiecnim Dei causa afferri queat? At pustea qin)- 
qiie ccrta dc cuusa natus esi. Ea autem erat, ultu, 
insoleus ac proterve, saUitem conscquereris, qui 
deilalem idcirco conlemiiis, quia crassitiem liiam 
susccpit, pcr ii.tcrincdiam mcntcm cum carne con- 
juncius,alqiie iiiferior bic boino Deus elTcctus, post- 
eaquam cuin Deo coaluit, prxstanliorique partc 
superanie, unus lactus csi, ul ipse quoqiie tauluni 
deus elTiciar, qiiantum ille bomo. ISatus quidem est, 
sed cliain gcniliis cral : ex muliere quidem, sed 
ctiam virsine. Ilhid liunianum, boc divinum. 1'atris 
aspers bic, maiiis cxpers illic. LUrumquc lioriim 
divinitatis est. Materno quitleni utero gestatus est, 
vcnini a propheta cognilus esl '"■''", ei quidem in 
utero adliuc e.vsistenle, aique coram Verbo, cnjus 
causa procrcatus fuerai, cxsiiliaiite.Paunis quidoni 
involutus esl, at sepullnroe fascias redivivus cx- 
cussii. In pra>sepio quidcin reclinaius cst, ca!teruiii 
ab augelis celebialus cst ", et a stella iiidicatus, et 
a Maais adoraliis '''. Ciir lii ad id, qiiod oculis cer- 
iiitiir, oUcmlis, dum iion id speclas, quod aiiimo ct 
intelligciiiia percipiiur? In jEgypiuni quideui piil- 
bus cst : veruiii ^Eijyiitiorum errurcsin fugani vcriii. iiidigeret, sed ut aquis ipsis sauciitatem afferrel. 
Tentaliis est ut lioiiio : at victoriam adeptus est 
ul Deiis; vtiuin coiilidere nos jnbet, nt qiii nuiii- 
duin vicerit. Fame alfectus csl" : sed niiiUa boini- 
nuiu millia aliiit ", ipseque paiiis est vivificus ac 
ca-lestis". Siti laboravil ", scd clamavit : Si quis 
silit, veiiiut ad ine,et bibat'" : atque etiam facturum 
se poUiciliis esl, utqui lidc prKdili suiit, toiilis iii- 
star, scalurianl. Fatigaius csi " : sed eorum, qui 
faiigaiiliir, atqiic oneraii suut.cst requics^^.Somiio K'. 'ESarTtaOr] [xkv co; dvOfcoTOc, dXX' d;j.apT[a; 
D.uTsv cl)? 0£6; • ou xaOapcicov auT6; 6£6,ii£voi;, dXX' 
iv' dYtdiT] Ta ii5aTa. 'ETretpdaOri co; dvOpcoTio;, dXX' 
ivtxT)(j£v ti);0£6;^ dXXd 0a,6,6£Tv StaxeX^uETat, c''; 
x6j,u.ov v£vtxT,xio;. 'E7:£tvT)(i£v (59), dXX' i()pz'^: /i- 
XtdSa;, d"/,"A' dpTo; £3T't JcoTtxb; xat ou,odvto;. 'ESi- 
t|.T,T:v, dX"/,' e66r,i£V • 'Edr tiq dnjr(t, ipyJaOb) 
npijq pe, xai airiTb) • dXXd xal TiriYdC^iv uTtiaxETO 
Tou; 7:taT£uovTa;. 'Exo7:!aa£v, d"AXi Ttov xo7:itovTcov 
xa\ 7t£(fopTta;jiivojv eaTlv dvdTtauat;. 'E6apuvOTi (40) 
[j.£V ijTtvci), dXX' ETtl TtsXdYou; xoutptJeTat, dXX' eitt- 
Tt[jia Ttv£u[jtaatv, dXXd risTpov xoutftjEt pa7tTts6[jt£- "•»»Luc. 1, 41. '" Luc. 11, 1 sqq. '•' Miitib. ii, 2 siiq. " Isa. 1.111 , 2. " Psal. xliv, 5. "* Mallli .Matlli. III, 10. " Joaii. vu, 57. '"Joan.iv,C. " Mattli. M, 

liic sigiiiliiarp, qiiod posica Cyrilliis, ciini « iiiiatn D 
Dei veibi naliMaiii incariK'lain 1 dixit. Per 1 uulu- 
laiii I cuini inlelli^it iil.quo esl simpliciler cta^qua- 
!is l';ilri; pir i dispi'ii^:iiioneiii 1 veio, earuein qua 
siinilis nnbis bouio ex^tilil. 

(5.")j 'Ayaniwc. Par., dvatTto;. < Siuc causa, pro- 
[jter qtiani essel. t 

(5(j) "M OpM.701: c ndzo), elc. < lloiiio lerreniis 
fac lus csl Dcns : > uoii quod lioino, iii proiiria pcr- 
sona jain siibsistens, divinilalciu sit conseciilus, ul, 
a rSeslorio )iuslra (lictiim esl ; scd qnia Vcrbiiin 
liuinanain iialurain assiiinpsit, eaniqiie iii unitaiciii M.iiili. iv, 1, 2. " Mattb. XIV, 21 »'" Joau.v, 41. o' Joan. xix, 28. person;c silii conjiinxit. Sic eiiini lociitiones istas : 
« lloiiio D,'iis effecliis : lloiiio assiimpiiis, 1 iuler- 
[irelMiitiir llieologi. Vide Esiiniu lib. iii, dist. v, § 4, 

(37) Kii) yiyovEr elr. « Et factus cst uiius ; » id 
csl, < iiiius Deiis-lioino.» 

(58) "lia xEi-upai. Ki'g. Cypr., f^z^iCi^xi^a, « iil 
iios dii clliciaiuur. » 

(30) 'iCXEiri\(Tsr. lu .Malth. iv, 2, 'ETtEiva- 
<5fi, < esiiriit. » 

(40) 'ECapm-O q.lrcs Ucgg. cl qualuorColb., c.6a- 
pr,Or). tui OR.VTIO XXIX. — TIIEOLOGIC.V III 102 vov. Aiowii iriXo?, oiXa" i; l/OJrji, i),/.i 3aT'.),:o:'. A (lc|irossus csl "' : sen in iiKiri lcvis .iifcdit, nc vcii- Totv «itaiTouvTtjjv. SafiapiiTT]? dxo'J;i >»a\ Saijiovtjjv, 
itXijv iw^si t6v dirt 'UpoutJaXrjjx xaTa6aivovTa, xat 
XyjaTaij TisptTiEtiivTa, ■itXtiv uk>» Sai[Jii5v(ov e-iyivio- 
axsTat, xal dTtjXauvEt 6at;jtovaj, xat XsYEuJva; (11) 
TtvsuixdTwv ^uOt^si, xa\ ioi diTpairrjV opa TttTtrovra 
t6v «pxiyJiv Ttjjv 6atjU.ovcov. AtOd^jTat, dXX' ou/ dXt- 
oxiTai. ripodsuxsTat, dXX' tTOXouci • oaxpust, dXXii 
Tiauit Sdxpuov ■ ipioTJt Ttoi; TcOctTat Ad^apo^, av- 
OptoTto; ydp rjv • dXX' i-j-iipEt Ad^apov, Msi; yip f,v. 
IltuXsTTat xal Xtav £uojvto;, TpidxovTa fdp dpyu- 
pttov dXX' E|a-j-opdC£t x^jjijiov (42), xa't jjtsYdXr).; 
TtjiTir, Tou iSiou Yap atjiaTo;. 'Sli TtpdSaTOv iizl 
a^ayt^v SyETat, dXXi 7:ot;xaiv£t Tbv 'IsparjX, vijv S^ 
xaX ~ajav tr^v oixou[X£vr|V. 'Ci^ d;jtvbj Scftovo?, dXXi Uis iiicrciial, rclruiuinic, ciiiii jaiii iiicrgcreliir.siil)- 
Itvai ". Vcctigal pciulit , seil cx pisce "', sctl 
exigenliuni Kcx est. Sani.irilaiiiis vocatiir ct d.Tino- 
iiiacHS " : at ei, tiui ab Jcriisali^iii dcscciulcns "" 
iii latroMCS iiuiilcr:i(, baluti'ni adort, afiue a dicino- 
nibus agiiosciltir ", el daMiioncs fngal, ct spiri- 
luiinilcgiones iii niare proccipitesagil "*, principcni- 
que dajnionum, f|nasi fulgiir, cadcnlcin videt '". La- 
pidilius pelilur, scd iion anipilur '■'^. Orat, sed alios 
oraiilcs cxaudil. Cull.icryiiiat, sed lacryinas sedal; 
qua;rit ubi positns sil La/.arns ", lioiiio cniin eral ; 
, sedLazaruin a mortc ad vitain exiiiai, Dcus cniin 
crat. Yenditur, et quidcin vili prctio, nenipc tii- 
giiiti argeiiicis ''" : scd inieriin iiiuiiduin prctio iiia- A(5voj £3t\, cftovii (15j JJotovTo; ev 'cfi £pri,u(;i xaTai'- 15 giio ", lioc csl cruoro suo, rcdeniil. Ut ovis ad YsXXiifjiEvos.MciJLaXixtTTat, xat TSTpaujjtdTtJtat, dXXi 
BepaTOUEi TTSiTav v(jjov, xa"t riajav ftaXaxtav. 'E~l 
T& ?'JXov dvd-j-ETat, T:po3-f,YvuTat • dXXi T(o 5'JX(;j 
TTi; Cwr,; d^TtoxaOtjTTiTtv, dXXd sto^et xat XT;3Tr,v 
oujTaupou^jtsvov, dXXi sxottsst Ttav ih dp(ii[X£v&v • 
8^0; TtoTi^jTat, yolr,'/ ppto^JiaTi^sTat • Ti? ; 6 ~b ijoojp 
ei? olvov [jt£TaCaX(jjv, o ttjj rttxpa,; ycujeioi; xataXu- 
tilii i Y'''''"'-°'^i^^?> ^-^^ ^^'"5 eitiOufJtia. IlapaoiStocit 
Ti)V (^uxT)v, d"A.X' £|ou3iav 'ix^i ■rtdXtv Xa6;iv a^Jtrjv, 
dXXd xaTa7t3Taa[jia (SriYvuTat (Td i-dp dvijj ■rtapaoei- 
X';uTat), dXXd rteTpat axI^ovTat, dXXi vexpo't ^yei- occisioncin ducilur '" : veriini Israclcm pascit, niinc 
autcin universuiii quoipie tcrrarum orlieni. Ulagnus 
iiiulus est ", scd idciii Verljuin csl, illius iii dcserto 
clainaniis vocc " 'jnnunliatuni. Laiigiiorc alJcclns 
ac vulneiaiiis cst '^, veruin niorliuii) oinnein el lan- 
guorem pcllit '*. In ligiiuin tollitur, illicquc adigi- 
lur, sed nosvilie ligno restiiuii, sed laironein cliani 
siinul pcndenlein saliite aflicil, sed id oinni', qnoJ 
ccriiilur, oblencbrat. Acclo polatur, ac 1'clle jiasci- 
tiir '" : sed quis? Is ncnipe, qui aipiam in vinum 
conimulavit '^ alque amarulcntum illuin guslum po'/Tat (4-i). 'ATtoOvTiTxet, ^too^Ttoiet 6^, xat xaTa- siistulil, ipsamct, inquam , dulcedo, tolusque desi- 
X'Jst Ttp OavdTto Tiv OdvaTov. OdTtxetat , dXX" dv- deiium ". Aniinain Iradit : sed cjus rursus acci- 
{(iTaTat. Ei; aoou xdtetatv, dXX' dvdyet (j-uxd';, dXX' „ pieiuke poteslatem haljct '* ; sed veliiin ruirpitiir 
ei? 0'jpavous fivettjtv, dXX' fi^et xptvat fcoVTaq xa't (siipera eniin paiefiuni) ; sed peira; scinduntur; sed 
vexpou;, xa\ Toui; toioutouj ^aaaviaat Xijyou;. Ei nioitui resurgunt ". Moritur, sed vilam imiierlitur, 
Ta'jTa injtotet aot Tr,; TtXdvri; tt]v dcfop{Ar]v, exetvd ac morte suamorlem exslingiiit. Sepullura allicitur, 
aou Xuetto (iii) Tr,v rtXdvrjv. sed resurgit. Iii infcrniim dcscciidil, sed aniinas sur- 

suiii ducil, atiine in coelos asccndil, vcniurusqiie est ad jndicandos vivos et morluos, el expendcn- 
dos bujusuiodi scriiiones. Quod si illa tilii crroris 539 ansam afferunt, ba;c errorcm luuin discu- 
liant. KA'. Ta'jTa toT; aivfj-^jiattjTar,; (4G) rtap" ii\xCj\i, 
0'Jx ixovTtov [Jicv (o'J •j'ap ijou TOi; zt3T0i; aZrjXtT/ia. 
xat XiJYtov d'jTtOe3t;, dpxei-j^dp xa'i ei; dvTtxeitixvo; 
(47), ■reXr)v dvaYxaito; Sti tou; e[jf;t!TtTOVTa;, eTtel 
xa't 6t4 Td; vtiaou; Ta (pdp[j.axa, 't'v' etStiJat \).r\ r.ix^nix 
f5vT£? ao'.pol, [jiT]Sk drjTTT^Tot Ti rteptTTd, xa't xevo'jvTa XXI. Alque iia;c ad ainiginatuin siudiososa iioliis 
dicta siiil, noii lubcnler qiiidem (iiec eiiim piis 
boniinibus jucunda csl inepia ioquacilas, verbo- 
rumque contentio ; saiis enini snpcrque est unus 
advcrsarius) ; c.cleruin nceessario, projitei' eos, qiii 
iii ba!c iiicidunl (qiianiloquidein ob niorbos quoqiie Tb EOavT^Xtov. "OTav ifdp ~.b tou Xriyou Suvatov Ttpo- D medicamenla coiiiparaiilur), ul iiilclligaiit sc non 

»» Mallh. VIII, 24. »' Matlb. xiv,25 sqq. «» Maltb. xvii, 25 sqq. ^' Joan. viii, 48. "Luc. x,5sqq. 

' Marc. I, 24;Liic. iv,54. <!'' Marc. v, 7 sqq. "■'" Luc. x, 18. « Joan. viii, 59. " Joan. xi, 24 sqii. 
" Matlh. xxM, 13. " I Pet. i, lll;ICor. vi, 20. '» Isa. liii, 7. " Psal. lxxvii, 71. '^ Joaii. I. 23. 
Msa. 1,111,4, 5. '''Maltli. i\-,55. '" Luc. xxiii, 35 sqq. ; Matlb. xxvii, 54 sqq. "Joan.ii,7. " Caiil. 

r I (i "8 _lj-,-tii V 1.^ '■' I\l illli Yvvii N I C(Hf Joaii. X, 18. '" Mallli. xxvii, .'il sqq 

(41) Ae)-£Ojya(:. Tres Hcgg., tolidcmqueColl)., Xe- 
Yiwva. 

(42) KcCjior. Duo Rcgg., 'hv y.ii^ov. 

(■5) ipiM-i}. Sic codil. Iii eil., ctovr;, « vox. > 
(44) 'EyKifcrzai. Sic optini.-c nol:c PiCg. Cypr. 
Ilaiic luijus coilicis lectioneiii praliiliinus, ijuaio- 
vis cdiii, ac plerique codiccs babcanl, ■:tp'je-,-e!- 
pov-at, qiiia sacro lexlui, ut vidcre csl apiid .Mallli. 
XI, -.'i, aiit xxvii, 53, concinit. Billius lcgil, Ttpoe-j-ei- 
po.vTat, ac reddidil : t prius ad.viiain icvocaiiliir;» 
sed iii nolisait: < id esl, anle Cliristuir. rcsiirguiit ;> 
qnod auidem sanctus Tbouias el liieolo^i negaat. Nam juxla Apost. ad Coloss. i, 18, Clirisins est 
« priiiiogenitus ex niortiiis. i llli crgo diccndi sunt 
revocati ad vilam i aiite coniniiinein inorliioniiii rc- 
surrcctioncm ;.> seil non anle Cbrisliiiii, qiii primus 
ex niorliiis siiriexil, et istos excitavil, ul sibi co- 
iiiiles esseiit resiirgcnti. 
(4,')) A(,'tT(o. Ueg. bin, X'Jet, < dissolvunl. > 
(iC) Atriy/.icirt(rTa7i;. Scbol. : 'V[JiTv < Ad vos 
KnigiiiaUiin sludiosos. > 

(47) E/^c; drztneijiF.rri;. Scliol. : Aiyoi 6r;XoV- 
oTf < Sermo scilicel. > Bill. iii nolis : • Salaii. » «5 S. GRECORII TIIEOLOGI 104 usquequaqiie sapienles el aciilos csso, ncc iiisnper- \ 6iX/.(0;ji^0a, ■zh TttJtjjiiv a-ysv:;?, y.a\ -h -oJ ll'jtj- vacaneis ilispnlaiiDnilins al^pic Evangeliuni cva- 
ciiaiililius iiiviflo qiioilani robore piicslarc. Cuin 
eiiini,reliiia Jiilc, vini r.iculialeinqiic disscrendipia'- 
lenilinnis , Spirliusiiiic tcrtani aiiclorilalem pcr 
qua;siioncs ilclenins, ae poslca oralio rerum nia- 
giiiUidini ceilil (ceilcl .TiiliMn oinnino, nipoie ali 
iiilinio orgaiio, iil e>l aiiinio noslro, pro(iciscon^), 
qiiid eHKiliir ? Oralionis niinirum iinLeeillilas rcli- 
gioni nostrx ascrihilnr ; aiiiiic ila scrnionis ornaln 
el elegantia crncis evacualio deilaiauir '", quein- 
adniodnin ipsi iiiioqne Paulo videlur. Fidesqnippc, 
doclrin.T nosirx ((iiiiplementuin csl. Qni auiem li- 
gata cxponil, et iiexns dissolvit, ac noliis iii inen- 
teni indiixii, iii viideiiiornni dogniatuin obliquitaies jxa:o? iiiir.nxo^j Tac; ^TjTTjacii ).\jiti);j(EV, clxx flTTTi- 
Of, ToO [isviOou; ^(ov zfiaYuaTtov 6 Xoyo^ (•f)-TrOr;a£- 
Tot'. cl Tiavxtj);, a-6 aiOsvoO; dpyavoy tt;; ■fjjjiEi^pa; 
SiavoEa? 6p[xtoiJiEvo;), il ■('vnza'. ; Ti iiOsve; lovj ),o- 
you, Tou jji'jSTT,pi'o'j (faivETai • xa\ ouTto xivtui!; ToO 
(iTa'jpo'j, T^ ToiJ Wyou xojjfy^v divao;!xv'JTa'., ('j.; xal 
naj),(;) 00X31. 'II yip -{sTiC, tou xaO' r,[i.i: Uyou 
r),T;pt!iii.:. '0 ok avayYiXXtov (48) a'j>;oijiJio'j;, xaV 
),'jti)v xpaT0'J[XEva, o xal •?;;Atv i.~\ vo'jv aYaytliv, 
8'.a),jTat OTpaycaXta? ^iaitov (49) Soy[j.aTtov (iiO), 
[j.a),;iTa [jtlv xa\ to'jto'j; (ji;Ta6a).(j)V 7:oit;ki£v (51) 
t:'.ttoui; a-nl T£xvo),(3Ytov, xal XpiiTiavcj; avO' tov 
(5:2) vuv (5vo[jLdCovTai. To'jto St) xa't 7:apaxa),0'j[j(EV, 
6;o[jt£0a, ur.lp XptUTOu • KaTaXXdYr,Te Tto 0£(o, xa\ folveremiis, maxiine qiiideiii oplariin, ut lios iminu- B To nv3'j[jia pir, aSivvuTc • [xaXXov 6k, xaTaXXaYsir) let, ac pro argulalorihiis pios, ct pro iis, qui iiunc 
.•ipiielianlur, Cliiislianos eHicial. IIoc auleni, roga- 
inus, ac pro Clirislo oiisccranius : Reconciliaiiiini 
Dco *', ac Spiritum noliie exslingnere *^ ; vel po- 
tius, vobiscum Clirisins in gratiam redcat, et Spi- 
rilus aliiiuando landem vobis illucescal. Quod si 
iiimia coiiteiidendi libidine flagralis, at iiosceile XpnTi; u[jLiv, xa\ T^ Dvcijjjia 6'y£ l^ouv dvaXdiJiJ/siEV. 
Ei os Xfav lym-zc (53) ^iXovztxo);, dXX' ■f;[Ji£r? yz ato- 
Cot[jiEV fj[jitv auToT; ttjv Tptd5a, xat u-b t?,; Tptd6o? 
aoj^oEptEOa, (jtivovTe; EiXtxpivsT? xa't d-p^iixoTTOt, 
[jti/pt; dvaosi^Eto; TEXstoTEpa? Ttov ■::oOou;j.Evtov, Jv 
a^JTto XptiTto T(o Kupi(u f,[Jttov, (p i] Soloi. tlq Toijf 
at(j)vac. 'A.utrv Triniiaiein nobis ipsis servemus, atqiic a Trinitale scrvemur, manentes puri et inoffensi usque ad perfe- 
ctioremeoruin, qux cupinius, osiensionem, inipso Christo Jesu Dominonostro, cui gloria in saecula. Anien. 
«» I Gor. I, 17. " II Cor. v, 20. «' 1 Thess.v, 19. (48) 'Ayaiyi.l.lojy. i Qui annuntial, i niniiruin, 
Deiis. t 

(4'J) Btciiuv. Reg. bm, Ttliv Ptato)v. 

(50) Soxndzur. Coisl. 1 et Par., <juvaXXaY[JiaTO)v. (31) noii'i<reiEr. Sic plures Regg., Coisl. 1 el Par. 
In Coisl. '2, TTOtrjdEtE. In Cil., •notrjait;. 

(5"2) 'Afd' uiy. i Pro iis, > neinpe, « Eunomianis t 
(53) "Eycus. lii nonnullis, ^X''^-- ORATIO XXX\ 

540 TUEOLOGICA QCARTA. 

De Filio. 

I. Qunniam libi ratiucinationum versulias nexusqiie 
vi Spirilus abuiide discussimus, eas aulem a divinis 
Scripturis petitas objectiones, quibus illi, litiera; 
sacrilegi, ac Scriplura; seiisum suffurantes, pleros- 
qiie ad suas parlcs tialiuiil, ac verilalis viain tiir- 
baiil, suininalim iinidem , perspieueqiie, ut caiidi- 
dissimo cuiqiic visum iri persuasuin liabco, dissol- 
vimus (diim vidclicet sublimiorcs voces, el quae 
Dei) iiiagis convciiiuiit, divinilati nltribniimis, hu- 
niiliorcs aulem, cl qii;c liomiiiis nalnrce iiiagiscon- 
gruiint, iiovo illi noslra causa Adamo, ac Dco ad- 
versus peccaium paiihili ) ; cieierum , fesiinaiiie 
oraiiuiie , sigillalim cas haudiiuaquam prosecuii 
siinius ; ac lu caruiii qiioijiie soliilioncs breviler a 
iiobis afferri postnlas, ne spcciosis ct ad persua- 
deiiduin acconiinddalis scrnionibns iii errorcin abs- 
Iraharis : idcirco nos lias (nioqiic brcvi comidccie- 
niur, alque, ui faciiius ineinori* Iiaereant, nuineris 

^ Alias XXXYI, quaj autcm 30 erat, nunc 13.— 
ilabila aiiiio 380. 

(54) Ti\Svrdnei. Rcg. a, ev Tfjouvdj^et. 

(55) 'Erc-zdceir re xal drziOictir. « PiigiiafCS 
insraiilias cl oppositiones, > seu, < objecliones. • Aoroi A'. 

C QEOAOriKOS TETAPTOS. 

Ilepl Yiov. 

A'. "Ei^Etor; tiot Ti; jj.ev ex Ttov XoYtajj.tov OTpo-f a; 
xa\ 7:Xoxd; ixavto; otEaitiajjtev ttj 6uvdjJtEt (54) ToiJ 
nvEujj.aToc, Ta; 6i ■napi ttov Geltov rpatptov ivtrrti- 
aet? TE xat d-^TtOiaeig (53), aT; ol to'j YpijJ^JJiaTo; ie 
piisuXoi, xa\ Tiv vouv tuv YSYI^3([j.[jtrjtov xXi-TovTEc, 
Touj ■::-)XXou; (j-f ETipt^ovTat, xal tt;v ofA'/ tt;,; d),r,- 
0;t'a; Tapdajouat, (ju),),f,66T;v jjtkv fjoT) ),EX'JxajjLEV, 
xa\ o'Jx djjtu5pto?, to; JjiauTiv •^retOto, -cot? e'JYvtojJto- 
VESTipot; (Ti; jjiev inirjXoT^paj xa\ GEorpeTO^JTepac 
(f(j)vd; ■T:poT)Et[Aa'JTE; ttj Oe(5TT]Tt, Tdj 6k Ta7:etvto- 
Tspa; xa\ dvOptortxtoTipa; Tto vi(t) 6t' f;[jta; 'Aoijjt, 
xa\ t)E(T) -aOr,T(o (5C) xaTi t^; d[j.apTta;) • Tot? 5^ 

D xaO' exaaTov oCix eT:£|EXTiX'JOa[jt£v, E7:EtYO[J.ivou tou 
XoYou • a'j 5e xa\ TO'JTtov E7:tjT]TEt; ev ppayzi (57) 
Ti; X'JaEt?, TO'j jjtri T:apaa'jpea0at X^YOti; 7;tGa";oTri 
To;^ f,jj.:t; •/.a\ (38) Ta'JTa; XEtfaXato^jaojjiEV, ei; dpt- 
Ojjtou; oteXiivTE; 6ti t') S'Jjxvr,[jt()VEUTOV. 

disiingucmus. 

(.')(!) 0«(o .taOnzoi. « Deo paiibili. > IIun an Cl r:- 
sti iialura bic intelligilur. 

(57) 'Er Pfaxe7. DiioRegg., Jv pp3f/iat._ 

(58) 'Une'iQ Kui. In iioiinullis, i^jjJteTi ok xaJ. ,Co ORATIO XXX. — TnE0I.OGir.\ IV. lOG 

B'. 'Ejt'. fip l'i jjiiV aJToT^ ty.ziw xa\ Xiav r.pi- A II. lllinl (iiiidom iimni i|iMS rcro in prninplu csl : );£ipov t6, KOfiot; exrivi {le o/V.'/'" ''^w*' avrcv eir 
epYfi avTcv. llp%? 8 Trio? dravTr^jdpLsOa ; OJ So/.o- 
[jLoJVTo? xaTij-j-oprjioiJisv ; oj Ti upV; dOsTifjJo.ajv, 
Sii Tr,v TcXcuTaiav Trapa-TWjiv ; o'J/'i tt;? (jo'.f;a? 
ajTf]; 4po'j;jisv slvai t?)v aoyov, tr,? oiov iit'.3Tf,|.i.r|^ 
y.a\ Toii TS/viTOu (,')9) ).(5you, xaO' ov tJc TrdvTa auv- 
^aTT) ; Ilo/.Xi yip ^ rpatft] TpotKoTO-ocElv olSs -/.a"!. 
Tiov ii^i^X'''''' '''i ■'^' '^-f Sd.laccra sLie rdde xal rdSe. 
Ka\, 7/ ^Gvo-o-OQ eJ.ter ■ Ovx ecriv ir ifiol • xaV, 
01 cvparo). Sir\ycvjierci (GO) ddt;etr 6rov. Ka.\ Tta- 
Xiv [".ojji-faia Tt oiaxEXsusTai, xal opTj xa\ po'jvo"i ).d- 
YO'j^ epwTWVTat cxipTi;'sti)i;. TouTtov o^joev (pa|xsv, 
Et xai T'.7i T(ov TTpb f;(jL(Jjv (b.; is/upi TcOeiTat. "A).X' 
^STio ToC SDiTTJpoj auTou, Tr,? a).r)Oivii? So^ia?, 6 X(i- 
Yo;. MixpV/ 6k (i'jvoia3X£'i('j;A£0a • Ti tiI^v 8vt(j)V B 
iava"!trav ; Osott;?. OJSsi? yip ai-iav ei-stv t/z: Osoij • 
T^ ToiJTO dv EtT) OsoO TrpojSuTspov. Ti; di xr,; dvOpd)- 
TOTTiToc, f|V 5t" f,iJta? ur-ijTTi 6ih:, atTia ; T6 ciuOfi- 
vat ravTto; (Ul) f,,(Aa;. Ti i-ip 'sTspov ; 'ETtstST) Toi- 
vuv svTaOOa, xa\ Tb eiirtce, xa\ t>> ■)•«>•>•(« jie, sa- 
tpoJc £iJpiixo[jtsv, dTtXou; i Xi';o;. "O [.ib; av piSTi Tf|S 
ahia? e'Jpi3-/to[JtEV, TrpouOtJJaEV tt) dvOpto-iiTTiTt • 8 
6k dTrXotJv xa\ dvaiTtov, t^ OsdTr,Tt ).oYt(;('j;jsOa. "j\,o' 
ouv 0'J t6 (JtcV eKT/cer £i'pr,Tat jJieTi T^s otiTias ; 
'ETirice •;'ap pe, ^r^itv, dpxJfr vtCnr avrov elr 
epya avrov. "Ep-,'a oi •/sipiov auTou, dXf,Osta xa\ 
xpiai5, uiv 'ivsxsv e/pInOr, OsdTT)Tt. Xpiat? •;'ip aiJTT) 
TT).; dvOpo)-oTT)To;. T!) 5c xerr^i y/e, xc'>f''-J «'t^i^^s 

(62) ■ T^ dst^dv Xt TO'JTt;J 7TpO(jX£i[JtEVOV. Ti.; oOv dvT- 

epst ).dyo;, XTi3;jia [J.kv ),E-,'ETOat tt;v TO-.?iav, xaTi 

Tijv xdTti) Y^">VT)(itv, •;tr)T^\>.3. Si, xaTi Tf;v 7:ptoTr,v 

xa\ t:),eov d),r,T:Tov ; 

divinilalc deliliuuis esl. H.cc enim linmanitalis iinelio est. At illiid, gignii me, caiisam non li.iljet, 

Alioqiii oslcnd'! qtiiJiiam ipsi atljiiiictnm sil. Quis igitiir inficias ibit , qiiin sapientia, serunilum in- 

fcriorem qnidein geiieralionein , cieatn, secundum autein primani illani magisqiie incoinpi'(;liensiljilen) 

genila dlcalnr? butiiiiiiix crcinil mc )'riiicij)ium vinrinn sunnim irl opern 
stiii "'. ("tii argiiiiipnlo quo tainlom innilo nornrrfi- 
miis? Niim Salonionem aernsaliiinns? Niim pTistina 
ipsiiis (licta ol) po-trenium ipsiiis lapsiim alirogalii- 
ii)iis?Niim ipsinsmet sapientia! , nc vclul scienii;i>, 
arlilici qne ralionis, seciindiini quam omiiia cnndiJa 
siiiil, liiiiic seiiniiiieii) csse iliieiiins? I^leraque ."niiii 
fx liis, qiM' auiiiia rarciit, Scriplura per pros()|ii>- 
poeiaiu loqiienlia iiiilucere coiisncvil, jiixta illul : 
Mnre Iwc nlqne illaili.xii"'' ; ct, Abijssus ili.xit : iVoii 
esl in »16"'; el, Cteli cnarrnnt cjhriam Dei "" ; ct 
iiirsiis, fraincx aliqiiid iinpcratiir ", et nioiites ac 
colles exsnliaiioiiis "' causam exposcnntnr. Horiiiii 
niliil proferre librt, etianisi alinqui a nonniillis en- 
riiin, qni ante iios cxsiiliriinl, pro firniis et validis 
allata suiil. Srd deitiiis hoc saac Silvaloris ipsiits, 
lioc est, vera; S ipicnti.r, Ii.tc vcrlia cssc. IIIikI vcro 
aliquanlispcr iiiia considereniiis. Qiiid cst cx oiii- 
niliusrehusquoil c.ius;c sil expcrs? Divinilas. Nciiui 
eiiiiii est, (|iii Dei c:insain diccrc 541 1"fi'il '■ *""- 
qui iil Deo anliqiiius esscl. Qiuc aiitcin liiimaiiitalis 
a Deo propter nos susccpia! causa exsliiii? Pro- 
fccio ut nobis salus pararetur. Qiiid eniiii nlunl 
caus:c afTerri possit?Eigo qiioniani bic apcrlo, ci 
crenvil, ct gignil nie, rcprrinius, lioc sinipliciler 
dictum ccnseainiis. Qiind ciiiiii cuin caiisa coiijiin- 
cium iiiveiiiipus, id luiiiiaiiil:iti assigiiandiim esi : 
(pioil autem siiiiplex causajque cxpers, iliviiiitaii 
afcribendum. Age igiliir, aniion illiid , creavil, ad- 
nc.xam causain liabei? Creavit enim me, iiiqnit, 
principium vianim suarum ad opern sua *'. Opera 
autein ipsius, veriias et judicium '", quornm caiisa P. TouTi;J oi ETTETat xa\ TO, oo'j),ov dxouEtv eu 
5ou).suovTa TToXXoti;. Ka\ t5i, [J-^y^ elvat auTto •/XrjOf,- 
vai IlaBa 0eo'j (C5). Tto ovTt yip Eoo'J),sufis aapx\, 
•j:a\ YSVEJEt, xa\ TrdOsst Tot? f)[JiSTspoi?, oii tt;v f)[JLS- 
Tfoav sXsuOspiav, xa\ Traatv ot; aisojxsv OttS ty)? 
d;jta,0Tia; xaTS-/o;jtEvot? (64). Ti Ss [jiEt^ov dvOptoTTou 
TaTTEtvdTTiTt, T) ©Eto TiAax^vat, xa\ YEviaOat 0siv sx 
TT)? [jii^EOj.;, xa\ totoutov ET:ta-/:E(pOf,vat 'AvaToXfj l? 
'J'.J/ou;, toaTE xa\ 'h YSvv(o;jtsvov dytov Ytftv 'V'^taTou 
xXT,Or|Va!, xa\ x^P-^Ov-"-' '^'^~^.> iS^^oi^a (65) t6 iiT:ip 
ttSv 8vo[jia; To'JTO 5k Ti ttote dXXo £aT\v i) 0E('c 
Ka\ zh, T:av Y'^'-''-' xa^jfiai Tto xsvioOevti 5t' f),aa? 
xa\ Tf,v Bsiav Et-/.dva 5ouXf/.i) [Jtoptfi) auYXSpdaaVTt, 
xal frijirai nttrra oIhcv 'lcpaq.l, tri xal Kvpiov 

" Piov. VIII, 2-2. " Job xxviii 
«» Prov. viii.M. "" l»s.il. cx, 7. 
52. »' Philipp. II, 9. 

(rjO) Teyrlrov. Sic Coi=l. I et Bas. Iii cJ., te- 

/Vf/.OJ. 

(()()) liTiycv}terot. Coisl. 1, o-.T;YO'jVTat. 
(lil) niirroiq. Sic diio Urgg., ircs C'jlb. elCoisl. \. 
In cil., TravTaj. 
(6-2) Xtoplq airlar. Bill. < sine cansa dirliim est.» 
(05) ndlSa eecv. Viilgaia, « sei vuin Dci. n INo- 
PAxnoL. Gn. XXXVl U. «" ibld. 
Isa. XLH, 6. III. Iluic velut consectariiirn est, qnod etiam 
servns diciiur ", el innltis bene serviciis '^ ; illud- 
quc ilrni , quod inagniim atque ampliim ipsi sil 
Filiuin Dei vocari '^. Ilaiul diibie qiiippe cariii, et 
geiierationi, et aCfectionibus noslris, libertatis no- 
slra; causa servivil, ac deniqiic oninibus illis, per 
quoc eos, qui a peccalo deliiiebanliir , iii saliiicni 
asseruit. Qiiid aiitein niajus el Iionorilicrnliiis Iio- 
niinis buniilitali contingcre queat, qiiam Deo cnpu- 
lari, at(|ue ex illa mistione Denm enici, tanluinqup. 
ali Oiiente ex alio visilari '\ iil illiiii eiiaiii saiictum, 
.-. '' quod gignehaiur, Altissimi Filiiis vocarrtur ", co- 
qiie nomiiie (lonaretur, quod e»t su|irr oinne no- 
inrn '"? Quod pnrro aliiid noiiien illiid csl, qiiam 

17. «" Psal. cxiii, -4. 

»• ibid. 78. '"ibiii. Psal. .xviii, I. 
'Msa. Liii,H. ''Zacli. xiii, 
Liic. I, 5.J. biliiis < piicriini Dri, i scd coilnn sriisu 

(04) Kitrsycjiercir. P.i'g. bm, Cni^l. ■), Par., 
Ii:is., xaTEXo[j.Evou?. iMox Ti OE. In quibiisdaiii Tt 
oai. 

(05) "Orcna. Diio P.cgg. cl tres Colb., ■zh ovo- 
H-a. 107 S GIIKCOIUI TllF.OLOr.l m 
Deus?Aiqiie isUiil, oinne gemi aiilc eiiiii (icc[:\- x avzot- xtil Xriirrtr d Qf.vc k.rohiasr. ri£YO''£ yap 

tiir ", qni nnslr.i caiis',i exin;\ii:liis est, ae (livinimi TaCta, £vsp-.-sij [icv toj •^vMi\j.j.z<jq, sCSoxia Sl tou 

idiaginom scrvill rornia; tonjnnxil, scialque oiitiiis Y;vvT]Topo;. 

domus Isriiel, qiiin ei Doininiim eiim, el Clirisliim (ciii Ociis ^K ll;cc cnini faclns c^t, ojicra (luideni 
ejus, (|Ui gf^nilns esl, l)nna ;uilein volnnl;ile gcnil"rls. 

IV. Qnicl seeumlo lcico, i;ini|m\m niaxiini aliine X. AsJTspov 5c T! t(Tjv (jiEi-tcjTwv aJTOtj xa't aij.a- 
invicli cnjnsilam rohoris, 0|i|iuminl ? Oporlel ciiiiii /'"'•' J ^^' 1^-? «"Tiv pastXsOstv S.-/_pi -.m5z, x-x\ uu' 
iiliim regnare " luic usque, el a ctelo suscipi us(|iie oOpavoO SsxOv'" ^XP'- yy^'"^^' a-o/caTaaTajsws, y.ri: 
ail rcslilulioiiis lempora ', cl a dexlris sederc ', Tr]v £x 5£|twv xaOiSpav ex'''^ '^u; tt); twv ixOpiov 
(loiiec liosies in poieslalcm redcgerii. Qnid veio EnixpaTriaEdK- T6 (iSTa toOto 6c ti ; Afi^ai Tr,!; ^a- 
posiea ? Regnandi fiiiem lacere, aui e coelis ex- jtX^^a;, l^ tcov oOpavtuv liTTOciTTivat (06) ; Tivo? ni-j- 
pclli? El (|iiisnani, obsecro, ciim e regiio cjiciei ? dovTO? ; ii ot' f,vTtva Ti^,v atTfav (67) ; 'Q; toa;xy;po^ 
Aiil (luam obciuisam? Qnam andax enarralor es, E5T)yr,TT;{ (08) au, xa\ ),fav ligaatXcUTo; ! Ka\ [jif,-; 
iiiniiumqiie a rcgio jiigo alihorreiis ! Al regni illius dxoO^t; Tr,; patjtA£ta? auToii [xt) £lvat nipaq. 'AXXi 
i:nlliiin finein ' 542 fore audis. Vcruin liaec liLi _ toijto -auxs'?. '^api ti) l>.i] ■[■ivtotrxEiv, oti zh, eioi;, 
erroris caiisa est, quod non inielligis lianc vocem, ou uavTU? livTiSiatpst tiTj jji^XXovti, iXXi ih jjiix.''' 
Iwi (id csl, iisque) , iioii sempcr fiiiuro lenipori jjiv touoe (09), TtOr,(;i • ■zb u-lp touto (70) oe, ou/. 
opponi, sed ita inlerjectum teinpus staluere, iit iii- iiva!v£Tat. "11 rao; voT](i£tg, l'va piT] TaXXa Xeyoj, -zi- 
terini scqiiens lempus iion excludal. Nam nisi ila "Eac^iai ned' viiGir euiq zqQ c-vrze.lela^ zov alui- 
res se liabeal, qnonain modo illud, ut alia pra'lcr- . rcc;~A.p'wq [jt£Ta touto ovx Sti (71) EaojJiivou ; 
«•am, iiilclliges : Ero vobiscum usque ad coiisumiiia- Ka"i Ti;6 Xoyo^; Ou [iovov 5c, liXXa xa'i 7ra,oa rb [j.t) 
lioncin sivculi '? An iinasi postea miiiime fiUnins otaipsTv Ti (jr,[iatvi[j.£va. BaitX£u£tv yoLp Xsy^Tai, 
.sil ? Et qii.-c liaec ralio essel? INcf; vero bac solnm xaO' ev [^ev, ih^ IlavToxpiiTijop, xal OcXivTOjv, xa\ 
<lc causa in errorem incidis, sed etiam quia sigui- [jit), paiiXiu;- xaO' ^TEpov Sk, w; bjtpywv Tf,v um- 
ficationes ipsas noii distinguis. Ucgnare enim dii- Tayi^v (72), xa'i u-6 tt)v iauTou paaiXEiav TiOc^t; 
plici inodo dicilnr, uno, iit Oiiini|iolc[is, ac voleii- r,[j.a;, ixovTa? S£xo(Aivou? t6 paitX£u£sOai. Tt); [xiv 
liuiii nolenliuniqnc Rex : aliero, ul subjeclioneiii in ojv EXEivw; voou[i£vr,; paiiXEta; o'Jx SiTat Tt£pa; • 
iiobis gigncns, et sub imperium suuin ac dilionem tt); o£UT£pa; ok, ti (75) ; T6 Xa6£tv •?i[ia; inzh x^H'"- 
nos redigens, ulpote qui lubenier ipsius regno colln (74) aw^oi^ivous. Ti yip SxT Tf,v uroTaYT^v EVEpTfctv 
submiltiiiuis. Quod ergo ad priorem signifieationem C u^T^eTaTiJ--^'^^ i M-**' 'O''' «vitJTaTai xptviov ti)v Yr,v, 
atliiici, regiii ipsius llnis luilliis cril. Qiiod autem ad xaiStaipwv -.b 7t.j;(5,a£vov, xal t6 a7:oXX'J[X£';ov • [ieO' 
.cciinilam, qiiis crit finis? Ut ncis sulijcctos leiieal, f,v tiTaTat QiKi £v ij.^t(;) OEtov, tojv crojI,'o[jtdvojv, 
servetque. Quid enim opns eril siibjectionem in oiaxpivtov xa't StasTcXXojv, Ttvo; ExaaTo; TtfiYJ? y.a.\ 
iiobis inoliri, cnm jam ipsi subjecli fueriinus?Quod [iovT)s a|ioj. 

postqnam eireceril , surrecturus est ad judiciuin de lerra fcrendum, el seceriieiulos eos, qiii salule« 

conseipiuiitur, ab iis qui pcreunt ; stabilqne l>cns iii niedio dcoriim », lioc est, bcaloruiii homimim , il 

dijiidicclac disllngiial, qnn quisquc boiiori^ gradu, quaqiie maiisione dignns sii. 

V. Hiiic subjectioiicm quoqiie istam adjnnge, qiia E'. To^JTto ti'Jva~T£ xa't Tf,v u-ota-ff,v, f|V uTioTaj- 
Filium Palri subjicis. Quid ais, qnasi jam nniie (i£i; TtTj na-,o'i Tiv Titjv. Ti X^yEis, lu; vuv o'Jx uno- 
subjcclus iion sit '? Aul ctiam omniiio opus csl, ut T£Ta-;-[j.^vou ; SEtTai (75) Sk oXoj; uTOTayTJvai ticto 
Dco snbjiciatnr, qui et ipse Dciis cst? Eigo qiiasi 0A; w'i ; V.; T:£pl Xt)(7to'j tivo?, t) (ivTiGiou, ■ttoi j 
(le latroiic quodani, aul Dci liosie, vcrba lacis. Vc- tJiv 'i.oyov. 'AXX' outoj axiiTCEi • oti Ihcr.tp y.axapx 
rum ita remexpende. Qnemadmodum salutis nic;c ?)xoua£ Si' ejj.^, 6 Tf,v i[if,v X^jtjjv xaTaoav • xa'i 
caiisa mabidictnm vocatus esl ', qiii maledictioneni «[tapTia, 6 aipt.jv Tf,v a[j.a,oTtav to'j xiia^jiou • y.-j\ 
mcam solvit ; el peccatuin, qiii nuimli iicccalniii ^ 'Aoi(,u. (ivT\ to'j ■::aXaiou vivETat v£o; • ouTto xa\ t4 
delet " ; ac pro veicri Adaino, novus .\d.imiis clliii- Ejjiijv dvuTriTaxTov iauTou TtoiEiTai, to; xEtjaXT) to'j 
mr' : ad eiiiiidcni quoque modum conlumaciam it 7ravT'jg a(o[jiaToj. "Eto; [j.iv 0'jv (ivu-oTaxTo? Eyto xa\ 
reliellionem iiieam sibi asciscit, ut loiius corpoiis aTaatojOT);, tt) te (ipvf,a£! to'j Oeo^j, -xa^i toT; TiiOE- 

" Philipp. 11, 10. "Acl.ii.".0. " ICor.xv, 2:;. 'Act.iii,21. "Psal.cix, 1. M.iii. i,"2. 'Mailli. 
x.\viii, 20. ' 1'sal. i.xxxi, 1. « I Cor. xv,28. ' Galat. iii, 15. " II Cor. v, 21. «1 Cor. xv, V.y. 

(00) '.\.T0(7r)jr«<. Duo Uegg., (i-rroc^Of^vai. vcrlil : « Qiiod siibjcclioncni pr.Tstet, iiosi|iic s b 

(07) Ti}r aizkir. Deesl Tf,v In Irilnis llcgg. regnuin siiiim poinl, (inotqnot volcnlcs iiiaiiis i.n- 

(08) 'E^i}Yr]Zi]r. Conib. ;icldit, eI. peiiiini admillinins. » 

(0'J) MeyjA ju:r zovSe. Sic tres Ilcgg. In cd., [Jid - (75) TL Dccst iii qiialiior Colb. 

Xpi TO'>j£ |xiv. (74) AaCelr jnini; v.id ■/.e^fv- Qiiatiior Colb. ad- 

" (70) Td vjilsp TovTO. Plurcs Rcgg. et Colb. , to [j.c- diiiit, xai, qnod commode red.lit Lciiviiik., i nt nus 

ci To'jTO. scilicct ei suliiiii:iiiiur, cl scrvcnuir. > 

(71) 'jToiJro ovK izi. Dccsl eti iii iribus Regg. et (7;")) Aehiii, ctc. Ibcc pcr interiogatioiiem legcn- 

Cypr. qui habel, TO'jTO(j:ii'j. da, clsi ;ililcrcx[ioiiat Eiiiis. 

(72 1 '.'.'c ereijyiur tr\r v:iozaxif[r. Lcuvenk. sic 109 ORATIO X\X. — TllF.OI-Or.lCA IV. Uo 

(jiv, avjTT-iTay.To; (76) -h xax t[j.z xa\ 6 XpiiiT?)^ (77) A r.ipiil. rroiiiile (|ii.imliii iiiiil)«,li,'ii, ipso siiin ;ic lui-- 

XiYitai • oTr/ S: O^roTaYii auTiyi ti T:avTa, urtOTayf,- lnilditii.s, liiiii pcr Dcj aliii(-g:illnni'ii!, imn piT \iii(>- 

a-Tav Sj xa\ tt) £7:tYV(o3ii, xa\ Tii [ji£TaT:otT,(jci, tots sns .'iiiimi pciniolioii(!S, landiii inolioilipns (|iio(pi'', 

•/.a\ aJT?i; Tr,v uTOTayr;v T.nzlT^pwy.s, TTpoaavijjv £|j.^ (inanlnm ad nie allincl, Clirisliis (lifitiir.C.iiinaiiloin 

T^v Tciwj^ivov. ToOto yip f) O-OTayT] XoiciToO, im (imnia siiliji^rla fiirriia fsnliji.-icnliir autiMn, Pl pi t 

xaia Yi t\v Sfiiv /.'jy&v, :f) toO IlaT.oixoO Oc).T;|jiaTo; agiiilioiKMn, cl pcr iiitiiiiiiali(in(>ii ), tiiin ipsc qiio- 

w.fipojaii;. 'Xr.ozi.idii 5i xa\ Yi^; I(aTp\, xa\ "fii';) (|iie siil jci tioncm iinplcvciit, aililiicens ine, salii 

naTif;p- 6 y.hj Jvjpyiljv, o Zl iOooxwv, o xa\ TTpOTspov loni ronscciitiiiii. Ncc cniiii (iiiiil(|ii.iin aliiulcst, mca 

EriLOiJisv • xa\ oOtw Tb 0-OT;Ta-;'iJiivov 6 07roTa;a; (|iiiilcni scnicnlia, Clirisli siilijcclio, r]iiaiii palcrnrc 

Bcto TTapiiTriHV, JauToO T:otoO[ji:vo; -zh Y;[jiiT;pov. voliintalis explclio. Siiliiirii 543 •'nilcni, cl Fil ii- 

TotoOTOV £tva! [Jtot tfatvjTai xa\ ti^ • '0 (96(5^, fj' fcfBi-'? I'alri, cl vicissini Filio Palcr : illc opcra siia, hi- 

iwi>, apvay/.(: jici.,'lra rl kxMire.li.iir ^ie; (J\i -^kri liciiciihicilo, qiieinailinoiliiiii antc a noliis (licliini 

oJTb; s-^xaTaXi),£i— at, f, xiizh toO IlaTp^?, \ 0->) csl. Al(|iit! ita cos,fini sii! jcdi siinl, Dco sislit ac 

TJi; iauToO OsdTirjTo;, 5ox£t Tiaiv, ('oi; 2tv (po6o'j[iivr,; rcprwscnlat is, (|iii siilijccii, iioslra vidcliccl silii 

T?) raOo;, xa\ Sii toOto !iuTT;/.A0[xivr,4 iTth toO vindicans. Eodcin in gciicrc iiiilii illiui ([iKKiiie cssc. 

Tdr/ovTo;- (t(? i-jip i; •{f^'/r^^T^-^(i.\ xaTui tt;v ap- B videliir : T)an, Deiis incus, icyjiici' iiivic, iiiiure mc 

XT]V, ^iizX Tiiv aTaupV/ (XveXOeiv f;vdtYxa5£v ;) 'Kv dereliquisli '"'> Ncqnc eiiiin, (|iiod (iiiiil:iiii opin.nii- 

lauTw S^, o-sp sTt:ov, Turot t?j f,[xiT;pov. 'Il[ji;i; tnr, ipsc, vcl a Palre, vcl a siia divinilalc, quasi lcAp r\\j.zv ot £YxaTaX£X£t[ji(jtivoi xa\ TTapstopa.aivot 
irp-yTspov, EtTa vOv T:poa£tXT;[jt[jiivot xat asauajAivot 
Tot; ToO i-aOoO; T^aOsaiv • iii-jT.zp xat Trv a:f poau- 
vrjV f,[j.(ijv, xa\ zh 7:XTi[ji[ieXk; oEx£tou[i=vo?, TJt J^fi? 
oia ToO tlaX[jtoO 'fTiatv • i7:£tSf] Tipoof;X(o? £t; Xptativ 
6 sixoaTb? TTpuTo? ({iaX[A?)? dtvatpipsTat. passioiicm (•xiiiiiuisscl, ac propicrc:i scsc a pcrpe- 
licnlc corporc collcgissel, dcrellcliis esl. (Qiiis eniin 
cnin, vcl priniiini liiiiiKinilus gigiii, vcl in truccni 
ascciidcrc cocgii?j Vciiiin in -eip-o, iitdictiim csi, 
nostra rcprfcscniavii. Nos cniin cranins ilcrclii li illi 
prius aiqiie conlempii ; niinc vcro pcr iinpaiibilis illiiis passiones, asstimpti ac scrvali siinuis ; qiieinadinoiliim iiuslr.ini qiioqiie iiisipiciiliain ,'ic pecca- 

tiini silii arrogavit, ni ca, qn.-B dciiiccps in psaliiio scqi liir, proiiiinliaiu. Siiinidcm vicesiiiuis pri- 

iiuis psalnuis manifcsle ad Clirislum refcrlur. 

(7'. Tf,.; S^ auTr,; £X''»' Ocwpia?, xa\ t6 [iaOztv VI. Ejusilcm spceiilalinnis illinl cliam cst, qnod 

au-hv tt;v OT:a-xof,v kl (Lv ^iraOsv • ii te xpauYT], xa\ CX liis, <\\}X passiis esl, oljcdicnliam didicit; qiiod 

•ti Saxpua, xa\ t^ ix£T£uaai, xa\ xh Etaaxoua0i;va', „ riiiii clainore et lacryinis siipplie:irit ; (|iioil cxaii- 

xa\ zh £uXa6i; • ijt SpaiJiaToupyEi^Tat (78) xat rXix:- (liliii sil pro siia revcrciili;i " ; qu.-c oiiiiiia noinini! 

noLi Oau[j,aa!w; iiizlp fi[itov (79). 'Q; [jtkv ykp \6-;o^, noslro niir;il)ilitcr clliciiinliir et conlexiinlnr. Nam, 

oOt£ OT:f|-/.oo; riv, oOte divfixoo;. ToJv ykp inh X''pa ut Vcrbuiu, iiec oliedicns erat, nec inobediens.Ilicc 

xauTa, xa\ TtI)V SEUTEptov ■ Ti [jikv Tuv £uYvto[jtov£aTi- nainqne iis, (ini alioriim imperio tcncnlur, qiiiqne 

pojv, t'j Sk Tcov a?!cov xoXiaiio;. 'fl; Sh SoOXou sccnnil;e rl:issis siiiit, conveiiiiiiit ; illiid sciliccl, pro- 

[jtop^f], au-,-xaTa6atv£t Tot; &(j.ooouXot; xa\ SouXoi;, liis alqiic lioncslis, isliid vero, iinprobis ac snppli- 

xa\ [AOOyOUTat ToiXXiJTptov, oXov Iv iauTio s[j.k 9ip(..v cio dignis. Ut autcin servi forina, ad conscrvos, 

ijtETi Tiov £[j.tov (80), t'va £v sauTip oaTTavfjaTi ih imo ad servos scse demillil, alqiie alicnam forniam 

X£tpov(8I), (b; y.r^ph-j mp, f[ (b; iT[Aioa yI? ii^''^?. snscipil, tolum nie simiil, cum iis qiia; mca siiiil, 

xi-j-dj [AiTaXiKto tuv £X£!vou oti Tf,v au-;'xpaatv. Ati in scipso fcrens, iil, (|iiod delerins cst, iu seipsi> 

TouTO ip'|'(o Ttijta Tf,v uT:axof]v, xa\ 7:£tpaTat Tau- absuinal, cl coiilicial, non seriis ae Ccr:iii) igiiis, aiil 

TT,;(82), £x ToO 7:aO£tv ou yip ixavov f; SiiOsat;, lerrs vaporcin solis radius, alqiie ipse ob luijns- 

!'oa7:£p ouSi fj[itv, eI [/tf] xa\ Sti twv 7:paY[jtaTtov niodi conjunctionein bonornm illius parliccps ri:iui. 

X(opfiiat[ji£v EpYov ■|'ip, a7:(>S:i5'S StaOiaEw;. Ou x£t- Quocirca re ipsa obedienliam liouorc allicit, cain- 

icovSkratj); xix£t/o 07:oXa6£tv, oTtooxi[Ai^£t Tf,vf,[jt£. D 1"0 perpclieiidis doldribus cxpciiliir ; neqiie eniiii 

Tipavu7:a-/.of|V,xa\ 7:avTa [jiETpci (83) TOt; JauToO(8i) snlTiciebat auiiiii :i|]i'Clio, (iiieiiUKlinodiim iicc nobis, 

7:a0£at TixvT] (83) 9tXav0pto7:i'a;' (''j-te Hx£iv EiSivat nisi manuin quoqiic operibiis admovcamiis ; opus 

•"'Psal. XXI, I. "Ilcbr. v, 8, 7. (7C) '.Vri.'.Tor«/(Tfic. Carpebant .Monolbelikc li;cc 
Grei;orii verl):i, (piasi Clirisluni ilividcrcl, ul c\ 
scxta fyiioilo pcrs|iicniini esl ; sed andicndi iioii 

Slllll. 

(77) '0 Xptcrcr. Dccsl oiii noniiiillis. 

(78) ".\ SfiijiarorfytuTai, elc. Ciiiiib,: i QiiaMio- 
iiis qiiasi iii scciia prodiiclis, iioslroiiiu; iioiiiinc ac 
persona niirabililcr geriinlnr ac iiceliiiiliir, i par- 
tiin scilicel vcre, |i:irliiii oixzKJjaii ct iillriliulioin'. 

(7!)) 'l'a£fi)piuf. Sic Cuisl. 1, ctc. Iii cd., uitkp 

0[<.tUV. (80) lilera rwr eiiwr. fiill. : « cuin iiifirniitatibns 
nicis. > 

(81) Ti) ■/fTfcr. < Quod (lctcriiis cst, > iil csl, 
< |iecc:itiim. > 

{H-2) neifiiTcn rai''n}r. « Ejui-que pcriculiim pa- 
liciida facii. i 

(83) liid xdrTct jteTfsl, elc. Lcuvcnk. : « .\l(jnc 
oiiiiii:! iii('li:iliir cx Miis passionibiis ars illa 'licin- 
giiilalis. I 

(8i) '/'£)?(■ hirrov. Coisl. 1, Tfji; otxEioi-. 

(8.")) Teyr^. Herv:ig. "-iyyT^, < ars. • S. GREGORII THEOLOGI i!2 eiiim, afTeciionis animi declaralio esl.Necforle ppjns .\ toi; Jxjtou Ta f;;;ii-cpa, xaV ttojov (a^v ditaiTouiJti- liieril exisiininrc, qiinil obedieniiam nosirain explo- 
rei, pnssioniliiisiiue snis oiiini;i ineliaUir, ane iiiia- 
dani liiimanilalis el benevolenli;e erga geiins no- 
slrnm : ila iil ex suis noslra a^slimare qiieal, qnan- 
liimquo, el a nobis cxigi et condonari debeal, ex- 
pensa iiimiriiin 544 '""" passionibns virium no- 
slrariim iinbi'cilliUile. Nam ciim liicem illain, pro- 
pler corporis leniiinenliim, in lonebris, lioc esl, in 
liac vita, luccntem, teiicbr:e aWx, lioc csl, pravns 
ille ac leiitator insectatus sit: quanto magis tcne- 
bras ip-as, iilpoie inflrniiores ? Et qnil niiriiin, si 
cum iUc liostilrslaqiioos omnino cffiigerit, nos qua- 
dam lcniis sallcni coniprebcndarnnr ? m.ajiis qiiippe 
illi est, quod boslis cuni persecnlus sil.quam nobis, Oa, -oiov 6i G'j-(x''>P'i'J\i.zOix, ).oY!^o;jifvr,; y.i-zy. toj 
r.i.z-/ivi xai -zy; dTOivsia?. Ei yip \h tfCtg eSi(u-^'Oi) 
0'.i xi T.fj/jfJAr^u.oi tfalvov iv ifi sxotij, tw p»p toukj), 
(jTzh TTj? ixO.r^i cxo-!a;, ToC TOviqpoC Asyio xai to'j 
TictpaTTOu, xb Gxizo^ ■7:(5aov, tb; djOsviaT^pov ; Ka't 
Ti Oa'j[xaTTbv, £t Ixitvoj 5;aYU-ci5'.iTos uavTa-aortv, 
fl[J.zU r.oiCoi ys (SG) xa-aXr,90£{Ti(jt£v ; (jiEt^ov ydp 
£x:iviu t6 otwxOfjVat, fir.ip •rjij.tv Ti xaTaXT,90T','/at, 
Tapi Toti dpOwj Ta'jTa Xoytjojjtivoi^. "iclTt Sl T.oots- 
Ofjato Tot; £ipr)(jLevot? EXJtvo, evO'jjjtr,fl£\? to, 'Ev (p 
X^tp :tiacrOsr, nvzlf: :z£ifacOd^, Svvarai zo7q 
.■zetpaCc{ieroi^ fici\Oi\rai , aatfio? T.ph^ Tf,v a\i- 
TTjV (fipov oidvoiaj. "Eczai Sl; 6 Qett; ra ctdrTa 
ev .-zdci,v, £V Tip xatptp ttj; d-oxaTa7Tda:oj;(87) • quod nos asseqnatur aique coiiipreliendai, apiul " 0'jx 6 naTr;p, TrdvTto; si? aJT?jv dvaXjOivToi; tou 

Ytou, wGT.tp £t; ■jTupdv [i£ydXr,v XafATrdoc; T:ph(; xai- 
pdv dTOaTraaOstaT]?, eXxa auvatpO£iaT,c, pir^o^ ydp 
SaSiXXtot T(p jir,T(p TOJX(p ■TrapatpOjtpiaOtoaav (88), 
dXX' oXo; &zhi, OTav [jir|X£Tt TroXXi (ji[ji£v, uiaTrjp 
vjv (89) Toi; xtvri[jiaat xal Tot; Ttdfl^atv, o'jS£v oXto; 
0£O'J, i; dXtyov ev fi^iiv a'JTOt; (jipovTs;, dXX' SXoi 

0£O£tO£!r, oXoU 0£O'J )(tOprTtXo't xa't [JtfJVOU • TOUTO 

ydp f, T£X£to)at; , T.ph; f,v a::£'joo;j.£v • T£X[jir,ptoT ol 
[idXiaTa IIa'jXo; a^JTo^ • 3 ydp evTci^JOa ■7:£p'i 0£ou 
!pr,atv dopiaTtiij, dXXaxou aacftoj TSptopi.^et XptaTtp. 
Ti Xi-/tov; "0:icv ovk sn "E.Ui)r, oiiSi 'lovSdiOQ, 
.iepizoj.ii} xal djcpcovcTla, fidp6apo(:, I^xvOr}^, 
Scv.lo^, iAsvOepo^- d.Lla za ^tdrra xul ev :idcc 

XflCTCQ. cos iiiiqiie, qui baec recia raiione perpenduiit. Ad- 
dam illud qiioqiie iis qua' dicla suiil, locum biinc 
mecum rppiilaiis : hi quu eniin pnssm esl , ipse tcn- 
lalHs, potest iis,qui lcnt(mlur,auxiliari ", qiioil per- 
spicue ad eunidcm sensum lendit. Sicuielianr Erit 
autetn Deus oninia in omnibus " illo rcstiliitionis 
lemporc ; non ulique Palcr, resolulo videliccl in 
ipsum Filio, non secus ac si fax aliqua ad aliquoJ 
leiiipus ab ingenli rogo abslracta , in enni rursus 
adjnngatur (ncqiic eniin Sabelliani bis veibis ab- 
niaiilur), sed totusDeus; tuni neinpe, cnm jam non 
muUi eriinns, sicul iiuiic sumus rationc mouiuniel 
atrectionum, iiihil oninino Dei gestanles in nobis, 
aul saliein parum, scd loli deiformes, loiiusqiie ac sobus Dei capaces : lixc enim ea perfectio est, ad quam omni celerilale propcraniiis ; qiiod qiiidcm 
Paulus ipsc maxime coiijicil : qnod enini bicdeDco indefinite ait, alio loco aperiissiinis verbis Clirislo 
sioillatim altribuil.Qiiibus verbis? t/fci Jioii esl Grcecus, nonJudaus, circunicisio et iirayutium. barbarus 
el Scyltia, servus el liber : sed omnia et in omnibus Christus '■'. 

Vli. Teilio loco vocem banc, major ", luime- c Z'. TptTov, dptO;i£t -.h, /(s/CtJr (90) • Ti-apTov t6, 
rant : quarto item, Dciim meum el Deun: ve!,trum '«. 0eoV poy xal Bsbr vnGiv. Et [a£v 0'jv//e/4wr (91) Sane, si niajor qnidein dicerelur, non ilcm k(|ikiIis, 
fortasse viin aruiiiain babcret qiiod afreniiil. Cnin 
aulein ulruinqiie iiivcniri liquido constet, qnid lan- 
deni geiicrosi boinines diceal?Qiiid roburis lialie- 
biint? QiionioJo convenient, quse cnnvenire nc- 
qneiini? Mem eniiii scipso iiiajus, pariterqiic sibi 
ipiixqualc, ficri non polfSl. Noiiiic crgo perspiciuiiii 
est majoris vocem ad (aiisani, ;«'ni;ilis aiiiein ad 
naturain refercndam esse? Ac iios islud ingeiiue 
admoJum et candide confitcnuir. Foriasse aulera (jL^v iXiyeTO, \i.r^ iao; (92) 0£, Td^a av t)v Tt touto 
a'JTot;* £t So d[Ji9(jT£pa aayijj; £uptaxo[ji£V, xt (fi\- 
aouatv ot y£vvdoat ; Ti t6 iaxup^v a^JTOt.; ; t.w^ au(i- 
6ria£Tat Ta da'J(j.6aTa ; t6 ydp au-i to'j auTO'j ^[jtoito.; 
[jt£ifov xa't taov elvai, Ttov douvdTtov rior,Xov, oTt ih 
[j.£tsOv (iiv iaTt TJ]; aiTia;, ih o'£ l'aov, t?,? '.fiua£to; ; 
v.a.\ TO'JTO uit!) TtoXXTi; £'jyvtop:oauvT]; 6[jioXoyoiJ(XEv 
ri'^'J.q. Td/a 6' dv ^tVot Tt; aXXo; (95) T(p f,[jt£Ti- 
ptp (9i) X(5yop Ttpoatf tXov£fX(ov (9.")), [Jtrj IXaTTov etvat 
t6 iv. TOta^JTT)? aiTia^ etvat tou dvaiTtou (96). Tf,? t£ "Hcbr. II, 18. 'M Cor. XV, 28. "031^1.111,28. '» Joan. xiv, 28. "■' Jnan. xx, 17. 

(8G) nocw^r^. Duo Uegg., quinqnc Culb., -oadi? D '^[^."£0(0. 

(9.")) IlpcCyi.XovsiKwv. « Vox ista, > inqnit Bil- 
iiis, « noii sit;iiifical eiiin, qiii Giegnrii raiioncin (87) 'Axcxaraczdcet^K: . « Reslitiilionis, > id est, 
I resurreclionis, > cuin videlicel auima' suis corpo- 
ribns rc^tilnenlur. 

(88) Iliifa^sOeipecOojcar. Sav. aliiqnc |diires, 
7:ap£ta-.fO£tp£30(oaav. 

(89) ■'fltr.Ttp j-t^K... cfipcrTSc,. llatc a Uilho, aiil 
lypograplio oinissa. 

(90) iU:^r.,A\ Par., ^iiW- 

(91) MeKiuv. Trcs llcgg. et tres Colb., [Xotjov. 

(92) 'lcor:. Tres H' gg. lolidcinipie Colb., 'i-oj. 
(95) "A.J.Jor. Lnus Ueg. el Oxoii., d"'.Xo. 

(94) 'Uitszipw. Sic Coisl. 1, Sav. etComb. In cd.. oppiignarcl. scd ipii aerius lii eamilem caiisam iii- 
ciimbeiot, Filiiqne ilivinitaleiii liierelur. rSam i|nii(l 
Grcgoriiis falcaliir Filiiini, ralione diinlaxal caiisa', 
niiiiorem esso IVilrc. contcnilorcl forlassc aliqiiis 
iii c.iiiiileiii FUii dolonsionom acriiis iiieiinilioiis, iie 
iii li;io (inidoin ratioiio minoreni oiiiii esso diccnduiii; 
qiioil noii salis aniinadvcrtissc videtnr Elias. > 

(9(J) 'A)-t((r/ri) Sic trcs Kcgg., duo Coisl., Par., 
Conib., cic. Sic eiiani lcgit Blllius, licet cditi ba- 
boanl, Ivavxiou. 1!^ OltATIO \\X. — TIlliOLOGICA IV. iit (■ip Tou «vapxou 5i§Tj{ [xet^xoi iiv, 5r'. sx toO dva,o- A Ji^LTil mIIm.s iiiiis|ii:uii , s.cniionom 545 >i"slriMii fo:i- X3s\ 7:061: jTiv T) YivvT]it;, TzrjS.yii.a tosojto ',97), 
:otj fi vouv i-/^o\i3:, y.3.\ o'JT(o (08) 5£Ga3p.'.ov. T'j 
vip OT) )iYeiv, OTi TO'j xaTi Tiv avOptoTTov voo'j[i^/o'j 
[jLcirtov (99), a).r,0^; y.b/, ou jj.£-/a 6£' t£ ystp 0»u- 
[AsaTbv, et jxit^ojv ivOpw-ou Weo? ; Ta'jTa (ilv ojv (t) 
elprjjOtij ■Kfih:; to'j? tJi fielCcr xo;ji-aCovTa;. nciioii aiiiiiii coiilciuioiic prosi'i|iieiis, iiircriiis lia- 
liciuluin iioii cssc, ;il) Inijiisiiioili caiisa, caiis;c oin- 
iiis e.\iicrle, profuisii. Naiii cl (|iiia ali co, (|iii priii- 
tipio carei , origiiicm iraliil, cjiis ijuoipie glori^ir 
pariein sibi viiidicai: ei accedil insupcr gcncralio- 
iiis piTcrogaliva, res Uiiila, lainqiie vcncraiida, iis q'iiilein cerle, qui niciile pnclili suiil. N iin, iiiiod r.ilioiio liiiiiiaiiitalis Palcr Filio niiijor intclligcndus 
sil, vere (juidcni diei polcsl, sed iioii pcriiulc lioiiorilice : quid eniiii niiruin, Dciiiii lioiniiio iiKijoreiii 
csse? Alipie liaec inilii dicia sinl adversus cos, (|ui mnjoris voccin insolenlius jaciaiii. 

11'. 0ei? 5't Uyoixo Sv, ou TO'J \6yo'j, toG 4pto|jid- Vlll. Quod aulem ad altcrain parlcin altiiict, 

vo'j Ss • Tito; vip av eTriTou xupttoi; Osou 0c(5;; "iJj- Dciis dicilur, iion nilioiic Vci-bi, scd partis qiix iii 
■rrep xa'i IIaTr;p, 0'j tou 6ptoiidvou, to'j AiJ-j-ou oe ' ociiloniiii scnsum cailit ((|iio eniin niodo illiiis, 
xat Y^ip TJv SfnXou?- wtTTs li [jikv xup!tij; eTc" a\i.- (|ui proprie Oeiis est, Deus dici i|uc;il ?). Queinad- 
tfotv (2), t6 6e ou xuptto?, evavTttu? i) ktf' ^jijitliv sxet. ^ iiioiliiiii Paler, noii humaiiitalis, sed Vcrbi respeclu; 
'Ilixaiv -j-ip xupfojc [jtb 0ei; 6 0e'j? (5), ou xupttu; duplici quippe nalura conslabal ; qiio lil ut allerum o^ naTr,p. Kat T0uTt5 iiTtv Tzoitl Toij aSpsTtxoT^ 
TTjv •:T/.avr]V, ■?) Ttov 4vo[j.aTOJV e-!^eu|ij, STuaX^.aT^ro- 
[jtevojv Ttov (jvo[iaTujv 5ii tt)v a^JYXpastv. Sri^astov Si, 
fjvtxa ai tfjcjetj (4) oitaxavTat Tat; iTttvola;;, auv- 
6tatpet:at xal Ti6v!5[iaTa. IlauXou XfyovTOj axouaov 
"Ira 6 Qeu(; tov Kvplov i]juop- 'li\cov Xpicrzcv, 6 
HuTilp rjjf Scl;!]^. XpvaTO'j [ikv Qili, tt,.; o^ 6i|Tj; 
riaTrip' et yip xa\ t6 (juva[jttpi5Tepov ev (5), li),),' o'J 
T^ tfi'jjet, Trj 6k suvioto TO'JTtov. Tt av i--voito yvoj- 
pijjtcoTepov ; dc co proprie dicalur, altcriiiii iinjiropric: contra 
(|uam iii iiobis se res liabcl. Ucus ciiiin proprlcDeus 
iiosier est, non auieiii proprie Palcr. Atque lioc csl 
quod lia;reticos in errorem indiicii, iienipc noini- 
nuin lioruin coiijunclio, pernuilatis videlicel intcr 
se noiiiinibus propler iitriusiiiic naturii; coniiexio- 
ncm. Arguiiicnto cst, quod cum iiatiir;c auiinb (l 
cugiiaiione disiin.^uuntur , siniul qiioquo iioiiiiii;» 
dividiiiilur. Aiidi Paulum liis verhis loquentem . 
Vt Deus Dotnini nostii Jesu Vlnisli, Vater illeglo- riiv ".Vi.les qiiomoilo Clirisli qnidem Dcus, glori;c aulciii Pater dicalur : quamvis ciiiin lucc diio uiiiiiii 
cCficiaiil, id laiiicn niui iialur.i (it, scd coriiin cuilioiie. Quid liis apcrtius eX maiiifestius esscqiieal? 
(")'. IlitiTTTov XeYsjOto t6, Xa[A6avstv auT?)v ^ojrjv, q IX. Quiutiiin nuiiieretur, quod viuiiii '*, aiit ju- f^ xptjtv, •ij x).Tipovo[Jiiav eOvtov, r) e|ouatav TTonr^q 
capx6;, r) SC^olv, r) [JtaOrjTi?, i) ocja ),s-ceTat, xa't to'j- 
TO (G) T?,; ivOptoTt^^TrjTo;. Et ok xa't tio 0e(o 5otrj;(7), 
cJx aTortov • 0'j yip ijj; eT:ixTr)Ta otoa;tj, a).).' (05 
ait' iip-XT)C (iuvuiTijp-/ovTa (8), xa't /o-j-oj (fjisoj;, 
i).X' o'J /iptTO?. r. "E-z.TOv TtOsjOoj t'j /(// SvrucrOai tur Ylvr 
d^' tavTov notsir firidir (9), ^('(j- /(»; ri fi.lecti} 
zdr Ilaripa itoiourta. Touto 6k Toto'jT(5v esTtv o'J 
T(I)v xaO' sva TpoTiOv X£^{-o[j.svojv, t?) SuracrOut, r) /(/'( 
CtjvuaOaf T:oX'J3r,[jiov 6i. T6 p.'sv ydp ti Xi-j-STat 
xaTi ouvi^ieto; sXXsf^tv, xa't tto-s, xa'i -p(j^ ti, 10; diciiim", aut geiitium h^reditatein ", aut cariiis 
oiiiiiis polestalem ", aut gloriam ^', aut discipulos, 
c^cteraqiic ejusdein geiicris, accipere dicitur;hoc 
quoqiio ad buinaiiitatein spcctal. Quaiiquam ut liaec 
eti;iin Deo iribuamus, nulla iiide absurdluis conse- 
qiictur : non eiiiin velut ascititia ei tribuemus, sed 
vclui qux a priiicipio una cum ipso c.xstiterint, nou 
ratione gralise, sed iiatur;e. 

X. Sc.vto loco ponalur, qiiod !Sun polCit Filius a 
seipso fucere quiilqttam, nisiiit videiit 1'iilrem facien- 
tem ". Qcae verba ejusmodi sensii explicaiida siint : 
Pvsse, velnon posse, non uno niodo dicitur ; variam 
eiiim ac imilliplicem signilicatioiicin babct. Noii- 
nuiiqiiam 546 cnim secumlum viriiiiii derectum -6, [j.r) 6'Jva30at Tb ■;tat6tov aOXstv, i) xb (ixuX(ixiov D dicitur, et certi (eniporis ac persoiui; ralione lia- 

bita : ul quod puer luctari iioii possil, aul catiilus 
ceniere, aut cum aliqno dimicare : luctabilur eiiiiii 
fortasse aliquando, et ceruel, el cnin lioc iliiiiica- 
bit, eliamsi cuin altoro iiwiueal. Iiiterdum do eo 
dicitur, quod s;cpenumero conliiigit, iit illiid: Xun 

8. " Joaii. XVII, 2. "Apoc. V, ri. " Joan. [iXiTtetv, r) 7tp6? T(j'/5e ^ta-j^ojvise^Oai • iOXrjaei yip 
tjojj KOTs, xa\ SYiTai, xa't 6ia-j'0)vtstTat itpb; t6v6s, 
ziv ■:t,o6; 'iTSoov a6uvaTto^ 2-/ti. T6 60, to; ertl TtXst- 
(JTOV, ii^ x6- Ou Svrazai :io.li<; xpv67\rai kn' Cirt^ 
?pov(; xstpiirii. Ti/a yip av xa'i xpu^fOsir] ti;, STtt- 

"Eplies. I, 17. " Joaii.v, ?.G. " ibid. 27. " Ps;i 
V, 25. 

(97) TocovTc. Tres Ucsg- to30'j:'jv. 

(98) Ot'r(o. Ucg. bm.ouTOj,;. 

(99) Msi^oiv. Duo Kegg. [Jtstjov. Sic cliain iii se- 
i|ii.'nii [isiCojv. 

(1) Ovr. Ueg. bm , Cuisl. 1 , etc, addijiii, 

TititV. 

(2) 'E.i' air^olr. < Dc iilruqiie, 1 id csl, de Vor- 
bi), qiiatcniis est Doiis, vel qiialeiiiis esl huiiio. 

(3) 'O 0£tV. DcCot '5 iii (jualuur llcgg., tiibiis 
Colb., eic. 

(i)A/ ^<i'CEii;. Sic trcs Regg. Dccbt ai in ed. (5) "£r. Dill.: « persoiiam unain. 1 

(()) TovTC. Coiiib., Ta'jTa. 

(7) A(5(i(c- ReS- ''• ?'y'i-;> < iribuas. » 

(8).i;(>»'t'.-r((/)/,c>Ta. Dill.: • ipsi siiiiul ciim Palre 
adfueriiit. t Non rccte quidcm ; ciiiii liic Filii doles, 
ixiii cuiii Patris, tcil ciiiii ipsaiiict Filii cxsistciiti:', 
suiil coiiipuiieiid.e. Filiiis ciiim, iion graliic duno, 
sed a iiativilale, ipsaque vi iialunc, qiiod S*^"''"» 
sil, a Palic accepil. 

(9) M->}S£r. Reg. a, o'J5iv' *'J s. CUEGOIUl JIIKOLOGl i;C 

polesl ch<ilas nbsi-ondi sH/jjn nioiilem iwsila ". Fiori A -fOTOoOvTo; [iJtfovG;. Ti 5:, w? t>ix eij),oYov, ib; id .•iiim polfsl, iil qirifilam civilas .-lixcoiuliiiiii- , m:i- 
jori niiiiJHiiu iiliipio moiile ipsiiis aspecliim iinpc- 
ilieiilc. rinpossibile 011.1111 diciliir, qiiod miiiime.-c- 
iimirH est, r.iiioiiiiiiie consciiiancnm ; ciijiis gcneris 
csl illuii : Non possuiit filii spoiisi jejniiare, fiiiniiilin 
lirn-seiis est si>oiisiis " ; sive einii inii'llii,Ms, qni 
torporcis oculis ceriiiliir {ncqne cnim .xTumn.TC al- 
qne :illlicuniiis lempiis eral illiid tempiis, quoCliri- 
stns cum discipulis vcrsabatiir), siveeum iil Ver- 
liiim specles : qniil enini los corporeo inodo jejniiare 
iiecesse est, qni a Verbo piir^aiuur? Qiiarta si^iii- 
licjlione lioc lieri iion posse dicitiir, a qno iiostra 
voluntas aliliorret; cujusinodicsl illiid: Nun polerat 
illic signa facere propter iiicreduliialem eorum ", (pii Oij Sin'uvzai ol vlo) tcii rr^i^iiivor; rnoTEveir, 
f:y ctrov h'Sri}ioi; 6 ri'}ipi'oQ' st^z 6 jiujjiaTixtus 
dpioiJiEvo; (oj yip xay.o-aOsias, a)'k' Eutfpoauvr,; xat- 
[>>y? 6 Tr,; lT:iOr,[iia;), E'.'-e (b; 6 Aoyo; voojjjievo; • 
Ti -(xrj ozl vr^TTEJ^iv (ito;j.a':'.-/.(I); to"j; Aijyi;) y.aOai- 
pojiivou; (lO) ; T>j oh, w^ a6o'jXT,-:ov, lo; zh, M!j du- 
racOui 6K£i ffr]}tFJa :loir)aui, Sia ziiv djtiffTiar zwr 
d.'-x,o;dvcjr- z-KEi^T]^i.p ■zoij auvajxtfo-rEpou xpsia irp6; 
xi; id7£r;, xal Tf;; ttov 0cpa7riuo[j.£vtov TTtJTEto;, xat 
Tri; Toij OspaTTEUToC (i I) ouvijjt^tjj;, oOx £,v;Si-/:.-o to 
CT^pov Tou tiuCuYOu D.XEiTOVTo;. Oux i/Ioa (12) 61, eE 
[jLT] xa"i iou:o tto E\i\6yo^> upoaOsTsov ■ ou "cap eOXo- 
yo; iaat; to?,- j3),a6ri(JO|j.£vot; i^ lifiitJTiag. ToO 61 
auT'>u Xtiyou, xa\ lo ■ Ov dvvarai 6 HoVjior jncri-lr ea e.\i.ipiel!;iiit : (pioiiiam eniin ad inorljorinn de- ^ v/iiir ■ y.7.\, Ilfor, SuvaaOe dyaOa Aa.Xelr, .Ttrjjfo! pulsioiics iilriiinqiie accedere necesse esl, iiempent 
ctacgroti liilem, et medici vim ei facultatem medendi 
nlTeraiit, idcirco alteriiin, deficicnle altero, miiiinie 
( oiitiiigeli.it. Ii:iiid scio aiiiciii, an lioc quoqiie iioii 
adjiingeiidiiiii sit, ad id qiiod vationi conseiit:iiieiini 
est : iieqiic euim iis mediciiiain alTerre coiivenieliat. vrn-r; 11(7); yip aouvaTov Tt TOUTdJv, i^ oTt aSouXrj- 
Tov ; "EuTi 5i Tt xa'i t-jioutov £v toi; ),jyoij.iVot;, 3 
Tri (13) (pu!jct ptEV dtouvaTov, 0c(o 51 5uvaT?jv pouXr,- 
Oevti, tli; xh, [AT) ouvaaOat t^v auTiv ycvvr/Jrivai 6eu- 
Tspov, xat ^atft; oux Ei30£yo[j:evr) xa[j:T|Xov ■ tE yotp 
av xa"t xojXuTiti ysvEsOat TauTa, Gsou OsXf^javTo;; qniliiis incrediilitas dclrimeiiliim allatnra eral. Qiio eti:iin in ordiiie ponendnin' esl iUiid : iSoii polest 
muiuliis odii^e vos " ; el , Quomodo poieslis boiia loqui, cum siiis mali ''^'! Qiio cniin pacto (|iiidcpi:iiii 
lioriiiii iinpossiltile csi, iiisi qnia Milniitas repngnai ? Jaiii illiid ipioqiie impossiliile diciliir, ipiol 
iialura qiiidem impossibile esl, Deo anteiii volemi possiljilc ; quo in geiiere esl illud • Ennidom linini- 
iicm bis iiasci iioii posse ", nec acii canicliiiii admilli '" ; qiiid ciiiiii proliibeal (|iiomiiius li rc fi:inl, 
bi Dei voliintas iia tulerit '? 

XI. l^raeler lios omnes niodos ioipossihile dicilur C 
qiiod iiiilla oniniiio ratioiic licri potest , ul ipiod iiunc cxqiiirimns. Ul enim inipossibilecsse diciinus 
Dcniii iiialum cse, ant onniiiio non esse (lioc 
ciiim Hei iiiip<iiciili:im poliiis atque imbeciHi- 
lateiii , i|tiain potentiam aigiieiii); aiit iit sil, 
<inoi| iKiii est, aiil nt bis ilno simiil et qiialuor 
547 s '" cl deicin : ita iicc fieri uMo iiiodo polesl, 
iit Filiiis jiliqiiid f.nial, qiiod Paier iioii faciat. Oin- 
nia enim (/iki' l'ater hubel, sunl tllii ^' : (pninad- 
inodiiiii inrsiis oiiiiii.i, qii:c Filiiis, P.ilris. iSiliilergo 
peculiare, quia conimiiiiia oiiinia , qnaiidoquidem 
ipsum qiioque esse, coiiiniiiiie atqiic icijnale esl ipsi 
iiiiii l':ilrc, licet alioqiii lioc a F'alre Filiiis lialieat. 
Oiio e!i:iin seiisii dicliim esl: Kgo vivo propler Pa- 
iieiit ^';iioii quod :ili illo ijisius vila alipie cs-;eiitia 
siistiiiealur, veriim ipiod cx illo ciira leinpiis ulliiin 
aiqne causam c.xsislat. Sed qiioiiiodo •» Mallli. V, ii. " M.illli. IX, l."i. «* Matili. XMI, 
"Mallli. XIX, '21. ^' Joaii. XVI, 1.'). "Joaii. m, :")<S. 

(10) Toim; Ariyqi Xft.OnifCjdvovr;. Itill. : < ipii sir- 
iiioiic purganliir. » Addii eliaiii iii iiotis, riicguiiiim 
:illiideicad li:ecClHisli verlia, Joan. xv, 5 : « Jaiii 
vos r.iuiidi eslis pinplcr scriiioiirin (piein lociiliis 
.■-iim voliis. > Kaielilr lameii Eliaiii per .\oyov, Ki- 
liiiiii l)i'i iiilidligere; ciijus senlentia iiubi^ eti.uii 
j i:ia^'is arridci. 

v,i (II) 'fov OniiuciEVTcv. Dc Clnisto eniiii siii^iil.iri- 
'^^ icr liic scniio cst, iioii niiivcrse ile iis qii.c :id inni - 
hiiriiiii dcpulsioiies cx p:irtu a'grutoruiii ac inedicu- 
inii r('(piiriiniiir. 

(12) Ov.t ufii, cli-. liill : < Qiiaiiqiiam liaii isiio. 
:iii lioc (|iiii<pie gciiiis lcriio adjniigeinlijm sil, <i'iu lA'. To'JTO)v Oo TtivTiov 'tv.-.hc,, ih TiavTcXto; liotjva- 
Tov xat ivETiiosxTov, tjj; o vuv £^£TaCo[jtiv. 'fl; yip 
douvaTOV slvai X£yo(Ji£v, ■aovr^phM Elvat Osov, t) \i.t\ 
clvat ■ TouToyip i6uva[Jita; av £tT) (jiaX"Aov0£oiJ,f]7i£p 
6uva[Jis(jj; ■ i) tJ) [jti] "ov cTvat, i) Ti 6't; 6'Jo xal T^auapa 
ctvai xa"t OExa (1-i) • out('j; ioiJvaTOV xa\ ivEy/topT]- 
Tov 7T0'.eiv Tt zh'i Vliiv, o)v ou ■noict 6 IlaTr^p. ndvra 
ycip caatysi 6 naziip, zov Yiov ecziv tJj; E[j.7:aXtv 
Ti TO'j Vioij, TO'j IlaTptje. 0'JOcV ouv t5tov, oti xotva 
'e.~z''. xa't a'JT^ -.h Etvat xotvbv xa't 6;jLOTt|jtov, et xal 
Tio Viio rapi TO'j IlaTptj;. KaO" 3 ■-'.a't XlyETai xai 
T(j ■ 'Eyw CuiSiaziv nazspa- 0'j-/ to; exeIOev a'JT(T) 
Tou sr,v. xa\ TOu Etvat auvExo[Jiivou, iXX' t'o; JxEtOjv 
iJ7:ap'/ovTo; i/piivoj; xa'i ivaiTioj;. BXs^rEt 6£ Tiv 
IlaTcpa TToiouvTa, too;, xa"t ouTto TiotEt ; apa ('o; ol 
Ti; [xop-.pi; ypa-.povTE;, xa't Ti ypi;j.[JtaTa, 6ti xh [J.r; 
Etvat T?,; i),r,OEia; aX),oj; ETiiTuxEtv, eI [i.r\ Tiph; 
illiid acii- D zh ip/ETUTTOv 1^'Kir.o-^zaq, xixstOev x-'-P^'l'^'i^'^l'-^' 

8. " Jo:iii. v;i,7. ■-" Mallli. M1,:.I. " Jo:iii. iii, l. .?* iiiipossibile iiiliil :iliii'i sigiiifical, quaiiiqiiod iiiinime 
ratiimi coiisciitaiiciiiii esl. > Sciisii Hilliiis lcgciiiliim 
esse, o'Jx EuX^iyi;), « lalioiii ininiiiie coiisciitaiieiim.» 
(pioil iiobis (piiKjiie visiiiii csl. Cnni vero parlinila 
iicgans, oux, al) oiiiliilnis codd. Iiim exaralis, liiin 
iiiss. absil, reli^ioni lnit caiii in texUim iiilro u- 
ccie. 

(15) "Or/^ SiC Ires Kcgg. cl ipiatiior Colb. ln cil., 

(11) Iut'i z.u/L-cijiii sivai xcA Stixa. Iteg., C.ypr., 
Tistsapz^ xat 6^/.ot stvaf • bis diio, qiiatuordccim 

r..>C. > 117 OKATIO XXX. - TIIROLOnU.A IV. MS 

v';u; (l.'i); Kat Tiojs ^ iot^ia Siitai toO Siod^ovto^ ; A liinuliiiii , i|iiml Palrciii rucicntciil \u.lt;io ili<iliii-, 

f, 01/ iroiT;(iei Ti [jit; StSaixoiievti ; rioici: 5* Tiiu; 6 Ila- ;ai|iie ila faceie ^^ V aii iil qnl foriiKis ae lilleias 

zr^p, i) -;TOir,xsv; ^Afa a/Xov Tipo-JTTicjTiqj; x^ijiiov iiiiigniil, eo (iiiuil veriuilem aliler assei|iii iirqiicanl, 

•>n\ Tou TtapivTO;, xa\ OitociTfjaet Tiv (jiEXXovTa, xa\ uW\ cscniiilai' siiiiiii iiilneaiiliir, aliiiie iiicle vcliil 

T.ph^ Ex;tva pXi-tov 6 Yt&j, thv (ikv iiTCiaTtia;, Tiv iiiaim ilncaiilnr ? Qiii vero qnailral, iil Sapienlia iiia- 

o\ ui:oaTf;<T£t; Tscjaaps; o5v K6ay.Qi (10) xaTJt t^v gislro opns liabeal? iiiliilne elliciel, iiisi cilocla? 

//jYov toOtov, oi (Jtiv llaTpi,?, ot Sk Yiou ■notriiJtaTa. Qniil , Paleriic :ilii|iiiil facit, aulfeeil? Ul.nim 

"flTf,? aXo-i-ta? (17)! KaOatpst Sn.eTTpa?, xa\ oat- lantlem aliiiin iiiiimlnin aiile liniic coagmeii- 

jjtdvojv, xa\ vojiov dr:a).),dTTJt (18), xai CtooirotEi ve- lavil, alqnc aliuiii rnrbiis in pnslcrum coiignieiUa- 

xpou?, ya\ \fKlp OaXdsar,? dSeuet, xa\ TaXXa tm:iX liil, qnos iMlius silii aiilc oculos |iropoiiciis, allcrum 

Sia t:sto[tix£V, eii\ tivo?, f^ r.oxt to5 IlaTpis taOTa (iuidemiam procreavcril, alierum auleni piocrcaUi- 

',:po;vspi-T;cjavTo; ; "11 5f,).ov, oTt Ttiv aC/TtT.v ~paY[jtd- riis sil ? Qnaluor ergo liac ralioiic muiuli eruiil, duo 

T(ov Toj^ TUTtou^- ev(jT)(JtaiveTat (i^v d naTr,p, eutTc- a Palie, iluo a l''ilio ellecli ? supiiiam vecor- 

Xit Sl 6 Mxoi, ou SouXtxto;, ouSk d[jtaOojj, dXX' eTtt- diam I Age, cnm lcpras purgal, dxir.oiics cl nior- 

crTTi[Aovtx(o? Ts xa'i oecj~oTtxioc, xa\ oixetoTspov et- Ijos piolligal, niorliios ad vilain revocal, marc pe- 

Ttetv, TtaTptxto?; Outoj yapiyw5ixona:xh,d:^efiffd B dibus peiagral, aliaque oiiinia facil, iii ijiio Uin- 

rou narpfx; ylrerui, zaura tral rvr Ylvr d^wkoq dem, aul qiiaiido Palcr Iixc iiiile fccil? Niiiiiie pcr- 

.-tois'r • ou xaTi ttjv tiov Y'vo[jtivojv S[ji.oi(o3tv, dXXi s|iicuiini esl, cjiriiiiulcm rcruin fornias a r.arc iiui- 

xaTd tt;v (I!)) Tii? e^oucjta? 6[jioTt[jttav • xa\ touto av dein vclut desigiiari, a Filio aulein peragi, iioii ser- 

ci'T] t'j, Iwq dptt xa\ Tf/v IlaTspa spydCeuOat, xa\ Tiv \ililer aliiue iiulocle, sed periie el lieriljler, alque, 

1'iov • ou [jt-Jvov 61, dXXi xa\ tt^v, wv 7:eitoir,x5v ('20), iil aplius loquar, palernc ? Iii liniic qiiip|ie seiisnm 

f.ixovo[jitav TE xa\ auvTf,pr,ciiv, to,- 5r,Xot t?j, .lomaOai vcrba li*e accipio : Qmvcmique Patcr (ncil, eailein 

Trv(; aYrf:Aovi: uvzov Jirsvjiaza, y.a\, Ot:fi-.lwvaOai el Filiui simililer lacit ""; iioii quod siiuilia siiil ntri - 

Tiirxnre.^iziirii(Tpd.lsiaral>z))g-a.T.a.^tflpa.ay.iy3. usque opera, sed quod par sit nlriusque poloslas 

Tj xa\ Y£vS[jisva- xai cTspsoiJciOat ppovTTjv, xal zTt- aique aucioritas ; alquc lioc fortasse esse queai, 

CsaOat :tvsij[Jia, (Iiv OTta? [Jiev 6 U-^o; ur.iciTTi, auv- qiiod el Pater usqiie inodo operari dieilnr, et I- 1- 

tyr^; ol xa\ vuv f; evipysta. lius =" ; non aulem lioc dunlaxat nomine, scd eliain 

i-.ilioiie piilicrnalioiiis el (•onscivalioiiis coium, qiue facta sunl, nl inilicat iiiud : Qui fucil anijeloa siios 
.•.,jin'/»s "; el, Qui fundat lerram su;!er slabiliiatein ^''■. cum scmel el liaee (irinata atque slabilita 
sll, el illi procrcati. Qiu) etiani peniiiet : (|uod ririnare luiiiiru dieitur ", el ventiiin creare '" : qiio- 

r ipsn qtiidem ratio seiiiel condil.i esl, c.i tcriiin iiiiuc quoqne periielua vis est ac facultas. 

IB'. "E65o[j:ov XeyiaOto t!) xaTa6;6r,xivat ix tou C XII. Septiinuni |iroferatnr, qiiod Filiiis c cisjlo 

oJpavou t'jv YI'jv, ou/ tva Ttotfi t^j Oi).r,;jia to lau- desccndisse diciliir, iioii iit vdhiulalciii 548 snaiii 

-.o'j, d),Xd ih TO'j (21) Tti[xcJ/avTo;. Ei [ikv 0'jv [j.t) f.icial, sed ejus a quo missiis est ". Saiie nisi al) 

r.api Toij xaTsXT,XuOc>To; autoij TaiJTa sXsysto, et-o- illo ipso, qui descciidil, liic seruio haberetur, dicerc 

[J.SV dv (b; ■Ttapi Tou dvOpioTtou TUTtouaOat tiv "/.cjyov, possenius, li;cc vei ba velut ab lioininc e.\|iriiiii, non 

oO Tou xatd Tov StotTipa voou;iivou (t^j ydp sxsivou qui dc S.ilvaioie iiilcllig:itiir (illiiis cniiii voliinlas, 

kilzi'/ ouSi uT.svavTiov 0s(J'), OetoOsv oXov) dXXi to'j ciiin tota dcilicala sil, Deo piociil ilubio iion advcr- 

:'.aO' fi;jia.:, w; tou dvOpto-tvou (22) OeXf,[jtato; o'J satur) ; sed qni noslrie condilionis sil. Iliiinana 

■.tdvTO); ^Ttoijiivou tio Getto, d),X" dvTtTttUTOVTO?, to; qiiippe voluiitas (liviiiam noii contiiiuo scqnilur, ve- 

Ti ■::oXXd, xa\ dvtfTtaXatovTo?. Kat ydp ixsivo oijtto? riini iitpluriinuin eiresistilalqueoldiietatur.Naui illiul 

s'/,'jf,3a;j.ev To • ndzep, el dvrazit , naps.lOirijj d:z' i|no(ine eodein modo iiilelligimns : l'uler , s; possi- 

ijicvrd :iori\picr zovzo- :t2i\r ovy^ 8 fi;'<jj Oe.lui, bile esl, trunseul a me cali.i: isle ; verumlanien uon 

d.l.Ul ro (shv layvezoi Oe.Xmia. 0'jte ydp, ei Suva- ihc«, sed lua colunlas viiical '". Neijiie eniiii possi- 

t4v, fi [Jtf,, TOuTO dyvoEtv exstvov etx^j;, oljte tto Os- bile esscl, ncciie ipsiiin ignorasse vci i^imile esl, 

Xf,[jtaTt dvTStacpspstv tS Oi),Ti[jia. 'Eto\ Sk (23), ok iiec voluiitali voluiitalcin opposuissc. Scd ipioiiiani 

Tapi TO'j TtpojXaSovTO; X<5-^'oc (touto ydp tS xat- ^ p:irlis illiiis, qiio: absumpsil (lioc ciiiiii i >l, ijiuid 

£Xr,).uOi'j^),ouToiJ'!tpoaXf,;jt;jLaTo;,oijTto;dT:a.vtr,a(j;jisOa^ desceiidit), non aiilcm parlis assum|it;c, liic scriiio 

OJ/ ib; ovto^ iotou TO^j Yio'j (21) OsXf,;j.ato; -api est, ad liuiic iiiodiiin respoiidebiinus : liicc iiQii ila 

" Joaii. v, V.) "• iliid. ",3. ^' ibid. 17. »= 1'sal. ciii, i. '' ibid. ."». " Job wwiii, 25. 
'" Ainosiv, 13. "Joaii. vi, 38. ''° Maltli. wvi, 59. 

(1.5) D.Uxorzar yeipctyoj-fcviiei-vvr; . Rcg , 1. Oecst to in c.'. 

Cypr., ^Xi^Ttovte;... /etpaytoYo^J^jtevot. (22) WrOpio.iircv. Coiiib., dvOp(oT:txo'J. 

(Ki) hocjwi. Reg. a, ot xoa;j.ot. (23) 'Enel de, etc. • Scd <iiioiiiaiii lia:c l;iii(iii:iiii 

(17) "Q r)/<; (i.?(;;-/«f .'< Oaiiieiili:iiii singnbirein '. t ab eo, qiii assninp^it ( is eiiim est qni desceiuiil), 

Sic llcg. :i, el Coiiiliclisius. l>ci'st (o iii edilis. iioii aiilcDi ali a.->siiiiipio dicuntiir, » clc. 

(ISi \\.7a.l.idzrei. Deest iii Ueg. a. (2i) 'Idiov zob Tivi'\ Ueg. b, Or. 1, ct B.is., iStou 

[l'.)) Karci z>'ir. Dccsi xatd iii Itcg. a. T(p 1'i(o. < T;iiiiiiiain pecnliaiis sil xoluiilas riliii, i 

(20) //«.•7c//|ji^t»'. l>iio Kcgg., T.ir.o\-i,v.-j.~'.\). l'alris \o|.iiitcilc disliucla. > 
(21) Tv Tcv. Sic jiluies ltci;g.,pliircs Coib. ct Or, ira S. GUMGOUll TIIEOLOGI liO (lici, qiiasi propriam voiunlalem Filiiis l.al)o;il, ;il- A '.i toO m-ph^, a),V cb,- oJx ovto; 6 Uyo<;-y^' ^ (2:.) qiic :i P;ilris voiiinlaie sep.iralaiii, sed polius (jiiod 
iioii lialieal ;ui, (luod coiligiliir, sil bnjusinodi': Nvn 
vt l'iiciam tolunlalem meiim " : nec enim volinilas 
II ea a ina disjiincla esl, sed (iiiiiiiiniiis iiuiiisque 
iiosliiini, ipioruni, iii una csl doilas, ila iiiia (luo- 
«jue voluiiuis. rerniiilla eiiini ex liis, ipix ila di- 
(iiiiliir, a coniniiiiii di( uiiUir, nec airinnalioiiis 
niodo, sed inricialionis, ul illud: A'oh eiiim ad men- 
suram dal Deiis Sjiirilum *'*. Neiiue eniin dal, uec 
ineiisiira deriiiiiuiii : nec enini Deiis Deiiiii iiRliliir. 
Ul ileiii ilhiil : ISeque iiiiiiuilas niea, iieque peccalum 
meum ". Non eiiiin, qiiod iii co peccauiin sil, lioc 
sernionc uiiiur, sed (pioil noii sit. Ac nirsiis :iVoH 
propler juslilias noslras, quas fecimus". Neqiie eiiiju ■zt ■roiouTov ■zh auvay^ifi^vov • Ovx 'ira :tot,ia zd Oi- 
.h]jut zd i^tcr- oOo^ yap Ja-r: -zh £;j.6v loG soCi xexiij- 
f ta;ASvov, aX).a zh xoiviv 4,aoO ■zz xal aou, iLv (b^ (jita 
OiiTT,?, ouTto xal ,3o-JXr,3ij. IloXXi yip Ttov oCitto ),s- 
Yo;j.iviov d-i xoivou XsYcTai (20), xa\ ou OiTtxtu?, 
dpvr.Ttxto? o^, (bj -A- Ou ycip (27) ^-^ fiiTpov diSco- 
Cir 6 8s(,V rd nrsvj.ia. OGtc ydp 6tSu)jiv, o-Jxs ;.i£;jts- 
Tpraivov oj •,'dp ;ji.sT,o£tTai Trapi OioO 0=(5^. Ka\ x6- 
Oi-zE ?'| liiiaf-ia nov, cvzs ij iircjxia fcv. OO ydp 
cj; o-jjr,? 6 ).!5yo;, d),X' (!)<; oOx oujr,?. Kal rdXtv t-S- 
Ol' 5/(e r«f dimwcriirag i)iUor, d^ e:toii'ic-aiter • 
oj -/dp e7toif,aa;jt£v. AtjXov Ss tcjto xdv toTj IIt]; • 
Ti yhp, (fr,ti\, r(5 dUr\ita zov [luzpcQ; 'iru :zd<: 6 
nicrzevojr slr zcr Tidr C(u0}zui, xal Tj-j-^^dvT) ttj; leciiiius. Qiiod ctiani pcispicue colligi (lulcsl ex liis B TsXijTata; dvaJTdj;(o; (28). ^Ap ojv tou IlaTp?;, 

qux seqiiiiiitur. Ci((t cs( emm, '\u(\a\\, volunla^ Pu- 

iris mei? It omnis qui cieilit in eum, saluiein con- 

sequalur ", ac poslreinoD resurreciioiiis coiiipos 

lial. An igitur Paliis quidem li;ec csl vuliiiiias , Filii 

aiitein iiiiiiime ? aii invilus Evanseliiim pr;i'diiai, 

lidciiique apud lioiniiies iianciscilur ? Qiiis vero lioc 

crcdal? quandoquidcm illud qiioque, quuJ ail Filiiis, 

sernionein, qiii ab auditoribiis excipiatur, suuin iioii 

csse, sed Patris *', caiudcm omiiino vim liabcl. ;icV TOUTO OiXr,,na, toj Yiou os ouoa;jtoj,; ; t) dxwv 
i\>3.yyzX{.!^txixi xa't T.-iaT:uiTa' ; Ka\ Ttj dv touto 
rtaTiuistsv ; srsl xa'i t6, tov XfSyov Tbv dxouo;ji£vov 
[jir, sivai Tou Ytou, tou TfaTpJi; 6s, Tr,v ouTrjV 'iyu 
6uva;j.tv. Ilto^ yip '6:ov Ttvo? t4 xotvJiV, f] ,uivoo, 
TouTO auvi6;tv oux s/to, "^roXXd axo— (JJv oi,aai 6s, 
ou5s dXXo; Tt:. "Av outco StavoT]; (29) ■iTspV tou 6i- 
X:tv, 6pG(Tj; vof,asij (30) xaVXiav suasStoc, (L; 6 kuh^ 
Xoyo;, xal T:avTb; tou suyvtopiovo;. Quoiiiodo eiiiin boc cujusquain proprium, aiil solius essc ipieal, qnod cominune csl, jicel diu, miilluni- 
qu • inecuiii cousid rcin, pcispicere nequeo, ac iie alius (piidfin quist|u;iiii, iiisi niea iiie opiaio fallit. 
549 Si lioc modo vcluiiiatem iiilelliyis, recte ii.telliiiis pieque adniodum ct oriliodoxe, u' quideiii 
mca est seiileiilia, iiiio cti;im cnjusvis, •modo reclo jiidicio pr>eililiis sil. 

XIII. Oclavii illiid alTcruiit : il corjnoncaiit le .no- C H". "Oyooiv saTtv auToi; to- "Ira yrydi(T.yioo-t ck 
iuni Deum verum, ei quem misisii Jesuni Cliri- zdr ftdrcr dJi]dirdr 6sd%', nul cr a:tsczeiJ.aQ slum '* ; el, !S'emo bonus, nisi iolus Dcus ". Ciijus 
argumeiiii peifjcilis inihi videuir esse soliiiio. Si 
cniiii liac vcrba, Soliiin verum, Patri duiitaxai iri- 
biieris, iibi laiideiii Yerilalein ipsaiii collocabis? 
Etciiim si ilbul, Suli sapiei.ui Deo "; aut illud, So/i 
immorlalilalem liabeiiti, liicemque inaccessibilem lia- 
i-/(in/i *'; aut illud (leniiiue, Retji sa'culorum im- 
morlali, invisibili, soli sapienti Deo '", ad liuiic nio- 
duiii iiilellcxeris, peribit uliqiie tilii Filiiis , \el 
morlp, vcl lcnebris niultalus, vel in lioc coiidem- 
naius, ut iicc sapieiis sit, nec rex , iicc invisibilis, 
iino iiec omniiio Deus, qiiod capiii est eorum, qux 
dixiiuiis. Quid autem allcrri poteril, quiii siimil ciim 'Ii}Coi>r Xptczdr' xa'i t(5' OtJ^^el^- d-j-a0i>r, si fiff 
elc: 6 0sd^. ToiTO 6i xa'i 7:dvTr, ^dsTr.v Sx-'"'' "^K* 
Xuatv ;jiot caivsTat. Ei ydp t6 jtorcr d.UiOirir kiA 
Tou IlaTpo; 6f,asi;, 7:ou Of,astj Tf,v auToaXf,Osiav, 
Ka\ ydp sl zif> ftdri;) cc^poi Qso>, t) rto jidr(;> 'eycrzx. 
dOarac'tar, 5;(5c olxcvrzt u:ip6cizo%; ^ fiaciJls2 
zixsr ctl(orojr dpOdpzco, dcpdzo> , xat (51) fidrqt 
Qei!>, vof,asi; outoj;, otyf^asTai aot OdvaTOv xaTaxpt- 
6s\; 6 Vt6;, fj ax6To;, f^ t6 ^t) ao',;6; stvai, pir,6s ^a- 
aiX'u;, p.T,6k dipa-og, [jiTi6i oXto; ©s6;, 6 Ttov sip»)- 
;jiivtov xs9dXaiov. IIiI); 6a\ oux (52) d~oXst pisTd Ttov 
dXXtov xa't TT^v dyaOoTTiTa, li pidXtaTa p.(3vou 0sou ; 
'AXX' oI;j.ai t6 [i'sv, "Jra ytrceicxojct ci zir ftdror cx'leris rebus, bonilalis qiioqiie, (|u;c iiiaxinic suliiis " d.hj^^trtV Qscr, stt' dvaipiast XiysaOai Ttijv oux 

Dei est, jacluram facial? Veriim lia;c vcrba : Ul 6vTtov pisv Ostov, XsyoiJtsvojv 6s • ou "ydp av Trpoa- 

tofinoscanl le solum veruin /^chih, ad eoruin, qui, Ey.2t.-:o,xa).ord:ticzsiJ,a(;'Ji}CoiJrXptczcv,zlTzphq 

iiuanquaiii falso, dii laineii appcllaiiliir, sublalio- sxstvov (55) 4vTt5tfifT]TO t6, pciror tklnOirdr, dXXd 

♦' Joaii. vi,58. »'• Joan. III, 5i. " Psal. lviii,5. " Dan. ix, 1S. »' Juan. vi, 40. " Joan. xiv. 
24. "Joaii. XVII, 5. " Luc. xviii, 19. 'Moan. xvi, 27. " 1 11111. vi, lU. "' I Tim. 1, 17. (2.S) 'Ir' fj. Sic lresRegg.,quaiuorGolb , 0.. I, ct 
Cuiiili. Iii ftd., iv' rTS. 

(26) 'Arzd xotrov Mfszai. Elias, i ralioiie illius 
ipiod cnlligiliir ct iniclli^itiir. > 

(i'i) ()v-i-c'tf, ctc. ( iNon eiiim ad iiieiisiiraiii d.it 
Deus Spiriliini , 1 iicnpe, ( Filio. • Spiritiis enim 
seiiiper ^idesl Filio. Noii eryn ipsi dalur laii(|iiaiii 
iioii babeiiti; qiiippe qiii eju^dem e^t ii.ilur;e :ic l'a- 
ler : iieque etiaiii Spiritiis ( secuiiduiii iiiensiirain > 
dahir ci, qiii iiieiisur;iiii caperc neipiil, cuiii sit ip^c 
Dcus ct iiiliniius. (28! 'Art/trrdt/etor. DunRcsg., Coisl. 2, Or. 1, et 
Ciiiidi. a.ldiiMl, sit' ouv aroxaTaaTiasto;, t sive iii 
iiileiirniii i-('slitiilionis. > Sic eliaiii legil Uilliiis. 

(-29) .l(arc!7<:. Plurcs Ketjg. ei Culb., Or. I, cic, 
vof,j. 

(50) .Aoilcrstc- Or, I, vost;. 

(51) Kal. Decst iii (prnnpie Ucgg., Or. 1, cl 

C"Mdl. 

(52) l/(oc Sal ovx. Reg. bm, rao; 6' oux. ( Ou' 
nuii Miiiid' ainillct,> elc. ,Mox f,. Sic coild. Iiied. f,. 

(53) //pt'c 'eiislror. Coisl. 1 , 11^6? toutov. ,21 OllATlO XXX. — TIIKOI.Or.lC.A IV. 122 

y.ri xa-i y.v.w^ xr,; GU^ir^zoq i\m 6 liyoi;. th Zl, A ik'iii diii oxisliiiio: iicfiuc cniiii ailj.-cliiiii iMissel, 

,;( quem misisli, Jesum Clirisiiim, si, :iil eiiiii oppo- 
sila (lisliiiclioiie siibiiiovciuliiiii, ill;i , soliim verum, 
IH-iliiicreiil, ac lum ile coiiiiiimii iiliiiisinio diviiii- 
lalc soriiio essel. llla aiilciii C.lirisli veilia, AV^mo 
boiius, 60 speclahant, ol leiilaliiri lc^i.-periio, (pii 
lioiiilalein ipsi, liininiain lioinini , uiluielial, occiir- 
rerei. Siiinme cnini boiiiiiii esse, imiuil, solius Dei 
esl •' : lainelsi lioc (iuoipic noniine luiiiio nuiunpe- 
Uir, 111 illiid : liviius liomo <le bono tliesuuro prvfert 
boiium °*, cl Deiis ail Saiileiii ilc Davide verlia fa- 
cicns : Diibo reijiium luum iiieliori le "^. Tiiin illud: OOddc: d)-«0(V. d-4vi:T,otv ix^i npfts ■^'>v «ipi^ovTa 
voiiix?jv, (L; avOp(o-(;j, ai;v aYaOi-cTita [ijpxupf,- 
cav-a. 'thy!ipa-/.rAo;ci.yaind-i, tfr,T\ {"li), [i.6wj Bivj, 
x5v TObTO xci't avOpw-o; (ivo,u.a>,-:at {o'i}, w; io , 
'0 d)vOdQ MpioMq ix rov di-aOou Or\aavpcv 
:xpcCd.l.l£i zd dyuOor ■ xa'i, \iliaiii zi\r fiaaulsiaf 
7(p dxaOiii v.ikp crk, toO 0soij 't.o-^oi (oG) r.^hi tiv 
laoJX -:,o'i TO'j Aa6\o 'U-cjt.o;- X7.'i -zh, '\)dOvror, 
livpie, zoTi; dyuOc7(;- xa\ oia a),Xa lOt^iJTa '/.t^z-ni 
•njplTOiv £v fijjttv £-atvou(A£va)v. e'.?" 01? ^ li-dii.iota 
ToiJ ■KpU)-.o'j xa/ou, xa\ xatiSsu-epov Xdyov s^Oaisv. 
Et [jt^v oijv TiitOoiasv (57) toiJTo, aptsTov etoc [jii",,Tt 
t,;T;jst; rzrjh; tou; Iv;o'j-x; iTipojOt, t6v Vi6v jj.(ivov 
£tpf;jOat 0;6v, xa-i TJt? si; 0-oOiT£tc. 'Ev Ttc;t 
Toij [5Ti[j.aatv; £v exetvot;- 05r(^f (Xov Qed^ (58), 
ci> Jo;'(crfl)irfcrai ezepoc srpic; avzor. Kat [jjt' 
dXtya- Mezd zouzo ixl rijc f>'K ^^Oi], xal zoli; 
drOpoi.ictr cvrt-irecrzpd^ri. "Oti [asv yip o'j T.epX 
Toj HaTpb^, aXXi toj (59) "»'toO xi Xi-fii^jivov, f) 
■TrpodOfjxt) (ra^to? TTapisTTjotv. Outo? yip estiv 6 cu- 
p.aTtxw; &(j.tXf|3a? ^i[i'v, xa't [X£Ta t(uv xa-tj Y£v(j- 
[jcvo?. Et os vtxf;j£t£, xaTi tou IIixTpi? li-^fEa^a.i. 
tgOto, [jt; twv vo[j:i^oij.£v(ov OzCyj, f,TTf;[x£Oa Tiiv Ila- 
xipa, Si' wv TO'j Ytoj (10) xaT£-T-o'joa7a;j.£v. Ka't 
Tt (41) av Tf;; vtxr;c TauTr;j yivotTO dOXt(.oT:pov y; Ueiiefac, Domiiie, boiiis »' ; ac (l«iiii|iie ea id genu» 

oniiiia, (|ii;e ile liis dicunliir, qiii li(.:niiiiiin hiiiile 

;ic pia:dicalione lloreiil, ad ijiios priiiii illiiis liinii 

B rivus sccundario ciirsu diinanavil. Hx'C si lilii per- 

suasinuis, coniiiiodissiiiie se res habcl. Siii ininus, 

((iiid liiciurus es ad eos, ([ui ex aliera parle, juxia 

id, ([uod pio c;iiis;e iu;c fiiiidaincnlo posnisli, I''i!iiiiii 

soluin Doniii diciuni cssc conlciulniil. lii (iiiilnis 

auleiii vcrbis? iii istis uiiniruin : Hic Dens luus, 

el noii wslimaliilur nliiis privler eum "". Et piuicis 

interjeclis : 1'ost hwc in lerra visus csl, el eim 

liominibus coinersalus csl "^ Naiii 550 M"0''. """ 

de Patrc, sed de Eilio, seriiio li;ibealiir, adjc'Clio 

ha;c aperte dcclarat. llic eniin est, qui corporcaij 

iiobiscuin coiisueludineiii Inibuit, lerrenisijue rebiis 

coiijuiiclus esl. Qiiod si illiid olilinealiir, luec verba, El iion asiimabiiur alius, adversiis Palreni dici, noii ad* 

versiis CdS, qui Ms» iiiorlalinui opiiiionc dii lialieiilur, quod ad Palreiii atlincl, per ea iiliquc vicli siiinus, 

(jiiibus adversus Filiiiiii obiiixe cunleiulinuis" Qiia vicliiria qiiid cal;iiiiilosius et periiiciosiiis esse (lucat? 

lA'. "Ev';aTov Jxiivo (ffiaouat -.h, Udrtcze ('wr, C XIV. JNoiio illiid producoul : Semper vivens aU 

sii; zd irzvxy/irstv {ii) i^^ipi^^cwr. E\i fz y.s.\'j.iTt interpellandum pro nobis^^. 0[)iiiiic saiie ae per- [jtuOTf/.(u; T£ xa\ (ftXavG,o(o o;. Th yip irzvyyd- 
rstr, o'jy, ij); f; T(jjv ^XXdiv auvf|0£ta, xh iJr|T£tv 
£Xo:zT,jiv £y,£f ToCJTO vdpTtto; xa\ Ta-£tvo-T,TO? (-SS)' 
dXXi ~h 7:p£aG£'J£tv u-cp f,[jii-j tiJ) ).6'(i<) tt;? [izai- 
T£ia;' (i); xa'i ■zh nvs'j[j.a \jTikp fi;j.(Ti'/ £VTuY/dv£tv 
X£''£:ai. EIq yctp 6ei(;, elt; xal itecrizr\q Qsov nal 
drOfO).-zojr, &rOpii):iot; 'IqccvQ Xpiczcjt;. IIp£a6£'J£t 
yip £Tt xa\ v'3v, to; avO,o(i)-o;, \jTzlp tt,; £[j.t;j cto- 
TT,p:a;, OTi [j.£Ti Toij (JU)'j.ax6; EciTtv, ou TrpoTiXaGiv, 
'io); av 'i'j.h ■::otf,3r; 0£!jv t?) 6uva(J.st tt;;; cvavOpojTtf;- 
C£(u; (li), xav (XT;xiTt xaTi aipxa Ytv(i)jXT,Tai, Ti 
<ja,oxtxi Xiy(0 TidOr,, xa\, X(jJp"i; tt;; d;j.a,oTia^, f^iji- 
Tspa. OiJT(o Sk xa>. jtapdx.lr\zor s/^oper 'Ii\covr 
Xpicrzdr (45), oux to^ iir.lp f;[jttl)v 7:poxaXivSo'J,u.£vov 
Tou naTpb;, xal T,oonTtitTovTa SouXtxtij.;. "A-ay£ Tf,v 

XV 

58. »' llebr. VII, 25. »" 1 Tiiii. ii, .5. " 1 Joaii." ii, 1'. xviii. If). " Milih. XII, 5o. "MUc! 
llebr. VII, 25. »" 1 Tiiii. ii, .5. " 1 Joaii." 

(5'i) <I>7\ci. Coinb., t;'jt7£t. « Pialnra snniiiie boiiuiii 
csse, soliiis Di'i cst. > 

(o,">) 'Orc(ii'iO\-tit. Coiiil)., ovo;j.d.^£T7.i. 

(56; Atjyci;. Dccst in iriUus I<ci,'g., i|u,iliior Cnlb., 
Or. 1. etc. 

(57) IlsiOctpsr. Dno Kegg., qiialuor Colli., Or. I, 
cli'., t:£!Oo[j:£V. 

(3S) Oi^rt.V cov Oeiif;. Diio Ui'Sg., outo; o 0£ii;. 

(50) W.l.ld zov. Iii iio:iiinllis, dXXi -£p't to'j. 

( iO) J(' ojr zrv, elc. Lriivcnklaiiis : c Qiiibils ;iil 
i",.|)Ugii:iiidiiiii 1'iliiiiii ulibiumir. t C.Diulicli^iiis 'ic- 
iii: I Qaibiis Eilio ini|)ciise sliiiluiiiiiis. t 1'iiliil 
ciiiui vir (locUi-, Ci('i;.jiiti!ii liic, iiuii iii Eiliiiiii qiiaiii iiiystice ct beuigiic.lnleipclhilio iianique iion, 
vulgi inore, id soiial, quod est viiidiclain qua;rcre 
(lioc eiiiiii liuinililatis quodaiiiiiiodo cssct) ; sed 
idein significat , quod pro nobis, mediationis 
raiione , supplicare; qiieiiiadmoduin el Spiii- 
lus pro iiobis iiitercedere dicitiir. f (iiis enim Deus, 
uiius eliam medialor Dei cl liomiuiim, liumoJesus 
Clirislus ■■'. Iiitcrcedil ciiiiii niiiic quo((iie, ul honiG, 
pro iiiea salule ; quoniaiii cuni eo corpore esl, quod 
assiinipsil, doiicc iiie, assuiiqiUe hiinianilalis vir- 
lule, Deiiiii cllcceiil, liiiiiclsi iioii jaiii secuudum 
carneui cognoscalur, lioc esl, seciindiiiii carnales 
affectioiies, ac, cilra peccaluin, nostras. Eodciu 
D iiiodort(/roe(i(HHjquoqiieft«()emi(s Jesum Clirislum'^^ 
noii ut iioslra causa scse ad Palris pedes advoU 
23. "' Psal. cxxiv, i. " Baruch iii, 50. »" ibid. 

istiid rctnrqiicre ar!»iiinciiliiiii, sed in Palrciii (iro 
I''ilio, ul hac siinililiKliiic, seu, iit siiiiili , hxrelico- 
riiin cavilliiiiiiiicii) cliiliil. 

(41) Ktit. Decsl iii Or. 1, aliiscue |iluribiis. 

(12) 'lu irzvyydretr. i Ad iiili'r(ii'lliiiidiini. i Sic 
Yiiiitiila cl Eriisiiriis.Dill. « -VI iiilerccileiuliiiii. • 

(45) 'ru.ietr('Tr\zcr. « lluniililaiis. > Iil e^l, ut ait 
Elias. « inibcc.llilaJis csl aiixiliiini qii;crcre.> 

(44) 't:rarOpij:ii'\ce(,)q. Sic Ircs Ucgg., ((iiiiiqiie 
Colh., Or. 1, clc. Iii eil.,dvOp(o-f,-:(oc. 

(i^)'Ii\ccl'r Xiiczvr. Sic Or. I. Dcest Xpi- 
G^ov in ('.'1. 1'^' S. CKIiGORll TIIEOLOGl 421 

venlcm, sci-vilique modo abjicienleni. 1'iocul sit A 5o:>,i]v ovti,); 0-/.vot7.v, xai ava^'av toO nv-Jij.aTo?. 

OiJXE Y^P '^jiJ IlaTfi? toOto siitCrjTctv, o^^t; toj VioO 
TTdtJxsiv, i^ d)5 ('iG) TC£p\ 0£ou oiavoEiaOat Stxatov 
dXX' 0T5 TTiTiovOEV, (b? avOpwTTO.;, TOiOsi xapTspEiv, isl:i scrvilis sane suspicio, Spiiilui|nc indigiia. Ne- 
i|ui! erilni Palris esl lioc exposccie, aiu Filiip.ili: 
icc tle Ueo lioc cogiiarc piuni alqiie a;(|iuiin cii. 
Seil c\ liis, i|u;ic liuinanilus perpessiis csl, ail lo- 
leranliani nii', iil Verliuni cl exhoilalor, iiiilucii. 
Sie cso ailvocalioneni lianc iiilelligeniiaiii arliilroi-. 
XV. Deciiiio loco ignoraiUiani pomiiil, illiuliiuc, 
ipiiHl cMrciiiiiiii (licin aliiue lioraiii iiciiio cogiio- 
scai, ac iie Filiiis iiuidem ipsc, sed solus C.iler '^°. 
Al (iiii lieri polcsl, iu Sa|iieiiiia (pii(li|iiaiii eoriiiii, 
i|'i;« siiiil, igiuirel, illc, in(|ii,iiii, sx>c!ilorinn l.n tiir, 
ille consoiiiiiialor alqiie inuiiul;ilor, ille eoruni i|ua; 
l',i( la suiit liiiis, quiqiie ea, qu;v Dei siinl, 551 P*^'- 
iii lc novit, ac spiritus lioniiiiis ea, qii.e in ipso (j; Ai5yo; xa\ TrapatviTT]?. ToOto voEiTai p.ot f) Trapa- 
xXr,3t?. 

lE'. AixaTov auTOt? saTtv -f) ayvota, xat to (iiqSjva 
YivivdXJtv TTjv TsXcJTaEav •?ijiipav, ij (opav, piT,Si Tiv 
Viiv a'jTiv, £t ^TTj Tiv IlaTipa. KaiTiii Titijc otYVCiT 
Tt TtTiv ovTwv fi So9(a, 6 TMr,-.r^i (17) T(ov a;(uv(ijv, 
6 auvTcXiJTr^,; xal jji.£Ta7T0ffiTT];, tJi Tzipai TOJv ycvo- 
|xiv(.jv, d ouTOj Ti Toij 0£oO (58) yivtjaxojv, Ci; t6 
7:v£uixa Tou livOpdnTOu TJt (49) ev auT(T» ; Tt yap Tau- 
TTi^TTJ; yv!oa£iijj -tcXccb-spov; Xlua; oa'i (50) Ta [jt£v 81111"? Qiiid ciiim hac cognilione plenius ac pcr- B itpf, tti; (Vjpaj lixpiSto? krdr:iaza.i, xa\ tJc oTov Jv reciiiis ? Qiii vero coiistat , ipsuni, ca quidein, qiia; 
liiirani illani antecediint, ac qiiifi velul in ipso (iiiis 
;iiiiriilo suni, exaciissinie scire, ipsam autein lio- 
laiii ignorare?.(Enigniati qiiipperes liaec siniilis esi: 
|icriiiilc \idclicct ac si qnis ea, qu;e aiite nuirnu"i 
Miiil, ceilissinie sc iiosse alTiriiiel, nuiruni aiilcin 
ipsani igiiorare sc r;ilealur : aut dici fiiiem prohe 
sciciis, iioclis principiiini niiniiiie (ogiioscal : iiiii 
:iUerius cognilio alieiiiin iiecessario scciini iliicil. 
I>cui igiliir diibiiin) csse poiesl, qiiin lioiain (iiii- 
diiii, iil Dciis, cogntiiin liaheal, ignorel aulem iil 
lioiro, si qiiis p;iileni aspcclahilini ah ea (!isjiiiii;!il, 
i{\\;k nieiile hol.i ptri.pici polesl ? N;ini quia ahso- 
lnle lioc loco ac sine rclalioiie , F,l;i noincii poni- 
lur, ncc adjiingilur, cnjus, idciico liine iiobis ansa Xpovio Tou TiXouj, auTT)v 8k (iyvo£t (51) Tr;v (iopav ; 
Aiv:y[j.aTt yap t6 Jtp3yjxa ojjtoiov, ihcKzp av £t' Tt^- 
Ta ijtcV r.iih Tou T£j)(isu; (ixptStJo^ ETTiaTaaOai Xiyot, 
auTJi 6k Ayvo£tv 'zb TStxo? " ^ "^^ '?,? ti'''P^'^ teXo? £u 
£iTiaTd;ji£vor, T7;v lipxV'' "'1? vuxtIj (if) yiv(oax£tv • 
£vOa f] Tou iTcpou yvojat;, iivayxatcog auv£tadyEt ih 
£T£pov. "H Ttaatv eGStiXov, oTt ytvdj.txct |jikv, Cj; 
f-kij;, (iyv6£tv Si ^riatv, (o; avOpoj-oc, av Tt^ zb (fai- 
vr>;j.£vov ywpiaji toO voou;j.£vou ; Ti yip dTtoXuTov 
itvai Tou Viou Tf,v TTpoaT]yoptav xa\ aa/£Tov (52), ou 
TTpoax-tpiivou T(jj Vt(o jroij ztrdg (53), TauTT;v fi^atv 
oiotoai Tf;v uTTivotav, ojaT£ tt^v Syvotav u7ToXa;ji6dvetV 
inX th £ua£6iaT£pov, tcTi dvOpcoittvto, ]jifi Tco 6:i(p xau- 
TP,v Xoytjopiivouc. 
porrigilur iia cxisiiiiiandi , iil igiioraiiliain liaiic .sciihu niaxinie pio iiilci|ireteinur, eaniqiie liiimanilali, noii iliviiiiliui asi ribainus. 

XVI. Si igilur li;cc ralio ;idvcrsariii salisfacil, C 1^'. Ei \j.i'j ouv outo; auTdpxr,c 6 Xoyo^, JvTaiJOa Iiic pedi'111 ligemiis, iicc qiiidquani aniplius a iiobis 
ii.quiraliir. Sin scjus, li iiic brciindaiii LX|iosiiioncin 
iiircreiiuis ; quod qiiein.uhiioduin singula ali.i, ita 
rcriini quiMine niaxiiiiaruin cogiiitio iii Gcniloris 
lioiiiireiii ad ciiiis.iin ipsani refercnda esl. Qniii ne 
cxigiiiini qiiiileiii inilii iiilclleeliiriis vidcUir, qiii sic 
lcgcril, iil iioslra; nicniOri;e vir quidaiii liller:iriim 
sliidiosiis, nciniic Filiuin iion aliler dieiii illiini vi I 
liorain iiosse, qiiam ut Pater. Quid eiiiiii liinc colli- 
gitiir ? Quniiiaui Pater cogiioscit, ideo eiiaiii Filiiis : 
laii iiiiiin vi.lelicet iieiiio lioc cogno.scerc ac pcrci- 
perc qiieal, prietcr principcni illam iialuraiii. Siipcr- 
crat jain de I18C verbo : .Mandatiini cst, de co 
etiam, quod Palris maiidala servasse, cl, (pi:e plu- aTr,a(j,a£Oa (5i) , xa"t [*,r,6£V i:).iov J7;tkr,T£taOco • £t 
ok ij.f], t6 y£ 6£UT£pov, CiGT.ep TtJjv dXXcov ExaaTov, 
oiJTCo 6f] (55) xa'i f] yvtJJat; Ttov ijtsytiTOJV, £7:\ ttiv 
aiTiav dva^ipiaOtij Tt^jtfi ToO yEvvijTopo?. Aox^i ot 
p.oi T'.;, ]j.T^6" dv £X£tvoj; dvayvou?, to; tcov xaO'fi[j3; 
9tXoX6ycov Tt; [■>6)< p.txp?jv £vvor|aat, OTt oOoi 6 Viii; 
SXXco; olo£ Tf]V f|;j.ipav, i] Tf]v (!opjtv, f] io; oti (57) 
6 IlaTf, p. Tfj yd(j auvay6;jtevov , oTcotov ; 'Er.Ei5fi 6 
IlaTfip ytv(bax£i, 5ta touto xa't 6 Vi^j,-tij; 5riXov, 
OTt ijtrjSsv^t yvcoaTV^ touto, y.T^oi XriTtThv, TtXf]V Tfj;; 
TTptoTr,; 9ua£(j);. 'EXiiTT^xo t:£,o'1 tcO svTiTdXOai, xa't 
T£Tr,prjxivat Ti; £VToXdi;, y.3.\ Td dp£aTd aOT(p.Ttdv- 
TOT£ TtcTOtrixivat, StaXa6£tv f;;ji.d; • Iti 6£ teXeico- 
aEOj;, xa't utJ/CoaECij;, xal Toij [j.aO£rv, J| (iiv iTtaOe, cila sunt ci, semper lecisse dicitiir'-; ac iiisuper D Tf]v uTraxofiv, xa"t dpxisptoauvT]i; te xai TtpoatpopS;, d : coiisiimmalioiic ct exallatioiie, ac ilc eo, qiiod cx 
'"' .Mirc. xiii, 52. '•' I Cnr. 11, 11. »= J laii. x, 18 ; 

(ilii "II (bc Duo Iicgg. ct quatuor Colhcrt. , £i 
tb;. t^.iiiili., oOo" (b;. 

(17) 'O nfn\T)\c... Twr ye.ro jtii-(.n\ llicc ct iiilcr- 
jci ta rcjicii Ciiiiihclisius; .iti|iic 111 iis verleudis niale 
liiiliiiiii dcsniliissi: proiiuiiliiit. 

(•'(8) 'O fjvTio Tu Tvh devL'. Il;cc dc Spirilii saiicto, 
iiiiii (le Filio ^nnl dida. 

(l'J) Ta. Or. 1, t6. 

(.■)(l) 7/(I)f; B(ii. Tics 11 gg. ct Or. 1 , r.o)i 5e, 

(51) Wyii i-:h Coisl. J, dyvoEtv. 

(:<ij 'Acryert^y, I Absipie icla:ioiic, iiull.i illnis, xal 7tapa86a£(ij; (5S), xal 6£f,a£co; tt,; 7tp?j; t'jv 6u- 
XV, 10; VIII, 20. 

ciijus csl Filiiis, faclii niciilioiic. % 

(55) l'iA' Tirdf-. Dccst iii Or, 1. 

(5i) 'ErTuvOfi rTi]i-ujW.tla. CoinO., aTr|acop:£Oa. 
« llic pcdcm lig.iniiH. » 

(;")5) Ai). Trcs I«.-gg. cl Or. 1, Si. 

\^[}) <l>t.Xo.lc-iO>r Tii:. Piilat Llias liic I B;i>iliii:ii 
inagnuiii > inlelligi. 

(.57) "Oti. Decsl in (hidbus Kcgg. ct iliiuliiis 
Colli. 

(58) lhlf(tf<'ceojr;. Alludil ad h;cc Aposloli vcib;, 
Uoni. IV, i!i, « Tradiiuscsi pnqilcr dcl-cl:i noi^ira. » 1-5 ouATio xx.\. - ti:i:ologi(:a iv. 12« 

vdnevov aiof£iv a'j-:h-j iy. OavaTOj, y.aX a-{t.o'iicii. xa\ A liis, (iiia: passiis csl, (ilicdieiiliaiii (iiilicissc sciibi- 

liir'', de saeerddlHj "' ileiii, cl (ildalii)ne''", el irn- 0p<;a6(ov, xa\ itpoT;u-/r,;, y.at ei' ti S/.Vj toioGt^jv • 
£t [it; Tra-TC ::,orJ3r,Vjv f,v, oti 7ref.t (."iO) xi T.isyov ti 
Tota'j7a T(T)v iivo[jtaToiv, oO TOpl Tr;v a-pSTiTov (^'Jatv, 
y.a'i Toy ^taT/eiv 0({<T,).OTipav. '0 [iiv 0'jv 7:jp\ tcuv 
dvTtO£T(ov XiJyo^, TocouTov, offov jii^a Ttj elvat xai 
O^TtrS^avriiJta (OO) Tot; iJ^tajTtxtuTipot; t?,? TsXstoTipa; 
eljpyautai. "A^tov ok iKu;, xai toT^ 7rpo£tpT,;a£vot; 
(ixiJXouOov, nrfik liq Trpojr^yopta; to'j VtO'j irapj/.Oiilv 
dOstopTjTouj, itoXXd; T£ ouia; (01), xa\ xaTJt iioXXwv 
X£t[jt^va? Toiv TTcp^ a'JTiv voou[j:£vtov • dXX' ^xdiTi-/.' 
ouTwv, Ti roTs ^o'JXcTat, 7TapaTTT;jat, xa't o^tjat t^ 
T(ov ovO[jLdTtov [XujTr;ptov. dilioiiu °'^, cl oralioiie ad ciiiii (jiii a iiiorle salvuiii 
eiiiii facere polerai; ad liax de agoiiia, cl saiiKni- 
iicd Midoiv, al(|iie oralioiic •', el si qiiid aliiid ejiis- 
dciii esl geiieris, perlratlaic : iiisl ciiivis cxplora- 
tiMii esscl, liujiisiiioili iKiiiiiiia poriiclieiill iHiiiiaiil- 
lali allriliiieiida csse, ikim aiilciii iininuUilHll llli iia- 
liii;c, aliiiii' oiiiiii doloro cl criirialii siiljlliiiinrl. 
ILrc lialiiii, ijinc ail diliiciidas ailversurioruiii 552 
olijcilliiiics anV.iiein, ul, vcliil radicis ciijiisilaiii, 
Hc siiliiiionUionis inslar, ils sliil, (jiil iiiajiiri liii|iii- 
rciiili solcrlia pricdilj siiiil, ad caiiidcin nialcrlcin |)lciiiiis cxacliiis(|iie perlraclanilain. Opcrre prcliiiin aiilciii forlassc, niiniinei|iie ali iis, iina; priiis dixl- 
iiiin, aliciiiiiii riicril, ciiiii iiiulla siiit l'"ilii iioinina, ct iiuiltis, iinic de co iiilclli^anliir, iniiiosila, li;cc 
sine speciilaiione iioii prictciire; vciiiin i|iiiil i|iia(iiie a|ipcllalio silii \clil, ilcclaia t\ ac iiiyslicain 
vini iioiiiniiin c\plicar(;. 

IZ'. 'ApxT£Ov Oi ^[jttv ^vTeuOev. T6 Ostov dxaT- l; XVII. llinc porro iiilliuin ducciiiliiin eril. Deiis 

iiiillii iioiiiliie exprinii jiotesl; idi|iic dcclaranl, non ovotjtaiTOv xa\TO'jTo 6T|Xouatv, ou/_ oi XoYt<J[jio't [niSvov, 
dXXd xa\ 'K6pat'tov oi (jotftoTaTOt xal itaXatdTaTOt, 
OjOv Eixd^Etv eotoxav (02). Ot ydp /''^''''•■^fipjtv tStotj 
ih O£tov Tt[iT;TavT£r, xa\ oJoi 7pd;i;xajtv (lij) dva- 
ay6ii.zw. Tot; auToil; d"A"Ao xt ypd-.peGOat Tti^iv |Ji£Td 
(•)£ov, xa\ 0£jiv, tlj; 0£ov d^xotvoovT,Tov Elvat xa\ [i£/pt 

TO'JTOU t6 OstOV TOil; f|[J.eT£pOi;, 7ItjT£ dv 0£|atVT0 

Xuo[ji4vTi (G-l} tftovTJ 6T|XoujOat tt;v dXuTOv tfujtv xa\. 
t?tdsOuiav ; 0ut£ Ydp dipa Ti? £7:v£U3£v oXov r.to- 
TtoTo, ouTE ouafav 0£O'J TtavTeXii).;, ?, i/ou; Jxtopr, - 
(T£v (65), T^ tftovT; ::£pt£'>a6iv. 'AXX' ix Ttov 7:£p\ a'J- 
t'jv cxtaYpa90'jVT£? Ti xa:' a'JTov, d(j.uopdv Ttva 
xa'i djO£VT,, xal d"AXr,v d::' dX>,ou (GC) tfavTaitav 
ouXXiyopiev. Kat outoiJ dpta:o? iii>.l/ OsoXtJ-j-o;, o^j/ o; niiiilo raiiocinaliones, sed llcliricoriiio (loclissiini 
ali|iie anlii|iiissiini (|iii(|iic, qiiaiiliiin (|iiidcin niilii!i 
ciiiijiclcndiiiii dcilciiiiil. >'aiii (jiii |iiO|irils iiolis 
siiniiniini lllud nonicii lioiioranduin dii.Kcrunl, ac 
iie lisdein qiiideni lillcrls allud quiddain eonini, 
qui£ posl Dcuin suiil, ac Deuiii ipsuiii, scrllii susti- 
iiiicruiit (lanqiiain sciliccl Dcuin lnic cliain iisi|iie 
a reriiiii noslrariiiii coiiinieicio iHslincliiiii cssc opnr- 
lcat), ecquando laiideni soliitili vocc naturain illaiii 
iiisoliitilcin, nec cuin aliis coiniiuiiieni cxplicari pa- 
icrenuir? Qiieniadmoduin eiiiui neino csi,(iui aerein 
lotiiin uni|iiaiii lianscril : ila Dci naliirain, iicc 
nieiis iini[uaiii iilla [irorsus conccpll, iiee viix ulla £up£ Ti r.av, o'J5c y^? oi/ETat x6 7idv 6 5s.s}!.l~ (07), ^ coiiiplc.\a est. Veriini ipsiiin cx lils, qiue iii ipso 
d'AX' S; dv (08) a"AXou tfavTaciOT; TtXiov, xa\ 7:X£tov sunl, ailuinbranlcs, oliscurani (luaindain ct linliecii- 
£v Jaump suva-cdYr) Ti TT,; dXT,0£!a; 'tv6aX;ia, T, d-o- lein, alque aliaiii ex alio specicm colli[;iiiius. Ac 
Gxta^j^jta, r^ Tt xa\ ovo;idjo;j.£v (00). pra-'slaiilissiiinis liic a|)Uil iios tlicolii;;us ccnsclnr, 

iioii qiii iii lolum, (juid Dcus sil, invcncril; ncc ciiiiii vinculiini capcrc Imc lotiiiii (lolcsi ; scd (|in 
aiiipliorcin ipsiiis speciciii iiieiile coiiceiicrit, aiiipliusi|iie verilalis siiniil.icruiii, vcl aduiiiliiaiiiiiicin, 
vcl i|uoeiiii(|iie taiidein alio vocabulo uli quis inalil, iii scipso colle^eril. 

IH'. "Otov 6' ojv £x TiJov ■Tiijitv £-^txTOjv, tJ [jtev cijr, XVIII. (Jiiantniii crgo nobls asscqiii conccsMiin xa\ d 9«(5c, p.aX"/,(>v 7:tjj; tt;; ouita; dv(j[/.aTa • xa\ 

TOUTtOV [JiaXX.OV, 6 CiV 0'j [J.dvOV OTt Tto !M(0'J3£t xpT,- 

[AaTi^tov st:\ to'j ooou;, xa\ -r;v ■/.Xr,!7iv d7:atT0'J[Ji£- 
vo;, 1\ (70) Tt; 7:ote et^T;, ToijTO 7:p07Et7:£v iauT^v, 
'OSiv d.iecria.l/ci jie., Tto Xato xeXE^Jaa; £t7:£tv dX"^' 

"llebr. V, 9 el seq. '■' llcbr. vii, 1 sqi|. "° l'.oin. iv, IW. «•> Galai. ii, -20. " Liic. xxii, ii sc(|. 
(59) ne.pl. Dccst in pliiriluis Ke;;^. ct Colb. D qoid eoruni, qiiic siiiil scciindnin Dcuin, iisdeni lil- csl, Ens, et Deus, iiia[;is qiiodainiiiodo csscnli.c 
nniniiia siiiit ; cx iis(|iic ctlain vox, Ens, ad eani 
indicaiidaiii ajillor csl ; non boc soliiin noininc, 
qiiod ipsc, ciiiii Miiysi iii moiite oraciiliiiii ederct, 
qua-rerelqneille, qiio iioiiiine vocaiclur, ilasci|isuni (00) ')".Tfi//>'/(/(tt. < Coiniiioniioriiiin. i 

(01) llc.lliii; -fi ci'T(ir, clc. r>ill.: < Ne ipsa qni ■ 
(Jeiii filii noinina, qin' cl iiiiilla i'! inultis rclins, 
qii;e incnlc atqiie inlclligentia |)crcl|iiinus, Imiioslta 
siinl , > clc. 

(d^l) "ESioxar. SiC codd. Mciidosc in cil., £0'j- 
/.a. 

(05) rpujiiiactr. Ilic ,T,n' , id csl, « Jclinva , » 
inlciligiliir. Moinen islinl i ictragraniinalon , > scii 
f qiiauioK lilleris conslaiis, i vocatiir. Signilic.il 
< ciii, » vcl < cxsisleiis ab :cteriio ct lii iclcniiiin. i 
T inla 1 r.il :ipiid llcbr;c(is Istlus iioiiiiiils rcvercii- 
lia, 1)1 ab cjiis priiniinllalionc ab^tiiicnlcs, pri) eo 
legcbanl i"N, ( Adciiai. • lliiiic lociiin sic rcddit 
Leuvci.Viaiiis : < Ac nc qiiidcin (ici iiiijcr)!, iil .di- tci is sciibcrcliii', i;uibiis Dci nTJincn. > 
(Oi) .iuojiirii. I Vi)\ , > iniinil lillas, ( dlssolvi 

lnr in syllalia.-», vcl clcinniia, vcl iii acreiii spargi- 

tiir. I 

(OE) 'EyMfncer. IMurcs Ucgg. ct Colberl., xx/jo 

r-^n^^v. ■ 

(00) "A.lhjr aa" iil.lov. Coisl. I,d/.AT,va7: a.i.- 
Xr^c, 1 aliaiii cx alia. i 

(07) iitt^icr. « Vincnlniii, i id csl , < rorpii>, i 
iiii|iiil Ebas, < cul ;iiiiiiiiis qiiasi quodain \iiiciili) csl 
co|iiilaliis. 1 

(08) "Op iir. Tri s Uciig. ac Ircs Colb., o; £dv. 

(09) 'Ori;iiicrojif:r. Tres Hcgg., d'/o;J:dj(o;j.£V. 
(70) "//. liius l>cg., :t. 1-27 S. GREGORU THEOLOGI in 

;i|ipell;ivil, cilicens viiloliocl ei, iil ad popuhiin liis A oti xa\ xuf/noTi'>av TaOir]-/ vjpii:sy.o[i.fj. 'H (jiiv yap 
veibis iilereliir : Qiii cs<, misi( me"; sed cti:iiii toG ©ecus xav in>j t&O Om;*-, f, aW£(r, fiVJiJio/.^l-if^Ta! 
qnia iioiiioii illiul magis proprium esse coiiiperiiniis. toi; TzirA TaiJTa xopit|/c.t,-, Sta t^j dst»tvTiTov xal Sa- 
Qiiamvis 553 *^"i"' Dei vox, vel a verbo Oi;tv, vel 7:avii-ty.6v xiuv jjtoxOTipwv sIeojv, xa\ yap TiiJp xax- 
abaiOttv, ui pulaiii qui in hoc genere sibi sciii atqiie avaXtJxov svTsuOiv '/dft-zai, <i).X' oOv twv iTpoi; ti 
arguli videiiUir, hoc csl, a cuireiiclo, vel ab ureiidu, ).syo_ar/(ov sjtI, xa\ ojx a-fSTo;- ilji-zp xa\ f; Kvpio<: 
ralionem oriyiuis su;e diiea!, propler moUis perpe- (fwvr;, avojjia sTvai 0soC xa\ auTT] /syo^sviT '£r'^ 
tuilalem, el quod viliosos liabitiis coiisuiiiat (miin yap, criil, AYjpiOf, d ©eA; fTot; ■ roCrd /(cu (71) 
hinc quoque igiiis cousumeiis dicilur"), e.v eorum icrzlr ip-cjia- xa\, Kvptc^ eycfia avzui. 'Hjjist.;. 6i 
lamen iiumero esl, quae ad aliquid rerenintur, iiec tfjatv jT:tjT]Toi;|jtsv, ^ (72) zh slvat zaO' sauT!), xs\ 
libera el absolula est ; qiiemadinoduin nec vox isia, ojx a).Xi;j auvSsSsjjLsvov ■ to 5k ov (73), tStov Sv-u.; 
Doiiiinus, qu;u llei qiioquo nomoii esse dicilnr. ©soij, xa't o).ov, [jif,Ts Tto r.pb aii-vj, p:f,Ts Tto pisT' 
Eijo eiiiiii, iiiquil, Domiiiun Deus luus : hoc meum aCiT^jv, oj yip r,v, i] sjTai, iispaTOJutsvov f, 7:spt- 
noiiien esl'" ; el, Doiiiiuus nomen i/jsi'". At nos na- xozt6;jlsvov. 

iiiiam cjusiiiodi exquirimus, qux ipsuin esse per se liabeat, ac non cum ali) i]iiopiam copulLiur. Ei s 
vero, proin-ium s;uie est Dci, ac toluin, nec [iriorc aliqiia re, iiec postcriore ' (iicc ciiim er:il, aiit crit), 
delinitiim ac circumcisum. 

XIX. .^lia auteiu noiuina partim potestatis esse B If*'- Ttuv S' SXXwv ■jtposrj-j-optdiv, a't jjibj tt]? I|ou" 
consiat. parlim oeconomi*, el quidem duplicis; al- 
lerins r.imirum eorpore siiblimioris, alierius cum 
coriiore conjuncla^. Exempli c.uisa, Omnipoleiis '*, 
et Kix, vcl gloriaj", vcl s;eculoruiii''', vel virtu- 
lum'°, vcl dileeti'*, vel rcgnantium". Iteni Doml- a\a.i sii\ 7:pof avio;, aS S» T^; oixovo,ata? {'i), xal 
xaiJTrj; StTTrji; ■ ttj; [x^v u-^p Ti ato^aa, Tf,^ 51 sv criu- 
11.1-.: • olov 6 |Jtkv HavToxpaTwp, xa\ 6 BajtXsu;, i) 
Tr,; 6&^T]C, t) Tijjv aitovwv, T] twv Suvaiisiov, t) tou (75) 
aYa-r,TO'j, ri toiv paatXsuovTOJV ■ xa"t 6 Kupioc, f, iius vel Sabaotb'*, lioc est, excrciluiim, vel virtu- laSatjiG (70), S-sp laTt cTpaTtiov, y\ TtJJv 6uviiJ.sti)v, lum", vcl dominaiuium '". ll;cc sine tilla diibi- 
latione poleiitiaiii Dei ostcniluiit. Deus riirsiis, vcl 
salvos f.iciendi ", vel ullionum*^, vcl pacis'*^ vel 
jusliila:'S vel Abrah.Te, Isaac, el Jacob "", nniver- 
sique spirilualis Israelis, ac Deum videntis. H;cc 
utique oecoiiomi;e sunt iiomina. Quoniam eiiim 
iribus liis rebus giibcriiaiiiur, iieiiipe ct siipplicii 
inelu, et salulis glori;ciiue spc. et cullu virlutum. f, tiTjv xuptsu6vT(i)v. TauTa [Jtb/ aacfto; Tr,; s^ouata?. 
'0 o"s ©Etic. i] '^'■> itojsiv, f, ox5txf,asojv, i) Eipf;vr,j, 
f, S.xatojuvr,;, 9\ "ASpaaji., xa\ 'laaax, xa\ 'lax(j)6, 
xa\ (77) T.sx^ixhz 'laparjX tou TTvsu[jtaTtxoij, xa\ dptijv ■ 
To; 0p6v • TaiJTa St tti; otxovoijtta;. 'ETTStSr) Yotp 
Tpta\ TOUTOt; SiotxoufjtsOa, Sssi ts .Ttjjttijpta; , xc.l 
atoTr,p'a; sX-i5t, 7:p!); S^ xa\ S6|r,;, xa\ d-xf,a£t 
Ttjjv dpsTtJJv, i.Z, (jjv TauTa ■ to [j.sv twv sxotxf,as(ov quibus lixc coinparaiilur ; iillioiuim quidem iiomi- ^ 5vo;jia otxovoij.st t^v 9660V t^ 6i tcov o(oTr,pttov, 
iie, iuctns procuratiir ; s:iliitis auiem, spes ; virlii- Tf,v iX-iSa • t6 6s tiov dpsTtov, Tr)v aaxrjatv 'tv' d)? 

/ Qth'i sv ^auT(p ^ipcov, 6 toutojv Tt xaTopOtov, p.P at liiiii dciiiqiic, probitatis sliidium : iil qui aliquid 

horum assequitur, periiide ac Dcum iii seijiso ge- (j.5/.Xov s::siyr,Tat rtpo; t{) TsXttov, xa\ tt,' 

leiis, ad perlticlionem et lamiliaritatcm eam alque Tdiv oixsttoatv. TauTa [jtsv ouv saTt (78) -/.otva Osott)- 

co"iialioiieiii, qua nos virtus ipsi coiiciliat, majori to; Ti 6v6;iaTa. "IStov 5; to'j [xsv dvapyou, DaTf^p ; 

celeritale fc^liiiet. Alqiie liac vocabula Deitati tou os dvdp/to; yevvt^Osvtoc, Vt6; • tou 6s dvEvvf,Ta;; 

coinmunia sunt. Proprium auleiii cjus, qui priii- Tp-isXOovTo; (79), i) 7:po't6vTo;, to Hvsu^ia -h aviov. 

tipii expers est, noinen, Pater : cjus autem, qui 'A).).' e7:\ Td; tou Tiou xXf js;; sXOtoiisv, 67:sp dip- 

<ilra ullum principium gcnilus est, Filius : ill.us ;j.f Ori Xsi'stv 6 ).6yo;. 

dcniqiie, qiii ciira geiicratioiiem processit, aiit progrcdiiiir, Sj);iilus saiielii.-;. Vciiiiii ad Mlii iioiniiia, 

de i|uibiis noliis ditere [iropositum eral, accedamus. 

XX.Piiiiuim ergo Filiiis "" mihi diei vileliir, quia l) K'. Aoxst ydp [jloi Xfys-Oai, Ytt; [jtsv, OTt t^utSv 
essentia idem est cuin Patic : ncque id solum, seJ s7Tt zia naTp\ xaT' ouatav xa\ o'jx ixsivo (jtovov, 
quia cliam ex illo esl. 554 ^'"'S""""*" aiitciii, dXXi xdx^siOsv. Mo'/oysvT]; 5s, ou/ oTt ;x6vo; sx [Ji6- 

Deiil. IV, 2'.. '° Isa. xi.ii,8. ■" Atiiosix.t;; Psd. lxvii, 5. '= Exon. \v, o. " Pi;al. " Exod. III. 11. 
xxiii, 10. " 1 Tim. I, 17. 
.\xiii, 10. "> D.ul. X, 17 P.Mll. LXVII, 13. 

*' Psal. Lxvn, 21. 
Mallb. xvii, 5. »' J0.111. I, 18. ibid. "I Tim. vi, 15, 77. '»110111. ix, il). ;ii, 1. *^ Ko:ii. XV, 00. P: Psal. 
IV, -2. '■" Lxod. la, C. 

(71) Tovtdjicv. Ki'g., Cyp., tojt6 [xot. 

(7-2)7/. Sir codd. liied.,f;. 

('~j) Td Si ov. Coiiib., T^j Zi &'J. 

(74) OlKorcjiitiq, etc. • Providciili;c , > iJ e»! , 
:>diiiiiMSliatioiiis iciiim iiiiiiiaii;iriiiii, < (pi:e duplex 
est, » in [uil Uill., < alia aiilc, alia [lo^t liicarii:ilio- 
r.eni. I 

(7i)) Tcv. Deest iu qualiior Regg. ct Or. I. 

(70) Ki;pw(:,i\ XaHaihU, cte. Sic plurcs K-gg. cl Colb. Iii cii., Kupto; i^aoaiO, f, 07:sp, eir. 

(77) 71«) "Icuio!, xal 'la?cio5, nai, elc. Comb., f, 
l-aax, f| 'laxiJjS. fj, ele. 

(78) 'Kari. Sic Par. et Bas.Tn ed., sTt. 

\Vi) llpvE.Worror,, ctc. % Processd, ;iiit jirogro- 
diiiir. I lloc sic iiilclligcndiim esl, inquit Elias , 
« (juoil iioii scniel luocesseiit , ac j;iiii spalio (|uo- 
ilam dislct ab illn, cx quo iiroccssil; scd qiiod ei 
seiiipcr adsit.» 129 0I!.\T1() XX\. — V9U yS'. [a^Jvov, i.'>X 'j'.: xii [jLovi-poTTd)^, ou/ <'j.; -.'x 
CTwjjia-a' Aoyo^ Oi, ort ouTtoj sysi 7:p'j; rtv OaTipa, 
o')i -pA; voCv Aovo; (80) ■ oJ (iivov 5ia -^ a7:a0^j 
xr,; YsvvrjTsto;, aXXi -xai -b (juvaak;, xa\ t6 s^ay- 
YcX-'.xov (8()' laxa 6" av z".t.d: ti?, oti xa'i wj opoj 
7:pij t6 dpis^ijiivov, CTtciSr) xa\ toOto ')i'(fza.i yj-(n:. 
'O yiip rsforixuiq, !?t;ji, rf^r Yit\r (toOto yap s3ti 
'h iupaxi));), rt:rvi]XF. rur lUntpa- xal auvTOiw; 
di-ioz'.^:^ xa\ ^aoia Tr,^ toO riaTptj^ 'fjj:(i.>j, 6 1'io.;' 
yivvrijia yap a7:av toO Ysyivvr/.iiToj, 3'.to7:iov XdYo;. 
Ki Sk xa\ 6ta to evj^rdpxstv TOt; o-jai 'Kiyo: ti;, oO^ 
djjtapT-fiTETat Tou Xoyou' Tt Y*p estiv, S (jir) A<yw 
(ruviiTr,xEv ; So^ta So, t'05 £T:tcTT;iJtr) Osttov te xal 
avOpto::ivt)jv TtpaYP^aTtjov • Tttoc: Y3cp oiov ts t?.v t:;- 
TrotTjXOTa, Tou; XtSyou? aYvoctv, <Lv 7:27:otT|X: ; A'j- 
vajit^ t\, tl); {juvTT,priTtx6j t<ov Y^vo[Jiiv(ov, xa't Tf,v 
T0'j TJvi/iiOai TauTa ■/opr^Ytov 5iJva[Xtv. 'AXr;0;ta 
£i, toj £V, ou 7:oXXi Tf, •^'jii: ' ih [xhi yip aXr^Oi.:, 
ev • T^ Oi ({/;'jooj, 7:oXu3x'^^>' '^'^^ '''i xaOapi tou 
riaTpJ); (itppaYt;, xatxapa'/;Tr;p a'iE'Joi3TaTo.;. Eixiov 
6c (82), tb; 6[jtoo'JTtov, xa\ oTt to'jto ixitOiv, aXX' 
ojx ix TO'JTOu IlaTfip' auTT, Yap ^'^f^vo; ^iJitj, [it- 
(jtT,;jta (85) clvat to-j ap-/£T'J7:ou, xa\ o'J X,iY£Tat • 
7:Xf,v oTt xa't 7:Xiov (84) £VTa'jOa • exst (jikv yip (85), 
axivr|TO? xtvou[iivou • EVTaCOa Sk, JtbvTO.; xa"t ft))3a, 
xa't 7:Xiov (80) r/ou ja T^ d7:apaXXaxTov, f, to'J 'Aoiix. 
6 Sf,0 (87), xa^l Tou ^^'''"bvTos 7:avT'j; ih Ysvvtb[jtc- 
vov ■ T0ta'j-ri yip ''; ■^'"'' i-Xtbv 9'JJtj, [xf] t(o [i£V 
Eotxivai, T^ Sk arsotxivat, aXX' oXov oXou tu7:ov 
slvat, y.a\ xa.'j-h-i [xaXXov, f, (7.'fOjL;.oitop,a. 'ttbj Sk, tb? 
Xa[i7:p(iTTi; tj/uxtov xa't X(j-|'to xa\ jJt(o xaOatpo[X£Vtov. 
Ki yip 3X0T0; f| aY''ota xa\ f) ap.apTia, (ptb.; av £tr] 
f, Yvtojt;, xa't 6 fiio; (88) 6 ivOso;. Ztor] Ss, oTt ^tb.;, 
rtt TTasr); Xoyixt'; tfussti); atJaTaat; xa't ouGitoat; (89)" 
'£»' aiTtf) fitp Z^psr, xai Kirov^ieOa, xal ippir, 
xaTi Tf,v 6t7:"Af,v (90) tou l[jt(fuaf,[jiaTo; 6'jvajjtiv, xa\ 
■rvm-r cxstOsv (91) ijxcfu^ito^isvot TzdvTs;, xa\ nv£'j;j.a 
'i.-;:vi o-ot •/topT,7f/.o\, xa\ toto'jtov, xaO' oiov av -.h 
.,To';ia T?,; Stavota? ci.'/o:i,w^z-) . Af/.atoi^jvT) oi , OTt 
TO'j Tzphi d^iav StatpiTT,?, xat StatTtbv otxaitoj toT; 
U7:o 'XJfiiov, xa\ ToT; h-h "/dptv, '}u-/ri xa\ Ttb[iaTt, 
ii)i-z T^ [Jt'£v ap-/£tv, TO Ss ap-/£sOai, xa\ Tr)v f,Y£[io- 
viav £/'''•' ■-^ xp:tT-:ov xaTa to'j /Eipovog, ib; [tf) t?j 
ycTpov iT^avisTasOat Ttb psX.Tiovi • 'Ayiacfcd^ ol, 01; 

^*" Joaii. 1, 1. »» Joaii.xiv, 7, 9. »»lCor. I, 30. 
'Mlebi. I,?. "'••Gen. IV, 25. »» Joaii. vm, 12. '•"■ 

(80) '0<: .ipi-Q rcvr .lcyoc:. c Ul soniio ad incn- 
leiii ; I (iiiia Vcrbiiin esl Palris iiiKiso ii;ilnralis, ([njo 
lOlnni ralreiii, sicnl seriiio lolani cogilalionein, re- 
[incseiilat. 

(81) 'Eliayys.lrtxdr. Iil est, jiixta Eliani, 1 pro- 
pter inlcriireialioiiein et eiuiiitiationein iialernx vo- 
iiiiilalis. I 

(82) B(.ictbi' ^^. t Iniago. 1 Vere Cliristiis cst Ta- 
Iris < iningo, 1 iioii iniitatrix, seil iialiiralis. 

(80) .!/('// !)/(«, ete. Billius : t Ul exeniplar siinm 
iniitantlo relerat. > 

(84) //.i£OJ-. Diio Regg. elOr. 1, 7:X£tov. 

(85) 'Exsi j.iir ydp, eic. Isie lociis in (".oisl. l , sic 
legiliir: "Ex:t [Jthv Yip dxtvf^Tto; voou;j.iv&u, jvTauOa 
oi, elc. 

(8G) n.licr. Tres Ilegg. et Or. 1, t^XsTov. 

(S7) "U zcv 'ASiqi 6 ^i\lj. Qiiaiiivis eniiii Adain TIIEOLOGICA IV. 150 

\ iion (|iiia sdliis c\ solo, et snlum; scd cliim qiiii 
iiiiico iiio lo, nc iion ut corpora. Veilinni "" porro, 
(inia iia se habct atl Pjiireni, nl senno ad inenlcin, 
non nioilo propler gencralioiiem passioiiis niiinis 
cxperlein , vcriini cliam propicr coiijuiictionein 
ipsiiis cnin Palrc, viiitqno cnunlialriccm. Forlasse 
eli.iin qnis di.xcril, codoin inodo sc ad Palreiii lia- 
bcre, qiio dclliiilio ad dcriiiiliiin, (|tiiiiiiaiii dcfinilio 
qnoqiie \'j-(Oi dicilur. Qm enim Filiuin cotjnovil, 
ait Cliristus (lioc enini ideiii significal, ac, vidil), 
Palrcm quoque cognovit "' : ac lirevis, et compcii- 
diosa racilisi|no paieriue natiine dcclaratio esl Eiliiis. 
Oiiiiie eiiiin (|iioil geiiiliini c.st, gciiilorcm siiiiin 
laclta qiiadam voce dclinit. Qiiod .si qiiis cliaii», 
qiiia rcbiis oninibiis insit, Aoy^^v vocari coiilend.il, 

[! a ratioiic iiQii aberrabil. Qiiid eiiiiii est, qiiod iion 
Verbo rondilnin sil? Saiiieiilia'» vcio, ut rcriini divi- 
narnniet biiiiiaiiaruin srionli:i. Qiii cniin licri pnlcsi, 
ut condilor rcriim a se condilainin ralioncs igiio- 
rct? Polcniia", nt rcriini creatariiin coiiscrvalor, 
viniqiic iis siippcdiluns ut coiitineaiitur. Vcrilas»*, 
ul iialni a unuin, iioii iiiiiUa. Ycriini qiiipjic iiniiin csl ; 
nieiidaciiini ninlliplcx : aiqiieeliain iilpiiiiiinpairissi- 
gilluni, miiiimeqiie mcndax tliaraclcr. Iiiiago", iit 
ejiisdeincuinPalresiibstanli;e»',etqniacxiil()est, iioii 
aiiieni ex liocPaier. Hsc siquidem imaginis iiatuia 
est, ut sit iniitatio cxemplaris, ciijiis iniatjo dicitiir; 
qiianqnani liic iinagn cxemplar siiiiin cx]ircssiiij 
refert. Illic eiiim rci vivseac molu prrcdiuc niorlin 
el motus expers iinago est : hic auicm vivi exeni- 

C plaris viva quoque est cUigies, nnilioqiic, iniiiiis a 
Palre dilTercns, qiiaiii Selli ab Adanio'' ', liliiisqiie 
oinnis a parciuc suo. Iliijiismodi iianiqiie siinpli- 
cinin reriim iiatuia est, ut iioii partim iiiler se 
siiniles sint, partiin dissimiles, sed lol:e totas re- 
pr:escnient, exdemque poiius siiii, qiiain siniiles. 
Lnx "' eiiain diciliir, ut aniiiioriim spleiidor, (iiii 
et vila ct sermone piirgantiir. Nain si igiioraiilia cl 
peccaium tenebrae suni, lux profecto erit scieniia, 
el viia divina. Vita"', (|nia liix, inliiisque raiioni! 
pra;(lilx naiura; coagmeniaiio, ct procreaiio : /« 
i;)so criiiii vivimus, et movemur, et suinus^'', sccnn- 
diiiii diipliceni illain inspirationis "* faciiltatcni. 
Naiii ct illinc oniiies viialem spiritnni 555 'iccipi- 
" Epbcs. v, 19. "' Joan. xiv, G. "' Coldss. 1, IS. 

Joan. XIV, G. " Acl. xvii, 28, " Gcn. 11, 7. 

D ct Sctb naliire biimanse participes fneriiit, ulerqiio 
tanieii sibi propriam, el ab aliodisliiiclam oscii- 
tiain ct siibstaniiaiii hiibobant ; ila iit noii nniis lio- 
mo, sed diio hoiniiies essent : coiitra iii diviiiis, Pa- 
lcr ei. Filiiis uiiiiis ejiisdeini|iie niinicro snlisiaiili:c 
sniil, ila iit non dno Dii, sotl vcre ac pioprie uiiiis 
Deiis sini. 

(88) Kalcfiioi;. Sic plures Regg. el Colb. Dccsl 
6 iii ed. 

(89) OvciiocTK:. < Esseiniatio, » vel c substan- 
liatio. I 

(90) Jl/.T.i/]»'. j Diipliccni, » eic. Dciis priiiio lio- 
miiii spiraculiiin viUc iiispiravil. Deiiule Cliiisti.s 
post rcsnrreciioneni disoipulos ani.ivii, eisqiie Spi- 
rituin sancinni largitiis est. 

(91) 'ExelOEr. Decsl in pliiribus codd. IM S. (iRF.CGRll TliEOLOGI 152 mus, ct Spirilum ■sancliim, qiiotqiiot ipsius caps- A xaOapiTrig, l'va Xf^pii"3" '^^ xaOap?jv xaOap^jTrjXi. ccs sumus, ct qualeniis os nieniis apcrucnnms. 
Jnslilia'», qnia pro nicrilo prxniia cl poenas dislri- 
linil, rTqnumqne jniliccni se praihet liis, ijni sub Icge 
snnl, el liis, qni sub gralla; corporique iiein el 
aniina;, iit illuil pareat, liocc praesit atque iniperei, 
lir.Tcslaniiorque pars principatiini ailversns inferio- ijjiapTia^ xaT^xofi^vou;, y.jX XJTpov iauT^iv av-ioi- 
6ou? Tjjji,(1jv TTJ? oixoupisvri? xaOapTtov. 'Ava-jTaTi; 
o^, to; evTsiJOiv r,[jia; draviiTiTjv (92), xa"i r.ph; 
Tr;v ^tor|V c~avayfov ViVsxpiojJisvou; ij-i tt;j 4[jLap- 
Tta,- (95). rem teiical, nec iil quoil dclerins esl, adversns id, quod mcliiis esl, iv'surg;U, Sanclificalio ', quia pu- 
rilas, ul puruni ilbid nunicn per pnrilateni capiaUir. Kedeinplio', quia nos a peccalo delenlos in liberl.a- 
lein asserit, scseqiic pro iiobis, ut orbis tcrraruui cxpielnr, liberatioiiis preliuin dai. Resurrectio', ut 
iios hinc abdiictos suscilans, et a peccaio niortc affecios ad vitam rediicens. 

XXI. Alqiie li:cc adliiic comniiinia siinl, lam ei KX'. TauTa [ib/ rZ'/ et: xoivi tou Tc xj-lp T;[j:a;, 

qui siipra iios esl, qiiani qiii proplcr iios. Niinc ad xa\ to'j 6t" ri|jia; (9i) * cx 6i iotijo; fijjisTipa, xa\ TrjS 
03 veniamus, qii.« propric nostra snnt, liumanita- 4vt;'j0;v TrpojXri-yEto; (95) "AvOpioTioj jji^v , o'Jx i^va 
tisquc assumpta;. llomo '* itaque dicilur, non solum g ^'''^'^fifl H^^vov 5ia atiofjtaTo? atbfiaTtv, SXXto; oux av 
nt pcr corpus a corporibus capiatur, qui alioqiii ytopT]Oe't; 6ta zh ttj; tfjseto; a"Ar,7:Tov (96) • iXX' t'va 
ob incoinprclicnsibilem naturam snam capi non 
polerai; sed ciiam ut per se lioininem sanciitale 
afliciat, fernientique instar universae massae sit, 
sibique .uniens quod condemnatum fueral, totniii 
illiid a condemnaiione liberet, oninia pro nobis, 
qiise ncs siinins, cxceplo pcccalo, faclus, corpns, 
aniiiia, nicns (pcr qus vidclicet niors pervaseral) ; 
et, quoil e.x his eoinmunc esi, Iiomo, visibilis Deus, 
propier id quod aninio atque iniellectn conipreben- 
debaliir. Filius boininis ", propier Adauiiiin, ac 
Virgincin, ex quibiis exstiili, illo nimiriini ul ge- 
neris auctore, liae aulein ut maire, juxia mairis 
legem, ct non juxia legeni generationis. Chrlslus", xa"t 4-j'taciT; 5t" iTj-r/j t^v avOptoTOv, loj-ip ^'Jy-r^ (97) 
Ycvoijiivoj Tto 7TavT'i tfjpajjtaTt, xa\ -p^jg 4a'jTiv ivio- 
cra; ib xaTaxpiOkv , 6).ov /.'JTr; to'j xaTaxpijAaTO^, 
-avTa \i~ip TidvTtov Y£v6|jtEvo?, osa fifxstc, :tXt,v Tf|? 
ii[jiapTta?, m^opia, '^■'jyT^, vouc, 6t" Ssov (98) 6 OavaTo;- 
-h xotvbv Ex TO'JTtuv, avOptoTTOj, 0£o; 6p;o;jt:vo;, Oii 
t6 voo'Jij.£vov (99). Vio^ oz dvOfto-o'j, xa'i 6:i tov 
'Aodijt, xa\ 6td tt;v IlapOivov, i^ iLv ei-ivcTO • t'/j 
[j.kv, tb; T^po-dTopo^, Tr,c 03, tb.; [jir,Tpo; vi[ji(.) (1), 
xa"t o'J ■,io;j.io ^'"'vfiTeto;" Xp:~h; ol, 6;i Tr;v Oeo- 
TT;Ta • XP-^''' y^9 '5'iJ'^'l ~^i'^ dv0pto7:(iTr,TO^ , 0'Jx 
Ev£p-;eijt xaTd Toii; SXXou? ■/^pia-ob^ (2) i-|';dJo'jia, 
TTapouiia oi 5Xo'j Totj xpi^JVTo; • ^^ Ep1'0V, dvOptoitov |irop'er dlvinltalem : ea enim hnmanitalis unctlo C axo'j3at (3) -h xpio"'', "xa^ 7roif,(iai 0e5v t6 xp^'^y-^'''0'' 

cst, noii opcratione, ut in aliis chrisiis, sed loiins 

iingenlls pr:cscnlia sanclificans : cnjus lilc elTcclus 

csl, ut Id.qnoil uiigil, Iioinn vocelnr, ct, qnod un- 

i;iliir, Dens fial : Via', iit per se nos dnccns ; 

Osliiini ", nt inlrodiiclor : Paslor', nt nos in Inco 

pa<cu.TC collocans, el aqiia refectionis eductns'", 

atqne hlnc iiobls itlncrls diiecm seiiricbens, necnon 

adversns liclluas pro nolds diniicans : tiim ellain, 

ut errantcs revocans, et 556 pei"dilos rediicens, 

et confractos obllgans, et infirinos roboraiis, et fir- 

inos ac validos cnstodiens, aiqiie ad fiiliira; vllic 

canlam, per pastoralls scienlke rallones, colllgens : 

Ovls " porro, ut vliUiina : .•^giuis ", ut pcrfectus : '06b; &, tb; 6t' la'JTOJ ci^piijv '?l[Jtaj' Oupa ol, tb; 
ciTaYtovE^Jc • notij:7;v 6k, tb; ei? t67tov .yj^-ii^q xaTa- 
(jxr,vtbv, xa\ exTpecftov etA iJ6aTo; dva^rea^jcjetoj, xal 
EvTeuOev o^ri^ctbv, xa\ iTpoTToXe^j.iJbv xaTi Tcbv Or,piij)V 
To 7:Xavtb;j:£vov ETrtaTpecftov, to ar.oXwi.h; szavdYtov, 
T'j 5uvTeTpt[j.;j:evov xaTaoes,u.(ov, to i-xupiv 'yuXds- 
(Jtov, xa\ Tipo; Tr;v eXitOev [Jtdv6pav cuvdi'tov XoYCt; 
TTOtjj.avTtXTi? £TtciTr[iT;? • DpdBaTOV 6e, tb; citjid-^-tov 
'A;j.v?j; 6'e, to; TiXetov 'Apxi£pe'j; (-i/ ol, tb; Tipoci- 
aYtoye.jg- JleXxtcre^kx 6e, C); d,af,TO)p Tb (j-lp ■f,[<.ac, 
xa"t dT^dTtop t6 xaO" f,;j.a;" xa\ tjj; dYeveaJ.o-j-riTo; (5) 
ih dv(j)- Ti}r ydp '^svsav autov, cfT;(j"i, zi\ dir)yi'i- 
cgzai ; xa"t (o; ^acjtXeu.; SaXT;;ji, Etfi'iri-) oe ToiJTO, xa\ I Cor. I, 30. iblil 'iblil. Joan. XI, 2,5. 'Joan. ix, II. " Milili. xxiv, 27. 4i. « Malili. i, 16. ''Joan.xiv,G. * Joan. x, 9. »Joan.x,II. '» Psal. .vxii, 2. " Isa. lih, 7. ''- J„aii. i, 29 

(92) '.V.-Ktrftrra)!'. Tres Regg., dTiavtiTd;. Oxon., D < rcglbus ei pontificlbus, » qnl nnclioiils cnnsorlcs, 
ETTavtJTd.;. 

(93) 'Ajuifz/ar. Coisl. I. •{fjszwi. 

(9i) li' i\{iur. Reg., Cyi)r.,xaO' f,[jia?, t quamqui 
nolils slmilis. > 

(95) npD(T.Xii]^'fO}(,'. Reg. bm, 7:poXf,'.J-£ioj. 

(91)) "A.hj.-rrci-. IJIII. i linpcrccplibilini. > 

(97) Xrji)}. Dlvlnllas iiiielllgltiir. i|na' iii Cliiisto, 
( iiislar friiiiiciili, > liuinaiillall jiiiicl.i csl. 

(98) A(" Zccr. Coisl. 2, qnaliior Colb. cl Or. 1, 
6t' o-ojv. 

(99i AiiizdrociijiBrcr. « Propter id, > ctc. Ratioiie 
dlvlnllails. 

(1) 'iit; ji1\Tj:i)r rijHjt , xal , CtC. Rlll. Icglt, oi^ 
(jir,Tp>)C, vo;j.(o xai, elc. ( Ut inatrc, et juxta legein, 
et supra legeiii gciierationis. > 

(2) "A.l.lovr yjncicvf:. ( Aliis cliristis, > id csi, ( uncll » diciinliir, jiixla llliid ps. xi.iv, ( llnxlt te 
Dens oleo I;clili:i' pra' coiisorlibiis liils. > Veiiiin 
isti iion nlsi per gr.itiam sanerillcanlur, ciiin iiii- 
clionoin sacrain acclpluiil ; i iii Cliristo aiitcni, > iil 
ait Rllliiis, ( ip>ls$liiia divlnlialls prscsentla luciitn 
nnctioias tencbat. > 

(5) ".S.rQpM-cr dxovcai. Ob unioneni dlvlna! ac 
hiiniana.' naliirte in iina persuna, t'\ i Iioino > voc.i- 
tur ( Deiis, > el » Dciis > appellatiir ( lioino. » 

(4) 'ApxiEfF.vr, clc. T;ilis est ponllfex nostcr 
Clirlstiis, (|ui iios Palri conelliat, « pcr qiiem , > iit 

. alt Aposlolus, Roin. v, 2 , i lialieiims accessuin per 
fidiMn lii gratlain istaiii, iii qiia slainii.i, > clc. 

(5) 'Axeyea.l6yi\zo(; , eic. ( Ciijus diviiia genera- 
tlo csl Incflabilis. > 155 oRATio xxx!. — Tii!:oi.or.K;\ V. 154 oji .Sa(Ti.lKV(; StKCUOci'r)]r, xa\ ib; d-oosxaxiTjv r.y.- \ Poplifcx ", iil oljlalor : Melchiscdc.cli '•, til iii.iliis 
■zo:6LO/ii xa-i -M't -ovTipoJv S'jvi[/.:(.)v aptiT^uov- CN|ieis, (Hioil ;ul luiliinini ill:iiii noslra cxcflsioieni 
■z%i. "K/ii; -i? xou VioiJ rposrjopiac- pioi^i ot' aj- alliiicl, |)alie aiilein caiciis, (iiianliiiii ail iiosliani : 
T(Sv ■ oiai TS u]<r|).a\, OeTxwj(U), xa>. ouai 30J|j:a-ixa\, liiin eliain (|uia siiljliniiliis absi|iie geiii'alo^ia esl. 
5'juL7:aO(T).;- [iaXiiov o^ oXov Oiix(J;, Vva yiviQ Oci? {{.enerntwnem enun i//iii5, inqiiil, (/((is c)i(!ii«(jit "?) 
xa:ojO:v av3/.0(ov, Sii x6v xa-sXOov-a oi' fijJiaj avoj- Ac praclerca, ul Uex Salcm '", lioc cst, pticis, (l Ik.r 
Oev. "EtcI -aJi, xa\ Tzph 7:av-(ov , 4x£ivo Tfjpsi • xa'; jutililitv, ac (leniqiic ul a patriarcliis ailvcrsus pe- 
oux Sv i^a^Acir],- sv -oi; Cn^TiXoTipo'.? i) Ta-sivoxspoi; slilcras poleslalcs slrciiiic reiii t;erciililnis, deciinas 
ovfStiaiiv. 'Iriaous Xpiatis, y.Os? xa\ arnxspov <i(0[j.a- acelpieiis. Ilalies Filii a|ipcll.ilioiies. l'er eas ince- 
xixdij, 6 oux6; Kvsujjiaxtxio?, xa'! sii; xou; aidiva; de; pcr cas, iiKiuam, oinncs, (|ii:i: siiljliines siiiit, 
x(Iiv aidjvojv. 'A|j.f)v. ilivine, per corporeas autcin, liiiinaiie : iino vero 

prorsiis divinc, iit ex iiiiis liisee asccndeiis, llas nciis propler ciini, (lui propler iios de supcrnis de- 
scenoii. I'r;cter oiiinia. cl aiite oiiiiii;), illinl serva : iiec ;uit iii snljliinioriljus, aut alijccliorilJiis iioniiiii- 
lius crraliis. Jesiis Clirisliis, licri cl liodic corporaliter, idciiir[iic spirilinilitcr, et iii sadila s;rculu- 
ruin. Anieii. 

" Hcbr. VI, i>n. " llcljr. vii, I. '» Isa. i.iii, 8. "■ llclir. vii, 2. 

(G) Beixcin. < Diviiic, » id esl, ( ralioac Dcoconscnlaiiea. » AOrOIAA'. ORATIOXXXI" QEOAOriKO^ nEMnTOI. 

nepl zoii (iyioii nrevjiaTO^. 

W '0 [jikv ot; -sp'i xou Yiou Xiyo;, xoiouxo; (7) • 
y.i''. oux(o 6ia-iycUY£ xou? XiOa^ovxa;, oieXOijjv 0'.i 
[icjou (8) auxiov. '0 Wyo? yip ou XiOaCixai, X:0o- 
6oXsi bl, oxav sOdXTj, xa\ <j,f£vSova Oi^pia, Xi^youc xa- riW.OLOGIC.i QLl.^T.i. 

Dc Spiriiii samiu. 

I. Ac dc Filio (piidcni lalis esl iinsira or;ilio : 
alqiic ad luinc nioduin lapidanliniii iiii|iciiiiii ell^ii- 
gil, pcr niediuni ip oruiii lr:iiisions. Oialio (iiiippe 
non lapidalur : veruiii lapides ipsa, ciini lubei, j:icil, 
Y.G); x(Tj 5psi TxpoaSaivovxa? (9). Ti 8' av dr.on;, ac belluas, hoc est, serinoncs, inale ail nioiilciu 
<fa3\, Ksp\ xoij dyiou nvsufjiaxo? ; 7:(50£v f,,u.iv ezsta- ascendenles ", funda insectaiur. Sed do Spiriiu 
a-fii;, ?v/ov OsVj xa\ aypacfov ; Touxo f,OTi xa\ oi sanclo, inipiiunt, qnid dix(;Vis? Uiidc iioljis pcio- 
7:spl x'jv "1'i'jv [jsxpia^ovxs;. "OT:£p y^p l~\ xtov ootTiv grinuni Deiiin, nulloque Scriptur;c loco proililimi 
euostv saxe xal zwv 7:oxa|J.(Jov, axijovxai x£ oct:' aX- inlroducis ? Aujue lioc illi qnoqiie olijiciuiit, qiii ile 
XfjXojv, xat £i; aXXr^Xa auvo^wvxa: • xoijxo xavxa^JOa Fjlio nioderatius seiiliunt. Naw-qHod i« vtis el fln- 
au;ji6a!vs:, 6;a xbv 7:XoiJxov xfj? ati£6sta;, xai -.o-j; viis repenre esl, ul a se invicein seceiitur, ac riir- 
xi aXXa oisjxdixa; sv aXXo;; au;j:'YspsaOai, to3xs [j.T,6e sus inter se coeant ; ideni liic qiioque (t:inl;i cst 
•j-ivtbixsiv xaOap(Tj; 6uva30at -h (iu[j.9ipov, ri ■z>i [j.a- C inipictatis iiberlas et fopia ! ) usii venil, ut, q'ii iii 
f6[xz'im. aliis rebus inter se dissident, iii quibusdani rur.siis 

consenlianl, ila ut ne planc qnideni intcllii^i ac perspici possit, vel qiia in rc conscntianl, vcl iii 
(iiia conteiidaiil. V>. "E/st [Jikv ouv XI xal 6u3xsps; 6 7:sp\xo'j Dve^j- 
[j.axo; Xi-,'o;, o'J [jii5'>ov oxt ^v xot; 7:sp\ xou Viou ).6- 
vot; a7:oxa;j.ivxs; oi avOptoTxot, 0sp[J.'5xepov xw nvs'j- 
;j,ax; TxpoiT^aXatouit (-^pT; yap xt 7:avx(o; auxou? 
itJsSstv, f^ o'J5c Picoxi; eaxtv a'jxotj i ?''');) , aXX' 
6x1 xa\ f,[J.st; xcTj 7:Xf;0si xibv ^r,xr,[jaxcov a7:oxvat- 
cOsvxsj (10), xau:6v (II) 7:ajXo;ji£V xot? xa-/.oi'xot;' 
o't STcstSiv Txpi; xt xtTiv ppco.aotxojv (iT,6ta0cojt, t.^Ji; 557 "• f-' qnidein iii liac dc Sjiiritii saiicto dis- 
putalione, nonniliil inest didicult^ais et iiiolcsli;i', 
noii bocsoliiiii noinino, qiioil lininincs in serinonibiis 
de Filio fracii ac dcbilitali, adioribiis aniniis ail- 
vcrsiis Spirituni liiciantiir (oinniiio ciiiin cos ali- 
qua in rc iinpios se pradjcre necesse est, ani ne 
vitalis qnideni, ut dici solct, ipsi vita csl), veniiii 
eliani quia nos qnoqne, qiKCslioiuini niiiltiliiiline Tti-jxa X^-j^ov 6;jtotoj;, il)s-zij £xst-;oi ■^zph; xpOYf|V, faligati ct enccti, siniiles sunius ii-s, qiii cilioiiiin 

Ojj/spaivojjtsv. "0;jt0J5 6t6oxtoxo Ilvsu;xa, xat 6 Xoyo; fastidio l:\boraiit. Qiicnnidinoiluniciiini illi, po>lqii:iiii 

6pa[j.srxai, -xaV 6 ©s^; 6o5aj6f|3sxa:. Ti [j.iV ouv alicnjiis cilji faslidiiini fontraxcriint, omncs .•[uoqno 

ent,asXto; l^sxi^stv xat 6tatpsta0at , maayC); i^ xb D cibos aversanlur, eodeni quoqiic niodo nos cx iinius 

" Exnd. XIX, li. 

a Alias xxxvii; qu;e antem 31 crat, iiuiic 57. — (0) npocreairorTCfi;. Vulgala vcrsio, < acceden- 

Haliils aiino 58». • tes. > 

(7) TotcvTPi:. Or. 1, 'coio^jxoc. (10) 'A.toxrcticrOirTei:. I5ud;ciis, t eiiecti, \cxaii, 

(S) Aiit jtsccv. Alludit ad li;cc Lucx, iv, 30, « l'cr gravati. i 

mediiun illoruin ibat. i (11) TavTcr. Duo Ucgg., x'a'Jxo. 135 S. GREGORll TIIEOLOGl 130 ..lisputalionis Irniio .1(1 nniiios ilispiilatioiics scque A nreii/ra (12), ii ti "Arwr (l3), Tapa Tii Oeta rpavii 

vosiTH xal XsYJTat, jjisTa tojv (14) Tipoa^^ipwv tt] 
Oetopij [jLap-upiwv, xal oii ixapi xauTa iSioTpiTto; 
T^ 'cc a;j.90iv (Juvti|ji|x£vov, Xsyt») Sc t?» nv£u;j.a t^ 
aftov, kzipoiq (\'i) TrapriTojxEV, oc xa\ eauToi.;, xa\ 
f||j.tv TauTa TrstfiXojo^TixaJiv, i.ns\ xa"t ri;jisT; TauTa 
lx5tvoi; (I&). AuTo't 5i •Jtpbi Ti JJfjs tou X^Syou Tp£- 
(}/(5|jiE0a. iiaiistMiiuis. I)i't i.inicii Spiriiiis ; el oraiio currel, 
l)i'i(|ue gloiia celi'liial)iHir. Enimvcro qiiot niotlis, 
vi'l Spiriliis, Vfl Snnclus, ajiiiil Scriplnrain sacrain 
iiiicllig.aiir ct ilicatur, accurale excuiere atiiue 
«lisliiigiiere, cominodunique cuiqiic speculniioni 
lesiinioiiinni ailliilicre , qiiodqiie etiani peculiari 
(|no(l.ininuHlo iil, (inod ex nlroqiic conncxum est. iiiiniriini Spiritns sancliis, accipiatur, (licere snperscoebinuis, aliisque, qui iisoc ct siliiipsis, el nobis, 
(pieiiiailniotliiin iios (iiioqiic isia ipsis, penraciarunt, lioc muneris reliiiqiuniiis. Nos aiileni ail ca, 
qiuc (ieinceps seqnunlur, orationem coiiverlciniis. 

111. j\lqiie illi quiilcin, qui pcriinlc ac si nos V. 01 [jilv ouv, tbc ?evov Ttvi ©siv xa\ Trapr;- 

porcgrinum (|ucinilain et ascriplilinin Deiiin iiive- ypaT^-ov EiaaYt/VTuv :fiijtojv tJi nvsuija to aviov, ou<j- 
liainus, aniino discrucianliir, acrilerqiic pro litlera Y.zpa.hovzzq, xa\ iT9(jopa TTpo-oXs^xouvTi? tou «•pafj.- 
(onlenduiil; sciant sc illic timere, iibi noii est ti- _ y-ct-oq, rtJTtoiav iy.zi (fo6ou;j.£vot tfo6ov, ou [!.r] 'i^~.: 
nior ", sludiumque erga lillerain siinm iiibil aliiid, '.|;rj6o?, xa\ aa'f<o; ytvoj jxiTwcav , oTt Svoujxa Tr,? 
quani impieUUis oblennini essc aperle cognoscanl, dT£6etai; iazvj auTot; ■?) tftXta tou ypd|j.;jaTo;, tw; 
iit paiilo [lost ostendclur, cum olijcctiones eoriim Sziyfir^nzxai. [jttxpfjv iJciTspov, siritodv Td? EvoTdist; 
pro virili nosira rcfiitaverimiis. Nos vcro tairta dei- auTtov ei? Suvapttv ot.iUyS,wfj.z'j. 'H[j.£i; ok TotJouTOv 
lalis Spiritus sancli, qiicni coliiiiiis, lidiicia nilimiir, Oap.iou^j^v xri flzi-T^xi tou nv£u[j.aTo?, 3 ■:Tp£c6£uc- 
ul liiiiC etiam a deilate orationis iiiilium ductnri [xsv (17), toJiE xal Tri? OeoXoyfa? ^vteuOev dp|o- simns. casdem Trinitaii voccs accommoilaiiles, 
eisi id andaciiis fortasse nonnnllis videri qiioat : 
Eral liix vera, quK itliiminat omiicin hominem ve- 
iiunlem in mundiim, Pater. Eral lux vera, qucc illn- 
miniit oinnem lioiiiinemvenientem /k miuif/Hm, Filius. 
Eial lu.x vera, (jiiw illuiuinat omncm lioinin^in re- 
nieniem in mumlum ", alius Paratleuis. 558 •^"'al, 
et era:, el erat : sed unum erat.Liix, ei lu\,eiliix: [xzOa (IS), Tic auTJt; Tr^ TptdSt ^ojvd; kaapi).6!^ov-zc, 
xav Ttit Soxij ToX;jT)po-£pov. 'llr zb j^cof zt) aXi\- 
Oirbv, 8 cpojzlOii :tcivTa &rOpo)Xor ipy6j.iercv s'i(: 
zdr xdcTpor, 6 naTT]p. ''Hr zd sscof zd d.li}On'dr, 
6 cpiorl^ec jrdrza drOpoiTtor ipxd^ieror elc xbr xd- 
c^tcr, 6 YW;. 7/r zb cpCoi; zb dlriOn'cr, 8 pbJzlCei 
adrra drOpio.roi' epyinercr ei<: zbr xicrjicr, 6 otX- 
Xo? napdxXi^TO?. "Hv, xa"t f,v, xal tiv • dXX' ev \v. sed liix iiiia, Deiis uiiiis. Alqiie lioc illiid est, quod C "fio?, xa't tpiTji;, xa't tpio; • dXX'sv tftor, eT? 0£6g. ToiJT') 
David qiioqiie ipse anlc aniuio iiifonnavit, cuiii di- eaTiv S xal Aa6\5 rp(5T£pov EtpavTdsOT), Xeytov 'isV 
ceret : In luiniue luo ridebimus luinen ■". Niinc rco ytor/ crot; oi^^c/fs/^a fJtof. Ka\ vuv fj;j£t; xa\ t£ 
autem nos, ct perspexiniiis, et pra;ilicainus, ex Ince O£d;j£0a, xa\ XTipuatrop.Ej, ix ^toT?)? tou HaTpbc, Palre, lucem Filiuin, in luce Spiritu sanclo pcrci- 
pientcs, qiiae cst conipcndiaria ac siinplex diviiuc 
Trinilalis confessio. Qui rcjicil, rejiciat ; qiii inique 
agit, iiiiqiic agat *' ; nos, quod inlellcxiniiis, \mv- 
dicanius. Iii niontem excclsuni ascciideiiius -', et 
clamabiiiius, si quidcm cx infcriori loco miiius aii- 9ijj; xaTaXa[j.6dvovTES Tbv Ttiv, ev tptoT\ tiJ) IIvsu- 
[jaTt, iJUVTO,aov xa\ d-£ptTTOv t^c TptdSo? OeoXo- 
yiav (19). '0 dOETtov dOETEtTio, 6 dvo[Jttov dvo[j£tTto' 
:?][j£tt: 'b VEV0T;xa;jEV, xVipujao^jEV (iO), 'E-' upn; 
u']/r,X?jv dva6Tia'j;jE0a, xa\ porjooptEV, eE p;r) xdTtoOEV 
dxouoi[JEOa. 'VtJ/tojo^jEV Tb llviu;ja, ou fo6rfir^(s6- ial. xi:i, "Joan. I, 0. " Ps.d. xxxv.lO. ='lsa. \xi,2. ''^ La. xi, 9. (12) Tb Ilrerjin. Iliine loriim sic cxponit Elias : 
< Spiriliis vocaiiir et ipse PaU^r, iil ciiiii (licitiir, 
Joan. IV, H : < Spiiitus eslDeus, ct riis, qui adoraiit 
eiim, iii Spiriiii el vcritale opdrlcl ailorare, i Spiri- D 
liis elirtiii FHius. iitTlireii. iv, 21) : S|iiriuis oris iio- 
Siri ClirisUis Doiiiinns.» At niavinic pmiirie Spiritns 
vocaliir, sancUis ille Spiriliis, de i|iioJo;iii. xv, 
2IJ : < (.11111 vcnerit 1'arailclns, tpiciii ct;o iiiiUaiu vii- 
bis a Palre, Spinliis vei itatis, i|iii a 1'alrc proiedit.i 
Siiiiiiuir cliaii) lioc vocabnliiiii pio doiio , jiiMa 
illiid l';iuli , Roiii. viii, l.'j : « Ai ccpislis Spiriliim 
ailoplinni.s. > j\ii^cli cliani spiriiiis (liciintiir, nl ps. 
(;iii,4 : c Qiii facis aii(;cl(is luos siiiriUis. » jXniiiins 
qiioqne spiriliis voc:itiir, iil psal. \x\, 0: i lii iiia- 
iiiis luas coiiiiiiondo 'piriliiin iiieiiiii. » EMiipaliir 
iieiii pro venlo, iit p-al. c\i.vii, 7 : « Flabilspiii- 
tiis luus, et lliient aqiite. i Spinuis ilein dieiuir id 
([iiod liuera: oppoiiilnr, ut iii lioc Apiist. loco, II 
Cur. 111 , 6 : 1 Litlera eiiini occidil, spiiiuis antem 
vivifical. » Diaboliis qiioqne spiritiis viicatnr, ut 
Mattli. xii, -V, : « Giiiii aiitein iniinuiidiis spiritus ex- 
ierit ab lioininc, eic. > {lo) Tb "Ayicr. < Spirilnsa Pjilre procedcns, > iii- 
qiiil (•;iias, < pr(i|nie dicilnr s:iiiclus, iilpole ipii 
s:iiicli(icel, ac saiicliuilis.foiis sil. Per abiisuui vcro, 
et aiij^elis, et saiiclis trihiiiUir, ilciiiipK; oiniiibiis, 
ipix' per SpiriUn saiicti panicipauonem s:inclilican- 
lur. 1(1 (|iiO(|ne saiicUiiii dicilnr, (|iiod segrcnauini 
est, iit iii isio Itico Exodi XIX, (i : i Vos ( ritis niilii 
gciis s iiicla, elc. ) 

(\l} Meru zdtr, elc. < Adliibilis convi iiieiilibiis 
bnic. (Iis|)iil:iliiiiii lesliiiioiiiis. > 

115) 'kzifjoir. ({asiliuiii et Grcgoriiini iiilcllii; t 
Elias. 

(lljl Tiirza e^Eircir,. ilanc lectioneni tiiclurliil- 
liiis. Saviliiis aiiieiii legeiidniii coiileiulit, TauTd, 
< eailcni, > et siibinlelligil, (ptXoTO'^0'J;jEv. 

(17) "0 .rpeo-Ceuciier. Ueg. a el Or. I, (o nps.- 

C6£IJ0[J£V. 

(18) 'Ap^ijjiteOa. Conili., dpxi^jtEOa. 

(19) 0eo.loyiar.^ < Tlicolii^i.i. > Goisl. I, litjoXo- 
ytav, < conlessio. > Sic lc.i^it Uilliiis. 

(20) liiiijvcconer. Plures codices pr.Tiiiiliuni, 
zai. 157 OUATIO XXXI. ^ TIIKOI.OGICA V. 17,3 

{icOa. ti 6i y.a\ ■^nGTfirizi[i.i(i:i, f,au/a^ov:j;, oJ xr, A ili uimr. S;iiiitiiiii eiriTcmiis, iioii iiicliie niis. Qiiod 
puffdOVTcS. si ciiaiii iiicliifimis, id iiii crii, iil (|iiicscorc, iioii 

pi:cilit:ire, iiicuiaiims. 

IV, Si fnii lciniins riiiii iioii csscl Paicr, fiiil 
qiHiiliic ciiin noii esset Filiiis. Si fiiit leiiipiis 
tiiiii iioii cssct Filiiis , fnit qiioqiic ciiiii ne 
SiiiiiUis qniilcni csset. Si iiniiiii a prineipio crat, 
ntiqnc cl tria. Si uniini (lcjicis, ainlax lioc dicani, 
nc (liio qiiidcm supcriore loco colloccs. QiiJc cnini 
iiiipcrfcct;»' tlcitaiis utiliias? liiiO quse dcitas, si im- 
perleela? Perfecla anlcin qnomoild cril, in qna ail 
perfoclionciii aliqiiiil ilesiilcieliir ? Ilesiileraliir cniiii, 
si sanciilatecarcat.llaiicporro(piiiiiio;lolial)cre(iiicat 
nl Spiriiiiiii liabcat?Si ciiini alia qiixilain prxlcr 
illnni saiiclitas cst, qiisc taiidcm illa intelHgciula 
sil dicat qnispiam : aul, si qnidcin eadeni lia;c cst, 
quiil afferri polcsl, quamoliieni noii jain iiidc a 
priiicipiu fucrii? Qiiasi vero prtstilcrit Deo, aliqiia do A'. Ei f,v 5-£ oijx rjv 4 Ua.^zr^p, 5;v ozz ow ^v A 
Y16;. Ei tiv o-t oix f,v 6 Vib;, f,v ote ouoo -b IlvsCi^a 
tb ayiov (21). Ei zh sv ^v oiTz ip)(Tfi,\x:i.\ xa xpia 
f,v {ii). Ei xh bi xaTti) paA).;c^, to).iji(T), xa\ Xiyto, 
y.Tfi^ TJe 0'Jo 0f,5 ovoj (-23). Tij yip aTsXoijj OsiTrjTo; 
8vr,!Tcj ; IMaXXov Si xlq OsiJTri?, ei [i^ ztW.a (24) ; 
TsXsia o^ T.Ci;, fi lzir.il xi Tzph; TE/.Eitonv ; AeJtiei 
Si TOi);, (iT) SX''^'^!! "^ ayiov. "Eyoi 6' av T:iji;, [jlt] 
•touTo i'xo'J3a; E! yip (-15) SXXr) ti; rrapi toIjto ■}] 
dy.iTT]^, xal T^iii a'jTq voEtTai, XeyiTai Tt? ■ r) ^if-sp 
^ auTT], rrtjj; oux a^:' apxr)? ; tos-:p (26) iS[Ji£tvov Sv 
Ttp 05(T), Etvai -st; (xteXci, xa\ Si/ra tou nvsujjtaTO.;. 
Et [xr) a-' apx?,.; f,v, [jict' j[j.ou T^TaxTai, xal £! ;jit- 
xpbv rtpji Eijtou- xpi^vto vip ir.h 0£O'j (27) Ti;jivo[j.£Oa. 
Et TETaXTat [iET' epioij. ttio^ e[ik TiOtet Oeiv ; i] tko; (TuvartT;: 6E0Tr,T:; impcrfcctuin cxstitissc, ac Spirilus expertcn-.. Si a 

principio noii er:il, nic;c classis fltquc ordinis csl, eliaiiisi iiic noniiiliil aiiteccdat. Teiiiporis eiiini iiiter- 
stitio a Uco diriiiiimnr. Torro si tjiisdem :iiccuni classis est, qiio paclo iiie denm tllicit? aut qiio 
paclo ciMii deitatc conjiiiigil? E'. IMaXXov os cptXoaoyr,(jto sot rtspl auTou [Atxpiv 
fivtoOev ■KzpXTpii.ooi; yJtp xal ■TrptSTcpov StsiXfitpa- 
[iiv. Tb nv;'j[jia ■:>> aytov Saooouxatot [Jisv ouoi 
etvat T^a -napa-av cV(j[jt;ciav • ouOc yap ayysXou?, 
oiSi (ivasTaaiv • o'Jx oTo" oOsv ti; tosauTag ■TT£p\ 
o'JTo5 [iapTupia; £v TT] IlaXata Sta-TU3avT£j. 'EX- 
X^fjvtuv oi oi OsoXoytxtuTspot, xa't [j.aXXov ■fi.iJ.rv Tzpo^- 
EyytjavTic , £'.j;avTaiOr)Tav [jtlv, t'j; £[.to't Soxst • iTEpl V. Scd operx pictiiim fadiirum nic puto, si 
deeo altius aliquanto dispiiialionem repelaiii. Nani 
de Trinilale prins jam a noI)is esl pertraciatum. Spi- 
rilniii saiiclum Saddiicici pciiiliis non esse cciisue- 
ruiit; quemadmodum iicc angelos, ncc rcsurreclio- 
neni : (luibus liaiid scio quid acciderit, ut tot ac 
laiitu de co iii Insiriimenio Veicri tcstimoiiia pro 
niliilo liabcrciit. Qiii aiitem apud eiliiiicos tlicologia; 6» T^,v xXT,Ttv S'.r,vixO'i^^"''> '■'°"'^ '^o'-' iravTbj, xa'. ^ laude magis exceilueniiil, 559 propiiis ;ne ad iios 

liv OupaOsv vojv, xa\ tjt ToiauTa T:poaayop:ut;avT£;. 

Ttijv Ss xaO' ■^iii; aocjitov (28), oi [jikv lvEpy£tav 

TOUTO UTriXaSov, oi Se XTc'c;jia, oi 51 Qzl^/, oi ok 0'jx 

f.yvojiav drt^jTEpov TO^JTtov, aiSot Tr,; rpa^fi; (29), 

Siq tpaiTtv, tbj 0'j5kv ETEpov (50) aacfijj; orjXtjjadcir,;. 

Ka't Sijt To-jTO, ouTo difiouatv, oute liTHJidCoust, [jti- 

ato; Ttto; rtEpl a'jToij oiaxEt;jiEvot, [jtaXXov Si xa\ Xtav 

iOXioj^. Ka\ Twv 0Ei/v u-EiXr^-.fOTojv, ol [Jtkv &-/pi 

Stavoca; Etatv s^JisSEt;, oi ol ToXp.tI)3iv s^jieSeiv x?.\ 

ToT^ •/EtXEatv. "AXXtov o'e fjxouaa [j.ETpo'JvTtijv 6E0Tr,Ta 

(jocjJtOkiptov (31), o! Tpta (jtkv etvat xaO' ■fj^J.a; 6[j.oXo- 

•yotlat T3e voou;isva, Toaoij-ov Se dXXriXtov St£aTr,aav, 

tjbj Ti (jtlv, xal o'Ja:a xa't 6uvd[jtEt rtotEtv doptaTOv • 

Ti 51, ouvd;jici p.cV, 0'Jx 0'jafa 6i • -zh 6£ d^j^oTipot.; 

TtsptypaTtTov • SXXov Tpi-ov [jtt;jio'J[xEvot, TOJ; or,- 

(jttou ^•/■iv, xa\ auvspyov, xa't XstToupyiv 6vo[jtd^ovTa;, 

xaV Tf|V tv Tot; Svrj;iac;t Tdjtv xa\ X^P'^> ''•'"•''■' ~p7.- 

y;x4Ta)v (52) dxoXouOtav Eivai vo;j.tJovTa; (_55). (21) Td dfior. beesl in duobns Reg!;. et Or. I. 

(22) 'Hi\ Dcest iii dnobus Kegg. (luinqne Culb. 
Couib. el II. is. 

(25) "\ro>. Par. ed.adilil, XsyEtv.quod auctoritaie 
melioris nola; coilicnm crasiiniis. 

(2i) r/f OeortK, el /o') -e.leia; Coisl. 1 babd, 
■ct; 6E(5Tr,T0? •r.cjttTEXsia; i Qiice dcilalis iiiiprrrcciio?» 

(2.=)) El ■)•«/). IMures Ucgg. iiniiiqnc Colb. ct 
Coiiib. fi ydp. I Aiil eniiii csl alia qiixdaiii s;inclilas.» 

(20) "iicr.-rep. Sic toild. Memlosc in cil., oi-sp. 

(27') 'A.-rti 0ecv. Diio (^.olb. d::^ to'J 0eo'J. 

'28] rd))- Si x(i9' i\lM(: co^Mv. « Nostralcs sa- 

PAxnoL. (\\\. XXX^ I. accesscnint, per iniagineni qnamdain ipsuin, nieo 
qnidem jiidicio, conccperuiil, taiiieisi iii noiiiinc 
disscnseriiit , l]uivcrsit;itis ncinpe nieiitcm, et cx- 
Irinsccnm iiienlem, aliisqiic iilgeiins nominibnseiiiii 
aiipellaiucs. Nostrates vcro sapienles, p;irtiin vim 
quamdam ct facultatein ipsum cxistimarniil, partiin 
crcaliiram , parlim Deum parlini , utro po- 
tius nomiiie vocandus essct , miniine ccrinm 
ct explorauim babuerunt, ea , ut aiiint , raiiono 
ducti , qnod Scriptura nentriim borum pl iiie 
apcrteque ilcmonstrasset. Ac proinde nec ipsnm 
venerantur, nee conlcmiiunl, sed iiiedio qiiiid;iiii 
iuodo, vcl polius niiscrc perdilcqiic erga enm alli- 
ciiiiitiir. Ex bis porro ([ni Dcuiii iiisiiiii creiliiiil,alii 
aninio tenus pii alqiie ortlioiloxi suiil; alii labiis 
quoqne ipsis pietatem proliieri non yerentiir. Alios 
etiam qnosdam sapienliores amlivi, (|iii divinilalcui 
nielinntiir, ac tiia (luidem, perinde ac nos, iiiielligi 

piculcs. i Bill. < nostriic ,'Clatis. ) Gregoriiis liic 
eiliiiicis oppiiiil s;ipieiiles, qiii, clsi Cbrisliaiiam rc- 
ligioiieiii pi<irile;iiiliir, crroribii.s t;inicnciica Trinila- 
lem inibminliir; iioii ;iii!em prisc.e ;Klali> s;ipii'nles. 

(20) AlSol zi](; I'pa^7j(:. i Ob S. S. rcvcrciiiiaiii • 

(51) OvStr ETEpcr. Ucg. b et iiuinqne Colb. 0'jo' 
ETspov. 

(51) Sop(OTif(or\ Iii iionniillis, -ocaioTEpov, i sa- 
picnliiis. I 

(5-2) TOir apa-y-fuinjr. < Pcr rcs » sigiiilical Grc- 
goriiis < naliirarnm discrimcn. > 

(55; iSojtli^orzur. Cuinb. vo;x'^ovt£;. l-)9 S. GREGOnil TIIEOLOGI T.O 

confileiitiir, sed cn ila iiiler se disjiingimi, iii niuuii coriini et esseiitiri et poteslaie, iiifinitiini slaUiaiil, 
aliciuiii poiestaie, non ilcin esseiilia, iioslrcmiiin iiiroqiic cireiiinscripluin. Sit alio qiioJain inodo cos 
iniilaiiliir, (|iii opificeni, ct cooperariiiin, et iniiiislriiin noiniii.iiit, aiqiie orilinam el graliain, qii;e 
iioni-inilius iiiest, i-crum fiiioque scricin essc arliitranUir. 

VI. Nos vero, ncc ciiin iis, (lui iio Spiriluni qui- A C7'. 'EI|jitv 6k nphi jjilv •zoh^ o\i5l sTvai (>T.z'.\i\f6- 
dem cssc censenl, ik c cuin nugaloribiis ellinicis ta;, oOSii; (51) '/-iyog, fi 'obq ),T|pouvTa; ev "E).Xt]- veilia illa comiiiutaliimiis. Mjsit eiiim ul pcccalo- 
ruin oleo sermoncm iioslriini imiiinsncnuis ''. Cuin 
ca;ieris autciii ad luinc inoilnm ilispiilaliiiiuis : Spi- 
riius sanclus, vel cx eorum iiumero, qiKC per se 
siilisisluiil, omniiio slaliiendus csl, vel inler ea 
collocaiuhis, qiirc iii alio consiileranlur ; qiionim 
alicniin subsiaiiliam, alteriim accidens vocaiil,qui 
liariim reriiin scieniiam calleiit. Ac si quidcm ac- 
cideiis, vis ulique ei faculias quoedam Dei fueril. 
Qnid eiiim aliiid, anl ciijiis? Iloc profcclo magis 
conscntaiiciim, compositionisqne expers. Si vis el 
faciillas, agetur liaud duliie, iion agct : simulcpie, 
ut acius fuerii, dcsinct. Ejusmodi quippe est ac- tJiv. MTiok Y^Jtp a|xap-:io),(Tjv £)va£(;) iTiavOjirj.aEv si^ 
xbv ).(>yov. Ufjhq 0£ ■zobq SXXou^ o'JT(j o:a),t^i'ii.z- 
Oa (ooj • 'fj Ilvcijfjia zh aYiov, 15 t^Tjv xaO' dauTo (06) 
UyciTTixfjTojv, 7:avT(o; 0-oOcTiov, r) t(Lv iv iT£p(;j 
0£(ijpO'j|jLEv(o-i • (Lv xh pikv, 0'jciav xaXouiiv O! n£p\ 
xaOTa 6.'ivo\ , t6 SI , a'j[j:6£6r,xos. Et tikv 0'jv 
(i'jjji6£6riX:v , kvipys.ia tcjto av eVt) 0£O'j. Ti yip 
'dT£pov, T^ Tivo?; to'jto yap t.m^ ij:a),'/ov, xa\ tfsu- 
ysi a'JvO;Ttv. Ka\ et kvipyna , kvEpyr^O-fidSTai 
OTjXovoTi (57), 0'Jx ivspi^f^trst, y.al 6(jlo'j TtTi bnp- 
•j'r|OTivat, iraussTai. TotouTov yap ri kvipyzia. Iloj.; 
0'jv ivspYst, xa\ Tdos Xiyzi, xa\ dcpoptCet, xa\ X'J- 
«siTai, Y.a\ 7iapo5'jvsTai, xa't oca xivcjjxsvou (sa^Coi; tus natura. Qui fii ergo, ut agat ipse , alque " EjTtv, o'J xtvfiTCu; ; Et 6e ouaia xt^, ou twv '::£p't tt^v 

liKC cl illa dical, ci segreget '*, et contiisletur '», 

el ad irain inciteiur, el qmiccuiique rci motu agi- 

laia; perspiciie suiit, iion auiem nioiioiiis ipsius? 

Sin auiem subsiantia esl, iion accidens, vel creatura 

censebitnr, vel Deus. Mediuin enim aliquid inter 

lia'c, aul (piod ncutrins parliceps sil, autcxulroque 

compositnin 560 atijiie coiifl;itiiin, ne ii qiiidein, 

qui Iragelaplios coiifinxernni, intelligere qneaiii. Si 

crealura, quomodo iii euni crcdinuis, aui in eo per- ouiiav, fjTot XTti[jta u-o).Ti90fiG£Tat (58), f^ 0;o;^ 

pL^TOV yap Tt TO'JT(OV, fjTOt p.rfitxipO'J JJtST^/OV, -1^ £§ 

dfjttpotv cuvGsTov, oOo' otv ol tou? ■zpaytX6i.tfO'j<; T).dT- 
T0VT£? £.vvof]aat£V. 'AW £1 pikv xT£(j[jta, ■iriij; si? a'JTb 
■TTtiTcuoiJisv, i^ £V auTtp T£X£to'J(jt£Oa; ou ydp TauTi5v 

EJTt rt3T£U£tV Et',; Tt, Xa^l T:£p't auTOU 7it3T£'J£lV. T6 

p.kv 1'dp £3Tt Oeott^to;, t^ 0£ 7za\i-h; ■rzpi.yy.a-o;. 
Et 5k @i.hg, 4XX' ou xTtsijta, ou5k ■7Totr,;jta, oij5k aOv- 

OOUXOV, 0'J5' oXcO; t\ TcTjV TaTtctviuV OVOfldTtOV. ficiniiir? Ncque eniin idcm es!, credere in aliqiiid, et credcrc de aliquo. Illud enim divinitaii convenil, 
lioc cuililict rei. Si aulein Dcus, certe iicc creatura esi, mc f.ictura, ncc conscrvus, iicc deniquc tillmn 
aliiid Iiumile atquc abjectiiin nomeii. 

Vll. Jam lingna lua ad dispulandum prosilial, C 
fundic jacicntur, argiimcnta ncclanlur. Aiit ingeni- tus omniiio csl, inqnis, aiit genitus. Si ingcnitns, 
ergo duo eruni principii expertcs. Si auloin geiii- 
lus, rursus snbdividis: aut ex PaUe genitus esl, 
aul ex Filio. Si ex Patrc, dno igilur sunt Filii ac 
Iratres. Gemellos etiain lingc, si lnbei, aut alteruin 
nalu nuijorcm, altcriini minorem ; ciiin ila corporeis 
rebus imnicrsus es. Si auieiii ex Eilio, jain nobis, 
inquies, mpos Deus exstilit. Quo quid absiirdius 
flngi possit? Haec lioniines ad malefaciendiim sa- 
pienles '° el ingciiiosi, boiia aiilcm scribere recu- 
eaiitcs. £go veio. si divisioncin baiic neccs.>ariaiii 
viderem, res ipsas profccto excepissem, iioinina 
nibil veritiis. Non cnim, quia secundiiin cxcelsio- Z'. 'EvTxuOa Gh; 6 Xoxo;, at atpEv5i5-;ai TisjXTriarOtii- 
aav, oi auXXoYtj[j.o't ^sxi lOtojav. "H dyivvrjTov irdv- 

T(pj;, T^ Y£VVT1T(5V. Ka\ £t [JL£V dY^VVriTOV, 0'J0 Tjt 

(Svap/a. Ei 6k ysvvtit^v, urcootatpxt (59) TidXtv i^ £x 

TOU Ua-zphg TOUTO, f, £X TO'J YtO'J. Kat £t p.lv £X TO'J 

IlaTpi?, YloX 6'Jo za'1. dosXtpot. X'j oi [j.ot TcXdTT£ xa\ 
6t5'J[j.ou;, £i po'jX£i, T^ xh'i U.EM Tip£a6'JT£pov, t6v 5e 
v£(ijT£pov E-stOT) Xtav st ',ptXoi(o[jtaTo;. Ei 6i sx to'j 
Vio'j, TiitfTivs, fr^ai, v.aX \iUovh; f|[jLtv Qt6;- ou Tt av 
Y'£VotTO irapaSo^iTspov ; TauTa [j.sv ojv ot aotpol to'j 
xaxoTOt^aat, t4 5k dYaOd yP^?''^ 0'j OeXovxs;. 'EYti) 
6k si [j:kv k(.'jpojv dvaYxafav T-ijV 6tatp£5tv, £6£?a;xr,v 
dv Ti TipdYfJtaTa, &'j i^oGrfiii; ■zx 6vo[j.aTa. 0'j Y^p, 
£7-i£t5T] xaTd Ttva a/saiv u'iT,XoT£pav 1'tf); 5 Vti; (-4(1), 
o'J ^uvTjOsvTiov f|[j.il)v dXXoj;, t) 0'jtoj,- svSsCJaiOai tJi £x rem qiianidam relationein Filius est Filius (quod D tou 0£ou xa\ 6iJ.oo'Jatov, 1'j6ti xa't Trdjaj oir|Tiov dva-;- vidclicel alilcr, qnam lioc iiiodo, iiiilicare iicqiica- 
n:us id quod ex Dco csl, essciiliaqiie idcm cum 
ipso), idcirco lerrena quoquc omnia cognatioiiisqiie 
iioslra; noniina ad Deiim nccessario transfcrenda 
csse putandum esl. Alioqni, qiiid iinpcdil, quonii- 
" P»al. cxL, 5. '■' Acl. XIII, 2. ■' Eplies. iv, 50, 

(3i) OvScin. Diio Kegg. o-Jok £tc. 

(5o) A"<.Up,c'{tsOct. Coiiib. otaX;=(o|X£Oa. 

(30; A'«(/ iaurd. Comb. xaO' kauTd. 

(37) Ar].lcrcTt. Coiiib. [J.aXXov, « potiiis > 

(58) ync,li\pOi]cF~ui. Or. I, u7:oX£i'fOf,7:Tat. 

(5'J) y.icSntifet. Itcg. Cypr. 'J-o6ta'pf,5£t. xaTov stvat xd; xdTto x"Afiast?, xa\ t^j fifjtsTspa^ 
auYYsvsiai (41), [j.sTa^spstv e7e\ t6 Ost.jv. "II Td/a 
&v ou YS xa\ appzva tov Gsov fj[jttv uTuoXdCot?, xaTi 
t6v X^yov ToiJTOv, OTt &ih; ovo^jidJsTat, y.a\ DaTfip; 
xa^L OfiXu Tt (i-2) TTjv Os^TT^Ta, oaov £7T'ftat; (45) xXiii- 
" Jercm. iv, 22. 

(40) '0 >7oV. Monlac. addit, XsYSTat. 

(41) i\')-)-6rt/«r. < Ciigiiaiioiiis iiostrx noinina, » 
Ut sniilvocibula « fralris et iicpolis. t 

(42^ Ti. Decst in llcg. a. 

(45) Taic. Coisl. 1 addil, aat;. 141 OR.VTIO XXXI. — TIIi:OLOCir.A V. 1.12 

(i£Jt; y.%\ -h IIv;j;j.a 0'JoJt;pov, oTt [j.t) Y£vvr,Tix(iv ; A i>iis cadem ralioiic niasciiliiii), Dcuin nosliiiiii exi- 
tlSi aoi xa\ xou-o Tzaix^di], xf) Saotou OsXifitist tov sliincs, quoiiiain Deus el Palcr iinininaUir? Ac l'c- 
Wsbv (TUYY£vj5fi£vov, xa-3t Tou? TiaXatou? Af,pou<; xal miiieiini qirulJam, Dcilalcin, (|uaiiln,in qiiiilcm cx 
[AuOou?, YcVvfjiratjOat zhv Ylhv, ££aT]xOri ttj fjijtiv xa\ vocis gcnerc n'sliiiiaii polcsl? Kl il('nii|ii(:S|iiriUini, 
Mapxf(ovo;, xal Ba).svi!vou (W) f^hh^ aljpzvoOr^l^jg. iifiiilruin, quoniam iiiliil f;igiiil ? Qiioil vi jiuin vc- 
Tou Touj xatvoj^ aioivaj oivaTuitdjjavtoj. lcrcs faliiilas cl iiiigas lioc qiioqiic iiKjdo liiseris, iit 

dicas, Deum cuin voluniale sna coiigrcssiim Firmm gcniiissc, Marcionis qiiidcm ac Valiniini, qui novos 
xonas comincnlus cst, licrmaplirodiluin qncindani Dcum iinliixcris. 

H'. 'Eit£\ Si aou xijv 7:p(o-:7)v 6taip£iiv ou Siyo- VIII. Qiioniaiii porro divisionciii liiaiii primain, 

H^Oa, T^jV y.rfii\i (Jyjvvtitou xa\ y£vvT|-ou jiEciov utjo- qiia inliM- iiigcniliim cl gcnilum niliil mcdiiiin csse 
XaixSivoujav, auTtxa oi/f,7ovTat jot [^£Ta t^; a£|j.vfp arliilraris, lKiuilqiia(|iiaiii adiiiilliiiiiis, prolinus libl 
6tatpsi£t))j oi <io£),9'A xaV o! uliovo\, tuan^p Tivi? ciini proeclara iiia divisiono lialrcs illi ct nepolcs 
6£ajjio'j 7roXu7cX(jxou Tfi? rptoTTi? ipxv StaXuO^f- peiiliuiit, iil qiii, primo illo dispulalionis Iu:t! ca- 
(Tt;? (4.-)), auvotaXuOEVTE^, xa\ Tf,; OsoXoyta; u-oxto- pilc, qiiasi niiilliplicis ciijusdam iicxiis iiiilio priiiio 
prjaavTE;. FIou yip Of,S£t; Tii Jx7:op£UT?)v, £t7:£ (jiot, soUilii,siiiiiil i|ii(>(liic soliili ac dilapsi 561 *'"'> •'>l(l»c 
(jidjov (iva(favkv Ti)? (jfi.; (40) otatp£<j£ojc, xa\ 7tapJi B a diviiiilalis doclrina sese sulHliixerinl. Ubi ciiiiii, 
xp£ta<jovo? ^ y.a-oi al 0£oX(5you, tou SojTfipo^ fi,utoJv, qiiKSO, poncs id, quod procedil, qiiod qiiidem ir.ler 
EtaaY(5|ji£vov (47); Ei [jtii Tr;v tfwvTjv £X£!vrjV Twv atliv diias divisionis Iu.t, parles inlerjectiim csse coii- 
i;£lX£? EuayY^Xtwv, oti Tf,v TptTr,v oou AtaOf,xr,v, slal, alque a tlicologo, niiillo le prasianliori, iii- 
rd nrsrjdird dyim-, o .tapfiTcv ncnpdrixjtcpevc- iiiiiiim a Salvalorc iioslro, iiUrodiicilur? I\isi forli^, 
zaf xaO' ojov i^lv £x£tO£v £X7:op£'J£Tat , ou xt!- proplcr tci lium ttiuiii TcslamciiUiin, vocem illam 
(jfjta- xaO' o-ov Si ou Y£vvr,Tov, oux Vt'^^; • xaO' otjov cx Evangcliis sustuleris , Spirilus sanclus, qui a 
6£aY£vvf,T0u xa\ Y'Vvr,Tou [jti-ov, ©cti^.KaV ouTOj(i8) rtTO-i; j)n)cp(/i( " ; qiii, qiiatcniis ab illo proccdit, 
oou TicTtTjv cju'AXoYt?[Jtt7jv apxu; 5ia-^uYt))v (W), Bzh; creatura non cst : qiialenus rursus geniliis iioii cst, 
ova7:£'.fr,v£, ToJv tJtTjv otatpitjctDV i(JxupoT£po? (r>0). Filius non est: qiialcmis aiilem inlcr ingciiitum ct 
Ti; o'jv f) ky.T.6pvj:!:q ; Ei77£ su Tf,v <iY£vvr,tj!av to'j gciiilum incdius est, Deus cst. Atque ila viialis syllo- 
IlaTpbi, xayib Tf,v -(t/vr^G^v tou Yto'j tpustoXoYfiato, gisniorum luorum laqucis, Dcus manifesie appa- 
xal tIjv £X77i5p£u-tv T0'j nv£'J[jtaToj, xa\ 7rapaTiXTiXT!- ruit, divisioiiibiis tiiis finiiior et valcnlinr. Qiix crgo 
ao[jt£v (51) ia[jtsio £:;0£O'j [j:u3Tf,pta 7:apaxu::T0VT£<; • cst luTc proccssio? iiKpiics. Dic tii quoe Patris inge- 
xa"t TauTa t!v£;; Oi [irfik Ta £V 7:oa'tv Eioivat ouva- nitura sit, et cgo Filii gencratioiiem, cl Spiriliis 
[jtEvet, jjtr,oi t|/a;jt[jtov OaXaaawv, xa\ oTaYtiva; uEToiJ, C proccssioncm cxplic.nre aggrcdiar, qiio fiet ut aiiibo 
xa\ fi[j.ipa; alCrjo; i5apiO[Ji£taOat, y.r] oTt Y^ 0'tiij deliremus, iii Dei mysteria oculos injicienles : idquo 
pdOEtitv £[ji6aT3'J£tv, xa\ Xtjyov u7:i-/£tv Tr,^ o'JTi.o? qni tandein ? INcmjie qni ne ea quidcin, qiise anie 
(i(5|ifjTou xai U7:£p Xtjyov tfJjEto;. pcdes sunl, scire, nec arcnam inaris, aiit pliiviaj 

guiias, et dics s;cculi eniimerare possuiniis, nediini in Dei profiinda penetrare, naturseque adcoarcanx', 
atqiie oinneni orationis faciiltatcm usqiie adeo snperantis raiioncs reddcrc. 

&'. T! ouv EaTr, tpTia'tv, o XsfrEt t(o nv£'J[AaTt, IX. Qiiid crgo esl, inquiunl, qiiod Spiritui deest, ad itp6; zh Et'jai Yttjv (52); Ei yip [J-t] XEt7:(5v ti tjv, 
Yi?); 3v fjV. 0'j XEijtEtv yafJtEv" ouSk •(y.p ^XXei- 
'Kf,^ (53) 0£(5;- xh Sk T?,; £x'.fiiva£co; (54), tv' outoj? 
£111(1), i) xrfi T.ph^ ai.Xr\Xa ayifjsw^ Sta'.fopov, Statfopov 
aCiTuiv xa\ ttjv zX5;atv 7:£7:ot'r,x£V. OiISe y^P tto Yioj 
XsiTTEt Tt (5.5) 7:p'j; -h £lvat Ilaxipa (oiJOo ^ip eXXei- 
({■t? f] uioTr,?), aX"A' ou 7:apa touto IlaTTip. 'II outo) 
Y£'xa\ Tu) naTp\ X£!7:£t Tt 7:p!)s xh Etvat Yiiv (50) • boc iit sitFiliiis? Nisi cnim aliquid decssel, Filiiis 
esset. DeeSbC nibil dicimiis. Noii ciiim Dco quidqiiaiu 
deest. Verum manifestationis, ul ita dicam , niii- 
Iu3eque eorum relaiioiiis dillerentia, divcrsa qiioi|iio 
ipsis noiniiia procrcavil. Neqiie ciiim Filio aliqiiid 
dcesl, ad boc ul sit Pater (ncc eiiiin defectns est 
filialio), iicc propierca laincn Palcr csl. Alioqui ea- 
dein ratioiie Pairi aliquid deerit.ad boc ul sit Filiiis. cli -(ap Yibf OaTrip. 'A"a'a' oux cXAEitj-Eo); Ta'jTa D Mec enim Patcr Filius est. Sed Iixc defeclum pro- 
■TtoOEV, 8'j5i TT^? xaTii Tf,v o'ja!av iitf iasto; • a'jT6 51 ciil dubio undcquaqiic non argiiiinl, ncce--senti:e s.:b- 
xi), M!} r^yerr\cOai (57), xal ri yeysrrtaOui, xa\ missioiicm : qiiiii potius ex liis vcrbis : Qnoil geiii- 
t6 ix.topevecOai, tov [jtkv IlaTEpa, Tiv Si Yi?jV, t6 lus non sit, el quod geiiilus, et quoil frocedal, boc " Joaii .\v, 20. 

(44) Ba.lerrlrov. Coisl. i, 0'jaX£VTlvou. 

(45) Aia.lvOeicri^. Pbircs codd. XuOEtar,;. 

(4C) T)^c (^']c- Sic qiiatiinr Ucgg., (luatuorColb., 
diio Coisl. et Or. 4. Decsl af,; in ed. 

(47) Eicaycjisrcr. Sic oniiics codices. Mendose 
iii Par. eil., E!aaYo|X£vot. 

(48) Ovzut. Kcg. biii, ouTto.;. 

(4il) Aiapvjxlir. Colb. 5 et Or. 1, StatfuYtJv. 
(50; 'lcxvporsfcr:. Tres Cnll)., u'iTi"AoT£poj. 
(51) napa.r.h\KT lcojm- . Tres Rcgg. ct Coisl. '2, 7:apa7:XT]XTt-o)[XEV, 
(52) r/oV. ('.(risl. 1, Yi.o. 
(55) 'i?.J.Jff/.Tf/f'. Coisl. 1, EXXt::'/;;. 

(54) 'lCxpdrceoir;. i Lociilii.iiis, cniinlialiniiis. i 

(55) .\sixst -/,. Sic ires liegg., (iiiiiiqiie Colb. ct 
Or. 1. Iii cd. dcesl Tt. 

(5(lj Asi^iet... Yior. Rcg. bin, Coisl. 1, Qr. 1, cl 
Basil., XE('Jj£t... l'i(o. 

(57) rexerf)cOai. Rcg. a, ^'^^'^'''■'^aOat, Mox, i;o 
7ropE'J£aOat. llcg. Cypr., £Z7:£7:op£ua0at. nr, S. GREGOUII TIIEOLOGl IH 

eUrtliiiii osl, ul ;iliiis P;Ucr, alius Filiiis, allus S|ii- A o^ (^'8), to'jO' oiizp ASYS-xt , nv£u[jia ai'i')v T.pos- 

riius snncuis appcilelur, aliiue ila liiconlusa liiuui rjdpjusiv, i'va t^ dauyxuTov awCTjTa! Tiijv xpcuv uzo- 

pcrsonaruni ilisliiiclio in uiia divinilalis naluia el ffTaaatov Jv tt) [Aia ^uasi te 5ta"i 4;!a tt,;; OeixTiToj. 

(Iig'iiilalc cnnscrveliir. INeque eiuiii Filiiis esl Pater Ouxs yip 6 ri!<,; naTr,p (e'? yip natfjp), i),).' o-rep 

(uiuis eniiii esl P.iler), secl cst id iiiio'l Paler : nec i IlaTirp- oute zh llvsijp.a Vtb; (50), Sti ex toO Q^w 

Spiriliis esl Filiws, (piia ex Den est ( iiiiiis eniiii (ii? yap 6 Movoysvr;?) , iXV oirep 6 \"i.6;- ev Ti 

Liiigenilus ) , scil esl iil qiioJ Filiiis : Iria Ikcc Tp!a ttj OEiTnjTi, xa"i t6 Ev Tpta TaT; l6iiTT,a;v l'va 

unuui, si divinitalein 562 spccles, et iiiiuni tria, si [at;t£ t?) ev SaSiXXiov f), (xt;t£ tjc Tp£a ttj; itovTipSi 

proprietalum raiioneiii liaheas; ul iiec uiuiiii Saliel- vuv (GO) oiaipiasio;. 
lio lavcal, iiec tria peslileriB divisioiii , qM:c liac 
lenipestate vigei. 

X. Quid crgo? Spiriuis sancUis est Deiis? Maxiivie. I'. Ti ouv; ©ei; xh nv£u[j:a; Elavu ys. Ti oZ^, 
Consiibsianiialis igilin ? Prorsus , siiiiiideni Deus. ojxoouaiov; Ei'7isp 0£i5;. Abj ouv [xo:, tjr.sV;, ix tou 
Du igiliir niilii, iiuiuis, ex codeiii aliiid esse FiiiuiM, auTou, -ch [j.sv Xihj, t6 51 ou^ Tibv, etTa o[jiooujta, 
aliiid , quod Flliiis iioii sil, el taincii ejiisdem ciiin xa\ oixo[).a.'. (Gl) 0jov, xai Geiv. A(5? [jtot xat au 
illo subslaiuijp, ae Deiiin, et Deiiiii aiiniittain. Da Ui " «''ov 0:iv, xat (fOatv 0sou, xal Swaoj (02) 3ot Tr,v 
quoquc luilii Deum aruuii, Deiquc naturain, ct libi «uttjv Tpiaoa [isxit Ttov auTiov 6vo[j:dtT(ov ts xa\ 
e.uiidem Tiiuitatem cuin iisdeiii iioiniiiibus .ic rebus -paY;jidToiv. Et ol s;j 6 Osij ts xo't (65) [jtia (puatg 
dalio. Ciini vero Deas iinus, alque una supreina na- t) dvcoTdT(o, ■^ciOsv T:apacrTT;aio aot ttjv 6[jtoEojatv ; "H 
tiira sit, uiide laiiJcin siiiiililiidinein libi rcpraisen- CtitsI; (C-i) Ttd/.tv sx t^Sv xdTio xa't Tdiv Tispi as; 
labo?Aii rursiis posliibis c.x terrenis el liuinanis Aiav p.sv aiaxpbv, xa\ oux a!axp6v jjidvov, dU.i 
eain duci? Valde profcclo tiirpo est, iiec Uirpe nuidd, xal, [xd-atov ST^tetxtli;, ex TtiJv xdTOj tojv fivio xrjv 
sed ciiam valdestullum et inane, ex liumilibus re- etxaaJav /,aix6dvstv, xal twv axtv:f;TOJv ix zr^q (5eu- 
bus, siiper:iriiiu ((Klcsiiiiinqiie siinulacriini suiiicre, aTTJ.; tpuasojj, xa\ , o tfrjaiv 'Haata;, £xJr,TstaOai 
reruuique cerlaruin atqiie conslaiilinm cx iliixa fra- TJt CdvTa (05) ev Tot? vsxpoi;. "O^w; os Tretpdao- 
gilique nalura, quodque Isaias ait viveiitia in mor- [iat, arjv yaf.^j, xdvTsiJOsv oouvai xtva Tto XtSyto (08) 
luisrequirere".Eltanieii.idiiitar, quaiidoita vis,liinc poT,Ostav. Td y.h) ouv d),),a 7:apf;aetv (jtot oo/.t5, 
qiioque noiinuUam oratioii: noslra; openi afferrc. r.oXXci. dv ^x'^"'' ^^^ '''is Tcspt C<-Jojv iaTopta? siTOtv, 
Aiquealia qnideni piieleniiittendii diico, etsi nuilla Td (/.^v T;[Atv YV(opi[j.a, Ti o^ TOt^ (JXti-o:?- oaa Trspl 
dc aninialiuin liistoria coinmoiiioiare qiicain, par- Td? tiIiv ^ihto^/ ■(s.viazii if; tpuat; l(ft),OTsxvr]aaTo. 
lim iiobis nola, parliin paiicis cogiiita, qiioe circa revvaaOat ydp XeYSTat, oux ex tojv auToJv Td auTd 
aiiiinanlium orliis ac gencrationes iiatura miro ar- [xivov, ouoi s| ^Tsptov ^Tspa (67), dXXd xa't e| Jts- 
tilicio cdidil. Gigiii eleiiim dicuiitur, non inodo cx ptov Ti auTi, xa\ ex twv aijTtov sTspa. Et Si tio (PS) 
iisdem eadeni, aUinc ex diversis divcrsa ; sed cliani r.iGzhq i X(5yoj, xa\ dXXo? eaT\ TpOrro^ YsvvT;as(i);, 
eadein ex divcisis, ac divcrsa ex iisdeui. Qnod si auT(5 Tt u-.f" JauTou oaravuj^xsvov xai TtXTd[jtevov. 
etiain cuiquam fidem f icil liic seruio, alius cst ge- "EaTi Sk d xal iSiaTaTat ttojj lauTtov, iS, dXXiov 
nerationis inodiis, ul idem aniinal a scipso coiisu- ^toojv ei? aXXa [jisOtaTi[jievd ts xa\ (xETaTTOtoujjteva, 
matur ct procreetiir. SunleSiam qu;c, vclut quadain (f)tXoTt[jita tpuaeoi^. "Hor; 51 y.A Toij auToiJ, ih (ikv 
naturae maguiliccntia, a seipsis qiiodainnio,io de- ou YivvT;;jia, Tb os Ysvvr,|j.a, 7:Xr,v 6(jioouata • 8 >»a\ 
s;iscaiil, alque ex alils aiiiinalibiis in alia transeanl t(o TiapovTt ttojj [i.a),Xov Tipoasotxsv. "Ev 5s Tt Ttov 
alqiie iinniulenlur. Quiiictiam idcm aninial, partini T)[j.sTspojv EiTti^jv, 6 xa\ Trdat Yvt'jp:|xov, ^9' ^Tepov 
iion genitum, partim genitiun, ct tamen cjusdem (xsTaSr;ao[jtat Xiyov. 

subsianii:e repcrirecst : quod qiiidem ad prxsjiiitis quxsiionis siiiiilitudincni propius acccdil. Uiumh 
qiiiddain cx iiostris ubi coininemoravero, qiiod etiaiii nemiiii ignolum est, alio postca iraiisibil om- 
li.i. 

XI. Qiiid landem Adanius crat? Dei ligmentum. D lA'. '0 'ASi^jt t{ iroTs r v ; nXda[jta ©soij. Ti Sa\ 
Qiiid Eva ? Figmciiti scgmeniuin.Qnid Sctli?Utrius- i; Eua; T[jir,[jia tou 7:Xda(jtaT0j. Ti 6a\ 6 ^rfi; 'A(jt- 

" Isa. VIII, 10. 

(.■)S) T»: i5i'. Sic licg. biu., Ucg., ('ypr. et qiialiior (65) '0 ©ecV re xriL Plurcs Kegi;. cl Colli., 

Cdlli. In cd. tV/ oi. Bzoi xai, abjcctis i ct ts. Ilcg. C.vpr., & 0s>j- 

(.';9) rWr. Ucg. bin, Yioj xai. 

((iO) 7'iV .ToriipdcriT. Ucg. (:vlJr.,TT;? 7:ovTipa; (6-i) 'W vi)r«'C- "Cg. Cypr., Et ok jTjTSt^- 1 Qiiod 

aou vuv. Alii, detiMCto vuv, babeiil ut In Ucg. si niisiis, 1 ctc. 

(jypr. (65) Tit <"ijirza. Or. I, t'jv SvTa. 

"(fl) Kal f^i/cjj/n, clc. < Ac Dciini cl Dcum ad- (66) T(^ Mpf}. 1 Oratioiii, » Id esl, « doctriiKV) 

initt.iin. > Id est, • laiii illiiiii, (inaiii liiiiK , Dcum fidei. • 

adiiiillaiii. » (67) 'E^ Mpcov ezepa. t Ex divcrsis diversa, 5 

(6-2) Kdt iTojfroj, ctc. < F"t dabo tllii cainilcm Tri- iil ex asiiio et (•qna iiinli gciicraiiUir. 

nitaiem, qu;c iibbciiicci iioiiiiiiibus icbuoquc rispoii- (dS) El ei r<;), clc. Sic (diires codd. Iii c.il., sj- 

ji-,,!. I Sixoj. Ilic (ircgorius ad (ibtjciiicciii alludil. !45 OUATIO XXXI. - TIIEOLOGICA V. 143 

(jjotiptov Y^vvrifia. ''Ap' ojv xauTiv (OO) tjot cpaJvsTai \ qiic soboles. Idenine porro libi csse vulcnliir, tig- 

nienluin, segnicnlui)i,elsol)oles? Qiiiiliii ? Af;e, ejiis- lO.aaii.a, xa\ ■zy.rj\i.a., y.a\ Y£vvT)|jia; llio^oO; 'OjjiooO 
510 6^ TaOta, i) tt ; Ild)? 5' oO ; 'fluoi/yrjTai o'jv 
xal xi oia-^iipto? uraitavTa (70) Tri? auTf,? elvat 
ojtrta^ evoixEuOa'.. Aiytj) Si TaiJTa, oux £7:\ ttjv Gsd- 
TT)Ta cfiptov tt;v 7:Xa7'.v, ») tt)v to,u.t)v, ?) ti tiIiv ocra 
cto(jiaTo; ([jiTJ [jto( Ttj *7:t9'jijOto iraXtv tiov XoYoj;.i- 
;(cov) , iu\ 6i ToiiTtov OstopiJov, tlij iTcl <iy.T)vf|?, tJc 
voo.;iJiEva. OJOi yip o^iv t3 Ttov etxa'o[jtiviov oOS:v 
■jirjhi Tcasav i^tzvciaOat xaOapto? tt)v aXfjOstav. Kal 
Tt TaiJTa, (paafv; Oj yap tou Jv6?, xh |isv YivvT^jJta, 
Tii 6i aXXo Tt. Tt o'jv; 'H Eja xa\ 6 SJ]0, ou-/\ tou 
aCiTou Tou "ASafJi; Tivo? y^p aXXou ; 'II xa\ ii[icfii- 
Tcpot •['£vvT;[;.aTa; Ouoaiiio?. 'AXXa xt ; To [Ji^v T[jtT;[jta, 
t6 fik yivvr,[>ta- xai p.T)v a^jt^oTspot TauTov dXXTjXot? (leinne lia'C cssenli:»; inler se siinl, :iii 563 ilivei- 
sa;? Kjiisileiii. Iii tonres.-o igilur esl, ul, (|ii;i; varie 
exsibliiiil, eiinulein l;iiiieii esseiili;iiii liiibe;iiil. Nec 
vcro liivc eo a ne (liciiniur, f|iiO(l ficiioiieni, aui 
seclioiicni, niil aliquiil aliud ex liis, qiia: cor|ioris 
naliira fcrl, in tliviiiilalcin conferain (nec oiiini 
niilii rursiis |iiign:ix qiiis|iiain argiilalor iiisiirmse iiii- 
iniiic:il), scd iil iii liis rcliiise:i, velul iii sceiia, siio- 
ciein, qua; non nisi iiiiellcclu percipiuniur. Neqiie 
eiiim (ieri polesl, ul iiiiiigo iilla cl siinililiKlo, rei 
veriUilein |)l:iiic perfecleqiie asscqiialiir. Seil iliciiMi, 
qiiorsiiin lia;c? Nec ciiiin uiiiiis ejiisileiiujiii', allcr 
Filius, aller aliud Qiiiili|iiaiii. Qiiid igiliir? I'!\:i i;; fivOptoTcot vap- ouSeI; dvTspci. na'J3Ti (71) ouv aTro- B Seili, iior.ne cx eodein Adaino sunl? Ex qiio eniiii [jtaxo;jtevo; (1'i) Tpbc t4 nveu(At , tb; i) •(iwvT^iJ.a 
itd'no);, T^ [if, i[jtoou3tov, [Lrfil Oefiv, xa't ty. Ttjjv dv- 
OptoTitvtjOV t6 SuvaTiv Xa6("ov ttj.; if][jteTipa? utoXt)- 
<{/£C);; 'Eyil) [jtkv oT[jtat uot (73) xaXio; ^X'''''> ^' 
[XT] Xiav cYva)xa^ tfiXovstxetv, xa\ -p&.; Ta OT,Xa [Jtd- 
Xe^Oat. alio? Uiruin autem anibo ex eo geniiisiint ? .Miniine. 
Quid ergo? Alteia segiiieiitiini esl , aller (ilius : 
atqiiianibo iiiler se ideni suiil : boniines eiiiiii : 
neino esl (|iii iiilicicliir. Desincsne igiuir ad\ersus 
Spirituin diniicare, qiiasi viilelicct ain genilus oni- 
niiio sil, aiii consubslaiitialis iion sii , ncc D''iis, praserliin ciiin ex buicana qiioque siiiiilitiiiliiie senieniiani iiostrain liaiiilquaqiiain iiii]iiiss:bileiii esse 
intellcxeris ? Eiiiiiilein libi jain lielle esse cxisliino , nisi pervicaciter adiiioduiii coiileiidere, inanilcslis- 
qiie rcbus obUictari decrcveris. 

IB'. 'AXXa Tt? Ttpojex^JvTiCje tiTi nv£'Jp.aTt, cfriTiv; 
Ttj i^ Ttov ixaXaidiv, J\ Tiov vitov ; t!^ oi. -iTpoaTiu- 
^aTO ; T.o\) Sa\ (7-i) ->j y.PV-^' Trpouxuvetv i) iTpoa- XII. Sed quis, inqiiies, Spiritiini ail(ir:ivir.' Quis, 
vel veleniiii, vel receiiiiuiu? Qiiis cuiii iira\it? Qiid 
Stri|iiurie loto eiiin adoiaiuluin aiit oraiiiliiin c^se 

suxsdOat fiypa-mi ; xal Tt&Oev to'jto Xaficliv p prodituin est ? Unde lioc bansisli? Nos linjiis rei 

£X-tS ; Tfjv [liV TsXeo^Tipav atTtav dT:oo(o(TO[j;sv 

ijsTepov, f]vtxa dv ■Kc.pi Toii dypd^ou StaXei-to^JieOa • 

vuv 5i TOIO'JTOV EtTietv efapxicet" Ti llv£'j[;.a eiTtv 

Ev ui 7:poixuvo'j[jt£v, xa\ ot' ou -po3Eu/d[ji£0a. rivevjta 

yap, cpT]a\v, 6 6e6g, xal zoiQ :Xpo(iKvroZ'vzaq aii- 

xdr, kr nrei'fiari xal dJlrtOel^ 6eT apocrxvte7v 

xa\ 7:dXtv • Td yap zi !ipcaev^6j.te0a, xaS' S tel, 

ovx ciSajter, a.l.V avzd zb rirevfia v:isperzvf- 

■/jlrei. (73) y.iep t\}ti)r czera-^-jiol^ d.la.h\zvi<; • 

y.a\, npccsv^opat zio Ilrevfiazi, npoaev^cftai Si 

Tial np rot' Toi;T' Scitlv, sv vo^t xa\ Dveu^jiaTt. T6 

o';v TTpocjxuvetv Tto nveu[jtaTt, f^ :Tpoa£'JxeaOat, ouSev 

dXXo elva'. [Jiot cpatvsTat, i) aJTo ^auTto tt)V eu-/t]v 

Ttpoidyetv xa\ tt)v Tipo^x^JVTjjiv. "0 t!? oux dv lileiiiorein causani posiea reddeiniis, cuiii ilc iiuii 
scri|itis doginaiibus disserenius. Niinc vero hoc di- 
cere siiiriciel. S|iiritus psI, iii qiio adiiraiiiiis, el per 
qiieiii oraiiuis. Siiiiilus enim, inqiiil, c.si Deus, : al.jnc 
eos, qui ipsum adoranl, in Spiriiu et verilale o\ior- 
lei atlorarc ". Ac rursiis , Quid enim oremus, tiuem- 
admoilum oporlei, nescimus. Scd Spirilus ijise in- 
tertiellat iira uobis ijemitibus inennrriibilibus ". El alio 
loco : Orabo Spirilu, orabo cl meiile ", id csl, iii 
niciite ei Spiritii. Ergo Spiriiii adorare, vcl or:irc, 
inilii nibil aliiid esse videlur , qiiaiii ipsiiin sibiipsi 
oraiioiiem vcl adoraiionein oflerre. Eaniqiie seiilcn- 
tiaiii qiiis esi qiii iioii toiiiiiroliauiriis sil, t!e iiia- 
giiis ae diviiiis viris loqiior, (niique probe lioniiii, i7ratv£T£t£ Ttov ivOio)v, xa\ tiSv e'j etSciTtov, oTt xa\ D uiiius adorationem iriuiii adoratioiiem esse, propler f) TO'j evb^ irpOCTXuvrjat; , Ttov Tpttov ecjti 7;poax'j- 
vT.cric, Std xii bj Tot? Tpt3\v 6[x(5Tt[jLov TT]; d^ia?, xa\ 
TT,; OeoTTiToc; Ka\ [jit]v ouSk £X£tvo cj!o6r]0T]ao(j.at(7l)), 
t6 TidvTa 6ti to'j l'to'j ■j'£-pviva'. Xi^cEcjOat, t'o.; £'/!<; 
Tiov •::dvTO)v fJvTo; xa\ to'j d-i^tou nv£U[jiaToj. IldvTa 
"i-ip Saa ■]f£"i'ov£v, £t'pr|Tat, o'Jx dTtXiii; StTiavTa" o'JSk 
Ifip 6 IlaT^fiP, o'J6' oja pi')) i'ifov£v. A£i|ov (77) ouv. ajqualein iriuiii personaruin digniialem ao divinila- 
lem ? Sed ne illiid quidciii cxtiiiieseain, quoil omi>i:i 
perKiliiim facta esse (iiciiiitiir ", laiKiiiaiii iii reiuiii 
univeisitatem Spiritus quoqiie saiiclus aggri'g:iiiiliis 
sit. Oinnia enim, qiisccunqne facla sunl, ilicii £64 
cvaiigclisla ", noii oinnia siiiipliciter. Nani iie hm 
(|uidem Pater, nec oiiinia ca, qu;e fatta iioii sinit. Jiiaii. IV, 24. ^" Uoiii. VIII, 20. " I Cor. MV, 15. ^'Ja.iii. i, 5. ibid. (69) Tauzdr. Regg. a, bm et Par., Ta'JTa. 
(7U) Itaytptor v.icaztirza. < Qu:e diveisiniode 
naia, i vcl, i priulucia ex^lileruiit, > eic. 

(71) llauai]. Or. 1, t.-x'jzx:. 

(72) '\:[oiiu-/djisroq. S;iv., d'>T;[jtaxop.£'/o;. 

(75) Ulnfd aoi. QiiiiKiuc I4''gg., oT;).at 3£, i lc 
litiie, > vcl I recte aUettuni puin. > (74) riov Sai. Iii noiiiiullis, ito'! 8i. 

(75) 'T^iefsrzvyyarsi . Sic texlus s;iccr. Iii ed., 
«r:o£VTU'f/dv£t [iiieiidoscj. 

(7G) <l'o£)}Oi\Lrcjiai. Sic duo Regg., Or. I, Bas., 
Coinli., elc. Iii eil., cf,oGf,30[).at. 

(77) Je7^cr. Qualuor Uegg., qiiatiiiii Cull 
elc.Sel^aj, < Cuiii dciimiisiravci-is. > , Or. n7 S. r.REGOUIl TIIEOLOGI 148 Proba crgo Spiritmn facliim ac procreaiinn essc, ae A S*t ysvovs, xai ziti tw Viw 64?, xoC: toT; XTtsfxaai 
iiiin Filio euin (la, el iii creaiurarum luiiiicro coiloca. auvapiOiirjGov. "Eu; 6" av [jit] touto Scixvusi; (78), 
Quaneliii auiein iil probare aique osieiidere uequi- oOSkv zih TtjpiXr^Tmxto ^OTjOf, ■Epb; a3i6siav. Ei [klv veris, nibil libi ad iinpietateiii adjunieiiii coiiiple- 
xio illa allatura est. Si ciiim factus csl , pcr Chri- 
siuiii uliiiue : ne ipse (iiiidein inlicias ivero. Si au- 
lein facuis non est, quoiuoJo, aul reruni universa- 
nim numero inclmietur, aut per Clirislmn faciiis 
eiit? I^rdimle desinc, cl Palrein, iii Filii coiilunie- 
liaiii inalc lioiiorare ( nialiis cnini hoiior esl, Pa- 
irein Filio privare, utcuiique emii prx.-taiiliorein 
creaturam esse concesseris ), ci Filimn iii Spiiiius 
sancti igiiominiani. Noii cniin coiiservi opifcx esl, yap yiyo^s, 6ii XpidToO TiavTw? • o'J5k auzhi dp- 
vf,a(ij[jiai (79). Ei S^ ou yi-^o-is., r.ij); 9i twv ravTwv 
Ev, T, ota Xpi-jToO ; IlaOjai ouv xai t^v IlaT^pa xa- 
xio; Ti[ji.(jjv xaTJt ToO MovoysvoOj (xaxT) fii itiiTj 
XTSdfjia oiSdvTa t^ TtjjiiioTSpov aTtoaTSpETv YiJiv), xal 
t4v Vibv xaxi toO IIv^OjjLaTo?. OO yap ojjioooOXou 
or^v.io-jp-j-b;, d).).' 6;iOT![Ji(p avvSoSaJdiJicVO^. Mr,5iV 
[xi-x aeauToO Of,j Tr]? TpidSo;, pr) Tr,; Tpidoo; ix« 
-ijT;j. Mr,o£v\ TZipiY.6<^T^i tjjv [jtiav (80) 6[AoiiiK: 0£- 
f^ij[jL'.ov. '11; 6ti dv Twv xpiwv xaOiXric, t6 T:av ?3tj scd cuin co, qui pari digiiilate esl, ylorilicatur. Ni- xaOT]pr,x(;js, [J.aXXov 6k toO xavTo; sx-etctioxojc. BeX- 
bilTrinitali ex tci|iso Iribiie, nea Trinilale excidas. t:ov piixpav t?,; l^/diszui: caavTaiiav Xa6iTv, r) 7:av- 
Niillo ir.oJo uiiaiii illam nalurain ac pcrieiiiie veiic- t;Xti ToXtjir,ja'. 6j3ji6£'.av. 

raiiilain truiica. Alioqui si quid ex iribiis evcrleris, lotuin evcriei is, iiiio a tcito cxcidcris. Prxstat exi; 
guuin qiiodJam miiouis illius siimilacrum capcrc, qiiani inolll^ata quadam audacia iii oiiiiicm iinpieta- 
lein proruiniiere. Xlll. Veniljam ad pryccipuuin dispuuitioiiiscapiit 
oraiio; ac quajslioiiem quidein, qii;e jampridcm op- 
pressa est et exsiiiicta, atqiie fidei cessii, lioc tein- 
jiore reuovari duleo ei iiigemisco : adversus raliu- 
las lameii siare iiecesse csi, ac proviJere, iie vclut 
deserla causa vincamur, qui Verbuin liabeiniis, Spi- 
jilusqiie patrociniuin suscipiinns. Si Deus, inquiunt, 
cl Dcus, et Dcus, quid causLC esse poiest, qiiin ires 
siiit dii, aut quiii pliuiiim deormn priiicipatum co- 
lanius? Qiiiiiam h;cc?Ili iieuipe, qui perfectiorcs iii IT'. "Hx£i 6£ fi[iTv 6 XoYO? iTi' a^jt^ t6 xcYdXatov» 
xa't j-ivo) [JL£v, oTi ■TTdXa'. T£0vr,x6? f-r,Tr,[ji.a, xa\ ttj 
rTioTe'. irapax(opf,(rav, vOv dvaxaiviJeTat • UTTivai 6fe 
o;j.(o; dvai-xaiov 7:p6? toO? XoYoXi!i-/a; , xa\ (Jti) 
ipf, [Jtr,v dXojvat, Ao-fov 'iyw-cm;, xal auvr^yopoOvTa^ 
nv£0[AaTt. Ei ©£0;, c5aa't (81), xa\ ©£6;, xa'i 0£i;, 
rtoj? oxiyl Tpzlg OsOt ; r^ -(!)<; ou raXoapx'a t6 So|a- 
f6;ji£vov ; TaO-a TivEj ; Oi T£X£ioT£pot (82) ttjv dai- 
6£tav, T^ xa\ oi t^; 6£'JTipa; (83) (Jt£pt5oj, Xi-jfto Sk 
TO'j; T.spl Tbv Viiv ';:(o; £ijYV(o[jiovaj. '0 [i.l-J -{OLp iinpietaie suut, aut ctiam qui seeiinJas parles te- ^ xotvoj [lot ripbi; d[i(fOTipo'j; Xdyo;, 6 6£ TTpi; to'j- iieiit, lioc cst, qui Je Filio rcclius seniiunl. Sermo 
eiiim iiiilii, |iartiui adversus aiubos commuiiis cst, 
Iiartim advcrsus lius proprius cl [icculiaris. Ac cuni 
his quidem ad bunc niodum ageinus. Quid tridei- 
tis nobis dicitis, qui Filiuin colitis, ctsi a Spiritu 
ilcscivistis? Vos autem non bideil;c? Nain si Unige- 
iiili quoqiie ciiltiim ct adorationcm abjuralis, Iiaud 
iluhie ab adversarioruin partibus stalis : ac |iroinde 
«[uid est, quaiiiobrein lciiins buinaiiiusqiie viibi.scum 
itgaiiins, lanquam iion oinnino inortiiis el exslin- 
ctis? Si aiitcm colilis, alque 565 hailciuis saltcin 
salubritcr alTccti Cbtis, cx vobis qu.crcimis , qua ra- 
tioiie a biJcilalis crimine vosinel vindicare qiicalis, 
si quis cam vobis objicial? Si esl vobis scriuopiu- TO'j; toto;. [ilv o'jv Trpb; toOtou;, TotoOxo;. T£ 
foLxs. ToT; TptOstTat; (8i) ■fjiJ.Tv, ol t6v Vi6v ai6ov- 
t:;, £[ y.a"t toO IIv£'J[jtaTo; d9£aTf,xaT£ ; 'V[icT; 5^ 
o'j otOctTat (83) ; Ei [tkv yip dpvstaOi xal toO Mo- 
voYs^-ioO; Tr,v TrpojxuvTjatv, aatjiTj; T£Ta-/9£ (iSTa toiv 
IvavTttov xal Tt ({)tXav0pojT:£u6[jt£0a '::p6; ojta;, 
lo; nu -iTdvTT) vev£xp(<)[jt£vou; ; Ei 61 ai6£aO£, xa\ 
[jtiypt TouTou 6:d'/.£ia0£ aojTr,p((o; (86), u[jLa; ipoj- 
TTiaoutiv Tc; 6 16yo; Tr,; otOEtas u;j.Tv, Sv toOio 
£YxaXf,30£; Ei laTt X6-,'o; auv£j£(o;, dzoxpiOrjTE, 
5oT£ xa't f,[j,Tv oSiv dTTOXptaeto;. 0:; -{kp av u[i.£T; 
Tf,v otOetav dTOXpouar,aO£ X6-,'ot; , ouTot xal f,[Jttv 
xaTa TTi; TptO^ta; dpxiaouatv • xa>. outoj vtxaijjiEV, 
u;j.Tv toT; xa-riYopot;, auvrjyopotg xpto[ji£VOf ou Tt (lentia:, respondete, nobisqueetiam respondcndi aii- Y£vvatiT£pov; 

sain pricbcle. Illa; eiiim ratioiies, qnibus bidcilatis criinen prtipulsabitis, eaiJein quoipie iiubis ad tridci- 
lalis criinen propelleiidiiiii sufliLieiit. Alqiio ita causam obtiiiebiinus, vos, qiii accusalores cstis, palro 
iios liabiluri. Qiio quiJ forlius et gcncrosius? 

SIV. Al vero quodnam nobis csl ciim utrisqiie lA'. '0 6i y.o:v>j; f,;j.Tv T.ph; d[i'^OTipou; ti; ayw^/ 

ceriamcii, et quucuam oratio? Nnbis Deus uiius est, tj xa't X6-ifo;(87); 'II(iTv e!? 0£6;, oTt [tta OeiTr]; • (78) i£(«ri;e/c- Tres Kegg. el Or. I, 6£f/vJTi;. 

(79) 'Api-('jcra)/(«(. Ucg. biu ei »lii (luo, dpvf,- 
ao[j.ai. 

(80) iW/or. Sic (|ualiior Ucgg., tolidcin Colb., Or. 
i, Pa:-., ctc. lii ed., Oeta'/, c divinain. i 

(81) <Pao-l. Duo Rcgg., quiiiqiie Colb., elc, 
(f.r|a£. 

(8^) 01 zs.leuiTeroi, elc « Perfcctiorcs in iinpie- 
nle. > Ucsiiinat liic Grcgorius Arianosel Liinoiuia- 
uos, qui iii Filium ct in Spirituin saiicniin iinpii cr;iiit. 

(83) Oi f7]t; Sevrifar., clc < Seciindas partes le- 
nebaut » Seiiiiariaiii et Macedouiaiii, qui lantuin iii 
S|)iritiiin sancliim blaspbemi eriuil. 

(81) TpiOnTTair. « Tiideilis, > id cst, « tiiiini deo- 
ruin ciilloriliiis. > 

(Sli) SiOtiTai. i Diior Jeonim ciillores. i 

(80) ItiiicsicOe crwznpiojr. Dill. : ' inculuiiii salnle 
cslis. I 

(87) At'rcf. Coisl. 1 adUil, er:!. 149 ORATIO XX\I. — TIIEOLOGIC.V Y. I,-.(I v.y.\ T.ph^ Sv xa £| au-oO xj)v ava^ofiv lx-'> ''•^^ A qnoniaiii iiiia dfilas ; al(|iic .id iiniini, cn qiix' cx co 
xpla ■7:icixE0r,-at. Ou vip, xb jjiiv [aSUov (88), ->> Cih. siinl, rcferuiiliir, eliaiiisi (res p(;rsoiias crcihimiis. ^xTov 0£(5;' ouSk x6 (i^v TtpfJxcpciv, xb Si uaxspov ■ 
f/'J5J PouXtjast xifjivjxai, ou5; ouvi;ASt (jtsptfexai, ouoi 
xt tiTjv oja Toi^ (jispiixoi,; (89) u-ifx;i, xavxauOa 
Xa6etv Saxiv ■ «XXi ikjjtsptiixo; (90) sv jjts[jispt(j[xivot;, 
ei 5sl (juvx(5|jtio? si-stv, ^ Osiixr,; • /.a.\ oTov sv ■?;At'oi; 
TptcjXv Jxo[j.ivot? <iXXf,Xti)v, [Jtta xou cfux6? su-v^xpa;;!?. Ncqiio cnini lioc niagis, illm! niinus esl Dcus , iiec lioc 
priiis, illuil pnslcriiis. Ni^c voliinlali! siiiKliiiitur, ncc 
potcnlia (lividiintnr, iicc dcniipic qiiidi|iiani coriiin, 
qu3C dividiiis rcbiis r(iiilinf;iint, liic qiioqiic rcjicri- 
lur. Scd individiia in dividiiis, nluno vcrljo dicaiii,cst 
diviiiilas, acveliit in Iribus solibus inter se cobaTCn- "Oxav [xkv ouv T.phq xrjv Gs(jxr,xa ^Xs'ito[uv, xa\ xt;v liiins iiiia liicis coininislio el tcnipcralio. Ciiiii (^r^o 
■7xpwxr,v atxiav, xa"t xrjv [iovap/tav, sv ■f;tjttv x6 tpav- ad diviiiilatciii, priinamqiic illaiii caiisain, iiiiiiisqiie 
TaJ6[jtsvov • oxav 8* Tzphi; xi sv o:,; i] OscJxTi;, xa\ xi principaluin et inipcriuni rcs|icxeriiiin9, nniiiii cst 
ix xrj; nptoxT,^ aixta? a-/p(5vu? sxstOsv 8vxa xa\ i[i.o- quodnienlisnoslra; oculisobvcrsalur. Cuiii rursiisad 
S6it:iq, xpia xi ■r:pojxuvouijts-;a. ca, iii qiiibiis esl diviniias, et quse ex piiina illa 

caiisa , cilra iillain lcniporis intcrcapediiicm , ac 
pari gUiria sniil, tria siiiit qii,-» adorantur. 
lE'. Tt oat; oux^ ■'tal TOp' "EXXr,at, (fatsv Sv, ;jtta " XV. Qiiid nulcni, (lixerinl foriasse, iioinie apud 6s(5xT|;, ib^ ol xi xsXstoxspa ixap' sxstvot; «jtXotJO'^ o'jv- 
xs;, xa\ -ap' fi[J.Tv dtvOptoTOXTi; [iia, xJi ysvo? ajiav ; 
'AXX' 6[ji(.o; Oso\ ■noXX(j\, xat oux sT;, tb; Stj xat a'/- 
OpioTOt; 'AXX" Exst p.kv f) xotvoxrjc xb Iv iyzt. \x6'i(fj 
Imvoia OstopTixcSv (9I)' x3t Oc xaO' 'ixajxov TiXstdxov 
AXXfiXtov, xa\ xio ypovv), xa\ xotc iidOE-t, xa\ tt) 6u- 
va[jtst [Jts[jtspt7|jt£va. 'Huistc xs Yap ou tj-JvOsxot [jt(3- 
vov, aXXJt xa\ iivttOsxot, xat aXXf^Xotj, xa\ f,utv 
a'JxoT?, 0'J5k stx\ [ttj; f|[jiipa; ot auxo\ xaOapto,; 
[jtivovxs;, [JLT] oTt x'jv aTavxa ptov ■ (iXXi xa\ elbiiicos qiioqiie deitas iina csi, ul doceiit qui ple- 
nius apud illos perfectiiisque pliilosopbanlur, atqiie 
apiid nos geiiiis U'rivcrsiiin, buiiianilas niia'? Et 
lanicn plnics siint dii, et iioii unus, siciit cliam 
mulii bomines? At illic coinmuiiitas unitalem ba- 
bet, quBC cogitatione sola considcrari possit : sin- 
gularia aiilcin, ct leinpore, el alTcctionilnis, at(|iie 
adeo poleiitia el faciiltiilc phiriinniu iiilcr sc divisa 
suiit. INani iios, iioii solniii conqiosili siinuis, scd 
eliam, liiin inlur nos miitno, iniii iioLis etiaiii ipsis 
Ojqiosili; iit qiii ne 56S "nins qiiidcni diei spatin, 
iieduiii loto vil;c cniricnlo, plaiie iidcin nianeaniiis, 
veriini, et corjioribiis, et aniniis, pcrpetuo diltlua- 
miis el ininiuleinur. .\liinc liaud seio, iiuiii ideni otd[iaTt xai •^•j/T.l; a£\ (iiovxc; xs xat [Jisxaui- 

■nxovxs;. Oux oToa os, ei [if, xa\ a'/fsXot (92), xa\ 

raja 'fjui; f] avto, xa\ (93) [jtsxi xt^v Tptaoa, xSv 

liiuXoT TtvE? (I)3t, xa\ nph^ x6 xa"A'jv ■naYttoxepot, x-rj 

iiph^ t6 Sxpov xaX?jv SYYUTr,Tt. (|uoque in angclis locum babeal, ac in onini illa 

ccelesli naliira, ct Tiinilali proxima ; lanietsi alioqiii simplici quadam iialura pra;diti sinl, at(|nc o!) 

vicinitalcm eain, (piaip ad snnimiim bonnin liabcnl, iii bniiiiin nrir.ius dcfixi. 

IC7'. Ot xs 7:ap' ■E"/.Xf,'.'to'/ (jsBoijievot Osoi ts xal XVI. Jaiii deos illos, quus etbnici cnliinl, ac da;- 

6ai[A0vs?, tu; auTrj\ Xsyou-iv, O'josv fj^jtiov osovxat iiioncs, ul ipsimet vocant, niliil a iiobis accusari 
xaTT)Y(3piov, iXXi toT; atfiliv a'jT(ov iXicjxovTat OsoX(5- necesse esi, cum a suismet tlieologis convincaiitiir, 
yot; (91), tb; [^kv s^iTTaOsT.;, tb; 5£ aTajtioostj, 07tov qiiam fisdis affcclibiis oljiioxii , (|iiain (nrbnlfiiti (88) Ov ycip, rv }ii%' }ni.l2or, elc. S. Lco serm. 
8, in ^aliv. Cliristi ait: < Gradus in vero divinilaie 
esse non possunt. Quidiiuid Deo iiiinus est, Dcus 
IIOII csl. » 

(89) M.^ftcrtcTr. i Dividiiis. t Sic tres Piegg., 
quinque Colb., Or. I, l'ar., Coiiib. Iii ed., [Jtspt- 
otat?, I parlitoribiis. » 

(90) '\id-p'.czcq. Vide Damascen. De onltodnxa 
fiie, cap. lispt tt,? ayta? Tptioo;. c Dc sancla Tri- 
ijiiaic. » 

(91) 'E.riro/a Oe(Ofi}T(!i\ i Aliud est, > inqnit liil- 
lius ex Elia, < re qiiid|iiam considerari, allnd la- 
tioneet coi;italioiie. Ali|ne in oiiinibus qniileni re- 
liiis crealis, |iersonariiiii divisio le coii.siilcralur. 
Nani re Pelnis a 1'aiilo separalns consiileraiiir. 
(iiimiminitas anleiii, el coiijiiiictin, ct unilas coiisi- 
derantnr latione dnnlaval cl cogilalionc. iNaiii ineiite 
iiileHigimus l'elruiiiet Paiilum cjnsdem esse iiatura\ 
IJter(|iie cnini aniinal cst ralionale, niortale, clc. 
1'ersoiix antciii iii se inviccm iion siint, sed i|iia:!ilicl 
earuiii pcciiliaris csl, boc cst, scparatiin exsisiit, et 
liabet plniiina, qii;c cam ab alia disliiigi:ai;l. Maiii 
et locu disl.iiil, et (lilVeriinl lciiiporc, voliiiil;ilc, po- 
leslate, te'.ii|)eraiiiciili), etc. i^o lil iit dno vel ires 
lioiniiies dicaiiinr el iiuilli (sienl lit cliaiii iii Cr;e- 
coriiiu diis), qiiod divisi siiil, lcinpore, loco, judicii 
senlenlia, pulcsiute, elc. Aiin Triniiale conlrario modo res sc liabet. Nam in ea, quod est comiiiune, 
re coiisideratiir, proiuer co;cleriiiialcm et idenlila- 
lcin cssciiliie, pro|iier cti;iiii eHiiacitalis, voliiiit;ilis 
et seiUenti.e conspir;ilioiiciii, cl polenli.c identitaleiii. 
Qiiod vero in eaileni discriinen liabct, id cogit;ilioiic 
iiitclligitur. iNam Dciiin iiiiiiiii agnoseimus, ^ilqiii' iii 
solis pniprietalilius pateriiit;itis, liliationis, ct |)ro- 
ccssionis discriiiicii intelligimiis. Nec eiiini ilislaii- 
liaiii localem iii dcit;ilo statiierc possiinuis. Peisoiuc 
ciiiiii siiiU in se invicein; iion qmid coiiriiiHlantiir, 
sed iiiiod c()l):t'rcaiil, jiixla illiid Jo;iii. x, 58, Egn 
iii 1'alie, ei Paler iii tne esl. iNoii iloiii statnerc pos- 
siiiniu in Triiiitate, vel voliiiil;iiis, vel seiiteMliiu, 
vcl ellic;icit.itis aiU polriiti;e (livcrsilatem, vel cii- 
iusquain aliiis rei, (pi;cciiii |iie rcalcin ac tolalcin iii 
iiobis divisionem gigiiiiiit. Iiaqiie iirc Ircs deos dici- 
iiiiis, sed uiiiiin, sacro^ianeiaiii Triiiit:iteiii. i 

('\-2) Kal (iyyE.loi. cAiigcli, > inipill lliHins, i ra- 
tioiicarliiirii, iniliira siia iiinlari pussiiiil. Veriini 
per giatiaiiiii) siiiit asseciUi, ut jani ne inutari qui- 
dciii possinl. » 

(9.j) iv«/. Dccst in tribus Regg. et (iniiuiue 
Colb. 

(94) &eo.toyou;. t Grrecoruni llieoiogi , » inqiiil 
Elias, I siiiit llennes, Or|)liciis, lloiiieriis, l'lato cl 
Arislotcles. i\I:i\iiiii ■laineii iiiter eos iiuiiierantiir 
Piato cl Aristoteles. » 131 S. GREGOUIl TIIEOLOGl 152 ^iiil, iliriil iiuilis si^arcilnt, qudt miiliilioiies stiuc.Mil, A 5i xaxwv yiiiov-sc:, y.al [j.ctagoAoJv xa\ oj r.rjj^ 

,uqiii! 11011 imiliio soliiin iiiler se, seJ etiaiii piiniis a),),f,>ou? [xiivov, dX>,a xa\ rp^^,; Ti; rpio-ca; ahia? 

illis c.msis .iilversciiliir, qiios Oi'eaiii)s, e( TelliiO:is, dvTiOiTojj z-j^ovxz^- ouj Sr; (95) xa\ 'flxiavoj?, x;i 

el Piiaiiclas, et nesclo qiio ;ilio naniiiie a|)pell.iiil ; TT,6'Ja?, xal 'tdvTjtaj (9G), xai oOx o:oa ousiiva; 

ac poslremo Deiiiii quenidani ob priiicipaliis .inio- 6vo;jia,Jouit ■ xa\ TEXsuTatov xtva Osiv (97) (jncixc- 

reni liLicrls siils iiifcstiim, attiiie alios omnes proe xvov 6td ytXapyiav, ■ndvTa? xaxa-ivovTa tou,; dAXnn; 

iiiexplebili cn|iiMilale lievoraiilein, nl el lioniinnm i^ dTXTjiTta;, i'va Y''.'T;Ta'. TrdvTtov dvopwv ts w:iijv 

oniiriiiii Taier !,il, cl deornin, quos inisere come- ts T:aTf,p, r.STuxw? eciOio^xsvwv xal EjJLOuiJievtov. El 

•lerit, el evoiiiucril. Quod si hsc ipsi, ul sermo- ol Tau-a [jiuOot, xat UTzovoiat xiv:;, w; auToi (saci, 

iiis Inrpituilincm fugianl, fabulosa, atque allcgo- ib ot3xp?>v toO Xdyou 6ta5'.5pdcixovTSC, t£ tfTjsousi 

rico sensn interpreianda esse conienderint, qiiid r.phq zfj/TprxO^ de .iih-za didacrzai, y.a.\~h !i.)lo^t 

landein ad ilUid diccnl, (ri/"(!ri«»i omHia r/ii'/sa esse ^*, dXXw tivI tiov Bvtwv eztJTaTstv, 6trjpT;,u.ivou? xa\ 

aliuiiique alii cuijii.un nrbis parti pr.^ecsse, atiiue Tat; uXai;(98), xa\ tgi; d;i(.o(j.a5i ; To Se f|(jiiTEpov, 

ci maieriis et dignilatibus distinctos esse? At iio- oO toioutov Oi»5e «iirij /(spjfrii) 7a.>jcb6' (99). (fTjaVj 

sirae doctrinoe noii cadem est ratio; nec pars lixc 6 ky.hi QzoU~{o<;- dXXd t6 sv 'exatiTov auTiov ^xet 
Jacob, ul inquil meus theologus^'. Sed lioruni " -p?i; t6 ou-j-x£i[j.svov, oux ^ttov i] Tupb; iauT^, Ttl' 

qiiodlibcl unilalein liibet, non miiius ejus, cuni qno TauTto tJij outiia; xa\ ttj; 5uvd[jtjtoc. Kat outo,; 4 

coiijiingitiir , qiiam suiipsius respeclii , propler Tr,g §vtojc(,j; XtJyo?, otov r,p'oT;(l) iQiJist; xa-stXTi- essciiliie ct potentitc identitatein. Aique liaec unio- 
iiis linjus ratio esl, quintuni quiJein ipsi percipi- 
nius. Ac si qiiidem lirma csl li*c ratio, Deo ob hu- 
jusmodi spccula;ionein gratias ago ; siii miiins, lir- 
iiiioieiii aliain coiiqiiircmus. 

XVII Tiia porro argumenta, quibus noslram 
illam uiiioiicm everlere conaris, statuere nequeo, 
ludentisiie potius, an serio agentis esse dicamus. 
Quodnain eiiim esl lioc argumentum ? Ea, quae 
cjiisdcm esseiitiae sunt, connumerantur , inquis 9a[ji.sv. Et [jlIv ouv iayyph^ outo; 6 Xdyo;, tio ©eiji 
Xdpi; Tf|? Qsojpia; • ei oi [i(^, friTto^jisv t!/v ttixupi- 
T£pov. IZ'. To'jj 02 aou; Xoyou;, oux oT6a TttSTEpov TraJ- 
JovTo; eTvat (fTiTC(xsv(2), i^ aTiOuodJoVTo;, oT; d'/at- 
p;t; f,[JLtov tt;v svoj3tv. Ttj yiip ot) xat 6 Xtj-j-o;; Ti 
6[xoo'Jata suvapiG;jtctTat (3), (ffiq (3uvapiO(nr|(jtv Xe- 
■(•tov TTjv ets dptO[j.bv eva auvatpeatv) • o'J auvapt6t.isJ- 
(connuuierationem videlicet appelljiis in numeriwn Tat 5^ Td [j.r] 6[j.oouata. "flaTs u(jtets [ibj o'J tfsulsaOe 
567 iiiiiiii» coiiiractioiieiii), qua; auteni disparem to XiYsiv Tpst^ Oso'J5 xaTd t6v Xoyov Toij-ov Ti[j.tv 
.siib.slaiit!am liabeiit, minime coiinumeiaiitur. Uiide 6^ ouok el; xfv6uvo; • o'j yotp ojjioouaia Xsyo[jl£v. Si) 
vos qiiiilem c.\ eo elabi non poleslis, quiii juxta (ji"sv ojv ci.r.ri)j.y.lai: asauTbv ■:rpaY(iLd-iov [xta tftovTi, 
lianc rationem, Ires deos asseralis. Nobis autem xal tt;v •/.axi]v vixT,v vsvixr,-/as' 6(j.otov Tt ■jioiT;aa; 
iiiiUuiii lale periculum imminet. Non eiiiin ea con- Tot; 5t4 OavdTOu cf66ov dzaifxo^jtsvot?. "Iva yip fiTl 
siibstanli.ilia e sc proritemur. Kesjiondei) : Uiiica "''•^[j.ti? Tfj (jtovapx'? auvtaTi[xsvoi;, -ripvriaoj 0s6Tr,Ta, 
voce leiiisum negotio ac raoleslia liberasli, iiia- xa\ -poosotoxa? Totj s/Opot; to fr,TO'J[j.svov. 'Ey6j ol 
lainque vicloriam adeplus es : idemque libi acci- xav ti ^sr) xa[j.stv, o-j 7tpof,ao[Jtat t6 ■rcpoaxuvo'J'jsvov. 
ilit, quod iis, qui inortis nictu, sibiijisis laqiico vi- 'EvTauOa 6^, o'joh ipto Tt; 6 tiovo;. 
lam adiiiiunl. Eteiiim, ne in defendendo iinius principatii desudes, deitatem negasli, lioslibusqiie 
itl, (|iiod qiix'rt'baiit, prodidisti. Ego vero, cliam si quid laboris subeimiiiini sil, iiuii laiiieii iirodam id 
ipiod adoratur. Quanquain iie hic quidcm video, quis labor suscipiendus sit. 

XVIII. Connnmerantur, inquis, ea, quK camdem IH'. 2'jvapt0(jtstTat,(ffir,Td6[Aoouata 'Tdok oux^^l) 

substaiiliaiii halieiil : qu;e aiitem subslanlia iiiter ouTto? £x''"''^°'. ('•^"^'^^"'•V'' ^X'- '^^^ S^i^watv. IIoOsv oot 
se difleruiit, singiilarem iiidicationein habeiit. Uii- to'jto, xa\ Tiapa Ttviov 6oY(iaTtaT6Jv xa\(5) (luOoXd- 
de lioc, ct a quibns docloribns aut fabuiatoribiis ytov ; "H ciT^ozX^, OTt r.S.^ dpt0[j.6^, Tf|C iToaoTTiTO? 
acccpisti ? Illudnc le lugit, nnineiuiii oiiiiieni lianc Ttov uTcoxstpisvijov EaT"t 6T;X(jTtx6;, o'J Tfj; tfjasto? t(ov 
vim liabere, ul siibjeclorum (|iiaiilitateiii, noii itcm TrpaY^jidTiov ; 'E-ii> Sh ouTtoj dpxatto; exto, [jaXXov 
ii'riiiii natiiram, ex(ilicet? Ego vero ita siinplcx, 6i d^j.aOoj;, toiTs Tpia p.sv 6vo[jidCto Ta Toaau-a t(j) ^* //oHiiT. lliud. XIV, i'f rs. 189. ^' .ler. \, K). 

(9.")) OOrSi]. Sic Ueg. bm, Bas., aliiqiie plures. 
In cd. di-rsl ^-T). 

(9(j) 'iixeayvir... TT\dvar... *«r>)r«(7. l'cr<Occa- 
iios, Tetliydas ei riianotas, i iiilelligil Gregoiiiis 
ili:o>, qiii, juxla poetas. « mari, lcrrx vitaliiiiie fa- 
,;ullali I pitcsidere (iiigiiiitnr. 

(97) Tn-a i>tcy, elc. Ilic desigiialnr Saliirnus. Di- 
.•ilur I filios (levoraiis, > (|U')d saxum fasciis invo- 
utuMi pro Jove dcvorasse lingiiiir. 

(!!'•) 'T.laK:. « Materiis, » id csl, « cleinenlis. i 

(99) MefU; r^J 'lax<jj6. i i'ais lia;c Jacob.i Verba siint Jercmix' x, K!, qiiem Giegoriiis siiiii 
ihcolognm, ciiniqiic (Iriccoriiiii llicolo^i 
< l'ars Jacidi, • jiixla Eliain, dcsigii;it < 
eoriini i|iii rccte et orthoilnxc scnliunt. i 

(1) 'f'p' clr. IJas., sv ots- 

(2) 'Infaojier. Coisl. 1, tfr;aat;j.sv. 

(.")) i^vrafiOjiyhai. lloc argiiiireiilinn 
oiiiiila, saiiciiis llasdlus, iii libro l>e Spir 
plciiissiiiie relellil. 

(.4) Ov-/_. Duo ISegg., (J.r;. 

'!)) Kai. Ueg. a, fj. II appcllal 

s lipllOllil. 

doctriiiam c:cicraque 
iiu iaiiclo. 153 ORATIO XXM. - THEOLOCICA V. 151 

dpiOiJiw, y.h/ r>.£jir,xj Tr;v {fJT.v • £v Sk, xo\ Iv, xa\ A ve! iiii|)Crilus |iolii:s suni, iit lii i (|iii(KMii ea iioiiii- 

£v, aXXtoj x3e; tosauxa? fiivaSai, xav tTJ ouaJa tjv- iiein, qiKT lolideni niiineio siuil. eliaiiisi siiljstanlia 

d-ttovtai, oj "izph^ ti :vpay[Aata [jiaW.ov a.;op(I)v, i^ ililTcii.nl : iinnin auleii), el (iiuiiii, ei luiuin, lolideiii 

tb Trojbv tajv ^tpaflJiatiov, xaO' (Lv f^ 4p!0piT]ai; ((i). iinilalcs, e ianisi suhslaiilia coiijuiigaiuur, non nia- 

'Ersl 6i Xfav TuEfjidxTi tou ypa;jL;j.ato.;, xaitoiY^ gis videlicet rcs ipsas iiiluciis, ([iiaiii rciiiin i|iiaii- 

■itoXs;j(ov t(p Ypa;ji.,u.ati (7). ix:i'Ofv |JOi Xa6s ta? lilatcni, jiixla (]iiaiii ciiiiineiiilii) ipsa sil. Qiioiiiain 

d~o5s:|si; • Tfla £V tat; Ilapoi^iiai? ^orir, d ev- aiilcni iiiunlicus litlcrain reliiics, elsi alio(|iii liiic- 

i5doi<; Jtopevsrat • .tiur, xal Tpdyc^, xal a.lsx- r;u licllniii inrcrciis, illinc iiiilii probaliones liasce 

zpvtjiv xa\, fiacriM'uQ dn}ir\xcpm' iv £Orsi(&}, to accipc. Tiia iii Proverliiis siin/, (iikv recle iiiceitiint, 

titaptov i^va ii.T) Xivw ta; aXXa; ixsr tstpaoa; 'co, /lircKs, c( r/«//i(,s; et ((iiarlo loco, rc.i; n;?i(ii po- 

dpiOfioufjiiva;, tTJ 6c cfujsi oir]|3T,;j^£va;. Kal o'Jo t(p piilnies suus concioiieiii liubeiis "; ii\ rcliiiiias illas 

Mdiasc xspQ'j6\[ji. (9) supijxoj |jiova6ixco? dpi0;ioij[is- naiiira disliiiclas (pialcriiitates, quae illic rcceii- 

va. nwj 0'jv, f, Jxiiva tpia, xati tf.v !rr;v tsxvoXo- scnliii-, silciitio praleream. Duos cliain clicrubini 

ytav. to30'jtov dX).f,X(ov i-spj/r'|Yji.£va taJ; ^Oss^jtv; apud Mcyscni invcnio, qni scparaliin mimerantur ". 

f^ taijta [xovaoixi, to-outov iXXT;Xoi; 6,1x0901^ xa\ Qiionunlo crgo, vcl illa Iria siiiil, siciil ars Uia pnc- 
a'jyx£t;ji.sva; Ei '(ip Xiyo^.^at fisiiv xa't Ma^aojviiv, o'Jo u sciibii, ciiii) iialtira ali|iic subsiaiilia adco iiilcr se 

x'jp'0u5 slj ev dptO[jtou[jtivo'jc, t030ijt(;) [taxpiv iivta; discrc|ieiit : aiil liiec siiigiilaria, (pix nalura inlcr 

dXXf;X(jov, td^a av xa\ [jiaXX.ov •(■sXaa&strjV tr,; a'jv- se adco aL'i]iialia siiiil, etcopnlala? iNani si doininos 

optO[jir]TS(oj. illos duos Deuin cl niaiiiiiioiiain^" coniiiieiiinrarc 
velini.qui niimero iiiio cfrcruiidir, ciini usqiica 'co inter sc disjiiiicli siiil, inagis qiiuiiiic foiiabsc iiie 
ob baiic conniiiiicralioiiciii lidciiiiiiiii pr(i|iiii:ii'ciii. 

10'. 'AXX' *ijto\, tfT,j\v , E.y.:tva auvapiO[j:o'j[).£va XIX.At, iiiquis, eaconiiiimerari dicuiitur, cjiisdem- 

Xi-z^stat, xa\ tr;? a'JXT,; o'Jcta;, oT.; cuvsxtfiovsitai que essciUix esse, qiiibus noiniiia ipsa lespoiidcnl, 

xataXX-r,Xai;, xa\ ti 6vo(jtata • oTov, dvOpoiTTot tpstj, ciiiii cHcruntiir : 563 '" boinines ires, ct dii Ircs, 

xa\ Oso\ tpst;, o-Jy\ tptatios, xa\taos (10). Tt; yip'?) uoii aulein liia lucc, :uit illa. Qinc ciiiin csl li:cc re- 

dvtioojt; (II); tcjto vo[j.o0sto'3vto; sitt tot; 6vo;ja- lata res|)oiisio? Niiiiiriim lioc jaio boiiiiiiis cst lcgciii 

atv, o'jx dXr,0s'JovTo;. 'K-::£\ xa;j:ol Ilitpo;, xa\ Il7.'j- noiniiiibus pncscribcniis, 110:) vcriiin diccre iiisli- 

Xo;, -xa^ 'l(oavvT,;, o'j tp.-i;, o'JA 6[j:oo'Jaioi. soj; av tliciitis. Aliiiijdi iiiilii qiioqiie pari cadciii ralionc l'c- 

[jtf, tpst; nitpot, xa\ tpsT; Ila^jXot, xa\ 'lioivvat to- Irus, el Paulus, cl Joaiiiics noii Ircs crum, iiec coii- 
co-Jtoi XsYovtat (12). "0 yap cu t£tf,pT,xa; £t:\ ttov C substantiaies, qiiaiidin non Ircs Pclri, aut Ircs 

Ysvtxibtipwv 6vo,utato)v, tO'jto xa\ ■r,(Jist; d-iiattf,co- I'auli, aiil toliilc:ii Jo.uincs non diccnlur. Quod 

(i£v ir^ t(ovElStx(otip(ov(15) xati trjv a};v dvd^Xa- ciiini lu iii gciicralibiis iioiiiinibiis rctiiiuistii lioc 

ctvii d5txf|ast?, [J.T) 6t5o'j^ oTTsp sO.r.tpa;. Tt oa\ 6 nos qiioriiie jnMa coiiiiiieiitiiiii liinii) iii spccialibiis 

'hoivvri;; Tpst; sivat tou; ;xaptupO'>jta; Xiytov sv posliilanius. Iiijiislc (-111111 fecciis, iiisi, qiiod aece- 

tat;KaOoXtxat;, tb IIv£'J(Jta, tb uo(op, tb aT[jLa (1/t), pisli, de.lcris. Qiiid Joaiiiics? Ciiiii in Calliolicis 

apd aoi Xr,pstv tjaivEtat ; llpiotov [isv, ott ti [jlt; epistolis siiis Ircs essc ait ^'', (|iii tcsliiiioiiiiun daiil, 

6[jioo'J-ta auvaptO^ATiaat tstiXtirixsv, 3 tot; 6[jtooua'o;; Si>iritiiiii, aqiiaiii, ct s.iiigiiiiiciii, vidcliiriic libi de- 

cu 6:ow;. (Ti;-i'ipdv £17:01 ta'jta [j.ta; o'J3ta; ;) Asu- linirc? Primuiii, quia res subsiaiitia divcrsas coii- 

tspov 6s, ott [i.r\ xataXXf,X(o; e/(ov di:f,vtr)a£v • dXXi niiiiicrare ausus esl, quod tu consiibslantialibus 

xh tpet; dj56svtxto; TtpoO£\;, ti tpia o-Oostspto; £::• tantnin tiibiiis. Qois eiiiin h:cc nniiis e;nsdciiiqiie 

^vsY-/.£, :tapi tou; ao-j;, •xa\ tf,; af,;(I3)Ypa[j:[ia-t- subslaiili:c cssc di.xcril? Allcriiin, qiiia mo.lo iiiiiii- 

xrj; opou; xa\ v6[jtou;. Kaitot ti 6;acspst, TJ tpst; me congruciiti voccs scqoeiilcs subjiiii.vcrit ; scd 

TpoOivta, £v, xa\ sv, xa\ ev e-svsYxsTv, f, sva, xa\ cuiii tres masciiliiio gciicrc iiroposiiisset, lri:i iicii- 

£va, xa\ sva Xiyovta, [jit) tpst;, dXXi tpia T.poaa-io- tro gencrc subjuii.vit, coiilra (jiiaii) tiiic, alqiic ip- 
p£'J£tv; o-sp a'jt6; dita^tot; £-\ tf); Osotrito;. Tt " sius cliani gi'aniinatic;e legcs fcranl. Vcruin qtiid 

Sai cot 6 xapxivo;, to ts ^toov, to ts o,oYavov, 6 ts iiilerest, aut ciini ires inasciilino genere (ircposue- 

d3tf,p; t! 6a\ 6 X'j()jv, t£ x-,°3aTo;, xa\ 6 svuo,oo?, lis, unuin, ct iiniiiii, et iiiiiim subjicere : aut cum 

xa\ 6 o;'jpavto;; o'J tpsT; Xi^s^Oai aoi 6oxoiii;xap- nniiin, el iiiiiim, et uiiuin dixcris, iion Irc^, seil 

:'.tvoi xa\ X'Jvs; ; Ilivtto; y-- 'Apa o-jv i:api touto tria ;i|)pcllarc? Id qtiod tii iii dcit.ile adniillcie gra- 

xa\ 6;jioo'J3tot; Ti; tff,cst ttov vo'jv s/ivto/j; '0,oa;, varis. Jaui, qnid tilii canccr, qni cl aiiiinal cst, et 

''■■ Prov. XXX, 29, 30. " Exod. xsvvii, 7 siiq. " Mauh. vi, 24.. " I Joaii. v, 8. 

(G) '// cipiOjn\ctr. Coisl. 1, Par. et C.iinib., f, « rcddilio; 1 iii nolls : « congriie: tia. » 

dT:apiO(j.Ti3i;. ' (12) MyorTtii. Ono Kf^'g. cl Oi. l,XiY0JVta:. 

(7) rrujijKiTi. Coisl. 1 , TpaY;j:att. (15) Eidi^ojTipoji.-. Kcg. a cl Coiiib. , iotxtote- 

(8) Aiijiiiyipuir ir i-Orei. Sic )ilciii|iic codd. d p")V. 

B.is. Menilosc in Par. ed., 6t,;j.ioupy(ov sOvst. (14) Td ijf^ojp. r6 uipa. In iioiiiiiilli'. , y.A -.h 

(9) XriovClp. Ucg. biii, /£po'.'fJst;a. ijoojp, xa\ to aTp.a. 

(lll| Tfia TuSg, 'xai rctSg. Sic (|iiaiiior Kcgg., (!.'>) Tqr rijr. Sic Coisl. I. i Coiilr:i liiis.cl 

qiiiiKpic Colb., Or. 1, ctc. Decsl xa\ tios in cd. liia; ipsiiis 5;raiiiiii:ilicx (lcliiiiliunes el lcgci. > Dccst 

(11) 'Arzidccir. Uillius iii ini;rprctatioiie : c?,; iii ed. 155 S. GREGOail fllEOLOGI 156 

oiganiitn, el sidus? Qiiiil cniiis, qui lerrestiis esl, A St^oj; o-oi Sta-lTTTuxsv & Ttspi -f;; ajvapiOixTjaiwj 
ei marinus, ei cocicslis? Nonne ires cancri, aiil >>oi'o;, tosojtoi? sXniXsyjjiivoi;; Et yip [xrjTE li diiooO- 
c;incs libi dici viilenlur? Ila piofecio. An ergo uta ~dv-toj auvaptOjjiirTai, xa\ a'jvaptO[jist-ai ti 
proiiiile qiioqiie consulislanlialcs SHiil? Qiiis saniis fir^ 6(j.oc'J3ia, Tj tj tojv ivo;j:aTtov(IG) (iuvsxtfii>VT,ats 
lioo dixerit? Videjiic qiiDiiiodo lilii lioc toiiiiuiiiera- *-" djxvfotv, Tt GOt rfiov wv iSoYuiaTtaai; ; 
lionis artjuinenliiiii, lol laiilisqiie ralioiiibus confutaliiiu, corruerii? Naiii cuiii nec con^ulislanlialia 
scmper coiiiuinieicnlur, et qiiac ilisparis csseiUi;c siiiil, iuifriiiiin coniiuinereiiliir, et taiiien iii ulrisqiu; iio- 
iiiiiia siiuiil cUerri perspiciainus, cx tiiis ilugiiialibus qiiid libi accessil? 

XX. Qiiin illud cliaiii exiiendo, nec forlasse le- K'. Zxot.Ci 5k xaxstvo, xat ifiwj oux 'ildi Xdyou. niere alque absurde. Uiiuiii et unuiii, iioiiue coiii- 
pusiia duo couslituuiil ? Duo rursiis, iionue in 
iiniiiii ct iinuiii re-olvuiitiir ? Ita saiie. Si crgo coii- 
siibslaiiiialia qiiidein suiil, qii;c conipomiiilur, ut 
ipse argularis, divers.e autein subsiaiiti;e suut, qiea; th £v, xa't %h £v, oix =t; 5'Jo auvTiOsTat; toi ouo 5^, 
oiiX Liq ev, xal iv, ivaXusTat ; Atiaov oti (17). El ouv 
6[j:oou!Tia jjtkv Ta cuvTtOEiJLeva xaTi t6v chv Xiyov, 
^Tipoujta (18) Oi Ti Tc[Jtvo[jt£va, xi au[«.6atv£t; Ti 
auTi 6[jLoouata ts sTvat xa\ STspoouaia. TsXu aou xa\ secantur, quid ex eo cousequelur? Niinirum res j; Tic 7:poapiO[Af,asi;, xal Ti; 07:apiO[jiiiasic, al? (19) easdeiii,ctejiisdeni, etilivers3eesseiiti«esse.Necvere 
facere possiiiii, 569 '1"'" '"•''s pr;eiiunieraliones ac 
subiiuineralioiics riiieaiii, quibus lii periiule glori;iris, 
ac si res ipsae iii Nocabiiloruin ordine sila; siiil. Nam 
si ita est, quid iuipeJii,quouiinuseadeui ralione,quo- 
niain eadein, proptcr irqualeiii iiaturx prxstaiiliain, iii 
sacra Scriiitiira nunc piinri, niiiic posleriori lot* 
iuiiiier;inlur, sinl qiioiiue ijisa seipsis, tuiii excelleu- 
liora, luiii aijjectior.i? Qiioil ideiii diceiidiiiu etiai* 
liabeo de bis vocibus, Deus el Dominus; atqiie iusu|ier 
ile Iiis pr.Tpositioiiibiis, e.r quo, per quem, et in 
quo'''', qiiibus tii diviiuiin illud nouieii ad arlis 
pra>scripluiii exigis, priniaiii stilicel Palri, alicrain 
Filio, terliani Spirilui sanclo assigiiaiis. Quid eiiini au [Jtsya cfpovst;, wj-sp £v ir^ Ta?st tojv ovofiaTaiv, 
Xitjjivtov Ttov 7:pay[jidcTti)V. EJ i'ap touto, Tt xtoXust 
xaTi Tbv auTOv Xiyov, 1-Z'.'jT\ Ti auTi xa\ Ttpoapt- 
0;j.£;Ta;, xa\ u7:apiO[jt£iTat Trapi tt] 0£ta (20) Epa'-?), 
oti Trjv iaoTtjiiav tti; tpuasws, auTa iauTto-v elvat 
Tt,atto:spa ts xa\ aTt[!.(5TSpa; '0 os auTOi [jiot, xat 
7t£p't TT,; Qsdg (ftiJVTiJ xa't KvpiOQ, X.iyo^ • STt (k •zCo^i 
7:poO£a£(ov, tti; i-f ov, xa't Si ov, xa\ e.r cp, a:; au 
xaTaTS/voXoYet; ^\xbi zh Ostov, ttjv [it^v Tto IlaTpl 
Stoou?, TJ^v tk T(p Yitp, TTjv ok Ttp ayito Ilvsu^xaTt. Tt 
yip av £-oiTiaa;, Ttaytto? Jy.daTou toutojv JxaaTW 
vsv£[XTi;jisvou • 6i:6TS r.avTtov 7:aat auvT£Ta'Cp.£V(ov, 
tbj o^Xov TOt; ;f tXoTtOvot?, ToaauTT,v au oti TOUTtov 
siaaYStj xa't tt,? i^iai;, xa't ttj? tfUasoj; ivtadTTjTOt; fetisses, si qua;libel ex bis praeposilioiiibus uniciii- q 'K-v/ot^ xat TauTa toT; [j.t] Xiav iYV(;j;j.03tv. 'E7:sto}) que persona) consianler iribueretur ; cuni, tauielsi 
cuines cum oiiinilius proiuiscue coiistnianlur, ul 
siiidiosis ei accuraiis lecioribus perspiciiiiin est, 
tanlain ipse per eas, et digniiatis, e' iiaiiirae di- 
versilalem inducas? SuHiciiint lia;c qiiiJcui bniniiii- 
t'js non niniis iniqiiis ac nra"posieris. Sed qiiia 5£ CSI) as T(ov /aXsTtdiv iaTtv, a-3.\ £-t7:T]0T)3avTa 
Ttp IIvsu;jLaTt, TTJ; csopa; a^sOTivat, «XXi [j.r), xaOaTcsp 
Ttov audiv Touj OpaauTspouc, £t? tsXo; cftXovstxstv, 
xa't T^^jh^ t5 litpoj-toOiCsaOat, [A^xpt? av i:aaav E't'atij 
TT,v 7:Xt,1'T]V u7:oXot6T)c ■ ^sps, ax£(}to[j.sOa tI; ^Tt aot 
Xsi^TSTat Xoyo;. tibi dillltile est, cuni semel iii Sjiiiituni sanctiim insilicris, iiiipeliiiii coiiipiinicre, acnon polius, ferocio- 
ruin aproriiui iiislar, ad cxlreuiuni usque perliuaciter conteudere, teque in gladiuni ipsuiii inipclle- 
re, quoad louuu vuliius pcciore exceperis : age, quce libi raiio siipeisil, videamus. 

XXI. Idciitideui s;ciiiusiiue iuibis iutulcas, Spiri- KA'. niXiv xa\ TioXXi/ct? ivaxuxXst; (22) •fi[jii j t6 

liis saucli iliviiiilateui iiiillo Scriptin;e loto prodi- a.Ypa-yOv. "OTt [j.sv ouv o'J civov touto, ouok Tcapsia- 
lani luibcri. Euiiiivero qiiod iiec iioviis ac pcrcgri- axTov, aXXi xa\ toT; 7:aXat xat TOts vuv yvtoptji- 
iius, nec iiilroductiliiis ipse sil, vcruin ct a priscis, [jisvov xa\ 7:opafup.vo'j[isvov, 5sO£tXTat [jtsv fjST) 7:oX- 
et liiijus SDtatis Iiomiiiibus agniliis, ac palcfaclus, Xot; tojv 7:£p\TouTou StstXiitfOTtjjv, oaot [jtT) (JcxOuhoj?, 

[j.T,6£ 7:ap£pyto; Taf; O^iat; rpatfat; £Vtux6vt£s (25), qiiaiiqiiani a coiii|duribus jaiii ostciisuin esl, qui ile 
liac re disscrucriint , atqiic iu divinis Scripluris, 
iiee igiiave nec perriinciorie vers.Tii sunl, sed littc- 
raiii pcnctranlcs, alqiie inlro pros|)icieiites, recon- 
ditain pulcbriludincm diviiio bcncficio vidcrunt, 
S(ieuli;eque liice collnslrati suiit : laiueii iius ipio- 
qiie ciirsim, quaiilum ics paliiur, osieiulcuiiis ; iie 
'» Rom. XI, 36. 

(16) "11 TE zC)r ('rojiiizoir, eic. i Et in ulrisqiie 
viitabiila siiiiililcr ciiunlianlur. > 

(17) J/j.ff »• ("r/. Sic plures Hegg. cl Colb. Iii ed. 
cniijiiiiciiiii, OT,Xov6Tt. 

(18) 'ETtfovcia. Reg. bm el Ilcrvag., sTspoo'J- 
Gta. 

(10) A7(7. Gniub., Ev aic. 

(20) 0e/f/. Dccsl iii quiliiisilain. 

(21) 'Lxeidii CL Duo Ilcgg. et Coiiib., £7ts\ Ss. iii.Xi oiaax6vT£; t'j ypa'JL;j.a, xa\£'taoj 7:apaxu'yavTs;, 
Toi7:60£Tov xaXXo; tostv -r^^ttoOTiaav, xa\ T<p ^ojTta^jttp 
TT,; yvtoasoj; xaTT,uyaaOT,aav 5T,Xtoaoj[Ji3v (24) 51 
xat •r,[jt£t.; e| £7:iopo[j.f,;, oiov svos/sTat, Toij [jtt) oo- 
xuv Eivat 7:sptTToi Ttvs;, [jit,5£ 9tXoTi[ji6Tspot ToO 
oiovTo;, £7:oixooo[jto'jvTs; (2.")) £7:\ Os[ji£Xtov dXX6- 

(2i) 'AraKvxJiEiQ. Ilcg. b, dvax-JxXot? [ f . pro 
dvaxu-/.Xot.;|. 

(23) 'Erzvy6rte(;. Colb 3 et Comb., £-/Tuy/a- 
vovte;. 

(24) A7).ttI)c-tij/(£»'. Reg. b cl Coiiib. , OT.Xojao- 
p.sv. 

(25) 'EaciHcdoiwvrzet:. Ucg. b, Colb. 5, oi-/.o5i>- 

[JtOUVTS?. l.")7 ORATIO XXXI. - TIIEOLOGICA V. irig 

Tpiov. Ei Skxh iJ.T]X(av uauw? YEypdyOai Oeiv, (jit]61 A .llioiiui siipcivaoaiieain qiiaiiulam opcrain suiiicre, 

•TtoX/dtxi; 4vo(ia(iT\, tosTOp t&v IlaTipa Trpixspov, y.a\ ac plus aiiuo ambilioiii iiiiliilgcre videainur, siipcr 

Tbv Yi?jv iiax^pov, aixidv 301 YtvETat pXacT9T;ixfa?,xal fuMj;iiiii"iiliini alioiiiiin xdilicanles. yiiod si, ipiia 

tf,^ TrcptTTT,^ TaJTT;; y^.oxss^ilyiixi xal aaj6£[a?- hom luliiioiliini (liluci.lc iii Scriplura, ncc siqie 

■fljxet; aoi Xuaofisv TauTTjv Trjv pXaSiqv, [iixpi rap^ iioniinaliin Dcus appellelur, qucmadinoduin 1'alci 

TpayiAaTtDV xa\6vo|jtaTtov, xa\ naXtara T:api ttj t?,; priiis, cl poslca Filiiis, blasplieini;p, ac siipcrvaca 

rpat^Tis JuvTiOEta (ptXoaoqiTiaavTSs- noa; liiijus locpiacilalis el inipieUilis ansaiii pradiet 

iiiis libi lioc incomnioiliiMi drpcjlemiis, piisleaipiam de rcbus el iiominibiis, ac pnlissimuin dc Scriplurse 
inurc ati|ue iisii iioiniiliil dixeiiiiiiis. 

KB'. Ttov ■itpai-[J.iiTtj)v, Ti [isv ojx eaxt, XiYSTai 570 XXII. Reruni crgo aliir; non siiiil, sed 

6r Ta 5£ 8vTa, ouXsYcTai- Taoc oiJTS EJTtv, oiJTs X^- dicuiilur; ali.x cuni siiil, miniiiie ilicuiiliir; alix 

YSTai- Ti Si ayifui, xa't £aTt, xa\ XsfSTat. Tou-tov iicc siiiit, nec dieunltir ; aliic deiiiipie et suiil el 

dTtaiTst; [xz Tis ci.TjjSdcv.g ; Tiapaa/ctv iiTot;j.o?. dicunlur. IloriiiM proliationes a iwc cxposcis? Iiiipi- 

'Vrvoi tt) Tpa-fTJ Qzhi, xa\ ypTjyop.^.t, xa\ dpyi^JTat, •^rx cNliibel;o. Doriiiit ■'■ iii Scriplura Deiis, cl viyi- 

xa\ paSt^st, xa\ Opdvov s/-' ^^ x^P'^'^^'-^-' y-^t'''^'-, jj lat ", ct irascilur ", et prorieisciliir '', cl pro 

Trits YS--OVEV JiA-aOif;?; -OTs 6c atofia (■)£ivdxr,xoa;; iliiono clicriiliiiios " baliel. Oiiid aiulio? Fuilne 

TouTO o^Jxav dvsTtXdaOT]. "flvoi.tdoaijcv ydp, tJJs fi[Atv uinpiam illc aflectioiiibus obnoxiii.s? QikhuIo Dcuiii 

etf ixt6v, £x twv ■r,ii.£Tspojv Ti tou 0so'j. T6 (j.cv ■fi,oi- essc corpus audisli ? Frt^o lioc, cuin noii sil, enictiiin 

[isiv auT!»v d^' f,[j.tov, xa\ oiov ay.ti.dM, 6t' d^ Tj-h^ esl. Ex iioslris cnini rebus ca, qii;c Dei siinl, ul 

oI6£v atTiac;, «■jtvo^jv. T6 yip f,ij.sTjpov (2()) ■J7:vo'jv poliiimus, noininavimus. Ciim seorsim quideni a 

TotouTov,dv£vspyTiTdv Ts xa\ d-iTpaxTOv. Tii 6£ dOpoto.; iiobis ipiiescil, ac veliit iioslri ciiram, ob eas, qiias 

£'j TTOtstv £X p.£-:a6oXrj?, ypT]yop£tv. "V^nvou ydp Xu- ipse perspectas habet, laiisas, abjicil, dorinire 

st;, Eypfjyopat?, cuaTTEp dTOaTpocff,?, sntaxsij-t;. T6 dicitiir. Nain nos qiioqiic, dinn dorniinuis, oniiii 

6i xoXd^£tv, dpytj£aOai r.£7:oif;xapisv oiJTti) ydp ■fiij.tv agcndi facultalc carcicus. Meiu, ciim rcpciiliiia 

e? Apyfi? ■?) xdXaai?. T6 os vuv p.^; (27) ttjoe, viJv 6£ niutatione bciieliciis iios afficil, viHilarc dicitur. 

■rf,6£ £v£py£Tv, fia6t^£tv. 'H ydp d-::' dXXou TTpi? d/.Xo So;nMi eiiini depiilsio est vigilia , qiiemadiiioiluiii 

[jt£Td6'aa!;, ^a6ia;jLd;. Ti 6i dva-a'J£iOat (28) Taic aversalioiiis visitalio. Jain ciiiii iii aliqiieiii aiiimad- 

Ayiat? Suvdjisai, xa\ oTov £;jtffiXo/ajp£iv, xaOifCssOat vertit, irasci eum (iiixiimis. Sic euim nos iia ad 

xa\ Opovij£aOat, xa\ Toijfo fjfi^TEpov. Ou6£v\ yip oij- piinienduin incilaiiiur. Quod autein nunc bic, nunc 

Ttij;, tlijTot; dyiotj Tb Oeiov evava7tau£Tai{ii)). T6 61 f illic opcratur, incciiere dicitur. Ab alio eiiiin ad 

d5ux!vT,Tov, 7:-f,3tv TTjV 6c E-taxoTTTjv, TtpdatoTTov t6 aliud lr;iMsitiis, profcelio est. Qiiod vero iii sanctis 

otSdvai 0£ xa\ TpoaisaOai (311), x-'i''*" ^■^''- *^'"''1 '^'■i 'His et coelestibiis nieMlibiis coiiquiescal, ac velut 

oXtijj Ttov Toij 0£otj 6uvd;jtstov tj £vspy£ttov, d),'Ao ti bbenler iiiimoretur, sedere atqiie iii tliiono esse 

Ttliv aoj,uiaT[xtTjv f)(itv dvEjioypdt?T]a£v. niiiicupavimiis ; qiiod ipsum qiioque noslriiin est. 

Deus eiiiin nulla in rc periiide ut iii saiiclis, acquiescit. Jam levitalem ejus iiiotusqne celcrita- 

lem , volaluiii appellal Scripliira ; visitatioiiciii , vultiim, largitioneni cliain el acceptioiiem, iii:iiiuiii >' 
atque, ut in sumiiia dicaiii, alia qiia-ilaiii Dei vis el facultas , aliud qiiidpiani rcrum eorporcaruiii 
liobis depinxil. 

KP. ndXtv au 7:d0sv zh dy£vvT,Tov Xa6ojv sxst;, t^ XXIII. Rursuin uiidenam lu arces illas luas, inge- 

T^ (31) dvap-/ov, Td; ai.; dxp07:dXstg, ii xa\ f,;j.;ts, tJj iiitum aut aiiaicliiiiii ( lioc est priiicipii exiiers ), 

dOdvaTov ; Astjov Ta^jTa d'Jo;j.a3T\, f) dOsTf,-o;j.sv, acccpisli, aul nos etiaiii iinmorlalis voccin ? II;cc 

47:£t6f;o'J ylypaTiTat (32), T] 5taypd'|o(i.£V.Ka\ TsOvT,- iiOMiiiiatim et expresse ostende, ca vel rejicienms, 

xacsxTtov atov ■J7:o0sastjjv, xaOatpeOsvTwv coi Ttov qiiia in Scriplura noii exstaiit , vel expiingeinus. 

&vo;j.dTtov, xa\ to^j Tsf/ou? tt,; xaTacpuyfi; £9' vi^J^») Alque ila luisinel ipse priiicipiis oppressus iiiter- 

e7:s7:otOst;. "H df,/.ov, oti ex Ttov Ta^JTa auvaydvTojv, q ibis, cversis iiimirum libi voeabulis illis, perfiigiique 

*' Psal. Lxxvii, G3. " Daii. ix, 1!. " Isa. v. 23. " Gen. xi, 5. ''" Isa. xxxvii, 10. 

(26) Td yiip iifd-sfov, ete. 1 T;ilis cst eiiiiii (31) "// z6. Sie plcriiiue codd. et Das. Deest 1^ 
somnus iiosier, iiicrs ac operatioiiis expers. » iii ed. 

(27) Td ds rvr /tsr, c.c. . Qnod a.ileiii iiumc (5.,^ ,.jj ^;osT,',ao},Er, e:ZE,dh oi, rirpii^trm. Sic 
Iiic, nuMC illic operalur . elc ^ou beiie liilli.is, i,/ed. Par. lUO!) el sic lei^endiim Miiamus, l.cct 
, uiinc boc iiioilo, n.Mic alio.* .^cc ciiiiii de . modo. |,„.^^ ^,,|.,j ^,,,,,; ^,,. ^,^,^,v , .„., '.^ ,„,.,„i ,,. 
:igitur; sed de . incessu. . « Iiiccssus , vero . est [j,.,,,^,,,, .^^,. ,j.„„„„ |,,,^ ,„e,iil,ri,ni cx Flia relc; i 
ab 11110 ;.d al.ud^ lr;iiisiliis. . _ UiHi,, ^l .iddil : * Qii;c lcclio niilii luiii adiiioduii, 

28 ..rt,.Tt/i.;«-(y„<Vg. bniel0.^.1,ava7:a.u£Tat. .„ij.,„„.. j.,,.,,,,,, ,;;,||o „, ,do quadral coi,Mlaiiv;i . 

2y Vr«.T«f.rf«. Or. 1, £7:ava7:au£Tat. ^ j,^; ^„„, ^.^ pi.cccduni, ct TTsptTToXoTi.v 

(uO) //pot7/w(y<«. CoMili. et bav., 7:,oot£aO«t , ,.,„,j.„„ ,e,lole.' ( b;c d.ue disjui.ctiv;e.. llillii cmi- 

. crogare, IribMcrc, largiii, . ct qiiasi . pnijicere; . j,,,,^.^,,,,,. ^.„^1 l;,.. |„„ „|,ii,„;i. „oi;e, in qiio .lc- 

vox riic adjm.cla voc. oioo-.at, c|..sque v...i augiM.s, '^,,,,^ ,,^^,^ ^.^,,,,^^ _. ,?^.^ . dOsTrao.asv, e7:stoii ou yd- 

quod Grcgor.o lam.liarc est. Sic « ii.a.:..s 1 Uei , ., „. ' . > ' . ' 

id est, « niuniliceiitia , largilionem . rccte repra;- 'P '" 

seiuai. (55) 'E/ (0. Ucg. om, £9' 0. IjD S. GRF.nOIUI TIIEOLOGl 160 lU.Biiibiis, iii quibus coiifideljas. Noiiiie |icrspicuum A '^Sv M Taj-a )iY1't*'; Tiviov xoOtcov; '£)-a) elfti esi, JKec ile iis suiiipia esse , ex (luibiis colliuuiiiiir, 
Uiiiielsi miuinie ilicaiilur? Quibiis laiulcin? Ego sum 
primus, et eyo posl Itwc *'^. El, Aiue me iwn e^t 
aiiis Dens, el jwst me iioii eiit *'. Toliini ciiiiii illiul 
est, ineiiinest; iiec principiiiin habeiis, nec 571 
riiiein liabiuiruni. Ilis a Scriplura accepiis, iilu.l 
qiiiilem, qiioJ aiile eum iiibil sil, nec aiiliquiorein 
iillaiii ip>c c:iiisaiii lialieal, anarcbiim el iiigi'iilliiiio 
apprlla^li : qiioil aiilcin iiiini|iiam cssc (lcsllurus 
sii, iiiiiiioriale, aique iiileritus expeis. Ac iliio 
prima rerum geiiera aii liuiic modum se liabenl. 
Qiia'nani aiiiein, ncc siiiii, nec dicuiUiir? Improbus 
Deus, quadiala spluera, praileriUim lciiipus pra;seiis 
esi, boiiio coiiiposiuis iion esi. Eiquem eiiiin iiii- .rpwTcx, xal i-i-i} jisTci TciVTa- xal, np6 ijiov cvx 
hrTir uXXcq Qsdc:, xul jist' ifii cvx ecTTai. "O.ov 

yip zh gCTtr; eijtov oGts ■^ipyjj.jvov, oIjts 7:a'jiiy;j.£vov. 
TaC-a /.aCojv, ih jjilv. [Jir, stvat ti 7:06 aiiToij, y^rfik 
-pidSy-cipav ahiav ex'''^i livapxov TcpotiiqYdpsudas, 
y.ai aysvvriTov -zh Sk, [jir) tr-riasa6ai, xoij Eivai, dOa- 
vaTov xal avio/.EOpov. Al fjt^v 6t] ■^zpiozai tjjfui-iai, 
vj:Tjza.i, xa\ o'j-(oj E/ouaa;. Tivaosoij-js sctiv, oijTS 
).iys-a'. ; novT]p>jv zh Ostov, -i) aifaipa TSTpaytovo;, t6 
T;apsX66v svsgTrjXsv, oi auvOsTOv 6 avOptoTtoj (34). 
Tiva yip sl; ToaoiJTOv iijL7:).T,^ia; ttots 4:f rx(j;jisvov 
Myvio^, oiaxs ti toioutov, r) svvor.aat ToXp.r^aai, r, dTTO- 
(fr,v=<"'53'i; AsiTTSTai SstJai Tiva xal sjti, xal ).iys- 
Tai- 0s6^,dvOpto-^;, dyysXo;, xpijt;, [j.aTa;oTr,; (53), qiiam eo stuporis progressum cognovisli, ul arMiuid R ot toioutoi auX).oyta[jLo\, xal zf^; -ii-zu- dvaTpomi, 
lale, vel cogilare vel [ironuntiare ausus sit? Ueli- xa\ tou [xuaTr,piou xsvojat?. 

quuin esl ut ostcndam qu;E sint ca qii;B ct sunl el diiiiiilur. Di us, bomo, angeliis, jiidiciiini , vaiil- 
las, qiia biijiisniodi arguiiicnia conliciiiulur, lideiiiuc subversio, et myslerii evacuatio. XXIV. Ciim ergo in iioiiiinibiis et rcbiis tanUim 
discrimen reperiatiir, quid caiisa; est, cur riUciai 
laiitiqiere servias, Juilaic;rqiie sapi('iili;c tiipsiim 
adjiingas, riliclisque rebus syllabas consectcris? 
Quod si le bis quiiique, aiit bis seplem dicenle, 
decem aut qualuordetim ex verbis tiiis colligerem ; 
aui cx eo, qiiod animal ratione prsdituin et mor- 
lale diceres, boinincin csse concluderem , an libi 
niigari vidorer? El quo paclo id fieri posset, cum 
lua dicain? rSeqiic ciiim verba magis sunt cjus qui 
loqiiiiur, qu:ini illiiis qiii luqiieiidi necessitalein 
afferl. Qiieiiiadiiioduin igiUir liic, non ea inagis 
([iiaa diciiiiliir, qii.im qua; inlelligiinliir, respicerem ; 
eddein inodo nec, si qiiid aliuil eoruni , qiia? vel 
nullo iiiodo, vel ccrle iioii satis aperte dicuiitnr, ex 
Scriptura taineii iiilelligi colligique reperirem, 
a leo te vocabiiloriim sycopliantam perlimcscerein , 
ul ab enunlialioiic ipsa rcfiigerein. Alqiic ad biinc 
r.iodum advcrsiis cos slabiiniis, qui dimidi;t ex 
parle recte scntiniit. Tibi enini, qiii Filio quoqiie 
bellum inJicis, nc lioc quideiii dicere liceat. Nam 
qui lot lanique perspiciias ipsius ap|ielIationcs Ki'. ToaauTr); oOv ouari; otacfopa.; sv toTj i5v(5[xaat 
xa''. Tot.; ■7ipdy[j.a3t, tkoj outoj au Xi:xv SouXsust? xS> 
ypd;j.;j.aTt, xai yivr] ;ji-t4 tt;c Touoatxr;; aocf ia?, xa\ 
auXXaSai; dzoXouOst.;, d-y.-.^t; Td T:pdy;jiaTa ; Et ok aoij 
Td 6't; TTEVTs XsyovTo;, f^ Td 6\i ^Trrd, Td 6sxa auvr)- 
yov, r; Tsaaaps; xat 6sxa kx TOJv Xsyo;j.^jtov ^ ix 
Toij, Jtoov (30) Xoytxbv, 0vr,T6v, Ttv avOpui-ov, apa 
dv cot Xr,pstv svo[JitaOr,v ; xa'i -to?, Td ad X^ytov; Ou 
ydp Toij XsyovTO.; pidXXov ol Xijyot, r) toO Xiystv auv- 
avayxiJovTo;. "liaiisp ouv ivTaiJOa oux dv Td Xsyd- 
[jLsva (JiaXXov laxoirouv, i^ xd voou,tisva' ouTto; ouo^ 
Et Tt (57) dXXo Ttov [j.r) Xeyofjtsvtov, i] [jit) aa'.ftu5 ix ttii; 
rpa-fT); voou[j.svov (58) sijptaxov, stpuyov dv tt-v sx- 
tptovr,atv (59), 9o6ou(jtsvo? a't Tiv auxo^dvTr^v toiv 
6vc[jidT(jjv. 0'JTto [jsv ouv a-T)a6[jts0a irpb? tou; t^ 
<;[j.iaEia; £uyvto[xova?. Sot ydp ou5e ToiJTO llsaTi \i- 
ysiv. '0 ydp Td; toO Vioij ■ii:poar]yopia;, oijTtii? ivap- 
ysT.; ouaa; xa\ ToaauTa;, dpvou;j:£vo;, ou5' dv totuTa; 
f,5sa0r,; 6t,).ovoti, xal st TzrM.Co aa-ySJTspa; xa\ 
TcXsioui; kyivioaxs;. "H5r) Ss x<x.\ tt)V atTiav orjXtoaoj 
TTJ; ■Kdar,j EmxputJ/sto;, xai-sp aotfot; ouatv u[j.tv, 
ppa/_uTt TivXdyov dvayaytov. abiiegas , iie Iiis (piidcm pniciildubio inovereris, etiam si niiilio pbircs a|ieniorcsqiie cognoseeres. 
Sed jaiii altius aliquaiiio seriiionem repciens, vobis, taiiieisi sapiciilibus et erudilis, oiniiis a;iiigmatici 
sermonis causam cxplicabo. 

XXV. Dua; ex oniiii 3;vo illustres vilaruin niiila- D KE'. Auo ysyovaat [j.sTaOiast; pttov i7ri-.favctj ^x lioiies cxslilerunl, iin.-c eliam duo Teslaiiicnta, 
alque, ob rei celcbiilalem , (t'rra' inudis a|ipcllaii- 
lur : allera a simiilacrorum 572 cultii ad Icgciii, 
alicra a lcgc ad Evangeliiim. Ac tcrtiuiii ciiain 
*» Isa. xi.i, 4. »' Isa. XLiii, 10. 

-(54) "AvOpoj.-co^. Deest in Or. 1. 

(■>■}) .MuTaiOTiir. r>eg. Cypr. , dvTazoSoat.;, t re- 
Irilmlio. 1 Vult Gre;.;uriiis « v.iniUiUMii i vere esse 
1 1 ilici, eas nuiociiiaiiniies, iiniliiis liaMelici Sjii- 
riliis '-aiicli (li\iiiilaU'iii iiiipiigii:ib;iiil. 

(56) Zo)cy. bic (uisl. 1 ei 2, 1'ar., clc. Iu cd., 

fo/V. 

(.57) OvSi et tl. Or. I, 0»' s": [xr, t:. 
(58) NccvjiEvcr. Sic qu:iUior Colb. Sic etiam 
Bill. et Leuvenk. Iii ed., voou;j.sv(ov 

(39) "E^vyov uv -?;>• ixy^bnicriv , clc. 1 Non T0'ij Tiavtb; aiojvo;, a't xa'i 5'jo AiaOTJxat xa).0'jvTat, 
•/.a't asta[jto'i yr,;, 6td Tb to'j -TtpdyiJ.aTo; (40) -sptSir,- 
Tov :f) ,ixsv a.T.h Ttov stotoXtov e-tt^ t6v vo;j.ov, f) 6s drti 
TO'j 'j(5;.i.ou TTpb; t^j EuayysXtov. Kt»'t TpiTov asta^jtiv (41) 

defiigercm idipiiiii cHcrre, le vocabiiloruni syco- 
pliaiilain perliiiicsccns. 1 Id cst, non ali.^liiieiein 
Spiriuiiii s;iii(:liiiii Oeiiiii aperlc pr;e.lic;iri'. eU;iiiisi 
alioqiii noii ila liii lasse diliiciile iii Scriptiiiis Spi- 
riliis sanctiis dicauir Dciis, iil l';ilcr et Eiliiis; 
ilii:iiiduquideiii id pluribiis Scriptur;c lucis cilligi 
possil. 

f'(l) nfd;{UiTC(;. Sic ircs Uegg., qiniuior CoiO., 
diio Coisl., clc. Iii cd, ypd;ji;jtaTo;. 

(.41) TfiUcr CEiPjivr. l'iiuiiis leri:c nioUis fiiil 
in iiioiiie Si..a, tiiiii lex .Moy>i dala esi [h.xoil. xix, IGl On\TIO XXXI. - TIIEOI.OGICA V. 102 EJayYcXi^i.usOa, xii'j iviiijOsv £-1 xi ky.ztaz jjisTi- A lcrru! inoliiin Scri|)liira iiobis anniinliat, ^' iiciii|>o 
cTaiiv, Ti iJLr,x£-! xivoujjisva, [jiTiSk (42) aaXsyinsva. inigrationoin ab liac vila ail allorain illini iiidIus 
TauTbv Sk at 5uoAia0f,xai T:£-ivOaj;v. Ti toDto;Oux oiiinis cl jaclalionis cxpfirliMii, Mcin poiro duo- dGpoio; [ASX£xivr,0r|3av, o'Jok 6;jlo3 Tf, Tcpw':?] xtvf,- 
aii zf^i exx^^p^i^-'''^' TJvo; evsxa (43) ; (siosvai yap 
dvayxaiov.) "Iva [jit] ^iaaOwjjisv, d).>.a TrstaOwjjti-v. Tb 
jjLiv Ya,o dxoOatov, oJOi [iiivijAov (o:TT:ip a pia xa-- 
EXsrai Tuiv' ^EUijidTwv, i) zCiv cfuTtiiv. T6 Si JxoO'iov, 
}jiovt;i(oT£pi5v TS xa't dj9a).£iT£pov. Ka\ to (ji£v toO 
ptaja;;.£vo'j, t^ oi f, [jt£T£, oov" xal t?» [;.kv £7:t:tXcta? 
6£0'j, T?) 5k Tvipavvtxf,? i|o'j(Tta;. Ouxouv (osto o£tv biis Tcslaiiiciiiis acciilil. Qiiid illiul ? INon snbilo, 
ncc ad priniain aggrcssionis iiiipiilsionoin coininii- 
lala siiiil. Qiinniobreni? (Iil cniin scire 0|icr;i! pre- 
liiMii csl.) Ul nc vi pcrlralicrcniur, scd pcrsiia- 
siono adiliiccremiir. Qiiod cniin vnliinlariiiin noii 
csl, iie diutiiriiiini qiiidcm csl ; qiiciiiadiiiOiUnn ncc 
(liiciiia , .iiit slirpcs , qii.i |icr viin rcliiionlnr. 
Qiiod anlcin volniitaiiiim c^t, liiiii diiiiiiruiiis esl, SxovTaj vj ratctv, d).X' ixovTa^ £U£pY£T£iv. AtaTOuto tiiiii certins. Alqiie allcrtim cjns csl, (|ui viin iiiln- 
■::at5aY(0Yix(iJ; T£ xa\ iaTptxiT);, to [ji£v utfatp:! t(ov lii ; allcniin noslruin. AUoriim divina" bcnigiii- 
T:aTpt'(ov, 'h 5i a^jy/MpiX, [jttxp-iv Tt tojv 7:pb; f,oovfjV latis ; allerniii lyraiiiiicic potcslalis. Qiiocirca Dciis 
£voi5ou^' (!oj-£p ol taTpol Tot; dji^^SiojTouitv, tva f| niininie faciciiduin silii dii.vit, iit iiivilos bciiclicils 
(pap[jiax£ta iiapaSsyOii 5:i Tr,; TExvr,? 9ap,uLaTT0[jt£vT] B afficcrct, scd nt dc voleiililiiis boiic nicrerclnr. Ac 
Tot; xpr^aTOT^pot;. Ou yip (idaTri t(ov ev eOst xa\ proinde paedagogi ciijiisdani ct inedici inore patrins 
TO) (14) [jtaxpw -/povio T£Tt[jtr,[ji£V(ov [jt£TdO£ai?. A£Y(o ilius, parliin sublraliit, partim concessit , noniii- 
SsTt; TI -pojTi) Ta £i5(o).a 7:£ptx(5'|atTa, Td; Outita^ liil videlicct eorum voliipiali iniliilgiMis, qiieinad- 
(juv£/(i)pr,3£V t) 0£UTipa TJt; Oujta.; TrEptEAouja, Tf,v niodum niedici ygrolnntibus, iit iiiodicaniciituiii, 
itjptTOiifiv oux £X{bXua£v stta (b; d7:a§ so^lavTo Tf,v siiavioribus rebus arlG lcinperatiiin ct cduleatuin, 
u!?atps<Tiv, v.a^ t5 cjy/jtiipTfilv (juvsx(bpr,Gav ot [jiiv adniitlant. Nequc cnim facilc est ab ii^, qiia: loiigo 
Ta; Ouaia;, ol 6k Tf.v 7:£ptT0[jfriv xal yEYovaitv, dvT\ iisii et diiilurno tenipore iii Iionore ac pielio fuc- 
(jisv s0v(ov, Tou5aiof dvT't 6k toutojv, Xpt3Ttavo\, ruiit, ad alia Iransilirc. Krgo priiiia lox suldalis 
Tai; xaTa [Jispo; |ji£TaOcj£ji. xXa7:svT£; EizXih Euav- iilolis sacrificia pcrinisil; scciinda siibiiiolis sacrili- 
YJXtov. IhtOsTio gI ToiJTO IlauXor, ex tou 7:£ptTi- ciis circumcisioncm iiiiniine proliibiiit : ac poslea, 
(jivstv (45) xa"i dYvtJsdOat 7:po£X0(bv £7:'i, '.h Xeysiv ut scincl subtralii sibi aliquid aquo aiiiino liile- 
^Eyo) Si, dds.lyol, el :teptzojti\r xripvcrcoj. ri Sti riiiil bomines, rebiis etiam sibi concessis, lioc esl, 
Smxopui; 'Kxstvo Tf,; oixovo,7.t'a;, touto Tr,.; ts- i|li sacrificiis, lii circuincisione , absiiiiuoriinl, 
XstOTr,To; ai.qiic, iit ex cllinicis JiiiUci, ila cx Jiiihcis Cliri- 

sliani 1'ac'ti siini, per niiilationos qiia>i fiirtim ad Evangcliuni perdiicli. Ilnjus rci tibi lldcni f.nial 
P.iiilus, qiiiex eo qiiod circuiiioidobat ", ac purilicabalur " co tandeni progrc>sus osl, iit iliceret : 
Ego aulem, frnire.i, si circuiiicisionein prwdico, quid adkuc peisecutionem yatior »' ? Illud dispensalioiiis 
erat ; Iioc porfeclionis. 

KC7'. TouTo T?j Tf,; OsoXoyia; Etxd^Etv b/io, 7:Xf,v C XXVI. lliiic exemjjlo diviiiilalis doctrina com- 
osovEX T(bv ^vavTi(ov. 'Ex£t [icv Ya,c £x Ttjjv •itpatps- parari potesl, nisi qiiod coiitraiio niodo res proce- 
astov fi [AETdOsTt?- kvTauOa5k 5ta Ttbv 7TpocrOr,x(bv fj dit. Illic eiiim cx subtraclioiic niiilalio fioLat : bic 
TsX£!(03t;. "E/Ei Y^P oiJTu;- e/.f^puo-crs cpav£p(b; f, aiiloni cx acccssione atqiie iiicreinenlo ad pcrfe- 
naXaii T?<v DaTlpa, Tiv Yih-j d,au5piT£pov. "Evavs- ctii)ncin vciitum csl. Sic enini sc res Iiabet : Vetiis 
pojjsv f) Katvf, Tbv ^'ibv.uT^iost^s Ttju nv£u,tAaTo;Tfiv Tcslameiituni Patrem aperle pricdioabat, Filiiim 6soTrjTa. 'E[ji7:oXtTSU£Tat vuv ti nv£U[j.a, aatjjiJTspav 
f,;jtTv Ttapi/ov Tf,v iauTou of,Xtoj:v. Ou Y^p f,v datf a- 
XI;, [j.f,7:(0 Tr,; tou IlaTpi; 0£OTr,To; o;jto)>OYT;0£i3r;;, 
tbv l'ibv 6x5f,).(o; xr,puTTSTOaf [Jir,5k tti^ Toij Yiou 
T^a^oa^sxOsijr,;, to nvsu[«.a zh dYiov, 'iv' £i'T:(o ti xa\ obscuriiis. Novum aiilein iioliis Filiiiin pcrspicue 
osleiidil, et Spiritiis divinilalcm suliobsciire quo- 
danimodo inilicavil. Nunc vero Sjiiritiis i|isc iiobis- 
ciini vcrsaliir, 573 sesoqiic nobis apcrtius decla- 
ral. Noqiie enini liiluin erat, Patris divinilatc iion- •coXtxTjpiTspov, s7ittpopTtjEaOaf (Jtf) xaOdT^Ep Tpo-.ff,, duin confessa, Filium aperte pr.Tilicari : nec, Filii 

■cf) u7:ip ouva;jtiv, ,Sapr,OivT£; (16), xal fiXtaxoj 9U)T't diviiiilale noniliiin adinissa, Spiritiim sancliim , 

oaOpoTspav sTi TTpoiCaXiyVT:; i.i7)Tf,v o'itv, xa'i £1? Ti vclnt gravioreni qnaindam, si ilu loqiii fas esl, 

xaTi 5uva;j.iv xiv5uv£ui(0Ttv Tatj Sl xaTJt [Jii,oo; sarcinani nobis ingeri : ne alioqni, vclut cibis iillra 

irpoiOfixat;, xal, (o; eT^te Aa6\5, dva*)aj£it, xa"i sx D vires gravali, ac solis radiis liebetcs ociilos adji- 

S6^Tfi eig oojav 7:poo5ot; xa\ 7:poxo7:ar;, to Tf,; Tpia- cioiites, iis quoqiie, quibus prsediti erainus, viribus " Hebr. xii,2G. " Act. xvi, Act. XXI, 2G. 18 el soqq.) ; soriiinliis, ciini, flirislo niorioiito, lov 
gratia! cossil {Malth. xxvii, 51); lertius iloiiiqiic oi 
postremiis in line iiiiindi liitiirus csi, de qiio Apo- 
sloliis (//c/)r. xii, '■2f<). 

(42) Mi)^s. Duo Kogg., |.tf,T£. 

(45) 'Erexa. Trcs Kegg., quatuor Colb. ct Or. I, " Gal. V, II. 

svsxsv 

(44) ro). Deest in tribiis Rgg. et Or. 1. 

(i.b) nefi-fjjveir. Coinli., 7:£p:T£,asiv. 

(4G) Dnpi^OirTe^. licescli., ,SapuvO£VT£?. 

(47) IJpccrea.lcr-TSQ. Or. 1 , Tc,oo6aX(5vT£;. In 
busdaiii, TTpoiSdXXovTs;. qiii ir.r. S. CRFr.Onil TllEOL^lGl m perklilan miir : nniii Uicilis poliiis arrossioiiilius, \rj'ji rfC}; ky.\i\i.'lir^{iS)zcitiXa[i.npo-i(iO'.i. Aii Tautr,-/, ei, nl Daviil ioiniiuii', asccnsionibiis "', aiqiie e 
clarilale iii clarilaleni pri)f;ressioiiil)iis cl incre- 
iiiciilis, Trinilalis hiiiieii splciuliilioiihiis illiicerol. 
01) lianc causani, iil opinor, ad discipiilos (|iioqiie 
sigillalini se conferl, ad oxcipieiiliiim viiklicel 
cai)luin moduluniqiie scsc iiupcrlicns ", .liiniruiii 
iii Evangolii priiicipio virliiles pcrficicns, pr.sl 
Ciirisli passioncin iiisnlll.iliis '*. posl ascensnm in 
igneis iingiiis apparcns ". Quiiieliam ab ipso Jcsu 
pa>,ialini deciaralur, iil ipse qiioqiic compcrics, si 
aniinuni diligenliiis adverleris. Ruqabo enim i'a- 
irem, inqiiil , el atitim raraclelum miilct vubis , 
Spirilum veritalis '■". Qiiae qiiidem vcrija co dixil, 
iie adversaviuf qnispiam Dei esse, aul qnasi de oifiai, TT]v ai-!av, xai xoT? (jLaOirjTai;; xaTot (i^pci; 
eztSrjiiEi, TT) TU)v SsxojjL^viijv 5'jva,a£i rapaiJiETpoO- 
piivov, kwapyri to'j E'JaYT-/.io'J, y.=-'di t!) ■kMoc, [>.£- 
■zx Tr]V avo6ov, -zk^ 6'j'ji.[>.zii S7:t-£).0'jv, lx9ucii'j[ji.£- 
vov, £v Y/wjciat; rcupiva'.; 'yaLvi^uLSvov. Ka\ u7:o Tt]- 
co'j (49) v.aT' OAiyov Ix^aivJTat (.'JO), Co^ ETmTf,- 
(Tit5 (.'jl) y-aX a'JTv; evTUYxaviov kr.it^EliazBpov 
'Eijiiizi\cM, ^Tjcit, ztr fla-ifa, xal S.l.lcr Ilard- 
x.hizof :ii}iyEi vj^ui; zd llyEviia rjjr a.lr\Osittq' 
l'va jJiT] dvTiOio; slvai oojri Tt;, xa\ 6; 07:6 aXXv].; ti- 
, vb? i^o'jn'.aq T.oi.zi;j')a.i tou? Xdyou;. ElTa, Jt&jfilrsi 
[jikv, tv oi TM crc'iiazl J.WV. th spojz >'icoj 7Tap;\?, t6 
.T^/(i;"£( T£Tf|pT;x£V EiTa, siiff^hj, xh oiY.i\o'j d5iw[Jia' 
slTa, ?'(^£i, r\ Tou nv£'jpiaTo; ^§ou(jsa. alia (inadam poteslale sennoiiem racere vidcrcliir. Posiea, mittct quidem, c*leruni in nomine meo ". Hic, omissa vocc, rogabo, vocem, miltet, reliniiil. Mnx, 

dal. Tiiin dciiii|iic, vcnicl '" : quo vcrho Sniiaiis polcsias indicaliir. : iii propriani auctonialcm osteii- XXVll. Vides illuiniiialiones paulatim iiobis :dliil- 
gentes, lheoiogia;que ordinem, qiicin nobis quoqne 
teiiere pra;slilcril, ul iicc rcpente atipic conrerliiii 
oniiiia in liiceiii ellcraiiius, ncc iii fiiiciu usipie oc- 
culteiiius. lllud enini iiicoiisiillum alquc ab arle 
alieinim fnerit, iioc impiiini : illud alienos oflcndere 
ac vuinerare qiieal, boe noslros a iiobis abaiienare. 
Enimvcro id, quod quibiisdam qnoquc aliis forlasse 
in mentcin veiiii, ego lanicii aniuii iiiei fetum csse 
exisiimo, superioribiis adjuiigaiii. Uabebat qiia-dam KZ'. 'OpS.i 9(j)Ti5(xou.; xSTi [J.£po; i^IJ^'"' eXXdjj:- TTovTa^, xai Taj'.v OeoXo- ■pa^, T,v xa'. r,p.a? Tr,psiv &lJ.;ivov, [JifjTS dOpfj(oj ExcpaivovTa.;, |Jif,T£ ei? teX.o? 
xp'J7:T0VTa?. Tb [XEV yip a-zyyo'/, to ok aOcOV (52)* 
xat T(l [jLiV TO'JC dXXoTpiou; 7TXf,£at ouvdjjievov, t6 8i 
dXXoTpnTjjai Tou.; f,[ji£Tipou;. "0 ol l'(jtjjs p.Jv liXOcV 
^^jOTi Ti7'tv (53) e7T'i vo'jv xa\ twv dXXtov, eytj ok xtjs 
e[ia'jTO'j (.54) otavoia; 'J7:oXa|j.Sdv(jj xap^rbv, 7:poa0f,- 
Goj Tot? stpT;[j.e'Joi;. 'Uv Ttva Tto DtoTr^pt, xa\ £t 7:oX- 
Xtov ev£7:i[ji7:XavTo [iaOri[xdTtijv, d [jlt] S'JvaaOa: TtiTS Salvalor, qusc a discipulis, licet alioiiui miilliplici C pit(iTaxOf,vai toT; [iaOriTats ^Xe-^sto, Si' d; et^nov dcctriiia iniplerentur, tuiic lamen poriari posse 
negabat, ob eas fortassc, quas attiili, caiisas, alqiie 
idcirco ea ipsis occiiltabal. Ac rursiis diccbat forc, 
ut ab advenienleSpirilu oiniiia edocerenlur". Ergo 
uniiin ex coriim numero esse censeo, ipsain Spirilns 
saiicii 574 1*'^'''^^'"'"' '" posteruni aperiius dccla- 
raiulaiii, tum vidclicet, cuin jam post Salvaloris in 
integruin rcslitutionem , matura ct pcrceplibilis 
esset ipsius cognilio, utpole cui ob tam insigiie nii- 
raciilum fides non jain abrogaretnr. Qiiid cnim iioc 
iiiajii.s, vei illepolliccri, vcl Spiriliis docere potuis- titjj? at-ta;, xa't Sti toOto 'napexaXu^rtTSTO. Ka\ Tcd- 
Xtv, 7:dvTa otSa/OfiaetrOat fl[Jta; U7:b tou nv£'J[xaTO? 
evoT);j.f,javT(;;. TouTtov (.'ij) £v £ivai vo[jit^(o, ■x.oX au- 
TTjv Toij nv£'J[iaT0? T7]v OsoTr^Ta Tpavou[jt£viriv et? 
uTT£pov (SG), tb; TTivtxauTa (bpi[jiou xa\ ytsipr^vr^^ 

fjOTl TUfX^^OlJ^I? ■Jrj; '(■•IKKjZOJZ, p.£Td TT;V TO-j ^(OTfj- 

po; drtoxaTdiTaatv, cjXcTt d7:taTou[).£vou {hl) T(p 
OauiJ.aTt. Ti Ydp dv toutou [j.£T.^ov, t; Exetvoj uTt- 
£j'/£TO, i; Tb nvE'j[jta eStSa^ev; et'7:£p Tt [jtdYa oreaOai 
ypT], xa\ 0£O'J [ji£YaXo7:p£~£ia; d^tov, Tb i~iT/yo''j- 
[J.EVOV, t; Tb 5iSaax6[j.evov. set? Si nioJo inagnum aliquid cxisiiiiuiiidum cst , Dciqiie inagiiiriceiilia digiiiim, qiiod promiitcbaiiir. vel aiipd (locebalur. 

XXVIIl. Ac de liis ita sciiti- , uiinamque senliam, et 
(piisipiis iiiilii aniiciisest, Cdlaiiiusqiie Dciiin ralreni, 
Deiim Filium, Deiim Spiritiim sancliim, Ires pro- ^ 
prielales, uiiam diviniialem, nec gloria, nec iio- 
noie, nec essemia. nec reguo divisani,iil quispiam, 
diviiio nnmine alTiatus, non ila pridem pliiloso|)iia- 

' Psal. Lxxxiii, G. " Luc. ix, 1. »'' Joan. xx,2i! 
»» Joaii. XVI, 7. " ibid. 8. " ibiil. 1-2; xiv. -M. KH'. "Exto [i^v oiJTto 7r£p\ tcjtojv, xa\ 'ixox]j.i., Y.a\ 
'6cz'.<; ?;[jto\ (ftXo;, CESetv Qebv Tbv IlaT^pa, ©ebv Tbv 
Yibv, 0£bv TO nv£U[j:a Tb ti-^tov, Tpet; iSiOTrjTa;, 
Oe^-JTrjTa [xiav, o6\i\, xai ■zv^i.r^, xa\o-J;jia, xa\ jjatjt- 
XEia [AY] [i.£ptJoij.£vr,v, (o; ti; Ttjjv pttxpio 7:,oiiT0Ev(.'>8) 
Oso-^optjjv £(yi"A036;fr,a£V t) [jtr] 'iSoi Juatfdpov dvaTA- 
»Acl.ii,5. »' Joan. XIV, 16, 17. " ibid. 26. (i8) 'Ex.laioj-Q. Ilcg. C.ypr., aa-yio; £--tXd;j.7:£tv. 
toinb., £xXd!j:7:£tv, vci, exXdixt^at. « S|ilcnilidioribus 
lucis su;e raOus coiiiscarcl. » 

(49) 'r.i(5 'lijfTov. Hcg. Cvpr. , u7:b XptaToiJ. 
Coisl. 2. ct scx Colb., U7:b rio'j. 

(50) 'Ex.:alrezai.. Sav., eiAtfaiveTai. 
(;")l ) EaiCTiiCEK:. Cou.b., £r:iaTf,CTi. 

(.")-2) '/■(' iih- x<ip &rs-/ycv, zb tk tiOecr. Hicc d«- 
siinl in Coisl. 1. 

(.Si) '0 ^i(rajf.y(/r7"/.?'?sj-»1^))r/(r/»-. TresRcgg., 
el Ur^ 1, "0 5" i'5oJ; [xkv V^i^ Tta\v r,XOev. (Hi) Tric ijinvToi''. \n noiiiiiillis, ttj; E^jtrj;. 
(.')5) Touzojr. Ilcg. Iiin, Toutov. 
(5()) Eii; vcrzFpcr. Heg. (ypriaii. , eI; toT.; iJiTE- 
pov. 

(57) nXicrzovjiirov. Kcg. a, d7:tcTop:£vr,v [f. pro 
d7:iaT0up:£vr,v]. 

(58) "i>c '"'C T&rjiixpo) sficcOsr. Tres Colb., oij 
Tt; T(J')V |j.txpbv E;j.7:(:oaO£v. JuMa Eliaiii, (Jregoiiiis 
Tliaiimatiirgiis liicdcsigiialiir, qiii in sua /l;ioc«/y;'.w 
liis vcrbis ulilur. 10-j ORATIO XXXI. — TIIKOLOGICA V. 100 

XovTot, w; -yni'.v •?! rp^rT), jJir.Ss So?av xii? exeTOev A liis csl. >"i-c liaifi:nim cxdiidilciii , vidc.il, ul 

Xa[ji-p<5-:T|To;, oj-t; oux oij-io; 'iyu, i^ cruij.9cp£tai TOij xatpot?, aXXot; 5XXo; Ytvijjtivor y.a''. -r.zpi ■zCyj 
[jt£Y[jT(ov aaOpto? Po'jXeu(5;a;vo?. Et [Jt-v yap ou ("J!!) 
Toojy.uvr^Tiv, t.io; i^l Osot 5ti xou pa-TtijjtKTo; ; 
e'. 6i T:poixuvTi-?iv, TOo? o'J i:--ov; st 6i asiTTfjv, 
TTio; o'J 0co^ ; "Ev fjpTr,Tai Toij k-j'Ji, f) xpuatj Tt^ (GO) 
iivTw; cf.pi. -/.xX ff(OTT]pto?. Ka\ -api [jtlv to'j IIvju- 
[jtaTo? ■fiiJttv, :?] avayivvriJi;' ■napi 5k tti; avayiv- 
VT]a£(o;, ■?! avazXajt;' T:api 6k ttis ava-)ai£io;, fj 
E-tyvtojt; Tr,c a^ta.; to'j ava-XajavTo;. K0'. TauTa ijtkv o'jv £t-ot ti; av ■zh aypayov uTto- 
Giucvoc (61)' 1^,5^1 Sk i^i^si aot xoA 6 t(ov [iapTuptwv 
Ja[i%;, £; uv, OTt xa't Xtav h(yp3.'^0i, T) tou nv£'jixa- 
To; 0£(iTTi; Ert^jt/OTia^Tat xoX^ [jti] Xtav axai.otc, [J.r,6t 
(iXXoTptot; Toij nv£u[ioxo?. SxozEt 6c o'JT(o;- rEvvi- 
Tat {G'i) XpttJT!);, TrpoTpixEf PaTtTiiS^ETat, piapTup^t' 
■nEtpiJETat, avay-t (('•5)' 6uva[i£t; J-tTsXEi, ciu|j.Tap- 
oijtapTEt' avipx-^^at, 6ia5ix£Tai. Tt ■[■ip oO 6'JvaTat 
T(ov [jt£YaX(ov, xa't tov &i6^ ; t! 6al 0'j TxpuGa-rrjpfJz- 
Tat (Lv 0e&;, tcXtjv ayEvvT]ata<; xa\ ysvvTitiEcijc ; "EoEt 
vip Ti; i5toTr,Ta; p.£tvat OaTpl xa\ Tt(o, tva [xt] 
ffuyx^^''; fl irapi ttj 0Ei5Tr,Tt, ty] xa\ TaXXa EicTa^tv 
aycJTTi xat £'Jxo7[itav (6i). '£-'(0 [jtkv tfptTTto Tiv 
ttXo'jtov ^vvo(i)V Ttov xXf,3£(ov, xa\ xaO' 6t(ov 6vo,u.a- 

T(OV ivattrXUVTOUItV oi TtO IIv£'J[JtaTl aVTtT:tTCT0VT£;. 

nv£'j[jta f>Eoij XiYETai, nv£u[jta XptffTou, voiJs Xpt- 
aTO'iJ, nv£'j[jia Kupiou, auT^ K'Jpto;, nv£ij[xa utoOs- 
a!a;,oXr|0£!ac, eXeuOepio;- nv£iJ[Jtaaotpt'a;, t;uv£c;Eto?, 
SouXt];, iix'Jo;, YvdiTECo;, EuaE^Eta;, (fo6ou 0eo'j- xal 
Yip Tioir^TixJjv TO'JTtov i-avTojv, TiavTa ttj o'j<jia 
TXr,poiJv, TTavTa auvixov, TrXTiptoTtxiv x6T[iou xaTi 
Tr,v 0'jaiav (05), axt'J,OTiTov x6a[jt(o xoTa Tr]V 5'Jva[jtiv, 
iYoOov, EuOki;, •fjYs^Jtovtxbv, tfuaEtou OdsEt oYtoJiijtE- 

VOV, [i£TpO'iJV, 0'j [lETpOU[JtEVOV, [jt£TEXl5,a£V0V, 0'J [JlET- 

iyov, T:Xrjpo'jv, o'J TTXT]po'j[jt£Vov, auvdxov, o'J auvEx^- 
[jtEvov, xXT]povo[jto'J[ji£Vov, 5o^a J6[jiEvov, auvap'.0;jto'j- 
(jiEVov, £7:aT:£iXo'J[Jt£vov, 6axTuXo; 0£o'iJ,T:'jp (b;0E6;, 
£.i; E[jt'.fa-tv, oI,aat. Toij 6,aoouatou- nv£'iJ[jLa to TOfri- 
aav, T^avaxTtfov 6ti §«-::: iaptaToc, 6t' ivaaTaaEOj. 
nvE'J,aa t6 •|-tv(Ji)3xov ixTtavTa, to 5t6aaxov, to 7:v£( cuni Soripim-a lotniai' ", iicc nnlt^slis splciKio- 
ris glori.iin, fiiiisqiiis aliltM' scnlil, :iiil tciiipori ob- 
sciiiiiuir, iiliamaliaiiuiiit! suiriiiilc rorinani assiinicns, 
pnliilunuiue ilc maximis ri'l)us coiisiliuin capiens. 
Si enini Sjiirilus adoraiuliis iion esl, (luoiiioilo iiic 
ilciiui pcr lijptisnuiiii" cllciil? Si aiilciii Juloraii- 
iliis, aniion coleniliis ct vcnerainliis? Si pono ve- 
ncranilus, annon Dens? Uiinni uni colucici, ac verc 
aiirca qnxilam ct salnlaris esl Iiaic caiena. Ei qui- 
(Icni a Spirilii rcgoncr.iliunnin lialicnins, a ic;!«iic- 
lalioiie iiislauralioiieui, al) iiistaiiialioiic c();;iiilio- 
iicin (ligiiilalis illius, a qiio iiistaurali suinus. 

XXIX. llcc quitloin siiul, qu;c ab co allorri 
queaiit, ([ui s|iirilus (liviniialoin nullo Scriplune 
^ loco nili conccsseril. .)ain \ero libi auclorilaiiun 
exaincn pioililiii, cx qiiiljus Scriplur;c lesiiiiWMi* 
atlmoiluiii coiilirmalam csse Spiritus (livinilaloiu 
ostciulelur, iis quiilein cerlc, qiii noii niinis .yo- 
liili ol oblusi fucrini, atque a Spirilu aversi. Sic 
aiilcm cxpciuli; : Nascitur Cbrislns" : pr;ccur(it 
Spirilii.^''. n;iplizatur illo '^'■' : bic lesliinoniuni af- 
forl''*. Tcntaliir illc'^' : Iiic abducit'^». iMiracnla eilit 
ille":hic coniilatur"'. Asccnilil iile": Iiic siicee- 
ilil'*. Quitl eniin ailco magniiiii cl (liviiiuin csl,, 
qiioil non ipsc possit ? Quod lain iliv'iiiini iionicn 
esl, quo non, exccpto Ingcniii ct Geiiili noniine, 
appolletur? Patris eiiiin ct Filii proprietales inco- 
luiiies alque inlcgras ipsis m.-^nere coiivoiiiebat, ne 
alioqni apiiil tlivinilalcui, ([ikc 575 alia quoque iu 
ortliuein ct coiiciiiiiit;ilem aililiixil, coiifiisio exsi- 
ilercl. Eipii.loni ipse ail laiilam noiniiiiim co|iia;»i, 
advcrsus qii.un froiitem perfricant, qiii Spirilui ail- 
veisaulur, lotiis coiiorrcsco. Spiritns Dei" dicitnr, 
Spiriius Cliristi,mens Cliristi'\ Spiritus Doinini'», 
ac Dominiis i|ise"'', Spirilus adoplioiiis", vcri- 
lalis", libcrtalis" ; Spirilus sapieiitix, prudeiili;p, 
consilii, fortilntlinis, scicutiae , pielalis , tiiuoris 
Dei"", ulpotc horum omiiium cfliciens, oinnia cs- 
senlia sua implons, ouinia coutinens, muiidum 
quantum ad essenli;im iniplens, inlerim ipse m.ijor 
quam ul mnndiis vim illiiis et poteuiiam capore " Job XI, 17. »' Maith. xwiii, 19. " Luc. ii, 7. «'Luc. i,3.o. i^» Liic. ni, 21 
Luc. IV, 1. «»ibid. IS. '^' .Mallb. xi;, '-22. '» ibid. 28. " Act. i, 0. '- Aol. ii, 4 D possit": boiius*^ reclus, principalis", natiira iioii 

<"" ibid. 25- 
I Cor, II, M. '■• Itioii. viii, 9 sqq.; II Cor. lil, IS. 
XIV, 17; XV, 20; xvi, lo. '■' II Cor. iii, 17. 
L, 10, 12. 

(.'i9) Ov. Or. 1, o'>~£. 

(60) Xpticrr} rii;. Ucg. bm, xp'J'tTt;. 

(61) 'Y.iodiiisi-oi^. Uog. a, u-oTtOsijtEvo;. 

(62) rK»-)-(:ir«(. < Gcneraliir, conoipitnr. i Nani le- 
gitiir, Luc. 1, 55. i Spiritus s.uiclus su|ierveiiiot in 
10, ) etc. 

(05) '.U-dyei. Par., ovta^Et, : sanctificat. i 
(Oi) EvncCjifai-. Sio trcs Kogg., Coivl. I, Orat. 
1,010. Iii ed., ixo-ijttav. Sio logii lliliiiis, enei lit : 
< QiKC alia quni|iie, ali|iic ;ulei) ciiiifusioiiom i|)sam, 
in ordiiioiii adduoit. conrusii) exsislerct. > 

(1).")) lHi)fA'j-i)cvr xcrrjicv KUra r'i\i' cvciav. 
Solioi. : "Opa [JiT] EvaXXa^Ei t6 (,t-.'vi xaTa 6'jva[itv 
xal o'Jatav. K.a't yip 6 BaatXsto; cv xto 0' tiov TTpb; Sap. 1, 7. ■"' Tlireii. iv, 20. ^" Koin. viii, la. ^ J»ai sa. XI, 2 sqq. ' s;ip. 1, 7-10. »" Psal. cxLii, 10. " Psal. 'Aia^tX^xtov ::£,o't to'j nv£'J[^.aTo; oijTto ^Tiaiv IlaVTa 
[Jikv -ttXtipo^jv tt] 6uva[jt£!, [jt6voi; 5c ov [i.eO£xt'j; Toii; 
ii?tot;. Ka\ 6 aYtoc 'AOaviTto; Ta6E o^JTat; Xiqim 
X£-.-Ef 'ExT?;; [tEv EaTt T0'J TTavTi; xst" o'Jatav, £v -a- 
at 6s ESTt Tai; lauToiJ 6uva,ij.£af i Viilo iie iiiiiiiiit;i- 
lis viKibus sori|)liim sit, qiianliiin ad iiolejiti;iiii ot 
e^sciiiiiiiii. liioniiii liasiliusoap. 9 ad Aiiipbiliioliiiiiii. 
do S|iiritii siiiiclo sic ;iil : Oiiinia virliilo iniplons ;ic 
pnlonlia, sed ab iis soliim, (|iii di;;iii suiit, jK^roiiu 
polisl. Sancius eliain Ailiaii.isiiis iisdoin verbis lo- 
qiiiliir : Exlrji liauc roniin iiiiivorsilatem csl, si 
csseiiiiaii) s|ieclcs; inomnibus aulem esl, siia ipsius 
potcslalc. t 1G7 

graiia sanciificans" S. r.REGOnil TilEOLOGI 103 

noii saiielificaliis , infiiKiis, A S^^ou 6^5-£' >«3l\ oiov, &5r,Youv, ),a>.ouv, imstiXXov, iinn iliineii-iis, impcrliciis, non parliccps, iniplcns, 
non iinplclns, conlinens, non conientiis, li:crcilllalc 
accepliis'", Rlorificaiiis, Palri ci Filio connnmera- 
Uis'", minacilcr ileimiiliauis, Dei iligiliis'", ignis ** 
laiuiuam Peiis, ad oslciiilLMiJiim, iit opiiior, qnod 
cjnsilem csscnliac sil : Spiritiis qui contliilil, qni per 
bapiisinuni ci rcsnrreclioncin denuo crcat *' : Spi- 
ritns oniiiia cognoscens"', doeens, ubi vnlt ei qiiaii- 
liiin vnlt spiraiis ", (liicauim pisebcns '-, loipiens "^ 
niitlciis '■', scgrcgans " : Spiritiis qui ad iram iiici- 
lalur, qui leniatnr '", qui rcvelai, qui lucein ac vi- 
tamafTert; inio qui ipsamet Uix et viia cst:qui 
leinpla cllicit, deificat, perficit ila ut, cl liaplismum 
anlevcrlal, ct post baplisnuim reqniralur : qni oin- 
iiia cllicil, qiixciiiH|iie Deus ipsc, qni in igncis liu- 
giiis diviililiir ", qiii doiia dislribiiil, qui apostolos, 
pnqilietiis, cvaiigelistas, paslores et doclorcs facit : icpop:sov, ■napo5uv6;ji£vov, TstpaJo^UiVOV, aTcoxa/.u-ti- 
x'jv, (fwxtSTixiv, ftjjTtjciv (iaXXov ol, auxovwi; Jtal 
«(or;, vaoTiotoOv, 9£0-otouv, TcXstouv ioGzz y.xX T;po- 
).a,a6aV3tvT() ^a~i3[j.a, JTrt;r,ToTcjOat (G6) |;.£Ta xh 
pa-Ttjfjta- evspyouv o-af^zb;, [i.tpi.^6}xz\ov hj yAWo- 
ca:.; ■nupivaic, otatpouv yap'.(!}j.aL-ca., toiouv 47:octo- 
Xou.;, TTpo-.f-fjTa?, i\i3i\"{£.'k\s-:3.i;, T.o<.[xhja(;, xa\ otoa- 
GzaXouj, vospbv, TMl\>[xzpl;, aa-fk?, Tpav^jv, dp.(5),uv- 
Tov, (iy.(I)).uTov (o:::p (G7) tjovSuvaTat, zh (G8) cocfOj- 
TaTOv za't i:o),UTpo-ov Tat; £v:pYiiat;, xa\ !ja'.fr,vt- 
'aTtxbv T:avTt))V, xa^TpavwTtxbv, xa\auTc5ouTtov{G9). 
xat (JtvaXXoiwTov). TiavTOOuva;jtov, T:avTE7:t'(Jxo7:ov, 6ti 
•iiavTiijv xwpcuv T:v2u,aaTiov, vocptJJv, xaOapwv, ),s- 
TTTOTaTtjjv (aYi';),!x;T)v, oTixat, ouva(j.:tov), io3Ti£p xa\ 
" TTpo'f r,Ttx(ov xa\ d-ojTo),tx(I)v, xaTd TauTfjv(70), xa\ 
oux iv Tot? auTot; -6ttoi.(; (aXXcov 6c dX),a/ou vJVc[j.rj- 
[Jtivtov), 0) orjXouTat zb dTrsptYpazTov. 
Spiriliis iiilclligens, miiltiplcx, aperliis, clariis, inconlaininauis, inininicqiic iiiipcdilus '" (qnodidcm 
valct ac si dicercm, sapieiilissinuis, agcinliqiic faciilt.ite vaiius ac nuiitiplcx, omiiia (xpliiaiis ac de- 
clarans, arbilrii liberlale [irxditiis, cl iiiiniutabili^), onuiipctens, oniiiia lns-tians, pcr oiiinfs spiiitus pe- 
netrans ", inlclligcnles , pnros , lenuissiiiios (boc cst, pcr angclicas, nt- (ipinor, virliilcs), qiiemadmo- 
diiin ct pcr propbilicos et apostolicos, eodcin leniporis momenlo, nee tamen in iisilcm locis { alii 
eniin eornm alilii fiisi ac sparsi eranl), qnoil quiiloin pcrspitue oslendii, ciiin nullius loci circuni- 
scripli'jne cocrceri. 

576 ^^^- Q"' '''''C (licunt, ac aoccnl, aiqiic A'. 0! TauTa Xeyovte; xaV StoaijXOVTE?, xa"i Tpoi 

insiipcr raracleluin alium ', velul alinm Dcuin, iio- y- (^') SXXov napdxXriTov , oTov dXXov (■hh'i, ovo(j.d- 
niinanl, qni bl.ispbeiniam solam Edversiis cuin pro- Civte?, oi tt^v si? auTov (72) pXaa-.fr, pttav (Jtovriv tlo6- 
laiain incx|)iabilem ^ esse sciunt, qui denique Ana- C -r; djuYXtop''l'°''' ^^ "^^^^^ 'Avaviav xa\ ttiv SaTTCfctpav 
niae et Sapbir.T, poslquam Spiritni saiiclo menlili outo) cpo6£ptti? aTT)XtT£uaavTE;, It.ziSt] ^ij^EuaavTO xb 

nv£U[j.a tJi StYtov, tb; &zhv tijuaajjievou?, oux avOpti;- 
t:ov ouTOt Tt aot ooxouat, T:iiTspov 0e?jV tJ) nv£u;j:a 
xripuaastv (75), i) dXXo Tt; 'i)? Xiav ovtoj? Ttaxu? Tt; 
eT, xa\ T:(3p[i(o Tou IIvsu[j.aTO?, etTouTo dTTOpsi;, xa\ 
OiT) Tou Stod^ovTO? (7.i). At [xlv ouv xXf,3£[;, Toaaij- 
Tat, xa\ ouTWj 'i[i:ii'jym. Tt Y^p Sii aot Ti; z-aX 
t^Tjv (7.'i) pr|[j.aTtijV[j,apTu.ota? T:apaT:GEaOai ;"Oaa 5i 
xdvTauOa XiY^Tat TaT:£iv(yTepov 'zh SiSoaOat, -h dT:o- 
aTiXXiaOat, zh (Jispt^EaOat, ih xdpta[j.a, xh 6t'jpr,p.a, 
zh e[;i-fu3ri[Jia, f[ £T:aYY'Xt'a, :?) UTrspivTEU^tj, etTs 
Tt dXXo TotouTov, tva [jt^ xaO' ^xaaTov {7G) lixo), btzX 
T'(;v T:ptoTT)v aiTtav dvEVEXTzov, tva t6 i^ ou SEtxOfi, 
xa\ [J.Y] Tp£t; dpxa\ [j:£;jt£pta[jLivat T:oXuOito; T:apao5- essent perimle ac Deo , non Iioniiiii , mciuiti 
cssciit', tam borribilem infamia: notam inusserunl ; 
quid laiiilcm libi vidciiliir, Spirilumne Deum pra;- 
dicare, an alind qnid? Quam crassics iiigcnii, alqiic 
a Spiiiiu procnl rcicoii, si de bac re diibiias, ac 
doclore opiis Iiabes! Ac tot iinminibiis, lamvivis, 
et cjpresbis, in Scripinra Spiriius appcllaiiir. Qiiid 
pnini testimonia ip^a libi ad verbniii produrere at- 
linet? Qu;ccunqiie .'inicm bic quoqiic bumilius di- 
cnninr, velul quod detur \ niitiatur », distribuatur % 
cbarisma etiain ', duiiiim ^ , insnflbilio ', pollicita- 
lio ">, inleicessio ", ac si quid aliiid bujiismodi, ne 
singiila commemorem, ail piimain causain referri 
dcbciit, nt, ex qno sit," osiendaliir, ac iion tria 
nrincipia divisa, pioindeqiie plurcs dii aJmittanlur. D xOtoaiv (77). "laovYdp zk dai6£tav. xa\ la6E).Xt(jj; 

"■'lln'!! viii M sqi|. «' Epbes. 1, 13, 14. «SMallli. wviii, 10. "Luc. xi,20. "» Act. ii, 3. "-hun. 
111 'i "" 1 Ctir 11 10-12. »' .liiaii. iii, 8 "' l'bal. c\lii, lO. »' Aci. x, 19. ''* Act. xiii, 4. »» iliiil. 
9 ' '»« Ad XVI G 7 " Act. 11, 5. " Sap. vii, 22. " 1 Cor. ii. 10. ' Joaii. \iv, 10. « Mailli. 

■-' " • - . .. . .. , 'I Coi. xii,50. 'Act. II, 38. 

1 aliiipie pbues. £i; 
a et Coisl. 1, xr,puT- XII, 31. 'Acl. v, ,) sqq. 
•Ji..m. XX, 12. •» Gal * Lnc. XT, 
III, 11. ' 13. ' Joaii. XV!, 7. ° llcbr. ii 
Uiiin. viii, 2G. ^66) 'E:tiCn^syeOai. Sic Regg. et Colb. iiliircs, 
Coisl. 1. Or. I, clr. In ed., £T:t:r,T£tTat 

(G7I "O.-TPp. Sic pliires Kcgg., dno tuisl., 1 ar.. Coinb., cic. lii ed., ('oT::p. 

<(i8) Td. Diio Ki-gg., '<:>. , . 

m) AvTf:^.ov(ricr. < Libcr, » vcl etiam, < cnjns 
vobuilali nibil rcsistil. > 

(70) Tavror. Or. 1, touto. In noniiullis, Tau- 

16. 

(71) TTpcc r«- 

iTt lU _{72) 


Ei<: ciuzi^r. 


Coisl. 


o.\j-o. 


(73) 


Kripvffcstr. 


ncg. 


Touat. l\cg. a. T:p>i? ETt. Coisl. 1, -^pk (71) AiSdfiorTor. Ueg. Cypr., otxdJovTo;, < qnasi 
qui cjns jiiris caiisam disicplel. » 

(7.';) Ti'ir ertl zoxr. Ucg. Cypr., Ta; £x Ttov. 

(7G) il/ij xuO'' 'iKucTvr. Comb., [Jrj Td xaO' 
'ixaaTov. 

(77) napaSf.yOCi(Tir. Rcg. Cypr., T:apaostxOtrf 
atv. 1(19 OI^ATIO XXXI. - cuva}ai, v.3>. 'Apsiavwj Siaixriua!, x!> [jl^v tiT) Trpoj- 
(ij:T(|), TO 6i (78) Tsi; (fjjiSiv. 

AA'. 'fl; sYwyc raUi S'.aTx:'}a[iivo; -p^; ^iiau- 
Tbv (79) Tfi (fiXoTTpaYlJi-ojuvTi Tou voO, xal ravTa/<- 
03V t6v Xoyov EiiOOva;, xal st;twv ccxiva Tivi toj 
T030'JT0'j 7:paY,u.aTOC, ojx E3)(0v wtivi xpr] Tttiv xi- 
Tto (80) TTjv 0;:av c^ujlv TapaCa),£iv. Kiv yip |jiixpa 
Tij 6;jio!o)3t; EupcOii, tfz\iyii \).z -h ~Xiov, (itoEV xi- 
Tto(Sl) ^£Ti ToO u7:o5c!Y|jiaTo?. 'OyOaAiJi.(Jv Tiva, xal 
7rr^y7]v, xa\ TioTafJiiv £VEV(3T,Ta, xa"i yip xal <5i),Xo'. (82), 
[iT] T(jj jiiv 6 IlaTT^p, T^T) oi; (i ^'i?i?, tio ol (83) t^j 
nv;'j!jia Ti j.Ytov avaXoy(j); s/r] (8't). TauTa yip outz 
j^p^iw;) 5ii<iTr,x;v, outs iXXT)Xti)V o-Jp;5r,XTai tt] (Juv- 
EXs!?' xav Soxil (8.i) ttoj^ Tpti'iv loi^iTTiit Td(ji.vsaOa'.. 
'.VaX' £5st3a, 7:p(LT0v (ji^v (5ucnv ttvi Os^jttjto; Ttapa- 
oi^^isOa'. aTiitv oOx r/ouiav SiUTSpov 6k [j.t] t6 bi 
Tco iptO(i(p 6ti TT,; eixaita; TauTT,; EitjiyriTat. "O9- 
OaX(jib; (86) yip, xal titiyt], xa^t 7:oTa[Jio; 'tv JciTtv 
ip;0(Ji(o, ota^fipoj; ux^if^''^'?'^'''''- AD'. niXtv^SIJT^p.tov^^S) £VjOu;jif,OT,v,xa't ixttva, 
xal cfco;. 'AXXi xivTauOa 6405, jiptoTov (jtkv, (j.t] 3uv- 
Osjt; Tt? e-tvoT[Tai ttj? iJjuvOctou tfujEoj;, toj-Ep 

fjXtOU Xal Ttjjv £V •flXtt;J' OEUTSpOV 6i, (JIT] T&vIlaTipa 

(XiV ou3ttono(j.£v, TaXXa o^ p.T] •jT:03Tf,30j(t£v, a),Xi 
0'jviiJ.£t; 0£ou 7rotf)jto,U£V £vu::ap-/oiJc;a;, ou)( 'j^- 
EJTtoffa;. 0'JT£ ya.p axzlq, oOt£ 9(0?, aXXo? riXto^, 
oXX' f,Xtaxa£ TtvE^iTTiij^jiotat, xal 7ioi(JtT|T£? ouTttoost?. 
Ka"t a[j.a xh £lvai, xa\ t6 (it] Elvat, toj QzCj (89) 6(jj 
(jt£v EV TO'jTOt;, ojov £x TO'j u::o5£ty(ji(XTo;, xa't 
T(Jov £tpT,[jt£vtov (90) aTo::(i)T£pov. "Hxouia 5£ tivo; 
xa\ ToiouTov CiTOYpicp^^^^Toj Xoyov Map(JLapuYf|V Ttva 
f,Xtaxr,v zoi/M '::po3aTTpa-Tou3av, xa't TEptTpi^AOu- 
3av £5 uSiTcov xtvf,3£toj, f,v f, ixT\.; uTOXa€o'jaa oti 
Tou b/ (jtijo) dLipni, s.'.zix GyzOslGa. (91) Tto ivTtTU- 
T:t;j (92), ■reaXpL?); ivivsTO xa\ (93) iiapioo^o;. "At- 
T£t (94) yip ■rroXXat; xa\ TOXvat; Tai; xtvf;3£3LV, 
ou/ ev ou3a (jLaXXov, i^ uoXXi, ouok 7:oXXi (taXXov, 

7] £V, Tto Ti/£t TT,; 3UVii5oU xal TTjC StaSTaaEto;, Tji^LV 

8iJ/£t xpaTT,Of,vat, 6ta5t6pi3xou3a. 
inagis iinuiii sil. r|iiatn niulla, iiec nirsus magis 
sim, ei (lissocialur, ul priiis quam oculis lenealnr, 
AP. 'A).X' o'J5£ TOUTO (9.'j) Oi30at SuvaT?(V £,ao\, 
6t' £v ,ul"£v, oTt TT]v (JicV Ti XLvf,3av (9G) xa'i :;ivu of,- ,r,-C TliLOLOClCA V. 170 

A l'aris ciiiin inijiiclalis c>l, vcl Sabdlii iiiorc pcrMi- 
iias c(>iiiit^clcrc,vcl.\iii iiislar li.Tliiras Jisliii;;iicic ae 
soparaie. 

XXXI. Eniinvcro ctim mciUij cmiosiialc iniiliiim 
iliU(|Uc iiiccum coiisidcrassciii, alt|uu oialiiniem un- 
(lccunqiic C!i|>loiassciii, ici iaiil;c imagiiicai (]uaiii- 
ilaiii c.xquirciis, ciii Uiiiilcm rcniin inrciariiin tliviiia 
illa iialnra coiiiiiaiaiula sil, rcpcrirc noii [Hiini. 
Qnamvis ciiiin cxit^iiaiii aliiiiiain siinilitiiiliiicni in- 
vcncrim, iiiajor lainen nie (lais fiigil, liiiiiiii|uc ine 
ciim nieo cxcmplo relin.viil. Ociiliim quciiKlam, ct 
roiilciii, cL fliivinm niilii pniposiii, ipicniadinodiiin 
alii quoiiue, ut vidcrcm, inim Palir ciiii: ociilo, Fi- 
liiis cum roiilc, Spiritus cum fluvio iiroporlioiiequa- 
dain conveiiiret. ll;ec enim, iiec lenipore ilisiiii- 

" guuiitur, nec ob coiitinuitatcm a se invicem abruin- 
puiiliir : ac triliiis iiisii|icr propiiccililms (|iiodam- 
iiiodo scindi videntur. S(,'d siiljiit iiic tinior, priiiiiim 
iic fluxio (|i'.;cdam diviiiilatis slabililalis cxpcrs ad- 
iiiitlatur. Deiiidc ne per liaiic simililiidiiuin iinum 
iiuiiiero iiitrodiicaiiir. Oculus cnim, ct foiis, cl llii. 
viiis iinuiii siint iiuniero, varie cfluriiiata. 

XXXII. Solcni rursus, et radinni, et luccm 577 
cogitavi. Vcrum liic quoque mcluendum est; pri- 
mum, iie incomposila: natur.T} composiiio qiia;Jain 
cxcngitctur, queinadmodum solis, ct eoriiin, qu.t; 
snli insuiit; deiiide, iie P.itii quidciii esseiiliam lr> 
biiaiiius, leliquos aiitein siibiisterc negcmus, sed 
faculiates quasdam Dei consiituamus, quai ipsi qui- 
dciii iiisiiit, non aiitem per se siib;.istant. Neq-JC 
ciiiin radiiis, aiil liix, alii soles siint, scd solis velut 
livi qiiidam, ei substaiilialcs qiinlilatcs. Acpr;Blcr- 
ca , ne siiiiul, et csse, el noii esse, Deo in liis dc- 
.iiiis (quanlum ex lioc exeniplo colligi polesl), id 
qnod supcrioribusctiam absurdiiisfuerit. Quin ctiain 
aliqiicm aiidivi liiijusniodi similitudiiiem adiiinbraii- 
tciii. Fingebai splendoreni quenulain solarcra pa- 
rieii airulgenlcni, atque ex aquarum niotu tremi- 
scentem, quem, cuni radius per iiitermedium aeiem 
susceperit, postea solido acreniieiitecorpore repres- 
sus, miraliilis qu:edam subsnltalio exsistit. Mullis 
eiiiiii crebrisque agitaiioiiibiis subsilit, ita ut non 

niulta, quaiii uiiuin; ac lanta celeritale coit vicis- 
fuga se proripiat. 

D XXXIII. Sfd nebocqtiiilcni ipse constiliieic pos- 
sum: primum qiioniam, quid s|ilendori illi motum (78) Td ftf... zd Si. Trcs Colb., t(o (tkv... t^Tj 
6i. 

(79) Tlp6qijiavz6r. Decst iii Reg. a. 

18O) -XpJi rtor ;<ijri<j. Sic ires Kegg. et tres Colb. 
!ii cd. dcest t(ov. 

(81) <l>euxei fis rfi n.U.or, dpii" xdzio. Plerique 
codd., cf£'JY£L xh rSkv.m ai:fi'j [it xiTto. 

(82) Kal ii.l.loi. Deest xat iii Or. I. 

(83) ToiSi. Duo R.gi,'.cl C.iisl. 1, ttj 5i 

(84) "£x;(. Hegg. a, b, e/el. 

(So) Kdr Sc)cEi. Reg. a, xav ooy.fi. Trcs Colb., 
Bas., Bill. ct Leiiveiik., 7.a"t ooy.ti. 

(80) 'O^0a.l{it'(;. < lloc loi-o, 1 iiKiiiit P.ill. ex 
F.lia, « sigiiilicii priiKi|)iiiiii fijutis, e (|iki, Kiiiquam 
ab oculoliix, promaiiale terra proriiimiciib. » 

Patroi.. Gr, XXXVl. (87) lluMi'. Tres Regg. et Coini). t] ::iXtv. 

(88) "HJior. Sic coild.Priivc iu cd., f^Xto;. 

(89) Tii> &EM. Duo Coisl. addiiul, (jt^jvt;), et Reg. 

a, (Jlivt;) Tto IlaTpf. 

(90) Eifrjiiirwr. Duo Coisl., T:po:ipT,[jLivtov 

(91) XyeUElc-a. Eli.is, /£0£i3a, « dilinsa. > 

(92) 'Arr(r(;.T(,). Coisl. 1, ivTtTOL/i;), j parieic. 1 

(93) 'Eysrezo xai. Comb., £Yiv£T(j Tti;. Sic etiaiu 
legilliill. 

(9-1) "Azrei. Sic duo Coisl., Par., Comb.; eic. In 
ed.,arT£t. 

(93) Tovzo. Tres Colb., to'Jt(;j, 

(96) Td niriicar. « Qiii Imiic spleudorera nioveat 
(ncinpe venlus), nolum est. t 171 aOerat, aiiinodum pcrspiciiiim cst : at Dco niliil aii- a 
iii|!iius csl, quoci ipsi motum dederit. Ipse (luippe 
Diiinium caiisa esl, iiec aiitiquiorcm causam liabct. 
nciiuic qund iiic earumdcm rcniiii suspicio occur- 
lil, iiiuiiriini composiliiinis, dilTiisionis, iucerlivque 
cl iiislaliilis natura', quaruni nihil dc divinitate co- 
giiaiidiim cst. Iii siinima iiiliil est iii quo nicns nica 
};radum liijerc qiieat, duiii, quod imaginor, iii cxcni- 
idis coiisidcro ; ni forie quispiam ea aiiimi Kquitaie 
sil, utcum uiiuiii aliquid c.\ proposila imagiiie ac- 
ceperit, rcliqua projiciat. Poslremo itaque lioc milii 
consultissimHuivisuiii cst, ut, iuissis faciis imagini- 
Jjus illis, alqne umbris, ut fallaciLius, piiirimunique 
a VL'ril;ue reiiiolis, piaiii ipsc cogitalioncni, lidemque 
nioid^icius relincani, alqucin paucis verbisinsisiens, 
uuccque Spiriiu sancto uiens, quemque liic splen- B 
(lorcui acccpi, liiinc ad e.xtrcinum usque, lauquam 
fuluiii socium ei congerionem cusloiliens, aeviim lioc 
trajiciam, aliosquc pio viribus adducam, ut Patrem, 
ct Filium, et Spiriuim sanclum adoreiil, nnani divi- 
nitalem ac polentiam ; quoniam ipsi oniuis gloria, 
!;oiior, iuipcrium in SMcula sseciilorum. Aineii. 

(07) Kcirurcr. Sic codd. Mendose in ed., xoivto- 
viov. 

(98) Aiaziiirorza. Deest in iribus Colb. S. CnFXURlI THEOLOGI 172 

/.OV • 6soO CZ oiofV TrpcSSutJpOV, iv" I) TI T^ ToiJTOV 

xzxiviqxo; • auTbj [jikv ■yip ndvxojv ai-:(a , oiTiav 6k 
7:p:36'jTlpav cJx £X^i. AsuTspov 51, oti xivTaiJOa 
Twv aJTwv iJ--ovoia, ctuvOejsco; , •/'j~E(o^, OTTdT0'j 
xa\ oj Ta-;!a^ '.fussto;, uiv oiiovt evvoTiTeov T:ip\ 
0£ot*;to;. Ka\ 6).to; oOSIv ks-v/ 5 [loi ttjv Siavotav 
l'j-riiiv tT:\ Twv u-oo£iYijiaTiov Oswpoij^ni t^ tfavTa- 
Co;J.£vov • itXtiv si' Ttj hj Tt ).a6wv ttj.; ^ly.iwo^, u-' 
s.\jy\iMiJ.OTJ'/T^;, Ta ).oi-3t p;'.}/£i£v. Ti\oq ovv 'iooll [AOt 
xpiTt^Tov civat, TJt; [Jikv Et-zciva? x:tipzv/ iasat, xa\ 
(j/tti;, ('j; liTraTTjXa?, xa'i tt;; a).r,Os(a? TTXcIaTov aito- 
fi:o'Jia.;, auTbv Si ttj; e'j(i:6:aTipac ivvofo; ^/'^P'-'" 
vov, It: oXiYtjiv pr,|jiaTt'jv l3Ta[Ji£vov, i5Sir)Y(o tw Ilviij- 
[10.-1 -/p^oijisvov, -iiv IvTcuOsv aXXaiJf.J/tv eSiJoMv, Tau- 
Tr,v £i; tiXog 5ia'f uXaiTovTO , to; •^vT]<jiav xotvoj- 
vov (97) xa"i iiuv(5[it).ov, t?/v oiijova toutov Sto™- 
p:'J:ciOat StaTeixvovTa (9S), xa\ tou; fiX),ou? ■::c(Oetv 
Et; 6'JvaiJttv, TrpoTxuvsiv IlaTcpa, xa"t Vlov , y.a\ 
nv:u,ua oyiov, ttjv (Jiiav Oc(5Tr,Td te xat S'Jva[j.tv (99)* 
oTt a'jTtp xaia S(5ca, Tt[j.r;, xpdTO.;, et.; tou; altova.; 
Ttijv aiiovtov. "Aar.v. (99) Kal Cvrcipir. Picg. a, xa't PanXstav, xo\ 
oJva[j.iv, < cl regniiiii, cl |ioiciiliaiii. i 578JVI0NITUM IN ORATIONEM XXXII. I. Tlieologiois orationibiis cgresiaui, « Da nioiifralione in Ji.spulalioiiiljus servanda, » 
.suljjungimus oralionom. HiBC siquidcm ad tiicojogicas, el arsumento, el lemiiore |iroxime 
accodil. Dudura enim, ul jara s,-E(ie in pra?cedtnlibus nionilis vidimus, lia?reiicorum furor 
varios ne ingimles Constanlinopoii tumultus excilaral. Sacra et pretiosa Cbristi tiinica 
vindcipj;iquo sacrilefiis irapiorum maiiibus dilacerabatur ; atque adt!0 trisli? et calumitosa 
(,'ial !i;s temiHirilius Ecclesiffi lacies, ut confusa omnia et peiturbata vidercntiir. Cum igi- 
tur Grcgcrius in liieologicis orationibus dilucide ac inviclissime Trii itntis doclrinam 
)iropugnasset, af. sa;pe sa^pius totis viribus iiiiguarum piurilum penitus compescero ten- 
las^t I, nunc dcmniii ile moderatione, qufBiu dispulalionibus servanda est, liaclare aggre- 
ditur. Ac priniO quidem Inmultuum et dissensionum origiiiem ducit ab .iniiiiornra pelu- 
lanlia, et a lemerilale, qiiam « insciliffi liliani » nominat (n. 3). Ex bis cnim fonlibiis 
dii.iaiiat quidquid lum in doclrina, lum in dis|iutalionibus vitiosum est. ldc;rco ex reriiin 
crpatarniii ordine, pastores siraul et gregcm ad jusiiiiai ordinisqun legcs ainanter invilal ; 
.■liliie ex elcgaiiti curfioris cum mcinbris simililiidiiie, ostendit diversos esse in Ecclesia 
oniinis gr.idiis, et diversa meinbroium nflicia. «Alii, in(iuil(n. 11), dominantur et pra3- 
sunt, i.lii purent ac reguntur; et qiieiiiadiiioduiii iiilcr cos ipii subsunt perniagiium repo- 
riuir discriiuen, ila eliam inler pr.ifcclos non jiarva difrcrentin est. » Quod quidem probut 
ex Aposiolii, qui ait " : « Quosdam [losuil Deus in Ecclesiu , primum aiiostolos, secundo 
jMopbetas, lertio doctoros, » etc. 

il. Dcinde sileiitii donura eo raagis cxlollit, quod nos ab ampiiori et graviori poricuio 
relrr.iial. Arduum quiiijie esl ao pordilTicile, tion solura res divinas raente conseiiui, et 
"verbis explicare, veruui eliam purg.-ilas aures iiancisci. Noii inde lameii ad omno dispii- 
l;iiioni« genus aditiim occludendum [)ut;it ; sed jiibei a perlinaci conlenliono abslinere, ac 
jineter iegeui et onlincm docero omnino vct;it. Quemadmodura enim niraia in divinis 
rebus lardilas, ila iiiuiia eliaru fesiinatio eodein periciilo labornl. Bona quidein s|iiritua- 
li,i,quns tuin in veli-ri, lum in nova lcgo recondunlur, sunl oinnibus bominibiis coramii- 
iiia. Ex his unusquis.pie (iro modulo baiirire debel ; sed inaxime cavendum , ne qiiis 
nniini clationo novilatem airectans, cl nd ('(elum nscendere cupiens, prajciqis in iib^ssum 
roriuat. «.Meiior esl » enira « paniier aiubiiluns in siirqiliciiale sua,» qu;\iii faliius labiisipiu 
perversus, iiui contenlionilms cl arguiiieiilis iiU'|)le alquo imjicrilo conlidil ". Naui si quis 
lingunm Ireno coercere non [lolesi, i|isi ccrlo furero ac insanire contiiigel. Hinc omiiest 
et praclalos el subditos, ad humilitalis virlutem cohortatur, uosque slimulut, ul, in omni- 

»' ICor. XII, 28. " Piov. xix, 1. y> ORATIO XXMI. — DK MODEflATlONE IN D!SPL'TANDO. 171 l)us dc (Idctrinn liisputntioiiiliiis, Clirisli voii pastnris inansiiulii(Jinem ac lioiiigniiareic 
iinitcniiir ; (t siciit «in doiiio Patiis nijuisiones niiiil;o siiiit '•,» ila iinusquisiiue 579 pi r 
viaiii silii propiiain nc, pcciiliarcni j^radialur. Alia pliira orudite iierlractat, (juio iiliiiaiu 
oinniiini nniuiis et cordihirs csseul inscripla, ac pifccinue ooruni, fjui « pliilosopliiio arli- 
licia ot appnraliis, volul il^lgypliacas pla^^as, » nt ail Theologiis (n. 2j), « in Ecolosiain 
iiirorunl. » Tiinc nanifjin! contontionos, siliisinata el liiErosos jirocul facesserenl, ac piira 
voritas puris iiiontilius ali oninihus Iractarotur. 

III. Inconcussuiii videri dohcl, luinc oralionom Conslanlinopoli, in frcquculi honiinuiii 
r(i>t(i hahitam fiiissc. Hacin ro coiiscnliunt orudili. Veriiiii iioii ita persjiicuum i!St, utrum 
a'iiio 380 aiit scquenti; utriinino ctiaiu iii Anaslasia, iii ijua |)riinuiii concionos hahiiii 
(ireh'orius, niil in ninjori Coiislantinojiolit;iii;i> nrhis occlosia, jinst roddilns Calliolicis 
ecidesias, ut coiijocl;iiil nonniilli, proniinli;it;i fiiorit. Haiic ulliinain senlontiam, ut verisi- 
niiliorom, socuti sunt Horiuiinl (1) ot Tilloiiionlius (2). Idcirco oratioiieui istaiii adaniiiim 
^81 rolercndaiii aihilranlur. Elias vero aliler sensisse videlur. N;im do liac oralione 
jociuons, ail : « Hacrollci ecclesias oiiinos Conslantino|ioli occupatas lenohant, uhi (jroyo- 
riiiin liaiic orationoiu pronuiiti;isso tiadiint. » Hiiio si roiu cequa lancc perjiendore volu- 
nujs, EliiO opinioni ultro accedenduin f;itohimur. Id onim suadeiit luec islius oratioiiis 
voiha (ii. 1) : « Kxiguus et paujior suiii jia-^tor, [lastorihusiiiio aliis, ul jinrco dic;im, noii- 
(luiii gratus et accejitus; qiiod, reclono jiidicio, an aniuii nialevolenlia liat, iioscio. » Quie 
jirofocto non dixisset Gregorius, si, oxjiulsis luoreticis, ccclesia) jaiii a Theodosio Miit^no 
Iradita) Catliolicis fuissent. Magnum arguiuentiim est hac in re Theologi siiontiuni. PriE- 
teroa idem prorsus in ista oralionc , ac in llioologica priraa scopus declaratur. Gregorius 
eniiu utrohiquoostentlit, nec cujusvis liominis, nec cujiisvis teni|ioris osso de Doo (lisjm- 
tare; sed qua modoralione id laciendiim sit, in liac praocipue, lum suo ipsius, tumaliorum 
exomplo ac ratione domonstral. Undo nohis vorisimilius viiielur iianc oralionom, unatn 
osse ex iis, tpias in pia^cedenli moiiito « iiitcr tlieologicas, diclas ot iiilorjoctas » (;i) ino- 
niiimus; ac proindo Conslaiitinojiuli, in Annstasia, circa modium aiiiium ^80 lialjiuim 
fuisse jiutainuj. 

'* Joan. xiv, ^2. 

(I) T. IX, nrl. 00, p. iOi. (3) Monil. ad thcol. o>:, ii. 3. 

(^2) T. II, I. IX, c. 12, p. 209. AOrOI AB'. ORATIO XXXIP IlEfl r/Jr; (4) er tiaMc.£Cir evrn^lar, jful cti cv 
XarziX^ drOpdi.rfV, cvze :iarzL(; Kuifuv zd stepl 
Qeov dta.liyecOni. 

A'. 'E-siSr, ciuviXr/AoOaTi TTpoO'J;jitoj, xai ra/.uiv- 
6f/ii)-o? f| TTavfjufi; (3j, y.al 6'.a touto iJ.il:z~ci. xa;- 
po; EpYaiia; (0), oir,z i'. Stojjisv rjij.Iv £;j.rop;u[j.a, zl 
/aV 1J.T1 -.T^q TipoOujjifa; a|'.ov ■ziiq xotvri;, a),).a ys 
tr,; 5'JvdiJt£ti); Tijs •fnjiExspa; (jli] ^vScSd-cpov. 'II [jtcv 
•j-ap i-aitit -a [Jisijto , i\ Sl EijtfEpst li y.i-piy.- 
y.at xo£iJ30v zh xaTa S'jva,u.'.v Eis:viY><£'^ , ^i '^^ "^v 
ulzlr.zi^j ("). OO yip 6 [it) ouvr,0£i; la -coiaOxa u7;£'j- 
O'jvo;, o),/,' 6 y.T] fiO\i).Tfie\i UTiaitto;, y.av Tot; Oeiot; 
o,u.otti);, xav ToTs (ivOptoTtivotc 7rpdy;j.a!i'.v. Ei,u'i ptcv 
■::oi;jit;v d/.iyo; xal itivr]; , xa^L ouiiti) tot; aAXotc 
lipijxtov T.r,iii.i^vr ou-oj yap eiTT£tv [xi-ptov , ei^s 
Tr,v ^'OSoziav (8) xa''. -iiv opOV/ "Aofov, eit; oia [/.:- 
zpo'|uxiav xa't eptv, 0'jx oloa touto • '0 Oec^; olde, A De moderalioiie iii di.tputatioiiitiis srrvaiula, cl qnort 
noii sit ciiiusris liomiiiis, uec cujuiVis tcmuoiis ae 
Deo disjiutarc. 

l. Qiioiii.iin proniplo aninio convenisils, ,tc ilies liic 
feslns niaxiiua lionii:ium freqiienlia celebralur, ol) 
idque polissiinuin nesoliandi occasio sc otTerl, age, 
inerces quasdani vobis oireraniiis, si niinus conimuiii 
linic vesirae animorum alacriiaii 580 pare.^, viri- 
biis cerie nosiris baudqiiaqnaiii inrerioics. Illa ciiiiu 
niajora postiilal, liae auteni niediociia soliiiii pvx- 
slaiit atque atlerunt. 1'orro s;(tiiis cst, iil, quodper 
f,icult;ites licet, afferre, quam ollieio proisus deesse. 
Non cniin qiii hujiisinodi res noii potnil, in judicium 
vocaniUis esi ; sed, qui noluii, in culpa li,T;ret, sive 
de divinis, sive de liuiiiaiiis loquaniiir. Alqiie ipso 
B qiiidem exiguus el paiiper siini [laslor, pasloribus- 
qiic aliis, ui parce dicaiu, noiidum graius atque ac- a Alias XXVI Qii.e aiiiem o2 crnl, nuiic 42. — 
Il:iliita aiiiio 380. 

(■4) riFf} r)]c. clc- Or. 2 aliique nnnniilli coilires 
liabenl laiiliiiii ; Ilspl -r,; £'OTa;'a; ev xaT; 0'.a),£5£ 
a:'i • 1 I)e nioilcralioiie in dispiilationibiis. > lii qul- 
liiis(l;ini : Il:p"t fU6-.T-.o;, « De (livinitale. » 

(,=)) 'H .■Trtr?'/}i'f(c. < Dies festus. > lla^c oralio 
pronunliaia est lii lesto (piopi;iiii iiiarlyi iiiu. tied, 
(iniiMin fiierint isti martvres, ignoratiir. tos eiiim 
iiiillibi in loio istius oratimiis decursu noiniiiat Tlieo- 
Jogiis, 

(0) liaipoi: l^pxaaiac:. i Negotiandi lenipiis. Mos 
esl, » liniiiit Klias, « apud lioniines, in celelirit;ili- 
bus ac niercallbiis piibllcls, qnaidam iiiter sc incrci- iiiocia contraberc, de (|uibiis aliqiiod i|)sis lucriiin 
aiceilil. > 

(7) 'E.l.le/.Teir. lii nonnullis, Omt.z:-/, i iiuain 
prorsus ilelictTe. i 

(8) Ei'zE Ti}r evdoKiar, elc Or. 1, z':-z 6t' £'j- 
Soxiav. Aplior Conilielisio vidctiir vox £-Joo^'av, 
t ob relebrilatem. > Egu vero crediilerim, Gregoriiiiii 
alludere ad h;ec verba Aposioli, lUiilip)). i, 15 : 'ft- 
V£,; ,u£7 xal o:'x 9O0VOV xa''. Jptv • Ttvi; oZ xa'i 6t' £u- 
Soxiav I Quiibiin qiiideni et [iropler invidi.iin el 
conlentioneiii ; quid.iiii auteiii [iropier l)oii:iiii voliiii- 
l;ileiii, > elc. Liide lccc verba, £i'T£ -.r\'> euooxiav 
xa'i opfj^jv 'Kv;o't, sic reddenda ceiiseiniis ; t sivc pro- 
jiter Lonain voiunUite:ii rectaiiiqiie doclriiiaiii. « 173 S. CRF.GORIl TllEOLOGl 176 repliis ; qiiiyl recloiie jiidicio ac raiione, aii aiiiiui .\ <fr,sV> i5 O^ioj 'Aitii-o/oj, X3c'i Sr,).w5:i oatfto; f) tt]; iiialcvolciilla cl coiilcnlionis stiidio fial, iicscio : Deiis 
tcii ", iiiqiiil Aposloliis, idqiic revclationis dics pcr- 
.s|iicuc declarabil, ignisqne ille postreinus '*, quo iio- 
slra omiiia evpcndenlur, ntit purgabiinliir. Enitar 
laiiicn, quanliiin polero, (lalioque opcraiii, ne gra- 
iinm divinitiis acccplani prcinain aUiue occulleni, 
ac lucernam sub modio ponain ", laleniuinquc in 
lerra defodiani " (hsc enim a vobis saepe audivi. d-oxaA'Jy;(o; T;;jiEfa, xa\ -h TsX;u-atov 7:up, m -dvia 
xpivitat fi xxOafpsTai xa •f]ij:£T£pa. IlitpiiTopLai S' 
6p.(i)j ei; 6uva[j.iv [xf, xaxaxpiJTCTciv t6 x^?"f-^i 
[ir,5' ut;?) t6v [;.i5iov xtOivat x^/v Xu/vov, [i,T,6i xaxa- 
X(i)vvj;tv Ti Td).avxov (d TtoXXdxi; f|X0U5a uap' U[jL(iJv 
xr;v dpYtav 6v£t5t,^ii'Vi(jJV , xa"t ^ucrxspatvovxojv tr^v 
<Jt(ij:::fjV [9] ) , dXXa Xoyoi; dXr,Octaj ixTtatOEUstv 
xa\ auvap[i6j£tv toj nv£u[jtatt. ciiin milii ccssalioiiein aiqiie desidiam prnbro vcrlerclis, ac silciilium nostruiii gravilcr et iniiiuo ani- 
nio fcrrclisl, veriiin ut vcrilalisdoctriiia vns eruiliam ac per Spirilum concoriles icddain. II. Unde igitur vos iiistruere incipiain , fratres 
mei?Aulqiia oralioiie atlilcias, quoruin est prae- 
sens lucc celebritas, oniabo? Quid primum dicam, 
aiit qiiid niaxiiniiin? Quid aniiiiabus vcslris inaxinie 
prnfuluriim? Aiit ipiid liuic tcnipori cominodissi- 
iiiiim? Id vcro iiac dciniim ralione perspicieiiius. 
Quidnam in nosira doctrina pix-slaiitissimum csl? 
Pai. Addam eliam utilissimum. Contra, quid tur- 
lii^simiim ac pcrniciosissiininn ? Discordia. Quoniam 
autem lianc quaislioneni proposui, eique rcspondi, 
qiiod sccundum esl, insuper sciscilabnr. Quidiiam 
prsccipue illain siisiiilii, et lianc invcxit? Lt, qiiem- 
ailniodiim in corporuin morbis, causis priiis circuin- 
cisis, ac turbulciiiarum animi permoiioniim foiiiibus 
Dhslriictis aut cxsiccalis, ita demiim prolliientcs 
liiiic riviilos cffettusque simul ampuleinus. Ncqiie b; ^: B'. noOsvouvdpJ^s^Ji^^tt xaTapxi^ctv u[iaj (10;, dSiX- 

tpoi ; Kal Ttjt a6yois Ttjj.fjKo touj dOXrjirdj (11), uiv 
f) Trapouiia TTavrji-upii; ; Ti rpiJJTOv ct'-(jj (12), T) ti 
y.i^i^jzm; Tt [tdXtiTa lui-jtcfipov Talc uijtSTEpat.; (15) 
6uxat; ; "H zi tCi TiapovTt xaiptij xpri3t[X(oTaTov ; 
rvotr,[iJv S' iv ouTio • Ti tou fjijteT^pou (li) X^you 
To xdXXtJiTov ; 'H EtpTivifi ■ ttpojOtjico 5', oTt xal tb 
XudtTiXiiTaTov. T£ 5a't x6 aX^^x^^iQV xa\ Ti pXaBx- 
ptuTaTOv ; 'II otxovota (15). 'Etie^ 51 ToiJTo -fiptoTiiaa, 
xa"t d7:ixptvd;jtr,v, ajOoiipriJopLat xa\ Ti SiiJTEpov 
Ti zh (jtdXi3-a Xujav exiivriv; Ka'i Tt t^ TaiJTriv eio- 
ayayiv ; "Iv', to37:£p 4v xot; voTr)[iiast, Td a'iTia Ttepi- 
x6'ijavT;?, xa\ Tag nijydj tcov n:aO(ov J(jt9pd|avTc?, 
f, d-o5r,pdvavT;?, ouToj xa\ Td EXctOev p£U[jtaTa xa\ 
d-OTsXi(i[iaTa auv;xx6'.}'(0,a:v. 0'j6i ydp olov ts 
yvtuvaiTt (10) 7t£p\ rfi? teXeuttj; xaXdi;, [jif) ■nzpi T^,- ciiim licri potest, ul, principiis non recie considera- _ d,o-/fii; SpOdi; (ix£'.|/a[jt3vour. ISo^JXsaOs o'jv ijpiets Tijv lis, quidquam de fine pr.Tclarc cognoscainus. Vuliis 
igiiur vos ipsi ntriusqne rei causam proferre ac de- 
clarare? An inilii poliiis, inedici muiiere fuiigenli, 
cam indicandain el corrigcndam relinquitis? Ego 
ciiim, ct 581 dicere paratus sum, si ita voliiiit.-.s 
vestra feral, ct dicenlcs audire paratior. Scd niliil 
dubilo, quin dicendi niuniis milii conccdalis; quein 
non omiiino iniperiium el conleinnenJuni morborum 
liuiusmodi medicum, aul in ciirandis animis igiiarum 
foriasse cxisiimaiis : sive id recle, sive secus arbi- 
Iremini. PSec vcro inirum vobis videatur, si novam, 
ct ab aiiiiiioruin vesirorum sensibus alienain ora- atTlav (17) eiTiitv xa't vviopiaai; "H tpxiX tw Gepa- 
TziuT^ 7iapay(op£tT£, xa't 5r,X(JJTai TauTT,v , xa't otop- 
Ot.jiaiOat ; Ka^l yip £t7:£tv pouXo;j.cV(ov ETOtijio? , xal 
dxo'JEtv XEyovTtov 4Tot[jt6T£po5. HapaxiopEtTE [Jtkv, eO 
olo' oTf xa't Y^P 0"^ tpauXou; laTpo'j? f)[Ji.5? twv 
Toto'JT(jjv taio; u7ioXa[i.6dvETE , ouo' (17*) dfJtaOEi? Oe- 
pa-eia.; t{/uxtov • eite 0'jv <fa'JXii)j, EtTS opOto; to'jto 
u7:oXa[i6dvovT£?. Mr) Oau,udarjT£ 6k, el Ttapd^o^ov 
JptJj X6yov xa\ yap i^xi 7:apd5o|o? (jl^v, dXrjOf,? 
Sc, tb; eYOjyc tf^ii^'' "^^ u[jtet; au[ji<ff|a£T£, av (18) 
Sti TiXoui; jjtaOetv dva[ji£tVT)T£, dXXd [j.f], 3 ^y''*^"^» 
77dOT,T£, xa't 7ipO£5avaaTf,T£ to'j Xoyou 5ti 0£p,u,6TTiTa. lionem allulcro. Quanqiiam cnim ab exspectatione ct opiniOiie vestra, non tanien a veritale discrepabil, 
ui quidem ipse anirmo, ac vos asseiitieniini, si ad exlremiiin usque audirc sustinueritis, ac iion ipsum, 
ipiod olijicio, vobis usu vciiiai, niininim ut prx animoriim fervore, antcquam ad calccm oratio perve- 
iieril, exsuigalis. 

III. Ingenia inagna et fervcnlia tuiniiltus islos, iii D T'. *uaEt? 0£p[jta\ xa\ [lEYdXat, tt)!; Tapaxf,; Tau" 
qiiibns versamur, excilarunt, noii illa quidcm sim- tt)? ai'Ttov (19)- oOtiye dTuXtu; SidTtupot xa\ [j.EYdXai 
pliciler magna cl ferventia (nec enim ii sumus, qui ( [Jtfi7i(i) •(i.p xaTaYtvtoaxo(iev %Tr\q 6£p(jt6TTiTo? , ^; 
aiiimoriiin acriinoniam iii vitio ponamns , sinc qiia Si/a pt^Ya Tt xaTopOioOrivat Trpi; euaiSEtav r^ dpeTriv 
neino niagnuin aliqiiud pielalis aut ciijiisqiiain alius dXXriv dpfrjxavov ), dXXd YEVvailat auv dXoYi? , x«'t 

" llCiir. xii, 2. " 1 Cor. iii, 15. " .Mallb. v, 15. " .Maltli. xxv, 18. (•9) Tltr ciu.ii'iy. Coi^l. 1, cl ('.oiiib., zr\ atoi- 

' "llO) 'Yfiu<:-. Sic duo Ucgg. ct Or. 1. Iii cd., 
f [xa;. 

(,11) 'AO.lTiTU<;. I Marlyres, > qiioriiin dies fcsuis 
cclrlirabiitur iiiagno popiiloruin coiicursii. 

(12) /iL-roj. Or. 1, Eirttov. 

(15) 'i'nEz{(jnir.Or. \, f|;jt£Tipai?. 

(14) Ti zov iijii-.Tifcv, cic. f Qiiid in Clirisliana 
Iiroresbiune puklierriuium? Cax. i (15) Aiy^droiu. IMI., « Viilunialuni (lisjiiiictio. > 

(l(i) T/'. Dest iii duiilius Itigg. et Or. 1. 

(17) Aiziay. t Ulriiisipie ici causain, i iil csl, 
1 [lacis abl.ifjB, cl disconli.e indiicl;!;. > iN:iin Grcgii- 
riiis liic uiruini|ue (juaMil. Itillius : < coiiteiiliuiii.s 
liiijiisrc ciiiisani. i 

(17") dvS'. Ur. 1, 0'J5i. In quibusdaiii, 0'jt£. 

(I.S) "Ar. Reg. b, edv 

(l'J) A'/zwi'-. Duo lti.'gg. ct Or. 1, t^ arTiov, « liii- 
jiis (lerturbaiiouis causa. i 177 OUATIO XXXII. — ni: MODKR.VTIOiS!-: IN DlsrUTANDO. 178 

ifjiaOia, xoc\, x(T) TaOrr,.; JxyJvio xazio, Or-a-jf Oc>a- A virliHis iiuiiiiis cxscf|ni polesi) ; scd qnsc ciiiii {jc- oo; Yip'(iO) ijJiaOia? Exyovov. Ai [jiiv ifip iaOivci!^, 
•/<a\ ■K(jhi ifyexfjv xa\ Tupi; xaxiav 4[iotto; vtoOsts (121) 
xat SuaxivTjxoi , xa\ ouS' i-zipoiiz [J^-T"' vcuouaat, oTa 
xjt xwv vafxijjvxiov xivrjfjiaxa. Ai YEvvaTai oj, Xoyou 
|j:lv auxi.; ratoaYWYoiJvxoj xa\ oisuOuvovxo; , [Ai"a 
xc xp^iF^ np<)? dpexTjv iixtXEtTtoOcr,? o^ ETXiaxTjfjir^? 
xa\ XdYou, X& i'aov eig xaxiav Eupioxovxai. 'liTsX xa't 
irtTtov Ou(ji,o£tSTi (i.^.v clvai xpT) xa\ Ycvvaiov, x^jv Isi- 
|ji$v3V vtxr,9(jpov, £i'x£ TtoXsp.icxTjptov {i"!), £i'xe i[jtiX- 
Xr,xr;ptov Efr] S' av 6 aux6.; ouScV ('1~>) dyaOou , [tT) 
XaXivtp TxaiosuOi^^, y.ixX YU[i.vaa!a tfiXoTiovtijXipa [jia- 
Otl)v :fj[ii6pi5xTixa. 
iieccs,se csl , tiui (|ui(lcm , sivo iii licllis alqiie acie. iicrtisiuue iiiipiMulenli.mi, cl iiiscili;iiii, cl , «iiii iiia- 
lus ipsius ictus esi, tcnicritaicin coiijiinclani lia- 
be.int ; siiiiiiilcm inscili.-c fcius, cst icinciitas. Iiilir- 
liil cniin cl iiiiliciilles :iniiiii, tain atl viitiitein, i|uniii 
atl viliiini sc^Mics ct lardi siiiit, nc(|tie in allcriitraiu 
parlciii niagnopcre iiiclinantnr : non scciis sciliccl 
aique liominum torpore laliorantiuni inccssus. At 
forlcs ct gcnerosi, qucniadnioilnni si raiionc gtibcr- 
iientur ct cocrcc:iiilnr, niagiiuni ad virtiilcin pon- 
tliis alTerunt; ila , si a scientia et rali(iiic dcseraii- 
tiir, iion niiiius nionicnli ad vilinin liabiliiri siiiit. 
Sic iiiniiriiin cquiim acris cssc ac geiierosx naiune 
sivc in ludicro cursu ct ccrtaniine viclor sit disccs" suriis : al itlciii taincii luilliini lUKiiiani cyrcgiuin sui usum pr.xbiicrit, nisi frcno cnidiliis, cl ;iccii- 
raliori c.xerciiaiioiie domitus et ciciiraiiis fuerit. 
A'. KalxoOxS lcxiv, t'u; ItX xS tiXsTcjxov, 3 St£ciitaffs B IV. Alque lioc , ut pluriniuni cst, quod inenibra [jtiXT) , SiEsxTisEV doeX^ou;, 7i(5X£t? Jxdpo^s, 6fi[Jious 
i5£jjir,v£V. (^OTtXtTSV eOvt), paTtXsT; £7:aV!fixr,a£V, i£p£t? 
Xa(T) xa't dXXiiXot;, XaJiv eauxto xa\ ispsijat, yovst; 
XiXvot?, xixva yo^z^iiyt.^ , fivSpa? luvcii^X, Y>JvaTxa; 
dvSpdit. ndvxa xd xti? eiJvoias ov(5[ji(7.xa, oouXou? xoi^ 
Ssj-ixa; dXXTjXou; (24), dXXT;XQu; StSacjxdXou; xa\ 
[jtaOriXd^, T:p£36 uxaj xa't viou^ , xal xbv XT)? aioous 
dxt[jtdiav v(j[jtov , xou [jtiviaxou Ttpb? dpsxriv [ioT]Ori- 
[jiaxo;, xiv xris auOaS^ia? eiariVoYxsv • •/.a1 y^YO'*- 
[jt£v ou ^uXt), y.jX (jiuXTi xaO' iauxT^v, 3 TtdXai o 'lapaTjX 
t'i)V£tSis£xo- ouS^ 'lapaTiX xal 'louSa?, xd Suo xal ivbs 
KOvou; xal jjitxpou xoJTou T[j.-/][.taxa, xax' oi'xous Si 
xal GuJuYtaj xii dvaYxaiaj , xal o;ov Ttpi^ ^auxJ/V 
exaaxof, i(ji£piaOTi}i£v, if] oixou[jiivTi Ttdsa, xal yi^^oi laccravit et distraxii, fralrcs divulsit , urbcs per- 
turbavit, popnlos in furorem pra!cipiics cgil, gcnles 
annavil , rcges iii niutuiim cxitiuni concilavit, sa- 
rcrdoles cuni plcbe, et sccum ctiani ipsos, plebeni 
rursiis iion minus ipsani secnni, qiiair. cum sacer- 
dotibus conimisit, parentcs cuiii liberis , libeios 
cum parenlibus , viros Lum uxoribns, iixorcs cuni 
viris. lloc oiiiiiia beiicvdlentia; noiiiin:i permiscuil, 
alque confudii, 582 scrvos eldoiniuos, discipulos 
el praicepiores , scnes ct juvones : convulsaque ci 
proculcata pudoris legc, quo nulliiiii iiKijiis adjn- 
iDeiitum ad virintcm cxcogitari polcsi, coiiluniaci;« 
arroganlia;que lcgem induxit : f.ictiiiiie siimus, noii 
jam Iribus ac iribus scparaiim , quod olim. Israeli a-av dvOptoTttuv, oaov 6 OeTo? Xoyo^ ^TtiopaiiEv ■ xa't C objectabatur; nec Israel et Juda, diio, iiiquam, illa Y£VOV£V dvapxia, t) TtoXuapxia, xa't St£a'/.op-ia0r, xd 
oaxa TiijttTjv Ttapi xov aoTjv ■ xa't J/pfiv (tiS) , ^-stoT] 
xtlv £xx6j e/OptjJv Jxpaxf|aa(j.£v (2(i), ut:' dXXriXojv 
fl(jtd? xaxaXuOf|Vat, xal, xaOd~£p xoij^ [jtatvoiJ.ivou?, 
xtjjv ioiojv aapxtov d7txo[j.Evou; , [j,r,5k aiaOdvsaOat , 
dXXd xa't (-27) /aipsiv xto xaxto TtXiov, f, ^ipTjvcuovxe; 
'i-zpo:, xal xipSoj Ttot£tjOat xrjV au[j-.fopdv, xa'*. 
ilYeTjOai Xaxp£iav etJtfipEtv xtTj 0£t;) (iS) xfjv xaxd- 
Xuatv, Y.a\ otatpcOTivat, xa\ i[ji7tpTiaOfivat , ou xf]v 
£7taivexf]v Siaipiatv, 'dXXd xf^v dEXxfiv, ouS^ xSv xa- 
Odpatov ^ij.7tpr,aix?iv, dXXi xbv oXiOpiov. Ou y^P f> '^'^- 
\j.hi StatpeT XiYo? , f] Xpiaxou [j,dxotipa , xou? Ttta- 
x£uovxa? dTti xtTjv dTtiaxojv, oiiol 7tup pdXXexat , xal uniiis cjiisque peraiigusla; gcnlis scgmeiiia ; vcruiii 
per tlonios ei familias, et nccessaria sodaliiia, vil- 
ulqiie In se quisque, divisi suniiis, universiis orbis 
icrrarum , universum liominum genus , quod Dei 
verbum fideique doclrina peragravit; miilionimque 
imperiuin iii effrencm quamdam alquc iniperii ex- 
peileiii liccniiain recidii , aiqiie ossa noslra seciis 
iiifernum dissipata sunt'*; qiiasi vcro necessiim es- 
set, nos, exleris liostibus domiiis, mutuo alios ab 
aliis opprimi , et fureiiiiuin riiii iii proprias carnes 
s.nnvire , ac ne id quidciii seiilire, vcriim ni;ijorcm 
cx lioc malo, quam alii cx pacc et coiicordia , volu- 
ptalem ca|)ere, calamitaiemque lucro iluccre, alque dvd7txExat, fi SaTtavtTjaa xt]v ijXtiv xa't eaOiouaa cxisiiinare per eversionem nostram obseqiiium Deo Ttiaxt;, xa\ f] Cioi? (29) "^^0 nveu[Jiaxo;^ dXX' evav 
xito.; T^ Ttpoxepov, Sa7tavti)[ji£0a xal x£[Jtv3iJ.£0a. pneslaii'", ac dividi el inccndi, noii rccla et laiida- 
bili divisionc, scd tiirpi ct vitiiperanda , nec iiicen- 
dio illo, quo aniina; labes espiaiitiir, sed funesto et cxiliali. INon cniiii ;uutus ille scrnio", lioc csl , 
Christi gladius, pios ab impiis dividit, nec ignis jacitur ei accenditur", lioc cst, fides, et Spiriliis 
fervor, id qiiod icrrenum est absumens ac devorans : seil contrario plane, ac prins , raodo, scindimiir et 
consumimur. Psal. Joan. XVI, 2. ebr. IV, 12. CXL, /. 

(20) fipdcrcr ycip. Or. 1, OpaTo; oi. 

(21) 'Uj.iolw(; rojOei<;. Iii iiuibusdam, 6[J.o!ti); eia\ 
vtoOet;. 

(22) nc.l£iii(jTi)pwv. Or. I, 7toX£[j.r,xf,p!Ov. 

(-25) UiiSiy. Ucg. b, Or. 1 et (.'.uiiib., iJ.T]5iv. Iii 
aliis, [i.r\tji'/j;. 

(2i) 'A.lli'i.lcrr. Duo Rcgg. ct Or. 1, d>,Xf|Xoi;. 
Mox itcruin, dXXf/Ao:;, pro d"AXf,Xou;. Luc. XII, •4!». 

(25) 'Expqr.Or. l.xpf.v. 

(20) ^Eitpjazt'\ea^ey. Or. 1, x£xpaxfxa[ji£v. 

(27) W.Ua Mti. Sic Or. I. Dcesl dJ.Xd iii ed. 

(28) Elc^ipeir rtl) 0£(j). Sic Or. I, lii ed., Ttpoa- 
(fipetv Oeto. 

(29) hat i'\ i'/:G((:. Or. I, et P.ill. ad niarg. Edil. 
B.is., xa\ Ciat;. i''^ S. GnEGORlI 

V. lioc ijiiiiinim esl , qiioJ Kcclesiam , qiioc una A 
tst, in iniiltas partes cliseiilil , alqiic liisjiinxil, non 

i:i nniiin Paiiliini , ant Coiilnim, ant Apollo", aiit 
:ilii|iicni plantaliirem , vel rigalorcm , seil in ninltns 
Paulos, ei Ceplias, et Apollones, a iiiiibus jam ipsi, 
iioii ab eximio illo ct novo Clirisli noiniiic appella- 
iiiur, et eoriiin esse (licimur. Aique utinani inilii 
lioe solum diccre liceret. Yeriini , et nnilios Cliri- 
sios (liorresco referens) , pro iino protluxil, geni- 
iiini , trcaliini , a Maria iiicipientein , co, unde in 
orluin prodiil, rclabeiilem, lioinincm incnlis exper- 
leni, rcvcra cxsislcnlein, ct specic lenus adiinibra- 
iHin. Consiniili niodo nuiltos quoqiie Spirims, in- 
creatum, et crcatuin, ct bniiorc parein, et vini alqiie 
faciiltatem, ci simplex ac nudiim Spiritns nomeii. 
At uiuim Penin Palren. 583 agnosccre oporicbat " 
liriiicipii cxperleni el ingciiitiim, et ununi Filiuiii cx 
1'aire genitum , et iiiuun Spirituni cx Deo siibsian- 
liain habeiileni , cnnccdcnleiii Patri ingeniti pro- 
prietaiem, Filio vero generalioneiii ; de cxiero au- 
lctu ejusdem omnino nalura>, dignitalis, lionoris, 
flori*. IIkc , inquani , agiioscere oportcbat, ba:c 
coiifiteri, bic gradum figere, prolixas auleni niigas 
ac profanas verboruin novitates ad otiosos lioinines 
amaiidare. Qnid liaec oinnia excitavit.? Aniinorum 
fervor, qui siiie raiione ac scieniia coliiberi nequil, 
Cdeiqiie navigium gnberiiatorc carens. 

VI. Qaod cum pcrspcctiim babeannis, fratres, de- 
nitis operani, iit nec ad boiiiim pigii sinius, sed Spi- 
ritu ferveanuis, ne alioqui paulaiiin in niortem ob- ^, 
dormianius, ant, doriiiieiitibus nobis, prava zizania 
lioslis siiperscrat -• ; pigritia cnim soniuo coujiincta 
est ; nec rursus cum lemeriiaie el cceco nostri amo- 
re acres ac fervidi, ne alioqui in irausversuin abri- 
piainur, viaque regia excidamus ; atquc in boriini 
alterum necessario iiicidamus, iit vel calcaribiis pro- 
pter tarditaieiii opus babeaiiius vcl propicr aniiiio- 
rum fervorem in prseceps ruamus. Quiii polius, ciim 
ex utrnque, id, quod ulile ac fructuosum est, colle- 
gerimus, lioc cst, ex illa niaiisiieludiiicm, cx lioc aii- 
lem 7.elum;quod in ulroque noxinin ac pcriiicio- 
sum est, fugiamus, illius neinpe pigritiam, bujus 
vero lemeritatem ; ul nec ob defectum stcriles el in- 
Irugiferi siiiuis , iiec oli excessum periclitcmur. 
^qne enim inutilcs sunl, iners ac snpina scgiiilics, ^ 
01 imperiius feivor : illa ad boiuiin niiiiime acce- 
dons, liic autein ulicrius cadcns, ac dcxtro dexie- 
riii.s aliquid enicicns. Atque id probe cogiiiliiiii ct 
cxploratum liabens divinus S.ilomoii : Ne decliiies, 

" lCor. III, i. " Mallli. XIII, 2.5. 

(")0) nrjTi(Tzi]r. P.cg. bin, Or. 1, aliique nonnul- 
li adiliiiil, r", ~.h-i oxTva, < aiit aliiiiii qiieiiiclaiii. « 

(51) Kun-c'r. Sic pliircs o|uiiii:e iinl.e codil. ol 
ed. Rogius lamcii bin ct Or. I lia!i(!iil, xoiv^iv. 
« fouinuiiio; » sod ad iiiarg. scribiliir xaiviv, « no- 
viiiii. t llanc iiUiiiiani looiionciii prxfcrl Cuiuhcli- 
sius, iilpolo al> l-aia i.xii, "2, oxprossam. F.a ntioiie 
al) Llia pri)l):ila fiioral, ul ;i ^M'> :i'liiol.iliir. Ipso 
laiuen Hillius, xoiviv, pijetulil, el vcrlil ; i conuiiu. 
lii Clirisli numine. i THEOLOCI 1:50 E'. Tou-i ia-i.\i r.rjXli, eTvat i>.ipi\ t}]V pitav 'Ex- 
xXTiuiav 7r£7ioiT;xs, xat SteuTTjcjiv, oux ci; eva Ilaij- 
).ov, f^ KT)(fav, t) 'Ar.rjX).i>, TJ tov osiva cpuTiUTriv, 
fl tJjv OEiva 7:oxti-:r;v (30) ■ toXXou? ok dveoet^s flau- 
Xou?, xaX 'Ato),X(1); , xa\ Krjtpac, «•;' ut^ avTt Xpt- 
(jToij xaVjujjLsOa , ih (JtEY°' >'"'"' xatvov (51) ovofia, 
xa\ (Lv elvat lEfiixzOx- xaX eiOt T03oiJTOv eT/ov el- 
T.zvj • a/j.x xa\ toaXou? ( o cfpiT-t.j /iytjjv ) .XptiTou? 
dvO' kvhi, tSiv Yevvdjjjtcvov, zhv XTtJ(3jj.£vov, xa't Tov 
&-Kh Mapta? dpx<5iJ.Evov , xa\ t^jv dvaXuovTa oOsv tiq 
T?) etvat TTpoTiXOs, xa\ t?jv ovouv avOptjjruov, xa\ T&V 
BvTa, xal t?jv cpatvopiEvov. V.; ot xat 7:oXXi Ilveu- 
p.aTa, Ti axTt-Tov (52), xa\ xh XTt;;(jta, xa\ ih ojjicJ- 
Tt[j.ov, xal xh EvipyT][j.a, y.a\ Tb cJ.iX?jv ijvoijia. Aeov 
2va Oiiv IlaTipa y.viozy.tvj, dvap/ov, xa\ dYivvTjTOv, 
xal Vtov Eva ytyt'jvT^[xi'irj'j i/. tou IlaTpb;, Y.ai 
IIv-u;j.a ev £x 0eou Tr;v uT^ap^tv e/ov, 7:apa/;tiipouv 
IlaTpt [jikv dyevvT^cjIa? , Yiw ok yevvfjCjecij; • TJt Ss 
dXXa cju^jtcfuk?, xa\ auvOpovov, xa't 6;jt(ioo^ov, xal 
6iJte)Tt[;:ov • TauTa etoivat , TauTa o^jtoXoyerv , |J.ixpt 
TOUTwv laTajOat, tt]V 6s 7;oXXt;v cfXuapcav, xa'i Td; 
§£6t;Xou; xevotftuvtas Ttijv Xiytuv, Tot.; ixoXr;v dyou- 
atv d7toiri(jt7i£aOat (35). Tt ih TauTa TiavTa xEXtvTj- 
x'j;; 0tp[ii-t\q xwp'b X(5you xat ^7Tt5TT](jtT,5 asytTOi;, 
y.a\ 7;t3T£(i); 7:XoiJ.; dxu6£pvT]To;. C7'. TouTO oijv eto-jTE;, doeXcfot, |j:r;Te vtjjOet; tIi;jt£V 
T.oh; t6 xaXbv, dXXa tw IIvEujjiaTt sitJ(Jt£v , [jit]7tots 
u;tv(l)3(jj(jtEV '/.aT' 6Xtyov ei; OdvaTov, r; , xaGeuoouotv 
if;ixiv, eTrtauefpT] Td 7:ovr]pa aT:ip(j.aTa<5 ix^P°' ' ^'^' 
Osta ydp iJTrvtp (34) au^uyo;' (at;t£ oid7:upot auv 
dXoyijt xa\ tftXauTta, 'tva [iT] £x(f£pio(j:£Oa, |jt7;oE tt]; 
oSou Tii? paatXtx?,; eJoj 7:t7:T(i)[X£V 'ev yi xt TiTatov- 
T£; 7:dvT());, ■i^ xivTpojv SEi5(j:£vot 6ti t};v v(»>6£Eav, 

r^ XpT|[XVtC(J(Jt£VOt Otd TTjV 0£p(J.OTT|Ta. '.\[Jt90Tip(0V 8i 

OTov xpr;ai[J.''Jv eaTt XaGcjVTEi;, tt;; (j^cV t?j 7:paov, tt,; 
£i T?)v st;X.ov • d[jtcfOT£pu)v oaov b.sz\ pXa^Epbv 6ta;f0- 
y(.)[j:£V, TTJi; [xlv T?/v fjxvov, tt)? 6^ t6 Opdaoj' i'va 
[jtr;Te Tto £XXet7:ovTt 5)[jt£v dxap7tot, [jtf;T£ Tto Tispt-- 
TiuovTt xiv5uv£u(ij(j.£v. '0[iotoj; yJp a/_pT,aTa, xa\ 
V(jjOpdTT|; d7:paxTo;, v.a\ OeppioTTji; dr.atOEUTo;' ^ 
[/.'z'j oux Jyy£?ouaa Tto xaX^^j , i\ Ih uTTEpJitTtTOuaa, 
xa"i Tou Se^iou 7:otou;j.ivT; ti Se^ttJTEpov. "OTiEp xal 
6 OeTo; ioXo(Ji(ljv xaXto; (5.j) £T:taTd[iEvo;, M») ixx.ii- 
ri;\q, cfT,a\v, elr; zii Se^ia , fn\d' e'iQ za upicrzepd • 
[j.rfil StiTiov ivavT((ov et; xax?jv l'aov e[ji7tiaif;? (oli), 
Tr]v d(jtapTtav. KaJTOtye xh ^uaEt StB,ih'j ^rtatvtijv , 
'Odovq ycip , (fT]a\ , zur; 'm SeFjwv olSer 6 Qe6q • (32) "AXTirrzor, na) zb uzlcrjia, xn). rt) vjwri- 
iwr, Jial zd irefpyia. Sic Ueg. bin ot Or. 1. Iiieil., 
dxTtaTov, -mi ih o[jt(jxt(jtov, xai t?j xTta(xa, xa't t6 
ivi(jyr](jta. 

(5"i) 'AxonijiXEcrBai. Bas. et Conib., ditoxtOe- 
aOat. 

(5i) ")'.Tr(|). Coisl. I et Comb., iJTtvou. 

(5">) Kn.lwi:. Doosl iii Or. 1. 

(.3(j^ 'i,'((.-r/(Ti)r, [Juo Rogg., Tieati;. 181 OUATIO XXX II. — nr MODEnATIONE IN DISPUTANDO. 189. diecrj (ijijurm di nlviy al IF, aftcnFfdn-. UC>; o5v A inqnit", «rf lUxleynm, iirque cid 5i;iis(i«iii : iicc |)t!r £::aiv;i zb 6s|i>iv, xa\ aTZ&fsi T.iXiv xou Ss|i&0 (37) ; 
Ts'JTO'j 6T,),aoTi -o\i 'f(3.i\oy.iwj ScEioO, xal oOx 2vtoj. 
np6; 3 pXdTttov tzipioOi, Mli ylvov Sixai.C(; .^c.lv, 
9t;.t\, y(r)<5^ cropll^JV .-tspiacrci. T6 Yip o0t6 xa\ TizpV 
fiixaiosOvTiv, xal TCp\ ao-^ftav TiOo.;, Ocp|i(5TT;s 7::p\ 
■npajiv xal Xiyov, ^co toO xa).oO xat xr^q dpiTfj; 
6i' u::Ep6o),f,v (38) TtiTTTOuaa. 'l_I xa\ t6 £vS£ov xai 
th 07iep6a),),ov 6[iotto? Xu[Aa[v£Ta'., Cjir.tp y.a\ iCt 
xavivi TipdiOsatj i^ O^atpstTt; (30). <oii(r.iiiii in iripKilc Tiialimi, linc csl, iii pcccaliiiii, 
ii:Ciil;is. QuaiKniaiii alioqiii, quoi! iialuia ilcxlruin 
rsl, liis vcrbis laudat : Vias eiiim, qxuv a dcxlra 
kiiiit, tiotii Deus : peiverscc auiem simt, quic a sitii- 
slriisuiil'". Qiii litijjilur, ut qui clcxlruui lauilal.iilciii 
niisiiiii a (lcxiro iius aliiliicat? Iiitclliijit prolccl'» 
qiiocl clcxtri spccieii» lialict, cuin icvcra lale iioii sil. 
Quod cliaiii spectaiis aliu loco iiiquit : jVc maqnope- 
rc jusliis sis, nec supra vioilum snpiens '\ Par eicuiu) jusli[i:e atquc sapiciitiic (lclriineiiluui afTcrt acris, laiii iii 584 actioiic, (iiiaiii iii scriiiouc, ani- 
iiii iinpelus, a bouo iieiiipc ct a virliitc proplcr c xccssuui cxciclciis. Ilanc cniiii dclcctus et cxcessug 
pcracque labefaclanl, iioii secus ac regulam adliiii) aliqua iiHl subtraclio. 

Z'. Mtj3£\; ouv 5aT(jj ■itXIov t^ xaXcu; Eyet ary^h;, ij VII. Nciiio igilur sapicntior sil, qnam convcnial. HT)6^ TOO V(5[J10U VOlXtjJLCOTEpOJ, [JiTJok Aa^Jtrp^iTIp';.; 

ToO <;(LjTb; (-10), y.rfil ToO xavcivo.; eOOOTopo.;, \).t/A 
'.r\^ evTOATi^ 0'|TjXiTjpoj. "EiTat ak toOto Tzibi ; "Eav 
tiSdijiEV X(5cr[i0v (41), xa\ £ratvco[Jt£v tfOiicuj Vjjj-Ov, 
xa\ iTtdJfjtsOa XcSyio, xa\ [it] (iTtijidsoj[j.£v eOTa^tav. 
'E^iCXiiiaTJ ct^ t'jv oOpaviv a'.to, xa\ ct^ TViV yr^v 
xotTOJ, xa\ EvvoTjjaTE, TToj; suvijTT) t6 TTav, xa\ oO;v, 
xa\ t£ -pb tt;? Siaxoa^JtTjaEuj; ^v, xa\ Tt vOv ovojjta 
•cij) tovtI. Tdczt TJt ■rcdvTa 5(£Xoj[jit;0t], xa\, o o:a- 
xo3[jtTija; AcJYo; • xa^^Totys tb? ev Ta r.xjza v.tX 
dOpitrj^ 0~oiTr,vat SuvaTf,v f,v (5 yip (4-2) toT; oOx 
o'jst th etvat SoOc, xa\ TOtj Y£vo[jt£vot? Ta? toea; x:;\ 
TJt <s-fT^[i.a-t, oOo" 6[jto0 TO ttSv dvaSctiai xa\ oiaxj-- 
[jiTiaai d^Ocvf; 5jv) • dXXd 6t4 touto TrpioTov Tt xa\ iicc lcge cxactior, iicc liuc Pjilcndidior, iiec nornia 
reclior, ncc prrcccpto siibliinior. Iil vcro qiia laiidciii 
ralione conscqueniur ? Ncnipe si ordineiii iioverinius, 
et naturae leges coniprobemus, et rationem ducem 
scqnannir, cl discipliiiain non aspcriieiniir. Hcspici- 
tc iii cadiini siirsuin, ct iii lerraiii dcorsiim '", alqiu'. 
aniinadvcrliic, ([uo paclo lola Ikcc rcruni niolos 
ciBnstructa el coagincntala fuerii, uiidc origincni lia- 
liueril, qiiid anie earum concinnitalem erat, el quo 
jam noiiiino nniversum appellctur. Ordinc oninia 
cctiicinnala et distiiicia suiit, et quidem coiiciiinalo- 
re Vcrbo : non quod, ut niia rcs, ila oiniics siiuiil 
produci non possenl (iiain qui ea quK non eraiil, iii 
oriuin produxit, productisque forniam el speciem SsuTepov dpiO[Ji£tTat , xa\ TptTov, xa\ Td £?t,;, Vva C iledil, idoin [irofecto ncqnaquam infirniilatc prolii- 
Tdct; £000; suvetar/Or, toTj XTtjptart. bcbalur, (pioiiiiiius oinnia siiiuil iii lufcm cdcrel et 

exornarei) ; veruin ob liaiie caiisain, aliiid priiiuin), aliud secundnin, aliud tertiuin luiineraiur, ac sic 
deinceps, ut siinul ciim rebus crcatis ordo siaiiin ingredialiir. H'. Td5t; 0'3v Td Tdv <Tuv£3Tf,aaT0. Td|t; i7U'j- 
^X^t (-43) xa\ t4 irojpdvta xa\ Td E7itY£ta • Td^-? £v 
voTiToi;- Td|t; 4v aijOriTot;- Td^t; £v dyYiXot; • Td- 
|ts iv otiTpot?, xa\ (i-i) xtvf,i£t , xa\ ptEydOst, xa\ 
cy_£T£t Tfi 7:pi;SXXT|Xa, xa\ Xa[jtT:p<>Tr,Tt. "A.?.??; Wi^« 
^JLiov, xal ("U.?)) So^a re.J/Jrjjf, xul a.l.Xt\ Sv^a 
dcT^piov dcrzi)p yap dcrz^pot; Siapipsi, tr Svc,iy 
Ta^t.; Jv topat; xa\ xatpo";, iv xij[jito (ia) TTpotoOit 
T£ xat 07:aT:to0at, xa\ otd ttj? [jt£5iTT,To; t^ aOaTT]- 
piv TiOadaeOouct • Td^t; ev f,[i£pa; xa\ vu-x-b; p.i~ 
Tpot^, xa\ StaTTfjixajt (■1(5). Td^i? bi aTOty£;otg, k% 
uv Td icjVjtaTa • Td^tc TreptfiYaY^v oOpaviv, f|7rXto7£v 
dipa, ■i'f|V O7T£0r,xev, ^ xa\ OTTepeOTjXe, ^Oatv •j-(pii'i 
!/££ xat cuvfi-j^aYEv, dvi[Jtou; dtpf,xe , xa\ oOx etc- VIII. Ordo ilaque oinnia consliuiii, ct colligavit; 
orilo ca'Iestia ct icrrcsiria coiitiuct ; orJo iii iis, 
qu;c ralione et animo iiitclligiiiilur, locuni liabel ; 
ordo in iis, qua3 sensibus percipiuntur; ordo iu aii- 
gelis ; ordo iii aslrorum inotu, magniludinc, inuliia 
rclatioue, cl splendore : Alia eniin soiis dutitns esi, 
(dia luniv, alia slclliirum. Stellaetiim a slella clarita- 
te ilijjert " ; ordo in anni partibus el teiiipnribns, 
apieei disiinctc, lum progrcdieniibus, el rccedcnii- 
biis, ac pcr niediocritalem asperiialcni mitiganiibus; 
ordo in diei ci noctis incnsuris ct iniervallis ; ordo- 
in clementis, ex quibus corpora conslant. Ordo ciB- 
liiin iii orliem duxil, aerem exporicxil, lerram sup- 
posuit, aut eliam superposuit, bumidam naluram fu- atcTJxev (47), uotup EoTjaev £v v£-f £Xat?, xa\ oO xaT- p dii, alque in iinuni locum coniraxit, venlos emisit, 
iayev, dXX' eiretpev (48) £7:\ 7Tpoato7TOv ■Kdar,; tt,? sed non ad liomiiiiim pernicicin immisit, aquas in 
" Piov. IV, 27. '« ibid. " Eccle. vii, 17. '» Isa. li, 6. " I Cor. xv, 41. (37) W.-iiiysi :rd.liv Toi) Ss^toi^' ; Sic Keg. b, ct 
Or. 1. In cd., dr:dY£t toO Se^toO 7:dXtv. 

(58) jii' v.^sfCo.ltiy. Regg. b cl bm St' OTiepSo- 
Xf,.;. Mux, fi xat. Biis., t^ xat. 

(39) 'Yyaifscic;. Ucg. b., d'.fatpe^at?. 

(40) Mr\ts .laj.t:rp6zspc(; zov yojzoi;. Ilflcc riesiint 
in (IimIiiis Kcj;g. 

(41) 'E(iy slSwitsr xccficr. Bill. : c Si modcsli cl 
coiiiposili essc ciireiiuis. i 

(l^i) 'O ydf. Sic Or. 1. In cd., o Ydp. 
(43) TdE.iq cvrsyst, eic. Ucg. b ci Or. 1, Tdjti 
ouv eyet xa\ Ti oOpavtJC. (14) Kai. Dcest in Or. 1. 

(43) 'Erx('cpii>. In noiiiuillis, eOxoTjjitoj;. 

(40) K(d StacTz/titaci. Sic duo liogg., Or. I, 
Coiiib. Iii cdit. dcesi xat. 

(47) Ka) cvK s.ta-^7{xsy. Il;ec ilcsiinl iii Or. 1. Sic 
liiiiic locuin cxponit Elias : i Laxavil vcnlos, iit 
spireiit iitiliter, scd noii ila laxavit, ul eis facia sit 
copi.i snpra inodiini llaiiili. > 

(18) "Ec.lsipsr. Scliol. : 11^,^4; xa\ 7:oTa(iOuc, 
1'toj; xa\ Ttov OaXaaailjv Ti 7::XdYrj • « Sparsit loiilcs 
et tluvios, forlassis et inariiim aiiinora. i *^' h. C.UIil.oitii THEOLOGl 181 

nubibus asiriinit, sed non leliiiuii, vcruni in loiius A rn?, EJTdxTio? xai oiJioTiiito; • xai TaG-a oux It:' liXt- l(;rr;B faciem .ipie ei asqualjiliier sparsit : iilque non 
ad exiguuni tenipus, ve! 585 ununi aliqucni lcinpo- 
ris aniculuni, veruni ab ipsis nuindi prinionliis in 
finewi usque, eanicleni viain lecio cursu lencnlia, et 
circumeunlia, lixaque siiuul ct inolu agilata ; illud 
vi Verbi et facultaie, boc rei fluxae et caducaj natu- 
ra : Slaluit ea in auenutni, et in swculnm socculi : 
praceitlmn posuil, cl tion praneribil ^». Illiid (ixionis 
el soliditalis : at si quid ortuni babuit, aut babiui- 
ruinesl, lioc lluxioMis. Ai(|ue vigente quideni ordi- 
ne, stal niuiidus. id est, iiniversuni lioc ; ac ejus 
piilchritudo, certa et siabilis est. Coiiira auieni, 
pcrliirbalio ct coafiisio, iii acre procellas, iii leira 
iiiotus, iii inari exundationes, in urbibus doniibus- yov, ouSk ei? 5va xaif.iv i) yp^vov , dXX' du' dpxiic 
Ei? xiXoq, Tr;v auTr;v dolv EuOuv&fxeva xa\ iripnio- 
pt\ifi\x.t\ia, TTETir.YiTa iz y.oX xivoujxiva , zh ]^l^ lih 
Aiyo), ih Ik (40) T?) (SsOasi • "Ecn^crsr avzii eIq zdr 
aiiora, xal eIq rdr alwra tov aluircQ • xpdc-zayfia 
tOszo, xal ov xapsMvcrsTai. Touto ■:f\<; T^r^^ewi ' 
Y.a\ ti Tt yiyo^iz^j, i^ YEvvrjaeTai (50), touto tou (Seu- 
(j.aTci; (51). Ka\ Td|£to; [i.kv eraxpaToucr]!;, xdij[Aoi;, 
t6 Ilav, xal T^ xdXXoi; dx(vr]Tov. 'ATa?[a S^ xal 
dxoajxfa, kv y.kv iipi tou; sxr,7tTou?, tv ok y^ Tou? 
aei3[iou;, Jv S^ OaXdjsr, Td; e-ixXuaet? (52) , ev S^ 
rJAe.ai xa't oixot; TroXifxoui;, Jv Sk TOti; awpiaui, Td? 
dp,itoaTta;, cv S^ Tat; t^uxat^ t»; dfjtapTta;, exatvo- 
T!i(j.r,aev (53). ToiJTa 7:dvTa ou Td^eto;, ouSHipf,vr);, 
qiie bella et dissidia, in corporibus inorbos, in ani- U dXXd Tapaxris xa\ dTa|ta; ovi(;.aTa. Kal Trjv OpuX- 
liiis peccala, procreavil. Ihtc enini oinnia, iion pacis Xou(xivr,v cl (54) tfOopdv xa't (55) 7:poaoox<o(xivr,v, 

(J.T1 dXXo Tt, doeXtfol, r) TtXeovaa^tiv dTa^ia? clvat vo- 
jj.iJ(o[i£v. SuvSet (j.kv ydp Td^t;, Xuei o^ dTa^fa, oTav 
Xuaai t6 t:3.'j r) (HETauotriaat TrapaaTri tco auvSf;- 
aavTt. nec ordiiiis, sed confubionis el pertiirbalioiiis noini- 

na siinl. Qiiin celebrem qiioque illain, aique oiiiniuin 

sernione trilain, cl iii exspectatione positain labem 

el corruptioiiein, liaiid qiiidqiiain, fralrcs, aliud esse 

existimemus, qnam profusam qiiaindaiii et rcdundanlem omniuin rerum coiifusioiiem ; ul enim ordo 

«•unslringil, ila pertiirbalio solvit ac dissip.it ; cum vidclicel, lolam hanc rcnim macliinam dissohere, 

aiit in pntslanliorem slaliiin cominutare, ei visuni fuerit , a quo conjuncla, et lanqiiam viiuulis qiii- 

Lnsdara constricta esl. IX. Ordo cunciis anim.intibiis ortuin , et alimen- 
tiiin, ac sedes uniciiiqiie apias et (ongineiites in- 
dixii, et quasi laia lege proescripsit. Ac nec delpbi- 
iiuiii quisqiiam aiva sulcantein vidit, nec bovem 0'. Td^i; xa"t Tot; ^ijiv.q araat ycveatv, xa't Tpo- 
(ffjV) ''•oi^ '^^? xaTaXXf,Xou; cxdaTto (55") X'''P'^^ ^vo- 
[xoOiTrjae. Kal oOte oeXtftvd Tt; eIoev auXaxa t^- 
[jtvovTa, oG-£ pouv ot' uSaTo; (^XtaOaiv&vxa • djairep per aquas liibricum iier carpentem ; qiiemadmo- _ ou5' i^jXiov ev vuzti [jt£tou(j.evov, r) TiXripou^ievov, oiJTS 

duin nec soleni iioctn decrescentem vel augescen- seXfjvriv ev flJA^pa Tiupaeuouaav bpi\za v^'y\2hzal(; 

tem, nec rursus liinam mortalibus inlerdiu pi;clu- 

centeni. Monlcs excctsi cervis : petra refngium lie- 

tinaciis. Fecit lunam in tempora, sol cognovit oc- 

casum suum ". Siiiiiil atqiie nox lerrain caligine 

obduxit , slatiiii lioino somiio contraliilur, fer:c 

auteiii libere vagaiitiir, ac pabuluni a Creatore con- 

cessum qii.xTunt; siiniil atque dies illuxit, siatini e.ldyOK;, jikzpa xazapvpi zoTg .la)'(jo'c('>6). 'E:roi- 
i\as crsJ,i'\r7\r siq xaipovc Ci^liOQ eyrtozi\rSvcrtr 
civzov- vu|, xat dvOpcoTroi; uttvio auaTAXcTat, xa\ xd 
Or,pia Tiaf pr]atdseTat, xa\ Cr,T£t Tpotjsrjv 'dxaaTov t^v 
6iofj(i£Vr,v Tiapd tou ■xTiaavTo;- f][jicpa, xa\ Td Or;pia 
auvdY£Ta[ , xaV SvOptoTTo; lr'i tt]V Ipyaaiav ^T:eiYe- l)esti;e congregantur, atiiiie boino ad opus properat. 
Ita ordine, et juxta naiiirae legeni atque rationem, 
iiobis invicem cedimus. Addain, quod inaxiiiiiini 
est, maxiineque priipiium. Ordo ex mistura, par- 
(ini ratione pncdiia , partini rationis exjierie , 
Iiomineni , ratione utens animal , constru\it ; 
alque arcano modo , et qui nullis verbis exjilicari j) z^axi, zh aiizb xat SieaojaaTo, xa't SteXuae. T6 (j.iv Tat^ Y.o.\ dXXf,Xot; U7:o/_(opoij[j.ev ^v Td^et (5G'), 
v(j[j.to xa't XtJYto tpuaeto;, IlpoaOfjato t6 (j,iY'st(5v 
T£ (57) xa\ oixetoTaTOV. Tdjt; ix XoYtxou te xal 
dXo','ou xpd;xaTo;, tJv dvOpto-ov (57*), ftoov Xoytxiv, 
auveaTTiaaTo • xa\ auv^6r]ae (juaTixto; te (58) xa\ 
d[5(5f]Tto; T?»v xo3v Tto vol, xa\ Tiv voijv TtTj Tiveu(jtaTt. 
Kal 'tva Oau^JiaToup-cfiaT] xi [j.et^ov kv Tto JauToiJ T:Xd- queal, lerram ciim meiite , nientem cuni splritii 
viiixit. Quin, iit mirabilius 586 ^'iQiiid in (ignieiuo 
suo alque opere pairarel, idem ipsum et conserva- 
'» Psal. cxLviii, 6. " Psal. ciii, 18, 19. 

(49) Td pir z(i> AfJr';'. ^^ ^i- Sic Kcg. b, Coisl. 
2, et Or. 1. In ed., tio [j.^v t(o AtJyoj, Tto oi, elc. 
Sciiol. : T(p M-;ij) Tr,; ouaia; • i Hatione esseiilia', 
fixa ;rali(iiie fluiiioiiis, seii ortus et interitus,niota.i 

(50) "iVysvrqcjSzai. Or. 1, Y.a\ Yevf,a£Tat. 

(51) 'Peipazoi;. Coisl. 1, fJfjiJiaTo;. , 

(52) ''E:iix.lvcreiQ. liill. : c iiaufiagia. » 

(55) 'EKairozdin\vs. « Quasi res novas inoliendo 
iiitrndiixit. > 

(54) M. Dccst in duolnis Uegg., cl Or. 1. 

(o5) Kai. Diiii Uegg., f). 

(55*) ■fxtit.Tio.lii .|niliiisilan), exdaTot;. 

(56) Aaybjclf,. i Lejioiilnis. » •j-dp iTTetafjYayE (58'), t?j S^ uT:£§f;YaY£v (59), CicTzcp 
t-j ^£U[j.aTt, xa't T(p Ovr;Tip Tr]v dOavaaiav eT:pa')'[J.a- 
TeuaaTo Sid Xuaeto; (59*). Autt] xa\ Ttov dXovtov f,[J.d; 

(50*) 'Er7i'i!ie.i.CumU. ivjicii ev, ct verlit : (Ordi- 
iii, natiira; legi el ratiniii ceilimns. > 

(57) Miyicrzdr zs. iJei^st Te in Or. 1. 

(57*) 'Ex .loyixou ze. ya\ i'i.\vyov Hpiijunor, zbr 
drOfiojior. Ila;cilesiiiil iii diiolnis liegg. ct Or. 1. 

(58) Mvcrztxib^ ze. Deest te in diioljus Kcgg., el 
Or. 1. 

(58*) 'E:teicri'iyaxs. S( liol. : Tfi Yevvf,a£t • « Geiie- 
raiioiie, ortii. » 

(.')9) 'yjisfy^yayer. Scbol.:Tri (jtcTaaTdaei • i.Mi- 
gialliine, > seii, i inorle. > 

(59") Sifi .Ivreiijc;. Scbol. : 'S};6oou ouar,; Tr,; Xu- 
aeto; eT:'i ttjv dvda-aaiv, xa't tt;v exetOcv dOavaaiav 4 8-j ORATIO XXXII. — DE MODERATIONP] IN DISPUTANOU. ISG JifoTiqdc, xa\ 7:i),£i^ (oxije , xai vdjAou^ EO^to , xal ^^ vil, cl dissolvil. Alleniiii ciiiin siipi,'iin(luxit, ali^;- dpixTjv tiii;ir,i:, y.al xaxiav JxrJXajs , xai 'ix''3-i 
eOpsxo, xal a'j^u-/-iav (GO) fjppi^ijaTo, xai -ko ripl xi 
YEvvcojAiva (flXtpip t6v piov fjjjiipcoi;, xa\ jxEil^ov ti 
Tou xAtw toSOou xal tou (GO') sapxixou , t^v -:pl 

0jiv SVlSpUJaTO. riiin siibiiiixil, iioii scciis aii|ii(; iii a(|ii:iriiiii lliixu, 
corpoiiiiiic iiiorlali iiiuiioilalilalciii pcr dissoliilio- 
iieiii cniiipiiravil. Oulo nos a niiiUs aiiiinaiuibiis 
disliiixil, civitales coiididit, lcgcs iiisliluit, virlii- 
lcin lioiiiirilitis , vitiiiin p(viia aflccit, artcs cxco^i- Ijvit , inalriiiioiiia copiilavil, ac , pcr acrein erga snsccpios lilicros ainorciii, fitraiii et agrcslcin vilaiii 
ad Iiuiiiaiiitaleiii c\(oliiil, cl , (luod lcrrciio lioc et cariiali aiiiore niajiis csl , diviiuiiii aiiiorcni auiiiiis 
nostris infixit. r. Ka\ t£ 5:1 xaO' iixaiTov JiyEiv ; Ta^t^, twv 
6vTtov IjtI |JiT;Tr,p, xjX ai^^aXjia • xal t^j tou \i-(o\>, 
piiivT) xaXii),; av e'.'-oi, Toij iravTa 6r,iJii&upYr;(JavTo;, 
et fs (61) XiSoi '.fcovfiv "Ots t& Tiav ouatouTO tio 
t)£(]) xal ucptataTO, i^ij) f\y-i\^ itap' auTio lipjjKJ^ouaa- X. Qiiid aiitcm siiigiila coniiiieiiiorare allincl? 
Ordo , oinniiim rcriiin pater ct pra'sidium est ; 
islu(li[uc Vcrbi , icruiii oniiiiuiii coiiditoris ct ar- 
cliiiccii, soliis rccie dicere queat, si qiiidem vocein 
acccperil : Ciini niuiidiis a Dco creareiur ac produ- ■fjvixa fiTotnaCs t6v Jau-oj Opdvov eti' (ivi|ji.(ov, xa\ „ cereinr, cunicoeram cnnclacoinponens^'; cuin ador 
lcrxupi ^-oi:t tx Svw ■■it^r\- fivixa *0:[Ji:X!ou TrjV yi^v, xa\ u>; ij-yaX:!? E-iO:t Ttfiyi; TJt; uti' oupa- 
v4v (61*), xal x(o IlvEUjjiaTt tou uxcSfjiaTO? auTOu 7:5- 
ffav 6uva|jt[v J)(apiiaTO. 'AXX' (ou yapvj TauTa 
■reivTa StTiXOov, xa\ Ttpb; 3 TiaXat 6 Xiyo; •riTtEiYSTO ), 
Tasi; xav Tat; 'ExxXriaiat?, ■zh [xlv :lvat Tt •::oi;j.vtov, 
zh ol 7:ot[ji:va; Stiopti: • xat t^ [iv/ &pys,vj, ih 6: 
iip/:aOaf xa\ zh jjikv oTov eivat x:!faXT;v, t6 ok rA- 
S%i, ■zh 6o x:tpa?, "zh 5k 5t|)0aX[j.?(v, xh 5k aXXo Tt t(ov 
(jisXtJjv Tou (i(b[j.aTO? , Tzph; ttjv Toij TTavxi? euap[j.o- 
OTiav xal Tb au[jcf:pov, ij 7:po:/0[jtfv(ov, ■)) ^ipo:'//^- 
Ttov • xa"t, (■is-zo EV Tot; (i(o;j.atxtv, out: (i7T:p^r,XTat 
li'/.\r}MV tk (j:Xiq, liXX' ev a(j[j.a th 7iav Ejxtv Ix Sta- 
oiptov auYx: t [jEvov • oGt: TauT& (G'2) 7TavT(ov evip- narellliroiinm siiiiin siipra vciilos, acsiiperiias iiiibcs 
roboraiet ; cuiii fiiiidaineiila lerra; jaccrcl, et vclut 
nriiios ct tulos fonles, qui sub cojlo sunt, staiue- 
rct ", ac Spiritn oris sui virtutein oinneni illis 
l.irgirctiir ''. Vcruin (ul ad rein ipsani, ciijiiscaiiss 
Ikcc oiiiiiia disserui, et ail quain janipridcin oralio 
iiostia fcslinal, vciiiainus ) , ordo in Ecclesiis qiio- 
qiie consliluit , ut alii oves siiil, alii pastorcs, alii 
pr;csiiit, alii siibsiiit ac parcaiit; aliiis vcliil caput 
sil, aliiis pes, aliiis iiianiis, alius ociili , alius :iliiid 
qiinddain rorporis ineiiibriiin , ad loliiis I''cclcsiai 
concinnitalCin el nlililnlein , vcl iiifciiiis vcl pr;e- 
staiilius. Et qiiemailiiiodiiin in corporibiis , neo 
Bieiiibr:! iiilcr se diviilsa siiiil, veriiin ciiiicla uinim Yr,[ja, :i xa'i TauTi t6 xpfl^^''' (62") «^^■■'l^tov £t; ava- C corpus siiiit cx divcrsis nieiiibris coiiflatiiin ; ncc Yxr,v euvoia; T£ xa't suvvEuaeto? (05) * xa\ out: 
itfOaXjjib? paSIJst, dXX' 6oY)Yet • oOx: txouj 7tpo6X£7r:t, 
iXXi jjieTa6a!vEt(C3'), xal [JETaTiOrjatv oute Y^waaa 
Six^Tai tptova; , (ixor,!; y^P ' ^'^'^ lixoT] cf OEYYExat , 
YXtojar,; Y^P' ^-^- p'-i [jiv, co[j(Iiv (6-4) ataOr,Tf;ptov 
J.Apvx^ Si clza xsveTai., cpr,alv 6 'Ito? • yElp 5k xou 
6t5(5vat xa\ to'j Xaij6av:tv 8p-cavov vo'j? 5i xot; 7x5- 
<jtv •f)Y:iJt(liv, 7:ap' ou xb at-50av:a0at, xa't ei; ov ■?) 
ctaOT)at;. OuTco xa\ 7:ap' f)[jTv, T(p xotvto XptaTO'j 
aiouaTi. rursiim idein niniiiuni iniinus esl , laiiiclsi aliO'iiii 
ad benevoleiili;B coiicordiiciiue nccessitaleiii, lioiio- 
risqiie parem in disparibus ratioiiein , alia aliorum 
opera ex x(\im indigeaiil ; nei|iie enim ociiliis am 
biilat , scJ viain coininonstrat : iiec pcs prospicit , 
sed progrcilitur ac loca permiitai : iiec lingna voces 
accipil, iil cniin aurium cst : iiec rnrsiis ainis lo- 
qnitur, quod lingnoe onicium est : et iiasiis qiiidcm 
est odoralus organiiMi; (julliir iiuiein, iil ail Job ", 
cibos ileijustiit : maiiiis poiro daiidi ;ili|iic accipicndi insiriiineniuiri esi : inens deiiiqiie oiniiibus proeest alque inipcrat, 537 uimiiuin aiiu» vis sciitici)di 
prollciscitiir, et ad quain sensiis omncs refcruiitur. Ad eumdem qiioqiie inodiiin apiid inis, lioc csi, iii 
coiniiiuni Clirlsli corpore, rcs se liabet. 

lA'. 01 Y^P 7:avTE; ':v a(o[j(i ej[ji:v iv .XptaTto • ot D XI. Omncs ciiiin corpus iiiiiiiii iii Cbiisto siimus. 6i xaO' 'eva Xptaxo'j, xa\ (i),XfiX(jjv jjeXt). T6 i>.k-/ -(^p 
fipxei xa't TipoxaOcsExat, xb 6k ayzzcni xal e'JO-JVETat, 
xa't oiJTE xauTiv (i[j.'f(5x:pa evepYEt, etTCp [xf] TauTiv 
apxetv xa't apxEaOaf xal Y'^''^^' d;jtepoxEpa ev eI; 
'eva Xptaxov, ut:?; xo'j a'jTou auvap[joXoYO'J[j:va, y.o.\ 
(juvxtOciJeva nve'J;jaTo;. Kotv -ot; ipyoixvm; TxiXiv, 
oaov Tb [jtiijov xa't T^atOEusEt, -xal (iaxf;aet , y.y.\ f,Xt- 
" Prov. \'iii,30. '^ ibid. 27 sqq. ''' I's. xxxii.G. 

< Quod dissolulio via sil ad resnrrcctionem, ct ad 
ipsani, qii;« ex illa esl, iminorlalit;iteiii. » 

(G(») Zvtiii)'(av. Duo Uegg., auJuYiaj. 

(60') Tov. Deest in diiobus Ucg;,'. 

(61) Et ye. Sic plcriquc coild. Dcest y: i" ed. 
{&\')nr}-;'(ir Ti'iQ v.%' cvfardr. liillius : « Siipcr- 

coelestes foiilcs ; » quod certe a Craeco, cl a Gi egorii 
ii.eoie alieiiiim esi. 

(62) Tavtd. Rcg. h, Tauxov. siiigiili autein Cliristi, aiqiie alii :ilii)riim nieiiibra ■"'. 
Alii enim doiniiianlur et prcesiiiit : alii pareiit ac 
rcgiintnr. Et quainvis non eadein sit ulroruiiique 
actio, siquidem imperare, el imperio regi, non cst 
ideiii ; fiuiil lameii iilraqiie iiiiiiin in niiuin Cliii- 
sluin, ab eodem Spirilu coiislriicla at(|iie compacta. 
Ac rnrsus , quemadinodiiin inlercos, (|iii siibsiint, 
^' Job xxxiv, 5. '^ Koin. xii, 5. 

(G2') Td ■/.pui^eir. Sic Rcg. bin, Coisl. 1 ct 2, etc. 
Dcest 16 iii cd. 

(G3) i:urrsv(Tecii(:. Coisl. 1 ad.lit, xa\ iaoTtjjia? 
bi ToTc livijoti, I ei parciii lioiioiis in disparibiis ra- 
lioiieni. » Id cst, < ad ;eiiiialitatem servandain iii iis 
rcbiis (pci; disparcs siiiil. » 

{ii't') Mi-T'ii"airfji. Uill. : • ingrcdilur. » 

(0*.) 'Vvuilir. Ilcg. b, Ct Coiilb., oa;j(ov. '87 S. CREGORll TIIEOLOGI 1S8 

pernia^iiiiiii (liycriiiicn rcperiliir, iil qui ol ilo A >'•!? Sua-r//.OTi ■ xav xoXi Syoyffi ih Siii9opov ojov cirin;i , ei iisii aique cxcrcilaiioiie , ci siaie iiiici- 
sc (lilTLTanl : eoilem nioiJo inier prsefeclos qnoi|ue 
non parva diirercnlia csl; ac spiriius proplietaruni 
jiropliclis sulijici ", ciiin Paulus ipsc alliniiel, non 
esl cur de ea ic duliiles. Et quosdam quhicm , in- 
qiiil, jjosuit Deus iu ICccUsia , primum apatolos , 
secundo proi,hetas , lerlio pastores el doctores "* : 
priinuin propler verilalcin , alleruin propler uni- 
bvani, posiremiiin propler uiilitalis ci illiiuiinaiioiiis 
diviiix nicnsurain. Ci spiritus quidem nnus est, iioii 
anleni pares graii.c : qiiaiidoqiiidein nec paria s|ii- 
rilus conreplacula. Alii euim per Spirilum dalur 
sermo sapieutia; et speculatiouis , alii sermo scientia; 
el revctatiouis, atii fides cerla miiiimeque dubia, alii xal T.'jvj y.a.-coL rpocfrjTtT-v Trpo^fiTai? uuo-daccTa'. , 
naOXoii Xeyovxo^, [jit] aiji(p(6a/,).£. Ka\ otx l^i'^ 
eOeto, !pr,i\v (01'), d (jedrirzrl 'Exi(Aricl(f, npd- 
Tor dzocToXovQ , SevTefor apo^pi^Taq , TpiTor 
:ictjiiraQ (05) xid tiSairKU.Xov^^ • ■izcGi-o^j oii Tf,v 
(iXfjOccav, 0£UT£pov oii ifiV axiav, Tpr.o; oci ih 
[iixpov TTi; tbtpEXsia?, xa\ Trj; EXXafitl^to;. Kal t6 
(ikv Tcvcij^a EV, Ta y^aptajjLaTa !k oix laa, Sti (Jtnjol 
IX SoyeXa. ToO 7:vcujJiaT0?. 'ft /lir (CC) ■j-op Sik tou 
llrevfMTOQ SiSoTai .Idyo^ co^iuq xal Oeupiaq (C7), 
ii.l.liii Si .IdycQ x'^''^'^^^': ') a:ioKa.h'i\^-e(jjQ, «.t.?<f)(68) 
sfiCTiQ fitSxlx xa\ iivcvooiaaToj SXXeu Sl irepyi]- 
jiaTu o'jvd[i£ti)v xat OaujjidTtjjv {n]/r,XoTiptov , dii.ttp 
Sk yapicfiaTa lajtdTur, drTuXt\^^eiQ , etxo-jv iz^o- \V>. Ta'JTr,v aio(!j;ji;Oa Tr,v TdJiv, b.oti.<fo\, TaJTr|V 
9uXdTT0)[jL£v. '0 (Ji^v £cTto Ti? dxov), 6 Sk f^o^^^Ta, 6 
t'z X'^P- ° ^- ai^o Ti TouTtov (69). '0 p.hi SiSaaxETto, 
Zl jjiavOaviTo) • d oi epyajEaOto t6 i.yix<i'ov xacs 
i-jia'.: -/cpjtv ei; [jicTdSoaiv toj 6£0[jl£vo'j xa"i /pfi- 
(^'ovTo.;. '0 [XiV dp/_£Tto xa\ 7:p&S£6Xf;aGw 6 6e 6i- 
-/.aiO'JjGto oijt TYJ? u7:o'jpYia; • xal 6 Siodaxtov virtulum sublimiiiiii(|iie iniraculorum operatioiies, B axajia: , xv6epri'iceii:, eVtouv TravSai-to-i-ia'. aapxic, 

«^11 3rn(i(C ciira/ioHiim, o;)i(H/«(ic))ifs , Iioc est, de- yirti '^-.luccuir, ipfii\rEua -j-.UiccHir, Ta [J.sifto 

fensioiics el patrocinia ; gubernationes , lioc est, xapta[jiaTa, xai Td 6£UT£pa, xaTd tt;v dvaXoviav tti? 

carnis casliga lioiies , t/enera /(«(jiiKinim, iiiterpreta- r.'.z-uoq 

tioues linguarum ^\ aliis denique praislanliores , aliis inferiorcs graiiiv, pro fidci iiimiium raiioiie et 

proportioiie. 

XII. Ilunc ordinem revereaniur, o fralres, Iiunc 
tueamur ct conservemus. Alius auris sit, alius Hh- 
gua, alius manns, allns aliud quiddam. Allus dc- 
ceat, alius dscal; alius propnis nianihus Iioniini 
operetur, nl liaboat (piod cgenlibus imperlialiir '" : 
alius pracsil ac pleliem iiioderelur : alius justilia; 
laudcm pcr niinisterium consequatur. Qui docct, iii 
iiiodestia doceJl. Propheta: cnim duo aul tres lo- C £--xoa;jLto;. npocprJTai -^ip 6'jo i^ xpEcj XaXcixtoaav 
quaniur, idi[iie vicissiin , atque unus iiiterprctetur. 
Quod si alii revelatum fueril, primus loco ipsi cc- 
dat *'. Et qui discit, in obedientia : et qiii tribiiit, 
in liilaritate : el qui ministral, in alacrilate '-. Ne 
lingiuc iniincrc, ijuod oniniiim prom|ilissimuin et 
paratissinium est , onines fnngaiiuir ; 583 '>cc 
oinnes apostoli siiiiiis, nec onines propliei;e , nec 
omnes iiilerprelcs ". Ampluin cl prieclaruni esl de 
Deo verba facere? .\t pneclariiis est seipsum Deo 
piirgare; quoniam in nialevolam aniinam noii iii- 
Iroibit sa|>ienlia '". Alque ad iustitiain seminare, el 
vita; friictiim nictero jiibeinur ", iiL scicntia; Iiimine 
perfunilaiiiur. Ac Paulus ipse nos per Dunilni amu- 
rem *' a Domiiio cognosci vult,per cognitioneni 
autem doccri : atque lianc adcogiiitioiiem viam, mc- 
liorein csse cciisel, quain oiiiiiioiiein cam, qii;c iiillal. 

XIII. Magiiuin et praeclaruin est docere? At dis- Q cere periculo vacal. Quid pasioris muniis libi ar- 
rogas, cuin ovis sis ? Qiiid capiit efficeris, cum pcs 
sis? Qiiid cxercituin diicere aggrcderis, in militiiin 
onliiiem ascriptus? Qnid iiiagiui qiiiilem ill.i , scd 
iiiceila cl iiericiilosa mai'is lucra coiisectaris, ciiin xa'i dvi |X£po;, xa"t eT; oiEp^iT^v^uixoj. "AXXou Sh xpa- 
vtoOivTO^, 6 ■TiptoTo; UTio/topchoj. Ka\ 6 [lavGdvuJV, 
£v euTTEiOEia ■ xal (5 x^JflTi^Vi b/ 'O.apizT^xi • xal 6 
u-oup-ftov, EV 7:poOu[iiix. M)j TidvTEs (ij[Jt£v vXtJJaaa, 

t!) £T0t[10TaT0V • [JIT] 7:dvTEC dTTOaToXot, [JtT] 7TdvTEC 

7:p'j'jf,Tat, p.T\ TidvTEc: ot£p[Jir|Vc'Jto[jt£v. !\IcYa t!» Tispl 
0£oij XaXEiv ; 'AXXa [t£i?ov xb ^auTbv xaOatpetv 
G£to' iTTEioii ei; xax^TE/vov (70) tj/u/rjv aotpia oux 
eiaeXeiJaETat. Ka.\ aTreipeiv lxEX£tja0T,[iev ei^; 6txato- 
a'JVT\v, xa\ xpuyav xapTrfiv C<^fis, t'va (71) xa\ cptoxt- 
aOtoy.£v Tto tptoT"t tti;' YvtiiaEtoj. Ka't Ila^jXo;, Oti toxi 
dyaTuav -iiiJta? xbv Kuptov, U7t6 Kupiou YtvdiaxEaOa!. 
po'JX£Tat, Sid S^ Tou Yff-vtoaxEaOat, t6 StodaxeaOat, 
xa\ xauTTjv (JSiv feXTiova olSev ei; -CjGj^yi^, zi\q cpu- 
aiO'Jar,; oifjaeto;. 

ir. Mi-13. t6 otSdaxitv ; 'AXXi t6 [jtavOdvEcv dxiv- 
ouvov. Tt aeauT^v 7iot£t; 7:oi[tdva , -^ptifiaTov tov ; Ti 
l-tvf] ■.c£!paXT[, TTOu; Tuy/dvtov ; T£ OTpaTTjYEiv iTii/ei- 
p£:;, T£Tai-[i£vo? Ev aTpaTttoTat; ; Tt Ta (jtEydXa xa"t 
0'jx dacpaXri x^pOTj Tr,; OaXdaar,; £7:t6ttbx£t; (7*2), 
Evov dxtv5'jvto; -^uop-^u-j yf,v, £i xat (73) x£poat'/oti " I C(ir. MV, 3-2. '" I (ior. xn, 28. " ibid. S. 
'Uoiii. .\il, 8. «M Ciir. Mi, -211. "' Sap. l, 4. "0,0 " Eplics. IV, 28. 
X, 12. *• I Cor. viii I Cor. XIV, 29 ct sqq. (Gi') <l>i}cir. Oecsl iii iliiobiis Hcgg. 
(()."> i llcijifrar. Dicst in Or. 1. 
(CC) 'ii y«X>'. Sic sacer lextiis, Coi.sl. I, Or. I, 
Coiiib., cti'. Prave iii cd.^d. 
(C7, lutl Oeiofiiar. Ilcg. b. t^ OEiopia;. 
(68) "A.lh;). Kcg. biii addil, 6i. 
(60i '0 Se ci.Llc ti zcvtojr. bic Reg. b. In cj. Ii',i;itiir taiitiiin, dXXo Tt. 

(70) Eiq na/coTeyror. Sic quatuor Rcgg., et Or. 
I. Iii edil., to; xaxoT£/vov. 

(71) "Ira. Reg. b, ei Or. I aildiinl, xat. 

(72) 'l':.-tiSia»teir. Ucg. bm, cl Or. I, otiixEls. 
(7')) Ei KiJ. Or. 1 ad marg., xa\ £i /ai. m OllATIO XXXIl. — DE MODEIWTIONE IN DISPUTANDO. lltO 

0.0.3 zm 3. ; Ka'i s! [j.h/ ivTjp eI xaii Xpij-.4v, xal A lerrnin siiic pcriciilo colore liocal, cli;iinsi niiiiore 

tiim qii.x"siu? .Si vir sccuiuliim Clni.siiim es, ct ytyj^^jiz-ii Goi xi at30r,Tf oia, •/.a\ ).a;A7:pov aoi ■zh 
(fu)? t:?,^ yvojtswc, Ai).£i 0£oij co^tav T7)v ),a).0'j|ji£- 
vr,v iv Toej TsXeioi?, xat Tr;v a-oxcxp'j[xii.ivr,v £v 
[jt\jstripl(j) • xa\ TauTTiv, oTav xatpV/ Xaer^;, xal ?:•.- 
(ITcuOt);. Tt Yitp ixti^ ■::ap3t (j:auTO>j, 8 [it] SiooTat, 
[xr,2i Euri^aj ; Ei 51 i-i vf^Tzto-: sl (7i), xa\ ■/aptep- 
7:r),- Tr,v oiavotav, xal Toi^j uyrXoTipoi.; 7:poi6atv;tv 
ou-/ Ixavic, Y-"'^^ KoptvOto;, yaXaxTt Tpa^rjOt {".')). 
Ti xpf,i;£i; iTspeioTipa? Tpo'.fTi.;, r,v oux avaXljxEt 
TJi [iiXr], xa\ 7:ot5t Tpo-yf,v St' dsOi/ctav ; itOi-^i-ou 
[jikv, si.' t: xpzTTTOV stio-f,.; ^X-'» ( '<^"' T^P "'j Ti^iv 
ciTstXajOat )(GtX:Jtv cT:atvou[j.cVov , eyv(o;)' aYotTra 
6i fjTuxiav, £vOa xpstTTOv Xi-,-ou t^ atoj-av xa"i tJi 
[jikv £t-xtv, Ta 5b axoiJTaf xal Ta [ji^v E-aiviiat, sensiis exerciiains liahcs ", ac siilciidido scieiitiiC 
liiniiiic |)r:cililiis cs , Dei sa|iienliaiu loqiicrc, (]iia! 
.npiid pcrfcclos " prasdicatur, cl ([11:0 in iiiysli;rii> 
abscoiidila cst; idipic ila dciiiiiiii, si coiniiindiim 
lemiiiis nacliis fueris, caiii(|iic (idci lii;e toiiiiiiissam 
Iiabueris. Qniil eiiim a lci|iso liabcs, rjiiod libi da- 
lum iioii fiicril, el quod iioii acccpcris"? Sin aiiicin 
oelaie adliiic leiicra es, aliiuc liiiniili cl aljjecio 
animo, viriliusf|iic iiifirniinrihu'!, qiiani iil ad siibli- 
niiora prngrmli possis, Cnriiiiliius cslo, salis lilii 
sit lacte nnliiri '". Quid solidiorcm cibum espctis , 
qiicni membra pr;B iiiibecilliiale conficere, alqiie in 
alimciiiuiii vcrieie nnqueaiii? Lo(|iicre sane, si qiiid Ta 0£ ^T^ -txpuj; a-o-i;|jtYa iOj D. silciitio nicliiis ct cxcclleiilius li;ibes ( ue(|iic eiiiiii 
10 fu.t;il laiidi duci , si qiiis oriliiicm kiliiis a.lliibeal " ), at iilii silcre iir.cslal , qiiaiii Iniiui , silcu- 
liiiiii coiiiplcclere. Alqiie alia diccrc amcs, alia audirc; alia laudibus evcbcrc, alia, non tanicn accrb'^, 
ablcijare ac rcjiccrc. lA'. Oux tJTS zlv «i-cdiva t^v f^jjLSTspov, ixosX-yOt, 
t(Tjv ffo6apt"j; IvTaiJOa 7:poxaOs^O[Jt£V(]jv, xa\ TauTa 
vo[jioO£TouvT(iJv u;jitv Tot; TToXXot;. Tdt/a 5i ouoi f,ij.(~jv 
auTtov ot -Xstou; i-f/vtoTxo^i^v (0 xai oaxpustv 
4;iov ), OTZwq 7:apa 0S(o TaXavT£U£Tat xal v(>r,[j.a 
TTav, xal Xiyof, xa't irpa^t;" xa't ou 7:apa 0£(o rjtovov, 
liXXa xa't tiTjv (XvOp(o7:(ov toT; 7:).£t3T0tC' 0; fjpaost; 
[jisv Etit TtJjv toitov xptTal, Ta/sT; 51 ToJv (7C) liXXo- 
Tpiiov e££TS.JTa'i, xa\ (Saov 5v aXXot? Ta [jtfyi^Ta , r, Ta 
i),<iX'5Ta f)[jttv 3UY/(jopf^saisv (77) • xav ojjtv d;j.a- 
GcdTEpo'. , OaTTov av f[[Kov dcisfistav xaTayvoTsv, v) 
(jtsTpiav JauTtJJv a-,'votav. Oux Vtts, T:r,Xtxov sx 0£ou 
Stopov f) ctoj-r„ xa\ ih [j;r) otvaYxr^v (78 1 s/stv Xo-;ou 
iravT?»?, (OJTE xaT' k^ouGicfj, tJjv [i.lv aipsTjOat, tJjv XIY. Ncsciiis, fralrcs, qiia ditficullalc preniamiir, 
nos, iiiqiiaiu, qiiiliiccuni poiiipa cl faslu [ir;rsiile- 
miis alipic li;cc vobis , qiii e |ilcbe eslis, quasi lala 
lcge proiniilgamus. Ac forlasse nec noslrum pleri- 
que { qiioJ eii;im dcplorandum esl) iiitelligiiui , 
(jtioniodo aiiiid Dcum, et cogiiaiio omiiis, el seriiio, 
et aclio vcliit ad laiicem cxpeiidHliir : ncc apiul 
Dciiin (Iiinlaxal, vcrum et apiid omiics lorme bo- 
miiies;qui, cum reriim snaruin lardi sint 589 
jiidices, aiienariim aulem expediii sunt explora- 
lores, ciiiusquealiis gravissima errala, qnam iiob!-, 
lcvissima. coiicesseriiit; ac , si iiiiperiiiores siiii, 
nobis iiiipielalis criincii potius iiiipci,eiiiil, quaiii 
nl mediocrem siiam iiiscitiam acciiscnt. Wesciiis, Sl (79) d-oStSpaJxsiv, xa't Ta;jtisustv EauTio xa\ ).(5- C aiiauluin Dei doiiuin sit sileiiliiim , ac loquendi nc- 

fov xal at(i)7:f,v. "tujEt [jtkv ydp (SO) d::a; '/.oyoq 

axQpbq y.7.\ suxivr,-o?, xa\ Sti Tiv dvTt;j.axii;j.svov 

X6'{ov ^XsuOEpiav oux ^/tov • 6 os 7:spt 0so'j, tojoutio 

[jidX),ov, OKp [JtsT^ov t6 UT:oxsi[ji£vov, xal 6 C^i^.o; 

TuXsftjov, xat 6 xivoujoj /aXsTzcoTS po.;. Kal t! tfo6T)- 

6£vTS^, Ti' Oappf,7o;j.sv ; vouv, r^ '/.6yo'/, r) d-xof)v, iv 

Tpts't TOUTOt? Tou xtvSuvou (laXsuoVTO; ; Ka\ ydp 

voT,ciat (81) )(aX£7:()v, xal lp(j.r)vsujot d[j.f]xavov, xat 

dxoT); xexa6ap[jisvr); J7:tTUX£tv (82) EpYojoisTspov cessiiate niiiiiiiie coiisiriciiiin csse, ila iil pro arbi- 
iralii aP.eriiiii cligcrc , alierum fiigcrc lice;it , sibi- 
quc, el scriiioiiis, ct sileiilii, veliil dispens.unrem 
csse. Nam cum oiiinis oralio sua|ile iialura iiiibellis 
sit, facilcque perccllalur, ac proplcr rcpiigiiaiilcin 
scriiiniieiii libcrlale caieal; liiiii vero ea , qiuu de 
Deo siisci|>iUir, lanio plus li;ibcl difliiiiUalis, quaiilo 
subjectuin majiis cst, ct zcliis amplior, el pericii- 
Iiim graviiis. Quid aulem iiieluemiis,? Aiil qiiid erit ex (pio (idiiciam concipieiiuis ? Mensiie , aii scrino, an au(lilus,scum iii tribus liis rebus peiiciiliiiii vcr- 
selur? Naiii el res diviiias nicnie roiiscqui arduuni, ct vcrbis cxplicarc |icrdif(icile , ct piirgaias aurcs 
iiaiicisci iii.ijoris laboris et difficiillalis cst. 

lE'. 'Ko; [jsv 6 0so;, xa\ (^Ci; -.h dxpoTaTov, ou D XV. Dciis (|Miilciii liix cs!, alqiic .Tilco liix om- 
ppa/sTd Tt? a.-op6oT] , xa\ d7:auyai;jta xiTio (85) " llcbr. V, 14. I Cnr. II, G. " I Cor. iv. (71) Ei Se £zi r?(.T(cc ej. Sic codd. Pravc iii cJ., 
eI Ss ecTi rijjcwi;:, el, elc. 

(7.^) rd.laK.ri zpdpijOi. iLac cibum ailbilic. 

(70) TayeTi; ^i rdif, etc. liill. : « iii aliciiis lamcn 
censonam virgulam (_clcrrime arripiunl. » 

(77) Iuyxi.of)'ii-aie)\ Sic Ircs Ucgg., Or. 1 ct 
Coiiib. In ed., au-f/upf^jstsv. 

(78) Kcd Ti) filf uydYKijv, elc. < Nec cujusvis scr- 
niniiis iicccssitate cniistriiigi, ita til liberam Iiabeat 
faiulialeiii, qiieiii malueiil, eligeiidi aiil caveiuli, 
sibique et seriuonis, cl silenlii, veluldispensaiorem 
tsse. ) De illo naiuque loquilur Gict'niiiis, qm uoii iiiuin suliliiiiissiiii.i, ciijiis perexigiius (|iiidain rivus, 

7. '" 1 Cor. III, 2. »' Prov. x, 19 

scilel in magistri calbcdra, ciii iiiciiinbil de rcbus 
diviiiis seriiiniicm b;ilicrc, el lidciii cxplicJiii'. 

(7!l) Tvr iier... zlrSi. Sic ires Kegg., Or. 1 n 
Cniub. Iii ed., zh [jtov.., ■zh 5i. 

(80) rdp. DcKsl 111 Rcg. b ciOr. 1. 

(8I)/ial yup rc~((jai, etc. Dbiln 111 Titna'0, ct Ci- 
ccrn De U)iii'eisiiaie, (!;iMi(lem s,-iilciinaiii luibeiil. 

(82) 'E:iiTv/e'n-. 1'liiies Ucgg. et Or. 1, tu- 
/eTv. 

(85) \\.xavyacj.(a xdrot. Sic Ucg. biii, CnisJ. 1 
Cl 2, Or. I, ctc. Dci- I zi.oj iii cd. 191 S. GREGOUII TllEOLOGl 102 ac laJiiis ad inffiior.i pcrlingciis, csl Idiiicn iil A vOavov, 90J? otTrav, xav u::if-Xa[xzf.ov cpatvr.-rai- 4U' oniiie qtioJ cerninuis, qnnnlnnnis splciuliJuin vi- 
(lealur; scd, iit ^iJcs, caligineni nuslrani calcal, 
ac teticbras lalibnhiin siiniii |iosnil "', easque iiilcr 
se ac nos, queniaJinoJum oiini Moyses vclamen 
iiiier se el obJuraios Israclilas, inlerjecit ", ne 
seposiiam ac reconJii.iin pnlclirituJiiiciii, qua pan- 
ci digiii siinl, caligiiiosa natura facile viJcai, f:ui- 
leque hujiisinoJi aspcclus conipos elTecla, facile 
qnoque propter aJipiscendi facilitatem ainlttai ; 
veruni hinien cuni luinine, semper in siiblinie per 
appelitionein trahenle, verselur, ac niens, vitioriim 
niacnlis rcpiirgata, purissiiiue meiiti jnngatiir, par- 
liiiiquc nuiic nobis aiiqiiiJ appareat, paitiin aulem 
posiea, hoc scilicet virtutis, propensiorisque iii tpi^ , yv^ffov TraxEt (Si) Ttv ififjiitEpov, xaX ^Oeto 
Gy.6-og d-oxou^Tjv ai/xoO , iJLif jov aOtoiJ (8,')) it xa\ 
if;|ji.u>v 6s\i , (uTTTip y.al MioOariJ T.&lai li xd),u[jL[jia 
iauToO TE xa\ ttj; utoptiaEto? 'Iirpar]),, iva pir] jSaSEco; 
iori axoTsivT) cpOat; zh i.T.iOizo^j xdW.o.; , xa^t OA-(iu'j 
actov, [xrfil paSico; tT.ix'j-/h'/ (8G), (Jotofo); xa\ d7:o- 
(JaXri oiot xfjV eOxoJ.tav Trii; xTTiaEOj? • fCiq (87) Sh 
6ljti).r)aT) (fioT\, dst nphq t'j ii'jj0? eXxovTt 6i4 ttj; ecfe- 
asto?, xa\ voui; irXTiatdaT) tio xaOaptoTdTw xsxaOap- 
ijisvo;, xa\ tJi [Akv fipTi tfavi) , t^ 6k i!'3TEpov, aOXov 
dpsTTi; xa\ TTJi; JvteGOsv Tphq aOT?) (88) veOasto;, eT- 
Touv e^oijiottbastjji;. B.U:rc^(sr yap iipTi, (pr^al, 5t' 
eccjizpov nal ir alrlx^Mzi , zdzs Sk npoaojiior 
jtpdt; xpdffcoxor • ftpzi yirdxrxb} ix fiipovQ, zdze Deuiii aniiiii, seii cxprcssie illius siniililuJinis pr;e- ^ Sk ixi-^-vthcrviuu xaOwq xa\ i,tex%-o}(Tdi\r. Ka\ t6 niiuin lerens. Viilemus enim minc, inqiiil, pcr specu 

lum cl in wniyniate : lunciiiitcm 590 f'"''* ucl fa- 

cicm. ISnnccocjnosco c.t ptirte : lunc autcm cogn-scam 

sicut ei cognitus sum '''. Quanta esl vilitas iioslra 

et abjectio ! Quanla niisus pollicitatiii ! Deuin per- 

indecogiiosccre, utcognit;suinus.lhc('PauIus inagnus 

ille verilatis praeco, genliiuii in fiJe niagister ", 

qiii amplissimum orbein livangelio implevit '*; qni nnlli alii, quam Chiisio, vixii "•', qui usque aJ tci- 

liuni coeluin penetravit ", qui paraJisi speclator fnit ", qui deniqne peifectionis causa Jissolutioi is 

Jesiderio flagrabat ". 

XVI. Ac Jloyses quiJem Dei posteriora per pe- ICJ''. Ka\ MojOaf,!; [xsv (89) [JiiXt? elos OsoO t4 

tram vix conspe.\il '° ( qnaicunque lanJem poste- iTitaOia 5td Tfj? TrsTpa.; (aTtva TauTd saTi, xat iiTtj 
riora illa er.inl, el quiccunque petra), idque cum p ^ ■niTpa), xai TaOTa noXXd 6£r,0£l;, xa\ Tuxtlov 
niultum precalus essel, ac promissi compos factiis : dr.oaxiizw; • rXfjV oti [at] , oaov ^:T(50r)a£v, eISev, Ta~£tv'jV f,[jttov oaov ! xa\ fj ^■rraYYE"''''^! rr,XExTi! yvtjj- 
vat 0£%v ToaoOTov, oio^J ifj(l)S[i.t(ia. TauTa riaOXo; 6 
[jtiYa; jcfipu^ ttii; dXrjO£ta;, 6 TtJjv JOvtJJv k'J rrtaTEi 
oiodaxaXo;, 6 t6v ttoXuv xuxXov toO EuaYYEXtou nXri- 
ptoaa?, 6 [JiT] dXXo) Ttv\ ftTiv, r] XpiaTto, 6 [Jt£XP' oO- 
pavoO TptTou (fOdaa;, 6 toO T:apa6.-taou OsaTf,? , c 
TcoOtov 6td Tf,v T£XEt6Tr,Ta Tf,v dvdXuaiv. dXXd zXeov (90) toO ^avTaaOsvTo; tiv 6 StetfufEV ■ 
Mtouar);, 6 toO "Iiapatli 0Ei;, di ToaouTov S.-{WJ Xaiv, 
6 Tr)XixauTr)v ari[iiE!tov imSEi^iy.fjog 6uva[jttv. £u 6£, 
TEva; £0p£t}/a; eJ oupavoO ; ITotov uSiop Jx rriTpaj 
oiotoxa? (91) ; Ilotav Ep|ir,2a; OdXaaaav (5d56(;) ; TEva 
Xa6v ^tTiyaYE; (1>; 6td ?T)pdi; ttii; uypa; ; TEva; ex- 
Opou; xaTETTiivTtaac ; TEva; aTuXto TTUpb; xat vEcpi- 
Xt); tb6f,Yr]aa; ; TEva xaT£7:oX£(jtr,aa? 'A[jiaXf,x Euxfii 
xa\ y^zirjCi^j exTdasi, xa\ tco aTaupto Tt,ooTUTTOu(ji^vtf) 
TOp^toOev [j.uaTix(o;, i'v' fj aot au[j.tpopd t6 [xt] te- 
XeEoj; xaTaXa6£tv (92) Oetv, xa\ otd toOto rrdvTa 
6ovf,Tat , xa\ dvto xa\ xdTOj ifipr^iai (93) ; 'EnEt 6^ 
Mtouadto; J[jivf,aOr,v , oOx I[jta6£; ^VTSuOev xapta[jia- 
ciiin et calainilose agi putcs, quoJ pleiie ac pcrfe- D '^'5; dxoXouOEav xa\ 'joy.o-j Td§£tj)?; Ei [x^v eI Mtousfi;, 
cte Dcum iion coiniirclicndas, alque idcirco oinnia xat Tf,; vEcfiXr,; £l'ao) XMpr^wj, xa\ XdXEt 0e(T), 
libi niovcri, ac siirsum deorsuinqiie jactari videan- xa\ tftovT); dxou:, xa\ ^E^at vci|j.ov, xa\ vofioOi- 

»^ Psal. xvii. 12. "Evod. XXXIV, 33. "M Cor.xiii, 12. »» II Tim. i, 11. "« Roin. xv, 19. "' Galal. 
11,20. "' II Cor. XII. 2. "ibid. 4. »' l'bilip. 1, 25. " E\od. xxxiii, 22 sqq. " Exod. xvii , G. iiisi qiiod iion tanuiin, quanium cxopiabat, vidit, 
plus(|ue ilhid fuii, qiiod eum fugit, quam quod i|isiiis 
ociilis sese ohjecil; Moyses, inquam, qui Pliaraoiiis 
Deuserai, qiii laiilam honiinum muUiiuJinem du- 
ctabat, qui lantam iiiiraculonim vim Jemonstrarat. 
Tu vero, qnosnam usi|uaiii cneliliis ahiisti? Qiiam 
aquam e petra cxluJisti "? QuoJ niarc virga Ji- 
rupisti^'? Quem populum per aquas, taiiquaiu 
per ariJam, transmisisti ? Quos hostes fluciibus 
obruisii? Qiios per ignis et iiubis columnam Je- 
Juxisti "'? Quos Ainalecitas pcr oratiunem, et ma- 
niium extensioneiTi '*, ac cruceni tanio aiiie mystice 
aJiinibralain, fudisti el profligasti, ut niisere te- Exod. XIV, IG sqq. " Exod. xiii, 21. " Exod. xvii, 10 scq. (81) 'Opfji;, yrvpcr .Tarer. Sic Rpg. hin et Coiiil. 
2. In Or. 1, opa, < aspice. > In aliis, opa; ; < vi- 
desiie? » In ed..6p5t;, yviyCjv ■::aTEtv. Scliol. : Ivi- 
(fov, Tou-riaTt, Tf,v f,[j.£T£pav daOEVEiav < Caliginein, 
iJ i'i-\., iiilirinitalcin nosirain. 1 

(8.")) \vzou. Duo Uegg., EauToO. 

(8G) 'E.iizv/,6r. llcg. hu, Coisl. 1 ct Uas , £-t- 
Tu/oOaa. 

(87) 0COC. Schol. : TouT^iaTt, voO; xaOap^j; xa\ 
dvto? T(") dXr|0iV(o(f(,)T\7:Xr|atdaT). lxoT£tvf,v oe ^uatv 
Xiyst Ti-v d[j.apTT|Ttxf,v xa-daTaatv. i^xoTEivr.v ydp 
dv'Jp(j')7:ou cfuatv zh'i WEi^-v 7:oif,aat li\i.T,'/a.'io'j- dyaO?),- 
yip iuv, xaXi XEav r.j.T.a lT.o'.r\ii'i- 1 Id csl, iiicns Dco 
qui pura ct sancia vero luniini appropinquet. Caligino 
sain autein appellat natiiram, propcnsionein ad pcc 
caliiin. Caligiiiosain eiiim condilam fuissc a 
hominis natiii aiii, diccie las iion jsl ; quippe 
boniisciini sit, oiniiia valdc boiia i rcavit. > 

(88) AvTo. Kcg. bin el Sav., auTi^v. 

(S9) Mir. Dccsl iii Jiiobiis Kcgg. ct Or. 1. 

(9(1) Il.Uor. Or. 1, ■t^XeTov. 

(91) SiS(^xf((:. Diio Uc;;g. ct Or. 1, Kioxa;. 

(92) Kaza.taCslr. Duo Hegg. ct Or. 1, xaTaXa[Ji- 
6dvEiv. 

(Vb) ^orr\zai... cpipi\zai.\^c%. biii, cl Coiiib., oo- 
vEtTat... tpipETai. m OUATIO XXXH. — OE MODEUATIOM: IM ItlSriTANDO. 191 

Aapojv , <i'jvavd6Tj0i (i.^v , dXXi tr,; A lui? Al qiioni;uii Miiysis inpiiliononi foti, noiiiK! "jiiaov. Kl 6i 
vecfiXr,^ 15(0 otrjOi irXri-iov. El 8i 'lOdi^ap Tt;, ij 
'EXsdCap, xa\ Tpfto^ d-6 Mojujia);, t) tt;; Yspouaia; 
Ti? xa\ Twv 'E6oo;iT;xovTa, Et'. 'K''jji,'itoOcV ciTr,Ot, xav 
Tji srdsjt (01) T?) TpfTov l/(ov. Kt 5k toO XaoO y.y.\ 
tSiv TioXXtijv eT? , o'J TcpoofcTaE as xb 8po^ , ou xav 
6r,piov OiyTi, Xt0o6oXifi0f,a£Tat. KdTco jjtstvov, y.a't 
{i(5vt;; axoui Tr,; (pojvr);, xa\ Tau-r;;, i-(-v!3a; asau- 
tiv xa\ xaOdpa; ^Oii), (o^ 6taTiTa£at. Iiiiic gniri;u (liviiKC scricin, ordiiiisiiuc lcg(>m diili- 
cibli? Si .Moyses''^, iiubcin qiiof|iic ips.im ingieiJert!, 
cl Oeiini iilUiqiicrc, ct voccm ;iU(ii, cl lci;cm acci- 
|)C, ac le^cs sUiliic '". Si aiilcni Aaroii, siiiinl i|iii- 
(leiii ascenile : verum exlra iinbem in pro|)ini|iio 
ronsisle ". Si vcro Illiamar qni-piani, aul lilea- 
zar ", alque a Moyse lcrlius, orilinisqne senalorii 
el cx Sepluaginln ninis, longiiis ailliiic gratlnm (ige, qnainvis orJine lcrlius. Qiioil si plcbeiiis quispiam, inlimi'|iic ortliiiis, mnns miiiiiiie lc ailinillili 
quippe qiiein eliam si bestia telij;erii, bipitlibiis oi piiincnir. Iiifra rcmane, voceinqnc sulam auili, itl- 
qiie eliam poslqiiam lcipsiim, iit jiissus cs, expiaveiis ac piMpnigiveris. 

IZ'. Ka\ iva tjj r.a.iOfJ^M Sti •rtXctiviov, Tt,- tiTjv XVII. Alqiic iil iiberiiis tc inslruam, qiiis saciT- 

Upiojv eT3'A£tou Ti^ X^'P°'»; Miouiri?. T!? twv ts- (lolum nianiis coi:secr:ibal? .Moyses. Quis corum, 
;,£tou[jtfvtov 6 TiptoTo;; 'Aapiov. KaV £Tt 7rp6 TouTtov, p qui consecrabantur, priinns eral? Aaion. Qiiis aii- 
Tt; Ti Tzph; Qthv f,v; Ka\ t!? dvT^L tpojvr,!; Tto Xato ; tem, quoil anle a nobis tlictum oportuit, e:i, (lusc aj Et; Sl -'x "A^ta Ttov dyiojv £iTf|£t t!?, 7;Xt;v Jv(5c; 
'A;V 6i ouTo; ; Ouoaaio;- dXX' a-a? "^ou £vtauTO'j, 
xa\ TJv 5t£. "Etfepov 51 ttjv cjxr,vi)v Ttvej, ■::Xt]v Ttov 
AsutToJv; Ka't ouTOt, xaOt'o; 6t£TiTaxT0, ol [jtkv Ti 
TijjittoTcpa Ta'JTTi;, o! Oc Ti 5suT£pa , xaOto; i?] Tt^ov 
<p£p(ivTtov d^ia ; 'ETr£'tok xa\(juXdi3£30atTa'JTr,v EOit, 
iyuXa3Cov tIvSv, xa't Tcto, ; 0! [jtlv ToSi ■zb xX!to; (9G), 
tii Si zioz • xa\ ouS^ (97) diJptSTov , o'Joi aTaxTov, oiifik 
Ttliv iXaxisTOJV. 'Hjjtet; Sk dv [jiixpou 6o|apt'ou tuxo)- 
y.f\i, fi ouo^ TouTou 'TtoXXdx;;, dXX' to? ixuytv, ?, 
£'Jo (98), i^ Tpia ^f,u.aTa ttj? Tpa-fr,? £X|ji£X£Tfj3oj- 
(jt£v, xa'i Ta'JTa 7:£ptx£xo;jtjji£vo); xa\ dvof,TOj^ (touto 
Exiivo, <) a'JOT;[x£ptvT] socpia, xa't 6 tw XaXdvTj (99) Dcuin 591 speclabanl, cur;ilial? Quis riirsus po- 
piilo vocls inslar crat? Jam, lii Saiiela sancloriini 
ciii, prselcrqiiam iini, atliliis palcbat"? Senipcnic 
aiilcin illi palcball' Meqiiaiinam ; sctl scinel pcr 
aiimun, el slatuto tempore. Qiiinam pono arfaiii 
geslabanl, nisi Levit;e ? Et ex iis, iit tonslituliini 
eral, alii qniilem piaisiantiorcs ejus parics, alii 
aiilein infcriores mlnoiisiiiio prelii, proiit ciijiisqiie 
Jignllas fercbat? El quoniam cam quoque cnsloiliri 
oporlcbat, qiiinam eam, ct qno parlo cuslotlie- 
baiil? Alii videlircl aliiul laliis, alii ariiiil : nec 
qnitlqiiam iioii tlislincuim el orilinatum cral, ne 
miniinariim qniilem reriim. At nos si exigiiaiii ■TVJpyo;, 8; xa/.to? Ti; fXto^sas i[xipiic^)' xa\ dcrro- C quamdam gloriolam asseculi fuerimus, ac ne banc 
voT;GT)vai 6£r xaTi Moju3£to;, xa\ yevesOat AaOiv quidem persaepe, veruin lcmere diio aut tria Scri- 
xa't 'ASetptov TOu.; u6pt3Ti; xa\ dOiouj. ''fiv 9'jyoj- ptur» verba, eaqiie iniperile el concise pcrdidice- 
{i£v Tf,v a^JOdSeiav, xa't |jtr,0£ TT^v dr:(jvotav [j.t;jir,3tjj- rimus (llla vidclicel sapieiitia est iiiio die p:irla, 
|*£0a, [ir,5k t6 t£Xo; 6£?i'j;i£0a. et Clialanae lurris, qua liiigurc pr.-eclare divis;F 

sunl), jaiii et contumacitcr atqiic iiisane adversns Moysein insurgenduin esi, ct Datbani ci Abiroiiis 
conlnmelia et impietas iinitanda. Quoium arrogantiam et amentiam, quaiso, fugianuis, ne iisdein poe- 
iiis opprimimur. Iir. Bo'JX£t 6i xa\ dXXr,v aot T:a,oa3Tf,3to Td^tv, 
xa't Ta'jTr,v i::atv£TT)v , xal Ta^JTTjv d|iav ttj? eJ? t6 
■Kaph-i [jtvfijxr;;, xa\ vouOeiia;; 'Opa? Ttov XptiTou 
IJtaOr,Ttov , 'rcdvTOJv (ivTOJV u'|r,Xtov , xal ttj? ixXoyf,? 
djiijjv, i [i£v IIcTpa xaXiiTat, xal to'jj 0£(jc£X!ou; tti; 
'ExxXr,3ia; T:i3T£U£Tat , 4 6^ dyaT^jtTat i^Xiov , xa't 
krX th STTJOo; TO'j (1) '1t)3ou dvaTTau£Tat , xal tfi- 
pou3tv ol XotTOt TT]v TcpoTi(jtTi3tv. 'AvaS^vat 61 £i; t6 XVIII. Yis aliud quoqiie ordiiiis el discipllna; 
excmplum in medium proferam, idgiie praeclanim 
et laudabile, ac pracsenli commcinoralione alqiie 
admoiiiiioiie iiiipriinis tlignum ? Vidcs qiiemadnio- 
diiin cx Cbrisli discipiills, magiiis uliqiie omnibiis 
et excclsis, alque cleclione dignis, bic Pctra voce- 
liir'',atqiie Ecclesise fundamentaiii fidem suamacci- 
piai, ille impeiisius amctur, ei supra pectus Jcsu 6poj 6£f|3av, 't-ja TJi [iopcpT) Xd,a-^Ti , xa'i Tf,v 0£6Tr,Ta D rcquiescat '", ac reliqiii discipiili cos sibi pr;cferi i •::apa3£i=T), xa\ Yu^JtvtoTT) t6v Jv tt) 3apx\ xpu7r:<5- 
[AEVOv, Tiv£j 3uvava6aivou3tv ( 0'j vip 7:dvT£i; ^7:6?:- 
tat TO'j 0au[jtaTo;); Hi^zpo;, xa't 'Idxo)6o? , xa\ 
'lojdvvT)?, ol 7:p6 Ttov dXXtov xa\ 6vt£; xal dpt0[jto'j- 
j/.£vot. nap£tvat 6i dytovttov-t, xa\ dva/ojpo'JVTt (ii- a>qiio aiiiino fenint. Jam, ciim iii iiionlcm ascen- 
deiidum lulssel, iit Clirislus corporea forma splen- 
tlerel ", cl divinitatein sn;im palefacerel, ciimqne, 
qiii carne tegebatiir, iiudaret aiqiie aperirel, t|iii- 
nani siintil asccndunt (nec enini omncs ad liiijus '» Exod. xix, 3 siiq. " E\od. xxiv, 1 sqq. *" Exod, xwui, 1 sqq. *' Levil. xvi, 2; llebr. ix, 7. 
•» Mallb. XVI, 18. '■" Joaii. xiii, 2.j. " Mallb. xvii, 1 sqq 

■fli) Kar zij arcujBi, elc. Bill. ; 1 sedeqne tertia (97) Ovi?^ . Ileg. bni, el Bas., ou6£v. 

.^quiesce. . (|J8) •■// ^,',o. Sic eodd. deesl f, 111 ed. 

(95) KMdpaq. Duo Regg. et Or. 1, xaO- (09) \aMh-,,\. Duo llegg. et Or. 1, XaXav- 

'If'^'' vr,. < Cli;il:iii.c uirris. 1 id esl, < liirris Da:iel. » 

•(96) Tb jcAircQ. Scbol. : T^j j/ip-j:. < Alii liaiie, ' (|) 7-01";. Oeesi iii irilms Kegg. el Or. 1. 
abi illam parleni. > ''.1)5 S. GKEGORII THEOLOCl 196 rJir;iciili spcciaculiim ailinilluiUiii)? Pclriis, Joaii- A xp?/v r.ph toO -iOouc, m\ £uxoiJ.EVV , •civsj; Oi au-iA iies i'l Jacobiis, iiiii anle alios, el eranl, et nii- 
iiicraliaiUiir. Rursiis cuni in suprenio agoiie versanli, 
cl paiilo aiile passiuiicm seceilenli '", ac preeibus 
opeiaiii daiui qiiosilani adesse oporlerel, quiiiaiii 
ail eain reni ascili siint? lideni illi. Alqiie li;cc 
Clirisli pnelalio el cleclio fuil Caiicroqiii vero 
qiiaiila concinnilas, i;l disciplina? Aliud Petiiis iii- 
leriosal ", aliiid Pliilippiis ", aliud Jiidas ", aliiid 
Tlioiiijs '°, aliiid aliiis (|iiis|iiaiii, ncque aiil ideni 
(iiniies, aul oiiinia unus, sed vicissiin qiiisqiie, ac 
iijjillaliin. Dicesiie liic forlasse, lioc siuyulos qiufi- 
sivisse, qiiod cuiqiie opus eiai? 592 Isiud autem, 
qiiale libi videliu? Pbilippiis quiddain dicere ge- 
slil, iicc solus auilet, veruin .\iulicain qiioque ad- TldXlV. AuTT) |i£V Tl TOU XptJTOU 7:f.0TilAT,3ls- TI 

XoiTiT) 6k EuxoTijLta y.3.\ ^ij'-?, OJT] ; Tb p.kv Uixpoi 
eptijTa, zh 51 'l'i/,i--o?, ■zh ok 'lo'Joa;, -b ci 6ti>y.5.<;, 
ih Zk aX),o? Tij, xal oiiol ih aj-!b Tiavxc?, ouS^ la 
TTavTa eTj, alV £xaaTo; b/ jXEpEi, xa^t xaO' ev. Ou- 
::sp (2) ExaSTO; 'ixpri^ivi, ernots av ; 'A),X' Exsivo yz, 
t£ <joi '.faiveTai ; BouXETaE ti ^iXtTiiiof el-£tv, xaV 
ou Oa|6,iEt [lovoi , a).Xi xa\ 'AvopEav T:poaXa[A6dv£t. 
Xpfi^Ei TTuOijOatTt IlETpo;, xal 'lojdvvrjV TrpoSdXXs- 
Tat 6i4 v?.u,aaTo^. Iloij t^ auJTr,pbv tvTauOa ; [loij 
ok -h tftXapxov; Iltl); dv [jtaAXov ^Sst^av 8vte? [j.aOTi- 
ta\ XptjToiJ, TO\i 'Kpdou xa"t TarEtvoiJ tJjv xapStav, 
xa't oouXou 5t' fi;jia; tou; auTou SouXou;, xa\ ■najav 
T(j IlaTp\ tt;v o^;av bj Traitv dva7:l[ji-ovToj, iv' T;[jtiv Iiibet ". Pelrus aliquid perciiiiclaii ciipil, et Juanni '^ ow tu-ov EuTa^ta; xat [^.STptiTTiTo; ; "Hv tosoutov 
rem capilis niilii propoiiil '". Lbi liic morosilas? Tt;j.av d-E/o[jiEv, &a'zz iictr.tjiri^) dv, £t [xt; xa\Opa- 
Ubi doniinandi libido? Ecquod illustrius argumen- cJT:poi -dvTwv E-.Vjjtsv, ot ys 'tsp''- [asy^"''^''' ''■*'' '^'■•''* 
liiiii odeie poliiisseiU, se Clirisli discipiilns esse, [izyi-xo'.^ Ta^JTTjv EZLOEtxvJjjiEOa. 
iuilis, iiiquain, illiiis el liiimilis corde '', et servi propier nos, ipsius servus, alqiie oiiincm in onini- 
Lus rebus gloriam ad Pairem iransmitlenlis, ul nobis moderationis exempluin cl disciplinse praebe- 
rei? Quain laineii laiiluin abesi, iit colaiiius et amplcciamur, ut bciie iiobiscum acium iri putemus, 
si noii oiiines boiiiiiies audacia et arrogaiitia suiicremus, utpotequi banc de iiKiximis el iii maxiinis 
1'ebiis osieiiteiiuis. XIX. Aii le fugit, bumilitatem, non tam in par- 
vis rebus levisque moiiieiiti (lieri eiiiin possil, ut 
cain oslenlalio, ficlaijue et adiimbrala virluiis spe- 
cies paiial) , qiiam iii iiiaJDribus et gravioribus 
cxplorari? Ego cei te biiiiiililalis ac iiiodesticE lau- 
dem liiiic deinum tribueiini, iiuii qiii de seipso |iaii- 
ca (iilqiie apiid paiicos, et raro commemoral), nec 
([111 iiiferiiirem biiiiiiliter affatur, sed qui parcc ac 
iiioderale de L)eo loquilur; ac qiiajdain pioloqui, 
qiiaidam prciiiere et relinerc, qiionimdam eliaiii iu- 
sciliam faleri iiovit, alque ei sermone cedit, cui 
loquciidi iiiiiiius coiiiinissuiii esl, ac iioiiniillos ube- 
lioii Spiriliis gralia priuilitos, ct coiucm|daiione 
aliius provecios esse aHjiio aniuio paiiiur. Turpc 
enini est profecto, in vesie ac victiis raiione, iion 
subliniiorcm, sed viliorein eligere, ac genuum callo, 
lacrymarum foiuibiis, jejiiniis, vigiliis, cbameuiiiis, 
lalioie, alqiie oiiiiii corpoijs niaceraiione liiuiiilit.i- 
lein pro! se ferre, ac propriam iiiibceillitalem agiio- 10'. 0'jx oT-jOa, oTt To Ta-£tviv , cJx iv toT; (it- 
xpoi; xptvETat TOTouTov ( f^votTO ydp av xa"t 6t' Sv- 
oEt^iv xa''. tl/Euof, p.'jp'f(i)a'tv dpsTTii; ), ojov Jv xot; 
jj.Ei^03t ooxt[j.d^ETat ; Ka't Ta-Etvo-^ptov e[.to\ , ou/ 
„ oTTi; TT£p't ^auTO'j [xtxpi StaXEvETat, xa\ to'jto Trpl; 
dXt-,'ou;, xa't dXiydxt;, o'J5' otJTt; TaTTEtvdis TrpoiaYo- 

pE'J£t Tiv dTt[JtdT£pOV, dXX' OITt; [JtETpIaj; TOp\ 0£oO 

^OcyvETaf xa\ Td [Jlev eiTOtv oToj, Ta 51 xaTi/Etv, 
Twv Oo 6;jioXoYEtv (3) ttjv dyvoiav, xat -apa/wpEt (i) 
TO'j Xdyou Toj ■TCtaTEuOEVTt, xal sTvat xtva 7iVEU[xaTt- 
xioTEpov Si/ETat, xa't 5ta6E6T,xdTa (j.a),Xov ev OEOjpta. 
Ataypbv ■ydp (5) ^aO^To; [jtkv xa't 5taiTT);, [jtT] t{]V 
u'ir,XoTEpav atpEtaOat, dXXi tt;v £'jT£X£t7TEpav , xa'i 
T'JXot; ■yovdTojv, xa\ 5axp'Jiuv TrriYai; , Sti ak vti- 
GTEtat;, xa\ dYpuTuvtat;, xa't xo[jt£uvtat; , xdrti) xa't 
■Tiaatv uTioj-!aG|xoi; (6) ih Ta-£tv{iv £-;Tt5£txvua0at (7), 
xa"i TT[V TTj; iSta; daO£V£fa; 3uvat'aOr,aiv a'JTOxpa- 
Topa Oc Eivat xa't Tupavvov £V TOt; T:Ep\ 0eo'j XdYOt;, 
xa\ [ir,5Ev\ t5 7:apdT:av u-,ftEaOat, xa\ tt;v d9p'l/V ai'- 

scere; in divinis aulein disputalionibus priiiciiia- p peiv urcip ■rrdvTa vo[jto5t5daxa),ov • EvOa t?> Ta~Etv>jv 

liim et lyraiinidem sibi viiiilicare, ncc ciiiqiiain oiu- (XETa tti; £'J5o|!a; ^x^' ''•^^ '^h"' icJ^aXEtav. 

iiiiio cedere, vciuiii siqira oinncs legis dociorcs siiperciliiim elTerre ; cum ibi huinilitas, nou solum 

tloriaiii, sed cliaiii srciii italciii balical. XX. Qiiid igiliir (iiileipcllabit qiiispiam e\ iis, 
qiii fervcntiuris animi suni), an de Deo laccbiniiis, 
idqiio iiobis indicis? Et de qiia laiiilein re poliiis, 
(jiiain de ipso loqueiiiur? Aut qiio loco illud |ioiie- 
liiiis : Seini>er laus ejus iii orc iiico '" ; el, lieiwili- K'. Tt ouv; atftJT:Tia(j[X£Oa TEpt 0£ou, xa\ to'jto 
x£XE'Jit; (uTTExpoui 1 8] Tt; Tuv 0Ep[jtOT£pajv .) ; Ka\ 
■::£p\ Tivo; [jta"AXov, ?, xo'JTOu tf Os-^-ld^jtEOa ; Ka\ ttou 
OT;aoijiEV TO , Aia itarzd^ i) airecnQ avTcv if r<p 
czv^iazl jicu • xa\, EvJloyHcroj rdr Kvptcr iv xarrl Millli. XXVI, 57. 1' Joaii. xiii , G. '" Ji.an. xiii, ii. ■" .Matlli. xi, -29. " 1'sal. xxMii, 2 

(2) Ovne.p. Edili lialient, xa\ ouTTjp, (|ii(id 
xat ileleviii.iis auctoritalc iiieliui'isiiiil:i' iiiiliciitii. 

(5) 'Op.oA.c-;-Eir. Duo Ucgg. el Or. 1, d.utoXd-;-/)- 
oat. 

(i) Ilapayoipei. Coisl. 1, r.apT/_ti)pzli. Joan. XIV, 8. '''' il.id. 22, Jiian. XII, '■I'-!. (5) Alcrypibr yup. Sic Reg. Iira. Dccsl ydp in ed. 
(()) 'Yxioxiacpoir. Coiiib., uzt.jrtEajjtot;. 

(7) 'E:iiSe'iKrvcOui. Or. I, uT:oo£;xvu3i)at. 

(8) 'Yjcexpcve. Duo Regg., Coisl. 1 e'i Or. I,ii':i- 
^xpoudi. Gloss.. dvT£::£aE. m ORMiO XXXII. — OE MOOEUVTIONE IN DISPLtANDO. m :i/'pci)' X7.\, 'A.li'tOeic(f ftc.lET^VEt 6 .lufvy!\ \ cam noiiiintini in omiii lciiiporc " ; cl, Ycrilalem jwv (9) • xaX, ISob, zh x.el.Ut jwu oii jiii xo>.Xvcr(0' 
xa\ xoiauTa IpiX [j.:y.i'l.^-:T,\j.i'ja, y.3.\ wpi3iJ.iva [ir,- 
[jistTa ; npb? 6v 6d irpaco; xa\ jjit) xoiX£~(V)^ aTravTTJ- 
aai To"; Xoyoij, evT£u05v 6'.8acrxovTa; (10) tvTaJfav. 
0'j oitoTtav 6iax£).£'J0(ji.ai, u ootfwTaTs, dcXXi (jir, tp'.- 
Xovsixtoj itJTaaOat • o'J xp'J-Tctv Tt^v d).f|0:tav, (i).).i 
(jtr; 6'.5aJX5tv Trapi t'jv vtiriov (1 1). 'E-^m TTptoTOj tiov 
£-atvouvTiov £t[i\ ao^tav, xiv toT; Oitot^ ^.tJyoi^ titTxo- 
).o'j;jLiv(ov , r^ dcr/oXEtjOaf ye BouXojjtivtjjv • xal [jiti 
7:oT£ 7:p6 TaiJTT,? Tt Ootrjv ir^; aci)to).t'a?, |Jir,6^ Ta).a£- 
TTtopo^ u::' a'JTT;j (ixo'Jjat;a.t Tfj^ ilotfta;, w^ cjo^ytav 
xal rat^itav J^ouO^viuv. «ts^Ji-d) S' ojjito; t?) &iji£Tpov, 
•/.a't Y.oli^o} {1'i) Trjv (i7:).r,iT!av • xa\ ipyh; £.lvat 
[jtaXXov Tou 5^ovTo; , ij iTcptepYO? Sr/op.at , av y.'i] medilabitnr ijullur mcuin "' ; cl, lu-ce labia mea 
iion proliibcbo "' ; ci ;i|:;i (]ii;i; in c.iniileiii Stjiileii- 
li:mi nicdilnUi ac ilcfiiiil;i 593 lesliiiioiii;! produccl? 
('iii lciiilcr et sinc accrliilalc, iil liiiic (jiioqiie niiinti 
iiiodcnuioncm (Ioccainii.s, occiirrciuluin cst. Nun lc 
laccrc jiilico, vir sa|iiciilissiiiic , seil a |ierliiiaci 
coiilciilione aljslinerc : non vcrilalcni occiillarc, 
scd pr.tier lcgcni iioii doeerc. Nain ct ipse vcl pii- 
iiius inlcr cos iKinicn prolilcor, (pii s.npicnliain ct 
ddctriiiaiii laiidiliiis cfrcriiiil, alipic in divinis scr- 
iiionilins .sacrisipie slmliis lcinpiis aiipie opcrain 
poniint, aiit ccrie poiicre ciipiiiiil : ac Dcus f:ixii, 
iie quid iiii(|iiaiii iniic occnpalioni pra;vericiidiini 
ducain, nc alioiiui ab ipsa Sapieiilia iniscr .nppel- (ipt9tiT£pa 6ta-.p£'jy£tv J^fj , xa\ to'j jji£Tptou (15) B jer, ut sapicnliani et cnidilioiicm speriicns *', ac 
T'JY-/av£tv xa"i 0£t).(5T£po? fjta),).ov tou oiovTO.;, ij pro niliilo durcns. Iiilcriin laincii cxccssiiin vilo, 
6pa3'jT£po5. 2u 6o TotEt; TTapa-Xf^nov , to3-£p av £t cl inexplcliileiii ciipidilateni cocrcco ; inaliiiitpie, 
x(')X'JovTa [Ji£ xpot;?,; (iij.£Tp!av, xa't xaOtiXou Tpotpr^v si niilii iilriiniqiie fiigcre, ac incditicrilatein asscqiii 
X(oXu£tv xaTr,Tt(o • •!) xa\ Tu^XtJTtiTa JT:aiv£tv, c(o- non liceal, iiiinis igiiavus cssc, quam niniis curio- 
^p^jvto; 4pav EiTTi-i-o^JiJiivov. siis; ac niinis liiuidus, qiiain niiiiis aiidax cl lc- 

iiicrarius. Al tu idem o.iiiiino niilii f.iccie vidcris, ac si inc, iiiiniodico cilio tibi inlcrdiccntcni, co 
iiomine accusarcs, qiiasi ab oinni univcrsiim aliineiito lilii abstincndiim esse prsscribcrcin ; aui 
ad caste pudiceque ccrnendiim liortanlcni, perinde criminareris, quasi c:ccitalem laudibus clTerreiii. 
KA'. El (14) Kcrzt crot Jdyc^ crvriceu)Q,d:zo>cpi- XXI. Si est libi sermo prudenliw, inqiiit ille, re- 0'(Ti, (fT^z\, xal cvdei^ d xojAvC(>jr' sl diji!}, Se- 
crjiix xEiaOoj crc7r y^Ei.lscri. Ili-Ja^;) [jtaXXov 4p;j.ti^£t 
TouTO Tot? £ij t6 Stoiiixetv JTOi;j.ots ; E! ;jikv ecti sot 
xatpij, 6i6a5ov • Et 61 ptr], ttjv i-Xioajav '7i£5T;sa?, siiiiiide : nec (ji(is(juain proliibebil : sin miiius, hwreul 
vinculuinlabiis («is *'. Quaiito coinnioiliiis lioc in eos, 
qiii ad docciiduin [ironipli ac parali sunl, .idliiiicii 
qii(!at ? Si tibi tenipiis esl.doce ; siii minus, rcviiicia Xuaov TT)v (ixoriv. MeX£Ta (jtiv £v Tot? Oetot.;, (iX).' f; liiigiia, aures solve. Mcdiiare lu quidein, aiqiie ani- ercjio TCov opoiv ;j.£V(ov. ^OEyyou ;jt£v Ta to'j nv£'j;jia- 
Tor, xa'i, ei ouvaTiv, ;jtT;5' (1')) otXXo Tt • xa't tfO£-,";-ou 
tiaXXov f^ ava-v£t (xa),6v yip touto xal evOeov, tt] 
[/.vf,,aTi Ttov Oetojv, ie't (IG) X£VTptj£3Gat T.pb;; 0£ov), 
d-XX' (i 7;poj£Ta;(0r,.; oiavoo'j;j.£vo?. Mt) rc^ptepyaCou 
IlaTp?».; tfjjtv (17), Yiou (18) ptovoyevo'j; o'jaioiitv, 
nveu;j.aTO£; otj^av xa't 0'jva;j.tv, ttiv [Jttav ev ToTi; Tpta\ 
6£i5TT]Ta xa\ Xa^aTrptJTTjTa, ttjv (i;jt£ptiTov xal cp'j;7tv, 
xa'i (5;j.o).oYt'av, xal oti^av, xa't tiov TETTtffT^uxc^Tiov 
JX7ii6a. "E/ou Tojv tjuvTp^icfojv [yr,[i.aTO)V 6 Xo-,'o; 
liTO) T(J)V ao-.fo)Tipo)V. 'Apx£t sot T^v OepieXtov £-/£tv • 

£7T0tXC00;J.£iTt0 OE 6 TE/VtTr,;. 'ApXet TtO fipTOI T7]V 

xapotav aTr,pir£jOat • Ti o'.J/a o^ TOt; 7t).ouaiotj cuy- 
X(iipr,30v. 0'joe't; xpivet c£, ;j.t] Tp£-fovTa ttoXut^Xoi;, 1110 vcrsare in rebus divinis, c;cieruni iiiira fines 
le conliiieiis. Loquere tii qiiidcni ca (|u;l' siint 
Spiriius, ac, si fieri polest, iie aliud quidem quid- 
quam loquere; iino eiiam crebiius loquere, qnani 
rcspircs (pulcliruni enim ac divinuin cst per dlvi- 
ii:irum reriiin coniinciiior:ilioiiciii aJ Dci aiiioieni 
perpciuo exstiiniilari) ; scd ila, ul ea, qux' libi iiii- 
pcrala siint, cogiies. Ne Patiis naluram aiixie iii- 
(ijuiras, Uiiigeiiili ortuin, Spiriliis saiicli gloriain el 
polenliam ; iinani, iiiquain, ct eaiiidcni iii liiliiis 
persoiiis dcilalcni ct clarilalein, iiidivitliiaiii ilhnii 
iiaiiiraiii, ac coiifcssinneui, ct gloriaiii, ct credea- 
tium spem. Verba ea, quilius siinulcum lacie im- 
liiiius es, mordicus retine; scrinonis aiilcm et dis- Tijjv vouv i/t5'jT0)V tiXX' liv ;j.i] TrapaOf,; apTov, ;xti- D pulatioiiis curaiii crudilioribiis maiida. Salis su- 
II TTOTiir,; ijocop, etTOuv ;jtaOTiTr;v Xpt3T0'j (10), £t'T£ pfniiie tibi cst fLiiiilaiiiciiliim liabere : siiperstriiat 
(iXXov Tivi pii/pt TO'JTo)v 6uva;).evo;. Mi) 'icOt Tuyvc; arcliilccliis. 594 Siillicit lihi cor pane fulcire : 
ir AoxcK^, •?! cotfia StaxeXeO^Tai aot • ;jti GU'j.7Tap- obsoiiia copiosis et luciiplelilnis relinque. Neiiio 
ex-eivou, Trevr,; ojv, TiXouatti), ijtr,5£ C')"'' "''^''^ lo-ytov saniis ac prudcns le acciisabit , si spleiidide ac 

" Psal. xxxiii, 2. «« Piov.vni, 7. " Ps;il. xxxix, 10. «> Sap. iii, 11. «» Ecili. v, li (0) W.lqOEt^ir jiE.leTiicTEi 6 .Uifvyliiiov. II;cc de- 
siiiit iii iliioliiis Ui'^_;^. cl Or. 1. 

(](i} 'ErTeiiOer Si'St'icrxot'Tai;. Coisl. 1,£VTa'jOa. 
'ii iiiiibnsdain, otoaT-/.ovT£;. 

1 1 ! ) Hccpa Tdr r(jj.icr. Or. 1 , u7:':p t6v vj^jiov. 

(I'2) KoJcit^io. Sic R(-^'. biii,i;(iisl. 1, Or. I, lias., 
Coiiib., clc. Iil ed., c/oXi^o), « olior. > 

(13) Tou jiETfiov. "Sic trcs Hcgg. cl Or. 1. Decst 
ToC iii cd. 

(14) Ei. Or. 1 addil, ;jt£v. (I-')) jl/i(^'. Rcg. Iin, ,u.r,oev. 

(lU) &ei(or, (ieI. Sic diio R' gg., Or. 1, ct Coiiib. 
Decsi azi iii cd. 

(17) IhcTfic; (fvcfir. .Scliol.: 'looj C'jjtv £xiXeas 
Tr^v TO'j llaTpJ)? [xtav uTttioTaitv « 1'Jccc ii:iliii'aiii ap- 
pcll.ivit uiiaiii 1'alris subsisicnllaiii , scu, pcrso- 
iiani. I 

(18) Xiov. Decst in Iribus Ri'g^. e: Or. 1. 

(19) E'ircvr iu(ili\Ti\r XfiCTcb. Diio Regg., tW 
(j'si XptcjTO'j ;iaOr;Tf,v. ** m S. GREGORII TilF.OI.OGl m inagnificc cain;ini non insirnxcns : veruin si, vcl A ^^'^'t so-^totspo;. lo^ca, xa\ tb •(•tvuixjiv iautiv, dXAi [xi] u-spaipsaOai, [^^,6^ TauxJiv xat^ cfwvaij ita- 
sxecv, a'i TravTsXws ixXECTzouacv, iav uTrcpcftovuvtac 
6c' «(jieipcav. Kpetxxov Zvxa (lo^bv, ucfCEiOai 6t' im- 
efxsiav, i) ijiaOio; ^x"''''^^ Sca Opciioi uirepEXTEtvs— 
cOac. T6 Td/oc ^itio uot y-ixp^ t?,? djjioXoYca?, ei 
T.o-i (20) TauTTiv a7:a'.-Tfizi-r\; • t6 Sk U7:kp TauxtjV 
elvat SccXrjTspo?. 'Exet (XcV yip fj PpaSuxT)?, evxauOa 
ok iq •za.yj-Tii e/st Tiv xivSuvov. Clirisli lii^cipulo, vcl cnipiain alii panein non ;tp- 

posiieris, aiil aqiui; poiMiliiin 'iion porrexeris, cuin 

id lil)i per facuUaies liias liceat, luni deinuni jurc 

ac meriio coiulemnabcris. Noli celer esse iii verbis, 

ailr.ionel Sapicns •"■ ■; nec inopia laliorans, lc cum 

locuplcie coiiipara, ncc sapieiilibiis sapientior esse 

alTecla. Sapieiili:u ([noipie genus csl, seipsnin nosse, 

ac non iminoilice eflerr;, eoJemque modo, (\na 

voces, uflici, qiiae, si vclienieniius conlentlanUir , propicr cxcessum omnino ileficinnt. Pntstal, cum 

(locliis sis, ub iiiansiieludinein el aniini xipiilalein c»nsiille ceileic, quani, ciiin erudilione carea^, per 

iiisolenliam ac lcincrilalem allins efl^crri. Celeritas liia iisqiie ad lidei coiifcssinncni progreilialnr, si 

quando a le poscilur, ullra eam aiilein liinidiorcin le esse veliin. Naui iit illic larditas, ila liic 

feslinalio periculosa cst. 

X.\ll. Quid aiitem est, quamobrem gravc et acei- D KB'. Ti (joi Sstv&v, eiv [xrj racn X-^jyoc? svouvaaTcu- 

bnni piiles, si noii iii omni uispiitaiione doinine- aY);, xa"i Tr]v •npoeSptav ^XTIS ^'tl 7:avT6? T.prjQ,T^y.a- 

To;, i^ jTiT-ri[jtaTO?, dXX"£Tcpoi aou tjaviijatv, i) cocfto- 
Tepoc, 9\ OpaouTepot; Tto 0£(o x>ip'?, Stc xal xi l^ai- 
p£Ta Scotocjt, xa't 6ni xtov xotvtjjv, atb^etv iTtiaTaxoi. 
Ka\ ToiJTO ou ■nspl X(5youj [Jtovov (21) x6 Oaujyta, dtXXi 
xa\ TTcp^ Tr,v 6r,[jtcoupYcav auTTjv, ei ttot? xaTEV(5r,aai;. 
OuT£ ev Tots XTij[/.ait Ta TrpojTeti (22) Ttvtov laTtv, 
(iXXi ■JxivTtov, xa't xotvr] x^P'? '^'^^ ^''^^ TiXiiiJtaTog • 
ouxe iv zf\ TutJTet Ta ctojovxa xtov ^uvaTtoxeptov, dXXi 
Ttjjv pouXo[jiiviov. Tt xdXXtov iE,oos, 'ixup^.i?, uoaxo?, 
Y?,?, UETtov, xapraov fi^uepiov Te xa\ iypitov, aT^Yr,!;, 
evOujiaTo; ; TouTtov i\ [iSTOuata xotvi], tiov [ikv xat 
■TCavTiixaat, TtTjv cc [xeTpito; • xa\ 0'J6eI? oiJTto Tupav- 
vo?, toiTE [idvo; iTzoXaiJaat tt); xoivri? xo^P™?- 'Ava- 
T^XXet Tiiv riXtov 6[jtoTi[j.o);, PpEXSt TiXouacoii; xa\ tI- 
vr,at ■ xotVT) vuxt^j? xa\ f,(x^pa; JvaXXayr), xotviiv S^- 
pov uytEta, xoivfi; opoj (23) Ctor,?, xotvov [j.ixpov xa\, 
Xipi? cib[jtaxo;, xotv&v ataOrjaetov 6uva[jtt? • xixa 6^ 
xai TxXetov (24) 6 Tivr,; ^x^'» "^^ '''^'' touxotj ixXeEov 
e-JXapi3XEiv, xa"t dixoXauetv T,otov xtov xotvtliv, f\ Ttov 
ex 7:Epcouaia;ot 6uvaTtjX£pot. Ta^jxa [jckv ouv xoivi, 
xal 6[Jiixc[jta, xa't ©eoij 6cxaioauvr,? y^iiopi's\>.a.zci. • 6 
Xpuai; 6£, xal oE Stacpavets XiOot xa\ iYaraojAEVOt, 
■ xa\Tr,; eaOriTOC oarj [jiaXaxr] xa'i rreptEpYOS, xal ^ 
tfXEi-[jiaivouja (25) xa\ lx[jatvouaa TpirtEja, xa't ri 
TTsptTTi Tr,; xTf,aEO)j, 6 nivo? (26) xtov xexxt;[x^vwv. ris, aUiue in oniiii proLleinate aiil qiK-cslione pri- 
iiiariain scdem obtineas, verum alii le, vel dociio- 
res, vel audaciores iiiveiiianlnr? Deo gralia; lia- 
lieanlur, qnod, ul eximia largiinr, ila per cominu- 
iiia saluti boininum consiilere norit. Atqnc boc 
niiracnlum non In doctriiia lanlum ac dispnlatio- 
iiibus, sed in ipsa quoque muiidi effectione lociim 
habere comperies, si animum adverteris. Neqne 
eiiim in rcbiis creaiis excellenlissima qna;que non- 
imllornm diintaxal, sed oniniiiin snnt, aupie ad 
iiiium idcmqiie crealurarum genus communis Dci 
gratia dimanat : neqiie in fidei raiioiie, ea, qux 
saiulcm an^crnnl, polenliorum sunt, sed volenliuni. 
Quid piilcbriiis aere, igiie, aiiua, lerra, plnviis, 
friiclibns, salivis jnxla et agreslibus, tecto, indu- 
iiiciitis? Alijiii bicc suiil ejnsmodi, ul onines iis 
comin-.Miiicr iiianuir; parlim quideni oninino com- 
imiiiilcr, iiarlim ad quamdam nicdiocrilalem : nec 
quisqiiain adeo lyrannus est, ut coinmuni beneficio 
solus fiiiatur. Dciis enim soleiii suiim aqiic omni- 
bus oriri facil »' ; diviiibus ac pauperibus pluit; 
commiinis diei noctisque aliernalio el vicissiludo, 
cominuiic doiiiim sanilas, cominunis vitae lerminns, 
coiiimunis mcnsura et gralia corporis, comniunis 
sensuum vis el facnltas; ac fortasse lioc noniine. meliori quoquc coiiditione p.iuper csl, quod pro D iXfyojv £ax\v ^xi-aXXo^TiiajJtaxa. 
Iiis beiicficiis 595 anipliores Deo giaiias agat, jiicundinsque communibus, qnam poleniiores sn|ier- 
fliiis iiiinimcinie ad vilam necessariis, fiiialiir. Aique liscc qiiidcm coiiinuiiii), oinnibusque cxposila 
siinl, Dci(|\ie jusliliam perspicno argiiiiienlo lcslaniiir. At aurum, el pelhuidi ac deamali lapidcs, 
el iiiuUes ac nimis exqiiisiia! vestcs, el mcnsa dcliciis liirgens- ac libidi.iein sccendens, el reduii- 
daiites opcs, qua! dominos laborc conficiunt, pancoriiin liominum ornamenta siini. 
XXIll. lloc antem etiam circa fidem ipse anim- KT. Toijxo xal T.epX xr]v rtcaxtv k-(d) Oetopto. Kot- adverlo. Coiiimiinia suiit, lcx, proplietae, Tesla- 
iiienla, Teslamentoriini oracula, gralia , pucrilis 
iiistilutio, perfeclio, Cbrisii passioues, nova crea- 
««Eccli. V, 1. "' Matlb.v, 45. 

(20) ELtcze. Reg. bm, ozoxe. 

(21) \6ycvc ndror. Duo Rcgg., Vj-(m xb OaiJ[jta 
y/jiO'/. 

(22) Td .TjD6jre7a. Or. 1. xi TxptoTa. 

(25) Koird<; Spot;. Reg. Ii, -/.otvov i;po;. i lloc di- 
ril, > inquii Llijs, c respcciu iieccssluiis morieii ■ 
di. I 

(21) n.Xehy. Ucg. b, 7:X£ov. vi, v!5[xo^, 7tpocfTiTat, AtaOf,xat, XiJ-/ca AtaOr,xtov, x^;- 
pc? (27), TtatoavtoYia, TeXEitoae;, TxiOr) XpcaToiJ, xacvi) 
XTcacj, iTtdjToXot, Eua-n'£Xia, 6tavo[jtTj nvEU[i.aTo?, 

(25) Kaliiyi.Xsrnalrcvcra. SIc duo Rogg., Cuisl. 
\, cl Coiiib. liesunl in cd., xa't f,. 

(21!) llci-cq. Coisl. 2, Coinb., etc, xdrro?. 

(27) XupiQ. I Gralia, » iiiqnil Elias, i ipi* a Dc.) 
prolicisciuir , qiiaiii dividit iii puerilcm iiistitutio- 
nem a lcge profcclam, el in perlcclionein, qiix li 
per Evaiigclium.» 201 ORATIO XXXll. — DE M0DKI5ATI0NE IN DISrUTANDO. 209 T.istK;, HtzX:;, ay^iTr\ zii @t6y zz x3.\ t^ Qzo'j, xa\ A 'io, nposloli, Ev.nngelia, Spiiitiis ilislribiilio, fitlcs, ou TTpi? jji^xpov, t'j^ T) Toj (xAvva -o~^ SojpEa rto ix-/3.- 
ptSTw 'Icjpaf;X /ta\ aYvtojiov. • aX/i xaO' oaov exa- 
aroj PouXsTai, avaCaji;, 6XXa[;i'i'.?, tiXiYr; [jtiV •?] £V- 
TouOiv, TpavoTipa ok T] eXjiifoi^ivr, (2.S) • to jjie-j-iitov, 
^ IlaTpo?, xal Viou, xaX i.yloxi IIvsujxaTo; ETtiYvto- 
fftj, xa\ lOjjioXoYta Tf,i; TptuTTjj TjjjtiJJv eXtiiooj. Tojtuv 
Tt [jistfov ; Tt 6a\ xotvoTipov ; Ta Sh Ci-kp TauTa, xiiv 
Ttji d-Tiavtio tJi T:;jit(oT£pov £;^t), dXXi Ttjj ys avai-xait;) 
xh SiUTsoov (Lv •|'ip av£'j xb (29) stvai .\pt-Tiaviv 
ou)( ofov xs, TaOxa TtJJv oXivotj s^txrwv xpT^(jt.y.u)- 
Tspa. spes, f liarilas, eaqiit liiiii crga D'miiii, luiii e.t Deo, 
iiec ea miI iiieiisiirani dala, quciiiailnintlnni oliin 
nianiia illiiil iiigralo ct iinprolio Israeli (lonaluiii "', 
scil ail iiiiiiisiiijiiMiuii voliinlalcni, asfcnsus itein, 
llliiniiiialio, siibobsfura qiiiilcin liicc, (|iia- in liac 
vila coiuiiigil, clarior aulcin illa, qiiani spc con- 
ccpiani liabcinus; tlenique, qiio,l iiiaxiinuin esl, 
Paliis, cl Fllii, el Spiiiiiis saiitli agniiio, ac pri- 
luaria; noslr;ie spei fonrcssio. Qiiiil bis in.ajus ac 
snblliiiiiis? Quid riirsiis coininnnius? Al (|UiC nllra 
liicc snnl, laiiiclsi ob rarllalcni pra'5laiilii)ia siiit. lanicn, si ncccssilalein spcclcinus poslcriorcs parlos lcncnl. Nain ca, sinc qulbiis iiulliis polesl csse 
Cbrislianiis, ils nliliora siinl, (|ii;e a paiicis (lunlaxat allingi aiqiie pcrclpi possiinl. 

K\'. "0 .aiv Tt; TrXouTSt Osojpta, X3.\ ur.ip lohq n XXIV. Kniinvcro aliiis contcinplalioiiis opibiis ■noXXou? aipsTat, xa\ Trvsu[Ji.aTixi luyxpivst T:vsu[jta- 
Tixotj, xa\ iTroYpa-yETat TptaGoj; (30), e.T:\ xh nXi- 
tojtt;; xapota? (31), Tbv TidvTa? oixo5o[ji,ouvTa Xii- 
Yov, xa"t tJiv TioXXoijc, xat Tiv Ttvij ivxl T:Xs!6v(rjv i; 
TrivTOjv, xaV oux ivi/STat rsvT)^ wv, xa\ (32) sp.^a- 
T£'jst Toi; piOsatv. 'AvtTto, xa\ fiSrjysiaOto, y.a\ 'j-fj 
ToiJ vo'j 'yspijOoj, xa\, si po'JXsTai, [liypi^ o'jpavou 
TpiTOU, xaxi Tov IlaiJXov • [/.tivov suv XiJYto xa\ STtt- 
c;t^[AT), xa\ [jit] xaTartfTiTSTto Sti tt^v sTiapctv, [i-Tfiz 
•mspop^usiTto Sti T^ 'jio; xf,; ~Tf|j:tii;. Tt; cpOfJvo; 
inatvsTTJi; livaSasstj); ; Ka\ Tt :f:iii;jta toiouto, oiov 
s-ap3£t Tispt:tapr|Vat (35), xa\ [ir] -^voiv-jt ttj; ivOptjj- 
T::'/r,; ivavs'J3soj; (31) -rv Ta-st';tjj-:v, xa\ oiov i-.i 
X.si-STat TOu dXT-Ofjou 'Ji].ou; 6 t.-j.-jxio'/ dvtoTa- 
To;; allliilt, ac supra vulgiis assiirgii, el splriiualla cuni 
spiiilualibu:; coniparal, alqiie in conlis laliiuilliie 
iripliciier (lcscribll «', niniiruiii, ct eaiii tloclrinac, 
quae omm^s instrnal, cl eani qnnc niulios, ci cam 
qua> non onincs, iiec niullos, scd paucos tlunlaxai; 
iicc pauper esse snsiinei, verum iii altlssiiua et abs^ 
Irnsissiina qii;cqiie penclr.it. Asccnii;il vcro ille, ac 
vi;c tbiccin se prncbcal, al(|ne a mcnlc feralur, vil 
ail lerlium iisque coe'iiiii, si ita libeal, qucniatlmo- 
iluin raiili) conligii'» : cuteruiii cuin ralione ci 
scieiilia, ne prnjHcr :iniini elalioncm cailal, pen- 
nisque proptiT vol;iUis sub!inilt:ilem liqiicraclis, 
niiscre corrnat. Qiiiil ciiiin oli lan-labilcni asceiisiiin 
ciiiqiiam invlilia coiinciur? Qnae riirsus faidior pro- 
C lapslo, quain ejus li(iniiiiis, ([ui aninii elalione Iraiis- liKUS €Sl, ncc buiiiaiuc mcnlis, qiire ail cojk-stia erigilnr, biiiiiilitalcm iiilelligil, quanluiiiijiie atiliuc 
a vero fasligio absil, qui mortalcs omiics siibliniil:ile aiileceilH ? KE'. '0 os 6X;yo; £it\ t);v Stivotav, xa\ T.ivT^; 
trjv YXoJTTav, xai o'Jx otos Xo-j^ojv czpo-^xg, [5f,3st; 
T£ (jo^ijjv xa\ atvtY[jta-a, xa\ Ti; II'Jpptovo; sv^Ti- 
aug, i) e!js|st;, t) i';TiOs3si;, xa\ Ttov Xpu3t--ou 
<;'jXXoYi3;jitJjv Ti; S:aX'J7st?, v^ TtJJv ■AptjTOTsXou; ts- 
Xvtov TT)v xa-/COTs/viav, i^ tt;; IlXdTojvo; E'JYXtoT- 596 XXV. Aliiis fonlra Pxi;;uo if,genio esi, ,H 
lingua ^aupcr, iiec verborum 11 xus ct captioiics 
iiovil, nec s"|iieiiUim tlicla ct ;eiiiginal:i, nec r.vr- 
rliosiis iiisi:inli:is, aut assensus rclciilloiics, aul r.|>ji(i* 
silioiies, iiec syllogisiiioriiiii Clnysip|ii soiiiiidncs, 
aiil iiravnin arliuin Arisiotclis ;iriilii iiiin, am M;;» Tia; (33)TivoT,TS'JjjtaTa, 01 xaxto; si; tt;v 'ExxXr,(j;av toiiis faciniili^e prsesiigias; qui veliit /E;;ypliacii; fjjAWV £tss:{iT)3av (SG), tTja-sp AtYu-Tiaxa£ Ttvs; [j:i- 
(TTiYSS. 'EX'' '^'"^- o^TO? oOsv sojOf,. Ka\ Sii Tivtov 
pT,[jtiTOjv; 0'J6iV Tr,; yap^.roi (57) w.ousttoTS pov. Ou- 
oiv ost 301, 9T)3\v, ei^ tir cij.aydr drsM)£7r, «)•' 
ixsTOsr e.lxvc>^(: Xpiazor • oi'6i sli; rjjr &6va(Tc%' 
xaze.lOsTr, 'tv' svtsoBev aiiTdv sx vsxptov ava3-a- 
CT); (38), T) TT)V 7:ptoTT,v T:oXu7TpaY[J.ovtov ^uitv, i) qu.-cilaiii plag;c in Ecclcsiam noslram irrcpseruiil. 
At bic qiioiiue babet, iiiiile s:iliilcin cuiiseqiialnr. 
Qiiibiis l'iiilcin verbis? niirlliras tbMii:i> gr.iii:c 
opcs ! INibil, inquit, libi iiccesM; i sl iit ccclniil 
nscemleie, ul Climttim ilUnc lrali,is : iiec in abijs^ 
snm tlesc<:nclere^', ul iiinc eiini a ninrluis cxlrabas, 
nimiriim, vcl primam ipsius naturam ciiriosius in» TT)v TsXsu-a:av oixovo,aiav. 'Eyyvr cov, 9r,3\, td D vesligans, vcl poslreniaiii carnis assnmplic (lisiien- 
f (]/((< itrrtr • -f) Sii-jota TouTov ix'' tov Or,3aup?./v, .s.iliijnciii. i^w/je (e, inquit", M(i«m csf ; inrii, ci 
xa\ f) YXMffsa- f) [asv 7:i3TS'Jou3a, f) os 6;xoXoYO'j3a. lingua ibesauruiii bunc babeiil; ill:i videlicct crc- 
«» Exod. XXI, IG. «' Piov. XXII, 20. "" II Cnr. xii, 2. " Koni. x, G, 7. '' iljij. 8. (28) 'UH.ri^oiisn}. Reg. bm, ei Or. 1, t,v z/~t.:- 
Coijtsv. 

(29) Tc. Decsl in Rcg. bni. 

(50) \\:io-i'fiipsrat TpiccCoQ. < Trifariam ilcsrri- 
l)il. I Elias inlcHigil tle Iriplici Sciiiiliir:e sciisii , 
« liistorico > scilicet, t iitor:ili, ct amigogico, » itlest, 
I inyslico. > 

(51) Tb ji.lciTcr r7}(: xcipdlaQ. Duo Rcgg., et Or. 
i, 7:XaTo;.xap6ia; 

(32j Kai. Ileg^ bii, cl Or. I, iXXi. 
(35) llEpi.rcipqrai. Iu noiiniillis, 7:sptTtapsTvai. 
Patrol. Gr. XXXVI. (3i) 'Ami'gi)rs(or. Iii ((uibnsdain, dvaSdisto;. 

(53) Evy.lioTTinr. Rcg. Cypr.,s':TSxvi'a;, t sapicu' 
ti;c el erinlllioiiis. i 

(30) Eicipi\cur. Orat. 1 , aliiqiie, E!3s';0dpT)- 
aav. Qiiod inlcrprelaiur Scboliaslcs : < cerla pcr- 
nicie iircpsere. » 

(37) Ov£sr Ti\(: ■/upizcc: , clc. « Nibil gratia di» 
tius. I 

(38) 'kraCM0r\q. Or. I, et Combciis. j ivaaTyj 203 S. CRECORU TIIEOLOGl m (liMiilo, lucc (■(iiinioiulo. Quid liis iliviliis coiiipcii- A Ti tou-ou !i'jv:o[J.wt:f/ov iou -"/.outcu : xi TauTifiS (09) 

diosiiis? Qiiiil lioc bcnclicio la(ilius oi exproiiipiius? 

Confilerc Jesuin ClnisUmi, cum(iiie a inorle ftil vi- 

lain rcdiissc credc, ct saliilcni conseiiueris. Eienini 

juslilia quidcin est, Tcl solum crederc ; al peirccia 

s-.iliis iii co >ii;i est, ut cliaiii eonrue^iniiir, ac togni- 

lioiii dicendi libcnalciu adjuiigaiiius. Tu nmjus ali- 

quid sahiie qua;ris, iicnipe slieiius viia; gloriaiu et 

spleiulorcm; milii vero salutein conscqui iiKixij um 

esl, ei luluras poenas viiare. Tu viaiii ininiine iii- 

lain et inacccssani iiisredcris ; cgo trilam aKiue 

c:ilcalam, cl qu.i inulli ad s;ilulem pcrvencruiil. 

XXVI. Nihil fide iiostra, fraires, iniquius fiugi 
possel, si in erudilos lanUim dicendiquc facullate 
ac logicis dcnionsuationibus pr;osiainiores cadcrci; 
populaiis autem niuliiiudo, ut aiuo ci argeiiio, ' 
aliisque ouinibus rcbus, qiiae hic in prclio habcn- 
lur, atque a plerisquu avidissime cxpeiuntur, sic 
hae qiioque frusuarclur ; ac Deus id, quod alluin et 
excelsuin esl, alque ad paucos pertingit, gralum 
acccpluinque haberel; coiilra, quod propiiiqiiiiis 
csl, nec viilgi captum superai, aspcrnarclur ei re- 
jiceret. ^ain ne in nioderatiores quidein houiiiies 
hoc cadit, ut non quales ipsis haberi honores pos- 
snnt, exigant, sed exccllculibus lanuini exiniiisque 
delecleiilur, nedum in nciiin ; qiii, cum multis uo- 
luiiiibus admirabilis 597 "olji* ^^ suspicicndus 
occurral, nihil lainen lam proprium habcl, quam 
omnes beneficiis afficerc. Usitaia ne speriias, novi- 
laiem ne capies, nl nominis splemlorem tibi apiul 
viilgus coiicilies. Erudiai tc consilio balomon : Me- 
/ior es(, iiiqiiil, e.xig:ut jnrs cuin securilaie, quum 
viugna cum infirmitule et incertitudine^^. El, Sle- 
lior est puuper nmbuluiis in simpiicilate sua^'' (iiam 
insiguis quoque ei erudiia est ha;e parceini.i), et qui 
senuonis ac scieiifKC inopia laboral, siinplicibusque 
verbis innililur, alque iii iUis, laiiqiiam iii parva 
ei lenui raie, salutem assequilui, qiiam faiiius la- 
Liisque pcrversus, qiii disputalioiiibus el aigumeu- Tr,.; SoipEaj Euy.oAUTspov ; 'OjxoXdYTjaov 'Itisouv Xpi- 
GTbv (M), Y.aX TtaTEUIOV, OTt ^x vsxpiov iY^iTsp* 
Tai, xa\ (jioOf, jT). Aixaioauvrj (aev yjep, xal t6 -kjteu- 
cat [jidvov • (jwTTjpta Sk TiavTs).}]? (41), to xa\ ofjio- 
).o-;riTat, xai TrpocOetvai xfi ETciYvwait ti^v ■Ko.pfir^- 
ciav. Xu |J.cr^dv Tt «OTTjpia; sil'St; (.42), ttjv kxeX- 
0;v Sdjav te xaX Xa[Ji7tpdTr;Ta • £[jio\ xai tSi sioOr|Vac 
[j.iY'"<JV, xat Ta; cx^iOsv tfuY£'V paiavou^. -u pa- 
oisStj Tijv dTpi6r, xa\ a^oditTov • kyi) ttiv zz-piy.- 
[jiivr,v, xa\ t[ tioXXou^ 'iztit^v/. 

KC7'' Ouokv av riv tti? TciuTsco? ^|J.tJJv, docXcfol, 
(i('>.xto-spov, ei' Y^ ^k '^''j'^^ arocpou? s-TitrTE (Jidvov (13), 
xa"t Tou? nsptTTOuc £V XdYi;', xai Tat.; XoYtxat; a.T.o- 
6;!;£5t • touc tioXXou^ o^ 'ioii, xaOi-cp )(puioij, 
xa't apYupou, xa"i twv SXXojv, d-oia Ti[j.ta xdToj, xaV 
T:£pt3TC0u6asTa tos; TcoXXot;, outco ot] (.ii) xa\ Tau- 
Tr,; dTOTUYxivsiv • xal xh y.bj in|/TiXdv ts xal sJj 
dXiYOu; (jOdvov, tpiXov 5)v @z.o) xa\ oixstov • zb 6i iy- 
•(j-ipto, xal Totc TToXXot^ stptxTiv, dTcdriTuaTOV xal 
d-d6XT)Tov. OuSk fUp Ttjjv dvOptoTriov oi (jiETpttoTspot 
TouTO TtdOotcV dv, totiTe y.i\ t»? xaTa ouvajiiv dTuat- 
Tciv Tt[j4;, dXXd x^''p-''' ndvov Tae; T.posxoiJ(jat.r, 
[jT|TtY£ oT) @z6q • ou TioXXtiv dvTtov £9' ois Oau[jdf£Tat, 
ouokv ouTwj, 10; t6 TcaVTac suspYeTctv, tdttoTaTov. Mfi 
dTi;j.a;i t?> ctojOi?, [at; Ot;p3U£ -h xaivtv (4.')), 'iv' ei> 
6oxt[j.T;(jT); (i6) £v toZ? jrXEtoii. lipsiacuir (i") /(« 
xpa fisptQ nsza dccfuMiat;, ?)/«e7(i.J»i ^ietct eraOpo- 

rTJTCf, TTaiOEUETtjO 3cT^ CiU[A6ouXTi XoXofJLtOV • Xttl, 

' Kfsicrctor ^ijlcpc^ ^topettd/terc^ er ci:t,lczriTi (48) 
ttvzcv ([j.ia xal aiJTT) TOJv jTapot[jii(ov cro-yOJ.; E/ouaa), 
6 TTEvr,; £v XdYto xa\ y^"-^'''» ^•*^ '''°'? 'i~Xot; jiTi[ia 

UtV £T:£pEl5d[JlEV0;, XSl It\ TOUTtlJV OKiTTEp E7t\ Xe- 

"TTis cJX'®'°'? 5ia(i(joJd[j(.£vo;, CiTicp (JTp£6Xdx£tXov 
5;:pova, t6v dTcoSEi^Ei XdYou Oa^ijdouvTa (juv d|JiaOia, 
xa\ xEVoiJVTa (49) t6v (jTaupbv tou Xptfftou, T:paY[Jd 
Ti XoYou xpEtTTOv, 5ia ■zTfi cv XdYotj 5uva[j.£(oj, SvOa 
T^j dsOEVcS TTJc dTTiOEi^Etoj, Tf,j; dXr|0£:a; JaT'tv ^XaT- 

T(OJt;. 

iiobalionis ct argu ■ lis incple alque iinperiic confidit, ac C.irisii cru- 

cem, rcm oinni scniionc subliiniorem, pcr liiL^sereiuli facullalcm evacual, ulii 

iiicnloruu) inrinuitas vcrilalcm imininuit et labdacial. 

XXVn. Quid in coelum provolas, cum pedes sis? D ^T^'- f' -p''? oJp^^viv dviTTTaaat, TTEfi? ("ov ; Tt 
Ouid lurriin exstruis, cum iis reinis careas, qu;c ad jcupY&v oixooo;j.ET;, Ti T:pb; dTiapTti.aov oux ex"''' ; eam pcrlicicndaiu requirunUir " ? Qiiid ipse quo- 
qiie niaiiii aquain nieliris, cl cucluiu palino''', ler- 
rainquc oinnem pugiUo, elcmenia magiia, et ejus- 
luodi, ut ea Creator solus diniciiri possil? I'riinum 
leipsum cognosce : quoe in manibus sunt, intcllectu 

»»Prov. xvi, 8. "' Prov. xix, 1. " Luc. xiv, 28. 

(5?) Tai''r((f . Deesl iii diioluis K-gg., et Or. I. 

(40) 'jT]Covr Xpiczfjr. ilccc dcsiiiil iii duobus 
Regg., ci Or. 1. 

(41) llarzs.li'\(:. Or. 1, T:avTE/Dj?._ 

(42) i:v nei^tJr zi ctjjznjjiai: O^zsTt;. Sic plerique 
coild. In ed., au tS (Jtst^ov (lojTTipia? ?r,T£t? ; 

(43;A/(jror. Coisl. t, [j.dvoui;. 
(44) 47). Deest iii Or. 1. 

(43) jr<i xatrdr. Coisl. 1, "ih xEvdv. 

(4(i) B(>(yox'/<ricr;jf;. Orat. \, et Conibcr., euoox:- 
Iff.v Ti xa't Tj (nETpEtg tt) ye-.^X Ti 'uowp, xa'! Tcv oupaviv 
cjTttOa.uif, , xa\ -y.Gctv tt)v yt,v 6pax'i, STotxEta [jle- 
YaXa, y.3.\ [j:dv(;j (/.ETpT)Ta Tto TTotrjijavTt ; rviIiOt cau- 
tJjv TTptoTOv ■ Ta £v x^P'^ xaTavdT)(JOV • Ti; £i, y.a\ 
-Co; E-XdsOT,^, xa't t:i.o; auvEiTT,?, 'iv' EtxtLv ffi (SO) 
■"■ Isa. XI., \'i. 

(47) Kpelccixjr. Sic duo Kcgg. In ed. , xpEicj- 

(JOV. 

(48) ■A.T.iC''z'7}r(. Iii quibuEdaiii, Ta7:ctvdTr,Ti, • liii- 
miliialc. > 

(49) KsrciTza. Schol.: Kivio-;g tou CTaupoiJ, xh 
ouvaTJjV Toij XdYOu- 1 Crucis evaciiatio, verbi polen- 
lia. » Alludil Cicgoriiis ad lia?c Aposl. verba I Cor. 
1, 17, « Non iii Sapicnlia verbi, iil non evacucliiv 
criix Clirisli. > 

(ciOl "Hf. Sic ctul. Iii cd., f., Mox, xtvr^cidv Or. 1, 
vtxf.ciav. i m ORAHO XWII. — DE MODEUATIONC IN DISPUTANDO. 206 Oeou, XII Tw yiipovt ouvSsOTic, xal Tt x6 xtvriadv A asscqiiere : niiis sis, ei (|iioniO(Io elTicliis, iiu iit 
(j£, Tt^ ^T.zrA 3k do-^ia xal Tt tt;^ (f.u3cto; Tb (jLUJTrj- siimil et iiiingo Dei sis, et 'lcleriori :islrin;;:iris; 
piov TToij (JLSTpi) x(Jm.j, xal voO; oOx Apis^Tai (51), quid illiiil sil, qnotl lilii iiioliiin .-illiilil, qii;c in te aW £V tauTtjJ [Asvtov ■Travta irtipx^Taf ttoj? 8'|i; 
6a:yi, xa\ ^TCmXjta-ov ^Oavouua, xai 7:(5Tepov iia- 
paoox»! t!? e<TTt to'j 6<pO£vTo;, y) ■Trp!).; JxEtvo oia- 
Ca'jtj' 'TCtT),; T^ a'JTf) xa\ xtvet (52), xai xiviiTat, o'.i 
pouX:?13£o); xu6cpv('jjX£vov • Tt; 6a\ TraiJXa xtvifisEti); • 
tf; f) To!)V aiaO-Qjstov [jtspt7{iJ)j, xal rto^ 5ta TOUTtuv 
6 vou? oixtXsi (53) Tot; e^tu, xat Ta S^ojOsv Trapaoi- 
/ETaf TTti); dvaXa;j.6avct Ti u6t\ • xa\ Tt^ f) Tr;pT,-ti 
TO'j dvaXTj-YOivTO^, i^ [jivr;[jtit] • xa\ Tt'; i^ xou dt-sX- 
G(5vTo; (ivdXrjtJ/t^, i) dvd[JiVT,3ts • ~C>; X6-,'oj vou yiv- 
vri[ia, xa\ yvJvS. Xtjyov ev aXX(;j vot, xa\ -xibi Xtiyi.) sapienli.i eliiceal, (uiod iialnnu arcaniiin : quonioiin 
loco circiunscriberis, ac iiiens luillo liiiiilc iiu liuli- 
liir, Si'(l iii eoileni loco iiiancns, niiinia liislr;it ae 
perv;iy:Uiir. Qiioniodo, ciim lanliliiis sil (leiiliis, 
lam longc perlingil ; utriiin iiiioil rem visam ailniil- 
lal, aii poiiiis qiioil ail eaiii iranseai : quoinoilo 
idem cl movel et niovetiir, ac per voliinlaieni }<ii- 
heriKiliir : qiia; niotiis qnirs, (jn:e sciisiiiini parlilio, 
(pioniodo nieiis eornin ojiera ciiin i xleinis vcr.saliir, 
aique exleriia exci|iil : ([iioniodo fiirnias recipil • 
(|ii;e assiinipl;c rei eonservalio, vel iiieinoria : qna; v(JT,[jia 6ta3iSoTai (54) • Tito^ Tpi-jsTat (55) 6td tj/uxr;.; claps:e reciiperalio, vel rciniiiisceiili:i : qiioniodo 

ato^jta, xa\ -(o; 4"JX'l ^-^ (7(L);j.aTo; xofjtovii rdOo'..; • scrino meiilis folus esl, alqiie iii alia nieiile seriiio- 

TM^ nrj^j^juat <fo6o;, xa'i Xujt OdpTo; (5C), xal lu- iicm procreal, cl qiioiiioilo cogilatio sernioiic ilislri- 

aTiXXet XuTtT), xa\ 6tax£t f;6ovT], xa\ TT)X£t (fOovo;, buitur : quomodo corpiis per animaiii alitiir, ct 

. xo\ [iSTSwpiJei TU90?, xa\ xou^ijei eXui?- TTtij; ex- qnomodo aninia pcr corpus alTccluiim particeps fit : 

[jtatvei Ou[jib;, xa\ atO(jjr IpuOpaivet 6t' at^jiaTo;, 6 qnoiiiodo eain linior coiislringil, pnBfidenlia solvil, 

[ikv JiaavTo;, t; 6i dvay_(ijpf,3avTo; • xal rao; ol -/a- ina^ror coutraliit, litlilia liiffiiiKlit, livor lalic afTicit, 598 siipcrbia eflcrl, spes crigil : q iiodo iraciin- 

dia eain in fiirorem agit, el pmliir niliure sufTundii; 
ii:cc (iuidein, eliiillicnie saiigiiiiie, liic vero, rece- 
dfiile : quoiiiodo iiertiiili;ilionuni sigiia corporibus 
iiiipriimiutur; quomodo ralio prajsidel, quomodo 
Ikcc oiiinia regit et moderatiir, afrecluiiiiiquc mo- 
iiis lenit ac sedat ; quomodo a saiiguiiie el spir«- 
lione, id, ([uod corpore vacai, tenelur; quomodo 
liorum defeclio, aiiiiii;e discessio est. 1I;l'c, aul lio- 
runi aliquid, o liomo , cognitione compreliende 
(nondiiin eiiim cccli natiiram aut niotum, iiec sidC'- 
runi ordinem, iiec eleiiicnloriim periiiisiionein, nec 
(«iiimaiilitim (lisciiinina, iiec coelestium virtuluni 
inferiorcs gradus et siiblimiores, atqiic omiiia, iii paxTf;pe; Tijjv uaOdiv iv toT; a('j[jia<jt • Tt? f; tou 

XoYta[jtO'j irpoeSpia, xal rao? T:aat TO'JTot; eTctaTaTSt 

xa\ ^[[Jiepot Td Ttjjv .TTaOtJjv xivf;[jtaTa' Tttj; a't'[j:aTt 

•ztpaTetTat xa\ Tcvor; t6 dat'jp.aTOV •/ca\ tico^ f; TO'j- 

tuv ExXefii; , <}u)if;; eaTtv dva'/(opT,at;. Ta^jTa, ?, 

TOUTtov Tt xaTav(JT|aov, tl) dvOptom • o'j-oj ydp Xi-;to 

9'jatv, f^ xivT,atv ojpavoj, xi\ Td;:v dJTeptov, Y.a\ 

jjLtJtv OTOixeitov, xa\ ^(odjv ota^opic, xa\ 5uvd;j.e(ov 

0'jpavitov 'JTiofiaJct; (57) xa\ UTrepOiaet;, xa\ Trdvia 

et? oaa 6 6r][j.toup-,-txf,? (.5.S) Xoyo.; xaTa[jtepi^eTat , 

x.a\ X^iyouj Trpovoia; xa\ 5totxf,a£Oj? • xai totz 

o'JTtojXiYtjj,0dj6(5T;aov dXX', "Eti (fo6f,0r;Tt TrpocCf^vat 

tol? u(j/TjXoTipot;, xa\ TOt? [jidXXov uT:^p ttiv afi-J 6'j- 

vo[j:tv. 

«Itia; arlifcx ralio distnbiiinir, ncc deniqiie pnividentix giilieruatioiiisque ralioncs coiiimemoro) : ac 

tiiin nonduni dicaui, Aude; veniiii, Adliuc tiiuc ad ca, quae subliiniora sunt, viresque tuas niagis supe- 

rant, accedeie. 

KH'. MdXtaTO [j.ev •;-dp (39), YuiJtvaaia t^; r.zrA XXVUI. Ac inaxime quideui, ila comparalum esl, 

"•4 [JLet.^(o tf tXoveixia;, dTia; X^jyo.; 6'Ja;pti xa\ (fiXtJ- «ut omnis sermo conleiiliosus et cum ambilionc coii- 
Ti[j.o; (Ct)) • xa\ oeT, -xaOdTTep to'j; TiaT6a; TiXdTTo- junclus, exercitalio qii.-edam sit, qiia ad coiitendcn- 
(jtev ev ToT; T:p(oTot^ l^Ocatv, t'va Tfjv ijaTepov [Jto;(Or; duiii de rebus gra\ioris momenli proveliamur. Pn;- 
ptav (f 'J-cto'aiv • oijTto or; xa\ (Gl) Tto Xovw, [j.r]6^ Ttep\ inde iiobis cur:fi essedebel, ut quem;i(liiiodum pui'- 
Td [xtxpd ^aiveaOat Opaa'jv xa\ dTraioeuTOv, tva [jtri ros iii primis moribus ct prima instiliilione fiiigi- 
Tiep^ Td [j.eij(jj Ti; (jteXiTTi xaTa/pT,5(o(j.£Ga. "Paov iiius, ut inseqiientis ;eialis iinprobitaiem fiigiaiit ; 
Ydp dr:' dpxr;? [!.■}) ev6ouvat xay.iqt, xa\ TTpoatouaav ita nos quoquc ne in levibus quidein parvique nio- 
Eto-fUveTv, 1) TcpoSaivouaav dvax'j|at xa\ (favf;vat rj menti dispiilalioiiibiis, audaci;e atquc inepliae sigiii- 
Ta'JTT|i; dv(i)Tefov • touTtep xa\ TieTpav (G2) di:' dp- ficatioiicni pra^beaiiius, ne ea laiuleni diiiturna con- 
X<\i epetaat •/.ai xaTaa/eTv, i^ cfepo;jL£VT,v dvtoaa- siietudiiic in miijoiibus abiilainur. Minoris eniin la- 
oOat (03). Et 6e dTiXT)aT'iTepo; ei, xa\ xoTi/etv tt/j boris cst piimuin iiiqirobilali non cedere, ac eam (31) Ovx oplKezai. Sic plcri(|uc codd. Iii ed., o'J 
XajpiCeTot. 

(3i) litil xirel. Deesl xat in Reg. biu. 

(33) '0 rcvr cj.ii..1f.(. Sic duo Uet;g., Coisl. I el 2, 
Or. 1, el Coiiib. In ed. deesl, 6 vo'j;. 

(54) Ai.aSiScTUi. Diio liegg., 6iooTat. 

(33) TpEyEzm. Iniionnullis, aTpi:feTai , « verli- 
ttir, nioveliir. > 

j3l)) &dfcro^. Reg. bm, elCombef., Opaao;. 

(57) 'i^aofcfcriif. Sic plerique codil. Iii eJ. , x-/\ uzoSdaet?. 

(58) A7}i.uoi<pxiii(jQ. Reg. b, 6T,;.ttoup-i-6^. 

(50) rdp. Decst in iribus Rcgg., el Or. 1. 

(CO) <PiJ.6ziiio(:. Or. 1 ad inarg., (f tXivetxo?, « con • 
leiiiiosiis. ) 

((jl) lica. Reg. b, Gabr., et Coinb., xav, « quaiii- 
vis. » 

(02) //erpar. Sic plures Regg. Coisl. l,el Or.. 1. 
In e.l., TiiTpat?. 

(03) 'Ar(haacrf)ai . Cuisl. 1, d7:(o3aaOat. 207 S. CREGORII TIIEOLOGI 208 

acccJcnlein rnsierc, qiiam progressain exsriiiderc, A votov <45uvojtcTj, TaGia [AtAcTa , bj toutoi? iuOi* 

seque oa siipcriorciu pr;el)cre : iioii scciis videlicet xsvoujOu aoi (Gi) t?> ^i/iTijxov ^v toI; dxtvSu- 
ac faciliiis csl peirain inilio firmare cl rcliiicre, voi;. 

(piaiii riieiilcin siirsum relriiliere. Sin aiiiem lam inimodico ct iiieNiilcliili dispiilanili sliiilii» flagras, 

iiee inorlmiii sislere ac reprimere pole>, liaic mediiare, in liis esilo : anibiiionem isiam in iis rcbus, 
in ({iiiliiis pciicnli iiiliil snbesl, clTnnde. XXIX. Quod si lioc ropndias, iiec lingnain freiio 
coerccre, animiipie iinpeinin frangere ac conipri- 
iiiere poies, sed tibi fnrere ali|ne insanire ccrtnm 
csl, ac priinis potesiatibus minime cedere (nisi ta- 
liien iis qnoijiie cogiiiiionis iiiodus cst), alliusf]ne 
599 oniiiiiio assiirgere, iiuam ex ulililatc liia sil : 
al illiul salleiii libi iinpcra, ut Cralrem non coii- 
demnes, ncc liinidiiaii iinpielaiis nomen impoiias, 
nec temere ae praicipiii jiiilicio euin condemnes, K0'. OJ otji^-^ ToCiro, 0'Jo; f) yXwJ-a co'j /_a/.ivj.v 
E/ei, oi!/5k xpzlzztiiv il xf,? tfopaj, SeE os aOTvoii- 
afiat ■KdvTio?, xa\ ■zcui npcuTat? ouvapLCJt p.}] utf- 
(zoOai, e\r^ip ^.ri xaxsivaij (C5) y.izpov kazX tt]? 
Yvwiiw;, Y.a.\ 7:/.iov (GG) eivai (jt^yav, i) iiso^ au;jt- 
tfipov (G7)' a'\) 6k jjii) xaTaxpivri; xov doeXcptv, y.Tiok 
tt]V oetAiav diiGstav /voptdaTi;, pirjSe dni/.Ojjj ■:rpo- 
rteToJ.: xaTayvou? , rj dTtOYVOus (68), 6 ttjv e-tet- 
x;iav umj)(vo'J;jicvo;. 'AXX' tvTauOd p.oi cpdvifjOt ani s;ilnleiii ejus pro dc-perala linbeiis discedas, ijui ^ Ta-itvi;, eo); £|e5Ttv • evTaiJOa tov dosXtfiv TrpoTi- 

niiiiiii facililatni ac niorniii snavil;ileiii prolileris. 

Qiiin polins, liic liuinileni lo pnebe, duin licet : liic 

iiuUo cum iiio detrimenio fr;ii;e;n libi anlepone, iibi 

coiuleinnare el conlcmnere, nibil aliiid esl, ipiam a 

Clirisio, ac sola spe ejicere, aique cxlnrbaro, oc- 

cuUuniipie Irilicnni, cl ipiidcni li iiicuni forl;isse le 

pr;vsianiius, una ciim zizaniis exsciiiciere". llanc 

ralioncni leiic, iil illiiin qnidem coriigas, idque le- 

niier ci liiimane, non ui lioslis, ucc ui dnrns el ri- 

gidus iiiodieiis, iiec nl scdioiiilius laniiim el caule- 

riis advcrsiis inoibuni giass;iri scie;;s; lcipsiun au- 

tem, ac inam iiiririnitaicin agiioscas. Qiiid ciiiiii si 

Iippieiilibii.s flciilis, aut alio quopiani morbo labo- 

raiilibus, oliscurum soleni aspicias? Quid si oiniiia jjivjaov, [XT] jjtsTd Trj5 ceauToO pXiSriJ, iyOo. t6 xaTa- 
xptvat xal dxtfidaat, exSaXetv eaTt XptSToG xa\ 
X?;; [>.'J\iri; i'i.-'.Zoi, y.7.\ xiv XavOdvovTa otxov, xal 
GiTov tioj; aou xt[JitojTepov, truvexxi^^at xot; C'4<i- 
vtoi;. 'AXXi t6 (jtiv, exitvov 5t(5pO(ujat , xal xouto 
TTpdu^ xat (ftXavOptu~oj;, [Jii) oj? e^0p6;, [i.Tfiz 6}; 
dTi:(iTO[jio; iaxp6;, pirjSi tbj (09) ev xouxo [aSvov ei- 
Strj; xrjv xaujtv xa"t xijv xojirjv x6 6^, ueauxou xa- 
xdYvojOi, xal xtj; daOeveta; xrj; aTJ?. Tt yip et Xtj- 
p.(I)V, t) dXXo (70) xt ■!zi.a-/tx>''j x3t; fr^et?, dfiuoplv 
pXiTTet; xov r.Xtov; TJ 6at ei axpe^ieaOat aoi x6 
TTdv ooxet , vauxttJJvxt xu^iv, i) [teOuovxt, xat xtjv (jtjv 
dyvotav ^xepojv u7To"Aa[xSdvet? ; IloXXi 6et aTpa- 
tprivat xal TraOetv, 7Tp\v dXXou xaxayvdivat Suace- veiii ac siirsnin lieorsiimqne fcrri piilcs, ipsc naii- C Getav. 

sea coire|)iiis, aul viiio oitruius, igiioraiiliaiiique tiiuiii aliis atlriluias ? Multum diuquc anle vcr;aii- 

dus alquc coiilorqueudns est animiis, iiiulla fereada, qii;;iii ul aliiiu! iuipietalis daiiincniiH. XXX. JJoii idein esl slirpem, aul brevem qiiciii- 
da.ii et cailuciim flurem evellerc, alque bominein 
exseiiidcre. Liiago Dci os, cl iiiiagiiieiii qiioiiiie Dei 
alloqiioris, mque qui jiidieas, ipsc jiidicaheris ''; 
ei quidcin alicuuin sorvuiii judicas '', el quera 
alius moJeralur. Sic frairem lunin explora, quasi 
ipse ad caiiidcp.i meiisurani c.xpcndendus. Qiiocirca, 
iie cilo ac loniore nieiiibriim scces ac projici;is, ciim 
inccrlum sil, aii bac raiioiie parlcs quoqiie sau;e 
pernicicin aliqnain coniractiira siiil. Verum ;irgiic, 
iiicrepa, obsecra '. Ilabes nicdicina; regnlaiii. (Jliri- 
sli disciiiulns cs, niilis ac benigni ^, el qiii iioslras 
inrirmilaies portavil^. Si priiniim oblueleliir, leiii- 
ler exs|)ccta : si secuiulo, ne spcm alijieias; iion- 
diiin eiiiiii curalionis teuipus efiliixil : si lcrlio, bc- 

»' iMallli. xui, 27. »' .M;iuli. VII, I, '■" I'.oni. 
Llli. i; l relr. II, 21. 

i (04) Ici. neg. b, el Or. 1, aou. 

(G.H) F,'/.-zr-:p jil) xnxsirair, clc. Iicesl (rq in Cnisl. 
1, alilsqiio iioiiniillis. Iil filelur Dilliiis ; sed viilg;i- 
lain leciionem pnclerl. Elias vero coiisot Grogo- 
rinin liic afliriiianler proniinciaro, ol etTrep idom 
sonare, ac i.7::.:0T^T,zrj , « qiriiuloquidem. > Ilinc, si 
expiiiigaliir parlitiil.i iieg;iuva, [jif| , locii» isic sic 
verii potesl : « siqnidcni ill;e (polcsUilcs) coriatii 
cognilionis niciisiirani babeiil. > 

[W,)njiny. Diio U''gg., -X:tov. 

(07) 2:v{ii:ifCf. Duo.Kegg., Coisl. 1 et 2, aliiqiie, A'. Oux eaxtv iaov tfuxov exx£}J.etv, ij dvOo; xt 
xiijv Tpoaxatpfov, xa't dvOpojTtov. Eixtov et Oeou, xat 
eixovi 0eou oiaXeYTi, xal xptvr) auxrj? (71) 6 xpt- 
viov xal xpivetj dXXoxp:ov oix£Tr,v, xx't ov 6 dX/.o? 
oixovo[Jt£t: OuTOj 6oxt[iaJe xov doeX-^dv cou, (jj; xa't 
aux6? ev xotj auxot^ [jtexpot? xptv^Sjjtevo;. Atd touxo 
[tT) xayeoj; xe|j.Ti5, [nT/je dXXoTpttoar,; xh (JteXo;, &ot^- 
Xov, ei [J.T] Otd TOUTOu T:poaXu[.'.avTi xt (72) t(o uytat- 
vovxt ■ dXXi vouO£Tr,aov, eTrixijJiriaov, TrapaxdXeaov. 
"E/et; iaTpeta? xaviva (7J). XptaTou (jtaOr,xT]s el, 
xou Tipdou xa\ tptXavOptoTiou , xa"t xij daOev;iaj 
ti[xojv pasxaaavxoc. Kdv x6 irpiJJxov dvTtfJri, ptaxpo- 
Ou;j.r| jov ■ xdv xb 6eux£pov, [xri dTreXTitarp , ext xit- 
p4; OjpaTieta;" xdv xb xptxov, yevou t^:XdvOpoj-o; 
1) YeojpyiSj" ^xt xou Aearaxou 6eifi0r,xt, [i.ri iv.y.Oliai , XIV, .4. 1 llll. IV, ^Malili. XI, 29. ' \>:\. au;j.9Cp£i. 

(08) "II d.ioyyoiJQ. Tres Kegg., el Oial. I, xa\ 
d-oyvou?. 

(00) Mridi 6>Q. Sic Rcgius bin. In cil., p.r] tec. 

(7tt) 'a «iX?(j. Sic ires ll(?gg., et Or. i. In cd., 
ei dXXo. 

{1 {) Kai xplrT) avTo^. Sic plnics cuJd. In cd., 
zpivi] xa't auTii;. 

(7'2) ripoo:lvjiaril zi. Dno Uegg., Oral. 1 , clc, 
7:po-Xu(jLavetTat. 

(73) Kardm. Reg. bm, xaviva.;. 209 OUATIO xxxn. DE MODERATIONE IN IJISPLTANDO. 210 |jiT,6£ (X'.af|5at Tf,v 5xap-ov a'jx?,v y.al dvovr,Tov, A i'i'c"'"" '"'"" ''' limii:\Milalc; |iiailiniiii ngiicolairi 
oVa' Emj-pi-^ai, xat OspaTisOjjai, xa\ (7.i) TOpiKa- iiiiilare, niiii Hoiiiiiu) ailliiic asi', iio iiiiiiilciii cl 
Xstv xoTtpia, TTjv St' 65aYop3'Jisa>^, xal tt,; d; ti iiirriicUiosaiii liciiiii cssciiulal * aKiiie olio lialie:'!, 
Vavepbv aiaxuvTi?, xal dTi;jiOTipa? ayuy^f,(;, kmvip- veniin eineiulct el curel, ac slenns injiciat, lioc Otojiv (7,'>). Ti? o-Ssv, Et [jtsTaCaXsi, xil xapTO^o- 
pr;«i, xa't Opsist Tiv 'ITiIojv a;:^ Br|Oav:a; i-avsp- 
/oucvov ; 

AA'. "Evsyxi Tt Tr,? toj aScXcpoiJ ouuw^ia?, i) ou- 
(jt,;, t^ ooxou3r,;, 6 TtTj TtVcupiaTtxw p.upto cuyx:- 
/ptTjjLcvo;, Ttp auvT£Oc'.[jiivt;j TiyvT] |jiup£({/txTi , 'tva 
[j.cTa5(Tig TO'jTii) Trj? arj? suojSta;. Oux IjTtv kyiSvt]^ 
ib^ (7li) ri xaxia, t'v' 6iJtou Tto ■7t).T]y^vai TTsptGXrjOf,? 
douva'.;, ri y.i\ StatfOaprj?, xx\ ota to'jto f, soi auy- 
YvtujJLT) (fS'JvovTt (77) t6 Or^piov, i) a-oxTstvovTt. ^' lis, anl cliain iiilercas, ob eaiiif|i!e caiisaiii liiii, 
'A).X' st [jtlv sl ojvaTb;, xaxstvov Ospjt-suaov si S^ liesliam riigicnli, vel iiilerimciili, vciiia parata sil. 
jjtTj, Tii yz 6ie:-f!>.'/.U ^X^'?' ^'^ '^"I-' [Jiif.Ssv aiJTi; (78) Veniiii, si qiiidcin a U: licii polest, ciiin (iiio(i"e 
TT,; y.oyfii\(tiai; (jtsTaAaSstv. 'OaiJiTi Tt; saTtv ar.or,; nioiijo lilicia; sin niiiiiis, iiise ccrie ila ilciniiiii in 
Ti sxstvou TtaOo^, fjv d7:s),a-si. Tuybv t^ aiv s'JtTios? liilo vcrsaberis, si iiii|)roliilalis illius iiartiteps iie- 
CcTTspvixTiaav. Tayu av eos^to Tt to'.0'jtov uTisp tou (inainiam factiis fiicris. liisuavis «iiiiilaiii oilor esl 
6[j.ooouXou x3.\ auYYsvoiJ;;, oTov IlauXos 6 C^,XtoTT]? , illiiis nioilins, qucin lorlasse rrai,'iaiilia iiia viiicct 
xa\ otavoTjOTivai , xa\ siirsTv E.T(iX[j.Tiasv, JauToO, si alque (lcpcllcl. Lilicnlcr scilicet ac pioiniitc liujiis- csl, eain correclioncin, qiire pcr coiifc.ssii)nein ac 
publicani ignoiniiiiani , cdiiiciiipiioieiiKiue vicius 
ralionein rllicilur. Qois .scil, an nuilaliilnr, ac fvii- 
CUI4II ferel, 60G Jcsiiimine a liclbaiiia rcaciiiilciii 
pascel? 

XXXI. Tu, qiii spiiiluali illo uii;;i!ciilo arle nii- 
guciilaria eonrcclo (lclibiitus es , liaicriii feloris 
nonniliil |)cr!er, sive vcrns sit fctor ille, sive ita 
libi vidcalur: nt ipse vicissiin boni ini odori.s illi 
aliiiiiid iniperliaris. Vipcr:e viiiis iinn csl iuiproni- 
tas, ut siniiil aKpie idiis fiieiis, doloribns ciucie- o:6v Ts, Tbv 'IapaT;X i3tvTstaa/0f,vat XctaTio, 6ti t6 
au[j.-a0i;" o? Y- '^■^- ^? 'j^rovotac ToXXaxt; [Jtovr,;, 
i.-o-i[riz:i; t6v iJtosXtftjv. "Ov i'ato5 exipSava? otv ttj 
XpTiaT<>XT]Tt, TOUTOV d-o).X'JSl5 (79) TT) OpaauTTiTi, t6 inodi qniddam conservi et cogiiali tiii cansa susci- 
peres, qiialo Paiibis ille zelo el ieiiuilalione flLigrans, 
pric couiiniser;ili()ne, iion iiiodo cdgilare, sed cliaiii 
diccre ausiis esl; niiniruin ut, si lieri posset, Isracl, o>jv [jtsXoj, u-sp ou XptjTb; dTiiOavsv. Ei Totvuv xal in ipsiuslocuin snbiogatus, ad Cbristnin inlrodiice- 

ia/up^; et, OTiaVj 6 IlauXo; Tjspl §pto[jLdTOjv StaXs- reliir "; ciim sola plernnique suspicioiie diictus, 

Yi^lJLSvo;, xa'i Oa^^^ist; TtTj '/.oyoi xal Tto Ysvvait.) tt,? „ fralrem pia'scindas. Qiicni forlasse Iiicvari bcnigni- 

TttaTsto;, dXXi xal t^v dS:X'jiv oixo5(V[j.r]aov. Mr] Tto [aie poliiisscs, eiiin auilaci:i tiia peiiinis iiifm- 

ppto[j.aT: aou xa-rdXus tov \j-h XptaTO'j t(Tj xo'V(o briini luum, |iro (jiio ('.iiiisliis ni(irlciii oppeliil *. 

i:aOst T:sTt[jtT;[j.i'jov. Ka\ Y-^P ^- ^^ iTpdY^J.a sTspov, Pioiiide, si lirmiis ac robiislus cs.ait Paulus de cibis 

dXX' Y- '^f|? -apatvsasioj XtiYo? 6[j.ot'(jjj XP''!'^'" disscrcns ', aiqiie ub doclrinani lideiiiiie (irmila- 

[jLog. leiii conliilis : rralrcm (iii(ii|iie iii a'dilices, ciiia. 
rSoli cibo tiio ciiin, queni Cliristns comiiiuni passioiie honesiavii, evertsre. Etsi cniin res di\ers:i 
csl, fonsilii lanien admonilioiiisquc lalio peraeqno nlilis est. 

jVI!'. Xrjf^-/ (SO) 5s xa''. v(J[j:ov xstaOat Tiap' :fj;j:tv, X.KXII. Ac profcclo legcm qiirqiie aimd iioS 

xaOi-sp Totj ■TrdXat ao'^ot; 'Efipattov, saTtv d; Ttov coiisiitiilain csse opoilcliat, qii;c jnberel, ut, quen:- 

l:pt.jv piSXojv [AT) dvstaOat TOt.; viot;, ib; o'j Xuai-s- admoiluiii oliiii apud sa|iieiiies llclir;c()s, a qiiibus- XcJaa? Tai; daTr,ptxTotj sTt xa"t dTraXtjjTipatL; du- 
jat;- oiJTOj xa\ [J-rfik 7:avT't (81), [J.t,os iravTOTS, dXX' 
laTiv oTe, xa\ o:;, Tbv Trsp'i ■iiiaTsoj; auYxojpstaOa' 
X(5yov, Tot? [iT] TiavTsXtiJs oXtYtopot; (8i) '>.i"w, /a; d;iiii Scri(!tiir;c s;icr;e libris juveiies ;nccbaiitiir, ul- 
pole lcneiioiibiis adliiic iniiiiii.ciiiie liiinis aniinis 
liaiidqiiaqiiain profutiiris ; eodeiii quoqiic niodo, 
noii ((iriljiislibcl, nec seiiipcr, sed ccrlo tcinporc, ac vioOpot; Tr,v Stdvoiav, i] xot; ,aT] Xiav dTrXrjaTot;, y.a.\ D certis lioniiuibiis, de lide dispiitaudi potcslas lieret, 
tptXoTi[jiot; (85), xa'i Osp[j.oTipot; to-j oiovTo; ei; iis niinirum, (|iii ncc ingeuio suiit omiiino segiii el 
euaiSstav xa't tou; [ikv TaTTstv svTa-jOa, o'j ,utf,TS igiiavo ; iiec riiisiiin iis, ((111 incxplebili qiiadam 

*Luc. iiii,y. "Uoii:.ix,3. ^" I Cor. viii, 42. ^" lioin. xiv, 15. (74) 'Eaca-pitjrai, xal OFpa^T^vcat, xal, clc. Sie 
Keg. bni, el Or. 1. lii ed, £-taTpi'iai, xa't, TsptSa- 
Xstv x^iTTpta, Ospa-suaat Tf,v, cic. 

(75) 'E.im'SfOo](rir.i>'n: l>eg. biii, Coisl. 1 cl2,etc. 
In ed., e-av6pOojaov. 

(7G) 'EyJ.Snii: lvr,clc. « Viiici;e virus luin csl 
iu)pi()bil;is. V liiiii; Klias : 1 Fralcr liius iioii cst bcl- 
lii.i vciienos;i, 111 prai nielu, iie i|ui(l iiiali libi ab eo 
aceidat , vel rngiendus sit, vel occidfiuliis , qiiod 
certe lierel, si eiiin a piei;ite, aiit ab Ecclcsi;!, laii- 
qiiain alieiiiiui exclinieies. 1 

(■77' '/j.-it'']',?;-^^. Pluies codd., (psuYovTt xa't d-o- 

XTSivaVTt. (78) A(''rc'c- Sic tieslicgg., Coisl. l,Con)b., clc. 
!ii i'il., auTiiv. 

(79) 'A:!toJ.Wsir. LinisUig., ct diio Ciilb.,dro"/.- 
X'j;. 

(SO) -Vflc. Si(' pliircs Ucgg., ci Colb , Coisl. 2, 
ei Or. 1. liilliiis aiiieni adinaig. Uas. edil. scripsil, 
Xpf,vai, qiiod secnliis cst .Morclliis. Par. ed. 
"(81) Ot.'r(j M.ii^i)iSi .■zarzl. Sic Ircs Ucgg., Coisl. 
I, Or. t. elc. I'r;ive in cd., 0'j Tto [/.r\ navTt. 

(82) '0.hiil>foir. Gloss. , daOsvsoTspot?, « iinbe • 
cillioribiis. I 

(83) 'Pi.lcTi\ttvir. Gloss., f,To: 'YtXoSolotj, 211 S. GKEGORIl TUEOLOGI 2IS aviililale laboranl, glori;pqne sliidio iliiciinliir, al- A 
(|iic in pictate 601 ''-''■^^"'iorrs smu qiiam par 
ai', .'ilqne lii qiiidoiii illic coltocaronliir, ubi iicc 
.^ibi ips's, iicc .iliis noxii essciU ; iis aiileii), qni iii 
dispiilalionibus modesli, ac vere coniposili el loiii- 
peranies essent, libera disputandi raculias darelnr : 
proniiscua vcio nuilliliido ab liac via, el loquacila- 
tis inorbo liac lcmpcslalc vigeiile, abducla ct 
aversa, et aliud virtiiiis gcniis iniiuis periculosum 
detrimentum allerrel, el insatiirabilis avidiias pielalis 

XXXIIl. Eteniin si, ut hhws Dominus, nmt pdes, 
iinum baplhmuui, utius Dens, Pater oiiinuim, et per 
omiiia, et in oninibus ', ila iina qiucdam essel per 
disputalionem el coiitemplaiionem ad salnlein via, 
nt qiii ab ea exeiderent, iidciii a toto quoque alier- U 
rareiit, aique a Deo, ac spe saUilis .Tetcrnai pra;ci- 
pilcs ejiicrenlnr, niliil saiio periculosins cssel , 
qiiain vcl liiijiismodi consiiiuin dare, vcl liiiic \r.\- 
rere. At si, ut iii rebus buinanis, multa el diversa 
sunl vilaniin genera ei instituia, alia niajora , alia 
ininora, alia illuslrlora, alia obscuriora, sic iii di- 
vinis qiioqiie, non una salnlis ralio esl, nec uiia 
quaidani virlulis via, sod plnvcs ; alquc linjus per- 
vulgati dicti oniniuinquc linguiscelebrati, nimirum, 
multas apiid Dcnm niansiones esse ', iiulla alia 
causa esl, quain quod mulloe sint via; eo ferentes, 
(liiarum aliLU pericnlosinies et splendidiores siiil, 
alia; abjeeiiores et tutiorcs ; cur, tutioriljiis relieiis, 
ad unam lianc nos convertiinus, adeo lubricam et 
periculosam, ac nescio quo fcreniem ? An idem C 
quidem eilius iioii oninibus coiigriiel, sed alius alii, 
pro diversa a;laluin ct consliliilioiium ralione ; ea- 
deni autein viia, aul dispiilalio cnnctis coiiduict? 
Hoc ipse qiiidciii iioii dixerim, iiec dicentibiis as- 
sentiar. Qiiarc si milii obtemperanduni duxeriiis, 
jiivenes et sencs, pra-lecti ct siibdiii, moiiaclii et 
ipii in sodalilio vivitis , supervacaiieas ct inntiles 
osteiilalioiies valere jnbebilis; atqiie il polinscii- 
rabitis, iit per moriini probitatem , cl lionostain 
\ita; rationein, ac sermoiies perie.ulo vacuos ad 
Dcum appiopiiiqnanles, ad alieriiis sxculi verita- 
lem el tonicinplalioncm perveniatis, iii Cliristo 
Jesu Domiiio iioslro, cui gloiia iii Siceula sa;eulo- 
luin. Ameii. JauTou; pX4(j/(jja! (84), (jiiqts 5XXou? •coTxijjiEvot ■ xat 
TT]\i £v XiSyoi? eXeuOEpEav £x^'^ ''<*"? [JiETpiou; iv 
X^vi,), xa\ iij- a.XTfiC)i y.oT|jiiou5 xa\ ato^pova;* irjh^ 
Tioklohi 51 dtTrayEiv (8"i) tti; oooij TauTr,;, xa\ ttj? 
vuv xaTE/ouj)]5 9i)>o>.a/.ia>; xa\ ap^iwsTfa;, xa\ (SG) 
et:' iSaXo Ti TpE7:£tv apcTTi? £100? axivSuv(5T£pov, 
£v6a xai t^ 'jV.yoipm f.XTOv p.afispiv, xa\ t6 arf.Ti- 
axov Eucj£6:[iTspov. 

Iradiirerclnr, ubi ct scgnities iniiiorcin labeni ac 
laudem mereretur. 

AF'. Et [JiiV yap, (jjcr.ep tlq livpicx, ida :tia7i(;, 
f:i~ Jjd.rzicjia, t(\ Oe.di;, c lluTiip xui-zm\ xal Siit 
.zdrTbjr, xal ir Jiaair, oiJTo) xal [j.£a ti; tJv aoj- 
TT^pia; 056;, ili 6;i XtSyou xa\ OEwpia;, xa"t TauTT,; 
EX~Etii^VTa;, ?5ei Toij TtavTb; i^JtapTEiv, xa\ Ofno^i- 
^fyOTjvat (87) 0EoiJ, xal T?,? IxeIOev eXr.too; • ouoev 
av fi-J, oiJTE Tou <jU(j.6ouXEiJ£tv Ti TOiauta, oOte tou 
rEtOEaOat acfaXEpdjTspov. Et Sk, lioaiiEp ^VTot; dvOpw- 
■Ttivot^jiroXXalStacpopa^piiovxa^fnpoatpEaEtjjVjixEtCfivtov 

TE Xa't TJTTtJVWV, XajXTIpOTEpCOV V.T.X dcfaVEaTEptOV (88), 

o!JT(o xdvTot? GEiotc, ouxEVTtTb ato^dv eaTtv.ouS^ [xfa 
TT,.; apETTJgooo;, ctXXi -XEiovs;, xai tou (h!)) uoXXa^; 
Eivat [xova; itapi t(Tj ©eio, toutou oe (90) tou. OpuX- 
Xou(jiivou, xdv Tat; Ttdvxtjjv X£t[j.£Vou YAOJaaat;, oux 
dXXo Tt i^ ToiJTO ai'Ttov; t6 TioXXi; slvat Ta.; EXEtac 
cpEpouaa? oSoti; , t4; [Jtkv iTitxtvouvoTcpas te xal 
Xa[jL~poTcpa;, Td? Kk TariEtvoTEpa; te xa"t dacpaXE- 
aTEpa; ■ Ti Td; dacfaXEaTEpa; dcpivTE?, iT:\ [iiav 
TauTT|V Tp£-ijj.EGa , Trjv ouTto; E-tacfaXfi x:t't oXi- 
aOT,pav, xa\ oux oIS' (>7toi (91) cpfpouaav ; "II TpotfT] 
[iEv oux f) auTT[ Tiaat xaTdXXr|Xos , SXXco oi lD.li\ 
xaTd Tr]V oiacpopdv xa\ (9'2) TiJJv fiXtxtoJv xa\ Tiov 
£;e(jov • pto; OE 6 aiizhi itaat au[j.cf ^pojv, r^ Idyoi; ; 
OOx EYojyE ToijTO EtTOip.' av (93), ou5k ■rcpoaOoi[ATiv. 
Tot; Xiyouatv. Et Tt ouv e[j.o\ TiEiGEaOE, vEot xaV 
l-ipovTE?, 'i5tp-/ovT£; Xawv (9i) xa\ dpxd[Jt£voi, (jo- 
vaaTa\ za\ [j.tYdoEC, Td; [ibv itEptTTd; xa\ dxpTJ- 
sTOu; cf tXoTi[j.ia; yoiipii-j idaaTS ■ auTo\ Se 5td piou, 
xa\ TtoXtTEia;, xa\ Xdywv tcjjv dxtvSuvoTEpojv Tcp 
0E(o TtXT,atdJovT£; (95), TEu^EaOE tti; ^xeiOev (JtXT)- 
0£ia; xa\ OEtiipia;, f.v XptaT(o ■lT,a'jU T(oKupi(o f)[J.('ov, 
(|j f) od^a (9li) Et; attova; Ttov at(j>vtov. 'A[j.fjv. « Ephes. IV, 5, C. » Joaii. xiv, 2. 

(84) B.ldit-ojffi. Plur.cs codd., p.of^ouoi. 
(8.'i) 'A.tdyFn-. In noimiillis, d-a^i-aYovTa;. 
(80) Kal. Deesl iii pliiribiis Uegg., et Or. 1. 

(87) 'Anccpi^OPiyai. Ucg. bm, cl Or. 1, dTtoi^yfit- 
ttfjvat. 

(88) .\aji:xpoTf:poir xal dvareffTipior. Pliires 
Ucgg., el Or. I, Xa[j:-poTip(jjv te xa\ acfaXEptoTEpojv. 
Dillius ad iiiarg. IJas. ed., qiix liabet, acfaXEiTEpcov, 
scriiisil : 1 Pntamns legciuluin, dcfavEaTEpiJjv , nl 
opponatnr Xa;j.-poTEpot;, qiiemadinudiiin Td fjTTto 
'cot? [Jtsijoat , qnod eliain salis ostendnnt ipice se- 
quiinlur. i 

(89j Kal Tci\ Coinb., y.^C: -.6. _ (90) Tcvzov 6i, etc. Sic Reg. bu, ei Or. I. Sic 
" Cliain Biliiiis ad niarg. Uas. cdit. seripsil. Coisl. 1, 

ToiJto ok Ti 6puXXou[jtevov... x£i[j.Evov. In ed., ToiJTo 

01) Tou, elc. 

(91) "0.1(1. Reg. bm, Brrr;. 

(92) hai. Deest iii iribiis UcJgg., ct Or. 1 

(93) Ei.iciji iir. Uegius bni , au(ji6ouX£uaai(Ji£v, 
1 snascriin. « 
ria in sa;cula. Amcii. > yir; ORATIO XXXIII. — CONTUA AUIANOS KT DE SKIPSO. -l\i 602 MONITUM IN ORATIONEM XXXIIi. I. Arianorum jiclniiUnm, injurins et cavillationes in liac oralione, oratorie quidem, sdl 
forliter rotundlt (irct^orius. Quasi e-s ai)ru!)to sic osordiUir : « Ubi tandem sunt , qui pau- 
pcrtatcm nobis cxiiroljrant, (jui opos suas insDlcntcr jactant , qui iMiclcslam niullilmlini! 
dcliniunt, ct pnsillum !^rc'.;cm aspcrnantur, qui divinilatcm mctinnlur, et pnpulnm vclut 
nii lanccm appcnilnnt?» llinc ahlcgilam paccm, et cxitiosas doincsticarum in lido disscn- 
sionura calamitatts dcpiorat ; aUpic Arianorum pcrscculioncs , facinora, taHlcs et sacrilc- 
gia, longn parliuni enumcralione, pcrcurrcus, ostcndit (juaiu lon^is^ime ijisi a suis ct 
Catholicornm nioribns ac lcnilale dislent. Dcinde pncrilibus ac incplis respondct cavilla- 
tionibus, quibiis olitrctlalnrcs cuin in contcniplum adducero i^unabanlur. Objicicbant 
enim, quod «•cx i^^nobili oppi'lo oriundus essct (n. G), » (piod o ucc lepidiis, ncc nil)a- 
nus, qiiod pcrct^rinus ct exlcrnus ( n. 8), » aliarpie pcrmulla (n. 11), qna; profecto iii 
advcr.sariornm poiius, quam (jio;;orii conlumcliaiu rccidebant. 'rum piolijnam illoruiu 
uiulliludincin cum ^rc^is sui cxiguilale (Onrcreus, hunc exiollil, illos dcpriiuil. « ili, 
inqiiit (n. lo), a}des babcnl, nos bospitem ; lii lciiqila, nos Duum ; bi |>opulus, nos angc- 
lus; hi anrum el argonlum, iios repnrgalam doclriuam;» qua3 oinnia mcrilo vaiiis ac 
insulsis liaM-cliLorum opibiis preliosiora el pra>si.;iiiiiora cranl. Niliil crgo niiruin, si clia- 
rissimum gregem, licet exiguum, anipliori praiieral; ulpoie qui liunc lacilius conspicorc, 
alque a liiporum voracilatc tucri ac scrvare possel. Vcrum interim proplielico velnt 
;fllatus spiritu, non duliitat qnin aliquando eum jaliorem visurus sit. « Mullos enim, » 
addit (n. 13), « ex liis, qui nunc in lupoium iiumcro sunl, intcr oves, ac lurlasse eliaiu 
inter paslores reccnscndos babeo. » (.Juod valiuinium evcntus poslea conrirmavit. Deiuum 
e\ baptisrai forma, Arianoruni el Eunoini;inorum errores, qui Filiuni et Spiritum saiicluin 
crcalos esse asscrcbant, coargucns, elcgaiui ac eximire oralioni iincm imponit. 

II. Ex !iis qu.c jniii dixinius, iiemo cst ipii non f.ilcalur lianc oralioneni (lonslantinopoli 
habilam fuisse aiino 380. l'bira etiam adliuc es hac oratioue ad id conlirniandum culligi 
possunt. Nondiiui cniin Gollios, a Dco «iu solulie 'rrinilalis poenam » coUoclos el coadu- 
natos (n. 2) debellaral Tlicodusius. NoikIuiu ccclesiffl crant Catiiolicis rcsiilula), cum 
agiioscal ipse Grcgorius (n. 13), « cxiguum adliuc csse gregom ct caulam anguslam. » 
Quajquidem saiis indicaut annum 380, vel, ul ciiiu Tillemontio loquar [97], illud temporis 
spaiiuiu qiioii « inlcr vicesimiim Aprilis anni 379 et vicesimum scxliiin Novcmlins anni 380 
intercedit. » Niilla enini cst hac de re intcr eruditos conlroversia. Al idcm quoque deside- 
rarctur animorum consensiis, ad dignoscendum quis fuerit ille sviiex de quo sic loquitur 
Gregorius (n. o) : « Heslcinnm nieaiB victimara posco, senem illum, quem exsilio redeun- 
tem, 603 mcdio die, media in urbe, saxis excepistis. » Licet eniin de islo facto apud 
scriptorcs menlio fial, allamcii incQrlum adhuc quiilera cst, ad quem sencm id ccrto refcrri 
possit. Censet Elias Euscbiura Samosatenscm liic a Gregorio designaii. Hkc revera Tlico- 
dorelus ac Niccpliorus [98] narrant de isto Euscbio, cui « Dolicham ingredienti, mulier 
qua?dara Ariaiia labi; maculaia, lcgulam c superiuri aHliuin parle iiumisit , ejusijue capiit 
oblrivil.» Addunl cliam, qiiod ub ipso (]uoque (Jregorio observalur, Eusebium morieii- 
teiii, eos qui aderaid jurejurando obslrinsisse. iie a muliere pa;:ias bujiis facli ullas exi- 
gerent. » Quamvis aulem ba;c nou ignorarct Tillemoulius , conjecit tainen vir erudi- 
tus [90],« scnein illuin fuisse Euslalhium presbyterura, » a Valcnte imperature iu opi)i- 
dura Tiiiaciffi Biziiam relegalura, ijuod aiiiio 370 Evagrium Conslaulinopolilaiia) Ecclcsia) 
cpiscopum pifclici curasset. Al Socrates el Su/.omenus [I], qui Eusialliii cssilium referunt, 
iiiliil lameu de ipsius in uibera Constaiitinopolim redilu ac inexsfiectala niorte comme- 
luoranl. Itaronius cliaiii [2], (|ui liunc oraliouis locum sic exscri|)iil : '«llominera meum 
posco, quem licstorno die Irucidastis, sciicm illum , quem ab cxsilio rcdeuntem, et huc 
a|)pellentcm, » elc, vidclur quidcm his ullimis verbis Constantinopolim designare 
voluisse; scd nihil de islo seno indicavil. Ciim igilur hislorica moniiineuta Gregorii nar- 
ralioni opiime consonenl, nos quoque cum Elia hunc locuin \le Eusebio Samosiitonsi 
iiitelligeuduiu arbitraiuur. (9") T. IX, png. 7-28. 

(98) Tlieoiiotci. //i5(. lib. v, c. 5; Niccplior. Ilisl. 
lib. .\u, c. 5 
^99) T. IX, nol. XXIX. p. 7U. (I) Snrr. Ilhl. I. iv. c. l,"i, p. 22(1; Sozom. Ilist' 
1. \i, f. 13, p. (i5"i. 

(-2) Aiiim 580, § vi, p. 411. x\oros Ar' ORATIO XXXIII /7pcc 'Afsiavcvf:, mA £«V kuvTof. ^ Adveimi Arianos, el de seipso. 

A'. n-jj TuoTJ £t5'.v, oE xTjv TOviav Yi;j.Tv iv;i5i- I. Ijlii landeni siiiil qni p.iiiiieitalciii iiolii;; ftx- 

Cov-E?, xa\ xiv ■jtXoOwj xojjizijQVTzc; Oi ■n/.T/Ji'. Tr.v proliranl , opcsque siias insiilciilor j;icl;uil? Ijn; 
a Alias XXV qu;v; ;\uieni 33 eral, niuu- 27. — Uabiia t:onstaiuinopoli ciiea niciliiun aniiuin 580. lil S. tUECOlUl TIIEULOGI 210 Ecilesiain imilliludine (loliiiiiinl, :ic p;>rvnni gre- A "ExxXriSiav (5) &(i;Jcrv:sc, xa; t6 ^pa/O Sia-xOovtcS 

j!t'in aspnriiiiiUiir? Qui el (livinilalem meliiiiilur, et 7roi|ivwv; ol xav OjiTr,-a jjicTfoOvTi; (4), xal Xaiv 

|in|iMliiMi velul ad laiicem appendunl? Qui arenam OTaOjj.iJovTE;; oi TfjV (!.a|i;jiov ti[j«ovte;, y.A tou? 

iii pielio liabcnt, et miindi lumina conlunicliis arti- 9UJTr,pa; u6pt^ovT£?; o; tou; xax^"'<*S Or,iiaupf- 

<iiiiil?Qni diMiii|ut; lapiJes agKeruiil, ci gemmas Covt:;, xa"i to;/; (jtapYapiTa; vi:t;popdivTs; (a) ; 00 

idnlemmml? Nuii cnim nnninl, (iiiod (|ii:iiilo areiia yx;j Vcaiiv, oti oj totojtov da[x;jio; aaTfptov ii'.fOo- 

stellis copiosior esl, cl lapides pellucidis lapidibus, vioTspa, xa"t XiO(ov oiauyoJv y.axXr,x;;, Saov TaO-a 

tanlo vicissim h;cc illis puiiora et prxstaiilioia exstviov xaOaptoTspd te xal Tt;jn(i>T£pa. IldXtv 01^«- 

sunt. Uursus indignaris? Uuisus arina iiidiiis? vaxTsi; ; TraXtv firXtJirj ; iTdXiv u6p:^3t; (6); ■?] 

ttnrsns tonluineliam iiifers? iSum ncva (idcs? Pa- xatvr] (7) •::tiTt?; MixpV.i k-iayzg tt;v a-stXi]v, tva ruinper, (jmeso, miiias islas comprime, n loqiiar. 
Noii injnriam inferciiiiis , sed coargueinus : iion 
uiiiias intendcnius, scd e.Yprobrabimus : noii ferie- 
niiis, sed medicinani afreremiis. 604 Istudiie qiio- 
(lue lilji conliiiiielia vidctur? iiisigiiem supeiliiam! (fOi-;-;(;;;jiat. OO/ 06pi3o;j.sv, <iX)." iXiy^o\ie'/ (8)' oJx 
<x-;tXrja-oiJisv, a)X' ovsto!3o;i£v (!)) • oj t:Xt;£o{J.sv, 
ilV taTpsujo|^ev. "Y6pi; aot xa'i toOto ooxit ; Tf,.; 

0-Epr,oavta; ! KdvTaOOa ooOXov 7;o;st; tJjv (10) 6[jio- t;xov ; Et 51 \i.ti , 6s|at ptou ttjv -apprjSiav. Ka"t 
Eliamne Iiic ciim, qiii libi dignilale par csl, in ser- J.SsXtf!); dosXtfiv s.XiYyst ttXsovsxtoOjjisvo;. 
vllem ordinem cogis? Veriim, si non iia se rcs liabei, fac nosiram (lictrndi libcrtalem a;qiio aiiinH» 
feras. Nam ct fralcr cuni fratre cxpostulal, r'iotics ab eo seqtia porlione fraudalur. II. Visne le vcrbis illis alloqiinr, qiiibus Deiis 
rebcllem ct obdurum Israclem aUiiUir'"? /'o/iii/e 
tiieus, quid (eci tibi , ain quid le lajsi, fl«( quiil libi 
mule.\lus [ui? Imo vero ad lc , qui eoiituineliis in 
iiie nieris, oratioiiem ipse babciio. Male omuino 
alii alioruin lenipora obscrvamus , ae soliila por 
seiitoiili;e diversiialein aniiiiorum concordia, ma- 
jori peiie audacia ct crudelilale iios ipsos niuliio 
liisectaniur, quam, qiii iiuiic bello nos lacessunt, 
barbari, quos Triniias soluia conjunxit. Quin boc 
(pioque noniine scclcraiiores suiiius, quod iion ex- 
terus cxlcri, nec ignolos ignoli ("pue les iioiiniliil 
eliain calamilatein levai), veruni iio^psos muuio, 
et quasi domestici domesticos, populamur, et iii- 
cessinius; aui, si mavis, cjiisdem corporis mem- 
bra, coiisiimimiis invicem aique consiuiiimur. Ne- 
que id grave et indigiiiim est, quaiiquam alioqiii 
pergrave ; sed quod aniinis iia coinparali siiinus, 
iit imminuiionem nosir.ini, accessionem, aique iii- 
crenienlum esse exislimeiinis. Quoniam aulcm ad 
huiic modum affi^cli sunuis, aliine ad leraporuiii 
ralioneiii fidein iiosliam accoinniodaaiiis, age, tciii- 

"> Jlicb. VI, 6. 

(3) 'Exx.h}a((ir,elc. Ecclcsixdefinilionemcxmnl- 
titudiiic deilnclam iriidel. Grcgorius ; iion cinod 
vern Clirisii Eccle^ia, loconim et leiiipornm uiiiver- 
silale, ac mcmliioruin nuihiludiiie, pr;e aliis socie- 
latibus, qnic Ecclesi;c lilulo glorianUir, t^alliidica 
noii sit; sed quia j\riani vciam se CoiisUiiiIinnpolis 
Ecclesiam cssft jaclabanl. Uisii id ni;igis , qnam 
confulalione digiinni cral, cuin Ucgi;c civiuius Or- 
tliodoxi, oniiii penc lcrranim orl.i, cjusdein cum- 
muiiiuiiis et (idci S0cicl:ilc, jiiiigeicnliir. 

(<4) (■)t6Ti}za iiizforfzer. Ariani Trinilatis per- 
soiias in di-parcs gradiis dividclianl. Jiixla illos, 
SpiriUis sancuis eral « inagiius, > Eilius c nuijor,» ct 
l'aier < inaximiis. : 

(5) ■) .Tt/f/dirrEt. Or. 1 , TTsptcptovTs;. Ucg. liu, 
TsptopirovTSt. In quiliusdam, OrspopifovTS?. 

(C) nu.lLv vCplCiM:. Ucg. Iiu, Or. 1 , ctc, ■ndXtv 
C6pt?. 

(7) I<a(v>'i. Ucg. a, ei Cuisl. ;!, y.z^jr^, < vaiia. > 

(8) 'L.Uylicfier. Ucg. b:n,EX:Y=t.j[jL;v. 15'. BoOXsi lot Td Tou 0SOU Ttpb? t6v "Icjpav;X 
^Oiy^opiat (II), Tpaxr,XtoivTa xa\ (jxXr,puvo;jtsvov ; 
Aadi; iwu, zi ixoh\cd coi, r) Tt f,6fxrjsi ss, ;"( «./ 
napr\rihyXr\cd (12) coi ; RldXi.ov 5i, ■np6; ai piot 
Tbv u6pi3TfjV 6 X<3yo5. KaxtJjj pikv tous d).Xf,Xti)v sirt- 
Tr,poO[jtsv xatpou;, xa"t zh au;jn!/u7ov (15) Tto jTspo- 
c6%io XuTavTSf, [jLtxpoO xa\ twv vuv T:oXs;.touvT(ov 
fi;jttv pap6dptov (l4), oil; f, Tptic Xuojisvr, GuvsjTrj- 
csv. FsYiivajjtsv d"AXf,Xot; d-avOpio-i5Tspot xa\ Opa- 
ouTspot, TtXrjv osov ou ^svot pdXXo|Jtsv ^-'•'ou?, ouoi 
dXXoYXtoajou? dXXtSYXtosiot (3 xa\ ppaxsta Tapa- 
[jiuCia Tr,; iu;jic;opa;), d),Xr;Xou? 5^, xa\ ocov oi ttj; 
auTr,; oixia;, cfipopicv ts xa\ dYo;.tsv si pouXst 6i, 
Ti Tou auToO a(o|jiaTO? \i.i).r\ 6a7tava)[jt£V xa"t 6a7:a- 
vto;xsOa' Y.3.\ oux^ to0t6 itou ostviv (15). xatTTSp &v 
Tr,XixouTov, dXX' OTt xa\ 7:,oo;70rixr,v vo;AtJo[i.sv tfjV 
u-.faips7tv. "E-s^ 6s ouToi; t/o\i.i-i, xa"i p.sTd twv 
xatptijv 7;!3Tsuo|JLSv, dvTtOdiijtEV Tou; xatpou? dXXf,- 
Xot; • au Tiv aiv ^aatXea, xdYiJJ tou; ejwj? • au t^v 
'A/ad6 (IG), ^Y"^ '^^"■' Ttoiiav (17). Atf,Yr,aat (jtot 
Tf,v ai;v s:;ts!xstav, Y.b.'(ii Tf,v ejJtrjv OpaauTrjTa. 
MaXXov 6s, Trv p.sv af.v, 7ToXXa\ xa\ pt6Xot xa"t D .'9) 'OrsiSlcoiiEr. Reg. bin, dvstoificoixsv. 

(10) rdr. SicUegg. a,lini.lii ed.,TO. 

(11) <I'Oi-j'^C!iui . Coiiib., (fOsY?'o;j.at. 

(li) nap>\ril)/^.li\ca. In quibusdani, T.a.pryj/}.r- 
aa. 

(13) W cvfiijrvxor. Sic ires Ucgg. , cl ([uatuor 
Coll). Iii cd., t6v au;ji'4.u/ov. 

(14) lltii Cupior. Gollitis, nl arbilrainiir, inlelligil, 
qiii aniio 5"7 Tliraciam popiilali siiiit; idque in 
puiiiam soliilu; [lacis, ac crroinm circa sanctissi- 
iiniiii TriniUileni. 

(lo) Kdl cv/Jzovzo nov Se(rcr. Sic pliircscodd. 
Iii Or. I, I'ar.,";l Coisl. 1, xaloO/l toOtcj -oij.Conib., 
ou ToOTii -(o; ostvov, si xa"i osivov. I'iave iii cd., xa\ 

0'J/\ TOU t(5tou OSIVOV. 

(16) 'A/adS. Scliol. : OjsXivTa XsYst • < Valeiiiem 
dicil. > 

(17) ''loiciar. Scbol. : Ssooiiiov t?jv MsYav oljjiat 
XsYstv < Tbcodusiuni Jlagnuni, ul aibiuor, iiitelli- 

sn. > 217 OKATIO XXXIll. — COMUA AIliANOS ET DL SEli'SO. 5:18 yj.aisuai cfipousiv, ai; xai 6 jjlsXXiov OTcoXTjicTat A pora ciiiu leiiipiiriliiis toiiiuiillaiiMis. Uogcui luuiii 
ypivo;, J|jiol 6ox£iv, :?! dOavaTOj cttiXti Tiov 7cp45:ojv profer : cgo |U'<iii.'i;im iiicos. Tii Acliiib : cgo Jo- 
lyii 51 Triv ejiauxou SiT;Yr;c;o[jia:. biaiii. Tuaiii inila liuiiiauilaleiu el iiiiiDsuctudiiieni 

coiDuicuKiia : cgo ilciii iiicaiii aiKlaciaiii cl iuiporliiiiitalciii cxpoiiaiii. Qiiin poliiis , tuaiii qiiiilem 
iuliuiiiaiiilalcui, cl niMlli libi-i, ct lin.^iix circiiinroriinl, (|uas ctiaiii imslcritas oumis (•xccpHira (!sl, 
;clci'iiani, iiisi iiie «|iiiiio lallil, rclius a lc gcslis igiiiiiiiiiiix iioiiim iinisluia : iiicaiu veiM iiise oia- 
lloiie coiiiplcclar. P. Ttva 6f,|jLOV eiirji-aYtjv coi OpasEi c;£pi[j.£vov ; 
Tiva; tTzV.-.a^ Tiap^Ta^a ; Tiva CTpaTvj?(V U'J[J.(o 
fEovTa (18,1, 7a'i Ttuv £7r:Taacj(jVTtijv (ID) OpacuT£ptjv, 
xaV ToiJTOv oiiS^ Xpt3Ttav{iv, cxXX' oix.siav OpTjsxciav 111. Quciii pi)|uiliiiii audacia claliiiii iii lu iiiiMiisi? 
(}iios iiiilitcs iii.>^ti uxi? Qiiciii liclli (liicciii ira iii- 
llaiiiiiiatuiu, iistpic, (|iii iiiipciaLaiil, alrodorciii, 
ac iie Cliri.stiaiiuni (|uiilein ipsuui, veruin suaiii ad- TiposayovTa Tot; ^auTou 6ai|jtocit, t^v xaO' ifi[j:t6v veisum nos iiiipictalciu , lanqiiain cougriicutciii 

dc7i6£tav; Ttva; Eii/o^JtiSvoui; Ei:oXt(5pxr|aa, xa^ Tag qiicindam cultiiiu d.cmoiilbiis suis oirerciitem? Ouos- 

ysTpa; TZCjb: Tiv fc>c?jv atpovTa? ; Tiva; tJ/aXijKoSiaj liaiii prccibus opcraui. daiilcs, iiiaiiusiiue ad Dciiiii 

<jaXT:tY?tv £jTr,3a; Ttvuv [jtujTtxbv a;[j:a ^ovixoE? altollciilcs, olisidioiu! ciiixi ? Quas psaliiioriim caii- 

ai'[Jiacrtv ^[xt^a ; Ttvtov otjjitjJYi? Opf,voi? ETOUcia , liones, tiibarum 605 cl;iiigor(3 coniprcssi ? (Juo- 

■7:v£j[jiaTtxa; oX-Opiot; (10"), xa\ Saxpuot TpaYtoSia?, ruiii niysticiiiii .saiigiiiiicin cum caediuin saiiguiiie 

oiixpua xaTavJ^.to.;; noiov (20) TcpoJEu/T,? olxov pcriniscui ? Qiios Sjiiriluales fletus, eiiioriciiliiim 

7;£7roir,xa TioXuavoptov ; lloila XEtToupycxa cxeutj, y.a\ lletibus, et (|iias |ia'iiiiciili;c lacrymas, lr;iga;ili;c la- 

Tot^ r.oXXot^ a-^aujTa, X'P^''''' dvo[j.(jJV i^EOojxa, fj cryiiiis coliiliiii ? Qiiaiii oraiiouis di)iiiiiiii in scpul- 

Na6ou?ap54v T(Jj dpxtf.aveipoj, t) BaXTasap tiT) xa- criiiii convcili ? Qikc vasa iiiiiiistcrio sacro fc'csti- x(jj; ^v TOtj dyiot; TpucfTjcravTt, xa\ [j.£VT0t xa't 6!xa? 
££s7:pa)(0ivTt ttjj dTTovoia? djiac; ©u^tajTTipia 
f,Ya7a-,[ji£va , i!ig cpr,stv f) Ocia (21) Tpa^ff;, vuv\ o^ 
xaOu6pt:j[Xova • ujjitTjv ol tioTov (22) 6t' f,[j:a? xaTtup- 
Xfi'sa.~o [jtstpaxiov djcXYk?, aia-/pa XuYt^6[jisvov (25), 
xa\ xa[ji77T6[jt£vov ; (;.aXXov 51, 5;a Tivoj iyci Totou- 
Tou (24) xh [Jtiya [JtuJTf;ptov xa\ OeTov l^copyrjid- 
[jirjV (2.j) ; KaOEopa Tt;jiia , xa't T:;jtiojv dvoptov nata, iiec vulgi iiiaiiibus atlicctaiida , iiiiijuo- 
ruui iiiaiiibus tledidi, iiciupc, vcl iNabii/.arda; coijiio- 
riiin pr;cfccto ", vel B.iltazaio '% qiii iiialc in saii- 
clis poculis perbaccbaliis cst, aKjiie nilco dignas 
ameiitia siia pccnas exsolvil? Altaria cliara, ut ait 
Scripliira", iiiiiic aiitcm coiitiiiucliaj liabita; (juis- 
iiaiii iuipiidiciis adolcsceus, liupitcr iiicmlira lor- 
(iiiciis ac iiiHccteiis, iioslra causa vobis iiisiiltavit? i6pu[j.a xal dva77au[jta, xa't 7:oXXou; euc;£6£T; d;j.£i- C vcl potius, pcr (iiicm uiiqiiaiii biijiisiuodi iiebiilo- ({/acja tspEa;, fivtijOEv Ta OiTa jjtuci-aYtiJYi^^javTa; • 
£7:V 51 <J£ Ti; dv£6i] 5r,;jiT;Yopo; "EXXriv, xal •[XCoiaoi. 
TOvr,pa , Ta XptJTtavtov (TTr,XtT£uoucja ; llapOcvoJv 
aiooj? xa\ C£[jtv(iTr,?, 6'}£i? dv5p(jjv \xrfil cojcppovtov 
cfEpou-a, ik ol Ti; fjijitov fj^xuvE xa\ xaOu6pt(7£ p.i- 
Xpt ToJv dO^iTcov, xal da£6tov ScIjscji 7:potiOTix£ 0:av 
6X££tvf,v, xal Tou SG5o;jitTtxou (2G) ~\)rj'ji d^iav ; 
'£(!) Y-^P OavaTOu^ 'i.iyz:^ t?,.; aia/uvr,? dvcXTOT^- 
pou;. nein ego magmiin ct divinuiii luyslcriiim liidibrio 
babuiVO catliedr;i pr;cclara, et pi;ccl;iroruiii viro- 
riiui sedcs ac requies, quxqiic multos pios saccr- 
dotes, qui jam oliiii res diviiias dociieruiil, coni- 
inulasti; qiiisiiam ctliiiicus coiicionator te consccn- 
dit, ct ini|)ioba liiigua, Cbiisti.iiioruin religioiicin 
iiivcctiva oratioiic prosciiidciis? virginuiii pudor 
et castitas, ne pudicoium qiiidcm vjioi iim coiis|ic- 
cliim fcicns, qiiisiiaiu a iioslris, iisqiie eti;im ail eas coriioris partes, quas inspicere ucfas eral, probro et conliiiiielia vos altccit, alipie inipiorum ocu- 
lis miseraiulum speclaciiliiiu projiosuit, flaniinaqne Sodoiuilica vindicandum ? Mitto eniiii ca;des liii- 
jusinodi jirobro lolerabiliorcs. 

A'. Tiva^ £7:acpf,xati.£v Of;pa; dyiojv atojjiajtv, ('o; D IV. Quas fcr.ns iii sanctoriiin corpora imiiiisiiiiiiv, 
Ttv£; Tf,v dv0piO7TEiav cfuiiv (27) 6r,[j.oat£ujavT£(;, £v ul noniiulli, qiil liiiiiiaiiaiii iiatiiram publicariiiit cl 
eYxaXfaavTE? [Jtovov, t6 [j.t] tt- d3£6£:a cjuvOisOa:, prosliliioniiil, Iioc nuiim crimiiii verleiiles, quod 

" IV Ucg. XXV, 11. " Dan. v, 3. "Osc. viii, 11. 

(18) Zecrza. Ucg. Iiin, ^£c;avTa. (23) Alaypii J.vyit!(!iiercr, Sic plnics codd. lu 

(ly) 'E:iiT(icccrzo)r. Scliol. : liaatXEtov eteoooo- P;ir. cd., aia/pd XoYts^^JJi^vov, ijiiiKJ IJilliiis vcrlil : 
^ojv < liiipciatoribus Iburciicis ci udeliureiii. » llic « liiijiilcr caiiiilhiiis. » Nihil t;iiiicn dc tiir|ii caiilu 
(lt!sigiialiir Palladius yEgypti rector, qiii , jiixla exstai iii Pctri j^lcxaniliini Cjiistola, apiid Tlicodo- 
Theodorctum, //is(. lib. iv, c. 22, pi)>t Ailiaiiasii reiiiiii lib. iv, c. 22, qiianivis tinpcin ei obsccnam 
obituni, AlcxiiiHliix, ac in lota /Egyplo, C;itliolicos juve;iis illiiis pitedicationciii iiiciiiurct. gravissinie alllixil. 

(19") Tirdir cijMoixaq Ofi\roi(; 'ijtavca, cirevjia- 
nxcK; c.leOpioir. Sic Hcgj;. bm, lin, cl trcs Coll). 
Incd., Ttvojv otjjioj-j-ai; EJtauaa 7iv£u[jiaTtxJt; Opf,voi; 
oXcOpio;;. 

(20) nolor. Trcs Culb. ct Conib., u.aiov 51 
noTov. 

(2!) 0e/«. Deest inOr. 1. 

(22) Iloior. Sic Ucgg. a, d, C^ii,:;!. !, (tc. In ed., 

TCOttTiV . Ath zlro(; eyij} zotovzov. Jes., 6t3: Tivo? 

TOtOUTIOV. 

(25) 'El^(of/^i}cdjirir. Sic [ilurcs Ilegg. ct Colb., 
Or. 1, Par., ll(iiiib.,etc. In cd., £|opx71c;d[J.£vo;. 

(2(1) ^vdcjiiTiycv. Iliio llc^^'., i;o6o;j:tT(I)V. 

(27) 'ArOpio.teiar pi'Cir. Siclics llcgg., Coisl. 2 
cl.Par. Sicctiaiii lcgil Liillius. Iii cd. ct uiio cod., a7:iv- 
0p(O7:ov, < crudclcin iialuram. » Or. I, dTcavOpto- 
TCciav. Ilicc sciisii siiiipliciori, cl al)S(pic mctopliora, 
dc ilaiiinalis ad bcslias inlclligi pussunl. 2»0 S. GUKGORtl TIIEOLOGl* 220 

iinpiis (logmalibiis assenliri, nifiiic ipsornm com- A {'■rfil xfi xoivojvia xt>ivOr,vat, i^v w; Ihv S-^soj? (jjeu- 
iiniiiioiie conlaiiiinari rcciis;isseiil. qinin v<'liil scr- yoy.sv, oi nojjia p/.a-T&ujav, xi ok ^dOr) [jisXaivou- 
penlis virus fiigiiniis, non iilain (luidem corpiis aav xri? t^uxn? (28) ; Tfj; xai ti Oadai v^jtpoj? ly- 
hedeiiteni, vertnn inrmios aninia; sinns iMlicieiilcm ? x).r,;jia y£yov:v, o'Jc y.3.\ Of,pi; f,oi70r,jav ; xa\ t^ ^y- 
Qiiibiis crimini dauiin csl, qnod morlnos , qiii fcris x"/.r,jj.a ™iov; "A/Xcj Oiax.oou xa\ Or,pwv (29) aXXojv 
cliam ipsis vcneralioni fncrniil, sepnlliira donas- a^iov. Tivojv ir.iiyx.6T.tji'j yr^paial aapxs? Tot? Svu^t 
seiil? El qnidcin qiiale lioc criiiien jiidicaUim esl ? xa-:£|avOr,jav, Tzap-iv-cov tuv (jiuTjOivTOiV (50) ■xt.X 
Alio scilicel lliealro, alqne aliis feris dignnm. Quo- por^OsivoJx ex^^vtiov, 7rXr,v toij oaxpjstv • (jiExa Xpt- 
nmi cpiscopornm, inspcclanlibus discipiilis, mc cttoj x,o£|jtaTOajat, t(o TraOstv vix^;jac:at, xa\ TtoTt- 
prselei- lacrymas quidqnain npis ipsis afTcrre va- ij.u-) 3liij.!x-i tov Xaiv .iavTtjaiat, xat tsXo? tizaxOsT- 
lenlibus, senilcs canies fcrreis nngnlis laierake aat t?)v eirl OavaTov (31), XpiiTip xal juiTaupojOricKj- 
suni : 60S 'l'i;« ci"ii Clirisio suspens;e liicruul, pisvat (32), xal o'jvTatfT,ci(ijJi£vat, xa\ s'jvoo5a30T]a(5- 
ei per cruciatum victoriani relulerunl, el populnni ixcvat, XptJTijj t(o tov x(5a[Aov vixtjtovti oti TotcOxtjjv 
preiioso sanguine asperserunt, ac pnslrenio ad cr-yaricov xs xa't OujjtdtTtov; Tiva? -osaSuTEpoj? Ivav- 
iieceni abdiiclce siinl, cuui Clirislo et crn.^ingend:r, Tiat ^ji^t;, uStop xa\ Ttup, s;[jt=pi3avTQ, -u,/:cibv a,oav- 
et sepelicndic, et gloriam adcplur.c ; ciini Cbrislo, ^ -.x; (55) ^evov stiI OaXaairis {34), xa't Tji vq\ aup:- 
inquam, qui per hnjnsmodi viclimas et bostias ile 'ilsyfisw-ai; ecp' ?,; dvf,xOTicjav ; Tivs; (iva T3t -Xstto 
inundo iriumphavii? Qnosnam presliyieros ignis et auYxaXtJcJ-oj tiSv ^;jt£Tipwv (5S) xaxojv) xa\ u-' au- 
aqiia, elemenla conlraria, intcr se diviseruiu, novo Ttov toiv a,oxovTtov (50) (i7iavO,ooj-iav £V£xXf,Or,aav, 

T(ov Tot TotauTa xaptjopievtov; Kal yy.p zi Tatj sTitOu- 
p.iat; uzrjpiTouv, (iXX' ouv l[jttsouv t^? Trpoatpiaito; 
t6 (ij[jt(iv. T6 (jtkv yap tjv xoij xatpovJ, -zh 51 tou Xoyt- 
a[j.ou • xa\ Tb [ikv xrig tou paatXeoj? 7rapavo;jt!a?, t6 
8't TTj.; Ttjjv v(5[jcojv (37), o:; ^txa^ctv £XPV'> auvataOfi- 
cr;oj,-. el inandilo more navigaiilibns pra Inccnlcs, tiniul- 

qiie cum ea navi, iii iiiia e porlu siilveraiil, conlla- 

grantes? Quinam (ut majorcm nosiroruin inalo- 

lum pariera silentio contegam), ab ipsisieliam \\tx- 

fectis, qui ejusmodi ollicia illis pracslabant, crudc- 

litatis accusati sunt? Nain elsi cnpiditatibuseoriim 

obscqneliantur, at siivum lamen ct crudelc aiiimi piopositum oderant. llliid enim lenipoiis crat, linc 

ratioiiis et consilii; illud iiiiperatorii sceieris, Iioc animi agnosceiiiis, quid leges, ex quarum pr;cscripl(j 

jus dicendum erai, poslularent. 

V. Aiqiie, ut aiiiiquiora coninienioremns (cjus- c E'. "H 'tva Ta TtaXatcjTspa Xi-,-ojtJt£v {xa\ TaiJTa i-ip 
dem eniin luec quoiinc sodalitii suiil), quibusnam , ttjj auTTi? cppaTpia?), xiva; 7:£pt£Xibv x^'f='';' 'i T'- 
vel mortuorum, vel viventium, nianibus prsecisis Ovr,x(iTojv, f, Jojvtojv iytojv, xaT£i]/£uaa;j:Tiv, ?va Ti;v 
falsum crimeii sanclis viris intuli, nt fiJem per 7:ic;Ttv 7:oX£[jtf,ioj ota ttj? £7Tr,p£ta? ; Ttvojv £|opia? 
fraiidem et calumniain oppiignarem? Qiiorum exsi- to; £ij£pY£aia? f,ptO[j:Tiaa, •xal ouok ^tXoadcfojv Uptov 
lia tanqtiam bcneficia nnnieravi, ac iic sacroriim f,oic;Or,v t£pi auciTf;[jtaTa, oO£v tou? txiTa; (58) Kr^- quiilcm pliilosopborum sacros ccetus vcrilus sum, 
in quibiis siippliccs exquircbam ; inio contra, illos 
qiioque mariyres clfcci, virlutis causa periculum 
subcunles? Quibusnam ego, cui Sfirmonis pctulan- 
lia objicitur, scorta iinmisi, ct qiiidem ejiisiiiodi Touv. TouvavTiov [Ji£V ouv, xax£ivou? £7:oir|aa [lapTU- 
paj, u7:kp Tou xaXoiJ xtvouv£uovTa;. Ttatv J^TctaTJYa- 
Yov TTcSpva? iaapxot? [jttx,oo:J xaV ovai[jt03t, ttjv TC£pl 
Ttov Xcjyojv (59) iiadXY£tav SYJ^^tXou^a^vo? ; Tivac (iO) 
Ttov £ua£6oJv TTJ? TTaTpioo; u7:£popiaa?, avopiov av(j- (2S) Tvxi/C- f>ecsl in duoV.us Ucgg. cl Or. 1. 

(29) 0i(f(Tj)-. Or. 1, Opfvtov. t Alio planctu di- 
giiuin. > Sod :ul nnrg., OripiTjv. 

(30) Tcor jir))OirTi,jr. fecliul. : Tiov ii[j.o7:iaT(ov y.A 
o;j.ooo;ojv « Kjiisdcm fidci cl doclriiicc. t 

(51) Tvr inl tldrazor. Trcs l'>cgg., Coisl. 1 el Or. 
1, Tf,v £7:V OavaTo). 

(52) XpiCTM xa\ crvcTavpb)0ric6{ie.rai. Sic 
Sav. fit Conib. Dccsl iii cd., xa\ auaTaupo>Orja(!- 
(jtEvai. 

(55) "AparTcic. Trcs Kigg. ct Comb., apav- 

■Zii- 

(31) 'E.tl On.kic-ci^r. Diio Ucgg., uTtjp OaXac>ar,;. 
In Scliol. C(db. Icgiinr : '^aaV 6'£ t^ £tvat tou? 
xaivTac, tiv fjYoiJVTO ()'jp6avo;, Oo-jooipo;, xa't M:- 
v£or,[ios' « Aiuiit 80 «•.■>se, qni ijjnc absiiiiipli siinl, 
quoriim dnccs cranl L'i baiius, Tlicodorus ct Jleiie- 
«icnius. ) Verniii inccrliiiii cst (!e qiiiliiis pr<'Sbylciis 
liic sernio sil. Nai rat I iiiicn Soi ralcs iii llisl. (li;). 
lib. IV, c. 16, picsl yicniS 80 jiissii Valcntis a Mo- 
deslo pradcclo in inari coiicrcniaios inissc.Ad banc 
scntcntiain aciedit lilias. liillius aiilcm inniiil, 
Grcgoriuin liic alliidere ad presbyicrum ilbim, cujus 
mariyriuiu iu or. xxv, n. 10, fuse dcsci ibiuu'. (33) 'n^iezipcjr. Coinb. legii, up:£T£p(ov. i Malo- 
riim vestiornm, »id csl, c inaloruin (juibns nos vc- 

xaslis, qi>:c noliis iiilnlislis. » 

(5(>) 'T.t' (((Ttoi- itT))- (r/;;c'iT(or. Prairccii, ipiam- 
viscl ipsi criidrles, cl Valcnlis jiissa cxsciiucnics, 
D 'lonnunqiiani tamen ipsiiis criidclitalcin dctcsla- bauliir. 

(37) Twr rciiur. Or. 1, Ttliv avijjiojv, c inipio- 
riiiii. » 

(58) 'litizaq. c Supplires, > id csl, c (jui obviaiii 
snpidicatuii vonirciu. \ Talcs eiiiin Aiiani inoiiacbos 
cvisiiniabanl. Agiliir liic dc vaslaiioiic iiionasicrio- 
riiiii, qiiam Socnites lib. iv, c. 22, enarraia Lncii 
Aiiaiii pcrscciitionc, iia rclert : « Lodcni lcmpore 
inoiiaslcria vcxala ali illis, alqiie cxagilala cl crii- 
(lclilcr 0|)piigiiala siiiit. » flaacrnm plurcs Ucgg. 
cl Colb., ;ic dco C.oisl. babciil, ixiTa^. Sic cli.iin 
bgit Bill. Gabr. vcro, oixiTa;, « domesticos. » lu 
C(i. oixjiou-, < faniiliares. » 

(39) //fpi rd»- .?o')-oj>-. Ucg. a, Or. I, Par., 7:£pV 
TOV XiY'JV. 

(40) Tirar. Sic ircs Ptcgg. cl Or. 1. In e.l-i 

Ti-o;. 221 ORATIO XX-XIII. — CONTR.V .MUANOS ET I)E SEIPSO. 222 

jjicov x^P^^- i^ap^SdJxa, 'iv' wi Or\pz(; Eipy;8iVT£<; cv A viris, qni c.lriio pciic ac s.in^iiinc circlj.inl? Qncis- 
atftyyiai^i oi^xot;, xxi (iUr,),tov OLaJcuxOivti; (toOto iiain pios viros, palrix (iiiibiis piilsos, lioiiiiiiibiis 
Yap Sr) xh tt]? i;paf<;)6£a? papCxatov), Xt(iti) xa\ ot'|ii initiiiis doilidi, iil tcncbrieosis iloiiiibns foiariiin iii 
xaxozaOf,itoTt, tpotpTjv [i£Tpo!J[jtivot, xa\ TauTTiV ota nioiliiin iiirltisi, al(|iic alii ab anis (lihjuiicli (i|uoil aTSvtov Ttliv Tioptuv, xa\ oCiok tou,; 3uva/.-;-ouvTa^ ^(■'^'' 
£ti)jji£V0[ (41); Ka\ TaiJTa, xtvs, (i-) ; ^ih oOx f,v 
ci^io; 6 xijfjio;. OiJTto TttjLaTS it[iTtv uix^k; oiJTto ^t- 
vi^ETi; "AYvostTe ti Tr/.jito TOVTtov • xal Xfav stxo- 
Tio;, Sik Tb TiATiOoj Ttov opafjtdTtov, xal tti.; £v Tto 
iroiEtv Tpu^fi?" aXXa zb -i.^ym pivr|[j.ovixtuTopov. Tt 
jjioi Ta TOj6;5(.) Xi^ti-j ; 'AXXd tivsj xal tou xaipou yc- 
•(■iSvairi piatiiTspoi (-43), xaOdiiip ot xaTJt (fpaYjitov in lola irajjicdia gravi.ssiiiiiini cral), faiiit! ac sili 
lalidrarcnt, ccrlani cibi nicnsurain, caniipic per 
angiisias riiiias accipieiili^s, ik; fai la (iiiidfiii ipsis 
polcst.ile cos videiuli, (|iii in iisilciii doloribiis vcr- 
salinnliir? Akhic Ii;cc, (]iiiiiaiii viri? Quibiis diiiniis 
iioii cral tniiiHliis '*. Sic (idciii lidiiori babclis ? Sit; 
liospitio cxcipilis? Majorciii 607 lii>i'uiii parlcni 
igiioralis; ct iiierito saiie proplt^r rcruin geslarum ii)Oou|jt£vot cju£j. ZT|Tai [Jiou tb x^-'» "[''•'"j^ ifdytov, niullitndineiii , iiiirauKiiie iii facienilo volnplatem. 
T^v yipovTa (-ii), xa't 'A6pa[iiatov ■naTEpa, ov ex Tr,j Al is, ([ui paliliir, lciiafiori incnioiia esse solel. 
uTTspoptai; dxOivTa, XiOot; cSi^tioTaaOs , [jisa&ujr,; Qiiid aiil(.Mii loii^iiH|iia collit;o? Al noiiiiiilli violen- 
^[jtipa^, ev [jtijT) ™Xjt. 'II[jt£tj 6i xa\ tou; tfov£tc, B liorcs ctiaiii sesc prabucriinl , (iiiani leinporis ra- 
et (jtT) yopttxJjv siTTEtv, JCT)TT]Tdjj.sOa (45) xivSuvsuov- lio fcrrc vidcrcliir, iion sctiis atiiiic apii, (iiii pcr 
Ta^. IIo7a TOUTior 'LlewQ ecoj-ial coi; tpT^crt tou ttji; scpta (|ii;cdaiii magno impeiu fcriinlur. llcsternani 
Tga.tfTfioQirji. Tt ToJTtov sTratvsTto ; [xaXXov Oc, ex nicaiii vicrniiaiii posto. seiiein illum, cl Abrabami- 
Tiottov ufiaj dvaSr; 30 [.tai ; tiiiii |iatreiii, (nicin ex exsilio rcdciintciii nicdio die, 

niedia in urbe s.ixis exccpistis. Al nos (nisi lioc dictu gravc at(|iic iiividiosiim sil), iiitoreiiipioics 
eliam Ipsos dcprecalionc iioslra periculo niortis libcraviinus. Huper quo Iwrum tibi jiropilius 
ero? qiiodam Scriplur;c loco ail Ucus ". Qiiid lioruiii laudabo? vcl polius , ob quse coroiia vos 
ciiigam ? 

Q'. 'E-s\ 6b TotauTa Ti oi, xa't oiJTto; ix''-'''''^^^ C ^'^ Qi'0"i''i" antcin li;cc aliiue liiijiisniodi faci- 
Xdys [Jioi xal Td; J[jtdc dStxia;, tV i] 7tau(io)jjiat xax6; nora lua suiit, age , jain iiii(|uilales qiioiiue iiieas tbv, r] ot(ixuvo)[iat. 'ili sywj'£ [jidXtdTa [jiiv euxo[.tat 
(jiTiS^v dpiapTstv • ei 6' o3v, xa'i dotxtJJv ^Travdi-eaOat • 
Seu-ipa [J.sp'1; auTT] Ttov su cppovouvTtov. Ka\ yap si 
[AT) xaTr]Yopo; ijjiauTou xaTd t6v oixaiov £v TrptoToXo- 
■jfta yfvofjtat, xatpto ys Ott' 4XXou Ospa-su(j[jievoj. JWt- niibi narra , ut vel inalus esse desinaiii, vcl erii- 
bescain. Eienim inaxiine id qiiidein oplariin, oiiini 
ciilpa vacare : siii aiilcin lioc iiiiiiiiiie roiicoilitiir, at 
illiid sallciii, iil si qiiid iiui|iii adiiiittaiii , ad mc- 
liorem viain revocer ; qiia) secunda priideiiiiiiii lio- xpd coi, 9Ti<i\v, ?) !t(lJ,iQ, xcd ovSe noMQ, dJAu minum classis est. Nain etsi jusii illius niore, in 

XCiiplor ^npir, xal &%api, na\ dXlyoii; oUoviie- nici accusalioiie prinias parles noii occiipo '", at 

ror. ToiJTO iie-ovOa [jlSXXov, tl) fSiXTtiTs, i^ Tismtri- ccrle peccalis ineis ab alio iiiediciiiaiii adliibcri gaii- 

xa, ei^-sp ^3Tt ostvtiv xa\ st [jtkv (40) dxtov, dvsxo- deo. l'urvn libi civiUia esl , iiu|iiis , ac iie civilns 

[jiat SudTuxwv (47) (XsyisOoj •j'dp oiJTO)?) • ei 6e ixwv, quidem , sed aridus locus , el inaiiioenus alijue infre- 

(ftXoio^tT). Il(5T£pov TouTcov (48) ^YxXTj^jta ; Ei [jit| xal qucns. At(|ue boc, si iii nialis liabenJuin esl , vir 

Tiv osXtftva xaxisoiTi Ti; (49), oTt jxr) xspsato; • xal pr.Tclare, palior polius quain facio : ct si iiui- Tiv pO'jv, oTt [irj TTsXdYto; • Y.txi Tr)V [jtupatvav, oTt 
d(Jit?t6t05 (50). 'Ujiir Si, (fTj3't, TBixr) xal Oeazfa, 
xul ixitixit (51), xal fiaclleta, xal xdJ,Xr\ CToSir 
xal ftEYeOri, xal Tb &jciczcr tovzo 'epyor, 6 ■u:xo~ 
yOiywc; (52) xa\ dipiOQ AOTaiidQ, xa\ 6 .lanapiiq 
CZVJ.OQ (53) oi>Toc\ xa\ uji66J£JItoi;, xcd axcpa 

'■• llebr. XI, 38. ". Jcrem.v, 7. '« Prcv. xvin, 17. dciii iiivito aiiiino, niiscr siiiii, liccal eiiiin ita 
loqiii ; si vcro ;ci|uo ac libciili , pliilosopbi biiidem 
oblineo. Ulriiin Iionim criininis r:Uioiiein liabel ? 
iSisi vero i|uis liuc noinine delpbiiiuiii acciisandiiiii 
pulcl , quod tcrrostre aiiiinal non sit : ct bovcin , 
qiiod non in aiiuis dcgal : ct iiiura.'ii;iiii , qiiod iu (41) 'Opijir idojierci. Sicpliires I5rgg., diioCoisl., 
Or. I, Jos.,ctc. IJeesl ooav iii ed. 

(42) Tiy£<:; c Qiiin:uii viri? » Id Elias prnccipue 
de I';iulo episcopo Coiisl;iiitiii(ipolilaiK) iiitolligil. 

(43) Biaitzepci. Aitjiiit Crcgoriiis Ariaiioriiin 
s.ieviiiam, qui, nc qiiiiloin siib principe eatlioliro 
(Tbcodosio), a criidclitate, el ab efliindendo Catlio- 
licoriim sangiiiiic teniperare polciant. 

(44) Tir yifcvza. Piilai Elias liunc senem esse 
Eiiscbiiim Saniosaleiiscm, (pii al> Ariaiia niuliere, 
tegula iii cjiis capui e lecto conjecta, iiilorlecliis 
est. Is moriciis jiirpjiiraiido aniicos obslrinxit, ut 
feiniiiam, qii:e taiiliiMi faciiius pcrpctraiat, a lujcna 
libcrarent. Viile liujiis oralionis moiiiluni, n. 2. 

(45) "EOiznccijieOa. l)uo Regg., i^,Tivt\(jQiy.s.- 
6a, « cxpoposcimiis. » 

(40) Ascrc^p" xcd ei jiir, cic. Sic plurcs codd. In D cd., ostviv 6 xa\.= i [jiiv, etc. 

(47) Avczvy^ibr. Coiiib.. oujtuxio. 

(48) Tcvzior. Sic duo 15cgg., Or. 1, Jcs., clo. In 

Cd., TOUTOV. 

(49) KaKii/jizo ziQ. Sic Keg. bm, el Coisl. 1. In 
cd., xaxi^ot Tt?. 

(50) "Ozi. an^plCwQ.Qr. l,6Tt[ir) d[jttft'6toc. 
(31 ) 'Ijcxixu. Or. 1, tTiirtx^i. 

(52) 'TjtoyOvrwc;, ctc. i Loiliiilur, iiiqnit Elias, 
dc (liivio, qiiein Valens per a'iliiioia cyliiulrlca 
niiraliili modo iii iirbem inlrodiixit ; (iui (luviiis 
Conslantiiiopolim mediani intersecabat, el canaleiii 
loliiiii ropleli;il. » 

(53i ^zvJoQ. Ilocc cst coliiiiina, in qua Conslantini 
Magni statua equpstris tollocala crat; qiiain dvO- 
■tjXtov, id cst, « soli opposjlaiii, » appellani. 223 S. GREGOUll TlIEOLOGl 224 

lUioiiiie elenienlo vitam cIiic.K. Al nobis, iiiquis, el X !t.lql)ovira, xal dripo^ xvpeclrcov, xal drdpibv ev" 
tiurnia stuit , cl tliciilra , el circi , cl palulia , ct yEVuir crvr'idpior i.tairovjtercr. 
pulclirce ttlque iMjeiiles porticiis , alqiie liuc iiicredihile opus , wblcrraiteiis iiiiiiirtiin, el acreus Putiii.i, 
cl illuslris liac ac viseitila coluiniui , el foruiii [rcqucns, ct viilijtts exutidatis, et nubiliutn viroruni prx- 
claruin coneiiiuin. 603 ^"- ^"'' :iiilein iioii comiiiei)!Oias lOiiiiuo- 
(li-i>iin\uii inlii.s siiuiii, el leiraiii ac uiare velul. 
ceriaiiiu silii inlieiii viiuiicaiilia , suisiiiie lionis iiii- 
peralriceiii iirljeiii oriiaiuia ? Ergo liicc injuria n6- 
stra est, (|iioil vos quiilcii! iiKigni el ailiiiotlum 
spleiidiili esiis, iios autcni parvi aiqiie a parvis ve- 
iiienles ? Miiiiruni, si iia esl , muki quoqtie alii 
eaiiitlcin voLiis iiijuriaiii iiiferunl, alqiie atleo oin- 
ncs ii , quibus siiperiorcs cstis. Nuiii proplcrca Z'. Ilto; ok ou Xiyst; xa'i Osc;£(jj; jjx.aifiav, y.o.': •(T]-/ 
y.v.\ OiXaTTav, tj--:p ciL'v.}lo>[i.bj3.-, ■zo^zioT.g av t\l\ |ji,a/,/,ov r, tcciA:;, xal TTafi' EauTtTjv dyaOoT; xrjV paTiXtoa cj^;o'j;jL£va; ; ToOto ojv aoixoufjicV, oit jjis- 
YaAot [j.kv Ojjtst; xat \)T.ipXa[XTzpoi., jjitxpo't 6k if)[Ji£Ts 
xa\ ky. [j.ixptov tixovte; ; Uo).>.o\ xa"t a/).ot touto dot- 
xoOatv iJ[J.a;, [j.diX).ov ?s TrdvTo; ujv u7:cpa;|0£TS • xa\ 
6:t TcOvdvat ■fjfJta;, oTt [xt] tioXiv TiYstpa^jtev, y.rfii 
TcExfl TTEpiESoXXijjiEOa (."Ji), [J.rj5^ tTrztxot; [j.sYaXau- inorle luulctantli suinus, quod iicc civitaleiii exslrii- x°^P-^"''' M^' aToSioi; is xa\ xuvriYestot';, xo't Tot; xiiniis, uec niiiris cincii sunius , nec circis , nec 
slailiis et venalioniljus , aique insanis circa rcs 
hujusmoili sluiliis , ncc baliieoriiin vcnustale et 
fplcntlorc, iiec inariuornni cxctllenlia , ncc picliiris 
el punctis auro rulgenliljiis , varioqiie opcre confe- 
ciis, naturx solertiam propemoiium imitantibiis, 
glorianiur ? Nec vcro nobis adbuc niare in orliciii 
eftiegiinns, nec anni parles leinperaviinus (quod 
lii videlicel novus rcrum labricalor cfTecisli ) , ul 
vilam juciiiKlissiinc siniul d tiilissiinc iradiii-aniiis. 
Adde , si placft, el ali.i rriinina, qiii dicis : }.!euin 
est aigentuin , el meutn esl aitrum ", Dei voces 
iisurpans. Mos nec divitias jaclaniiis , qiiibiis af- lluaiitibus 

licc annuos diiiriiosque proveiilus niimeramiis , nec 
lurgida niensa slupidiqiie ventiis lenociiiiis gloria- 
mur. Nee euim iiiiidiiiiain coriim lnudainiis, (|ii;k 
seiiiel in fanccs transinissa paii poslca lioaore siuil, 
vel , ut recliiis lo-|uar, pari igiiominia et ipsa reji- T.ip\ TauTa [j.avtats, (ATjSi Xouxptjjv yi.p^^st. xa't Xa[j.- 
T:p6zr[n'., xa't [tapjjtdptov TioXuTEXetat;, xa\ '{pa.tfMg 
xa't xsvTiQcictit (55j -/pucauYEtrt ts xo'i raXustSiat (Jit- 
xpoO [j:';jiou[j.iVat; tt;v tpuatv; ©dXadjav (.'>(i) o^ oIjTrto 
T.zp'.zp(jTiZ,:i.[xz'i T;[J.tv auToic, ou&s Ta; tjpa; sxEpacid- 
[jtiOa (3 du 5r,Xa6r] irszotrixo;, 6 vio; or,[jitoupYi;), tV 
tjj; fiStuTd Ts duou xa\ dacaXE(j-aTa pioTsuot[j.ev. 
ITpojOs;, £! pouXct, xa\ dXXa; xoTTjYoptac, 6 XsyiJiJ''' ' 
'E{ior iczi 70 i'ifyvpicr, xul f-^ior iczi (57) zb ypv- 
(xlcr, t4; tou 0sou (.^8) 'Ttuvd;. 'H[ji£t; oute 7tXouT(o 
[jisya tfpovou[j.sv, ^j fsovTt [Jiri TcpoiTtOssOot, tti;+|[j.£- 
T^pa; £CtT'i vo[J.oO£Jt'a;, ouok Ttposdoou; dptOtiiou[jt£V 
£Tr,Ti'a; te xal ■?][j.-pr,fftai;, outs Tpa-i^r,; oyMo (ft- cor ne appoiiainiis, lev iioitra velal '*, p XoTt[j.ou[JL£9a, xa't 9ap[j.ax£:at; t?,; dvat!iOT,Tou ya- 

' ffTptj;. Ou6k YJ:p (S9) E7:atvou[j.iv Tt Ttov [jiSTa Tbv 

Xat.iJ.iv 6[ji0T!;j.(jjv, [xaXXov ok, dTi[j.toj 6[jo:to; xal diTO- 
6XTjTtijv • dXXct Ct7j[j.EV ouTto; d-rrXd; xa't aysoito;, xa'i 
[jtxpov (GO) Tt ctiiv Or,p!iov, oi; 6 pioc asxsuo; xa"! dv- 

c7tlTf]0£UT0;, OtatpiipOVTEC. 

eieiida. Verum siiiiplici ;ilqiie illaboralo viclus genere uliniur, nec a besliis, auarnm viia supellecti- 
lis alque oiniiis apparaliis c.vpers csl,iiiiilliim dissideinus. \lll. An mibi qiioque detrilam veslem objiiis, 
vuUnsque siium baud saiis elegaiuem ? Nam liis 
<|iioqiie rebiis nonnnllos eorum , qui valde abjecli 
aiiiini sunl , elferri perspicio. Quid ? Canulne ipsiiiii 
inlactum reliiiques, nec iisdeni cavillis, quibiis ir. ~n xa't Tr,; eaOriTi; ;j.ou zh TpiJxivov aiTid-r], 
xat Tou TpoatoTTOu Tr,v Os3tv (ol) oux £utfu(7); s/ou- 
aov ; £-eI xaV TOUTOt; opto Tcva; TtiJv Xiav TaTtstvoJv 
a!po[j,£voui; (02). Ttjv y.stfaXrjv Sc dtpTJdst; (C5), xol 
oux £7riaxto'|£n;, ot xo"t t6v "EXijjatov ol icatSs; ; t6 EIisa'um oliin pueri ilii , incesses ? Nain qua; driude D yip j=?i^ c!(o7ur,cjo[j.at. 'A^ratSEucriav 6£ oux syxoXi- seqiiiinlur, taccbo. (jiiid? Uuslicilaieuinc meam ei 
insulsilatcm noii accusabis , quod(|ue asperum qnid- 
dani el agrcsie loqiii videor? Jam vcro qiionaiu id 

" Agge. II, 9. •« Psal. lxi, 41. 

(,'!i) nEpie6a±ldfe0a. Pliires Kcgg., -spiiSaXi- 

JJLsOo. 

(5."j) Kfcrrjjcreo-t. Sicvocat, jiixla Eliam, piincia 
(le la|iillis facla, i-l in lixliiris ;iiireis expressa. Vel 
cliain aiireos argcnlcosvc bipillos, qiii ad reriiiii 
nauuMliiiin imil;ilioiiciii, in parielibiis dcpicli cranl. 

(5'J) &d.lui7o-ur. I L>e co iiiaii loqiiiiiir, iiKpiit 
Eli;iS, quud a cornu magiiaj urbis uliiuqiie vuluti 
cingiitir. I 

(.')") 'F.cTTi. Dccsl in pliiribiis Rcgg. ct Or. I. 

j58) Tuc: zcv 6Ec{t. Sic iibir. s i;igg. Ucesl 
"C&u in ed. 

(5U) OuSi yiip. Sicdiio ISigg. ct Or. 1. Iii cil., 
oJOcV ydp. Eaimleni scnlciiri;im cxlnlil llieroiiyinus 
In Episi. ad P.iuliniiiu, cl in Cominenl. in Eccles. 
c. 0. (jEt;, fi oT! Tpax'J t''^! ((>i) Soxto xo': aypof/.ov cpO^yyE- 
cOat ; T6 So y.ri (iTtjj[j.iJXov (05) eivo!, Tioij GT^fjast^^ljO), 
[j.T]5c ysXotadTrjv tivo, v.yX Tot; auvoust (07) xfxopt- (00) /lal itixpdr. Decsl •/.ai iiiOr. 1. 

(bl) 'jfjjr Uicir. Coisl. 1 et (•'ar., tt]v if^iv, 
< liabitum. t Sic etiaiii Or. I, sed ud inaig., ttjv 
Os-iv. 

(02) Alpoidrcvr. Colb. l,oipou;j.ivou;, « alliri. > 

(05) 'Ayr'icret(,-. Sic plerique coiJd. Iii ed., do- 
Tjaai;. 

(01) Tpcr/v cci. Sic Or. 1, etc. Iii ed., Tpoyu; 
aot. 

(05) XzMjtv.lcv. Sic Kcg. bni, Coisl. 2 cl .lcs. Iii 
ed., aTio[Jiu/tijv. 

(00) .Trjitre/f;. Tres Ilegg., Coisl. I ei Or. I, 
Of,ae!;. 

(07) ilinxvui. Jcs. ct Couib., jrapotji!. Bi!!. 
I |ir;cscniibu. . » 225 ORATIO \X\III — CONTRA AriI\N:)S ET DE SKIPSO. 226 

aiii-m, y.r\fA ayopiiii-J TimAAi, [ixfil XaAsiv t3 zal A 'ncn pnncs, qiind no.c lcpidiis siim , 609 '>*c facc- 
7:ip(Xa).:;v 'o;c Efj-/;, m\ w; Stuxsv, wjte TOir.iai liis (iiiis|ii:iiii, ac fiiniiiiaiibiis grauis cl jiiciiniliis , 
90oTtxo"j^ xaV Touj Aiyou?, jJit]5i Tr;v viav 'hpoucia- iicc imiltniii in fnrn vcrsnr, iicc lcniere cl ciiiii qiii- 
Xtjiji, Tbv Z£Ji'.T:~ov (08), siiiJXJ-TSsOa'., [jir,Oi oixiav liiislilicl garrin, adco iil sciiikiiics (|iioiiiie ipsos 
c; o'ix;aj aii;!6;iv OdJTTSJovTa ts xai yaiTptCo.usvov giavcs cl iiinlcsios reddam , ncc iiovaiii illaiii .lcrii- oXa' oi/ot Ti TOAAa |j.ivstv xaTi]^?! te xa\ uxuOpto-i- 
fovTa, xa't xaO' ifiiu/tav ifJiauTio auYYJvi,u.£vov ((!!)), 
T(T) -(vr^alto Taiv 7:faTTO,a£V(ov s^JTaiTY;, xal Tou osOri- 
vat Tuy/jv dEio) 5i3t ~h 5uJ/pr,JT0v; !!(")? TauTa cu"|'- saleiii, lioce-t, Zciixippiiiii , iiiviso, nec e domo 
iii domiiin siiliiiule cniiiiiico, lioniiniliiis blaiuiicns , 
vciiiri |iic dcdiliis ; vcnim donii , iit |iliiriiiiiim , ina- 
iico , trislis ac tclriciis , ineciiiiKinc ipsc taciliia , /wpEt; ^ijttv, xa\ oux i"xa).:t; ; 'flj t;5'jj (70) st xa'i ciini vcro scilicct aKiiic ^'crinaiio aclidniiin iiicaiiiiii 
^tXivOpojTTo; ! ceiisorc, coiisuctiidincni \i.'ilico , viiiciilisqiie for- 

lasse digniis siiin , nl iiiiililis alqiie iiicoiiimodiis ? Qiii lil iil nobis ista (■oiuloiics , iicc iii criiiiiiiiini 
ordiiicm rcliMas ? Qiuuii l.icilis cs , ct lcnis .'ilqiie biiiiiaiiiis ! 

0'. 'Ey(jj Sk outoj? dp/at(i)j £/(o xa\ (f0.oi6tfiiii, ]i JX. Al cgo iia priscoriim liomiiium iiiorc, cl 
0)(JT5 ^va (Jikv oupaviv, xal xotviv Sfrrait t6v outV/, pliilosopbice allcctiis siim , iil uiiiim idcmqui' cce- CiT:oXa[jt6dv(i), xo;vr;v oi rjXtou xal asXrivrii; ricploSov, 
xotvTjv 5k iijTifwvTdJiv xat Oiatv, xotvrjv 51 ifjjjiEpa; 
yy.\ vuxt'j; tcojjtotptav xal su/pr^aTiav ■ ^Tt os (uptov 
dXXaYi.j, xa't u£to'jj, xa\ xapTOu?, xa\ dipo; CoJ''- 
xr;v (71) o^jvajjttv • cXxiiOai 81 7roTa[jiO'j;, 7ia3tv 
6;jL0t(o; t6v xoiviv TiXoiJ-ov xa't ctt^Oovov ■ jjttav ok Y.aX 
Tr;v a'jTr;v sTvat yfi^, y.T^-ipa xa't Td'.iov, i^ f,s iXri- 
tfOr;;j.Ev, xa\ £t; r^^v dTLOSTpa^r^jdfAcOa, |xr,0£v ttXeov 
dXXfjXiov £/ovT£;" xa't STt 7:pb TO'JTtov, xotvov Xi5- lum omnibus commune esse exislimein, conimiineni 
ilcm solis ct liinae conversioiiem , coiniiiuncni side- 
riiin siiiiii) cl ordincm, coiiiiniincm diei el iioclis 
:r(iii3liililal('iii ct iitililaiciii ; ac iiisiipcr coiiiiiiiiiies 
anni p:irlinii) vicissitiidiiics, ct pliivias, ct friicliis, 
viiiiinic acris vitnlcm; (liivia cliam , coiiimuncs 
scilicct cl pcrcnnci divili:is, a!que oiiinibiis (liicre ; 
iiiiam praclcrca eamdemqiic terram , cl p:irciilis, et 
sppiilcri rationem balicre, ex qiia siiii:pli siinius. yov (7:2), vtjptov, T:po'jf;Ta?, auTa Ta XptaTou irdOr,, cl ad qiiam revertcsiiiir, nulla jaiii re alii alios siipc- 
6t' oiv dv£7:Xd!jOr|;jt£v, ou/ 4 y.kv, 6 5' ou (75), TrdvTs.; laiitcs : cl, iil ailbiic niajoia piofcraiii, coiiiiiiiincm 
5k oi Toij «'JTou 'A5d;ji pi£Ta3/ovT£;, xa't vr.b T0'j r:itioiieiii, lcgeii', propliclas, ipsos Clirisli eriici:iliis, 
6'f:to; ■7:apaXoYt30£VT£j, xa\ Tvi dpiapTia (74) Cava- pcr qiios, oniiics cilra iilhim cxccptioiicni iiislaurali 
T(oOsvTcC, xa\ 5ta Toij erroupavtou (7o) 'Aodpt dvaaoi- C .'iimus, qiii eidcm Adaiiio participaviiiiiis, aliiiie a 
OivT£;, xa\ TTpb; Tb §'JXov T^; C'"^; ETiava/OsvTs;, serpciile in Iraudem indiicli , cl per pcccaliim 
5ta TO'j §uXou (76) t^? a.ziy.'.ai, oOev d7ro7r£TtT(iJxa- morte .iirecti, ac per cadcstcm Adaiiiiiiii sahiti 

festiluti, alqiie .id vit.-e ligniim, iindc cxcidcran;i!3, 
per igiioiiiiniik ligniiiii rcvocati siimus 

X. Mc vcro Saiiiiiclis (iiioqiic r%.iiii:il!ia fallcbal , 
parva, iiiqiiam, iiiagiii illiiis viri patria ", qiuu pro- 
plicla; ilcdccori iiiiniiiie liiil, ncc a scipsa poliiis, 
qiiaiii ab co boiiorcni coiiseciila cst; iiec ci iiiipc- 
'liiiiciilo fiiil, qiiomiiiiis Dco , priiis etiam qiiaiii iii 
Iiicciii pioJircl, doiiarcliir, ct or;iciil.i cderct, et ti£V. 

r. 'llTrdTa 6i y.E xa\ f) tou Xa^our;X 'Appta- 
Oa'i[t (77), f) [j.txpd TO'j [jts-i-dXou 7:aTp\;, o'Jx KTtfjtd- 
(jaja Tbv 7rpo9f|Triv, 0'J0£ 7:ap' eauT^; p.aXXov, ?j 
Trap' ix£tvou Y£^5|jtcvr; Tt;jit(oT£pa • £? f,; sxeivo; o'J- 
££V £xojX'JOrj, -xat 0£(o 6oOT;vai 7:pb Y£V£j£to;, xa\ 
/pr,;j.aTi3ai pXi^rtov Td £;j.7:poaO£V • ou ;jti'jov os, dX- Xd xa\ /pt£tv gatitXsa; xa\ tEpia?, xa\ xpi-jstv to'j; fuUira iirotpicciet; ac priclerea rcgcs el sacerdotcs 

ix Tiov Xa;j(.7:ptljv 7:(5X£a)v. Ilsp\ OE TOtJ SaouX fjxouov, iingcrct, aiqiie ex claris civilatibus ortos rcgeret 

OTt Ti; 5vou? TO'J TraTpb; C';'^'^''''^ PajtXEiav eijpa- ac gnbcriiarcl. g|.QTum aiitciii ibud deSaiileaiulie- 

To(78). Ka\ AaC't5 auTo; £X t("jv 7:otiJtvt(ov tojv T:po- liam, quoil patris asiiias qiuBreiis, rcgiuim invciiis- 
6dTojv dvaXatt6dv£Tat, •/.a\ 7:otpiatv£[ tov 'lapa-rjX. Ti " set '». Alque ipse qiioiine David ex oviiiin grcgibiis 

6a\ 'A;ji(o;; o'jx atTtoXo; (7'0) tov, xa\ xvt^iov auxdnt- ad pasceiidiim Israclem assumiliir ". Quid Amos ? 

va, 7:po'.ff,T£tav 7:t3T£'J£Tat ; Ka\ t.Hi.; Tbv 'lojirtf r^iuiinc caprarius cral ^", ac moros carpcbat , ciiiii 

" I Rcg. I, 1 sqq. " 1 lieg. ix, 3 soiiq. " I lii>g. xvi, 11 seqq. " Anios i, 1. (68) T<'v ZsvlicT.rcr. Alii, jnxt.i Eliam, iiilcili- 
giui'. doiiiiim siiiiimo siiiiiplii cxsiniclaiii aiqiie or- 
ii;ilaiii, iii qiia eqiios aiiiig:c .iiiiigcbanl, ad i|iiaiii 
ccrlainiiinm cqiie.5triiim slinliosi crcbro coiinueliaiil. 
Alii loi iiiii, < iii ipio diiginala siia b:crelici dissciiii- 
li:iliaiil,i iit csl in Scliijl. : 'Ev a'JT(';j yap ttoXXo; 
auv;ovT£; £oo-.';j.dT;^ov. Uiidc per ironiam (Jrcgoriiis 
vocal liiiiic locniii, < novam Jenisaleiii. » Alii dciii- 
qiifi cclcberrimiiiii Zciixippi Iialnpiiiii. 

(()9) l^vyyni-dfisfcr l'lurcs Ucgg., ryr;'.-j6[j.s- 
vov. 

(70) 'iJc i|^''C- Sic tics Rcgg., Coi^l. 2, Or. 1, 
eic. Dcest tog iii ed. 

^71) Zii)zuci\r. \n lioiinullis, CoJTf/o'j. (72) Kon-Lr Mycr. « Conimiincm scrmoncm. » 

(7."j) '0 d' cv. ()iia;iior licgg., l; 0£ 0'j' < iNoii bic 
(liiricin. illi' vcro liiiiiinie ; scd oiiiiics, i clc. 

(71) Tr\ diidfzia. Cnisl. 1, Tf, a'JTf| d;jLapT;a. 

(7j) 'K.iovpuricv. Sic qualnor liigg. clt^oi-I. 1. 
Iii ed., u7:oupavtou, i qui sub coelo est, i seii, < lcr- 
resiiem. » 

(70) Sia Tov ^iL>J.ov. Scliol. : to'j CTaupo'j • < per 
ligiiiiiii crucis. » 

(77) 'AfjiaOutfi. Sic quiiiiiue Uegg., qu:ituor 
Colb., Coisl. -2 cl Or. 1. Iii cd., 'ApptaO£;jt. 

(7N) Evr.azo. Sic trcs Ucgg. ct Coisl. 1. ln ed. eij- 

pSTO. 

(7y) A'ix6.loQ. Rcg. biu., a;'::ojXo;. 2i>7 S. GUEGORU THEOLOGI 228 lnoplict.T) miiiiiis i|)bi commissum et deligaltim csl'.' A Ttapiopajjiov, 3; xal oouXo? i^ive.to, xa"i cixoSott)? yuomoilo Jo^oiiliiiiii praUcrii, qiii el serviis fiiil 
cl rriimeiili iii /E^yplo dislribiilor '*, cl iiiiuiiiiera- 
luliuiii illarum copiarum, qiix Abrahx proiiiiss.i! 
Iiierant, paier? Jam Ahraliani, ut iiiajora colligam, 
aii iioii pcrcgriniis " ? Moyses aulciii, iioiine priiis 
exposiliis '", (leiiule legislaior ", aiiiiie eoriiin, qni 
ail pioiiiissam lcnam coiilenclcb.ini, iniperalor, ilo 
qiio lol lamqiie ailmiiaiiila pr;cdicantur? Liiimvcro 
nie qiioque Eli;c, (jiii igneo ciirru abrepiiis cst '*, 
(".armcliis fallebal : ct Elisxi melole ", qiue pliis 
viiiiiiii liabiiii, (jiiaMi fila scrica, et auinm veslibus 
pervim assiiiiini. Qain mibi quoqiie clcscrtuin illuil, 
in quo Joannes , vir intcr natos mulierum niaxi- 
niiis ^', cum cibn iHo, et veste, ct zona tleg"bat, 
imposliiraiii laciebat. Nec vero ulteriiis progicdi 
(lubitabo, Deuiii luslicitatis mea; paironiim nacliis. 
Ciiiii Bctbleeni collocabor, cuin prsesi^pi vilipcn- 
dar, pioplcr ([uod, cum Deiim conlcninas, qiiid 
iiiiruni, si ob eanulem causani praiconem qiioqiic 
despicias? ['roducani eliani libi piscatores, et |iau- 
peres, qiiibiis Evaiigfliiim anniiiitiatiir, ac miiltis 
diviiibus pi;elaios. iNuiKnianine de civitatibus glo- 
riari debincs? Niiiiqiiainiie tibi dcspicabilem ct infa- 
niein soliludiiiein vencr.itioni habebis? Nondiiin AiYOTvTOu, xa"i Tia-zr^p TioXXdjv ixuptdScov, at iC> 
'ASpaitji npor,YY^),Or,cav (80) ; 'Aepaajji. Sl, IV sl'- 
TZM xh [JisT^ov, ou [jisTavaiTr]? ; MioiJci^; 6^, oux 
ey.OETo^ r,p6-tr,rj-i, el-x vo[xoG£Tr,?, xal TTpa-crjo; 
Twv Tzphi TTjv yf,v Tfi? STraYysXia; iit£tYO[Ji£vwv, oj 
Tit p.s.\i'/.a Y.xl Oau[jiaaTJt 6ii(]YTi(jtaTa; "HTzaTa [te xa\ 
i Kdp|j.TjXo; 'HXtou, t!> tou uupb; ap[jia 6E5d[ji.Evos • 
xat T) jj.TjXa)TY) 'EXiTtiatou, TtXetio ouvir)Ostsa, i) Ti 
aripwv vy),aaTa, xa'i 6 ptaaOdj etj eaOTJTa xp^^o^. 
'HirdTa [jts xa\ f) £pr,[jt05 'Iwdvvou, t6v [jleykitov ev 
Y£vvT)Tot.; yuvatxiJJv 'i-/o\jf;a, [jtsTd tt)? Tpo-^f)? ^xet- 
vr,;, xa\ TT)? CwvT)?, xa\ Tou £sOT)[jtaTo;. 'Ez6ly.r,(!a. 
Tt xal u-^p Tauxa, ©iiv supov t?,.; ^[jtri; i-^poiY.iai; 
(TuvTiYopov. McTd BtiOX£"£[ji TaxOf|(jo[j.ai, [x£Td tt)? 
tfdTvi); dTtiJiaaOf)TO[jtat, St" t)v <ju 0£^v dTt[jtd^(i>v, Tt 
Oau[jia-Tiv, £t ex tt]? auTT)? aixfai; Treptcfpovetj 
xa\ Tiv xf|puxa ; npotjoiato aot (81) xa"t tou? dXtetj, • 
xa't Tou? £uaYYsXiCo|Ji£Vou.; tttojxou; (82), TcoXXuiv 
uXouatoJV 7cpoTt(jLr,0^VTa^. Haucrr) (85) roT£ Tat; izo- 
Xsuiv J-aipo[J.£VO? ; aiosaOfjar) 7:otJ tt)v dTii-TuaTtiv 
aot xa"t dTt[j.ov epr^ijttav; OuTitnj (84) Xeyoj xp'-''^^"' -^ 
({/dij.[iot; TtXT^[j.evov, xal XiOou; 5ta'favet;, TieTptov 
TtpoSXfjiJiaTa xa\ otopfjijtaTa' o;? ei dvTtOetriV (S.^j) xa't 
oja Ev TitjXeatv oTiijLa, Ta/a dv oux £1? xaXov tt? 
■::apir,a;a; d^TToXauaaiiJit 

velim, veicor ne (liceiili dico aiirniii iii aiciiis nasci, et pelluciJos liipi !es a 

pctris produci ac donari; qiiibus si quitlquid iii uibibns vile e^t, opponcre 

libcrlalc iiaud satis comniode utar. 

XI. Al eliam pcregrinniii et exleriim prKCOncm C LV'. 'A),Xd xa\ ^svo; f)[jt:v (80) i xf)pu| xa't u-eji- 
liabenius, dicct forlas;e qnis[)iain cx bis, ([ui iiiiiiis cSpto.;, Td/a Sv etTrot Tt; xtov a-yoopa TrxptYpa-xtov te circiiniscripli, cl carni dediti siint. Quid? Noniic 
apobtoli percgrini fuerunl apiid natioiies mullas ct 
•jrbes in quas divisi siint, nt Evaiigelinm quaqiia- 
versuiii currcict, iicc (luidiinain trin; luiiiinis expers 
tsset, ac verilalis luce iiiininie perlusnm, adeo ut 
iis eiiain, qui in tenebris ac mortis uinbra sedc- 
liaiit, 611 ignoraiitiac caligo discutcretur? Audisli 
quid l'anliis dicat : Ut nos qiddein, inquil, aii gen- 
les, illi iiulem ad ciicumcisioiiem ". Sit saiie Petri 
Jnd;ea. Qni I l'aulo cuin genlibiis conimuiie, Lucae 
cuin Ai baia , Aiulre» cuiii Epiro , Joaniii ciiin 
Eplieso, Tliom;« ciiin liidia, Marco ciini Ualia? Qiiid 
caitcris oiiinibiis, nc sigillalim loquar, cum iis, ad xa\ cf tXoadpxtov. 01 drfaToXot Sk, ou ^evot Ttov TcoXXtov 
eOyiJJv T£ xa^l TcdXetov, ei; a: (87) £[i£ptaOr|aav, iva 
r.x'/~ayo'j opd[j.r) t^ EuaYYJXtov, '('/a [jtT)Siv iiXa[jt7Te; 
^ Tou TptTCou tfojTi;, xa"t TT); dXT|0£ta; dtptoTtaTtiv, 
toaTe xal Tot^ £v gy.6-:m (88) xal axtd OavdTou xaO- 
■i)[j.£vot; XuOf,vat tt^v vuxTa tt); dyvtoata?; "/*•' i'ii^ie7<^ 
;(er, tpr)a'iv, eif zti EOri}, avzol di e«f rjjr :ieptrc- 
iiiir, 1)xouaas HauXou XeyovTo;. "EaTOj D^Tpou ^ 
'louSata^ Tt nauXi.) w.'/0'j nph; Td ^Ovt), Aouxa 
■!Tpo; 'A/a(av, 'AvSpda Tipbi; tt)v "Hit^tpov, 'Itodvv^ 
T.phq "Etpeaov, 0tiJ[Jia Tzphi; 'lvStxf)V, Mdpxio ■npih^ 'Its- 
Xtav ; Tt oa\ (89) toi.; &XXot? Tiaatv, tva [jit) Td xaO' fJtJ) 
'exatiTOM XeYto, •Kphg tou; oT? JraSijijLrjaav ; "fitTTe, f^ quos profocli siiiit? Qnare, aiit illos etiam objiirga, •) xdx£tvot; £7rtT!;jtr,aov, t^ xdijiol au-;)(topr,7nv, r) Set^ov, 

OTi Tbv dXT,6f, (91) /.ij-.-ov 7:p£a6£U(j)v, EirripeafT) Ti)v 
(pXuapiav. 'ETiei S^ (j.txpOTrpe7:tii; oteXexOrjv aot 7i£p't 
TO'JTO)v, tf£p:, tptXoaotffjato xa"t [xzyaXoixpziiimpw. aiil inibi qiioquc ignosce, aiit ostende , cuin vcr;iiii 
(loctrinain potissimmn astruas , ex insulsis niigis 
tibi ciiluniniain striii. Qiioniam autcm de liis rebus 
buiniliter tccuni bactciius el abjeclc disscrui, agc, subliniius jain ac inagiiiliceiilius disputabo. 

Exod. II, 5. '" Exod. III, 10 scqi]. " Gcn. xxxvii,56. «• Gcn. xi.i. .'iC. " Gen 
»» IV Ueg. II, II. " ibid. i-l. " Maiib. xi, II. XII. 1 sciq. 
»' Galat. ii.D. (80) nfci}y)'LWr}Cccy. Sic trcs Uegg., dno Colb. 
et Ot. 1. Iii ed., 7:apT)YY'X(>raav. 

(81) IIjiocciirM cci. .Sic (luo Ri'gg.,qiiatuorColli. 
el Or. I. Deest lot in ed. 

(S2:> I',i'(iyysJiVfiircv<; .Ttb/yovQ. Dill. : ipa:- 
pens Evaiigelainics. » Noii recie ; passiva ciiiiii 
sigiiilieaiionc, non acliva, vox illa iii Scripturis ac- 
cipilur. 

(85) IlavcTTi. Tres Regg. ei Jrs. addunl, \j.'a. 

(«4) Oi'.Ti.j. bic ires UegL.'., dno Coibl., Or. 1 ct Jes. In cd. oiJTto. 

(8.')) 'ArTilJeiny. Reg. bin, dvTtTtOetr^v. 
(80) 'Ufur. In (luiliusdani, u[j.tv. 

(87) /uc uc;. Sic plures Regg. ei Colb., Coisl. 2, 
Or. 1, Jes. Deesl ei; iii ed. 

(88) 'Er crii(JTO>. Conib., £v axoT£t. 

(89) Ti, Sal. Iii noiiiiullis dcest, oai. Alri liabcnt 

Oc. 

(90) ThxaO'. Dcest Td iu irilins Rfgg. ct Of. 2. 

(91) 'A.Ujfl/l. R.^g. biii, dXr.Otvtiv. £29 OUATIO XXXIIl. — CONTUA ARIANOS ET DE SEIPSO. 230 

IB'. njn 1^(3! toT; Cnl/r/or; itatpli, lo oy-rrj^-, fi A XII. Magiiis omuilms ci excclbis viiis, o linino, 

Svio 'Icf,ou3a),T;[Ji, ei,; f,v aitoTtO^nsOa -ci raX!'-£-j|jia. palria una csl, supeiua Jfrusaleni, iii qiiam convci- 

11551 Y^vo; Im, eE (Jtkv li v.a-w pouXsi (jxo-£iv, 6 salioiieui noslraui iTcoiulinius ". Oiiiniljiis goiiiis 

)'0'j; • ei 3^ Ti uif/r.Xo-spa, -zh k[i.-^\t<jr,[i.a, ou y.s.zzO,-ii- uuiiiii, si iiiferiora li:ec spcclarc vclis, pulvis "; 

9a[ji£v, xal 3 -r,piiv £X£"A£'J30ti[jijv, xa\ (jieO' ou -a- si siipcriora, spiraciilum illiKl '', ciijus paiticipe» 

paj-Tivat (Jis 5£t Xiyov u(j)i|ovTa tr,? SvwOsv sOys- lacli stiuuis, ([uoilquc conscrvarc jubcmur, et cuui 

v£;as xa"i xr,? sixovo?. 115? [i.b/ ojv £Jf£vi;.;, 6 toCIto qiio luilii ail iriljuual sisti neccsse cst , ul ilivini- <f uXji^ar 65 dp£-ric, xal -f,? r.fih.; xh ap/iiuJtov V£i;- 
C£W,-' SujY£VT]; 6k a-a^, o tt) xaxia (jjy/ia^, xcA 
IJiop:pi]v 5T£pav iTitSaXiljv iauTip (Oi), xrjv toC 3'f £io;. 
Ai Sl xaTto 7:aTp!6£s auTat, xa\ ik Y^"^1 TauTa, tt); 
Tcpoaxaipou CioTJj xal axriVT)? fijjitov (05) yiYovs ■Jtai- lus inilitse nobiliialis iiuaginisque ratioiiciii rcil- 
(laiii. Quisqtiis igilur pcr rc<.laiu vivcndi raiioucm 
aniiui(|uc acl cxemplar sutiui iiicliiialioiiin), sidracii- 
luiu illud coiiservavcril, liiiic doiiiiiiu noliililas 
coiislabil. Coutra, qiii illud pcr viliiiiu laidavcrit. yvta. DaTpI? T£ ykp, t-v •jtpoxaTiXaSsv 'ixaaTO?, 9\ foriuamque allcram, lioc csl, scrpeiuis loriiiam , 
T'jpavvf,!ia? (Di), t] 5usToyf|C;a?, f,? T:avT£? o[Jiotio; sibi ipsi iiuliixeiil, ille vero igiiobilis ct obscuiiis 
^ivot xa^iTtapotxot, xav e-Ttl TToXu Tit dv(!;jiaTa Ttai^io- liabciiilus erit. Terrena! auloiii lue |ialii;c, ',iIi|iik 
lji£v (9j). Kal yivo? suYsvk; (j.kv, i^ t>j iiaXai tiXou- B licc generum discrimina , brcvis biijiis et caduc;c 
otov, i^ xh vuv tpuato[jL£vov • 5uiiY£vl(; Zi, xh TtEvfjTtiJv viUB iioslnn ac sccnac liidi suut. QMani ciiimqiiisquc 
TO-ipiov, t5 5ta (iu[jt'^opitv, f, 5t' eTttcixstav. 'EiiA lerrani, sive per lyraniiidein, sive per calamilalcni 
TzCi; avtoO£v £u-|'£v£?, ou -h {xl-j apxstat vuv, zh os ante occupaverit, ea palria dicitiir, ciijiis omues 
xaTaXu£Tai • xal Tot? [jiiv ou 5i'ooTai, Tot? 51 YP'i'-f-- Ki|uc bos|)iles et adveua! suiiius, qiiaiiluiiilibct 
cat; Oij-io; eY''o ™P- "°"'^'^v ^X'^- '^''"' ^'^ '^°''^~''' '^ vocum appellatione liidamiis. Jani, gcnus illiid 
(jilv litpiTini Tot; TOtcfotc (i£YaXo-;pov£tv (!)C), t) Tot,; iiobile ccuselur, quo.l vcl olim opibus ei copiis 
[jnJOot;. 'Eyio Sk 7:£tptJj[jtat, tlj; oliiv ts, iivaxaOaip£iv e.\cclluit , vel qiiod niinc siiiieibe inlumescil : 
e[jiau-6v t?,; (!)") ot-aTT;;, tv' i; 9uXa;'o tt;v £UYi- obicuriiiu coiUra et ignobile, qiiod a (lareiililnis, 
V£tav, t) dvaxaXiciio[jiai. vd pro|)ler calainilaleiii, vcl proptiM' aiiiini XMjuita- 

lciii cgcnlibus ducilur. Qiionam eiiiii) paclo tlivinilus iiidila esse potcst li.ei: noliilitas, qiia; jiartim 
iiiiuc iucipil, partiin exstiiiguilur ; atqiie aliis qiiidcm negalur, aliis aulem |)iiiiri|)iini rcscriplis cou- 
ccditiir'/ IKcc de liis rebus iiica sciiltfnlia est. Ac projiterea , lo qiiidcni ol) scpiilcra vel fabulas 
inagnifice de le existimare sino. Ego autcni iiiciiisiiin, qiiantiiiii possiiiii, a fr:iiide alque iniposlura 
re|)iirgan; stiideo , ut iiobililalem vcl coiiserveni, vcl recupercui. 

ir. 0'j:to ;.t£v ouv xa^t oti TauTa, enia-r/j uiJ.tv o C 612 Xlil. Sic igitur, alque ob bas causas parvus 
(jiixp!); eY" xa\ xax37:a-pt;, xal touto, ou/ r/.wv, ego ille, ct mala i^atria orliis, ad vos acccssi, idqini 
ouS' c'JT£7raYY^''™^> "'^aTa tou; -oXXou,; TtJJv vijv e7:t- iiou spoiite, iiecniciiietdircreiis.iit iiiulli coriiiiisolciil, 7tT;5tovTtov Tati; TtpoiTaiiat;, dXXJ: xXt;0£'i?, xa't pta- 
aOsl;, xa't xaTaxoXouOfjaa; tpoSco xa\ nv£U[JiaTt. 'H 
(jtaxp^T^pa 7toXe[i.r,0£trv evTa^jOa otaxevr;;, xa'i ijtr,- 
o^va tt;'; 7tXdvr,; eX^uO^ptoiatjjtt, dXX' oidT£)(viav Tr,; 
ejiT;; xaT£u/_4,ut£vo'. tj-u/f,? eTttfJ/oiev, eitteuif,? oXo- 
Yo;. 'E7te"t 5i f,XOov, xa't 'tito; ou [jteTi tfa^JXT;; tt,; if- 
ouuta; ('tva [Xtxp3v Tt xau/f,5to[xat Ttov tt)? d'.ppo3u- 
vr,;), Tiva Ttov d7tXf;T:tjov £[j.i[ir,(jd[jiT)v ; Tt tou xatpou 
7tapeJf,Xtpjia, xatTOtYe TOia'jTa e/tov Td u7to5eiY[J^aTa, 
wv xa\ 5i/a, [jlt; xaxVj (98) etvat Ttov /aXeTttov xal 
onavitov ; Ttvtov 'ExxXT)«ttov u[j.tv f|,ac{)tj6r|Tf,c:a[j.ev ; 
Ilottov /pf;[j.dTajv, xaiToiYe toT; d[JiY3-£pa 7cXou-0'j<itv qui nuiic ad Ecclesiic iiii|)ciia prosiliiinl, sed acci- 
liis ct coactus, ac tiu.ori et Spiritui obscciiiidans. 
Qiiod si falsa loqiior, iion recuso, qnoniiuus bic 
(liiilius incassiim (ipiiiigiier, ncc queinqiiam errore 
libcrem, sed voli sui coiiipolcs lianl, qui aiiima! 
iuc;c stsriliialem iiiiprccaiuiir '". I'osl(|iiaiu aiileiii 
liuc veiii, ac fortasse cum, |iolcslaie iniiiiine coii- 
teninenda ( libct eiiiin ob ea , qiisc insipientia! 
suiit ", nounibil gloriari ), qucmiiam coruni, qiii 
inexplebili cupidilale flagr.iiit, iniitaudum inihi 
duxi? Quiilnam ex liac icmporis liceiilia perperam 
seiiiulatus siini, idque cuni talia exeiiipla ob ociilos u7t£pTT)v /p£iav, ot 6k £v3££t; d[jtyOT£pa ; Hotov jJa- D posita liabcrein , quibus ctiam remotis , inalum 
ctXf/?jv SoYJJta (09) 5ta— usOkv e;r,XoTu7:f,Taiji£v ; Ti- lamen non esse, difficile ac hiriiin est? Da nuibiis 
va; dp/(5vTtov eO£pa-£'Jca,u.-v -/.aO' u[j.tov ;Ttvtov Opa- Ecclesiis vobiscum conteiidiuui.^-j? Dc qiiibus pocu- 
ouTrjTa xaT£[jfijVJja[j.ev; Ti ol ei? (I) £[jt£, Ttva ; niis, idqne, cuui vos iu iitraque ic, ullra quain '' 1'liilipp. III, ao. " Gcn. III, 19. '■' Geii. ii, 7. " Psal. xxxiv, 12. ^'' II Cor. xi, 17. (9-2) 'E(ci>zCi. Deest in I«eg. bni. 

l!)5) Zto/^ic KCil Cici}rt~i(: iiiiijif. Sic qiiatiior Uegg. 
et Coml). Iii ed., Ctof,; f,[j.tov xa't 3/.r,vf,,-. 

(9i) 'H roparn\cu(:, elc. « Qiiidam, inquit 
Elias, spniuo sua pr;uv(!rtiiiil alios ailliiliita vi, ct 
per lyraniiiilcm oppressis, (jui prins lociiiu oliliiie- 
b;iiil. Quiilaiii rur^iis, pcrscijiieiilibiis aliis, cjci;!! e 
(latriii (|ii;iiii obliiicbaiil, eli.iiii iiivili, :iliaiii ((lucrcre 
coacli suiil. » (9.5) /7f<('<^o)/(6r. Rig. bm, ttaisto.aev. 
(9G) MsxaXoipporsir. Pliircs Kcgg. ct Or. 1 , [jtSYa- 
'^poveTv. 

(97) r)(r. Sic plerique codil In ed., to?;. 

(98) M)\ xatecr. Sic jiliires I! gg.,Coisl. I, Or. 2, 
Jes., etc. In eil., [Jtf; xaxtov. 

(99) 16-i~na. Iii noiiiiiiHis, y?^!J'1-'*. • scri))lii- 
ra. » 

{\.)Ta Si ei(:,ac. Blliiis : t Oiiid aiileincgo?» 231 S. GREGOBII THEOLOGI 232 

necesse cssel afTliicreiis, nos autem iilriiisque ino- A Krpie, }ii\ ffri'\(Txtq avroT^ zr\r dj.iapziar Taitr\r, 

pia preiiieremiir? Qiioilnaiu iiiiperatoris edieUini xa"i toxs sT-ov (:[ivtjciOt]v y^P ^'^ xaipiji toiv S-rstpa- 

coiilcinpUim ct pro nriiilo liabitnni acribus animis vo'j (5Ti|j.aTuiv), xat vijv -poaouxojjai. AoiScpcvfieroi 

pcrseciiti sninns? Qiios pncfeclos iii pernicioin gv.loyovpsr- Sibixcjisroi drexo^eOa' J3J.aa'pr\fiOti- 

veslrani coluinuis? Qiionini auilaciain (lenuiiliavi- figroi :[apttxaJ.ci'j.iEr 

iiius? Al congcsla in iiii; iiiala, qiiol el (piiilia fiicro? Tiim aulcin (liccham : Domiiic-, ite sl.ituas ittis lioc 

peccntum "; ( iiam opporUine Stepliaiii vorlia iii niciilein vencriiiit) ; et nnnc idein piccor. Matedi- 

ciinur, ct benediciinus : persecutioneni pmimur, et suslineinus : lilusjilicmninur, et obsecramus ^'. 

XIV. QuoJ si proplcroa iiijuriain facio, qiiia lA'. Et 5;, o~'. T'jpavvo'J[;.svo; (2) tfipio, touto doi- 

lyrannidc prcssus, a;quo aniino id fero, Ikiiic injn- y.Cj, /apijasOi (Jioi ttiv aoixiav -uaJtriV, xa\ J-' aUujv 

riani niilii vcliin condonelis; naiii eliain ab aliis Tjvsyxa -:jpavvoJ[i.£vo;' xa\ xap'.; (3), o-i Tf,v i-i- 

lyrannice vexaUis, paliciili aiiiino id liili. Ac sme Eixxiav £vsxATiOr,v, u? avoiav. AoyiJo[j.at fip outoj, 

graii:iin voliis lialjco, quod mansneiudincn) et faci- )iaj uVi^.o-dpot; ?j xaO' uij.a; (l) Xoyiijy.oi^ xp(0[j.E- 

lilalem inilii laiiqiiain anicntiam objecislis. Sic vo; • IIociov (5) [Jcpo; -cau-ua tidv ^[j.T:TUT[i.a-(j)v Xpt- 

enim, e.xcelslns niiilto quain pro veslro iiiore, me- B (jxou xa'i (SaTcts^jaTtov, uTtkp oO xa\ 5t' fiv ol zivouvot ; 

cum rcpiito : Qdoia landein pars lisec sunt sputo- 'Evo? ou Ti[jtoijat Tcavta tou axavOtvou OTStpavou, 8? 

ruiii et alaiiariiin Cliristi, pro quo cl ob qiicm, tV/ vixt^t^v •f)[j.(ov a7:£3T£cfavto5£ (C), ot' oO xa\ |j.av- 

liericnl.i sulieuiitiir? Oiniiia enimvero, uniia spinea Oavto (7) tt) tou ^tou TpaxuTTjTt sTstfavou^Jxvo;" ivoc 

coroiia, (iii;e viciori iioslro coronam delraxil, el tou xaAa[j.ou, St ou t!) saOpbv xpATo; suauaaTo • [Jta? 

per qtiain ine qiioqiic viinc asperilate veliil coroiia ix]!; yo'i^^fi, tjh^ o^ou;, St' ojv ttjv mxpiv Yiujtv (8) 

qiiailain redimiri Eciilio, minoiis duco : unica ariin- EOipaTiauOritAiv • [Jta; Tii?iv tcTj TrdOst [iaxpoOu[j.ta?. 

dine, pcr quam iuliriiiuui el inibccille iiii|icrinin "Av cft).Ti[jaTi T.pooofiri {'J), k\iy)(ti (j.iv, ou iiXTiTTSt 

siil)laluni cst : niiieo felie, alque iiiiico accio, per Si. "Av acfvco cuXXti^Otj, dvstot^st jj'£v, 'i-E-ai 5i' 

613 'l"a: :iniaiuli;.!!a iioslra degiislalio saiuita esl : xiv [joxaEpa (10) iUdXxou t£[jvti; (ii) Tb (otEov Sta 

uiiii,:i iii pcrrcrciulo criicialii animi scqiiilatp. ac tfiXov, d-j-avaxTTicist, xa\ d-oxaTa(j7TiaEt • xav £v otv- 

l::r.italc. Si osciili) prodaliir ^', coargiiil qiiideiii, Sovi (12) Tt; tpsui-ri, ■Jt^pisft^^s'' xav uijp aiTriaT]; So- 

scd iioii porcinil : si Eiiliito coiiiprclicndatnr, ita oo;j.tTtxijv £7:'t toIi; dyovTa;, oux liitxXuait • xav Xri- 

cxproliral, ut taiiicn seqnatnr : si zelo innamiiinliis ottiv XdCT] Sti xaxiav xp£[jd[A£vov, sic Tbv ■napdSot- 

Malclii aurein gladio prxcidcris '", iiuiigiie fercl, aov £iady£t Std xPTt'"'^"'')''^^. DdvTa SsTto Ti tou tjtX- 

eamque loco siio resiiliict : si qiiis sindoiie amicliis avOptoTiou cpiXdvQptoTia, t'o; S^ xa\ tiIiv XptaTou 7:a- 

profugiat ", cuiii conlogct : si iguem Sodomiti- 0r,[j.dTtov (13), olq tC TtiJv [jEtCtivtov av SoiTi[j£V, £t 

ciim ailvcrsiis eos, a qnibiis abigitur, poiiosccris ", Gsou xa'*. OavaT(oO£VTo; uTckp fiiJtov, a'JTo't Tois 

haudqna(iiiaiii prof'iiiiIei : si I.ilroncm oli scclus in &;jofo!; [jTiSs Td o;j.txpi (14) auyxtijp^riaatiAiV; 

cruccm sulilaluin passus fiioiit, euin pro sua benignilale iii paradisuio inlrcdiicet ". Donigui deiiique 

licuigna siiil oinuia, itiilemqne Clirisli passioiies, qiiibus quiduam taiidein albui majns ac |ir;csianiins 

(birciiiiis, si, cum Deiis iiiortcm ipsam nflslr:e saUiiis caiisa pi'rtiilerit , nos contra , iie levcs 

quidcin olTcr.sas et iiijiirias a;(|iialibus nostris remillaniiis? 

XV. Quiii Icvc qiioi|nc mecum togilabaii!, iiUpii; lE'. IIpo? Sk xal TauTa iloyi^/jiJ.r^'/ ts xa't Xo-j-i.^o- 

eri:iniiiiiiic cogito ( quam rccte, ipsi videl(>), dc qiii- [jctt, xat axo7:£tT£, e! y.ri xa\ Xtav SpOtoj, 3t xal 7:oX 

liiis efiiiin ipsis :!piul vos sicpe disserui. I!i (loinos Xdxt; u[jTv £tptXoa<i'YTiaa. "Exouatv ouxot to'jc oiV.ou?, 

lialieiil, iios liospilein : lii lenipla, iios Douin : iilqiie t);j£!j t?jv kvotxov • ouTOt tou? vaou^, fnjit; tiv 0£6v 

pia;lfcrc:i, qiin 1 viva vivciilis Dei lempla siinuis, D xat t6 va&'t YsvsaOat 0£oij Ciovtoi; xa't Cwvte?, tspaa 

viciimie viv;c, bolociiusla ralione prsedila , sacrifi- fy'^<j-/_a , 6XoxauT(0[iiaTa Xoytxd , 0'j[jaTa TsXeta , 

cia pcrfecta, dii deniqiie, Trinitatls aiior;il:c beuc- 0£o't (lo) Sti Tp!aoo; 7ipoaxuvou[jivri?. Outoi Sti[jou?, 

" Act.vii, ,fi9. '»lCor. iv,I2. '» Maltli. xxvi.iO. " Joan. xmii, 10. »' Marc. xiv, t)l, G2. " Liio. 
IX, 54. " Liic. xxiii,'i5. 

{'2.) FA S.k, iJTi Tvpar^-ovjtercQ, ctc. Arbilralnr aiislerioris pal;cstra, adipisci mc coronain inttlli- 

Elias Iia;c Grcgorii vcrba dirigi :ul CDtbolioos, qni gain. » 

lorsaii Tlicoliigo objiciobiinl, (jiiod. «tiin laciiltalcm (S) rei-ctr. Sic diio Rogg., Coisl. 1, aliique plu- 

ulcisccndi se iMlierol, iiiiporanlc Tlieoilosio, c.i iioii res. In cd., (i£'jatv, i lluvioncin.» 

uterctiir. (9) /7p(-fo(;;]. Sic (puituor liogg., Or. I, H.is. IiicJ., 

{hj luil yupir, etc. cGraliasqiie Deo, qiioil lc- •::poa5o6ii. 

nilas el moileralio iiiibi, taiiqiiaui ai;iciili:i, criiiiini '(10) Miiyuipc;.. Dccst iii Or. I. 

data cst. I \\\) Tiitvi,\r. Kcg. bni, T^rjr,;. 

(4) KdO' vjinr,. Or. 1, xaO' T;[ja;. (|-2) "fir c-trdvn, elc. < Sindonc aniiclus. > Sic 

(.'i) Udcrcr. Ties Kogg. el Coinb., TtSaTov. ^ iiiterpietantur Ellas cl liiHius. ISoliinilnin laincii 

(!•) 'A::teazeyiXrtoce. Coinb., saT^ydvo^ae. i vi- csi, (jiiod in sacro tcxtii M:irc. xiv, :>2, dioiliir, ado- 

ctorcm ineum coroiiavil. > Elias Uinien lcgit, «7:- lescoiitcm, « rolicta siiidiiiic, niiilniii proUigisse. > 

£aT£-ydvo)c;£, ac iiileriifelatiir : « Oninia . . . Uimetsi (!.■;;) lliiOiijtdzMr. Kog. a, Coisl, 2, Or. 1, ct Elias, 

niiilta siiii, iioii aibitror iini a'(|uipar:iiid:i csse co- [jaOf,Ttov, « (lisiipiili)riiin. > 

roicc s|iiii(;:c, i|iia tduistiis diaboliim iiostri geiicris (14) XjuKpti. Keg. bin, ct Or. I, [Jixpd. 

viciorein siia coroiia sjioiiavit. s (igj Qeol, Uog. a, t)£ou. 
(>\ At' ov xul ^t(trOcir<..j, clc. < Pcr quam, viliB 235 ORATIO XXXIll. — CONTUA ARIA.NOS E'T DE SEIPSO. 231 ^ijiel^ a.y(0.o\)i- ouxoi Ojjauoj, niuxtv ■fiy.^lq- outoct^ A ft^i^- "' liopuios li;ibtiil, iios ainjulos ; lii leineri- ditciXEtv, fiiJLsii t!) TtpoaiuxsjOai (lO)' outoi -h paXXsiv, 
Jjftsi? 1% (p^psiv • ouTot )(p\is6v xa\ apYupov, ri\>.Ui 
Xovov xexaOapfiiv.v. "ET:o'>,Ta; isauTiT) otcboo^pa xa^ 
Tptiopo^a ( YvioOi Ti (5f,|j.aTa tti; rpatff);), oixov 
(SntiSTiv, 6t£(jTaX[j.£vov OupJstv ; iXX' oO-w TaJTa 
Tr,; ijjiTiJ rtJTSw; u'yir|X(iT£pa, xa"t twv oupavtov (17) 
T.pfj; ouj9ipo;jat. Mixpiv jjtot t6 itotjjtvtov ; 'AXX"oux 
tjA xpr||jtviT)v (IS) 9ipcJ;x'Evov. iiTsvri [JOi f] [xavopa,i:XT]V 
Xuxotj avswCaToj, •::'at]v ou TCapaS£xo;jtivrj XT]!jTf]v,ouSb talciii cl aiKlaciaiii, iios lidciii ; lii iiiinas, nos oru- 
lioiics ; lii qiioil porciiliiiiit , nos qiiuil loriimis ; hi 
aiirnm cl ;M;^ciilnm, iios rcpurgaUim (liiclriiriiii. 
Fccisli lihi (lupliies cl Iripliccs coiiti};n;nioiics 
( agiiosce Si'riptiir;c vcrba), iloiiiiini perllalilciii, 
fcncstris distiiictam "? At li;cc iiomUiiii fKlc mca 
Mililimiora siinl, iicc Cflelis, ad (iiios tciido. At iiiilii 
j^rcx cxigiiiis? Scd iii pi;i(ipili;i non ferliir. Al 
angiisla mihi canla ? Srd (|ii;e liipis iioii patcal, scil uTt£pSatvo;ji£vT|xXi--ai; xa\ |£vot;. "0'|o[iat TauTr|V, {|iia; l.ilroiiciii noii adinillal, iicc a riiribu-., ct cxtc- 
Ej o'Sa , xa\ TtXaTUT^pav. IloXXous twv vOv Xuxtov, ris lr:iiisCeiidatur. Eaiii, piilclire scio, eam latioicm 
ev upo6aTot^ aptO[jifija( [jtj SsT, Tu/bv xa\ Ttot^jidatv. viilcbo : niulios enim ex liis, (ini nnnc in luporiiiii 
TouTo £uaYT£Xt.^£Tai [joi 6 7tot;jf)v 6 xaX6;, 5i' Sv niinicio siiiit, iiiler ovcs, ac lorlasse eliaiii iir.er _ 
eY't> TtOr,;jtt Tf;v '}uxf;v uitip tiov TtpoSaTt.iv. Ou tfo- paslorcs, rcccnsendos babco. Moc niilii f;iiisle miii- 
6ou[jtai T^ jjitxpbv 7to;|jiviov, £'Ji'Jvo-Tov Y^p ■ OTt y'- '' 'ial Paslor illc boiiiis, ob (inein e^o aniniain nicaiii 
viojxto Tot efii , xa't Yi^^to^xoijat uTtf» TtTjv e^jojv. pro ovihiis poiio ■". Exigiiiisgrcx tiiiiorciii inibi iioii 
Tota'JTa Ta 0£^v YtvtitJxovTa, xa't 0£(Ti YtvioTxi|j.£va. injicit, ulpiHc lacilo conspiciius; (luoiiiam oves 
Ta ^poSata zh iiih zr^q ptori}^ fwv dxcvFi, f,; ineas cognosco, el a incis vieissim cogiiosior *■■■. 
i^xouja Ttapa Tiov O£'tov XoYiojv, i^v £5ioaxOTiv .Ttapa Tales suiil, (iii;i^ Oenm (Ogiioscunl , ct a Dco 
tdiv 4y£iov IlaTiptov, r^v edtSa?^ (19) xaTJt TtdvTa cognosciniliir. Oiics iiiew vocem nieam audiuiil "■ 
xatpbv 6[io'.w^, 0'j Gu;j.jJop9O'J;j.£vo?("20) Tot; xatpot.;, qiiaiii a divinisoraculis aiulivi, 614 'lua"' ^ saiiclii 
xa"t oioasxwv ou 7taujO;j.at (-21), [jsO' f,j £Y£vvfiOT,v, P;itribiis didici, (piani pcr oiiine:ii vila; ciirsiiiii 
xa\ ^ auvaTtipx'^!'-*-- ' eodem nioilo dociii ( iie(in;iqiiain pro tcmporc aliaii; 

aliiue aliain siihinde forniain assuinens), iiec uiK|iiam docere desinam, ciim qna iialus sum, et ciiii' 
qua iilncdisccdam. 

IC7'. TauTa xaXiJj xaT' ovojja (o'jx ivojvu;jia Y^P» C XVI. Eas iioniinalim voco ( nec cnim noinine 

carcnl, iiiieniadiiioiliim nec sidcra, qiiae iiiiiiicro hiZTZEp ouOi djTipc.; dptOfJO'J[j:£vot xa"t 6vo(ja^(j[J£- 
vot), xa\ dxoXo'jOou7t [jot, 4xTp£-.fw ^dp e-\ uoaTog 
dva-a'JS£oj; ■ dxoXouOoudt (22) ok xa'1 TtavT"". Toto'JT(i) 
itot[j.£vi, o'J Tf;v 9tovT]v opatc, or.u); tpiio^ i^xoucav • 
dXXoTpfii) Oo ou (j-f) dxoXouOfjjwTtv, dXXd (fsu^ovTat 
d-" auTO'J, oTt 3taYVtL)iT:xf]V e^iv M)(ouatv 'ci^ti cftovf,; 
oixcta? xal dXXoTp(a; (25). «ts^J^ovTat 0'JaX£VTtvou 
Tf)v Tou Jvi; £i; o'Jo xaTaTo;j.fiv, 0'jx dXXov (21) Tou 
«■('aOou Tov ATi^atoupY')^ ■:ttc;T£UOVT£;, xa"t tov Bu- 
Gtv, xa\ Tfjv StYf^v, xa"t to'j; [juOtxou; AtiTjva^, Td comprehciidiintur, ac suo qii;ic(iiic noinine appel- 
lantur **), et nie seqiiuntur, ulpolc a quo siipej: 
aqiiain refectioiiis educantiir " : qiicmvis ciiaiii 
aliiim siiiiilem pastorcin sci|iiiintur, cujiis voccm 
qiianla cuiii vohiplale audiveriiit, \iilctis : alicniiin 
autcm niinime scqueiitur, vcruin ah eo difliigicni, 
quandoiiuidem ad euin jam babilnm pervciieriinl, iit 
familiarein voeein ah aliena inleinoscant. Valeiilini 
unius in diio scctioncm fiigieiil, rcruni opiliccm a 
PuOo'j xa\ TiYT',; ovto; d;:a. 'l>£'J^ovTai Mapxiojvo; boiio divcrsuiii miniine esse credcnies ; Cythiim 
Tbv£>i CTOf/£ttov (2^)) xa"i dptOiJtov Osov ■ MovTavo'j insupcr el Sigen, el fabiilosos ./Eones lugient, res 
ti izovr^pb'/ Ttv^^j^ja xa"t •(■.iw.y.zlo'/ ■ Mtf.vou Tf;v sane profuiido gurgite ac silcnlio dignas. Jlarcionis 
OXtiv iJ£Ti Tou c^/iStous • NaudTou -tf.v dXaJo- qiioque conllatum ex elemenlis ct numeris Deum 
v£tav, xa"t Tf)v £v (ji\^y.'!: •/.■x^a.pfj-.v-.x • SaS^J.Xiou p fiigieiil; Monlani pravum el nuiliibrcm spirituni ; 
Tf)v dvdXu3tv xa\ Tf;v a'JY-xuatv , xa"t Tf-,v , tv' Manis una eiiiii lencbris niatei iain ; Novali arro- 
oiJTio? £t:toj, xaTdTtoatv, Td Tpta £t? £v auvatpouv- ganliam, el sil.im in verbis piirilatem ; Saliellii 
To; (2iJ),dXX' o'jx £v Tpta'iv ij'.p£aT(jat -zh £v ipiCovTO?* resolutioiieni et confiisionein , aiquc, iit ita loiiiiar, 
'Ap£tou xal T(ov oTt' 'Apeio) TT]v Tcov (f'ja£a)v dXXo- absorplionein, trcs pcrsoiias in uiiani conlrahciilis, 

*» Jerem. XXII, 11. "Joan. x, II. " ihid. li. " ihiu. 27. '•» ibid. 3. " Psal. xxii, 2. (IG) Tlpcceu-/eaOai. Buo I>''gg., £U)(£aOat. 
' (17) Oi'pafwr. Ueg. h, o'Jpav(tov, < ccelesli- 
biis. » 

(18) ''E.il xfiTiitrair. Tres Kegg., aliiqiic, iTtixpr,- 

[J.VOV. 

(19) 'ESiSatia. Sic codd. Mcndose iii ed., ioi- 
^aaa. 

(i!0) Ii.'jijwppoviiero(;. Reg. h, aupi,ij.optft:Jo,a£- 
voj, el ad niarg. ut in cd. 

(21) Ilaurofcai. Or. I, Ta',Jo[jLat. 

(22) '.\xo.lcvOci'cn. Or. I, dxoXouQf;aouat. 

(25) 'AXlCTp/a^. Iii edilis sequilur a/.Xov, qiiod 
erasiiniis aiiclorilate pluriiiiorum eodicum. 
Patrol. Gu. XXXVl. (24) Ovx /il.lor. Sic (liio Regi;., Coiiih., elc. ni 
cd., 0'jx d"AXou. Seclio iiniiis iii diio, (jiiam bic Va 
leiiliiio tribiiil (^rcgoriiis, dogma fiiil M;ircioiiis. I)c 
Valeiiliiii .(Eonibus, lcgeiida disserlatio novissiin;? 
S. Ireiia;i operuin edilioni pr;6via. C;cteruin Valeii- 
lini ct ariorum doginata Epipb. et Aug. acciirato 
exp.miinl. 

(25) Tvr ix crrcr/sl(or, etc. « Coiiflatiiin cx elc- 
nicnlis cl iiuineris Deum. « Errorciii buiic, iioii 
Marcioni, scd Marco inbiiuni Irenaius ct Epipha- 
iiius. 

(2(i) E!(; Sr crvrcupcvr-OQ. Sic Ires Rcgg., Or. 1 
et lioiiib. In ed., 3uvatpo'JVTo;£if iv. 

8 iao S. GREGOUll TIIEOI.OGI 2o6 RC noii niiaiii iii tiilms pcrsoiiis esseiiliain cnnsli A ~oiio-:v/, xat t'/; xaiviv 'Io'joa'i"(Jiiv, [iivw tui Ayev- liienlis; Aiii, el eoriiin, qni Aiio sulisiinl, iiaiurn- 
niin divorsilalein, ac nov.ini Jiulaisiniiin, solo viile- 
liret Ingciiilo ilivinilatcin circiiinscribciitis ; Pliotiiii 
lerrenmn Cliristum, atqiie a Maria orliis iniliuin 
tralientem. Ipsi vero Patrein, ct Filiiun, ct Spiri- 
Iiini snncliiin adoralmni, ilcitatcm uiiain ; Deiiiii l':\- 
ireni, Dciim Filiuiii, Deuin ( nisi lioc tibi slonia- 
cliiiin iiiovcl ), Spiriliim sanelnm, unam naturam vt;ti;J ttjv fjziirja. TrspiYpacfovro? ' «ttoTStvoO (27) 
t6v y.ixio XpiTxbv, xa\ a-^h Mspta; ipyojjiEvov. AO 
To\ 8i ■npoTxuvoiJat x6v IlaTipa, xa\ t^v T!iv, xa\ 
Ti aytov nv£ij[jta, (ji(av OsiTriXa' Oe&v tJjv IlaTipa, 
f>;f(V T?iv 1'ibv, 0£iv, ci [ji}) TpayuvT], t6 Ilv^ijjjia zh 
aytov, [jLtav 9'jjtv Jv Tptalv l5tdTr,5t, vospai^, te- 
AStatg, xaO' ioi'jzxi; utpsaxaisat;, dptO[j.tT) StatpSTatj, 
xa"i oCi StatpsTatj OsoTTjTt ('28). In tribiis proprictatibiis, intelligentibus, pcrfeclis, por sc ac scpaialim siibsistcnlibns, nnnicro qiiidem 
disiiiictis, diviniiate auteni non ilem. 

XVII. Ilas voces niilii concedat qiiisqnis milii IZ'. TcJTtov ■KapaxiopsiTo) [Jtot twv cpwvoJv 7:3; 4 

hodie minilalnr : alias auiein, qiii volciil, sibi vin au^tXwv ijr][i.£pov twv S^ aXXuv [jtcTaTOtEtaOtoaay 

dicent. Paler Filio privari iion sustincl, nec Filiiis oi pouXojjigvot. OJx dv^x^''^*' (^9) naTr;p l'i6v Ctj- 

Spirilu 615 saiicto. Id autem conlingat necesse |j [jttoJ[jt£vos, guSe Tib? (50) t!* nv£ij[jta Tb aytov • CiQ- 

est, si tempori subjiciantur, et si creati sunl. Ne- [jttoiJTat Sl,st tiot^, xa't eE XT£3[JiaTa (31)00 y^P^s^j? que eniin Dens est, qiiod creaiiir. Ne ipsc quidem 
perfectioiiis ilelrimcnlo aflici siisliiieo : Uiius Oomi- 
nus.uiia fides, imiim baptisma '■''. IIoc si niilii irriliiin 
reddatiir, a quo landem alterum lialiiluius suiii'' 
Qiiid ad Ikuc dicitis, qui subiiieii^ilis, vel reniergi- 
tis? An quisqnam sine Spiritii spiritualis esse 
polcsl? An Spiritiis particeps esl, qui Spiritum non 
honoral? An lionorat, qiii in crcatum et conserviiin 
Iiapiizatur ? Miniine profecto; nec id, miilla verba 
proliiiulens, peisiiadere poleris. Fidcm tibi datam 
11011 fallain,Palcr, piincipii cxppis : ruleni noii fallani, 
Verbum uiiigenilnm ; (idein non fallain, Spiritiissan- 
cte. Scio qnid professiis fuerim, cui reniintiarim, et T^ XTtJo[ji£vov. Outfipij) Jr|[jttotJiJtcvoc, 0'jok eyojTTjvTe- 
Xz'm<s<.v.E1<; KvfLO(:, }da nicziq, ey fid.-lTicj^ia. Et 
TOjTo dx'jptjjOetTi [jtot, TTapi Tivo? 'd|a) Tb5£uT£pov;Tt 
cpaTE, oi xaTa6a7TTtCovT£? (32), i^ dvaeaiiTiCo-nee ; 
"EsTtv £ivat Tiv£U[jtaTtxiv Stxa nv£'J[jtaT0s'; MeTe/E' 
5k nvi'J[jtaTo? 6 [LT] Tt[jt(I)v ih nveu[j.a ; Tt[j.a 6k 6 ei.; 
XTlatjta xa\ 6[j.!jOO'j).ov paTTTtCdjJtevo? ; Oux ^HTtv, o'J/ 
ouTco, T.oiXlikptXq (53). Ou4/£U(io|jta!a£, IldTep Svapx£" 
ou 4/£'J(io[jiat 0£, [j.ovoY£vk; A(5ye " o'u ij-^uao^jta! ae, ih 
nv£U[jia Tb ayiov. OtSa Ttvt ojjjioXtiYi^aa (34), xa'! T!vt 
d7t£Ta?a[JtT]V, xa\ Tivt auv£Ta|d[J.T;v. Ou 5i/fjy.3.t. Ta? 
■maTou (fiovdc otoaxOfivat, xal (j.aO£tv dirisTou? (35)' 
d[j.oXoYfi5at dXif]0£tav, xa\ Yev^aOat [j.£t4 tou tj/£u- cui meadjunxcrim. Non palior, cuin (idelis liominis c 5ouj (36)- t'o; T£Xetou[j.£vog (57) xaT^XOeTv, xal dveX- Oeiv dT^XijTepo?' w; Cri(j(5[j.£vo? pa^nTtaOrjvat, y.a\ 
£vv£XpioOrivat Tto iJSaTt (38), xaOa7:£p Ta TaT; coStatv 
eva^moOavdvxa xuTj^jaTa, xa\ auv5po[jtov XaSivTa ttj 
Y£vvf]aEiT5v OdvaTov. Tt [xeTiotet? (jiaxdptov iv TauTto 
xa\ aOXtov, VEOtptoTtaTov xa\ dycoTta-ov, OeTov xa't 
aO£ov, 'tva vauayriato xal ttjv EX^rrloa -r\i dva-Xd- 
a£co;; Bpaxu? 6 Xdyo; ■ |xvT]a9T]Tt tt].; &iJ.oXoYta?. 
Et? Tt J6a7TTtaOr|?; Et; DaT^pa ; KaXoj; • •;tXt]v, 'Iou- 
5a'tx6v ^Tt (39). Ei; Yidv ; KaXios^ oux £ti [j,^v 'Iou- 
Satxbv, oGtico 5c TEXetov. Ei? xh dytov nveu(jta ; 
'TitepEui-E- ToijTO (40) T^XEtov. 'Ap' 0'Jv d-TtXtJJ? eI? 
TauTa, T] xat Tt xotvbv TO'JTtov ovo[jta ; Na\ xotvdv. 
T£ ToiJTO ; Ar,Xa5T] tS to'j 0£O'j. Etj ToiJTO t6 xotv^v vocibiis imbutiis siin, iil infidelis siin, disceie; cuin 
veritalem coiifessussini,meiidacio jiingi ; cum perfe- 
ciioiiis adipiscend.TC causa descenderim, imperfeciior 
ascendere;cum,ul victurns, baptizatus sini, in aquis 
emori, queniadmodnni fetus qiii inler ipsos partus 
dolores exstinguuntur, eodcinqiie monieiito, quo 
Hali snnt, mono opprimniitiir. Qnld me sinuil 
beatuin el miserum, recenli luce perfusuin et lucis 
expertem, divinum et Deo orbatum facis, ut rege- 
nerationis qiioque spem qiiasi nanfiagio aniiltam ? 
Hreviter dicain : Confessionein tiiain meninria tene. 
In cujus nomiiie baptizatns es? Patris? Recte : 
verum id adbuc Judaieum. Filii? Praiclare ; hoc 

" Eplies. IV, 5. 

(27) ^biTsivov. Reg. a, ^toTfjou. Pliotinns Sirniii D EaTtv, cjx ouTto, xSv roXXd Statpr,? • « Non est, non 
episcopus, aliArianis siiiiul el Calholicis ob liaire- ila, qiiainvis iinilla dividas. i 

.sim siiani dainnatiis. (3.4) Olta ziri Cmc.X6-.^i\ca, elc. « Scio ciii pro- 

fcssiis siiiii, ciii spo|ioiidi, ciii paclus sum. > Coisl. 
2 et Or. I, o!oa ti, ctc. 

(5.5) 'A:ilcT€vr. TiesRegg., Coisl. 2, Par., Jes., 
elc, otTrtaTo;. 

(36) Toij iJreiiSovg. Sic Ires Regg. Deest tou ln 
cd. 

(37) Te.ieicvfiercc. Sic Regg.bm, Or. 2 et Coinb, 
In ed., TcXEtd[jevo;. 

(38) hal f:yre,(f(iJOri%'ai rtp vSari. Sic qiialiior 
Rcgg., Coisl. I et 2, Par., clc. Deest xa't evvexpio- 
Ofivat, in ed. 

(39) 'IcvSaix^r tri. Sic uuatnor Regg.,Or.l, Par, 
el Oiiiib. Occ^t ^Tt iii ed. 

(iO) TcvTO. Se'|iiiliir in ed. Td, quod aucturilale 
qiialiior Ri'p'g. cojitum dcleviinus (28) Oi'j SiaiffzaTi; Oeczr\zi. Sic Ires Regg., Or. 
1, Jes., Coiiib., etc. Deest otatpETat; in ed. (29) OvK AvkyjF.zai. Sic' pliires Rcgg. et Colb., 
Coisl. 1, ()r. 1, P.nr., etc. Iii cd., 0'j 6ex£Tat. 

(30) Oi'Sk rici,: Rcg. biii, o'>7 6 Tid?.' 

(31) El xzlcjiaTa. Sic Wcyi. lnii. In ed., e! xT!T(jta. 
(52) KazaCa:izlZcrze^. (jombclisiiis, nt viiii vn- 

cis reddal, sic verlit : « In inalain rcm tingiiis : 
cerio cxilio baptizatis, » ctc. Ilis vcrliis iiisectalur 
ICuiioiiiium, qiii, tcste Epiplianio, baplizaios ileruin 
baptizabai, iii noinine Dei incrcati, ct iii nomiiic 
Filii crcaii, el in noraine Spiritus a creato Filio 
crcati. 

(33) OiiK eczir, ovx (rvzco, jio.Ua ifeir. Comli. • 
< Noii csl, iion iUi, ideiilidem diccs. • Nicel.is : 0'Jx 27,7 OUATIO XXXIY. - IN .ECYPTIOIIUM ADVEiNTUM. 258 

6voui.a TTiTTs^js, xa"; xoxsuoSoO, xat ^x^O.f-iz, xai [xe- A j'iiii Tiiiiiiiiie Jiiilaiouin, sfiil ikiiuIuiii lonieii plciiiim 
ta6ri3Ti(4l) IvTiiO^v £1; XTsvcx£l02'j ixaxapf^xrpa.'!! :ic pci recUiiii. Spirilus s.uicli? Opiiiiift : iniincria 
6£ tiTiv, w; i[jio£ Y£ (42) SoxcT, f; xoutiov aOxwv ^xxu- oiiiiiiluis absoluUis lisl liic haplisimis. Vcriini, liciifs 
TODxipaxaxaXr/ji?- ili l^v ^OadatjjLev xal f;ii.^U, iv ui, an siinpliciKM- in lia;c Uia, aii qiKKlil.nn cliani 
oJTw Xptixw xw 0£tT) (45) i;|iiov, (J) -f) 56^0 xal x6 noiiion esl, Muod Uibns liis roiiimnnilcr iniailrcl? 
xpixo;, T-j'1 xio (ii) ovdpyio lIoxp\, xa\ ^''''^"''"o M:i\iinc. yuodnam lioc ? NiiirMuni Dci noincii. In 
llv:Jiiaxt, vOv xa'i 4:1, xa\ ei; xoj? aUovo? xdiv ai(o- lioc igiliir conininiH! iioinen crcilc, ct prospcro 
viov. 'AfJtTjv. iiiccilc, ct rcRna ", aUiuc liinc ail allcriiis vila; 

bcatilinlinein Iransibis. Ea porro, iit inilii qniilcin viilcliir, iii exprcssiore lionini cognilioiie ac foin- 
preliciisionc sila csl : ail qnain nlinaiii ipsi qnoipie perveniannis, in ipso Cbrislo Deo iioslro, ciii gloria 
ct iinporiniii cuiii Palre principii experte , ct vivilico Spiriiii, iiiinc ci scnipcr, cl in s;rcul;i s;i'culi)- 
iniii. Anicn. 
"' Psal. xi.iv, H. 

ai) Mmie/fr^. Rcs. 1)111, iji£X£6ti?. (U) Kfdrcc, (fvr r<o, ctc. lu RcKg. a. u ct Or. 1, 

(H) re. Deesi iii duobus Uci;}'. sic Uesinil liiec oratio : xpaxo? £i,- xou? altovaj. 

(43) 6s(f). Ueg. biii el Ur. I.Kjpiio, i Doiniiio. > 'A|i.Tiv. 616M0MTIJM IN ORATIONEM XXXIV. 

I. Ex .1^t;yplo numcrosa cliissis, (lciiiluni, uli nios er;it, iniperolori frumrnlnin mJvelien';, 
Conslnnliii()|iolini suramo cum iippar.ilu apinilsii fuerat. Cura aiitrin ii;iiiia', s(.'u classis 
jjubernatore?, Caesari, qiice Ca^saris eraiit , persolvissenl, S[)relis ac posliiabilis Ariano- 
rura ecclcsiis, ul, qua; Din snnl, Deo retldcient ", Gregoriuiu ladeunl. Ipse ciiarilatis 
nmans, ac vi^eris injuriae immemor, cos beiiigiie excepil, ac subinde in eorum laudcDi 
JKinc publicam oralionem iiabiiil. lllis primum jiriiliilalnr orslor, quod, dovitatis liEcrelico- 
riiin scopulis, nd Callioiicorum Ecclesi^im , veliit ad tulissimura jiorlum feiiciler appule- 
rint. yE^'ypii, Nilo exuiidanle, fertilitalem et ubcrrimos frucliis prfcdicat, ;it(juo iliius 
idcolas laudiliiis eCfert, quod, ob nalivnm benignilalem, non solum corporeis cibis alias 
civilales nnliiaiit, sed spirilualibus eliaiu alimeiilis universum propi^ l('rr;iruui orbem 
repleant. Hliic magni Atlianasii laiidcs cclebi-;it, 'pii, ut alter Joseph, yEgyjilo et oninibus 
pene terr.irum rcgionibus spirituilem cibuin subrainistiarat. Deinde Pelrum, ipsius in 
efiiscnpali scde succcssorcm , laiidibus exoriKil; et ad ^Egyptios orationem conver- 
tens (n. 4} : « Vos eslis,» inquil, « alumni et soboles illorum praestantium vcritatis docto- 
ruin, (pios nec lempus, nec princcps, nec inviilia, nec raetus, nec minie, iicc exsili.i 
uiullii, nec denique aliud quidijuam tcirenuiu adducere potuit, ut aliquid de Trinilalo 
prodcrcnt. » Tum veteres ac foedissimas yEgypliorum impieiates recensens, eas a Cliristo 
ilebellalas ac fugatas pronuniiat (n. G). «Quocirca,» aildit, « le complector et salulo, 
pupuioruin o[)tiinu Chrisiique amanlissimc, pojiule ineus ; raeuni enim appello, qui eadem 
ac ego sentil, (juique eamdera lideni prolitetur. Po|)ulo meus, » etc. Ac sae|ie siepius repc- 
lita hac corapellatione, |>rosequilur (n. 7) : « Ut aulem vos liamJ frustra ad nos accur- 
risse, neiiue ut ad externos et alienos, sed nd vestros [lorlus apjiulisso, |ir<Bclarumqiiu 
itineris vcstri ducera Spiritum sanctum exstitisso cognoscatis , [lauca do Deo ad vos 
disscremus. » Ouod quideni, ut in prascedentibus or;ilii)nibus, sumiiia ingeiiii vi, subli- 
niilatc el eloi|iipniia exsi^iiiilur. 

II. Vciisimiliiis sane nobis videtnr cum Tillemontio (45;, n;ioc orationem liabilam 
fuisse post excilatos a Maximo tumultus, ennique ad annum 380, menso Seiitenibri vcl 
Oclobri, rcferendam pulamus. Nec intelligcre possumus, quibiis argnmenlis ducti, Elias, 
Biironiiis, Billius et BollandisliB istam oralionem coram e|iiscopis, qui ex yEgy[ilo Con- 
stiintinopnlim Maximum consecraturi venernni, [ironuntiatam contenderinl. llt CiDleros 
omittunius, Baroniiim fusiiis hac de re loqueniem audianius (4G) : « Pctrus ,» inquit, 
«favens Maxiino adversus Gregoriura, nisus est, ul idera Maxiraus ordinaretur ejus sedis 
antisles : ad quod |ierticiendum septem legavit episcopos , alia lamen occasione pimtensa, 
iieuipe ut Irumenlum debitum iinperatori, 617 navigiis impositum , |iortarent Conslan- 
linopolini. E^^ant liajc ejiiscoporuiu nomina, Animon, Apainon, Uar[iocras, Sii|i()as, Rho- 
don, jVnubis et Hermanubis. Hi vero, quod .Catholici essent, (jeclinantcs iii urtju commu- 
nionem Deiiioiihili Ariaiiornra e|iisco|ii, Gregorio adliffiserunt, a quo et beiiigne suscepti 
siinl, et ab eo laudati publica concione , cujus est exordiuin : « Eos qui ali yEgyplo veiie- 
runl, « elc. Sic rem narrat Baronius. Veruin, illius pai e dixeriiii, si nd hanc orationem 

" Mallh. XXII, 21. 

4.5) Toiii. IX, uol. 35 el 50, pai^. 713. (iG) An. 579, n. 25, p. 480. 233 S. (.RliGOUII THEOLOGI 240 

serius attoniiissel vir doctus, si singula, ut il,i ilicam, perpetiLiissol veibn, si qn.io .demiiin 
(jregorius Carmine de vila sua scripsit, studio^ius animadvertisset, nunquam profeclo 
taiem senleniiam protulissef. Quffi quidem ul rcfcllatur, satis erit ca referro rjua; iii hanc 
rem adnolavit doctissimus Pagins (fi71. «Baroiiius,» inquit erudlius iile arlis cri;i.ra 
magister, « Barouius ait Pelruui Alexandrinum se|item episcopos M'j,y\)l\, ad perficiendam 
Masimi nrdinalioiicm, misisse : (dlaliiuo liaiic oralionom Gregorii iu jEgvfiliorum adven- 
tum. Veruui, qui in ca nominantiir, non episcopi eranl, sed nautfc, seu potius guljorna- 
tores classis Alexandrin.T, qiii frumentum es .'Egyplo Coustantinopolim advoxerant. Qiio 
inaxime argiiinento convinoiUir eos opiscopos non fuisse ; iioqiie onini episcojiali digni- 
tali convenil frumeiili advectio. Deinde in loia illa oratione eos nunquam eiu'scopos, 
sempor voro laicos Nazianzenus appellal, cum dicit toiios, «Populus meus, populus Dei, » 
etc. Demum liaec verba (irogorii { n. 7 ) : » Posleaquam C.Dsari , quie sunl C»saris, nt 
« par eral, conlulislis, Doo eliain, qu;e Dei suiil, Iribiiislis, illi nempe voctigal, liuic liino- 
« rem ; et poslquam cibis veslris populum aluislis, ipsi quoque, nt a nohis alamini buc 
« accedilis : » li.X"", impiam, vcrba aperte laicos designant et iiaulas, qui Irumentum, soii 
cammem urbi Conslaiilinopolitnnm ndvoxerant. Qu.tc observalio , » addit criticus, « est 
Valesii in nolis ad lib. v Tlieodoroli, c. 8. » 

III. lisdem argumenlis Baronii sententiam impiignant Hermant et TiHeinontius (4-8); 
nec ipsis iiossibilo vidotur, eam ad Grogorii orationoin aoooiuiiiodare. A<; incrilo quidem, 
et Baronio et Bnllandislis oljjiciunt, quod noonisi unain jEgyptinrum turmam agnovorint, 
cum Giegorius ipse geminam agnoscat nc disiinguat. Primum olenim, ut in Carmine dc 
vita siia legitur (vers. 83V et seqq.), niissi sunt «Aminon, Apamon,» elc, quos 'J'hoologiis 
« miseros nautas» appellat, et « catascopos, o id est, « exploratores, » qui vonoraiil, ul res 
Constanlinopolitanac Eccb,'sife observaienl. Deinde, « non multo post vonerunt, qui priiis 
eos miseranl, » id esl, episcopi a Pelro Alexandrino delogali , ut Rlaximuin episco|)uiu 
consecraront. Illi a Grogorio «pastorum» nomino desigiuuitur ; et quamvis cerle, ul faoini)- 
ris auctores et dures, prioribus miillo noceniiorcs essent, ipsis laracii, ob debilam sano 
episcopuli dignilnti reveroiUiam, parcere se prolitetur Theologus. Cuin igitur tempora oL> 
ipso Gregorio tam [iraicise secernanUir, nemini diibium esso polest, quin necessario du- 
[dex dislingucnda sit jEgyptiorum turma, qua3 diversis tein;ioribus, non ad frnmonlum 
advoliendum (nuilam enim de frumonti odvoctione mentionem facii Gregnrius), sed ad 
]\laximi ordinaiinnom perficiendam, Conslantinopolim appulsa est. Noc movere nos debel, 
quod a Bollundislis iii niodium profertnr, scilicet, 618 Herraant agnosoere ('i9), « nullum 
dislinotioiiis vestigium in verbis Gregorii reperiri. » Id onim, ut obsi^rvat Tillemonlius, 
ac cuiquo legenti per se patcl, libraiiorum error ost. qui proeul dubio << Grogoriuin » 
scripseriint, ubi Hermant «Baronium» scripsorat. Hinc morilo conjici pntest, iiriinani 
yEgyjJtiorum lurmnm Conslanliiiopolim advenisso, oxounte anno 379 vol inoiinle 380, et 
alloram inonse Fi bruario ejusdem aiini 380, iia ut Maximiis consoorari poluoiil mensa 
Martio vcl Apriii aniii 380. Constat enim, ut viiiimus in Monito iii oratioiiem vicesimam 
sexlam, Maxiinum circa inodium annum 380 o Conslanlinopoli ojcclum fuisso. Ex quibns 
nlliil velat, (luominus meiisem Auguslum vel Seplembronj anni 380 assigiiomus, m qiii> 
Aloxaiidrina olassis frnmenlum ndvcbens, Constanlinopolim nppulsa fueril, ac proindo in 
quo pronunliala fuorit ba-c oratio. Huic opinioni favet frumonti adveheudi teinpus, quod 
prolocto mossem ol fet.Ialom aiitocodcro iion dobuit. 

IV. Nolds otiamnum siiperest ul nliam Bollaiidislarum difricnltalom solvamus. Sic enini 
de liac oraliono pronunliant (50) : « l'"sl ea oiatio xxiv, oui Jilulus : Jn Mgypliorum adven- 
tum : qunm cur alicjui velint posl .Maxinii oriinaiionem ditlain , nulla apparet rnlio : cum 
absurdissimum sil vol cogitare , quod inm |irolixa laiidalio Peiri poluerll ox Nazianzeiii 
oro prolicisci, posl lam insignom injurinm ab eo illalam sibi et Ecclosiae. » Sici:ino debila 
Grogorii cbarilali laiis persoivitur? Sicoiiie Pelri poenilenlioe , quffi, falentibus adversariis, 
[irobabilis videlnr, morces pendilur? (,)uaiu longissime a iiobis dislant, qui lalia loquuii- 
turl Licet enim dubiuiu esset, iilrum Petrus Alexandrinus , publiia reconcilialioiie, cum 
Gregorio in graliam rodierit, atlamen lautum abosi, ul «prfdixn Petri laudntio, » qum 
adversarios priBcipuo movet, innuat tempus, (]uoiJ .Maximi ordiiialioncm pr.Tcosserit, iit 
oontra inde concludamus, ea tcnipus subsequens dosigiiari. Coiislat oiiim Maximum 
ConstantinopoliIan.o sodis spe dejoctuin, ipsumPetrura ex throno Alexandrino oxlurl)aro 
ac dojicoro praesumpsisse. Non igitur « alJsurdum, » ut voliint Bollnnilisl;e, imo potius 
vorisimilo osl, ac ulriusque antistitis roligione dignum, expulso a pr.-clcclo i^x Alox;indria 
Maxiiiio, Pelrum eirorom agnovisso, et cuin Grogorio in griiliam rodiisse. Id inoiito ox 
religiosa eoiuiii, qui frumonliim ;idvoxerant, ageiidi ratione coiijicitiir. Pi;elcroa, quamvis 
incorla ros essel, non iiide sequcrelur, Pelruiu iio:i ;)ot!ii,sse a (iregorio biiidaii. l'clrus 
enim, etsi in Maximi gratinm adversus Gregorium poccnvoiit, luagni tamen Atlianasii 
doctrin.T sompor adhaesorat, sompcr Ariauoriiin parlos o.ipugiiaral, seinpor inlogrum ac 
iuoolumc lidei (drca Trinilalem doposiluin sorvaral , aUjiie ideo juro Inudari poUiit nc 
debuii. Et posito, ipiod ipsius cum (ircgorio reconciliatiu igiiota vol nulla fuerit, [iraidi- 

(47) Cril. in liar ii. 2i cl Sf(]ii., p.ig. 470, iio^a (.i9) Gvcq. vita., t. li, p- t<S8. 
Bar. ed. (.'jO) lircg. Vn., iiol. e, p. ■406. 

(48) T. IX, p. 713. 2il ORATIO XXXIV. - IN yF.GYPTlORUM ADVENTUM 242 cniuliis ost ipse Gregorius, qiii priniiis iiac ornliime nd pacem ot nniiciliam nililuni aperit. 
« Popuio moii5:, » inipiil (n. ()):« mous oiiini i s, rliiimsi iioniinilnis invidin i,il)orantihn.s 
alilor \iileaiiir; al^pic iit magis torianlnr, ipii ilaallecti sunt, en dexlras snciclalis priober) 
coram lot tosliliu-;, visiliililnis jnxla et invisibiiilnis, veteromr|uecaliimniam nova 619 Ijeni- 
giiilalo propollo. » Oiiis non vidc;'l, priosortim iillimis verLiis, porrectam roconcilialjonom, 
« ol) vctoroin injiiri.im nova Ijenigiiitato propnlsalam, » liic oxprimi. Notpio onim nccesse 
oral, ut meiilom suam aportiiis doilariret Tlicologus. Obstubant siipiidi'm, lum iiigeiis 
Grogorii cliarilas, lum dobila Polro Alcxandriiio roverontia, lum doiiii|uo solciiinilalis nc 
licliliio dics, (|nem luclno^a piiwlcrili niomoria lurlmro rnillo inodo conscnlanoiiin ornl. 
Pliira otiaii), ad id cmdirmanduni, oolligonda snperessenl, lam rntiono circumslanliarum, 
i|Uaiu ex (irogorii carminibns, ac criiditorum scriptis ; sod iio Inii^ius, (|uam par esl, 
prolraliutur bcec aduionitio. bio finom impoiiimus. Qui ))lara desideraverit , lora citata 
adoat. Aoroi AA'. 

EIq ToijQ Alxvsttov {al) e:icSriji)\cTarra(:. ^ 

A'. Tou? dm'' AiYu::TO'j TposyOfi-^ofjLoo. , oixaiov 
yap* iTtsior] xa\ Tipo0'j[jiio? (juv;),r|).'J0a3i, ■zm (tj-1) 
Cr;),(o T%v 9O0VOV vixrjjavTE? , Aiyjr.-ou Tauir,?, t^v 
it).ouxt^£i [ikv TTOTajjii; ex yt;? ijwv, xa\ TtsXaYi^ojv 
wpca (53) ■ i'va xa'*. auxic [Ji.ixpc5v zi (jLifjt^stofiai tou^ 
TczpX tauTa xo;j.'yOU5 • z),ou-:!Cei Zl Xpt^tbj 6 ipiis, 
^tpitopov ;jikv ei? Ai'YU7tTov (f'jycioi'jiy.vjoi;, vuvl 6k 
diTt' AiYUTtTou xopr,You;jLcvoj (5-4) • tiSte (jlcV, ^x zr\<; 
Tlpdjoou Ttaiootfovta?, vuv 51, ky, tt;? ttov ■itaTipaiv 
tf tXoTEXvfa?" Xpiazh;, ■?) xatvr) tpotsT) tuv xaXuq 7t;i- 
vtoVTOJV, f) [id^iM (Ho) aiTooojia TtdJT]? ttj? ijxopou- 
(jtiVr,? Tt xa\ TttOTEuonEvr,^ ' 6 apToj, 6 iy. to'j o'-pa- 
vo'j xaTaCaivtov, y.a.\ Cw']"'' Stoo'j; Tt'o xdup.io, Tr)v 
iiv6X£Op(5vT£ xat azaTa),UTOv, ■TtJpt o'j xal vuv dxotj£tv jj 
Soxio fjtot XiyovTo; Tou IlaTpo; • '£^ c\.1)-vxtov exd- 
JlecTu tdr Yi6r {tcv. 

B'. 'A9' u;ji'jjvYdp £^T;-/'i';Tat 6 Xoyo; £i; itdvTa; dv- 
OptoTtou?, uyto)? ■:tt~£uo;jiEvd; te xa\ xr|pu(j(j6pi£Vo; • 
za"i 0;jL£t? dpt jTOi xapCT6(!Tai (06) TtdvTiov, [idXtSTa 
Tcov vuv dpOio; rtSTEudvTiov, oia spto •^'.'/ujcy.zr/, tV; 
Tvjs TOta^JTr,? Tpotsiis, 0'jx spajtr/; [jtdvov, dXXd -/a^t 
XoprjYOv, •/.aloux £v3Ti;jtov [Jtdvov, dXX' l^o-q xa\ u:t£p- 
(5piov. TfjiEt? ydp TpEtpsTE p^EV (j());jiaTtxto; Sf|,aou; 
y.a"i TtOAEt; , ita' oaov E^txvstTat 'Jjm^ov t6 tptXdvOpto- TOE^JETE 0£ -v£U[jiaTiX(Jj;, 0'j tIv OEtva 55) ;j.ov oClSc TT)v6£, fi TT)v6e TT)V ■itdXtV ;j.f/tpOt; (SptOt.; TtEpt- 

Ypa<fio;ji£vr,v (.37), xav tfpovioiiv uTtEpXa^a^pov, dXXd 
[jttxpou Ttacrav tt)v o!xou[tivr,v. Ka't 0£pa7t£U£T£, ou C 
Xt[iiiv dpTou, o'J6k oit^av u6aToc, d xa't Xt;jt(oTT£tv ou 
(jtEYa, xa't ,utT] Xt[i(oTT£tv ;5d6[ov • dXXd Xt[j.^v tou 

"' Malih. n. 15. "'' Joan. vi, 35. " Ose. xi, i. 

a Alias XXIV; qiise .aiilcin 3i eral, nniK 28. — lla- 
bila Oiii^iianliiiiiiJoli ilna inensem .Vio,'iisii an. 580. 

{'H) Eic; TCjix Alyv:ttci!, rl(;. C.oll). 1 : Eij ■^rap- 
0'jTtav TtTjv AiYU^rtti^ov ctdXou xaTa^TtXEujdvTojv 3t- 
TaYtoYOU • t lii ailvenln ilinvjilicirnin, i|ni clas^i! 
friinienia velienli? navi'.:averaiii. > lii (|nil)iisiiain : Ki? 
Tov xaTdTtXouv tijjv AiYu~Tt(ov • < lii .■I'.;.;y|)lioinni 
.■tjipnlsti. I Alii aiMiiiil, £:tt7-/.dTt(ov, < rpiscoiiornn; ; » 
seil perpcrani. Niliil cniin iii lnia oraliom; rcperias, 
iinde eos epistnpos tiiisse culligi [)ossit. Viiic Mu- 
niiiim, II. 2. 

(,*i2) 7"(o. Cnisl. i, VI T.O. 

(.53) "lipicc. Sic Ui-^g. 1)111, liii, clc. Sciiol. : Kati ORATIO XXXIV\ 

7/1 /Egijjiiiormn advenium. 

I. Eos qui ex jiLgypio vonerHiit, ut par est salii- 
lalio, alqne alloiinar ; (|uamloqui(leni, siiperala pe»" 
zilum invidia, promple ct alacriicrconveiicrnnt, ex 
liac, inquam, jEgypto, quaiu ct lliivius (lltat, e tcrra 
pluens, ac teinpcstive niarls instar cxundans (ul eos 
quoque nonnihil iiiiilcr, qiii in hiijusmodi rehus 
scili ct lepidi sunl); quamqne itcm ditat Cliristus 
meus, qni antea quidem in /EgypUini fugahatur "', 
iiunc antem ab .^gypio alitiir; luni neinpc ob Ile- 
rodein pueris neceui aflerentem, nunc vero oh pa- 
rciituni erga fllios charitalem : Chrislns, inquani, 
novus eornm, qiii rt^clc csurinnt, cibus, aiinona illa, 
illa m.'ijor oinni ca, quse hisioriic monimcnlis pro- 
i.ita csl, ac crcdilnr : paiiis, inqnain, ille de cirlo 
descenclens, vitamque''* finis omnis alque interitus 
cxpert^in mundo alTerens ; de quo nunc mihi quo- 
qiic Patrein audire vidcor dicenteni : E.t /Egijplo 
rocavl Filiiim meum^'. 

U. A vnbis eiiiin sermo ad onincs homines diina- 
iiavit, tum sincere creditus, tnni pnedicatus : ac vos 
oniniun), et prseserlim cornni, qni nnne roda lide 
praidili suut, optimi largitores cst s, quantnm qui- 
dem ipse cognosco, qni hnjusniodi cibi, non niodo 
suni amaior, sed eiiam subininisirator ; nec iii pa- 
Irio duniaxat solo, sed eiiaiii iii exieriio. Vos eiiini 
rorpnrcis620 quidcm cibis populos ct urbcs alitis, 
quaciinqut; se benignilas vestra ponigit ; S[)iriuia- 
libus autem, non cerlani quamdam plcbeni, aut ccr- 
lam civitalem , angustis (inibus tircuniscriplas, 
quamlibel alie et splendide de se sentiani, verum 
iiniversum prope (erraruni orbem alilis. Aloue adeo xatpov, xa'i Ttpo; ojpav • < Tenipcstive ct slatutis 
tciiiporibiis. I lii ed., iipta, < lincs iinplons. 1 

(34) Xofi\xcv,(iero(:. Ilic indicarc viiletiir Grego- 
riu,«, rinnieiiia illa ab ./Egyplo all.il.i, ccdert prcesei- 
liiii iii iisiis Ecilcsiarnm cl paniierui). 

(."iii) 'li jcei<7or. Sic codd. In ed., i) [/.Et^tov. 

(EO) "Aficrtci xafJtoSdzcci. < Opliini friiclnum 
laigitnres. > Sic a|)pcllat jEgyptius, qnod iii ^Egy- 
pio niaxiine (i;xoouatou, id csl, < consubsianlialila- 
lis » fidcs vigeiet ac fruclificarct. 

(57) nepiypayVfcinir. Dno Itogg. et Coisl. l,7t£~ 
ptYpa9o:i£vac. 2»5 S. GiiEGOIUI 

non panis famcm, atil aqiia; silim ciiialis, qiiibns A 
nec premi admodum grave est, el iisdcm mcderi 
faciie; sedfamem audicndi verbuni Domini "% quam 
ct pati niiserrimum , et curare lioc tcnipore perar- 
• Iniini ct perdiQlcile ; qMoniain abiinJavil iiiiquitas '•, 
niedeantur. 

III. T.ilis cnimvero eiai Josepli, dispensator ve- 
sler, ac proinde et noster, qui ei pio cxiini.i su.t 
s.ipientia lainem pro>piceic iior:il, et coiisilin ac 
prudcnlia curare, pcrpulchris niniirnm ct obesis 
bobus, deformes ac inacie coiifeclas sanans. litqui- 
dem ulrnmvis Josepli inlclligerc vohioris, sive iilum 
iminortalitatis amatorem ei clTeciorcm, cl iioiiicn 
fcrcnteni; sive illius, et in lliroiio el in doclriiia, 
ctin caiiitie siiccessorem, nuvuni, inquani, nostrum B 
Peirum, non niiniis virlnte qiiani nomine : a quibus 
id quod mediiim fiiit, cxcisum el conlritiim cst, la- 
inelsi panluluin adhuc et langiiide, vchit scrpenlis 
intcrcisi canda, palpitel : qiiorum alier iii bnna sc- 
iiectiiie post inuhas dimioaiiones ei palaeslras viia 
dcfunctus, nuiic res nosiras, ui persuasum liabeo, 
coelilus in?picil, ac virlulis cansa laborantibiis ma- 
riiiii porrigil, eoqiie magis, quod corporis vincnlis 
liberatiis esl ; alicr vcro ad eunulem vit;c lineni aiit 
resoliitioncm, posl eadein cerlamina properal, el 
coelitibns qiiidem jain propinquus esl ; c;cterum 
liacleniis adliiie iii carne vcrsalur, iil lidei doclrinx 
postrcmain opeiii ferat, ac cuiii anipliori et copio- 
siori viaiico iter cancssat. 

IV. Yos estis ahimni ei- souoles illonini pr;rstan- 
tium veritatis doclorum, et propiignaioriim, ei vi- 
clorum ; qiios noii tcnipus, non princeps, iioii ser- 
mo, non invidia, nnn nicliis, non acciisatnr, noii ca- 
lumniator, non bclliiiii aperle inferens, iioii clande- 
Slinas insidias struens, noii iii speciem noster, noii 
alienus, noii auriicn, occulius ille lyranniis, per quem 
niinc 621 niiilla siirsiini deorsiiniqiip, vebit in la- 
lorum Iiiilo, jactaiilur, non blandiii.-p, non mina;, 
iion exsilia , et miilta cl dintiirna (soli eiiim bonormi 
proscriptioni in eos propter magca; illas diviii:is, 
hoc est, inopiam, nibil I cuit), non aliud qnidpiam 
absentiiini aiit pr.Tsentiiim, aut in exspeclatione po- 
sitorum, exlulit, aiit addiiccre poluil, iil delerinrcs 
fierenl, ac de Trinilale aliqiiid proilerent, et divini- 11 
tatis jacturani faccrent. Imo contra, ex ipsis pcricii- 
lis robur collegerunt, atque ad pielatem ferveniiorcs 
exsliterunl. Talia enim pro Cbristo pati, amoii cii- THEOLOGI 344 ixoOuat Xdyou (58) Kupiou, Sv xa\ Ttaaxeiv S1e!hv(5- 
laTOv, xal OEpaTTEUciv vuv ipYiuSfsTaTOV • JtueiS^ 
^■7iXT|0'JvOti ^i "ivojjiia, xai oXfyou? Euptoxw toIi? fvT)- 
ifou; TasJTr,? 6spa7:£UTa.;. 
ac paucos reperio, qiii vere ac bona lide buic fanii 

Y'. ToiouTo;: 'Ito37]9 b ujjiiTEpo; <si.zo\i.izpri<; (50), 
TauT^v Ss £c-;tv xa\ f;|xiT£po?, o^ xai 7:po6X£7rE[v 
ffiz\ Xijjiov uTib ao-^ia? u7i£p6aXXoujTic (CO), xal Os- 
[jy.T.zdzvi Xrj-^o:^ otxovO[A£a?, xat? xaXai; twv §0(Iiv 
Y.A 7:tocit, Ta^ aiaxpi? xal liTpdtfou? i(iix£vo?. Kal 
■|(0Jri9 67:(>T£pov ^ouXsi Xa|ji6av£tv, e1't£ tJiv Tr\q dOa- 
va-ta? EpaTTTjv (Gl), xa\ OTi,atoupYiv, xai i^rtovu- 
I-iov (0"2) ■ EiTE t(/v ^XEtvou xal 6p(Jv(p, xa\ Xi5y(;), xaV 
7:oXta Stdooyov, Tiiv VoOV DiTpov liilJirv, 0'jy_ ^ttovttiv 
<jp£TT;v, ^ Tijv xXTJaiv ■ C(?' £)V xb [i^aov i%tY.rjT.X[ xa"i 
cuvETpi6Ti, xixv ^Tt a7:atpiQ (G5) [xtxpa t£ xal daOEvf;, 
xaOaTisp zh cjpatov £iaxo7T£VTo; tou 89EO)? ■ uiv 6 
\x.hi hi yripa xaX(I) xaTaX'Jaa? Tiv piov ^7:1 TtoXXoc; 
ToT^ (iyo.ivtajjiaai xa\ <jiOXifi[jiaatv, avtuOEv ^ttottteuei, 
£■3 oiSa, vuv Ta •fijjiiTEpa, xa\ x^'?" ip^yet Tot^ Wlp 
Tou xaXoiJ xijjtvouui, xa'i TiSatL) [jiaXXov , oato tcov 
0£a[ji(riv EOTtv JXeuOepo?" 6 ok IrX tt^v auTTjV xaTaXu- 
(Ttv (G-i), T^ (kviXuaiv, kTA TOt? auTot; aOXot? (63) 
^TtilyETat, xa'i 7:XT)atdf£t [ilv 'rflr\ xol; avco, Toao'j- 
Tov Sl [jLETd TTiJ aapx(5c laTtv Iti, oaov por;Of,aai tw 
'//i'{o> Td TEXEUTata, xa\ Tf,-- 65ou yEviaOai [A£Ti oa- 
CtX£aT-p(.OV TCUV ^(foottov. 

A'. TouTcov tj[ji£t^ Op^[ji[jiaTa xai 7:po6XTi[ji.aTa twv 
[iEydXcov, xa\ Soy[jiaTtaTcov, xa\ dycjoviaTcov tti? dXTj- 
OEta^, xa\ vtXTjTcov • ou? 0'j xatpb;;, o'j ouvdaTT,?, ou 
X6yo;, 0'j tpOivoc, o'j 96C0?, ou xaTrjopoc, ou auxo- 
^dvTtj^, ou tpavEpcij? 7toX£[jia)V, ou XaOpatoj; iT.iGoM- 
XSUCOV, OUX ^[JlETEpO; TOJ SoXEtV, 0'JX dXXoTpto?, oO 

XpuaAj, 6 dcpavTi; T'Jpavvo;, y vuv Tii TtoXXi [jiETa,i- 
|i!7:T£Tat xa\ 7:£TT£'J£Tai, o'j OEpa^rtEiatiO^jx d7:EiXa\, 
0'jx J^^^ptat [jiaxpat te xa\ dpt0[jto'jpi£vai (oTUJtEijast 
yip 0'jx iyivovTO [jiovov dXajTo\, Sta ihi [Jtiyav TtXoij- 
TOV, TTJV dxTT](jioauvTiv), oux SXXo o'jokv TtJV dTtivTWV, 
Y] Twv TtapdvTcov, f\ Ttjjv 7tpos5oxco[jt£vcov i7t^p£V, ouSb 
dvETtEtas xetpou? yEv^cOat, xa\ TtpoSouvai ti ttj^; 
TptdSo;, xa\ ilriiJttcoOfjVat OedTriTa (GG). TouvavTiov 
[jikv ouv i^^coaOT]aav Totc xtvSuvot?, xa\ (ftXoTi[i(5T£- 
pot yeydvaaiv Etj £ua^6£tav. TotouTo ydp ih iraOetv 
uzkp XptaTOu, T(T) (f iXTp(o ■TtpoaTi^Tiat, xa\ oTov dji- 
(ia6('ov yJvETat TiJJv i£,v^i dOXcov Tot; [xeyaXo^poat. " Amos VIII, H. Matth. XXIV, 14. (58) Ac^fow. Reg. a, Xiyov. 

(59) i:nffiirfji]r. Coisl. 1, atTo56TT,c. 

(00) Xopiac: vnE{jCa.l.iovar\<:. Sic Ucg. Iui. In 
«;d., ao-yia; UTt£p6aXo'jaT,;. 

(61) 'EfjacTtir. l)iio Hcgg , xa\ £paJTf,v. 

(Gi) Kai i.-rdirvfior. 1 Et noiiicn c.\ ca rcrenlcii'. > 
S'C diin Kc?g. In cd. dccst, xai. Iiilclligil Albana- 
sium, cnjiis noinen ducilur cx Grajco, dOavaaia, 
« iminorlalilas. 1 

(03) .l'.Ta7;(. Ilcg. biii, -xatpr,, 1 Iripudiet, sa- 
lial. > (6i) '0 Si tji) Ti\r (tvzi\r xazd.lvcir, clc. 1 Al- 
lcr vero ad eumdeni, > ctc. Sic rcdilidcrat I?illius iii 
prinia cdilione; rcctius (luidein, qnain iii seciiiid;i, 
ubi sic vcriil : < Alicr ;iil iilein linspitinm, vcl aii 
supcra migrationcni post cadi-m «erlauiina piopc- 
lal. > 

(6.5) Eai ToT<; aiTolf: &OIotq. Sic Uegg. bin, Iin 
el duoCnisl. In ed., ittX zC>i a'JTc7jv SOXoi;. 

(GG) Zi\fiu.>l)i\rai (lEozr\Ta. liill. « «iiviuilate 
muliarentur. » J13 

ToioOxd oou, \r;-j-'.^, -k vOv oir, 
6au{jiaTa, OUATIO XXXIV. - IN yF.r.VPTIOIU;M ADVENTIM. ^ 

ua-ra xs xa\ A '""Im» a«''^^rl, Miine aiiinii niuRnilndine prxililis viris ail seiincnlia cerlamina velnt arilia exsislil. 
Ilxc sunl, /Egypie, q»x ile le moiio narranlur mi- 
raciila. 

V. Al tu aiilea Menilesios liircns laiulilms efferc- 
l)as, cl Meuiiiliilicnm Apini, vilnlnm (picmd.im pra<- 
pingnem cl obcsum, et Isiilis saira, cl Osiridis !■.- 
ceralioiics, et vcncranduiii luum Scrapidem,liguiin>, 
fabuia, cl lcmporc, cl adoranlium anienlia, adora- 
lum, velut iiicognitam (piaiinlain ot cuilcstcm malo- 
riam, c.-cterum matcriam, iinamlibct a incndacio ad- 
jnvetur ; ac, quae liis ciiam foediora el obscciiiora 
snnt, varia quorumdam animalinm ei leptilinni li- 
gmcnta, qn;B omnia Cbrislus snpcravil, ct Clirisli 
piKConcs ; tnm alii omnes, .pii sna quisque tcinpe- 
state fulscrunt ; tum lii cliam Palrcs, qiios iiiodo 
commemoravi ; a quibus, o admiraiida rcgio, ho- 
B dierno die inagis agnosceris, quam omnes ab oni- 
nibns simul, lam priscis, qnam recentibus liistoriis 
agnoscantur. 

\T. Quocirca le complecior ct saluio, populorum 
oplime Cbrisiique amantissime, ac pietaic ferveii- 
tissimc, tuisquc ducibus digne ; nequc eniin majns 
quidquam, quod dicam, occurril, nec quo magis vos 
excipiaui. Et vcro exLipio, parum quidem lingua, 
mnltum auicm animi aDcciibus. Populc iiii, meuii» 
cnim appello, eiim , qui eadcm ao cgo sentit, cl 
eamdem fidem profiiclur, el ab iisdeui Patribiis el 
docloribus crudiins esl , atipie eamdcm Trinitaleiu 
adoral. Popnle nii, iiicns cnim es, eliainsi bominibus 
invidia laboranlibus alitcr videatur. AKpic, ut ma- 
gis adhuc ferianlur, qui ita affecti sunl, eii dextras 
viax,or,3xixr,xi.Aa?)? e.a^i;- i;jii^Y^P.et y-aWV; (69) societalis pra;beo coram tot lestibus , visibilibus 
(jiiYiJxov 6 [ji:xpixaxo;a'y£Xcp!;oiJiac. Toiauxr, yif, f, C juxta ct invisibilibns ; vcleremque caluniniam nova E'. S'j U |ioi xoj? xpayouj t-fjvsi; xo-j^ M:vor,- 
(Tiou?, xa\x6vM£ii9;xr|V "A:xiv, (Jiicrxov aixsuxiv xiva 
xal TroXuaapxov, xa\ xi? 'laiSo? xeXexic, xa\ xou; 
'OjipiSo? t!irapa"iJiol)?, xal xJiv as.avov aou Sapaziv, 
5uXov ixpojxuvouij.^vov p-sxi [jiuOou, xa\ xp'''''»'-', "^^ 
ZT\i; Twv Ttpoixuvouvxiov dvoia^, ib? iiXT^v aYVdiix^iv 
xtva xa\ oupivtov, 7xXr,v uXr,v, xav por,Of,xa'. xio ^ext- 
Ssf xa\ xi lii xouxuv ai(ixP'5'"^^P<*> xvtoSiXtuv xiviuv 
xa\ IpiXcXtuv toXuciS^ 7:XaJ[j,axa, tliv Travxtjjv Ci-sp- 
TJpEXptaxb?, xat ot Xptcjxou xT;pu/c?- aXXot xs i.l- 
Xti)? xaxi xou? lauxtuv sxatjxot xpovou?£xXa[j.'|avx£i;- 
xat 8t] xa\ ol vijv (jtvTi^jtovsuO.^vxs? Ilaxdps; • i^' (I)v 
au YivtoaxTi [jtaXXov, £> Oau(jtaa[a, aii^itepov, t) Txivxtov 
djjtou 'Tcivxsc, xa\ TiaXatdiv xa\ vltov otr|Yr,[i.ixtov. (7'. Aii xa'jti a£ 7:cpf;r:',iaao[jtai xat ijTii^o^iat , 
Xati)v fiptaxe, xat <piXoxpiax6xaxE, xalOEpjJtoxaxe xijv 
Eua£6£tav, xa\ xtov iY(!vxtov S^ts ■ 0'j y^P sx.to xt xo'J- 
xou [jtEt^ov EiTietv, 0'JOc (;> [j.aXXov av u[jiac 5sviaai[J.t • 
xa\ 5£5to'j[j.av, iXiYa \>.hi Y^-toaaT), xi TroXXi Oc oia- 
vola? xtvf,[jtaat. Aa6? e[x(5; • e[jt(,v Yip 6vo[JiaCto, xtv 
6[xS9pova (67) xa\ 6[jt(iooEov, xa\ -apixtov a'jxtov Ila- 
xiptov, xa\ XTJc a'jxfij Tptioo^ •npoaxuvTjxfiv. Aao.; 
i[jt(i;- E(jt6?Y^P! '>'-^''' Rr, ^^''•11 "^ot^ paaxatvouat- xat, 
tva TxXr^Ytoat [jaXXov ot xouxo TriaxovxE;, ioo'j Sioti);j.t 
OE^ti; xotvtijvia; i~\ xoaouxtov p.apx'Jptov, dpaxiiiv xe 
xa\ iopixtov • xa\ a';:toOou;j.at (68) TxaXativ Sta6oXf;v Tou nv£'J[jtaxo? x^tP'? ' o[jtoxi[jtou; Tiotei xo'j? o[io- 
(ppovaj. Aaig e^jkS; • E[jto; Yip, eI xa\ TTOpjitoOev oxt 
Oetxto; ouvaTTd;jt£Oa, •£%<. xpSTCOv SXXov, 1^ ov ai -a- 
XuxT,x£i;. Ti ,aEv yip acjjitaxa tir.iij auvi-xexat, 'yu- 
Xa\Oi nv£'j[j.axt auvap;j.'lJovxat. Aafj; i^Jt^j^ (70) , o 
■rtpiSxEpov [jtiv 9tXoao'f(ov xh TiaxEiv u-kp Xptaxou , 
vuv S^ xi [Jif] TioiEtv, eiv e;j.o\ TZEiOrjaOe, iXX' aOxap- 
xe; xipSo? xiOeaOat xf,v xou Tiotetv i|ouoiav , xa\ 
f^YEiaOat XpiTxto Xaxpsiav Eta'.f£p£tv, toa^TiEp xix£xf,v 
xapxcpiav, ouxtog Iv xto Tcap(jvxt xf,v £-icix£tav. 
Aai;, eip' 6v Txapaxexaxxat 6 K'Jptos xo'j e'J 7:otf,aat, 
oJaTtep xoij xaxoTxoif,aat xouj ivavxiou;. AaS;, Sv e^- 
eXl^axo Jaux(oKupto; ex ixivxtov (i)v TtpoaexaXeaaxo. 
Aab^, 6 4Tr\ x(Jl)V ytipCy/ Kupiou eJtoYpacfr,;j.£V'j;, o., 
£'j Yap Ei OiXr,[j.a o;j.iv, XcYEt K'Jpto; • xa\, Ai 7:'JXai benignilate propcllo. Popiilc mi, inens cniiii es, ctsi 
niaxiiiium minimns 622 vindico. Talis eniin Spi- 
litus gralia esl : pares bonore eos facil, qui idem 
sentiunt. Popule mi, meus enim cs, ctsi procul a ine 
disjnncius, quoniam divinitns coimccliuiur, alioipie 
modo, qnam qiis crassitic pra;dita sunt. Corpora 
ctenim loco conjunguntur, aniina; aiitem Spirilii con- 
;;lutinaiilur. Popule mi, qni prius quidem pro Cliri- 
sto pati sliidio babebas, nunc auteui, si consilio mco 
parras, operam dabis, nc quid iiiali inferas, sed Ise- 
dcndi potestaiein satis niagnum lucriim ducas, ac tc 
obsequium Cbrisio offerre existimes "", ut tmn [la- 
lienliam, ita nunc mansueiudinem animique facili- 
uiicm. Popnle, ad qnem beiicficiis ornaiidum acciii- 
clusest Dcns »', (luemadnioilum ad inale mnltandos oou Y^'JfiiJta' xa\ ooa xot; aojJo[jt6jotj ijoxcpov (71). '* advcrsarios '". Popiile, qncni Deiis sibi clegit " cx Aa%;, y.a\ y.i\ [jle Oau,u.iaT,XE xf,; iTiXr^axia?, eI (H) 
" Joan. xvi, 2. »' Malacli. i, i. " Zacli. viii, 1o 

(07) TiV c{t(icppora, elc. Bill. i qiii codcni, q.io 
(>g<i. niodo atlicitur, ct eadein seiilit, et ab iisJciii 
p.iiiibus, » elc. 

(68) Ka) d.^ioOcvfim, etc. Scliol. "lato; o'.af>£- 
GXr,;j.ivot f,aav a'Jxto 7:pox£pov oi AiyJTtxtijt • i l'"or- 
saii apuil ipsiim calniiiniam prins passi rucraiil 
jligyptii. » Allinlit bic, iii falliniur, ad .Maviiiii ordi- 
naiiniiein. Vidc MoiuKnii, ii. i. 

(')'J'i t'( ical ri'r. Coinb., xiv x^jv. omnibus qiios accivii. Popiile in inanibus Domini 
<■' Psal. xxMi, \± 

(70) .\_aiq tjtct;. Oeest £;j(j; iii pluribus codd. et 

ill Eli:i. 

(71) "OcraToiQ (Tu^ofisroit: vcrrEpor. i Quaecun- 
qiie postea, > elc. Sic intcrprclaiur Elias, el recie 
(luidcm, iit liqnet ex tolo capilc i.x Isaia; unde ista 
iiniluatii^ cst Gregorius. Billius vcro jungit 'jaxEpov 
cniii aio^o[j.£vot;, ct vcrlil : ( Qniocnnipio ad eos,. 
i|iii s.iliiicin postea coiisi'ciUuri craiil, rulcruiUur. » 

(7-2) Ei. Comb., £i y.xi. 2-17 S. r.REGORII THEOLOGI 248 SCriple, cni, Tu eiiiin es volniilas iiieu ", dioit Do- A mlX&y.ig \i[i.S.: avajtp^^o)' xaTaTputfw Yap intuv xj} 
miiuis ; et, Por(;c Iii.t sciilpuiia ", cl qiisccunfjue ouvsx^f? 'ii? t^i^w;, iuoTtsp oi Osa[j.!iTtovTtvtI)v, i) 
pbslen ad eos, qu! saluleiii (■oiiseciiUii'i siiiil, rero- dx&ucnjidTojv &'!zki]:moi iixcfopoujxEvcit. 
riiiiliir. Popiile, ac iie iue, qiinsn, l:in(|HaMi iininodiciin), adiiiiremiiii, sl vos idenlideni conipello; in- 
rredil)ileni enini ex voliis nssiilna liiijiisinddi appillatione Ineliliam capio, non secus vidclicct, atque 
qiii speclaeiilis qnihusilaiu vcl aiidiiioniljns insalial/ili (luadain avidilale fruiiiitiir. 

VII. Al, Dei pdpiile, cl nosler, piileliia (iui.lc m Z'. 'A>1\ o) 0£Ou Xabf, xal fjiJi^TEpo?, xa/.r) pikv eral reeens qnniiiie illa vesira cclelirilas, (piaiii iii 
iiiari slatuislis, et, si (|ua alia, oeiilis grala et jii- 
cunda, euin iiiaie arborilins slralnm, et niannfaela 
nuLe obtectuin vidl, el navinni, velut ad ponipaiii 
insiructariiin, eleganliani ac celeriiaiein, niodicuin- 
que ad puppiin ventum, nantem iii niari civitatein, 
lanquam dedila opera slipaiiteni, alque ad iirlicin 
iransniitlenlein ; pnlclirior tanien et magiiificenlior 
lia;c, quain nnnc ceriiimns. Nec eniin vos ipsos miil- 
titiidini adniiscnistis, nec liominiim nuniero pieta- 
lcin definivistis, iiee iiicondilnni poiiiis vnlgiis esse 
siistinuistis, qiinm popuhis, Dci vcrbo pcrpuigakis; 
veruni, posleaquam Cicsaii qiiae sunl C;csaris '*, 
qiiantum ollieii ralio poslnlabal, contulintis, Deo 
cliam, quse Dei snnt tribuislis ; illi nenipe veciigal, 
liuic tiinorem " ; el pnslqnani cibis veslris pnpiiliim 
aluislis, ipsi qiioque, ut a iiobis alamini, Iiiic acce- 
diiis. Nam et nos eiiam friimeniiim largiinur, ac 
fnimenluni qiiidcm veslro neqiiaqnaui forlasse dc- 
lerius. Venite, comedile panem metim, el bibile vi- 
ntim, fiuod iniscui vobis '" : ad nicnsain ineaiii vos upiwv xa^t f; izpt^ir^^ (75) 7:avr|Yuf i.;, f^v sttI tt,; Oa- 
Xdaar,.; oaxricjajOs, xai EiTcp aij.r^ ''.jo^OaXpiOjv yi- 
pi;, f]vfxa EiBov 63v8poujji£VT|V Tf,v OdAaacav, xal 
XHtpo-oiTjTfi) vEyit xaHaXu[A|jtivT|V, xa"i xdXXo? VTiiov, 
y.x''. Tdx»?, iiXSTzzp eIj uo[jntT)v EaTaX[jtivtjjv, xa\ ttveij- 
[ia [jt^Tpiov xaxd -pu[jtvav tJTd(JiEvov, ijjTiEp oopu- 
9Qpouv E^E-tTTjOE?, xat TiapaTziji-ov ttj TtiXv. r./Avi 
-EAdYtov (74) • xa/.Xitov £k :f; vuv 6(My.ivTi xa't [i£Y'" 
Xo-pE7:s(iT^pa. Ou yip Tot; TioXXot.; tfipovTS? Ci[Aa; 
auTOu^ dvE^jti^aTE, ouce 7:XT;6Et ttjv EusESEtav J(jie- 
TpTjtjaTE, ouok o?|[Jio; ysvEaOat [j.aXXov iylihlr^q tjv- 
EJx^t^O^i 'i ''^^S 0^°'-' Xfjyio xExaOap[ji£VO? • dXX' oaov 
Eixb;, Kataapt t4 tou Kataapo? eiaevEYXovTEC, Tiji 
0E(o Td Tou 0EOU npoasvEtjjiaTE • Ttp (jLcV t6 xiXoi , 

T(~J 6i Tiv (i)660V XO\ Ttv OTi(JI.OV TOt? U[JtETEpOt? 6p4- 

'yavTE?, T|XETE xat ouTo't Trap' f;[Jttov TpacfT^aipiEvot. 
SiTo5oTOupiEV ydp xal ■?i;Ji£t;, xal atToSoaiav t3o.i? Tr;; 
u[jETipa? ou cfauXoTipav. ieSre, §5d)'ere rdr i{ttr 
iipTor, xal nisre olror, 8r xsxipuxa vj.t'ir • xaXto 
[j.ETi TTJ? aocpta;u(ja5 st; Tr;vi[JT]V Tpd-E^av. 'Eiraivto 
Y ip tt;; EuyvwjJoauvY;;, xa't TTpoaxpExto Tf, 7ipo0u;jiia, ciiin Sapienlia iiivito. Candorcm 623 cniin veslriini Q oTt dj? sm Xt[jEva totov f;[ja; xaTTivTf;aaTE, t(o o^ioii iando, atqiie aiiiini pronipliludine vobis oecurro, 
qnoniani ad nos, taiiquam ad veslniin porlnm appu- 
lislis, ad similcin videlicet accurreiiies, fiileii|ue co- 
gnationein lionore proseculi eslis, absnrdiinKpie 
esse censiiislis, ciim ii qiii res siiperas conlniiieliis 
inscctantur, inter se consentiaiil alque concordeni, 
ac privalam ciijiisqne imbeeilliialem conimiini coii- 
seiisu el cons|iir:ilii)ne , noii seciis ac fiiiiiciili illi, 
qni inuliio iic.vii loboranliir, siifliilriri piilenl, vos 
auteni iion uiia conveuire, nec ciim iis colligari, (|ui 
ejusdein senienlice sunl, qiiibus lamcii niulio xqniiis 
est, cum ipsi dciiaicm quof|iie coiijung;iiiiiis. Alijne 
iit vos baiid friistra ad iios accurrisse, iieqne ut ad 
cxlerii04 cl aliciios, sed ad vesiros |iorliis appulisse. 7:poa6pa[j(/vT£;, xa\ -zh au-^ysvkc tt;; jrtaTEtoi; £Tt(j:^- 
aaTE, xa\ Ttuv dTii^Tojv £vo[jiaaTE, tou? [jkv ufiptaTa? 
Tijjv 5voj (75) au[jt'.fpovEiv dXXfjXotg v.A 3uvap(ji.ijs- 
aOa;, xa't t?) xa9' 'ExaaTov aaOo^jv otEaOat (7G) otop- 
OouaOai Tto xotvio t?,; auaTdaEtoc, xaOdTiEp Tiov axoi- 
viojv Td Ti; TiXoxi; 6uva(iiouij.£va, au-o'i ol [jf; auv- 
tdvai (77), (jr,6k auv5Eta0at toi; 6;joYv(o;joatv , oT? 
YE (78) £1x6; ptaXXov ■ aiJTo't Y^p ijuvdYoy.EV xa't Osd- 
TT;Ta. Ka't tva y£ EiofjTE, (Jt; (iidTT,v TipoaopapiovTE; 
f;(jtv, [jr^OE tij; ^Evot; xa't dXXoTpiot;, dXX' £v u[jETi- 
po'.; xaTaxOivTEC, xa\ xa/to; ooTiYTjOivTEC ut:6 tou 
lIv:u[jaTO^, ppaxia 7:Ep\ 0EOu ^tXoaoyfjaoiJEV u[Jtv. 
Kat YvioptaaTE Td u[jfTEpa, toaTTSpoi toi; £7:taf|().otj 
Ttov 07:).tov TO ocxEiov otaYtvtoaxovTE;. prx'claruiiii|ue iiineris vestri duceni Spiriliim sanctuni exstitisse cogiioscalis, p luca de Dco ad vos 
(lisseremiis. Ac laciic, iit veslra agnoscaiis, quemadinoduni qui suos ex arnioruni signis agnoscunl. 
VTII Dii;is siiiiHiias iii iis, qu;e siinl, dilTcrenlias |) H'. Auo Stacfopd; ev toT; ouat Ytvo')axtij Td; dvoj- reperio, doiniiialionem nenipc t!l serviliiiciii : iioii 
linas ajiud nos, vel lyraiinis scidii, vcl pau|)crias 
(lisjunxit ; sed quas nainra disliiixit, si cni lanien 
bac voce uii libeat. Nam (jiiod priniuin est, supra 
nalurain qiioquc csl. Ilaruin aiitcin allera clicciiix 
csl, ct princcps, ac niolus c.vpers : allcra elfccla, ct 

" Isa. i.xii, /*. " Isa. Liv, 12; lx, 18. (75) Kdi i) .T/tor)r. Conib. delraclo f,, verlit : 
« vestra iindins lcrliiis celcbrilas, ac coiiveiidis. i 

(74) ndJ,ir :tF..ldyi.or.hM. < niariiiani urliem. » 

(7i) "l'CpictiiQ ziLr Aroi. Scliol. Kaxooo^ouv- 
ta; • I Ha',reticos. » 

(70) Oho-Oai. Sic Or. 2. In ed. otEaOe. 

(77) Avzvl di ^t/'; curieyai. « Vos aiitem non una TdTOj, 5Ea7:oT£tav te xal SouXEiav • oux d; Ttap' f;[Jtv, 
t5 Tupavvt; ^te(iev, i; TiEvia StEaTrjaEV, dXX' d; tfuatj 
6ttopta£v, Et Tt}) tf iXov ouTto xaXstv. T6 yap 7:ptoTov, 
y.oLl U7:kp ttjv (jjuatv. Toutojv 6e, f; (jfev 7ioir;Tfxf; xi 
iaTt, xa't dpxtxf;, xa't dxtVT;To; • f; 6k 7:e7:otrj[j£vr;. 
y.i': u-0 X-^P*! '''•*' C.STa7:i7:Touaa. Ka\ Eti auvTO(J(o- 
Mattb. xxii, 21. " Uoiii. xiii, 7. '•' Prov. ix, 5 

convenirc. > Tnla lexliis scrics pnstiilat, iit sic li;cc 
vcrba rcddanliir, rcpclcndo auvtivat. a verbo auv- 
£t;jt, « convcnio. » Dilliiis a Grcgorii mcnlc abcr- 
ral, duin a vcrbo <;uv:f|;ji, < iiiUlligo, » rcpelil, ao 
verlil : < vos conira iidu intclligcre. > 

(78) 0?r yp. Conib., oV Y^- 'n qiiibusdam, xal 
oT? Y-- 2« OUATIO XX XIV. — i.X .EUYPTIOiaM ADVF.XTUM. rio ■sspov «t::;tv, i\ [jikv (jr.kp j;p'Jvo,v, i) ci (j-l )(p<vov. A iiiipeilo siibjccia cl cadiica. Alqiie, iil conipendio- 
KaXaiai ok <) (asv, 0;6?, xal iv Tpici'i to:; [aeyjcftoi; .■Jiiis ailliuc lo()iiar, allera siipra lcinpiis esl', allcra 
iJtaTai, ai-do, y.oX SriiAtojpyio, xai TsXcto-otto • t(") lccipori siibesl. Vocaliir aiiiein illa (|iii(loin, Dcii';, 
IlaTp\ \iyto, y.7.\ T(;j Yt(T), k'x\ tio i.ylii) rivsOjjtaTi. "A cl iii iriliiis niaxiinis coiisislil, iii caiisa, iii opilicc. iii pcrfeclore; lioc csl, iii l'atrc, Filio el Spirilii 
s-anclo. Oiii (|iii(leiii ncc ila iiiler sc dislracli siini, 
iu iialiira sciinlantiir : nec nirsiis lla In arcliim re- 
ihii'la natiiia, iil iii niiain circiiinscrilialiir pcrsoiiani 
(illiid ciiiiii e.sl luroris Ariaiii, lioc S.ibclliaiiai iin- 
piidalis); sed iit inagis siiigularls csl, (iiiam ea, quic 
i;i divisioiiem oniiiiiio radunl, ila copiosior, (itiain 
ca ipuc prorsiis singularia suiii. Ila;c vero alicra 
iKibisciiin csl, ac crciituiii nouiiiialur; lainelsi inlcr 
ros crciilas ali.c aliis iliguitatc pr:cstciil, uroul vi- 
(lclicct qiuriiiic Deiini propin(|iiius ailingit. 
©'. TouTcov 6; ouTw; iyovzbi^, otoj [xsv r, xipob !; 624 l^- Q"a; cuiii ila se liabcant, si quis cor ad 
irpb?KiJptov, Ttw [icO' Vijjtdiv, xa\ rpoaxuvtujiEv Tf,v Duiiiiiiuiii liabel, nobiscuiii juiigalur ", al(|iic unaiii 
jjiJav iv Tot; Tptjt 0;oTr,Ta, [jtr|Oiv Ta~;tvi5TTiTo; 5vo- i" tribiis personis Ucilatcm adoremus, iiullum liii- 
(jta TT) liTTpojiTw 0';|ti itpoffdyovTs;, a/li. -za; (j^^ioazt.; niililiiiis iionicii icacccssibili gloiiie Iribuentes, scd 
Tou ivb; 0£ou b/ Tot? Tptj\ StaTtavTb; iv tu \ap\jyyi unius Dei iii tribiis pcrsoiils exaltationes semper iii 
(fipo-j^cii.^^Hqykp o()5k iJ.iyi9o!;<fJ-jeo); x\ipi(i);ii:-v/ gutture ferciiles "'. Cujiis eniin iie inagniludineiii |xriT£ oiJTO)? dXXfjXtuv a7tf]pTr,Tat(7!)), &; (fJjei xi- 
(jtveoOaf [jif;Tc outu; iuTivtoTat (SO), o>; d; ov itp^Ss- 
loitov itiptvpd^sjOat • t!) [jiiv yip tt)? 'Apstavf,i; 
[jtavtaj, -.>) ot -r^; SaKsXXtavtxfi? (SH dOjta? sjTtv 
dXX' ^dTt, T(Ji)V [ikv TtdvTT) otatp£T(I)V Jvty.ojtipa, TtJJv 
Sk T£X£to);(82} p.ova6tx(JJv dtpOovo)TEpa. 'II oh [jteO' 
ill>.Ct)v ■zi £iTi, xa't xaXitTat xTtit;, xiv dXXa S.V/m'j 
^■^tipatpT), xati Ti)v dvaXoyJav Tf,? Ttpb? Qzlv (83) 
kyyiJtT,-o;. quidcm naiursc, proptcr iiifinilam et nullis leniiii.is 
iiiclusain ipsiiis vim, proiirie dicere possuiniis, qiio 
landein iiiodo iiisi liuiniliUiicni induccnuis / Qiiis- 
quis auteiii a Deo alienus ei aversus esi, ob eaniqiK! 
causam, niiani illain rebiisque omiiibus siipcriorcin 
essenliam iu disparcs natiiras dividil, ininim saiie 
fiicril, si iioii ijisc i;lailio divi.hiliir, luiisquc ipsius 
(iiu) iiilideliliiis ponaliir ", pravuiii pravie senteiiliie 
fructum, el nuiic, el postea percipienlis. 
r. nsp't [^sv yip Tou IlaTpo?, ti' xpT) xa't XEystv, ou C X. Ac de Patre (luidein, qiiid dicere iieccsse csi. elreiv, oti t'j Srrstpov xa't d(5ptaTov, tooj TaUTT) Ta- 
itstvoTr,Ta £7tstji;o(jisv; "OjTt; 5h dXXoTptu); i^st 
0SOU, xa\ oti TOUTO Ti(Avst -f,v (/.tav xa'i u-kp 7:dvTa 
ci 6vTa (84) ouitav ei; dvici(iTT,Ta (pOastov, Oau^iaativ, 
ei [jt^ TT) ^o(i({)ata T[JtTiOf,asTat, xal t& (iipo? auTou 

(JlETd TO)V dTttlTOV TsOfllSTat, TOVTlpbv OpSTtO(JlivO'J 7tovp,pa; 56S,i\i xapr^bv, xa't vOv xa\ uatspov. xa'i t6 Ttapi TtdvTtov au7xsxtopT)x6.; (fstSsaOai (85) 
tatc tfustxat; ivvoiat; 7tpoxaTStXTip.[Aiv(ov (80); Et 
xa\ TTJ; dTt(Jtta; Ti TtptoTa fiViyxato, TtptJito; Tp.r,Os'tj 
el; 'AYaGbv xal ATKJttoupyiv (87) Ttapi Tf)j dp/aia^xat- 
V0T0(Jiia;. nsp\ ok Tou riou, xa^l tou dyiouIIvEu^jtaTO?, 
cxoTtsiTs ii); dTt/,105 xa\ auvT!j[jt(D; StaXs^(i)(j.sOa . Et 
(liv Tt? 'iyo: tout(j)V Tt Xivsiv (88) TpsTtTOv f; dXXoto)- 
tV;, fi Xp6'iM, y\ T(5toi), t) 6uva;jist, f^ Evspysia (jts- 
■tpotJ(itsvov, f) oCi (fuatxii)? dyaOiv, t] oux a'JToxivr,Tov, 
f\ oOx auTs^oOatov, ^ '/.stToupybv, t^ Oijivtooiv, t) tpoCoO- 
(jtevov, ij ^XsuOspoOp.svov , i^ oO (iuvapiO[jioO[jtivov 
SstxvOTO) toOto, xa\ f)(Jtst; aTip^o^ytsv , auvooOXojv cni uno coiisensii oinncs, naturalibiis aiiiini nolioiii- 
bus cdocli alqiic iiiiiiiiti, parciiut? QiiiMiqiiaiii eliaiii 
primas igiiomiDi;c lulit, iilpole qui priuius in Coniim 
et Opificem a priscis novaloribus dissectus est. De 
Filio auicm et Spirilii saiicto, vidcte qiiaui siiii|ili- 
citer el breviler disseraiuiis. Si qiiis lioruin alti'r- 
utrum, vcl conversioni aiii niiilaiioni subesse, vel iii 
ieiii|)oris, aui luci, :iui potcniiiT-, aut operationis 
nicnsuram cadcre, vel iion naliira bonum, vel non 
pcr sc movcri, vcl arbitrii lilicrlate carcre, vel iiii- 
iiislniin, vcl diviiia; kiudis caiilorein, vcl iiicliicnlcm 
vel libertaie doiialum, vel noii sinuil cum Patre iiu- asiiwCzT-: oo?a;o(j.£vot, si xa'i Osov CT)[itoOij.:Oa. Ei D ineralum, dicere polesl ; lioc oslendat, et acquiesce 
Psal. cxiix, G. "' Luc. xii, IG. (70) "A.-n}fTr}Tcii. Cnisl. 1, 6tf,pT;Tat C); st 
^x-.;uXa xa'i dXX^itpta TsuvsaOaf « iSoii ila ii st; Tpta 
^x-fuXa xa'i dXX^itpta TS(xvsaOaf "«' Noii ila iiilcr se 
iliriniiiniur, iil in lics divcrsas ali|iie alienas divi- 
(l.iiiiiir uiitiiras. j I:i iioiiuiillis, d:tf,pr,Ta:. 

(80) .l/;(r£ cvTUQ ixrTirbjTcit, clc Mciiipe, osa^to- 
liia, 1 (louiiniitio, i id est, i iialura diviiia, > seu, 
« essciilia. » Sic etiiini ad iiatiiiaui (iiviuaiii, rele- 
reiiila sunt scqiientia vcrba, Ivtxtotipa, ct d-.fOovo)- 
TSpa. ISon beiic Dilliiis nti pcrsonas rcferl, ijii.c de 
iKilura, seii essciiti:i diviiKi intclligcuda iiKiiiilcsliiin 
est; aiipie etiiiiu, iil ila iiitclligautiir, saiia postii- 
lal iheologia. Sic eiiiui locuin verlit : « Nec il:i in 
.ircliiui redacti, iil iii iin;ini pcr-ionain ini:liid:iiitiir, 
el circiimscribaiiliir . . . scd iit niiigis singiilaies 
Miiil, quani ca, qu:e in divisiuucm oiniiino cadiini, 
iia ri.:sus copiosiorcs suiil, quani ca, qiuc inoisus 
bingularia siint. > (81) Xa6s.UiariK7\c:. DuoRegg. el Comb., SaSeX- 
Xtavf,^. 

(S"2) Ts.Mdc:. Coisl. 1 et Coiiib., Ttavts/.to?. 

(85) /Tptc (^sdr. Iii noniiullis, 7t,oo? t5iv 0s(5v. 

(8i) Ta vrTct. ILcc dcsiiiil in Kcg. a. 

(85) ^'slSscrOut. Ucg. ;i, Coisl. 1 et Coinb., (fei- 
ostat. 

(80) npci!aTSiJr)^}iirb)r. Iu nnnniillis, f,TTT)[jii 
vojv, < victi. 1 

(87) Eii; 'AyuOcr xc/i X/^jiicvf-or. > lii Boiuiin 
cl Opiliceiii. » Diio priiiiipiii velcres lucrelici, iua- 
xiiiic iMiircionilic, conslitiicbiint, altcrum « boiiuni, > 
alleriim < iiijiluiii. > l'cr « iiiiiliiin, > rcruin eUet^to- 
rciii, 6r,[jttoupY(iv, inlclligcliaiil. 

(88) .\sxsir. Sic plures codd. el quideiu meliori? 
not.c. Iii ediii.?, Xivot. «51 S. CUECOUIl TIIEOLOGI nius, nosqiie conseivoniin gloria cl dignilale lioiin- A 
rari fereiinis, Dci iicet j.icliirani laciaiiiiis. .\l si, 
quidquid Paler liMbei, idem, pi\eier caiisain, Filii 
esl; quidquid ileni Filius liaLet, ideni quoque Spi- 
rilus sancli csi, priticr (iliailonoin, eaqiie oinoia, 
(pi^c corporea raiiDne ilo co pncdicaiilnr, pniplor nie 
Iioinincni, incainqiie salnlein, ul, qnoii inciini ural, 
.'iccipieiis quoil siiuiii csl, iiiilii per novaiii lianc ciiiii- 
niistionem largialnr; taiKlcin aliquaiido iiugari de- 
siiiile, inaniuin vcrliDruin ac slalini cadenliiini ai 
nioriemini, doiiiiis Krael •" ? 

XI. Ipse eqnidcin, ei Vcrlii ap|)pll.ilioncs lol scili- 
cei lamque inagnas cl siibliiiics, $25 et quae dae- 
nionilius eiiaiii pudorem incusserunl, revereor. Rc- ,, 
vereor eliani Spirilus sancli icqnalitalem ; ac coii- 
sliliUam in cos, qul blaspliemis verbis eiim iiiipe- 
tiint ", comminalionem perlimesco. Ulasplicmia 
porro esi, iioii tlieologia, ei divinitatem auferre. In 
quo illud observandum, quod is, qui blaspliemis vo- 
cilius iiicessebatiir, Dominns eral; is aulem, qiii 
vindicabalur, Spiritiis sancliis, procul dubio iit Do- 
miiius. r^on sustineo, posl illiiminaiionem lucis e.t- 
pers esse, quidpiain trium in qme baplizatus siiin, 
adulterans, ac vere in aquis sepeliri, non ad rege- 
neratioiiein, sed ad niortem iiiiiialus. 

XII. Audacius aliquid proloquar, o Trinitas ; ac 
lemeritati vciiia detiir ; nani de aniinae saliiie peri- 
culuin esi. Dei quoqiie ipse sum imago, snpernae sci- 
licel glori*, licet Iiumi positus. Non adducor ut C 
credaii), niilii ab aquali saluleni alTerri. Si Spirilns 
sanctiis Dcus noii cst, Deus priiis elliciatnr, alqiie 
ita deniuni nic, leqiialein suuni, Dcum efliciat. Al 
nunc, qnoebccc gralia-imposlura csl.velcoriim poliiis, 
qui gratiain tribuiint, velut in Deiim credere, et Deo 
tirbalnin recodere ? Aliud professum esiC, et aliud 
doceri? Quales furliv;c verlioruin fraudes, per aliam 
interrogationem el confessioiiein, alio ferciites? Me 
niiserum splciidoris biijus iiomine, si post lavacrum 
niger cllectus sum, si eos qui nonduin purgali suiit,' 
splendidiores ceriio, si per pravam initiatoris mei 
doctriiiam, lanquam lalis quibusdain deludor, si 
prsesiaivliorem Spiritum qusero, nec invenio. Da milii 
alterum lavacriim, ac luni de priore inalc cogita. 
Qiiid mibi perfeclam regeiieratioiiem invides? Qiiid D 
ine, cnin Spiiiius, tanquain Dei, tenipluni sim ", rei 
crcala; doiiiiciliuiii facis? Quid ea, qua; iiiea sunl, 
parlini bniiure, parliiii igiioniinia alliiis, niabiin te 

'» Ezecli. xviii, 51. " Mattli. xii, 51. " I Cnr. vi, 

(89) n.Vqr -?i(; uizUir. (^iisl. 1, aliiipic iion paii- 
ci, r^i.r;-! •:?,; ci';z'j-nfl'\.o.q, i praMer iiigeiieraliuiicm > 
tjiind sriliiel, < soliis » si> sit. > 

(90) 4(a zir ijiLr iirOiibjaor. i Proptcr ineiiin 
lioinincm. > Id rsl, propler iialuram linniaiiain 
quain assuiiipsil, cl quain milii coiiimuiiical , faclns 

lllllllO. 

(91) Kerihr. Diio Uegg., /.iivcjv, c iiovoruiii. > 

(92) </'^/o). Conib. addit, oi. 

(95) Ka) i'rT(,jc,. Heg., (,ypr., xa't ouio)?. 
(9i) II(CoTir. Coiiib., T.^Jj-.zrjV). 
(9o) k.lr..iai. Itillins legil, •::"/,oxaI, Ct vcrtil : 
fjyuales verlioruni iirxns et caplioncs. > 
('jGj >l>ifOicai. Ueg. d, Cf^piaOa.. 5^ Ttdvta oaa exji A Ilaxf.p, toO Tiou Eaxt, 7i)>f|V XTij 
aiT;a?(89)- Kavra 6k Ssa toO YioO, xat toO IIveO- 
(i.a^:o?, TiJvr^v tii? uIot-qtoc, xa'i xtov oaa fftofiaTtxtJJ? 
r£pl auToO X^YSxat 6ti t6v ef^iv avOptoT:ov(90), xal 
TT]v e|JiT)v aojTTipiav, tva ~h k[i.h\i XaSwv, x6 Jauxou 
XapETr,Tat oi3t t?,,; xaivr,; (ivaxpdasi!)? • icausaaSe 
■itapaXTipouvTci; 6<]il foOv, S) aOtpt(JTa't XEVtJjv (91) (Jtj- 
[idxtijv, auTou TTirTiivTtjjv . Ka\ '6ja xf d7ioOvf|5xST£, 
oixo? 'lapaT]X, 'tv' ey. t^? rpatpfis ujjtd; 65uptu[jLat ; 
lilices. Et quare, ut ex Scriplura vos depiorein, 

lA'. 'fij E-j^fOYE ai6o0;j.at jjikv xa; xoO AiJyou Tipoci- 
T]yop!a; , xoaauTa? xs oijaa^ , xal ouTtj); utJ/TiXds 
xa\ jjt£YdXac, Stj xa't 6a([Jiov£f EVETpd-rrTjsav • aiooO- 
[13.: 51 xfjV 6|jiOTt|Jitav toO IIvEujjtaxos" cfo6ou[jiat 5^ 
TT]v t'opfj(iivr|V d-r£tXf|V xot;; ei? a.\jxh pXa(T(f)T;[jtouTt. 
l!Xa(j9Ti[j.!a 6:, oux i\ OEoXoyia, x6 6k dXXoxptoOv zr^q 
Ozi-T^xoi. Ka\ Tr,pT)Tdov EVTaOOa, oxt t6 [x^v pXaitfrp 
[jtou[jtsvov, 6 Kupto;^v x6 5h sx6txou[j.svov, t6 IIvsO- 
pia t6 dytov, 6f,Xov di? Kupto?. 0'J t;/cpio(92) d^.fto- 
TtSTo; sivat [jiSTd zh (fioTta[jLa, Tiapaxapdiatov xs 
xtov xptiov. ei; St psSditxtafjtat, xal 6vxw? (95) ivxa- 
^TJvat xio u6aTt, o'jx sig dvaY^vvTjatv, dX)/ ei^vixpto- 

aiV TSXEtO'j[JL£VO? 

IB'. ToX[JnJJ Tt tpO^Y^aaOat, lo Tptd? • y.a\ au^yyvtij- 
[jtri TT) dTtovoiof itsp"! tj/uxtif Y^P ^ xiv6uvo;. EixiLv 
Ei[jtt xa\ auTi; ©soO, xf|? Svto 66515?, si xa^ xdTW 
TiOst[jtat. Ou ■nsiOofiat t(o 6[j.0T![j.to atoJsoOat. Ei ^t) 
Q^hq t6 IIvEO[jia t6 tXYtov, OEtoTf,Tto TiptoTOv (94-), xa> 
outoj Osouxto [is t6v 6[jt6Tt[xov. PVuv al -ziq t) drdxTi 
x^; l6.(i\.zoq, [laXXov 6k, xtov 6i66vTiov x^ijv )(,&p\.y, tb? 
sis (!)s6v TTtaTsOiat, xa't dvsXOstv dOsov; S"a)o xa6- 
o[j.oXoY^aat, xa\dXXo 6t6daxEa0ai ; ot'at TiiJv X^ytov a' 
xXo7ra't (95) xa\ d^^dTat, 6t' dXXr,; JptoTf^aEOJC xa'* 
6[j.oXoY!aj, si; dXXo tfspouaat (90) ; Oi'[jiot Tf,? Xa[jt- 
7:p6Tr|TO;, si [ASTd t6v Xouxp6v |jL£[ji6Xdvto[iat, si 
Xa[jL7rpoTspou; opto xoij; oIjtto) xsxaOapfjisvoui;, ei xj) 
ToO paTtTtaTou xaxo^o^iqt xu6E'J0[Jiat (97), ei fTjxu) 
nvsO[;.a xpstTTOv, xa't oux supiaxtol A6; [jtot Xou- 
Tp6v 6s'JTSpov, xa't Tsp^t toO -iiptoTou xaxtT)? ^'jv6r,aov. 
T! [jtot ^Oovsts Tf,(,- TEXsiac dvaYsvvTiasoj? ; t! (jts 
■rotstc, vaov oVTa tou nvs'J[j.aTo; 0')? 0soO, xaTotxr,- 
TT]ptov XTta[jiaTO.; ; t! x6 [jiev Tt(j.a; Ttov i(j.tov (98), 
■7I 01 dTt[idjEt; xaxto; 0E6Tr,Ti 6tatxtov, 'iv' i[xo\ te- 
[xrfi (99) t6 yapn^xa, [j.d).),ov 6k, auT6v 'e.[i.l xto x^- 
p!a;j:axt (1); "H t6 7:dv Tiixr,aov, i> xatvt(2) OsoXoye, 

19. 

(97) F.i Tfj rt r fia.tTKTtci' nuicc^Ci^.iii. xi'Ci-:vo- 
(lai . IIsc iii melinris iioUc codii ilms proxiiiie legiin- 
tui posl [i;[jtsXdvto[j.at. 

(9^) i'l Tv fiir Tijiat; Tii>r ijioiv. Sic Kegg. a, bni : 
I (Jiiid ea, (|iia; iiica suiil, > id est. < ((ii.is rolo Tii- 
nilalis perMinas, > iil recic Elias, ac i(ise lexius 
|i(isliilal, I (lariim liuiiore, > ele. Ilill. i Uuid iiie, 
|i'.trlim, > ele. Iii ed., t! t6 (jiIv Tt(jia, etc 

(99) r/yfj/t.'. Sic Kegg., bm, liu. 'in ed., OiXr,?, 
« velis. I 

(1) Ti/y x"/ ''"■/'«'■'• ^"' pliirCi codd. Iii ed., x^ 
Xap!j[jiaTt. 

{i) ''U xairi. ^'Iiircs Ilfgg , a iiqncoplinuT iiolae, 
ei Elias, il) xsve, 1 vaiie. » 253 OKATIO XXXIV. - \N yECYPTIORUM ADVENTU.M 284 

i) th tc3v iTfjjiadov, Iva, xav ajsSf,;, liXXi SEauToj A (liviiiilati .•irliiliimi prifbcns , iil inilii l)a|ilisiiiiMii, 
Y£ iY/j\o'jl)ni f,;, [ii^ x^oiviov avijdi? 9'J!iiv 4ii.iiTt- vel iiie i|isiiiii |iiiliiis pcr l)a|ilisiiiuiii, scccs' Aiit 
[Jkov {~). loliiiii lioiiorc prosequcrc, o iiovc llicolci-c, aiil lo- 

liiiii spcriic, iil, ctiaiiisi inipiiis sis, liiii lanieii i|isc coiistcs, iialurain liuiiorc |)arcin liaiiili|iiaipiaiii dis- 
pari moiln evpenilcns. IP. KctfaXaiov ol toO Xiyou • Metjc tujv yi(jrj\i- 
fi\,u. (4) S6raTov, juvayivTUv ■zi.i x^ii^ lr;i6xr^xa.i zl% 
(xtav xuptoTT,-:a, xa\ -uoio^jtov ::apa8:ixvuvTiov t?,? 
■TTpdjTT)? ouaiaj, oaov u-avot-j-ouai Tot^ (fiXoiTivot; ai 
TtT^puYE?. MsTi Aa6\8 ifdJTliOTjTt, r.ph^ ■zh ifCyq Xe- 
YovTo;- '£>• np pwr/ (Toi; d\j-6jie.(la pox^, oTov Coi-ip 
£V Ttp nvi'J[jiaTt Tiv VWv ou Ti' Sv yivotTO TT]),au- 
■j-iaTspov; MjTi 'Itoavvou ppovTT]aov, tou utoij t^; 

PpOVTTJ^, [JlT,0b; 7I£p\ 0£oij TaTt£tviv T-|/(ilV, [jir,6' o-izh 

YT)j, dXX' u'yTi),?jv xa"t [iSTiwpov {t'jv ev ap/Ti ti 
KvTa, xa\ irp^j^ t^jv (-liiv ovTa, xa\ Qsiv Myov, 0i?/v 
l-tvtoaxiov, xa't f>;f.v ii"/,r,0iv'jv i^ aXr/Jivou IlaTpuj, 
dXX' ou auvSouXov ayaOJiv, utou iTpoTr,Yopt'a [Jtivri (.">) 
T£Tt[jtr,[jtivov • xa't ■zhy SX,Xov IlapaxXTiTOv, OTjXaOTj 
(iXXov Tou XiYovTO? • 0£ou 6^ (6) 6 A(iYo?) • xat OTav 
(XiV, '£)-(JJ xa) d naziip 'iv icrjwr, (ivaYi.v(oaxT]? (7), 
t6 auvacf ^c tt,? oua(a; ^vo~Tpt^rj[ji£Vo; • oTav 8i , 
/J/;c>c at!Ti%' e.lsvadjiEOa, xal f(ori}r jcap' avrio 
nctricrdjiEOa, zh 8tTipr,[jt£Vov T(7jv uzoaTdaEOjv XoYt- 
?(5[jt£Vo;^ oTav 5c, t'j IlaTp^jj, xa^l Vtou , xat dYtou 
nv£U[jtaTO^ 5vo[JLa, Ti,; Tp£t; i6t(5Tr|Ta;. 

lA'. MzTi Aouxa £[J.~v£uaOT]Tt, Tat; ripi^sai Ttov 
d7ToaT()"Atov TTpoao[jitXtiiv. Tt [jt£Ta "Avavtou TaTTT] •aol\ XIII. Sil aiilcin lioc oralionis eapnl ; 626 (livinain 
gloriain ciiiii scrapliinis praiiiica, (pii lics s.iik lilalis 
in unani (loiiiiiialionein '' conlraliiiiil, piiiiiaiiKine 
cssenliain liacieniis inilicaiil, (iiialciius cani s:iiili(i- 
sis lioiniriibus corum al* pauliilnin a|ieriiiiit. Illuini- 
iiarc cuin Daviilo, (pii sic luincn allni|iiiiur: lii lu- 
miiie luo viilebiinus limcn ", lioc esl iii Siiirilii Fi- 
liiiiii : qiio (juiil ful;;i(liiis csse possit? Cuiii Jnaniio 
illo, lonilrui lilio '", iiilona, iiiliil de Deo aljjecliiiii 
nc lcrrciium insonans, sed excclsum ct suljliiiie 

' (iicuipe Verliiim illiiil, ([iiod iii principio eral , ct 
apiid Deuui eral, ct Deus crat '", Deuiii agiioscciis, 
cl Deiini verum cx Palrc vcro, non autcui cdiiserviiiM 
Ijoniiin, solo Filii noinine ornatuiii : aiipie aliiim Ta- 
raclctiim, alinm, inqiiam, ab eo qui loquclialur ; Dci 
porro Veibiim loqucbatiir) ; cauique r.iliiiiicin iiiiens 
iil ciiiii illa legis : Ego el Pnler unmn suinus ", cs- 
sentia; coiijunclionein libi ob ocuUis iiropiuias : cuiii 
auleui ilbi : Ail cuni vciiiemus, et munsionem apud 
euin faeiemus'", iicrsoiuiriim disiinclionein cogiles: 
cnni vero Palris, el Filii, et Sjiirilus sancli no- 
nieii", trcs |iro|iiielalcs siiccus. 

XIV. Cuni Liica diviniuis affl.ire , aposloloriim 
Acla legcns. Quid le Aiiaiiia;S:ipbira:que''° adjungis, ia7t(f£t'pa? Tojv xatv(jjv(8) voa^taTtov (£t Y£ xatv'jv(9) r uovis illis peciinia! furibus? (nova elcnini liaud dii- (tjtujj fj Tcov iotojv xXo-T)), xa't TaijTa voa'.pt^(j[Ji£VO?, 
ojx dpYupiov, o'J5' liXXo Tt Ttijv £'jT£Xtov xa'i [jiixpojv, 
oTov Y^^oJaaav ypuaiiv, i^ (J/tXT;v(IO), i) 8(8pa/ij.ov, co^ 
TTOTE aTpaTitoTT,; d-"/,T,3T05, d"/,X' a'JTT;v -/.XiTTTtuv 0£(5- 
TTjTa, xa'i t{/£u6'5[j.£vo:, cjx avOptoTtov, dXXi 0£6v, 
£Tt£p lf,xouaa; ; T( ; Mr,8k ttjv E^oua^av otSfj tou 
IIv£u[J.aTo,;, £(p" .j'j; OiXEt, xa't •^,v(xa, xa'i oaov Ttviov- 
To?; 'E7tioTi[/:£r tot; TtEp'! Kopvf,Xtov •:tp^ Tou pa7tT(- 
oiJLaTO?, IxhXrjic, [c£t4 -zh ^d7tTta[jta5ta Ttov dTtocTiXtov. 

"flaT£ d[JL-.pOTiptoO£V, gxT£tl)V £7tt',fOtTa(ll) SEattOTl- 

xtiig, dXX' ou SouXixtoj, xa\ iZ, uiv £7ttjT]T£tTat Ttprj? 
Tr,v TcXEttoatv, Tr,v 0£6Tr,Ta [jtapTup£taOat to'j nv£'j- 
p.aTOC 
lE'. IM£Ti na'JXou 0£oXi-,''r,aov, to'j Ttpl^ zcjho^i oj- bie esl propriaium rerum siibrcpiio), iilquc noii pe- 
cuniaiu, aiit aliiid qiiitlpiam le\e el exigui preiii sii- 
su4-rans, iil liiigiiam aureani, paludanienliim, aul 
didrachma, iit qiiondam avarus iiiiles "', sed i|isani 
diviiiilalcm subripien.s, ac Dco nnn liomini meiilieiis, 
ut Scripliir:e verbis iilar "^ Qiiid? Ne ijisain qiiiileiii 
revererisSpiriluspolesl;itcm, qiii, iii qiios, el i|u:iiiil(i, 
cl qiiantuni viilt spirat*^?.\d Coriicliiiiii ante b;i' 
piismum accedil ; ad alios, aposlolorum opera. 
post baplisinuni *''. Ila utriii(|ne, iiempecl exco quoJ 
lierili, nou auiem scrvili niodo accedit, el ex co (|uoil 
ad baptisiiiiiiu omnibus numeris absolveiidiim rcqiii- 
riiiir, Spiriliis sancti divinilas leslala relin(|iiiliir. 
XV. Cuiii Paiilo dc rebiis (livinis dissere, eum dlo, paviv dvaxOivTOi;^ Ttotk \).hi auvapiO[j:o'jvTo? Ti? D inquam,quiadlerliumcoeluiii eveclus est " ; quinon- tpEt? uTtoaTia£ti;, v.A touto ivT)XXaY(J.ivti);, o'J T£Tr,- 
pr,!j.£Vto^ Tat? Ta^Eat, 7tpoaptO[j:0'jvTo;, ivaptO[xo'JV- nnnqiiamlrcf 627 persoiiasconiiumcrat,idqiicv;irie, 
ncc iiouiiniim onliiie servato, sed camdeni pcrboiiaui " Isa. VI, 3. " Psal. xxxv, 10. " Marc. iii. 17. ''« Joan. i, 1. ■" Joan. \, ."0. " .loan. xiv, aS 
" Mailh. xxviii, 19. "> Acl, V, 1 el seqq. " Jos. vii, 21. «2 AcI. v, 4. »' Joaii. iii, 8. «'* Aci. x, 44; 
XIX, 2. " II Cor. XII, 2. (3) <l>ijcTtr dfi(jTi(ici\ Sic Rcg. n, bii, Coisl. 1, 
C.omb., elc. Iii quibnsdam, laoTCJtov. Iiicd.,datij- 
[jiaTov, « corporis expertem. > 

(4) Xapoveift. In quibiisdam, et iii Isaia m, 2, 
CEpa'f([ji,. 

(5) A/cVt). Addiinledili, Tt, quod in pluribus Regg. 
non legiliir • ideoque illud deleviiniis. 

(6) 0£or» te. Sic Ires liegg. Deesi 6i, in ed. 

(7) 'Arayirotc^ifr. Kcg. bin, dvaY'.v(oax£t?. 

(8) Karroir. lii i|uibiisilani, x£'/(Tjv. 
(9l Kaircr. Iii uoniiullis, x£'j6v. (10) TiJiir. In (inibusdam, t^iXXtov, vcl (iiXtov, 
I aVmillam, i qua voce usi suiil LXX Iuler|ireles, 
Job XL, 21. Veruni Ideo conslare debel, (J-tXy, vc- 
ram esse leclioncni, qnnd Gregorius nolal lurliiiii 
Acban, qiii ruialns csl 'J-tXT)v TtoixtXr^v, « vesteni v:t- 
riaiii, t ut lcgitiir a|uid Scpluagiula,*Josue vii, 21. 
Qnod aiilcm Tlicodoretus aToXf,v, « vesiem, » iuler- 
prelaliir, Cyrilliis esse vult, aTpaTicoTixr,v ato"Afjv, 
< paliidameiiliiui. » Viilgata, « p;illiuiii cocciueum. > 

(11) 'Eni-^oirCt. i;'Hiili., 7T,ooa£7t'.9oiTa, i superve- 
liil. > 2:,. S. CHIiGOKl! TlIEOLOGi 'i">G (iiitic prar.iiineiniis, iiiiiic c 'iiiHiiiii'r;\iis, miiic siib- A 
immer.ins. Qudisiini lioc ? Neiiipe iil ii;iliii\i; iiM|ii;ili- 

t;Ueni osieiiil;il : iionii iii;iiii cli;iiii liiiiiii, iiilenliiiii 

iliionim, aul uiiins meiiiionoin facil, laiiqiiani vi.le- 
licet rcliqua; persoiia: simiil soqiianliir : iiiqiie eliam 
.nliiHiolies, Dei operaiioneiii Spiiitni iribiiil *", iii 
iiiilla iii ro iliverso; aliqiiolies aiileni riirsiiiii pro 
Spiiilii Clirisliini iiirert"": cl quiileni, cnni pcrso- 
ii;is ilisliiigiiil, liis verbis ulilur: Uiius Deus, ex quo 
oinmii, cl nos in ipsiim ; el unus Dominus Jesus Cliii- 
slus, per qitem oinnia, ei nos per ipsum "». Ciiiii an- 
lem iiiiaiii Deilalcm colligil, ila Idniiitur : Quiri ex 
iVso, et per ipsuiii, el :n iisuin oinnia *% niniinini 
per Spiriium saiiclum, iii imiliis Scriplurae locis de- 
iiionsiraiiir. Ipsi gloria in sa?cula saEciilorum. .Ameii. 15 
«' I Cor. \ii, II, Roiii. VIII, 9 seijq. I Cor H'!) "Ira tI ; in-icocrxi. Conib., "Uoi ST^ihnr^. 
13) /7ore (^e rfrcor. Sic Ucg., C.ypr. ei Coiiib. 
Iii cil , r.rj-l 0- -:c")V. 
(li) Tii .Tacrn. Sic Ueg. ei Colb. pliires, elc. TO,-, uTraf/iOiK/jv-o^ zh aWj. "Iva -f; Ar,>.cujr, (12) 
TY^v t(joTCiJ.fav tf,? (fuTEco;. IIoxl Se zww tpidiv (jie- 
;j.vr,;/ivou- tox; ol xiviov (13), t] xivbg, w? iii:op,£vou 
rravTco; toO XsETtovxo; • xa\ toxe |jl£v ttjv JvEpYEiov 
Toj &zo\J Tco nvEuiAaxi 5tS(jvxo?, (l)s ouSkv Sia(fipov- 
xo,-- TOxk Ss, dtvxl xou nv£u,aaxo;, xtv XpiiTiv km- 
(fipovxos' y-at Sts y.bj Siaipsi xa? UTiojxtiasi?, bIi; 
&edi;, /.iYovTO?, i^ ov rk narTa{\^), ■H.aHi^i.Biq 
£(C ciuTdr- xal sTc; Kvpiot; 'Ii}crouQ XpicTtd^, Si'' 
cu rii navza, Ka\ imeiq SC ahxou. "Ox: o\ auviiY^t 
Tf,v fitav OcOxiqTa' oxi \% auxou, xa"t St' auxoij, xal 
£i? auTov xJt ravTa, Sr,XaST] Stdt Tou iy'^" Ilveu^jia- 
To?, (I)? TxoXXaxou SsixvuTai tti? rpatpi]?. Auxco \ 
SS£a z\z Tou? aioJvai; tcov attuvtov (15). 'A[;.f|V. 

. Mii, C. "' Roin. XI, 3C, 

Dcesl Ta, in ed. 

(15) AcTM )■( Bi^a eiq rouc; alCovaq rijyr alili- 
rcoj-. Siu Ueg. bm, aliique. Iii ed., AutiT) ^t o(5|a, si; 
atdivac. MONITUM IN ORATIONEM XXXV. I. Profecdis e .\Iaceclonia Theoilosius M.ngnus, Conslantinopolim venit seplimo Kalen- 
d.i^ DGcembris aiini 380. Hiiiiin post, ejectis li<orelicis , singnlns quasiine regisB urbis 
ecclesias Calholicis resliluil. Tanlo heneficio pcrinnti Constantinojiolilaiii cives, ac reli- 
giosa exsullantes IfPtitia, imperatoris pietatem et gloriam aiJ roolos usque eveluint. Grego- 
rius ipse, iit par erat, publici gaudii se quoque parlicipcm prccbeiis , grati orga Deum 
animi, hac brevi oralione, specimina dedit. Celebrabatiir hac die qiiajdam luartyruiTi 
iestivitas, Hinc Gregorius l)oo grati.is agil, et aiiditoribus gralulalur, quod, non ad arma 
niovenila, sed ad feslum agilandum, prompti el alacrcs convcnerint. Inoiiinalum istud 
rairaculum marlyrum patrociniis ascribil.(( marlyres,» inquil (or. xxxv, n. 1),« vestruia 
lioc cerlamen est. Vos ingeiis bellum conlecistis', sat scio. Hasc sudores vestri pivTStiie- 
runt, » etc. Deinde haeroticos exliibcl, velut nncturnas aves , quee, lucis serciiitatem 
fugicnlcs, sese iii tenebrarum latibula recipiunt. Tum ad calamitales quas aiino pnTcedenli 
ab ipsis iiaerelicis perpessi fuerant, Iransit oralor. I.uctuosum illud lempus nativis (luidem, 
sed atris ac tenebricosis, ut ita dicam, elnquenliae coloribus cxprimit. At statim oculos a 
tam injucunda pictura retrahit, ne lanl.e festivitatis dies liac Uebiii el coliginosa imagine 
contnmiiietur ; alque rursus ad exsullantis animi motus auditores revocal. 

II. Putavil Leiivenklaius hanc orationem habilam fuisse suli initium imperii Theodosii, 
eoipie lempore quo Theologus non ita prideiu ConsJanlinopolim adveneral. Verum errat 
vir doctus. Orationis inilium et linis, imo tola ipsa oratio ei adversatur. Dictam credimus 
cuiii Tillemonlio (IG), septiiuo, vel (laulo post, Kalendas Decenibris anni380, i|uo tiiuporo 
rcstitulie sunt Catlioiicis ecclesi.T. Ea est eliam oratio, (jUfe prima in majori nc sacralis- 
sima S. Sopliiic ecclcsia pronunliata cst. Hanc primus vertit et Latine ianlum edidit Leu- 
venklaiiis anno lo"l. lihcerplam admonet ex vetuslissimo liliro, (jui Choniat;e Acumiuali 
historici manu exai'atus erai. Hac or;ilione, non ex Leiivenklaii, scd ex Billii iiiterprela- 
tione, aiicla est editio Latina Ciregorii, qiiio anno 158.'J, Chalardi et Cenebrardi curis, 
jirodiit. Mont.-icutius vero piimus esl qui tianscriptam e bibliolhcca illustrissimi comilis 
|ialatini cloctoris, etcuin altero ibidem exeinplari a Georgio Linglcshomio collalam, Grasco 
laiilum viilgavit anno IGIO. I'utat Rlontacutius iianc, noii lam oralionem, (luain oiationis 
fragriicntuni ossc. Ou;o seiitenlia forsan non oniiiino contemncnda videri potcst. Absit 
taiueii, ut eam ciim iionnullis habeamus, voliit quoddam fragmentum ox ali(|ua S. Chry- 
sostomi oratione decerptum. N;im, iit ait Lcuvenklaiiis (17), (( essc geriiiaiium huuc 
Ttieologi noslri felum proiiunli;iro dubitaverit nemo , »i dictionis inodo charactercm 
inlucatur. » Sic etiain censel doctissimus TiDeniontius. Et cerlo, iil obscrvant cruditi, 
qu(e in iiac 'oralione tractanlur, 629 nullalenus Ctirysostomi, sed Giegorii tciupoi ibus 
cximio consonanl. Etciiim Thcolooiis e;i(icm Inc (lcscribit qii;o Curminc dc vila siui ot 
alibi [lossiin lcguniur. 

(10) Toiii. IX, pag. 7-28. {\~) Moidl.in /unii uiiilidiieni. "257 OIIATIO XXXV. — DE MAUTYUIIillS tr.s Aoroi AE 

EIq tovq jicifTvfCK;:, «al xarii 'Afsiarotr. 

A. T£ xojoutov ea-iv eiTtciv, Ssov xotj 6!f0aXiJLO[b 
■redpEatt pX'^5i£tv ; Tt^ 61 Xoyoj (18) xwv 9atvoiJi.£vwv 
AyoOiov taoi-aato?; '15o"j •rcp^xsttat tot; 6'-f0a>,iAot; 
fjijLtovib aTitaTOiJiJtevov Oiajjia, 3 xal (19) i3:tv [jt^v 
noX/.dy.t? r,0?d;AiOa, xp£t~ov Sk t;v ij xai' euxrjv t?j 
TioOoujjievov. lldXtv iV-aOOa jiapTuptov ttiJiaV, 7:o/,'jv 
Vjoij tJv Tpb toOtou ypivov diJtsXiqOstaaf itdXtv Ispuiiv 
t);oiJ cuvSpoijtar TtdXtv xopodTasfat xa't TravniYupitg 
Tc/iuiJtaTtxat. '0 auXXoYo; raXudvOpco-o; iopTdJciv, 
ou-/ iTtXoio.axitv TTpoOuijiouiJ.ivoi;. "ii tou OauiJ.aTO,;' 
epiiTTTat Tiov )(StpiI)V Ti o-Xa, XsXuTat f] TapdTa^t;, 
iijicXstTai 6 TciXsiJLOi;. Oux eti al cptova\ Ttov dXaXa- 
CivTijjv dxouovTaf dvTt os toutiov 5opTa\, xa^cu^po- 
auvat, xa\ £tpr^vixa"t Ouitr|0:at Tr;v toXiv Traaav tte- 
ptxopsuouaf Tr,v TidXat {iiV ouaav Ttjjv iJ.apTupiov 
iirjT^pa, otXuv 51 tSv iv Tto ixlaio xp6vov, aiJ.otpov 
YEV0iJt;vr|V T?,; l7t't T&tj TiXvot; TtjjiTi?. 'AXXa vuv 
dT:ix£i -dvTa xal Ttsptjacuit, xaOto? tftiatv d 'jV-6- 
aToXoc. EJY£, (i) iJ.dpTup£;- CiJteTepo; xa\ outoj 6 
aOXo^- Uixet; vevtxr^xaTS tSv tcoXuv ■TT^XeiJtov, £u olSa. 
Movaxal Tauxa (20) tiov uiXETiptov tSptoTiov xi xaT- 
opOioiJLaxa. 'YiJtit; •fiyetpa-e zt\ etprivr) t6 TpoTcatov. 
'Vi«,ei; Touj t£p£ac Tou Qeou £-j' iauTou? EtfetXxuaa- 
aOe. 'l'ijt£tj Tou; /opEUTa? tou dytou IIvEUiJiaTo; tiJj 
auXXoYto TOUTti) TTposat^aaaOe. "fi 7:6ar)v 7te7t6v6aat 
Tf;v Jr,iitav, oT? 6 y^pivo^ Trjr ^ti'^? I^'XP' '''''•^ '^'■''' "^'^ 
dtfipxeae OediJ.aTO? , tva twv axuOpojTciJov et? Kiprj^ 
£"a86vt£^, Ttov dvaOiLv Tr^? £tpf|Vr,? d7t£Xau3£t£V (21)! 

B'. Ot/_£Tat ij.£v , xa'i f|tfdvtaTat f] Tf,? atpia£(o; 
dTtdTr), 0'6v Tt; 6iJ.t/Xrp U7t6 tou dYtou, IIvEUiJiaToc 
axeSaaOetaa" xaOapa 51 6tiXaiJL']/£v f] Trji; upfy/ti^ 
aiOpta, xa't otayatvovTat xst' auTrjv ol tou daTeto; 
ev XaiJ.7tpto Tr,,; dXr,Oeta; tftoTl iJtapiiapuaaovTeg daTi- 
pe?, o-j/l vuXT"t d7toxexXr|pti);jL£vot xa'i axoTio, dXX' 
f)[ji£po',fStveT; ot 7tdvTej, TtJ) dXrjOtvto (fioT\ Tfj; Sixato- 
cuvr,? dvaXd[j.',|/avTe?. Ka\ eTretSrj, xaOd <fr,aiv 6 
'A7:6aTo),o^, f) vu| 7tpoexoie , [j.a),Xov 51, to 7tapd- 
7:av fi-fdviaTat, Tto 51 cfojT\ (22) Tr,,; fjiJtepa^ artav 
xaTa-fatopuveTat (23), tfeuYei iJiiv Td vuxTov6[jta (2-}) 
Ttov Or,ptcov, xa\ cuVoXauvovTat Ttpi? Tous SpuiJtoij; 
xa\ Ti; a^tfjXui-ya;- tfeu"Ouat Sk vuxTepioe,; aipeTixa\ 
Tp'jjouao.t, xa\ Ttpi; t?> ty); dXriOeta? ^to? d[j.C),uco- 
"aTou-ai (25), xa\ £i^ xi; TptovAa; tcov 7:£Tpcov xa- 

»" Philipp. IV, IS. ■•1 i>„|i,. x!H, 12. 

« Alias XLVIU; iiiia? aiuem 7>o er;il. iiiiiie 29. — 
llaliila nxciuilc incnse ISnveiiiliii ;in. 5S0. 

(18) Tir d.E X6xo<:. Sie Ipgenduiii |iiiIanii!S fiiiii 
Mnnl;iciiliri , (|ii:iiiivjs codice* iiiiidain ct eillii li;i- 
Leanl, Tt; oiiXoyo;. 

(i;i| Kcii. liecsl in lieg. bm. 

^2t)j M6ra xcd zavrct. Leuveiiklaiub Ugit ij.6vov. 
Rl<inl;ic. iiieliiis piitat p.6vcijv. 

(21) 'A.Tfr.i<;i-''C-£(sc. Ueg. Inn, dTtiXauiav. Comb., 
arteXauaeiav. Moiilac. in le.'ilii,d7:eXauaav, ail marg., 
li. d7:eXauae;£v, el Iti notis ia. d7:£),aua£t£v iv. OllATIO XXXV". 

A Ih' luarltirihus. ct iiilcer.sus Arinmis 

I. Qiiiil l;iiiliiiii (licl potest, (|nanliiiii ociilis iisin - 
pare liccl? Quienain autcin oralio, (iiiii liis buiii'< 
(]iia; conspicimns, coniparari potesi'? Lii oeulis iio- 
siris increillliile proponilur spcciaculuni, (|iio(I sa-po 
(|iii(leni videre o|ilaviniiis , e\peliliini aiilein , vola 
iliioqiie exccilit. lllc riirsiis ilererliir niarlyribiis lio- 
iKir, (jiii loiigo jani leinporis spalio neglectus crat; 
riirsiis Dei s;iccr(loiiim conciirsiis ; nirsus tripu(li;i 
ct spiritiialcs celeliritales. Fre^juciis liic conveiiliis, 
iioii ad aniia niovenda, scd ad diein fesliiin agit;iii- 
(luni proiiipliis ac paratns esl. iiigeiis iiiiraciilu;ii ! 
Aniia e manibiis projecla siiiii , soliita est acies , 
belli cura abjicitiir. INon jam ainplius ululanliu;ii 

C voces audiiiiiliir ; contra vero , fcjta, ei gaudia , cl 
paciiicoe aniiuoiiiiii jiiciiiidiliites toiain civilalcu! , 
veliit institiito clioro, aiiibiiint : liaiic , iiKiuaiii, 
(|u;e oliin niartyrum pareiis erat, veniin diutnrnc 
iiilerea tempore, eo lionore, qnem cx filils eapiebal, 
orbata. At iiiinc, ut Aposlidi verbis utar, oniiii;( 
l.;ibet cl aliiindat '». Liige, o niarlyies; veslriiiii 
boc qiioqiie cerlanien e»t : vos ingeiis belluni coii- 
feclstis, sat scio. Ibcc qiioqne sudorcs veslri pr;c- 
siiieruni. Vos paci tropaciim istud erexislis. Vos 
Del s;icer(lolcs, ad vos ipsos altraxistis. Vos Spi 
rlliis saiictl iripiidlaiores , l-;uic coiiveiitui pr;ifi'ci 
stis. (iiianlo allecti siiiil daiiiiio, (|uiiiiis vila; leni- 
pus ad lioc Ubi|iie spectaculuin iioii |ierlracluiii est, 
iit niolesliis ;eniiiiiiisiiiie saturall , jiacis bonls fiue- 

C leniiir ! 

II. Abiil, et delela esl lixresis iiiiposuira, insl;ir 
nebiila! ciijiisdaiii, a Spiritu saiicto dlssiiiata. Piira 
auiein effulsit p.icls screiiitas, ac per eam eiiiicaiit 
nrbis slclla;, iii S|ileiidida veritalis luce radiaiites; 
noii Q30 ""t''i ''C lcnebris atlribula;, sed oiiiiiea 
iiilerilin liiceiites, veio jnslilkc luiniiie refiilgeiilcs. 
Et quoiiiam, ut ait Apnstoliis, nox pr.-ecessit »', vel 
poiiiis oiniiino cvanuit, alqiie diei tuce oinnia bila- 
rt;sciiiil , liigiiiiil qiiidein ferse , qu.-e palnila noclu 
qiuBiiiiit, ac lii saitiis el si)eliiiic;is se reci|)iuiil , ila 
cli.iiii fiigiuiit nyoticoraces hoeretic* siridoreni 
edeiiics; et ad vcritatis lucem cscciiticntes, aiqiie 
capiiibiis inter se bairenles, in pelrarum scissuriis 
se conjiciuiil. Pcr liiijiis diel lucciii cessaninl co- 
nicss-atoiiiin ac teinulciitoniiii sodalilia. Fures, pa- (22) 7(iJ 5eo-(o-(, etc. nill. < Diei aiilciii bicecuii- 
cla evilaiil. > lliiic Moiilaciiiiiis at : « Oiiid Hdliiis 
legeiit dlviiiaii! iion possiiiii. » Nosaulein coiiji'i- 
iiiiis liliiarioriiiii errorcin ebSC, qui i evilaiil, > pio 
< euiicaiil, I sciipscniii!. 

(23) "A.-rar xaza-^aidpvrszai. R:'g. bin , xaO' 
d7:avTa (faiopuv£Ta:. Moiilai ut. ad i!i;irg. Yp. T:dv- 
Ta. 

J(24) KvxTcrcJfa. Reg. lnii, vuxTtvoiia. 
(23) 'A(i6.lvco3tzcvaai. Moiitac. ';t (.'.omb., J(»," 
CXuc^jTTOuaa;. 2o9 S. GKEGORIl TIIEOLOGI 

rieliim effDissnrcs, pr.TCiloiies, el i. jiiid nliiid iioriis \ taoJovTai, ez\ xecpaXTjv aX),Ti>,(i opiis esl , e\orlo p:\cis luinine , lalelir.TS peliil. 
Qii.Tniliii pnrro iiox ill:» er.il, erroris caligine ciiiicla 
obscurans, qiialia landeui fuere qiia; gereliaiiuir? 
H;rc siqnidein olilivione alloqiie digna silcnlio , iil 
ne Irisiiiiin reriiin nieiiioria pia:sens gaiKrniin con • 
laniiiieliir. QiKniaiii eiiim moilo , qiue linn palrala 
siint inala , qiiisjiiani dixeril? ac quniiain rnrsiis 
inodo ea lacueril? qiiis ad liiinc modum cx Iriigoidia 
oominolus esl? qiia; raliula lanlas calamitaies eniii- 
xii? qnis iragoediis rem lam Iiicliiosain pio scena 
coiiclamaril ? Serinonis racnllaleiii calaniilas siipc- 
rat : niajnra stint nuiia, qiiani nt qiiis veibis c:i 
cnarrare possit . IM. Clioriis ille, diaboll sedcs el propiignaculiim " 
eral. llic silii exerciluin constilnerMl, ac derensores 
el salelliles in eo collocaral. Ilic nKMidacii caslra, 
erroris propngnatorei , da;:noniim expedilio , iiii- 
niundorum spiriiuiiiii legioues ; ac, si quid eiiam 
cxleriiornm noiniiuim iisurpare licet, liinc praviis 
Furiaruin exeiciuis adversus Ecclcsiam dcbaccliauis 
cst. Sic enlin addiicor, ul eas remiiuis .Tpp(llein, 
qiia; siipra naluram ad nialum viriles sese pr:i'biic- 
ninl. Una erat in diebiis Elise Jezabel adversns pro- 
plielas Domini c;cilem anlielaiis " ; canK|iie iiispi- 
rata diviniius Scriplura proscindit, ut, nK':i qiii.lein 
senlcnlia, omiie deinceps s:i!culuin , pclulantis ac 
impudica; iniilieris recordalione, eriidi:itur. Veriim. 
qiiot Jezabeli liiiic siniiles, velut ciciiia , ex a^ro ~, 
repenle piillnl:iriiiit , majori 631 iinoqne s:icvilia 
eani, quam comineinoravi , siiperaiitcs. Qii«d si 
fidein sermoni ineo non liabeas , liistoriaui iiispice. 
Illa qiiidcm Nabolh vineam iiKjerenli Acliab Ira- 
didil, ul cx vinea liortiim faceret , luxus ornamei»- 
lum , niiiliebrcs delicias; isCc aiilem , per seipsas 
Iioc nialiiin perpelraiitcs , vivam Dci vincain , id 
esi, Ecclesiam , penitus vi delere ac evcrtere tcii- 
larunt. Qiiodnain ejus quod refero cxemplum rcpe- 
riam? ecquam hiijus pravitaiis ac nequitiae iuia- 
giiiem excogitabo ? Vidi in dealbato parielc pictu- 
ram ( ignoscite animo maloriim rccordatioiie cxiil- 
cerato ; iiiio potius vos ipsi dolorem nosiriim do- 
lete ; nostra quippe , non aliena mala narraiiius ). 2C0 

E/ifiEvai. niTrauTai 

S^i XT,; if;[iipa? Ta'j-r,i; -zx Twv y.co(xa(i-iov xa^ ttov 
[j.£0'j(5vT(ijv a'jvTay[jiaTa. Acij~o5'JTai, xal TOixoJfJ'/'^'» 
y.a\ xXiiiTai, xa\ £i'Ti5XXo Tr,s vuxTij Ijsyov £3t'i,tou 
cfojT^; TT),; eipifjvi]? ETtavaTsiXavToj, xixp'JTtTat. "Eto,; 
olfjV f| vj^ Jx^ivT] TtT) Tr,; ATiaTr,? •(-vocftj) Ta iiivTa 
xaTacjxoTiJouTa, oTa -rjv Ta ~paTT'5[.iEva ; Af,Or,^ &|'.a 
xat ,3a0:{a; a'."cf,;, (o; av [xt) [Jivf,[j.Ti tcov ir,oeaT£- 
ptov, tj ■::a;S0'j3a /o'?'» xaTa[ji.oX'J';oiTo. Ilto; yotp Sv 
T'.? ei-oi TJc xaT' a'JTf,s xaxi; too; ok av ti; xal 
cjc(07:f,j£tc ; ti itdOo? ex TjiaytoOca; tocoutov ; Tt? 
[j.'jOo; gu[i(fio,oit; dva^^rXacjcfUJv; tJc 7rocr,Tr]; Spa[icl- 
T(ov TOcouTov £7r\ axr,'jfi; TtiOo; JSijr^jEv; 'VTtkp Xci- 
•(-ov T) (iup.cfopa' uTt^p Tr]v S'Jva(;L'.v Ttov oir,You[ji.ev(ov 

Ti TtdOTJ. 

r. 'Op[ir,Tf,p[ov T|V Tou Sia6(5Xou 6 X^P'^' i-^)- 
'EvTa'jOa Tb aTpaTOTteSov £auT(o xaT£aTf,TaTO, xa\ 
TOJ; iocou; u7ty.aT:[aTd; i'i tj-C) xaOtop'JcjaTO. 'Ev- 
Ta'jOa 6 aTpaT^j; to'j tJ/£uSous, ol Tr,;; dTtdTT,? Ttp^- 
(jiaxoi, fj T(ov 6at[ji.Sv(ov ex3TpaT£ia, ai Xe-j-^^ov^; tojv 
dxaOd,OT(ov TtV£U[jcdTOJV £t Se xp-r] xa't Tt^ov S^(oOev 
ovo[xdT(ov £i7ietv, '^/TeuOev 6 Ttovrjpb^ t(ov 5at[ji(iv(ov 
eptvvuojv (jTpaTo; xaTd ttj? 'ExxXrjcjia? ex(i)(jiacj£v. 
OuTO) (-21) yap dvo(jidC£tv Td^ yuvatxac: rpod'CO[jtat, 
a'i uTtep t}]v cpuatv el? xh xaxbv ■iivSpiCovxo. Mta ijv 
ev Tat; ■fiixipo.i; 'HXioij i?) 'leJdCeX, xaTd tcTjv •Jtpo- 
cfTjTt^Ov Tou Kupiou cfovojaa (.8), xa'i aTTjXtTe^Jet auTrjv 
f) Oeo7tv£uaTO? iaTopia, (o; dv ot[jLat, ttj (JiVT;[jiif] to'j 
dxoXdaTou yuvaiou,7td, 6 [j,eTd Ta'jTa ptoj 7tat5e'J0!T0. 
ToaauTat Toivuv xaTd Tr]v 'lefd^eX §xelvr,v, cocjTtep 
Tt xtovetov, Jx Tf]!; /('Jpas dOp(5(oj eSXdaTrjaav, vtxoj- 
aat Tr]v [jivT],u.oV£uO£taavTii Tf^s Tttxpia? uTtepfioXri. El 
6e djttcjTet,; T(o Xo-i-o), Tf,v taTopIav ertiaxetj/at. Exetvr) 
TT]v d[J.7teXov TO'j Na6ouOa\ T(J) exXuTto 'A/_ad6 e/api^e- 
TO, 'tva 7toif,ari xfi-reov ttjv 5[jf7teXov, Tpu(pf]S JyxaX- 
X(o7tta[jta, yuvatxeiav /XtSfiv auTat Tf,v ^(Laav to'j 
0£O'j (2'J) d[j.7t£Xov, Tr]v 'ExxXriaiav Xeyo), et^ rtav- 
TeXf) d9avta[j?jv [j.eTeveyxirv eSidaavTo , auTat 6;' 
^auTOJv zh xa-/.'jv evepyouaat. Iloiov eiipco tou Xciyou 
7tapd5£ty[jia ; Tiva Tf,; xaxia? TauTT]? iTttvorjau ei- 
xciva ; ElSov l7t"t xovtd(jaTo; (30) Toi/ou TotauTrjv 
ypa:ff]V (51)' xai [jiou [laaTdaatE Tf,v xapSiav Ti) 
Ttjjv xaxtjjv [XvfKJT] 7t£ptotSaivouaav [xaXXov o^, zC) 
Tttyvco xal ij[j.et^ auvaXyf,aaTe- fi[jidT£,oa ydp, xa'i oux Quaenam igilur iUa crat piclura, qiiam rebus nostris q dXXiTpia otr]";-ou[j.eOa TtdOr,- Ti? Toivuv ■?) ypatpT], fiv cnniparo? procax ac pr.-cpudiosa qiia;dam eral mu- 
lierum cborca , alia iii ali:im iriiiudii specicm ac 
gesticulaiionem sese distorqiientcs ( lales fcmiiuis 
M.-enadas bibiikc vocant). Ad aurx llatum coiiuc in- 
volitabaiit : aspcclus furoris aditus eral : acceiisa; 
faces manibiis gestabaiitur, ex qiiibus flamiiia;, cor- 
poruin volutatione, rotabantur : aura iii siiiu peplo- 
ruin concinnam gravitalem ac modesiiam dcturpa- 
•MllUeg. XXI, \. 

(26) yopdr. Leuvenkl. legil, -11 x'i'P«i • 'ocus ille. » 

(27) OiJTM. Reg. biii, outoj;. 

(28) >I>orw(xa. Moiilaciitius putal legendiim, (fi- 
vov coSivouaa, « ccedespailuricns. > Bud.cus scripsit, 
(povav ideiii v:ilirc, ac « f'a;dis aviduiii csse. t 

(29) TovQeov. Sic Key. bm. In ed. deesl tou. Ttpoaetxd^o) Tot^ 7:pdy[jaat ; /opeia Tt; Jjv yuvaixcov 
da/r,[j,ovo'jaa, dXXT)^ xaT' dXXo Tt a/fipta op/r,aTLXov 
^auTTjv 5taaTp£6Xouar);. MatvdSac: ot [juOoi td; 
TOia'JTa; yuvailxai; xaXoiJatv. Kci[j,at xalq aCpat? 
dvaao6ou[j,£vat, ^Xi[i[xix [javiai; •TtdpoSov, Ttupaol Sti 
/etptov cf£p(l,a£'jot, xa\ cfXSye; ix TouTtov tt) 7t£pt- 
aTpocfi) T(ov a(0[j.dTcov tv£iXtaaS[ji£vaf ajpa ev xSX- 
■7tot; Tf,v e^ja/Ti^xoauvTjV^.^Sa^ToJVTte^tXa^vXu^jatvo^jtivr,' 

(50) Koridjiatoc. Comb., xovtda[iaToc. 

(31) rpiip)\r. IJeg. bm, iTttypacfT]v , « iiiscriplio- 
ncni. > Sic le^ll I!illius. 

{7>"1) Tlireuir/jifwavrrjy. Sic lcgit Lcuvenklaiii.s. 
Qii.-e lectio a Montaculio probalur. In edil., xfi i'j 
a/T][joa'JvTi. 261 [/.(ov (33) 0'jo:v'j; tojv i-tvoixivojv JcpaTiTOjjiivri. 

li'. Aii [jiijou 0£ TT,? toiaOTT]? X''P-'°'f> ivOf',<: 
erScoXov TotO'jTov [AiJ^jOrjXJ x'.; , xal -t]v i^Oiiv a;jiy;- 
60X0?. xa\ Or,X'jop(aj t6 eIoo;, ev [jisOof/iw tti? 9'j- 
aioj^ Xi![j.£vo^, XjX'J[ji.£vo; tio <j/f,[jLaT[, olov Tivt xw- 
[jiaTt xa\ .u-sOt) TTapiyO^ooi. Outo.; ett! tivo; 4Ttf,vr,.; 
J^unTtaJwv, oii TO'j )(Opo'j Ttiiv Maivdoojv utro Ot)- 
pijjv (31) Exo[ii^oTO. lIoXu; 5i TTJ^ot a'JT6v EX XpaTT,- 
poj 6 SxpaTO?, xa! Tive; XiXot, Tr,v 9'J3iv aXXoxoTO'., 
■nzpX tb EioioXov fiJav, -i TrpiiitoTra XdtTiot, e-'i 3X£- 
Xtov TpaYzitjjv •TTjptjxtpTwvTj^ ~h EtodjXov. TotauTJt 
TT); vuxTb; ^xEtvTis Ti 0:^1^1) [JiaTa. TuvatxE; eTt' dTt- 
(ji!a YvtoptaOeijat tou -(iwjc, xotvf, xaTTjyop^a tt;.; 
9'J3Ea); XT]v vevo^jtta^jilvriv b/ yuvai^lv e'Jxo!i[(.!av 
£;op/rjadix£vai, TO[jf^T",v tjyov ota [Jtldr,.; tt|; tzo/.zlo^, 
O^aTpiJou-at St' JauTtJjv d7xr,[jiovo'J3av ttjv 9'JTtv, 
XlOot? Ti; xetpa; dvT\ Oupeojv^-Xijaaat, ^tivtov (3.^) 
pXiTTOujat, dvotSstxii TiJJv i|jt[jiaTtov PoXji, evTi.;(3G) 
Tiov Oe!iov iT5pt6i5Xtov Yevi[jtsvat, JTt\ tti; iepa; xaOi- 
opa; dviOrixav eauTtov Tiv Kop'.J6avTa. EtTa [JtiOT], 
5ta'i dxpaTo;, xa't ot ex Ttov dixTTr^pttjjv Udve.-, xal 
vu5, xx\ StaytoYT] aujjiijitYTjc, xa\ TidvTa osaL xtoX'J£i 
6 'A:to3to).oj Xiyeiv, et-cov, OTt Ta xpvpT\ v:i av- 
■zitr ysrdiiera, alcry^pdr ecti xal Myeir. T!; ydp 
ov piETd dxptSeia; Ste^iXOot tio Xi'(M ■zh Ti'jp, to'j? 
X!Oouj, Td? T-faYdj, xd -pa'j[jta-:a ; "0-tjj; Iv. ^dOpojv 
dvaTpi'.j/at toui; tiov leptov oi'x(ov OepaTreuTd; etpiXo- 
vEtxTiJav; '11; 5td [JtiiT]; ztfi TrdXeoj? ^tjXojttiv Ttva 
tii; dXrjOeta? (ioTrdXot? StexetpijavTo , xa\ Tbv (57) 
dXr,OTJ '^(jvov 6 uT:ovor,OE\; cftjvo^ cXtoXucrev ; 'AXXd ydp 
0'Jx o'toa, ■TTto; (38) t?,; rpE7:o'J(jr,.; Tjoovf,; dTTEp^^-yJTj 
6 X(5yo;, J[jf.ftXox(opf,ja; Tot; ^'■/vo'? StT,Yf,[jtaaiv. 
0'Jxouv tTTavtTeov oOev i^i^t\\i.tv, lj>m^ y''"'^^' ^^^ 
■jtOTt[tt() Ttp X(5yio tt]v dX[iupdv EX£!vr,v (39) dxoT;v 
d7ToxX'Jcra30at. '£r ^V/p i)jiipfi (-40), tpT;Tlv, ev~ppo- 
cuvriQ dpvi\czUt (41) Kciiciir- TrdXtv to!vuv ^7:'t t4v 
auT!)v £-ave,oxo[jtat (42) Xoyov, oti f; vj^ exeivT) xal 
6 YV(5'.po? f,(fdvtaTat, ai oi Tf|S eipfjvr,? dxTtve; Std 
xaOapa; tt,; aiOpia; Tto ttj; dXr,0££a; ^ojtI ■TTEpt- 
XdjJi-ouTtv. Atd TO'jTO £x6i6XT)Tat (x^v tiov Oeioiv 
■j:Ept6!iX(jov 7:av o Tt Su-(JJoe? xal pe6T,Xov dvTst-- 
fjXTat 51 7:dsT)? eu^poiuvrjj TtJiiv eCiasSouvTOJv oiotxot, 
xa\ XeiTtEt 7Tp6j EU9poT'Jvr,v o'j5iv oi 5atTU[jtovec, oi 
JoTidTopE^', f; Tot; dYaOot; e5(o5!;jioi; 7:Xf,0ou3a Tpd- 

" E|.lies. V, 12. »* Eccli. xi, 27. 

(35) AlSoiQ ev(ryy\fi(i)r, eic. Lcuveiik. t >.iisr]iiaiii 
lio:ii'Sla verecuiulia. i 

(54) 'Vxd di\pu)r. SiC Rcg. Ijiii. Iii edUi , ir.l Ou- 
pojv. 

(3,^) <Pdrtor. .MonLic. atl iiiarg., yp. 'fiivov. 

(3(!) 'Errcr. < Inlrji. > Jsic Lcineiik. el iMdiilac. 
Dillius lcgli tx-6i, I extra. t 

(57) AaJ rc/K. Kej;. bui, ou xa't t-jv, t ( iijiis, » <nc. OP.ATIO XXXV. — DE MARTYUKtllS. 2i!2 

A bat : suiiiinis |ii'>liliiis iiisilieliani ac saltitabaiit : 
liniiosliis piiilor iiihil eiiniiii , (|u;e lieliaia, coiiliii- 
t!.'lial. 

IV. l'er iiiediiiiii auleiii liujiisiiiodi dioteje , lale 
viri siiiiul.icriiiii advcrii : seiiiivlr (|iiidaiii eral, scxii 
duliius Cl vuUii ellciiiiiialiis , iii iiatur;e coiilliiio 
|i(isiliis, geslii IractiiS ac dissolnliis, vcliit coiiics- 
salioiie i|iiadaiii et lcniuleiitia , nieiite c;i|itiis. Ilie 
iii ciiiru (|iiod;iin resiipinus |ier M;eiiailiiin clioiiiiii 
a leris gcslali;ilur. Ingeiis auleiii eiria i|isuin nieii 
c(i|ii;i eral , ac loqnaces (luidain iialiii:i iiioiistrosi 
siiniiNicruiii circtiin^t;iliaiil , laiie |rilo.si, iii liirciiiis 
ciiiriliiis circii siiiiiil:icriiin lii|iiiiii:iiites. Talia siiiit 
exposila liiijus iioctis speclaciila. Eeinin.t! iii sexcs 
siii deilecus ei probruiii specla:;c, coiiinuini naliir.e 

^ accusaiioiie, consuetani inulieribus iiiodestiaui abji- 
cieiitcs , pcr iiiedi;iiii nrlieiii p(iiiip;iiii agebaiil , 
oslentanles iialuraiii turpiier per ipsas ac indecoie 
li;iliil:iin ; iii;iuus, sculoruin loco , saxis armatic , 
c:cdein occtiltaui, iinpiideiiti 632 oculomni con- 
jeclii, minilantes, iiilra diviiia sepia iiigress;B, snuiii 
io sacra sede Coryb iiilem colloe;irniil. Deiiido cra- 
piila, et iiieruiii, cl ex soliiaiiis locis Panes, el nox, 
et proniisciia coiisuetudo, et ea oinnia, ([ua; Aposlo- 
liis vel eluiiui proliiliet , diccns : Qikc autem in or- 
cullo ab eis fiunl, turpe est dicere "^ Quiseiiiin accii- 
rale verbis perenrrere qiicat it^iieiii, lapides, c:edos, 
Tulni'r:i? Qiio paclo cerlaliin saciaruni .-eiliuui ciil- 
lores fundiius evertcre teniariint? Quoinodo iii 

_ iiiedia urbe viriim qiien)il:iin, verilalis zelo Uagran- 
leiii , fustibiis cecideriiiit , (|uein scilicet ca;dcn! 
ilebliteruiu, iitiod inorliiuin erederenl? Yerum li:iiid 
scio , quomodo ali ea , qu;e decebat, volupl;ile 
tlefluxit oratio, in terreiiis immurala narratioiiiluis. 
Itaqiie eo, uiide digressi sumus , redeiindum est , 
ut suavi gralaiiue oralioiiis poliono, salsam et aiiia- 
ram eorum, qu;c iiarral:i suiit, poliiinein eliiamus. 
Inclieenim livliliw, iiiquil, malurum oblivio est *''. 
Quocirca ad eumdem sernioneni revertor, quod sci- 
licet nox illa et caligo depulsa cst , pacisijne radii, 
|ier puraiii sereiiitalem, vcril;ilis luce uiidiqiie col- 
luccni. Qiiapropter e diviiiis sepiis ejectum est 
qiiidqiiid iiiale olens et profaiium erat ; contra vero 
omni piorum virorum betitia a:des resonant, nec 

D quidipiam ad jiicuiiditalein desideratur. Pr;estosunt 
coiivivatores, convivae, et exquisitis relerla dapilius 
iiiensa. (3S) OJSfi w-rdif. Reg. Iim, of5' ottoic. 
(M) 'A.lfivpctr exeiri}y. hic Heg. biii. Decsi 
ky.zi'iT.^ iii ed. 

(40) Er rap nnip9- Sic LXX, et Reg. bm. ] i 
ed., EV Ydp T\\>.ipo.:(;. 

(41) 'Aicvi\c7zia. Sic LXX, Reg. bni, et Mon t h . 
ad marg. In ed.. d[iVT,3T!av. 

;4-i) 'E.iciripyojictt. Ueg. Imi, eTTovepx^fJteOa. 203 S. GUEGORll TllEOLOGl 264 S33MONITUM IN ORATIONEM XXXVI. 

I. Quo die Tlieodnsius Magnus Calholicis ecclesins , (jiiro (nm diiiliinio lompore ab 
Ariaiiis occupalaj fiieianl, rcsliluit, eo ijiso die, ut ex Hrogorii carminil)iis pers|iicuuni 
esl (43), uiianimi conseusu ab imperr.toio poposcerunt Coiistaniinopolilani, ut episcopale 
solium conscenderut Tlieolo^us. Tunc vero expiignari non polnit ipsius niodeslia, ut 
assensiim prajberet. Victa tamen (>ostmoduin, imo poiius coacta et oppressa est. Qui 
autem in eum odio nagrnliaiit, ad id imiirohitalis et ameuti.-B venerunl, ut, vagis sermo- 
nibiis, alcpie injusla ambitiouis accusalione, un(Jequa(|ue i|isius famae dedecnris notaiii 
inurere tenlarenl. Eum namque, velut inaiiis glorl;o cupidum, ac siinulala virtute, epi- 
scopalis seiiis bonores ambientem, exliibebant. Gregorius vero, tametsi miniinoaut paruiu 
his sermonibus moveretur, non dubilavit lamen liac oratione injiistis adversariorum 
calumniis respondere. Prinium ciiisas impiirit illiiis studii , qiiod slbi a Catli<ilicis laiu 
ardenler prasstabatur; et iioslbabilis liis omnibus, e\ i|uibus ipsius gloria pra'slantior 
videri possel, eas ad ba>c tria capila revocat : vel quod a Conslaulinopolitanis accitus, ipse 
velut proprium illorum opus ac [iiiculiaie Ijonuin Iniberelur : ve! qiiod simplici et pbiio- 
sopiiica vivendi ralioiie uten<, sibi inde eor'"" K..r,,,.,^i,..,f;...^^ „^.,.,;i;..n.,i . „„i .i,..,.,..v. 
QU(1Ill* A^\J\^\jL IIIOWj/T^l I LLI [ I •^(-'I^ I U IIJ V^t» I U 111 »J H* J II V I l\_| Ut.1 lU »IIW [MVlJVy Ll\J\j\ji\J ^' KJ J ^^ \^ ^ V.I, UH 

auJitores oralionem converiens : « Vos, iiKpiit (ii. 10), glori.i mea estole, defensioque 
niea apud eo«, qui me judicant. Obtrectalorum meorum maledicta superabo, modo Palris, 
et Filii, et Siiiritus sancti conressionem liniiam ac iiilegram retineatis. - 
Baronius exislimare vidctur, » In^iuiuiit Bol' ' ' "'' 
lllUU IdiXlCll ll.lliu iciji au lln.-ll.J.^iJi i^.»yiuiilliJiiJoiii i.iaitiiiiii i... iiiiLiijii.iuiii \j.'ii^/.uvjiiiii.i,7» 

Coiislal siquidt-m, ipso die quo Catliolicis restitula3 sunl ecclesi;e, plebeiu magiiis claiuo- 
rilius ub im|ieratoro ex[iostulasse, ut Gregorius episcopale sidium coiiscenderet. Hunc 
niullitudinis impelum asgre fereiis Tiieologiis, vix pro inomento, collegaj luinisterio ac 
voce uteiis, brevi oralione sedavit. Unde verisimilliinum esl, Gregorium iion multo posl, 
olfervescenlibus adliuc aniinis, alque ardentius itiTalis apud imperalorem petitionibus, 
tliionum coiiscendere coactus tuisse. Id colligilur sane ex liis istius or.uioiiis vorbis 
(n. 2) : n Hocpers|ncuum faclum esl, ex novo co faciiiore, quod circa uie liaud ita |iridem 
ediaistis, cum vos, qui piebs estis, zelo et iracuridia lerventes, clamantem me el lamen- 
laiitLiu III liac sede collocastis.» Non enim rationi consenlaneuin est, pacala m;iliitudine, 
plebeni post Iils subindo aut ipiatuor menses ad id violenti.-B prorupisso. Naiu si illala 
Gregorio vis ad iiiensem Februaiium aut Aprilem remilt.itur, ciil|iandi sunt Conslantino- 
polilani civfs, culpandus et ipse Gregorius, quod episcoporiiin, qiii coiivocabantiir, 
Hdvontum non exspeclarint. His ila perjiensis, nobis cuiii Hermant et Tilleiiiontio verisi- 
milius videtur, violentiain Gregorio a plebe illataiu contiglsse paucis post ecclesiarum 
leslilulionem diebus, liancquc orationom fuiss_e non multo post pronuiiliataiu. Uocto 
igiiur inedio circiler niense Decembri anui 380 collocari polest. (45) Curm. de vitn iua, vers. 1581 cl] bei|ii. (4."i) Ibiil. iiol. c, |t. -412. 

(44; i) Maii iiot. d, p. 411. •2SS ORATIO XXWI. ni: SDiPSo, ETC. 201. AOroI A7'. UUATIO XXXVi". Eli; iaftdy , xal .ifrr Toi'c JeyoTCii: f^jCiOvfifh- '» t)e seipao, el iid eos qiti ipsum riillieclnuii Constan- 

arr.V r,^ ^alUSpiii: /i6;rrr«rr/roi..T6U.<oc, ^iu Hnopoluaunm ofleclare ilicebaul, el de poiml, iila- 

f:tr tny roii .laou ( io) .-rpoOvidar , iir i.tecsi- . , ^ayzo eif uuzvr. erilale, qiiain erga cum oslciideral. A'. "Eyo-i Oa'j(xi^w, xi ttot^ Juxiv S irpb; to'j? I Kfiniroi', (iniiliiani l:iiulom Uliid sil, (pioil vobis 

Ijjtoiij TCTxivOato ).(iyo'j? , xa\ riiOEV tosoOtov fjT- ciica scriiionos iiieos actidil, ot i|nani ol) cansam 

■vrjTOc T?)^ ViU£Tipac ^tovri; , t?,; u7iEpop[ou xai |jit- pcrcgrina liac noslra vocc, ct cxigna rnrtas^C, i[W.h- 

KpS.q fjoj;, xat o'J6kv ^xo'J<'ilS ^p4(J[Jiiov, (Lctts xauTiv i|ne nilijl ainore digiiuni liabeal, iia canli silis, ul 

[ioi 5oxEi!T£ upb^ -fijxaj TteTcovOcvat , 8 izphq ttjv (xa- eoilem niodo inilii erga me aQecti cssc viileainini, 

Tfv^Ttv (47) >tOov Ti at6f,pta. 'E(io'j ts ^ip xpe- quo fernim crga ina-^nolcni. Nam ct ex me |>cii(lctis, 

(j,ajOs (48), ya\ a),Xf,Xwv eTs to-j evii? iy^JiAEvot, xa''. cl alii cx alii.'*, innluo iiexu iiiler vos coliivreiiles, et 

6:ou TTivTEj, ej ou tJi TiivTa (19), xa\ ets ov Ti oniiies ex Deo, cx i|uoomiiia, et iii (luein ouiiiia °". 

navTa. "(1 TTJ? Oaujxaata? i/.-Jjstjjj , fiv ■rcX^ixsi t6 admirabileni caienain, quainSpirilus sanclus iiectit, 

nv£'j[Aa->. SYtov 6e jjjtoi^ aX^JTOt; a'jvTipTtT[jtevriv (50' ! rirmissirais vinculis coiiipaclain ct coa|il;ilaiM ! CiijdS 

Ti 6i aiTtov, oiJTS Tt oI6a t-[i) Ttjv SXXtov jCytoTepov, rei nullain eqnidemgJS eaus.im siispicaii qiieo; iie- 

caa snauTto auveTTtiTa^jtai • ei [jlt) Tt; tojto auTij (jne eniiii alios sapicnlia ullo niodosnpero, quaiitum £[jtT;v aocptav 'j-oXaii5avet (31) zb Et5ivat, OTt [jtT) ao- 
9?)? eiT^v, (jtT;6£ tt)? (iXrjOivT;? xal TtptiTr,? ootpia? 
iYY"?' 3 ■;TO/,X(y) (52) S^ouit ::ep\ SauTwv CiroXa^jt- 
6ivitv ot vuv (jocpoi • eTxetoT) fSotnTov iauT^jv d~aTav, 
xa\ oieaOat eivai Tt, 0'J5cV 5vTa, 0-6 Tf,^ xevf,; Mlrfi 
cfujtjjijtevov. OOts TrptoTo? ujjttv t6v Tr,^ 6p0o5o5iai 
X-yyov exTjpu^a , oO [jtiXtjTa TreptexsjO' , fxvest 5^ 
(iXXoTpiot^ c7:rjXoXo'J0T;(ia , xa't TOUTOt? (.55) u[ji£Te- 
poi^^ eipf,<ieTai yip TiXTjOe; • et'7r;p uijiet^ 'AXe£av- 
6pou (5-i) \i.a<ir\-3.\ tou :iivu , tou (jL£Y(iXou rr-fi Tpt- 
ioo; aYtovtSToO Te xa\ xf^puxo?, xaV Uyi-i) xa't epYOj 
Tr,v oieCetav. I^optuavco?. Mejjtvr^sOe yip ttj; 'Aro- 
ffToXtxfii; JxeivT,; euxf,? (5.5), fi Tiv a(,yT,yhv tt;; aie- quidein inibi conseiiis siiin ; iiisi (|uis boc ipsuiu mihi 
sapientix ducal, qiiO(l,mesapicntem iionesse, iiccad 
vcram et primariani sa|iieiitiaiii aeecdere , iiitcUi- 
gaiii : qiiod perniuluni abest , ul biijiis leiiiporis sa- 
picntes de sc existiiiicut ; qiiniiil()(|iiiilem iiiliil faci- 
lius est, qiiani ut seipsum quis lallat, ac se ali(iuid 
csse pulel, eiini niliil sit *", iiiani vidclicet opinioiie 
innalus. Nec vero reclae lidei doclrinam, (niani ar- 
clisbimo coiiiplcxu lenetis, vobis priinos (irxdieavi, 
sed aiieua vesligia secutus sum, et quidem vestra 
(vcraeiiiin loqnar) : vos siqui'lein exiniii illius 
Alexandri discipuli estis, qui niagnus fuit Trinitaiis 
propiignator et praeco, ([uique seiiuone, ct rebiis 6iiaj xaTiXuJsv £v TOT:ot,; il-ot; TtTjv Tr,? YXtJjiaT,; q ipsis, impielatem extiirliavilac dc mcdio sustulit.Nc- 
(i(jiap£u[jtiTojv (5S), i'v' !j6pti u6ptv a[jt'JvT;Tat , xat que eniin memoria vobis excidil apostolica illa pre- 
trTr|XtTeuOfi OaviTto 5txatt;) OivaTO,; (|uxtov aotxoj. calio, quae iinpietatis ducem iii lncis inipiirissiina 

liiigiia digiiis oppressii, ut iiimiruni coniuinelia contumeliain iileisceretur, atque animarum injusla niors 
justa mortc ad iciernani iufamiam plecieretnr. 

B'. Ou JivTjV ouv ■::rjYf,v utj.iv l|i,if,;a[jiev, Cjz-.tp II, Ergo iioii noviim lonlem vobis ropimus, (|iiem 

fv Mtuuaf,; ivlSetlev £V (ivu6p;j Tot; iTi' Aiv^JTTTou adinodum quciii Moyses ab yEgypto |irorui,'ienti- 
6tii)xo[jt£vot;, x£xpu[jt[jiEVTiv ok. xa't auYX£xto!j[AEVT)v biis in areiili loco deinonslravit " : verum abdituni 
iiv£5TO[jtto7a[ji£v, xaTa tou? irat5a; Taa(ix tou [iz-(a- el obsiructnm aperuimus, ut oiiin servi Isaac , noii 
Xou, [J.T; oputraovTa; (57) [J.^ivov tspiaTa L,i'yjxoi uoa- piitcos tantum aqna; vivs lodientes, vcrnin cliaiii 
To;, iXXi xa\ tf paaao(jieva u-r.h-M'/ '^uXtcrTtai(ov iva- qnos Pliilistliiiin obstruxeranl "*, repnrgaiiies. Scd 
xaOaipovTa;. 'AXX' oOoe tiov xo[j.'{/(Tjv Tt; xa't foir.jv iicquc faietus quispiani ac jiii uiidus sum, atqiie ila " I C(ir. Mii, G. Gal, •■" Exod. XVII, C. '" Gcn. xxvi, 18. a Alias XX VII Qiia; autem 36 erat, nuiic 50. — lla- 
liita Constantlnopoli, medio circiler Decembri aiinl 
580. 

(16) Kal eli: r))r rov, elc. Sic plnies codd. Il:rc 
et sequentia desuut in editis, quaiiivis laiiicn a Itil- 
lio reddita. 

(47) Mapri\riy, elc. lieg. a, |jta-;'vf,Tr,v Ti ai- 
6Tipa. 

(48) hpiiiaaOe. Sic plures lUgg. et Or. 2. In ed. 
xp£u.aTO^v. 

(■4'.J) Ta xdrra. Sic diio Regg., eic, Dccsl iii cd. 
("lO) ^vr'iipric}iefT]y. Tres Uegg. cl Or. 1, auv- 
r;pTT)(jLevT;v. 

(51) "fjto.laj^6drei. Or. I, OitoXaji^ivJt 

Patbol. fjB. X.XXVi. (5-2) noXl^. Coisl. 1, ™/,Xoi. Conib., mXXou. 
(55) Kal rovrviq. Comb., xa\ toOto TOt,;. 

(54) \\.\e£,drSpov. Alexander ille cst Constanli- 
iioiiolitan:e Ecclesiie episcopiis, vir sanclilate in- 
slgiiis; qui cuiii accepisset, Eusebianos abVimpera- 
tore Conslaiilino exlorsisse. ut Arius iii Ecclesiain 
rccipcrctur, ad arina saiictoruin coiifugiens, lnsis 
lacryinis Deiiin |irecaius esl, ne tale sc.iiidaluiii pa- 
tereinr ; eoque oraiile, borrciida iiiorte sublalus cst 
Ariiis. 

(55) EvyJir,. In quibiisd,iiii, (?(ovf,^, • vocis. > 
(50) "AiiafeviidrMV. Diiu Ui'^g., i;iapuY;ii,r(ov. 
(57) 'Opvaccrraq... uva«a;}aiporrar. Ke;;. bu> 

et Coisl. \, 6p'JaaovTo;... ivaxaOaipovTo;. 207 S. (iUtCORIl TllEOLOOI 268 coinpnratus, iil lioiiimnni licnovolcnlLun lilanilitiis A ^Vw. xa'i oTo.; xwaxEia y.').iTi-ziv Tf,v eOvoiav ■ oi^&us el assenialione subripcre (incani : (inales niullos eo- 
rmn vidco, qui Iioc teiiipore sacerdoiii nmnus pro- 
filentiir, (luifitleinoslra- pielalcin, qiioD prius siiiiplex 
;\li|neartiscxperseral,ailificiosanire(l(Jiileiuiil,aciio- 
vuni qnoddani politices gcnus, a foro ad saiicia Iransla- 
la;, elallieatris ad sacrariuin, viilgi orulis mininie in- 
spetlandnni : ita ut, si audactcr lioc dicere oporteal, 
dux jani scense siiit, intcrqiias lioc diintaxal inlersil, 
qiioil illaoinniltnspateal, luiic (luil)usdani ; illa lidea- 
lur, lioec in lionoie sil ; illa tlioalrica, luec spiiitualis 
noniineiur. Vos lestes, el.Deus, iit Apostoli verbis 
uiar '', nos ab liacpaiie mininie siare, veruni tales 
esse, ulniorosilalis potius et rnsticitatis, i|uain adnla- 
tioiiis ac servilis aninii nota in nos eadat; qai|i|ie (lui or>Si 7ioXXo"j? T(Tjv vuv iEpaTsueiv Otoi/vou [J.svojv , oZ 
xr]V (58) (JraXrjv >ca\ ats/vov f]|j.(r>v £U3E6'£iav, £VTS)(vov 
ni-oirjxaai , xaV "noAiTixTJj ti xaivbv eIoo; iiTzh •zr\<; 
(XyofS.; £i; Ta ayia jjistsvtjvsyijievt); ("iO), xa\ iiih 
T(i)V Gsitptov ETtV tT)v Tot^ -oXXoTi (iOiaTov (j.udTayio- 
vjav • (b; clvai 6uo axTivi;, sS Ssi ToXfiTjiavTa (60) 
TouTO siTTsrv, ToaouTov (iXXTXojv oia^cpousa?, oiov 
Tijv [ikv ■nasiv avsliOai , tt;v ok Tiai • xa'i tt)v [aIv 
l-EXaiOai, TT]V ok T'.ji.a70ai- xa"i Tf,v ;j.kv OsaTpixfjv, 
TfjV 6c 7Tv:ui).aT'.y.f,v dvo[iaj£(iOai. T[j.sr^ [AdpTups?, 
xa'i i ©sb?, :fri<j'iv 6 OsTo; 'ATifiaToXo;, 105 ou TauTT]? 
fi[;.£t5 TTJ? [jiEptoo.;, dXX' oToi axai(iTT]To? dv OaTTov (61) 
xa'i dvpotxia^, ^ OioTTSta; xat dvsXsuOspia? Sy''''^!^'* 
oi^aiOaf 01 ys. xa.\ T.phi; tou; Xiav dvTsyojJsvou; eos eliaii), qui iiostri 636 apprinie sliidiosi siiiil, D fj(jtcov siTtv ots xa"!. oiiou ^atv^iijLsOa Tpaxuvofjtsvoi, asperius iiiterduni accipiainus, si quid nobis iion ut 
rationi consenianeuin est, fatere videaninr. Alqiie 
boc ex novo eo facinore perspicniiin factuni esl, 
quod circa ine haud ita prideni edidislis, cuni vos, 
qni [ilebs eslis, zelo el iracnndia ferventes, claiiian- 
'.eiii nieellaineiitantem inhacsedecollocastis, qnain 
lyraiinicam, aii episcopalein dicere delieani, incer- 
tuiii liabeo ; sed collocastis tainen, propter viiii aiiicv 
ris erga ine veslri, legeni violaiiles. Qiio (piideni 
lempore nonnnUis eoruiii, qiii lorvidiores eraiii. us- 
que adeo succensiiinius, ut ainore iii odiiini iiiuiaio, dv Tt p.r] xaTd Xdyov f][jttv TTOtsiv vo[j.tCojvTat. Ka\ 
TouTo sosiEsv i\ •jTptoT]v fs^ojjLsvT] TtspV ■?] [ta; xaivoTo- 
[j.ta ■fiviza C^TjXto xt\ OufJtto JiaavTS? ujjtst? 6 Xai?, 
potovTd; Ts xa'i (ioupotxsvou? s^ytV tov Op(5vov tO'Jtov 
sOr^xaTS, tov o'Jx olo' £t'TS Tupavvtxiv y^pr] \iyi.'.'j, 
sI'ts dp-/tspaTtxi5v (G'^) • sOr^xaTS 3' oijv, 6id tov ir(5- 
Oov 7rapavo|J.f;ciavi:s?. "EvCa tojoutov tkjI TtJiiv Osp- 

[JJOTSptOV £3u3-/Spdva[JlSV , toOTS d7TS7rT;5T]3_aV (65) 

T][X(Tjv, TO (piXTpov £tf i/Opav Tpii^avTE; (61). 0'j yip 
k'i (bv )(aptO'J[JL£0a axo-0'j[j.£v (j.aXXov, t^ (.q (Lv tij-fs- 
Xt;co[jisv (60). a nobis confestim reces.erinl. Non eiiini lain lioininuni graliani qiiain iilili'aie;n speclanins. 

III. Qii.^e igitur lanli erga lios serinonesiiue 110- Y'. Ti; ouv ■?] atTia Toij toc>o'Jtou 7:£p\ ■f];.t5; lt(5- 

slros desiderii el stndii caiisa sil, viilti^ne i|isi ex- Oou, xa\ to'j; Xoyou; tous f][j.£T£pou;, a'JTo't fioJXEcrOs 
proincre, alqne in inediuni proferre , aniiniqne ve- ^ 6r,Xto(jai Ta'JTr|V xa\ 7iapaciTf|!iat , xa't xh u[j.£T£pov 
stri affectiim indicare, aii potius per nos hoc decla rare, queniadinodnin ei ad res ali:is exponeudas 110- 
bis iioii illibenter uti solctis? Milii vcio noii esl du- 
biuni, qiiiii lianc iiiilii diccndi provinciani iiiipona- 
tis, qiianluin qnidein ex vestro silenlio jiidir;ue li- 
cei. Audite igitur, aiqiie expendiie, luiin malns hii- 
jii-inodi reriiin siiii conjeclor. Priinnin, qiiia iios 
ipsi. aecivi.stis , idcirco jndicio veslro opein sub.^i- 
diuniqiie ferre, ac velnt pncdam veslrain fovcre vi- 
deiniiii. Ebt ciiim iia nalura coinparatiini, iit suis 
qiiis(|ne, taiii praediis, quam libeiis ac scrinonibus 
laveal , spoiilaneaque benevolenlia in snos fetus 
propenilfat. Ueinde, nnlla re periiide nioveri, qiiam 
tjuod nos, nec pi:ecipites et iniporliinos, nec violen- 
los, iiec ad tliealroruin ei festiviiatiiin osleiiiaiio I' y-i-, jj^^,;^-p^_o^^ xa\, auvTO[jttoT£pov Eirrctv sTt (69), ■udOo? auTo'1 ■^■vtopicrai, r] ot' :f][X(ov touto 6r][ji0(jt£'j(iat, 
t'o^ (06) xa\ Ttov dXXt')v fj[J.rv ypfijOs 7ipoOu[j.ti); s^- 
TjYrjTai; ; 'II[jL£T£pov &16' (^'i) OTt TTOtstcOs T?>v Xiyov, 
6c70v £X tt;? f]3u/_!(T? T£X[j.aipo[j.at. 0'Jxo'j" dxo'JiaTS, 
xa't axoTTSiTS, [j.r; cfa'JXo; £ycj Ttov toio^jtojv ^txaa^rrj.;. 
'E;jio't ooxstTS [xdXtcjTa [i.lv, t'oc auTol xaXiiavT^j 
f,[jiaj, oix£ia por|0£tv xpicj£i, xa'i 6ia to'jto 7;sp;£-£tv 
t6 u;j.ET£pov 6f,pa[j;a. *'J!Tt^ 6£ auTT; ~ph; t6 oixiiov 
oiTcav £u[j.£vtoi; systv, st'TS XTf|;j.a, £i'T£ Y£vvr|[jta, sTts 
Xoyov, xa't 61 suvoict? £'/.ou(jiou ystpo^jiOat toT.; iau- 
TtJJv 7tpoSXf][Jia(Jtv, A£UTspov os, 0'J6cV ouTto; a[- 
5sTj0ai (68), w; t6 [j.t] [Ta|ji6v f,;j.tov. [xf^Ts ^iaiov, 
[jif,T£ OsaTpixov TS xa'i 7:avr,-,-uptx6v, dXX' UTOyiopr)- 
Ttx6v Ts xa'i [jsTptov, xa'i oTov dxoivov Iv Tto xofjtji, iiem compositos, sed niodcslos el siihmissos, ati|iic 
iii honiiiium frequeniia ei socieiate, velut ab lioini- 
iiiini coniinercio rcnioios ac singiilares, cl, iil bre- 
vius adliuc loqnar, plul(iso[ilius essc perspicitis. 

" I Thess. 11, 10. 
(58) 0?r)/»'. llsedcsniil iii Oi. I. 
(50) MF.rEri\rEyjth-iK. Sic scx Regg., trcs Colb., 
Or. 1, elc. Iii fid., (j.£T£VT,v£-;';j.svr,v. 

(60) Tc.ljiiicarza. bic jilcriqiie codd. Iii ed., 
ToX;j.f^javToc. 

(61) ft(irr(,'r. (jOIIiIi., ;jidX).ov. 

(6-2) 'XfxiF.j.azi/i.cr. liillins, < arcliiepiscnp^ilem. 1 
Nnn •recle. Vox eiiiin « arcliiepibCo|)alis i ikiikIuiii 
ea .■«'.late erat iii usu. 

(65) "Uaxe d.iexi\6v(irar. Leuvciiklaius vertit ; tf i/.6iocfov • ou6k acic^ Tsxvtxto;, xal icoXiTixtos f]ijitv 

dv£upr,(j.^'Jov, dXX' cjtrrXto? xa\. T.V£u[jiaTtX(o? TSTt;j.ri- 
\i.hivi. 0'j yip, i'va triTr^Oioijisv, d7:ox,oU7TTi5[j:£0a, 0'J6' 
t'va ^rXsiovo; d?iot 665(jJ[Ji£V Ti[j.r)i; , iJiZT.tp oi -ig I a vobis rtiscessiiniis ; • qnod qiiidem a Gregorii 
nienti! ct verliis prorsns alicnuni esl. 

(61) Tf.ii^arTEi:. Uiin lleiJg., aTpi^J/avTSj. 

(65) ^ii;;r..li'iircjisi\ l\?g. biii, ti)C{isXfjato[ji£V. 

(66) '/ic. lii nonniillis. toartsp. 

(67) 'IIjiizFfior cJS'. Coiiib., f][ji^T£pov su oT6a. 

(68) AlSetcrOai. Tresllegg. cl quatuor Colb., ai- 
6si:70£. 

(69) Elxeir Szt. TresR(>gg., Or. 1 ci Conib., si- 
itsiv Tt. m ORATIO XXXVI. — DI': SKIPSO, ETC. 270 

iOpa? ii.<.y.p>j'/ rpoyaivovTsj , eTO' uitocjT^XXovt.-; • A Philosopliiam aulem dico, non <;illi(le, cl poliiico 4XV l'va (70) th ^suystv xi; TiposSpfae, to'^ t^^l 
(ASxaTOietoOat Ttov ,toio'jtiov TijjitTiv, TtTj i^'3\)-/t^t.b) S;i,;to 
H£V. TptTov, 6pU)VTE; :^|JLa? oTa rajxoijisv (nz6 ts tiov 
l^tiiOsv iro),s_ao'JvTiov, xal TtTjv SvooOsv STCt6ou).suov- 
TIDV ETTStSr), xaTi Tiv Aavtr;X, iFji.lOep- aroiiia S-:k 
apscrSvtipwv ix liaCvMn-CQ , c'l iSdxovr xpi- 
VF.irzdr 'Icrpar\.l- axsTXiaJsiv [jikv xa't o'jrsyzp%lvii.v, 
y.A oux iyziv o-to; eTOjjtuvrjTs (7 1 ) TupavvoujJievto, [xii- 
vov 5i otvTt ravTtov sta-f spstv t^v eXsov. '0 ouv oTxTO? 
Ti) aiooi duyxpaOs^; cftXTpov sysvsTo. Ka\ touto tt,? 
itepl £[jti Tijjir,.; xh [jtuiiTfipiov. aililicioexcogilalam aKiiie accer.siiaiii, sed siinplici- 
ler ac spiiiliialilcr ciiitam ci oliservalaiii. Non 
ciiiiii, iil (iiuciainiir, laloliras peliiims, nec, iil pr:R- 
sl:iiiliori lionore dii^iii aiip;ircaiiiii.s, (|iieiiiailnu)Jiim 
qiii cxiiiiias qiiasd.iiii rorinas paiiliiliini osleiisas sl:i- 
tim cx ociilis subdiicuiit ; sed iii pcr (piiciam ci e 
iiiedio riMliictam vit:e ralioiicm, illiid planiim facia- 
iniis, 637 "os a pnerecliiris s:icris aliiiorrere, iiec 
liiijiisinodi lionores aniliire aliiiie auciip;iri. Terlio, 
cum, qiiibiis malis, tiim ab exlernis aperto iios bcllo 
lacessiMitibiis, lum ab inlcriiis el doiiiesticis insidias nioliemibiis, alliciaimir, explor.itiim lialicatis ((|ii:in(lo(iiiidcm, jiixta Oaiiiclcm, eijressa est iinfjuHiis a 
seiiioribiis Btiliijloiticis, iiui hraeleiii reijere e.iisliiimliimliir')\ idcirco coiKiiicri qiiideiii alqiie aniinis anni 
videmiiii, iiee, qiioiiam modo opem iniqua vi opprcsso lcratis, Iiaberc ; ac proiiide, qnod iimim licel, 
viceiii uoslram loriu;;amqiie iiiiscrari. Miseratio porro pudori coiijuiict.a amoreiii procreavit. Atqiie 
lias deiiium Iionoris milii liabiii arcanascausases.se ceiiseo. 

A'. 'Ett:s\ 51 ol XiJYoi t6 -:toXe,u.ouiJievov, xa\ i] r.z- B IV. Quoiiiain aiitcm non aliam ob reni bello pe- 
pi-r?! xa\ ETttcfOovo; auTY] yXtoTTa, f,v ev Tot.; ^^cjOev liiiiur, qiiaiii pioplcr eloiiiienri;iiii, el siipcrvac.v TTaiosuOstjav XtSyot?, Tot; Ostoi.; sfsui'sv{ia[j.cV(7:2), 
xa\T}]v raxpiv xa\ «-otov MspjSav toj ttj^ ^ioTfi Z,Q.m 
xaTEYXuxava;jtsv, rsntSvOaTl ti ■itdOoi ixavtJj; sXsu- 
Ospcov • TouTo cTTipYETs, St' 3 uoXe[jtoujjE6a. Tt yip 
ou Tr]v xoj^fjV (7.1) fjiiTtaaajjisOa Tratosuaiv ; ti S^ ou 
ty;v 5^,pav ts xa't xdTto ^atvousav ; Tt 8a\ TauTri 
XaipovTaj Tou? itoXXou; ipiovTSs , etptXoao^ouiJ.ev 
^Eva xal Sx'juXa, xa\ itp^s Ta? livTiO^Tou? ■cXtuiaa? 
laTdjjisOo; oiovOpaiuTTiTt (fsu-i-etv Tou?XoYij[jtou;, xa'i 
TttaTtv dvo(j.d^etvTr;vdXoY!av, fjVf.Yd^Ttr.aa dv xa'iau- 
tb?, £'j TsTS, dXie'j? t^ov • ErsiSf) touto itpijxetpov toT^ 
icoXXotj Etj dTtoXoYiav Tr,? d;jiaOta;^ ei XtJYOV eTyov 

TOJV OTllJtEttjJV Tf|V OUVa[llV. 'Q; d7t(iXotTO E^ dvOpto- neam banc ei invidiosaiii liiigiiam, (iii;iiii, in prola- 
iiis doctriiiis crudilam, diviiiis postea niibiiilavi- 
mus, salsamque illam et am.irulentam .Maram ', 
per vi!x lignum diilccm reildidimns, affeclnm saiit! 
animis iii^eiiuis et lilicraliiiiis digiiiim iiuliiistis : 
lioc aiiiatis, lob quod oppugnamiir. Cur enim mu- 
lam eruditionem aiiiple.<ci iion suiiuis? ciir non 
aridam et Inimi repianteni? ciir, ciiniea pleiosqi:c 
delectari coiispiccreiiiiis, iii pcrcgriiia qiiiiedam el 
aliena sludia iiiciibuiiiuis, alqiie advcrsariis liiiguis 
obstiiimiis? ciini coiilra oportiieiit ratioeinaiiones 
aiidacler deriigcre, ac inula; inseitia; fidei nomeii 
imponere, qiiam ipse qiioqiie, milii credile, com- Tttuv 6 ^Oivo?, fj oaTtdvri Ttov E/fSvTtjiv, t Ttov rta- C plcxiis csscni, ul piscator (quandoqiiidem linc miil- 0)(OVTtov i!<;, xh [x^ivov tojv TtaOtov dSixtoTaviJV Te a;jia 
xa\ 5txat(5TaTOv • t^ [j.'ev, oTt rtaat SioxXst Tot; xaXot;* 
t!) Sk (74), oTi TT.xst Tou? E);ovTa;. 0'J Y^p '^O'? 
TtptoTto; (75) *itaivlt:aatv fi[Jia; xaTapduoiJiaf ou 
Ydp f.osi-av Ttjjv ertaivtov t6 tsXo; • tli; Td/a av Tt 
xa\ Xoioopia; -pojeOr//.av, 'tva t6v tfOiSvov STtijxw- 
(itv. tis ad iiisciii;c excusationem iii pioniplii est) ; si 
sermonis ac doclriiiae loco, signoruin et niiraculo- 
ruin vim liabiiissem. Llinam ex liomimini viia 
interirct livor, liycc invidoriim labes, lioc veiienum 
eorum, iiui eo laboraiil, sohis ex oninibus affccti- 
bus iiiiqiiissimiis siiiuil et aiquissimiis : illud, quia 
boiiis omnibus iiifestus csi; lioe, quia eos, qui boc vitio laborant, coiificil. Non enim iis, qui nos laiidilius prinii extulcrunt, inali qnidquam imprecabor. 
Neqiic eiiiiii, quis laudnm liiiis fuiiiriis esset, perspectum babebant. Naiii alioipii nonniliil quoquc 
nialediceniiifi adjiiiixissent , iil iiividiam reprimerent. E'. OuTo;, xa\ xbv 'Etojcfopov EaxtjTtse, xaTarts- 
oovTa Si' iTtapjtv • ou Y-ip fjVeYxs, Oeto; tov, \j.t^ y.i\ 
Oei? voiJ.tj9f,vaf xai.Tbv 'AoA[jt e|£6aXs toj r.j.oi- 
Seiciou, Si' fiSovf,; xXs'ya; xa\ Y'J^ottxo;. 'ErteijOri 
Ydp, ijoj Osbi; sivai paffxaivsTat, tou ttj; •(^biKMi 
^uXou Tsco; eipYiSjjtEvo;. Outo; xa\ t?jv Ka'iv dosX- 

• Dan. xiii, 5. « Exod. xv, 25. 

(70) W.l.r irn. Sic codd. Dcest dXXd in cd. 

(71) '£.Tf«//(''r))rE. Coisl. 1, jT:aiiuvr,Tai. 

(75) 'EE.EVXEri(Ta}isr. Tres Colb. et Coinb. e^TjU- 

YEviTJ[J.SV. 

(7.5) 'T/ yap oii rijr ofujpi]v, elc. « Obsrnrissi- 
nia, inqiiil Hilliiis. est lixc pcriodiis. Iliiins la- 
men sensiim, nisi nos opinio fallit, expiessimus. Ob- 
itcr liic eos ni'lal Grcgoriiis, qiii, vel iiiscitl.e sii;e 
Ctinscientia, vel iiividi;i! mclii, :ili oiniii dispulalio- 
niini conteiitioiie refiigiebaiil, ac liipos iiiipiine in 
Duniini ^rcgcni impcluiii facere paticbaiilur, aliine V. llx>c , et Liiciferiini obscuravit, ob meiitis 
elalioneni prolapsuiii ; indigniim cnim alqne iiilo- 
leraiiilum diicebal, se, cuni diviiiiis esset, noii 
deiiin qiioqiie existimari; Adaninm quoque, per 
voliiplaltiii clmnlierem circumvenUini, e paradisn 
e.vpulil. 633 Addnctns est cniin, ut dcitatem sibi 

eliani liirpissiiiiam siiani ignavi;im bonestissimo fi- 
dei pietalisi]iie iioiiiiiK^ olivclaliant... ^tiiod si ciii 
miriiiii viilc;iliir, (iiind, d/.oviav, min lemeritalem, 
sed imeiliam vcrtcriin , niiiari profcclo dc-i ■ 

net. si scial Gregoriinn aliis quiiiiiie no illis locis 

eadcni signilicatioiie liai c voccni ixtnlisse. » 

(74) ■/'() fs, etc. Uilllus : « lluc, quia dominos 
siios exesl el conficil. » 

(7.5) /Tfxorojr. Uniis Ueg., rtptJTOts. Hsec de nno e 
prcsliyicr's, qiii ab ipso defeceraiil, possunt intcl- 
li;;i. " 271 S. CREGOIIII TIIEOLOGI 27? invirferi ciederd, (liiiti a scienliae ligno liacieiiiis A cfoxxdvov eTi&tTiaEv ("(>), cux Jv£i''<'5\'"ot Ou3(av 63111)- arcerctur. H*c, el Cain ad iiiferfciiilain fraiii iie- 
cein inipulil, quod puriiis sanolius(Hie ejiis sacrifi- 
ciuin ijeqiio aiiiino IVrre iion potiiisset. H;ec, ei 
nuinilum imiiiuiule aupie incomposiie se gerenlcin 
aquis lcxit, el Soiloiniuis ignc obniil. H*c, el 
Dallian, ei Abiion, ailversiis Moysen furore elaios, 
in terrani ilcfodil, et Mariam, qu* adversus fra- 
treni laiilviininodo nuiriiiuraverat , lepra infecil. 
JIbc, el pioiiliclanim criiore leiraiii cuiilaii;iiiavil, 
et saplciiiis^iiiiuin illiim Salomonem per mulieres 
perculit. Haec, cl ilUim laqueo diguiiin Judam, exi- 
giia pecuiiia illictum, jirodiiorem exliiliuit, et Hi'- 
rodem piicionim iiileifeclorein, et rilaium Chrisli- 
ciilam cirecit. lla;c, et Israelem vcnsilavit, ac di- T^pav. Uuxo? xal uSaxi xo7[xov IxaXudsv axoT[ji.ouv 
xa, xaV Xooo|jiixa; 7:up\ xaTexXuasv (77). OuTO? xa\ 
AaOav xaV "AG-tpiov xa-i/tojs xaxi Mtusito; [ji.avEV- 
Taij, xal iMapia;ji. eXixpojcsi xaTJt tou ioiAtpou [ji6vov 
YOYYusajav. Ouxo? v.aX 7:poiTjTOjv atijiaat Tf,v f?jv 
J[ji,tav£, xa\ i;o/o[jtiIivTa vuvat^l xax^iEias xiv aoytij- 
Taxov. OuTo; xa\ 'louoav 7cpo5dTr;V dvioctcsv, dpvu- 
pto) [itxptii xAaTTSVTa, tov otYXOVT); a^tov • xat 'Hpoj- 
OTjv Txaioocjjcjvov, xa\ XotcjTOXTivov ni/.axov iST]|jiioup. 
YT^Tiv. OuTo; xa\ t6v "ljpaT;X eAtx[jtTjas xa\ oUdTzii- 
pEv, ^5 ^? otiTxa) xa\ vOv (itvav5;uouatv «[AapTta?. 
OuToj xa\ t6v aTcoaTaTTiV ■f]ijttv ^TxaviaTTjas xupav- 
vov, ou xa\ vuv £Tt 7xapa">,UT:ouatv ol ftvOpaXc;, el 
xa\ Tr;v (pXiya StaTxecpeiJyaiJtEV. OuTOg xa\ xh xa"Af)v spersil, ne nunc quidem adliuc e pcccato suo cmer- B ato;i.a xf,; 'Exx^ATjsia; r.a-dTejjt£v, elq Statfopou; xa\ geniein. HiCC, et aposiatam tyranniiin iii nos exci- 
lavil, cujiis carbones adliuc inolcsliam iiiferuiil, 
Jicei flammam ipsam effuijeiimus. Il;cc, et pra'ela- 
ruin Ecclesiue corpiis discldil, in divcrsa et con- 
iraiia sludia disseclum. H.cc, et Jeroboam illuin 
peccaii serviim in ros concitavit, el lingnae vincu- 
luin impoiiit. Disrumpitur enim splcndesceiitem 
Triniiaiein cerncns, ac lo^a divinilale colliicenle n, 
eoscjue, a quibiis siiiccre pr.itlicaliir vobis cliaros (XVTtTtaXouj aTcouSi? [jtcpiaa^. Outo? xa\ ;fi[jtrv xiv 
'l£po6oi(Ji (78) £7xav^aTr,a£ t6v SouXov Tfj? a;jiapTia;, 
xa\ Tji i-XtuaaTi Seajjtiv lixtTiOriatv • ou -[■otp tfipsiTr]v 
TpiiSa Xa;x7rpuvo;jL£vTiv, xa\ 0X1] 0£dTr,Tt Xa[A7xou- 
aav, xa\ Tt[Jtiou? Txotouaav u(jitv (79) tou.; Yvr|at'ouj 
JauTri? xT;puxa?. "Apa ^Xuapstv ujjiiv 6oxou|ji£v, oii- 
Toj; EixiCovTEc; ij xa\ Xiav SpOtJj; tou 7c(>0ou Ti; a!- 
xijt; 6 ifp*'-f£u; Xdyo.; ive^toi-pi-fTiaev ; nep\ [iIm St] 
Touxojv ouTOj i^ivtoaxii). reddeiitem. Liium t..iidcin vobis nugari atqiie incpiire videmur, iia conjcclantes ? An vero piT- 
quam egregie veslri erga nie amoris causas oraiioiiis penicillo expressimus? Ac dc Iiis quidem lebus 
iia jiidico. 

\T. Quoniam aiuem noninillos conliiinelias quo- C ^- '•^~£\ 5i xa\ Tat; iJ6p5aiv dpt^Ttva; Suoxepat- qiie iiobis inusias n.olesio aiiiiiio ferre, atipie igno 
sniniani nostram, calainiialem siiain diiccre conspl- 
cio, age, de eo quoque paucis disseraniiis. Eieniin 
si liiiinaiium arniiiid ahjectuinqiie cogitans, atqne 
haiic calliedram alTcrt:ins, aul luic primum cuiii 
senectute bac caiia, et his iiieiiibiis, tum vitje diii- 
luriiilale, tiim morbo riigaiis alqne coiUractis vc- 
iiissem, ant iiiiiic lias ignominias ferreni, profecto 
cffibim et t(Tram (qiue veleribus atlestari ' inoris 
eral) eriibcscerem : eriibesccrein eliam baiic ca- 
lluniram, et s;icriim hoc coiicilium, et saiiclam banc 
receiisque coagmeiitaiain plLbeiii, adversus qiiam 
tot sceleratoruin hoininum copi;i; aiiem iiisiruxe- 
runi 639 "^' priusqnam conjiincia sit, dis-iolva- vovTa;,xa\au[Jt(fopiv eauxiov roiou[jt£vou;, xT]vaTt[jtiav 
TT]vf][Jt£X£pav (80), tf^pe, xa\ 7X£ptTauTr,; flpaxla tfi- 
Xuaotprjaio^jtev. 'Ey^jj yip, e! [ji^v ivOpioTxtvdv Tt xa\ 
[Jitxp^/v tvvocov, t) tt]; xaOsSpa; TiuTr,;; [jL£Ta7xotou- 
[j.£vo;, i^ (8J) Ti]v ipxTjv £7L^aTT]v u[jiTv, [jieTi ttij 
TToXia; TauTr,;, xa\ TiJJv ej6,dtxv(o[jtiv(ov touxojv xa\. 
Xpdvti) xa\ vdao,) [ieXcov, t] vuv TauTa; tpipco Ti; iTt- 
(Jiia;, aiaxuvo£(jiT]V (Jtlv av Tiv 0'jpav'jv xa\ ttjv yriv, 
ot xa\ ToT; TtaXatot; ^Oo; p.apTiJpeaOaf olaxuvoi(jtT]v 
5' av TT]v xaOiopav TauTr|V, xai t6 iepiv ToiJTO auv- 
iSptov, xa\ Tov aYtov toutov xa\ veoTrayT] Xa?jv, Jcp 
flv ToaauTT; Ttjjv 7iovr,p(ov Suvijjtecov t) 7tapaTa|t;, tvx 
7Tp\v auaTr,vat XuOji, xa\ 7ip\v Y£vvr|Of,vai vexpioOT], 
xaxi Xptaxtiv fjST) [iop-f otJ(j.£voc. Ataxuvoi[jtT]V 6' av n Uir, cl i)riiii(|iiam in lucem proilcal, exsliiigiialiir, " tou; i;j;ou; xap.iTou; xa\ 7:dvou;, xa\ x^ £aOT][Jta 
jain secuiidum Gbrislnm Idiiii; ri incipicns. Ad li;x;c touto to Tpuxivov, xa\ tt]V £pr|[jtiav xa\ tt]V iiaxto- 
Jaboruin iiieoruiii et xMumnaruiii nie piiderct , el pr,aiv ^ auv£jT]aa(jtev, xa\ Tiv aaxeuov piov, xo\ Ti]v 
asperae hujus vestis, el secessus ac solitudinis, eJTeXfi TpaTxefav, [jitxpbv (82) Ttiov tcttjviov iTxooeou- 
qiiain faiiiiliarem seinpcr babiiiimis, et vila; facilis aav. "AXriOeuiTtoaav Sk xai Ttv£; 7X£p\ f;(/.tov, OTt yu- ' fieiil. xxxii, I. 

(70) 'ErrolrtL-er. Rcgg. bm, diio Goli). et Coiiib., 

7T;T:oiT^X£V. 

(77) KariK.lvaar. Cnnibcf., xax:xau-£v. 

(78) Tf-r 'Jf:po6caj(. II;i'c ili; Miixiiiio dicla censet 
Klias, q iHiii btjiiuiiiu Hillliis. Aliler taiiicn nobis vi- 
delur.Niill;iti'iiiisc'ni!iiMaxiii:() c(invfniiinl,<pi:i'narr il 
Gregniins, de i-to J.Tolioam, ijui b'prc' iion |i')l('i:il, 
lit Trinilas :s,,lc'iMlcscer('l, M.iximiis iiiiidciii advcr- 
SU8 Girgorium iiisiirrexii ; sed iiiiiii|iiaiii ei oli,c'c lum 
esla Gicgdiio cniii circa liilcm erraic. Grcdimns igi- 
lur per isluin Jcroboaiii icctius iiUelligeiidum cbse vcl ncmopliilnm, vel liliidnxiiim, ;(iii tiini Coiislanii- 
ncipiili .^riiiiiiiiuiii ci;it aiuislcs, ;i q'io Valens iiiipe- 
r;ili>r liani /.alns i;l li.eiesi iiiibiilns fiiit. 

(7'J) Tjilr. Keg. hni iii lexlu, el Or. I, ad niarg., 
u;j.a;. 

(80) Ttp- i)/iSTfpar. II;ec desuiil in Or. J. 

(81) "H. (."DiiibelisiiH ilclciidiim piilat. 

(8"2>_ M(y/i(,'j-, ctc. Sic luqiiiliir Gicgoriiis, qiiol, 
iil avcs semiiia (olliguiil, (piibiis piiscaiuiir, ipse 
qiioiiiic scciiinibiis , lcgiimiiiibus cl (juibusvis cibis 
vescerciui. 275 OUATIO XWVI. — DE SEITSO, KTC. 271 

vaixi; ilXo-piai (S".) £r£Ou|jir;aa[Jisv, r/i y-rfil JSiav A el expudila;, ei sim|ilicis nc lingalis mcnsx', :iviiiMi 
i/ii-j OcAT^jivtci. 'Ex^Tuiuav (S.4) 8^ fi[ji(tiv xa\ Pa- vila liaiid iiiulio inferioris. Iii giali;iiii porro .iiin 
eaiovTTat z)iov, oO^ oucl £•; ^u/.oxirou^ (85) xal veiiiate reileaiil, qni nos alici.am nxorcni expcli- 
iJ-:,oo9f5pou? oIS" oTi ■zh nvjujjia xb aycov ■KxrjaZi/z- visse aiunl, cniii ne propriaiii qiiidciii lialicre vo- 
xal, fiixP'? Sv rpojiwcr! tot,- tcpoi; (jtsTi xotouTwv Incrinms. Siiit ctiam meliorcs, qu.im iios comli- 
ToO pfou xal Tou Xiyou 3-:tY;jLdT0)v. lit cii -o) Xiyi;) 
<iuvT)YopT;<JOVT£S fjXOfjiJV, xal tt) x^P? '''^ "^11 ^vdv- 
6;/(i) Ti(.)^ 'ExxXT,3t^ Ta SuvaTi (.SO) auvstioiJovTs;, 
oTov Tiv£? sTrETpoTiot xal XT,6i|X(5v£j, S),X(f) vujjicfsaY'')- 
■yr;aovTE;, 8; iiv iS^to? Toij xaX),ou; vavfi, xal tu).s£o- 
va (87) Ti £? ip»"Ti? ^8va TrpoTeviY^Tl "^il PaaiXtSi, 
TtryTipov, Jnaiv£To"i TT]? •7ipoOu|jita?, i^ ij-exTol tt;? 
uTTovota; ; oTi Tot? aX).OTpiotj xptv(5jji£0a TraOsstv. 
'fl; St) su Y'> 'J' ?^).TtSTj, xa\ £t VT|t •/zi.\i.a.^riii.iyi\ 
Xeipa SpiYO|Jt£v (88) t) TzoXtopxou[<.ivri ir^JXEt, ri uTii lionc Gabaoiiilx, qiios taiiicn iic ail iil (innlcm 
iiinnns Spiiiius saiictns ailiiiissnrns esl, nt liijna cl 
ai|iiaiii portcnt, qiiaiidiu cnm liiijnsmodi et scr- 
moiiis el vitip maculis ad sacra acccsscriiit. Siii 
aiilciii ea iioliis liiic veniciidi caii.ia liiit, iit (idci 
patrocinium snbcipcicmns, Ecclcsiicqne viro inie- 
lim orhata;, liaiid secus ac tulores quiilaiii cl ciiia- 
torcs, nperam pro virili noslra navarcirius, alteri, 
qui pra'Stanti iiisius fornia diginis vidcrctur, ac 
pliira virlntnm taiii|M;im spoiisalia rcgiiiic olnnlisscl. T.upi? otxia 5a7Tai/(o[ji^vri. i] axacfsji {ioT,Oo'uvT£?, rj ^ cain collocatiiri, ulruiii laiHJcm iii)l)is liujiisiiindi 
(fiXaY^tv, i) aSsdTTipIot? ipY^vo'?. ''^ivTO); otv i] xa- animi alacritas laudem, aii liominiim suspicio re- 
laTtovTtTTi? f,[Aaj (ovi^jtaja;, t^ tt,? uiX£(i)c, i^ tt;.; prclicnsioiiem affcrie delict (ciuaiidoquiilcm cx 
•lx(a; spaiTi; (89), aXX' ou TrpoiTaTa; xa\ xt,o£- alienis affcctibus indicaimir)? Eodciii igiliir modo, 
(JLiiva;. vir opliine, si navi lcmpestalc jaclatic ac prricli- 

laiiti,aiit url)iol)sidioriecincl.T, anlaidibns nammjcardoreconllagr.Mitibiismaiium porrciiisscmus, partiiii vide- 
licel scapliis, pariini exercitii,parliiniiistrniiiciilisad exstingiiendain llanimam accommodisopem ferentes.prn- 
cul diibio nos, aiil pr^jeiUmes, aut urbis vel ilonins amatuics voca>scs, non antcni palronos et piociiralores. 
Z'. 'AXX' oux ouT(,., <iJT,3l, Sox£t (001 Toi; T:oX"Aoic. Vll. At plerisqne seciis vidctnr, iiuinics. Quid Ti Sc [jiot Sta-fipsi, (j) Tou slvai TcXeiov (91) 6 Xoyo? , 
(JtaXXov Sk 7:5; ; TouTO Y^^P. ^ xcrT^xpivev, i^ eoi- 
xai(/i)a£v • i^ &OXiov iTcroiTixev, ?, [Jiaxapiov. T8 Si oo- 
X£tV, 0'JOiV Tp^j; i\[X3.i, iixyK^p ouoi ovap aXXrJTptOV. vero mea interesi, qiii rei veritaiem nia^is curo, 
iiiio soluin curo? Hoc eniin vel iiie condcmnave- 
rii, vel absolveril : hoc vel miseruin vcl be;itiim 
reddidcrit. At, qnid aliis videalur, iilliil ad iios, 
Oux ouTO), tpTia"t, 6ox£t; TOt; t:o),Xoi?, ovOpo)-^. 'II „ qiieiiiadmodiim nec alieniim somiiium. Non ila 
Y^ 6c Sox£t Totj iXtYY'i^^'v saTdvat; Tot; 6k (jicOuouat atiis vidctur, ais. Quid vero? Aii iis, qiii vcrligine 
vT>c{ieivoi vfjcfovTs;, oXX' oux tTz\ x£cpaXrjv paSis£'v, corrcpti suni, lcrra lixa et slabilis esse videtnr? aii 
ij 7r£pi.TpiTi£30ai ; x6 yili Sk, ou Titxpiiv ka-tv, ot£ ebriis sobrii integra meiite esse, ac noii polius in 
xaV oU vo[Jii^£Tat, voaojc;i t£ xal xaxiic (92) Stax£i- c.iput iiicedere , ac sursiim deorsum(|iie mo- 
(Jiivois ; 'AXX' 0'j Trapi touto xi T:paY[Ji.aTa outcj; veri ? 640 annon quibnsdain intcrdnai lion.inibiis 
£X'i, wj 8oxsi ToV; Traaxouatv. A^i^ov o'jv uYtaivov- niel amaruin esl, nempe niorbo laborantibus, ma- 
Ta; Tou; outoj; uTtetXr^cfiTa;, xa^t ti5t£ f|[jttv T:apai- lcqiie affectis? Al non proplerea res sic se liabeiit. vesov (9j) [jt^TaTtOeaOat • i] xaTaYtvtoaxc, [jtr] T:£tOo- 
(jicV(ov, iXX' i-A TT]; auTf,; !aTa[jtsv(ov xpijooj;. Gux 
oiJTO) Soxd) Tot; T:o),),ot;, 0£y ok oiJTto • xni\ ou Soxtl), 
7:£cj)av£p(o[jtat 51 tuj etStiTt Ti TiivTa (94) T:p\v y-Vc- 
azio^ auT(Z)v, t(T) r.XaaaovTt (95) xaTajJiovac Ti; xap- 
Sia; fjiJio)'), tio auvt£VTt £;; T:avTa Ti 'pYa ^fi^jiojv, Ti 
xtvf|[iaTa, xa\ Ti 6;avof,[jtaTa, y.ifi' (ov Ti T^paTTcj- Bi, qiii ita affccti suiit, arbitraiilur. Quocirca os;ende 
priiis cos, qui de nobis it;i scnliiiiil, saiios esse; ac 
tum nos admone, ul inelioicm incnlcni indiiaiims : 
aul condciiiiia, si coiisilio tuo iioii pareaiiuis, scd 
in cadciii sciilciitia pcrsieiiuis. Noii ita miillis vi- 
deor, at Dco ila ; iiiio noii videor, scd peis|>i(.uiis 
atque manifcsliis sum ei, qui oiiinia, iiiiiis(iii:iiii (jieva, 8v XavOavet t(Jl)v 8vt(ov ouokv, ouok XaOctv S-J- orianlur, no^it'; qiii corda noslra sigillatim liiigii"; 
vaTat, 'ii izipwi 6pS Ti :fi[j.eT£pa, i^ ("o; dp(o3tv av- qui iii omiiia opiia nostra, omiies niotus el cogita- 
6pwr.o:. "ArOpbisioc [Jtcv y^P £'c ^focrojsioy, c Si liones, quibusciim res a nobis gcruntur, iiilelligit; * D;iii. xiii, 42. ' Psal. xxxii, l.j 

(8r>) rvyfiixdf,- u.lAcTplar. Crcgoiiiis per mii- 
tieiein nlieiuim iiitclligit < Ciiiisiaiiliiio[iolilaii.iin 
Ecclesiam ; cl per /)ropc/«PH, Sasiiii;i. i 

(S-l) 'Eyizojcray, etc. < Polior sil Gabaonilariim 
conditio, ijiiaiii no^lr.i. i ILcreiicos signilic;il, qui 
licct opibiis et gralia lli)rereiii, ne quidciii di- 
giii eraiii.qiii vel miiiimiiiii sarerdoiii imiiiusDlnrcnt. 

(85) EvAoKoaovi;. Sic LXX ei pcniuilli Kcgg. 
codil., < lignurum caisorcs. > Leiivcnklaius pro « li- 
gnatiiribns • et < lixis > accipit. Iii ed., ^uXo^pipou;. 

(80) Ta Svyazd. Or. 1, xaTi S'jva;j.tv. 

(87) ll.Ulora. Diio Kegg. Ol qniiii|U^C.)lb. adiluntTa. 

(88) 'Ofe-fOiiEy. Duo licgg., (JjpilaijL^v. Or, I, (89) 'EpacTdf;. < Amaiores, cnpidos. > Leiiven- 
klaius vcriit, a eversores. > Forle lcgit, eoacfi- 
aTac, ul scripsil Dillius ad iiiarg. cd. Kjs., quamvis 
iii inlerpretalioiic noii sit sccntiis. 

(90; loicEi. Ri'g. bm aliiqiie pliircs, 6ox£t;. < Al 
eiiim, dical alujiiis, plerisqu ; ium vidcris. > 

(91) n.fewr. Lcgciiduiii viili'Uir, T:Xci(.)V. Sic scri- 
piiiiii repcrimus iii uiio e liegiis codicibiis. 

(92) KaKiiif;. Savil. et Co;iil)., 7:txp(o;. 
('J3) napairEcrof. Tres codd., Tcapatv;;. 

(94) Tit Jidyza. Sic tres codd. Ucest Ti in ed. 

(9.5) ILldacrorTi. Djs., T:XaaavTi. Sic in psal. 
xxxii, 1.") : '0 TJ.xza^ xaTa;xiva; Ti; xapSta; *ii- 
TuJv. 1 Qiii liiixit sigillaliiii corda eoruiii. » 2Tr S. GUrGOR!! TIIF.OLOGI 27« queiii niliil cnriini, qii.TC siinl, l;Uel, aiil huere po- A Qi^vc (9G)d^ Mijdiar. "Hxoucas t^; rpc>.(fr\i X^voii 3T1^, xa\ TtilTEUS. Ou tfpOV-iaT^OV (XSXXOV, f| UiivTti)V 

o^ucj Tijjv SXXtov, Tot; Y^ ^o^'" ?X°'-'^''*'- "'^ ^'^° H'^'' 
avOpdjTTGic ■Kcpl Tou auTou TtpdYjj^aTo? (j'j;ji6ouXot; 
/p(o[ji£vo;, ouvcTdJTEpip TS jtat djJLaOEdTEpoj, oux dv 
£u (fpovctv e6o|a;, ci ih\) ouvsTiuTcpov ::aps"t?, to) 
d[J.a0ec7T£pt|j xaTTiXoXouOiQao? ; ouo^ ydp 6 'Po6od(x 

STTTJVeOt), OTl TTJV pOuXlJV TIJJV •JtpSsSuTcptOV OTlfJld- 

lac, TTjv Ttjjv vsojTipcov EaTTjTs. ©sou 6i xal dvOpuj- 
Ttojv s|sTaJo[jisvtov, 7:poT[jjLf,7si; Ta twv dvO pioirtov ; 
Ou (ju ys, av sij.o\ tceiOt], xat ^povfi? a[J.sivov. 
ciuni impeiiii seqnercris? Neqne enim Rolioam ex eo lautlcni est conseciilus, quod, pro niliilo liabila 
senum senienlia, juveniim consiliis paruil ''. Ciim aulem Deus ei liomines inler se expenilanlur, ju- 
dicia liominiim poiiora (liices, (|uain Dri? iNequaquam cene id facics, si me audias, reciei|iie seiiiias. 
VIII. Al, inqiiis, luarum cniuuineliarum nos pii- B H'. '.4XX' aiuxuvopLsOd cou , tfT^ai, zdit; u6psaiv. 
(iel. Me vcro veslri, quos ob cam rein pndescal. '£7(0 6s ujjttv, otc ata/uvsgOs. Ei [ji.kv ydp opOiJi; lesl ; qiii alilcr rcs noslras intueliir, alque morlales 
solenl. Ilomo enim ridel in (aciem : Deun aulem in- 
(uetur cor '. Aiidisli Scripliiram li;cc diccntem : ac 
lidein ailliilie. Ciijiis jiuiicinm conlrilis lioiniiiilnis 
pluris facienduin, magisque ciir indiiin est , qiiani 
omiiium alionim in nnum coactonim. Aii tu, iliios 
quidem lioinines, qiioriim aller aculior et sagarior, 
alter imperiliorel liebclior esset, de eodeni ncgotio 
in consiliuni adbibens, baud recla inenie piMdiius 
esse videroris, si, relicto prudenlis consilin, judi Nam si Uxc juste patiniur, nobis poiiiis ipsis, 
qiiain voliis noslra causa, ernbesceiulum est ; noii 
qnia coiiteinniinnr. sedqiii;i conlemptu el ignoiiiiiiia 
dignos iios pra;be;nus : si auteni iiiique, crimeii 
eornm est, qui contiimeliam inferiinl ; ac proinde 
illoriiin potins , qiiaiii iioslri causa indigiiari el 
slomacliari debelis, quoniain ii siint, quibuscum 
inale agiliir. Qiiod si me, cinn inalus cssein, opli- 
raiim virum existiniares , quid niibi facicndiim 
esset? Improbiorne ut essem , qiio niagis tibi 
placerein? Haudquaqiiam saiie id inibi consilii de- 
dissem. Eodein iiiodo iiec si me, recte el ciini vir- 
tule iiicedentem, offendcre ac labi putes, a 641 TauTa T:d(3xo[j.sv, ataxuvTsov ^[jiTv [j.dXXov, T^u[j.tv e(f' 
f;;j:Tv • ou/ oTi (97) OTtijiaJiiiJisOa [jiaXXov,i^ OTt Ittjisv 
dTtjJifag d^tot • si os d6txoj?, tojv ufiptJiivTtjJV ih syxXri- 
(jta, xat CiTtsp ixstvtjjv (JiaXXov, 1) uTtcp fj^jLiJiJv aya- 
vaxTTjTsov ixsivot ydp ot xaxtjo; TtdaxovTs;. Ei 6i (j.s 
8vTa xaxiv, ^ptiTOV u7t£Xd[j.6ovc? , Tt (j.s itotstv 
s/pfjV ; Etvat (jtaXXov xax6v, i'va ttXsov dp£(jx(ij (Tot ; 
Oux av TouTO sjjiauTtp auvs6ouXsu-7a. 0'JT(o; ouoc, s! 
xoTopGouvTd (J.S TtTaistv 67toXa[j.6avst?(98), Toij xot- 
opOoijv 6ta Oc jjtsTaOfjdOjUiai (99). Zto ydp, ou aol 
[jiaXXov fj sjxauTtyj • xa\ au[j.6ouXov £X('> Ttspl Ttdv- 
Ttov t6v Xiiyov, xa\ to tou 0sou 6txat(oij.aTa , u(p' 
ujv dXtaxojjiat [jlcV 7to"AXaxi?, ou6ev6.; xaTTjopouvTo;- vov oux EiTt 5ta(puystv, Ti svoov xa\ sv f;[j.tv auTot? 
otxaaTfjpiov, Ttp?)^ ,SXi7tovTac [Ji(>vov, Tf,v EuOsrov i56?/v 
iTsov. Ih ooxstv OE, av [J.SV ''j7tdpyTi(I), Sz^iy.E^a, t'v' 
£t'Ttto Tt xa't dvOpt'o7:tvov • av ?jk dvTt7tt7:TT], xaipEtv 
£d(io[j.sv ^2), xat o'joiv tou slvot 5ta -ch 6oxstv dtsoi- 
pf,cro;jisv. recla vivendi ratione propter le desistam. Nec C d-fispiat c\, TtoXXtov xaTaxptv6vTt.jv. Ka\ touto [16- 

enim libi inagi.s, qiiam milii ipsi vivo : atque in 

omnibiis rebus consiliarii loco, raiiouem _Deiqiie 

justificationes liabeo, a qiiibus plerumque, eiiam 

nullo accusaute, convincor; et rnrsiini, condem- 

nantibus muliis, absolvor. Atque boc unum iribu ■ 

nal iieiiio effugere potesi, iiuernum neinpe atque 

in nobis situm, idqiie solum ob ocnlos propositiim babenles, reclum vitse iter lenere debemus. Quod 

aulem ad hoininum de nobis existimalionem aiiinet, iia aninio comparati .sumus, ut, siquidem ea 

contiiigal, non iilibenler accepluri simiis, ul buinani etiam aliqiiid dicam; sin aiilem iii cont a- 

rium cadat, valere iubcbimus, nec quidqiiam de rei veriiate propter liominum oiiinioiiem deiraliemus. 

IS Sic eiiiin coniparatnin est : qui bonestum ali- D &'■ Ka\ ydp outoj^ sxst • 6 [xsv tivo? Ivsxsv tJ» 
cujus cansa stndiose seclalur, is profecto neuli- xaX?,v ^7ttTr,6cuojv, ou ps6ato? si? dpsTfjv. 'O[jtou ts 
quam firiiias in virtute radices egit. Simul eniiii ydp TtapfiXOsv sxstvo, y.aX to'j xoXou tJTfitJETOi • atque res ea cnUixcril, recii qnoque siudium de- 
ponet; qiieniadinodnm qui qiiseslus causa navigat, 
iiisi lucriim prne^to sil, navigare desislet. Al qiii 
boiium ipsniii propter se colit et amplectitur, quo- 
niain rem fix;ini et slabilem aiiiat, cerlam qiioquc 
el constanlem erga illud aniini alacritatem liabet; 
adeo ut divinum aliqiiid senlicns, bis quoqiic Dei 
verbis iiti pnssit : lujo iilem suiii, el non miiior ", 
QiMinnbreni inc al) aiiimo suo inigrabit, nec iininu- 
labiiur aiqiie a se descisccl, nec tuiii lemporibus ('oazsp 6 XEp6ous evsxsv 7:Xe('JV , to'j TtXstv, 5v (Jti) 
7tapij zh xsp6atVEtv. '0 6c 0'Jt6 6t' 4auT6 Ti[j.tov TS 
y.a\ 7:spt£7tojv, STtst^rj tou laTjiTo; Jpa, JaTtJoaav £/£1 
xa't tt;v Ttsp^ a\jih 7tpoOup.tav • (.'jots 0st6v Tt 7:daxojv, 
xa\ To Tou ©Eou 6uvaa0at Xiystv • 'fijtJJ Si , 6 ai) 
ri'(: f.'i}ti. xal ovx. -ii.hlclotpai. Ouxouv [j.STa7:otTiOiq- 
aETai,ou6^ [j.sTaTsOf;asTot ou6£ au[jt[j.£Ta7tsa£tTat (5) 
ToTc: xotpoT? xal toT; 7tpay[Jiaatv, dXXoTS dXXnj ytv6 
[Jisvoj, xa\ 7:oXXdi [JisTaXa[j.6av(ov XP^*? > tjjaTtsp tA; 
TtTjv TtsTptJJv ol 7toXu7:o6£;, ols dv 6[j:tXfiatoat • (jtEVSi •IReg. xvi,7. ' III Reg. xii, 8 scqq. « Malacli. 111, (i. 

(96) 'O Si esiq. Duo Regg. cl Or. 1, 0so; (99) MEruOi\(rcjuu. Sic Ires Regg., Or. 1 et 

85. Coiiib. Iii ed., (xsTajOf,ao[Jiat. 

(07) Oi'jx gn. Comb., o^lo' oTt. i Non lam quia (i) 'r.-zdpyji. Comb.. u7tap=Ti. 

rOMt.iniiiiiiiii , qiiain, > ctc. (2) 'Kctcro/Jfcr. Reg. bin, £dato[jtEV. 

(98.) ' r.-tcMi(iCdye((:. Reg. bin, unoXa[j.6dviii;. (a) i^vfijiera.itcrehai. Reg. bm, aujJti^saeiTac. 277 OUATIO XXXVI. - l)l': SEIPSO, ETC. 2"C 

il 6 atixb; acl, Ttiyto; ev ou T:tTzr^yisi, v.aX Jv sTpe- A ac rcbus colUibctiir, .iII.ts .■ilios niores iiulueiis, ac 

iiovos siibinile colores assiiiiiens, iioii seciis ac po- (fO(Aivoi; 5(itpo(pos • Tiixpa xt;, oi[ji.at, ■np^^ ijxfJoXi; 
ov»[Jttov t£ xo\ x'J|AiTtuv, otix£ Tiva3!ro[jt;f vr,, xa\ oa- 
icavtoja itEp\ 4a'jTT]v li 7:pojiiC-xovca. TaCxa [i^v 
e!j TOjouTov • ouok Yip |jtot '^'/^'jXt^ xaT.; yXtojdai^ jia- 
XiiOai, xal TauTa (-1) tutoj irXctto toO ocovto.;. lypi, pelrariini, ad qnas accesserint, colores rcfe- 
runt : veriiin itlcni scmper sni(|iie siinilis pcrinaiic- 
hit, fixiis iii rcliiis iiiiiiinic lixis, iiiinioliis in iii- 
ccrtis ct lliutiiantibiis, luni alilcr, (ipinor, ac rn- pes, (|ii:l! ventoruin lliicliiiiiiiqiic inipclu ikiii iiintlo non concutilur, sc<l cliain incnrsantcs undas circa 
so fraiigil alqiic absnniil. Veriiin de liis liacleiiiis : nec cniin inilii vacal ciini lin^iiis piignare; alque 
ctiiini loriassc |iliira (lixiiiiiis, qiiain coiivciiircl. 

I'. "HoT] Si [jiot npo; u;j.ai 6 Xoi-o^, 'l t(Aov T.rA- X. Jain ail vos, o ini grcx, sn coiivcrlit oralin. 

[jtvtov. 'YiisTt; xifscOi {'i) foi., ^Tjalv 6 IlauXo?, Yos eslole, (|iieiiia(lmo(luiii ail 1'aiilus, gloiia mea, 
6d^a, xai x"/'"' ^"^ xavyJ\CE(ii(: crziyarc^- el g/iudium, el (jloria: corona " : vos eslotc dcfen- 
ii^tiq ci.mXrjYicL TOt; £(jtc livaxptvoujiv ■ tV, tojTisp B sio iiica apiiil eos qni ine judicant : iil, qiieiiiad_ 
•cot? TsxTovtxots (0) i) Ypaiftxot? aTtatTou[iivoi? X6- niodiiiii iis, qni rabricaniii aiil pin;^ondi arlcni pro- , Yov, £5ap-/£i OJtlaiit ih TEXXovr/Jkv i] ypatfiV aTTT;X- 
XaxOat irpaYijtaTtov [Ip-^riM yip X(i-,'ou, tf ti<i\v , tjxu- 
p(5T£pov), oiixtoi; (7) xa\ a^Jxf); u[ia; iTTtSsI^a;, Ottep- 
i|to (8) Ti; Xotooptac. 'YTiEpi^to 5c Titu; ; IIptoTov 
;jtkv, Jav tt;v eE; IlaTipa, xa"i Yibv, xa't otYtov IIvEupta 
6;jioXo-i'iav li^/.XivTi xat (0) ps^atav tfuXaTTrjE, \).rriV) 
TcpojTtOivTE;, [Jtr,6£ (i^atpoC-VTE.;, [jtT;ok ij[AixpuvovTE; 
TTJ; (jtta^ 0EdTT]TO; ( -h yap EXaTxtoOkv, tou TiavT(>s 
fejTiv E/.axTtoJt; )• Tou; 5e aXXo Ti cppovo'jVTa; , ^ 
XsYovTa.;, t\ tfJjEiov [jiiTpot; t6 ev 6taX'Jovxa;, f, ota- 
XEf/t^ovxa;, to; X^JjjiTjV tt,? 'EzxXr,Jta;, xa\ tt,; aXT)- 
Osta; :5v, oTioT:E;ji7:otjOE, [jit; [jttJO'jvTE;, <iXX' eXEoiJv- 
te; tou TTTtb(JiaTO?. AEiJTcpov £■, Et xr,v TToXiTEiav filenliir, cuiii arlis ratioiiciii cxposcniilur, fabrile 
ant picloriiiin opus Obtciiderc siillicit, ul ncgotio 
onini ac inolestia libcrenliir (opuseniin, iiiquii illc"'. 
sernionc fortius csl) , sic ipse quoqiie, vobis 64S 
iii iiiciliniii luoductis, oblreclatoruin nicoiiini ina- 
k-dicla siijiereni. ynoiiiodo aiilein ea snperabu? 
rriimiin, si Palris, el Filii, cl S|)iritus sancli con- 
fcssionein firniani el coiislantein retiiiealis, niliil 
iiiii Dcilati addcnles, nec dctralicnlcs, iicc ininii- 
nticnlcs (naiii si qiiid ininiinuliiin fucrit, totuiii 
qiiiiiliic sinuil imniiniietnr) ; eos aiilcni, qiii aliud 
(|iiiilil.ini seiiliiinl, ant prolitenlur, anl per diversos 
iialiirarnni gradiis diversasque mensuras unitalcin 
(ixiiXouOov T(o opOtp XiJyto TcapiyotxE, tV f,TE Ticpt- ^ evertiinl juit diriniiint, lanqiiam Ecclcsi:B laliein cl 
6:^101 TT]v dpETr;;, (iXXi (ir, Tto Jxipt;) XeI-ovxe;. pcrnicicm, ac vcritaiis viriis alilogelis, noii cos in- 

visos liabeiiics, sud eoriiiii poiius casum miseraiilcs. Dciiide, si vilam recie doctrinae consenlaneam pr;c- 
slclis, nl a'i|iia utriusque viriulis laiide flurealis, ae iioii allera parle dclicialis. 

lA'. Ot ,3aj./:t;, atSEtjOs XT]v 4Xoup-;Ct'oa ■ vo^jtoflE- XI. Imperalores , pnrpiiram vcrcaniini ; nam xf,JEt yip xal vo[jtoOETat; 6 Xiyo;. rivdjjXEXE ojov 
■zh TttjXEuOEV u,atv, xa'l xt t?> (JtEya 7Ccp't u;j.a<; [j.ujxf,- 
piov. Kij[jtoc oXo; uTxb X''P* '^'1'^ u[jiETEpav, otaof,- 
|j.axi (jttxpii) xa\ PpaxEt fSaxtio xpaTO'J[A£vo?. T3t [ikv 
&vtji), [Jidvou 0£oij • xi xoTto 6k, xa'i u[jttov. ©eoI -{i- 
veiOe (10) Tot; u-f' u(jtar, iv" EtTxoj xt xat ToX;jr,pdT£- 
pov. hufSia fiac-i.U(0(: ey y_eip\ Qeov, xa't Et'pr,Tat, 
xa.l TrtJXEUExat. 'EvTa'j0a EJTto -h xpoTo; u;jttv, (iXXa 
(jtT] xtp xpuJtp xa't xat; yaXaYqtv 01 TT£p\ xi §ajt- scrmo noslcr legisl.iloiibns q iiie legcs slaliict. 

Cogimscite quaiUum id sit, qiiod veslrae lidei coin- 
niissum est, qiiaiitumqiie circa vos inysleriuiii. Or- 
liis nniversus sub in:inu vcslra est, diademate pai vo, 
alquc exiguo paniio coercitiis. Siipera qnidcni, so- 
liiis Dci suiil; infcra autciii, vestra ctiaiii snnl. 
Snbdilis veslris dcos vos pi':i;bete, ut audacins ;di- 
qiiid dicain. Cor regis iii inuiui Uci esl, iit ex 
Scriptura audinms ", ac crcdimns. Ilic inipcrium 3kEia xa"i xol)? 0p(5'jou;, [JtT] j^dopa xat; E|oujtai; veslniin sil, non aiilciii in aiiro et iii cxercitibns ETiatpEjOc , [i.rfih dOivaTa ^tavoEtjOE tte,oI x(ov oux 
(iOavaxtov. IltJTO^ (ji£V£te toT;; pajtXE-j-t, 0£tp oe 7:pd- 
TEpov, ot" ov xa'i TOtJxot; ois ETTtjxEuOrjXE , xa't oi; 
TTapaoioojOs. Oi x5 ■/ivos xo[JLT:aJovx£; , xbv TpoTTOv 
i^EUYEvijaTE • i^ ^Oiy^oiJ.ai Tt Ttov iiT,6(ov [jtkv, £ui'£- 
vtov 6i. ToTE yip aiTflii (II) eu-cevejtotov f,v av 
xizh u(jtiT£pov, £i [j.r, xa't 5£),xot xo'j; 6uJY£vEt; u[j."tv 
ivE^^-potfov (1-.?1- Aiilici, proccres ac snijliiiiibiis ibionis el dignila- 
tilius insignes, ne ob polcnriam iiiagiiopere ;iiiiiiios 
clferatis, nec de morlalibus rebiis lanquam ini- 
niortalibus cogilelis. Fidciii imperaloribus scrvale, 
sed piius Deo, proplcr qnciii liis cliam quibiis coiii- 
inissi ct iradili cstis. Qni gcncris splendorcm ja- 
clalis, (lale operani iit niores quoqne nobililciis : 
anl aliquid dicain, iiijucunduin quidem ct mole- Bliini, ai iiobilc laiiicii cl gcncrosuni. Naiii (iiin vere nobilissimus essct onio vester, si ignobiles labellis 
vcstris iioii ascribcreiiliir. »1 Thess. II, 19, 20. "' Tii. iii,li. " l'iov. xxi. 1. 

(4) Tavra. Rcg. bni, xa-JTo;;. 

(5) rersaOs. Keg. bin, yEvijOat. 

(6) rprf TSKzcrixclr;. Kcgg. a, b, ties Colli., 
Coisl. 1, elc, Toi; TEXTOvtxr,; t] •(■pa^yf/.r;;. 

(7) OL'TLOr. Or. 1, OUTtO. 

(8) 'l'.-re/ £^(.j. Bcg. bni, quatuor Colb. ct Or. 1 , uircpj/io. Bas., U7:£p£/w. 

(U) 'Ax.lirii Kai. Iniioniinllis, ii-/.XtVT, te y.ni. 

(10) rsrecOe. Or. 1, yivejOe. 

(11) "AXnOiq. Foile,aXT,0(ij;. Edit. 
(h2) T.rsxpa^ar. Sic !!cg, bii, Coisl. I cl Conib. 

Sic eliaiii lcgit Billius. Iii ed., Eypatfov. 279 S. GKECOnil THEOI.OCI 2S0 XII. Sapicntes, el pliilosoplii, el barba ac pr,llio A IB'. Ui aoifrA, xal (f/iA&aocfot, xat (j5ij,voi iry umr)- veiicrandi, vosque sophisl» et graniinaiisise, pii- 
Miiiqiie plaiisus caplatores, baud scio quonain pa- 
Clo sapienlcs apprijari possilis, priniario scrmone 
ac (loctrina carcntcs. Qiii opibiis slinlciis, audite 
rroplictain dicciitem : Divitim si afjluani, noliie cor 
opponere " : scitote vos re incerta ei fragili niti et 
conndcre. ISaveni panluluni e.\onera, ut ievius iia- 
viges. Ilosli lortasse aliiiiiid eripneris, ad f|ueni fa- 
ciillaies tuaj devolveniur. Qui dcliciis indnlgelis, 
aliquid 643 genio el ventri sublraliite, ac spi- 
rilui date. In propinquo est pauper : morbo succur- 
re : aliquid eorum, qua; tibi redundant, in buiic 
eructa el cvoine. Cur uterqiie vestriim prcmitur, 
tu cruditate, ille faine? tu crapula, ille aqna imer. vr|V xal xb Tp'.6wvt(;v, oi scjtTxa^t, xal Yp5i[i;jioTt(iTa't, 
xa"i Ttuv 5Ti[jiocit(i)V OT,pS'jTat xpiTtuv , oux olSa TtoJs 
Sv aotpot xXtiQ££t)T£ (13), Tbv TcpiiJTOv "Aiyov (M) oux 
JxovTSi;. Ot iTcp\ Tiv TiAouTov, dxouaaTe tou XiYovTo?* 
tlMvTcq ihv ^6r\, jiif npoatWecOe xapSig,- fiTS 
Oa^iouvTE? ii6s6ai'o) TipaTfpiaTi. 'ATrotp(!pTtao{ Tt Ti^^ 
vt/j5, iva irXiri; xou^ijTspo;. 'E/Ppou Tt tu)(?jv utpat- 
pf^jiti;, Et? 3v Ta ai 7reptaTf|a:ETai. Oi iTEpl tt]v Tpu- 

tf^V (IS), U^IXetI Tt TTi; YalTp?;? (16), 56ZZ Tt}) 

T:v£u[xaTt. 'Eyyui; 6 ^evT]? ■ Ti] vijato Pof]6T]aov et? 
ToiJTOV (i;rlp£u?atTt TtOv TceptTTtuv. Tt xo\ lu xdijjtveti; 
iTciTiTtov, xat ouTo; TteiviJjv ; xal au x.patTraXtov, xa\ 
ouTo; uoepttiiv ; xa\ au X(ipc[) xipov (17) flopuvtov, 
xa't ouToj TieptTpeTioiJievos viicjtj) ; Mt] naptoT]? t?jv aiv cuie? Tu saturitaiem saturitate gravans, ille raor- » AdCopov evTaOOa, iJtf) ae itotfiaTi Tiv JxetOev nXou. 
bo vacillans? Ne Lazaruiii luum liic asperneiis '^ ut ne le ip<e in fiiuiro jcvo diviii illi similem red- 
dal. Vos m.ign;c urbis cives, qni primi statiin post 
priniam esiis, aiit ne idquidem ei conceditis, osten- 
dile vos inilii prinios esse, iion improbiiate. sed 
virlule; iion moriim dissoliiiione ac niollitie, sed 
optiniis legibns. Turpe enim fuerit, si b.TC urbs 
ita urbibiis aliis prxstel, ut tanien vnluptalibus ce- 
dat; aut ea;lera quidem gravis el 'iioderata sil, 
verumcirca ludos circenses, et spectacula, et cur- 
sus ac venaliones adeo insaniat, ut baec pro vita et 
serio quodam insliiulo babeai, atque urbs, inter 
nrbes principaium tenens, ludeniium urbs sit, qiiam 
aliis qunqne viriutura omnium exempla pra;bere 
mullo sqiiiiis erat, et congrueniius. Utinara baee ' 
abjiciatis, ntinam Dei civitas sitis, atque in mani- atov. 'VjJtets f) [JieY'^'''; ■'^'iXt; (18K ol TtptTjTOi (jteTd 
Ti]v T:p(uTT|v euOdoj;, t) [jiT,5e (19) touto Ttapoxto- 
pouvTES, tpdvriTe (Jtot TtpioTOt, jjit) tt^v xaxtav , dXXii 
TT)v dpeTTjV • p.T) TfjV ^xXuatv, d).Xa ttjv euvojxtov. 
'0; JaTtv alaxpiv, tojv (Jikv iH/Xetov xpoTetv, Ttov 8i 
f)Oovtov f)TTaaOat • t^ Ti [Jtlv aXXo atocfpovetv, Tepl Sk 
TO'j; [TtTtixou;, xa\ to O^OTpo, xa"i Td aTdota, xa't Ti 
xuvT)Ycaio ToaouTOv [j.e;.iT)v^vat, (ioaTe TauTO TzotetaOat 
ptov , xal TTtjXtv elvat TiatJiivTojv tt]V iTp(oTT)v iv to- 
Xeatv, i\v xa\ toTj SXXat; tutiov elvot xaXou 'KOivzhg 
TipeTttooeaTepov. TaiJTa 6taTiT'uOtTe {"20) , 0eou TttiXts 

6i'T]Te . STtl TIJJV X-^tptOV TOU KupSou iJoJYpS(fT)0£tT]Te, 

xa\ 7iapaaTf|aata0£ (21) auv f)(Jttv Tto [jLeYdXo) to- 
XtaTT] Xa[jLTipo"t Xa[jtTcpto? uaTepov. Touto \i\i.S.i euoY- 
Y£Xt'fo[xai ev a'JTtp XptaTqJ tt]) Kuptto f,[jtoJV(j) f) 
SiiEa, Tt[jiT], xpdTOi; et; tou; atojvo;;. 'jV[jif,v. bus Doinini depingamini, ac tandem nobiscum magno iiibium Condilori splendidi splendide asletis! 
Hunc vobis Istuni nuntium affero, in ipso Clirislo Domiiio noslro : cui gloria, bonor ei iniperium in 
saecula. Aincii. " Psal. Lxi, 1 1 . " Luc. XVI, 20 seqq. 

(13) KXi\deh]Te. Sic codd. Mendose in Par. ed., 

xXt]0£ITj T£. 

(li) Tdv .-rpatTov .Idfcv. < Primarium sermo- 
iiem, 1 id est, i ver»! fidei'doctrinam. i 

(15) Tfvyi\v. Sic duo Regg., quinqiie Colb., 
Coisl. I, CdiiiIi., etc. In cil., Tpocff^v, < alinientis. > 

(Kj) rciCTfdi;. Duo Uegg. ei Coisl. 1, zix(jy.(ji, 
< carnis. > 

(17) licfQ) xc'fov. Sic tres Uegg.,Coisl. 1 el Or. 1. 
Deesi xi5pov iu ed. 

(18) Mtjd:i^ .T(l.?(f Scbol. : MeYdXri xa\ TtpioTi) 
f) KojvaTovTtvouTioXt?, [jteTd tt)v ':tptoTT;v £uOu-, l^ioi. 
TT]v 'Poj(iTiv, f) otd t6 £15 ouT^v (JteToOetvat Ta po- olXeto, 0'JSc Ti] 'Pto^JfT) T(ov Tpojcettov 7top£)(oJpet* 
[jtdXXov o^ xa\ TouTtov Ciq Ttpoa)]XijVT(jov dvTSTtot- 
etTo • « Miigiia priinaqne Conslaniinopolis, posl pri- 
maiii slatiiii, iii est, Komam, qute, proplerea quod 
iii cam imperii sedes Iranslata eral, ne lioma; qiii- 
deiii priiiias coneedebat; iiiio eas sibi quasi sui ju 
D ris vindicabal. » 

(19) "U iciiSe. Coisl. 1, ot (jlt;0^. 

(20) TavTU SutntvciTe. Coisl. I, TauTO OtOTu- 
TtotTe. Coiiil). ct Leiiv., "Av Ta'jTa StoTtTuotTE. Iii 
aliis, "j\v Ta'jTa otoTtpdTTotTe. 

(21) nafucti\ciucOe. DuoCoIb., TtopaaTfjaeaOe. 
In nonnullls, ■rcapaaTf)aeaGat. 64*M0NITUM IN OP.ATIONEM XXXVH. 1. H.-Ec est uiiica Giegorii in evangelicuin lexlum oralio seu horaiiia. Conjectarnnt 
eruiJili, nullalenus verisimilo esse, Tlieologum ex Mm multis ad populum familiariter 
etiocendiim conuioiiiljus , lianc unain liKijris mandassc I.iio Tillemontius cxistim<it, 
niillum esso duljium, quin [ilures iiujus gcncris oraliones a Grcgorjo prolako fuerinl. Ista 
eliam, de aua a^imus. insi vidclur csse vclul i]uffiduui beiios seu contiiiualio cnjnsdam 'iSI OK\TI() XXWII. - IN MATill. \l\, 1-12. 2r<« 

amplioris in M:illli;i>i Kvnii^fiiiim expositionis. Doieinlum prorsus, qiio;l t.i-ii prcii..s;i 
piet;ilis nc (loctriiifD Tlieolo^i iiostri iiionuiiiciit^i fixindt.Tinl ; vel potius, qiiam mnviine 
cxoptaiidum, ul amissi, out pulvcre clplilosconli-s t.iin oxrolU-nlis iivjenii foliis, in! Ivclft- 
siae ^lnriam et .•cdilicnlioiiem rociiperoiilur, iii; in hicm prodeniit. ln hnr ij^itur or.itinne 
8i.'grfi(li!ur Cirosorins inlerprotaii (iii.TrpiQ in cvant,'elifo tnxtu juxta .Miillh;iMim, n vorsii 
[irimo aipilis docmii noni, usiiuo ad diiodecimum inrhisivo coiitincnliir. Priinmii l';v;iiij;clii 
verlui rolcrl, imoxiiik; siiiy;nla perlrarl;iiis, ca iiiiriim in modum ac (>rudiie amplilic;il. Diii- 
tinsaulem immoratur iii his Pharisn^oriim vcrl)is:«Si licet homiiii (piaciiinpie ex c;iiisa 
dimiltere uxoroiii siiniii ''. » Osteiidit (piam iniipia sit Ca^sarum lcx, ipiic miilien m adiil- 
terii piaculo constrin.^il, dum vir, ipii lidcm uxori datani pcr adultcrium violaveril, niiUi 
snpplicio ohnoxiiis est. « Hanc logcm, in(]uit[n. G |, liaudquai|iiam proho, lianc conMic- 
ludinom minimo laiido. Viri crant, (jui haiic legeiii saiixcrunt, ac proptcrca advorsus mu- 
lieies lat;i osl. » Kt ad viriim paiilo posl oralionem convertons, addit [ o. T] : « Qii;i i^^^itur 
fronle pudiciliam oxigis, quam ipse vicissim non pra\>clas ? Qiiomodo corpori, pari honore 
1 TiTdilo, imparem lciiiiii slaluisV » Hinc divinam let;em huuianis lcp;ihiis prn-slanliorem 
exiiihot, et virum ac mulierom ;id .Ti)ualoin coiiditinnom revocat. A!ia lioiie niiilt;i (Mlocet, 
ex (]uil)us conjut;ati pliirimum lluctum porcipcro possuiit. Tuui ad istud a Clirisio diclum : 
« Non omncs capiiint verhum islud, sod quihiis datum esl ", » trausit; quo fiuidein 1'use 
flc dilucide iiertraclalo, Trinitalis doctrinaiu hrevitor ex])oiiit, et oiiinihus salularia mo- 
nita tradit. 

11. Visum est Tillenionlio (22), ncc immcrilo fjiiidem, hanc orationcni Conslanlinopoli, 
post reddilas Catliolicis ecclosias, coram priofeclis et in,i;onli honiinum Irequcniia hahilam 
fiiisse. Ad id prohandiim, cital liivc Gregorii verha, qui de Cliristi divinitale loculiis, sic 
addit [ n. i] : « Uuisiis liiit,'uas incito ac provoco : rursus adversus Clirisluiii (piidam in-.a- 
niunl, vel adversum mo polius, qiii dit;niis hahilus suin, ut Vcrhi pr.-cco ri(M-(Mii. Ut .foan- 
ncs clllcior, vox clauianlis iii deserlo, deserto (]uideiu prius loco, nuiic aulcni vnldo hahi- 
labili et frcquenli. » Verum, nisi nostra nos fallit O[iiiiio, adjicere poluissot vir (ioctiis, 
'Jhoodosium £45 liuic orationi interfuisse. Id enim coili^i potest ex liis Tlioolo^i vcr- 
Lis [n. 23] : « Hiijc |)riescriho lis (piihiis imperium credituiu esl ; » qu;e lam imperalorem 
quaiii priolectos designare vidonlur. Sed ad rem nostrara pluiimum v;dont sequentia 
verha : «Non tanlas viros sermo iiious liahilurus est |iro sancla Trinitale hellum gerens, 
quanlas edic'niii luiim, si [icrversis dogmatihus imhulos coiu| rcsseris , si persoculione 
» pprossis auxiliuin tiilcri.s, si, » etc, quihus, ul[)Ole singulari nuiiiero i^rnlatis, pricsentem 
imporalorcni sij.iiiincari conjicimus. Cum enira, oh quaHlam nionila iiujM latorihiis et prae- 
lectis suh tincm tricfisima) sexia; oralianis data, Tillemontio viJcatiir (23) orationera 
illam, coram [ircefociis, irao et ipso imperatore pr.Tcsente, hahilam esse, quamvis ad ple- 
bem Conslaniinopolitanam plerumque dirigatur, quanto magis id de liac oraiione ex verhis 
ciialis conjiciendum est. Pr.cterea, consiat ex dlctis, ante hahitaiii esse or;ilioncm, quaai 
edictum de rostiluendis erclesiis, luerit ah imiieratore proposilum. Demo|ihilus si()uidem, 
Arianorura anlistes, cura Nicensm fidera rataiii hahere noluisset, ecclesiis excedore coaclus 
est, sexto Kalendiis Dccemhris 380, nt ait Socrales (24j. Edicluin vcro nonnisi decimo 
Jaiuiarii 381 sancitura tradit Theodosianus Codcx (25). Verisimile igitur videri pfdesl, 
Gregoriuin liac oraliono ansam preehuisse, ul tale edicluin adversus liaerclicos prfimulga- 
relur. Cnde prohahilius arhilramur, lianc oralioncm Conslanliuoiioli, [ir.TGsenlc impera- 
tore, ac lahente anno 380 pronuntialam fuisse. 

"Mattli. Mx, 3. ■» ibiil. 11. 

(22) T. I\, :.n. (i7, p. 41)3 el idi. (2i) llisl. lib. v, cnii. 7. 

(25) T. IX, arl. (J5, p. Hil. (2:>) T. VI, l.;x vi, p. 117. AOrOl AZ. OIlATiO XXXVIi". 

Elc to fr\Tir zoi EvayyBJlov « "Ore eTi.lecer 6 A I» tiicium EvanijtlH : < Ciim coiisiimmassei Jesushos 

'Ii}crou(; Toh^: Myov^ tcvtovq, s jcal zu i^^q. scrmoueii"', • elc. 

A'. '0 wj? aXiEi? TtpoeXfiiJiEvo? 'Ir,aoii?, xal ou- I. Jesiis, qiii priiis piscalores eleger.Tl, ipse qiio- 

Tij aaYYjvEusi, xa"t ■kJtou^ ix Tortov (ijxciSit. Tfvoj (]ue pisc;ilur, ac loca siibiiide coiiiiiunat : iil(|iic iioii 

£VSK£v ; Ou (jKjvov l'va xspSavT) ■Kldo^cLq tiov 91X0- ca taiiliiin causa , ul inajoicni pioruni lioniimiin 

Oiiov Sti tt\; k.7:i.tfo:-zi^aui)i (26), ilV iy.oi-{t coxu, inultiiudincin, suani ipsis prasenliain exhiCenilo, 

'cva (27) xat x(5nou; dif.oLsr^ TiXEiova^. rtvsTat xot; lucrulur :se(I ciiani, qiieinadiiioduiii niihi vijetiir, ut 

■' Malth. x:x, 1 sqi^. 

" Aliiis XXXI. Qu;e auteni 57 eral, iiiiiic 51. — (27) "E^^wq-E fojcs", '/ro. Sic iiiins Regiiis coilcs. 

Ilaliiia Coiislanliiiopoli labeiilc .inni» 5S0. Oii;c lecno nobis plcnior ct plaiiior videtur. lii ed. 

(2)J'fV r/(c f:.TiyCiT)')(rF.wr. Duo Colb., tI) l-t- lcL.iliir tanluin, Jaol oo/.iT. 
^otxiiiJt- Sv; S. GRIX.onil TIIEOLOGI 284 

pliira loca snnclificcl. Fil Jiulcis lanqiiain Ju- A 'loMiioi^ 105 'louSaro;, iva 'lojSaioj; xepoavii* il^piis, ul Jiiilaens liicrifaciat : Iiis, (iiii siilj logesiinl, 
laii'|iiaiii lcgi sulijeclns , ul cos , qni snli lege sunl, 
reJiiiiat : infinnis, tanquam infirnius, ut infinnis sa- 
Iiilcni afTiTal. Oinnia oninilnis enicitnr, ut oinnes 
lucrifacial ". Qiiiil dico, bmnibiis omiiifi? lino vero, 
tjuoil Pauliis de seipso dicereiion snsliiiiiit, linc Sal- 
valori coiiligisse reperio. Nnii eniin JuJxuis tantuin 
eflicitiir, nec qiiidqnid absnrdorum ei iiiipiolionim 
noininniu esl , In se reccpit : sed , qnod Iiis 646 
Oinnibiis absnrdius sst, ipsnminet cliain peccaluni , 
el ipsainet nialediclio; non quod peccatnni sit, sed 
quod ila noniinelur. Qiio eiiim niodo peccalum esse 
qucat, qui iios etiani a peccati servilute iii liberta- 
lem asserit "^ Qiioniodo nialediclio , qni a lepis zol- \jT.b vo[ji.ov, (bj ijTch V(i[xov (28), Vva tou; uiti» 
vijjiov iJayopadT) ■ T0E5 daOsvidiv, ('i? aaOevr,.;, ha 
"jou? (iiBsvsr; aiodT^. FiVE-ai -ivTa r.izvj, tva Tojj 
■Trav-a; x;p5avr]. T! o- 'idyoi, zolg aacri .-zdrTa ; "0 
jAr,S^ riaj/.o.; (-29) ■ntpi Jautou (311) TiVetxcTO tl~ 
•nitv, louTO EupiTxo) (51) tJiv S(oTr,pa 'Tzauyo^jTa. 
Ou yap TouoaTo; yiveTai jjtiSvov, ouS' osa twv ix6- 
T.wj xa"i (AoyOr,p(I)v 6vo[jLaT(j)v si; lauT?)v avaoEysTai, 
d),/.a xa't 3 toutiov TiavTwv dTO-toT£pov, xa'i auTO- 
a;j.apT:a xat auTOxaTdpa • oux eaTt ii.bj (32), dxousi 
oi. IIio; ydp d^jiapTia, 6 xa'i fip.as 'Tit d,u.apTias 
EAEuO^pdiv; -iT).; Oc xaTdpa, 6 i^ayopd^iov (53) 't\\).di(; 
ix Tr,.; xaTdpa; tou v4;jiou ; 'A).X' Iva xat [Jti/pt 
TOUTiov t6 TaTTSivbv E~iOi£5r,Tat , TU-div <];jta.; ei? nialcdicto nos rediniit"? ^iiniiuin iil, taiito linnii- D TaT:Etv(jjatv ttiv uiou; Trpi^svov. "OiTEp ouv eIttov, 

lilatis edito argiinienlo, iios ad aniini sulimissio d/.tEu^ YivsTat , Trdst au-(-xaTa6a£v£t , aayrivEuEi , 

neni , qiia? snblimilalein paril, instituat. Fit igiliir, T.i-jx-x (jziyzi, 'tV (31) sx pdOou? tov iyOuv dvsviyxi], 

qnemadinodiiiii dixi, piscaior, ad oiniies se deinitlit, t'jv vi!]y6|j:cVov ^v Tot? dtrcdiots xa\ dXfiupot? tou 

everiicnlo uliuir, omiiia |ierl'erl, iit piscein e pro- piou xu;j.a!itv dvOoioTTov. 

fuiido e.Mialial, aiqiie in altniu elferal, liomiiiem scilicet in iiislabilibus et salsis Iinjus viue flucubus 

iiataiitem. II. Quocirca nunc quoqne, poslquam consunnnavit 
lios sermones, migravit a Gnlitwa, el venil ad piies 
Juda'a trans Jordanem. In Galikeani se conlcrl, iit 
pnpulus,qni sedcbjl iii teiiebris, luicm niaguam 
\ideat'°. In JudKain niigial, (luoillud nobis persua- B'. Ati TouTo (33) xa\ vuv, Eze kze.lecrs (3G) tovq 
.loyovc: zcvzovQ, }ietrjper (57) d:td zijc; raliMitaQ, 
jici) 7j.Wer elr za Spia Trf(;'Io\<Sala(; .Tiparzov 'lop- 
Siirvv. FaXt/.aia; E7rt5r,|j.Et xa/.to.;, 'ivaoXao?, 6 xaO- 
ifi;x£Vo; Ev cjxoTEt, 'tor] cf(o? y.iyci. (58). Ei,; ttjv 'lou- deat, iit a littera exsurgainns, ac spiritum sequa- C oaiav [j.£0t5TaTat, iva ■jTEiTr) tou Ypd[j.[j.aTo; E^ava- miir. Nnnc in inoiite docet ", nune iii planis locis 
disserit ", iiuiic in naviciilam Iransil '^, iiiinc tem- 
pestatem increpat ''. Qiiiii liac quoquo fortasse 
ralione somiium capit '°, ul sonimim benedicat : 
forlasse eliaiii faligatur '*, ut fatigationeni saucti- 
licel : fortasse etiam lacrymas fuiidil, ui lacry- 
nias laudabiles reddat. Ex locis iii loca transit, qui 
nullo loci spalio coiitiiieinr, ille, iiiqnani, temporis, 
e: corporis, et circumscriptionis expers. Idem , et 
erat et fit : ei supra tenipus erat , el sub tempus 
venit; et invisibilis erat , et videtur. In principio 
eral, et apud Deum eral, et Deuseral ".Tertio repe- 
rilur Iioc vcrbum, cral , iit nuinero ipso coiifirnic- 
lur. Id quod erat , cxiiiaiiivit : id , quoil non erat , 

" I Cor. IX, 20-2-2. '« Uom. vi, 18, 22. 
" Luc. VI, 17. =^ .\laic. IV, 38 " ibid. " Joan. iv. CTdvTa; , dxo).ou6r,aat t(o 7:v£U[JLaTt. Nuv [j.£V ett' 
Rpou; otodcxEt, vuv 5c iv TTEoiot; 6ta).iy£Tat, vijv ok 
£t? irXotov (jt£Ta6aivEt, vuv ok £-tTt;j.a ^dXat;. Tdya 
xat iJTTvov OE/ETat, 'tva xa't iJTivov eu'/.oyt;c;t] • Tdy* 
xa^t xoTTta, 'tva xa\ tV/ to-ov d^/tdJT] • •zi.yx y.3.\ 5a- 
■/.pu£t, 'tva Ti odxpuov E-atvETiv d-£p-|'djr,Tai. Me- 
Ta6aiv£t T^TOv iv. T(jttou (39) 6 [j:r,0£vl to-(o yojpou- 
[J.EVO; , d/povo^ , dcto;jLaTo;, 6 d:T£pt).r,-TO?. 'O 
aiT?(C, xa\ Tjv, xa't -(bjzian' xa\ u-kp /pcivov fjV, xa\ 
ut:^ ypdvo^j lp/£Tat • xa\ dcipaTO? ?iv, xa\ 6pdTat. 
'Er afxrj ip', xa\ .tpdi; zbr Qebr ijc, xal Qsdq 
?]r. Tpi-ov t6, j]r, Tto dptO(ji(o p£6atou[jt£vov. "0 ^v 
exivdjjE (40), xa\ \>.t\ f,v TrpocE^.aSEv • ou Suo ye- 
vo;ji£vo^ {i\), liu.' VI Ex T(I)V 5uo •(•EvtiOat dva(S/(i- 

" Galat. III, 13. " Isa. ix, 2. =' Mattb. v, 1. 
G. '° Joaii. M, 35. " Joaii. i, I. (28) 'Or r.-rd rcpov. Sic duo Rcgg. ct Coisl. 3. D {'^'^t] \ia zovzc. Duo Coisl., qualiior Colb., Or. 1, ilxc ilesiiiit in ed. 

(2'J) "0 /iridi IIavJ.OQ. (^oisl. 1, o-£p xa\ Ilaij- 
Xo?. 

(30) 'Eavzov. Sic Reg. bin, Or. 1 ct Coinb. Iii 
ed., auTOu. 

(51) Tcvzo evpiaxh). Coisl. I, toutou ydp -'/.iov 
Eupicxio, I plenius adliiic reperio. > 

(32) OuJi 'iazi ftir, elc. liilj. : < lamctsi falso, 
nniiiiiialiir. > {'robare iinn po.isuiiiiis Iiaiic vivi docli 
inlerpretatioiieiii. Clirisliis qiiidcin iicc pcccalnni 
fccil, nec f.icere pnliiil; sed llcns illiiin pro iioliis 
pcccatnm fecil. .Melapiioricc igiliir peccatum Init 
Clirisiiis, seu Iiostia pro peccato ; quod excluderc 
vidcliir BiHiiis. 

(,55) '0 i^a-j-opd^bir, Sic Reg. bm. Decst 6 in 
ed. 

(34) Icf^-rfrevei, .tdrTa Czi)~ei, 'ir, ctc. Coisl. 1, 
(7a^ct\v£ J£t 7;dvTa;, 'tva. etc, 6i4 TouTov. 

(5U) 'Oze izi.lece. Sic plures Regg. etCoIb.,Or. 
1, dc. Deesl ote in cd. 

(37) Mezrjper. Rcg. bni, [j.£Tf,).0£v. 

(58) *(I)c jiiy"- Diio Coisl. et diio Cnlli. addiint, 
Trj? eTTtYvojsEio;, < magiiain luccm iiolili;c Dci ac 
fidei. » 

(59) Ex zd.tcv. Sic Coisl. 5 ct Or. I. In ed., ex 

iflT.WI. 

(40) "0 i,r ijtirojre. t Qiind cral exinaiiivii. > 
llnjiisiiinili liicnliiiniiiii ('Npliraliiiiicin vidciii liliflln 
l.epnrii, Concil. Iniii. II, pag. lliSl et iii celeber- 
riiiia S. Lcniiis ad 1'laviaiiuiii episl., cap. >. 

(41) Ov Pvo yerf'j.iervr, clc. i Noii diio factus, » 
qiiasi scoisiiii ct ibin filii. Vcic cleiiim Cliiislns, 
(11111 iii ipso (lii;c siiil iiatiira', coiii|)osiliis esl; sed 
iiiiiis laiiliiiii "'X ntiiiisqiie iialura; cciiipositione clU- 
ciiur Chnsiiis. 58S ORATIO XXXYII.— IN M.VTTd. XIX, 1-12. 2«fi 

{tEv&v 0'i; yip i.ii.<f6xzpa, z6 te TrpoaXaeiv, xal A assiiinpsit : iion dno facUis , scil nnuin cx iliiplici th TcpojXTjtpOcV • 6uo tfCas.ii; ei; Sv auvSpaijtoOjat , 
ou)( uio\ 6uo • (it) xaTati^EuSsjOto fj ou-j-xpaaij (-12). 
Ou-o? 6 TT,).ixouTOi;, 6 TOaouTO; • dXXi tI TisTiovOa ; 
IlaXiv Jj^iTOTrTtoxa si? dvOpojTTiva (lr;[jiaTa. Mw? vap 
t4 a-Xouv tojgjtov; tooj ok Tii araTov Tr^Xr/ouTcv; 
'AXXA 6i5t£ a\)y'{^(i>y.r\v tw Xoyy ifi-avi;) ^ipayu 
TZ£p\ ToJv ^£-(-!aTtrJV (fOsyyojjiat. Kai touto oVait 6 
TZoXbi, 6 tiaxpiOujxoi;, i^ dv£.'o£oj cfuat^ xaV datopia- naiura ricrl sustinens. Amboenim Dcus, niiniruiii, 
qiiod assnm|>sil , ct qnod assunipliiin cst : 'Jn:K na- 
luru; iii niiiiin toiiciuTeiilcs, iioii diio lilii iic liilsi 
iiol:i prcinaliir iiniliu. Ilic qui tanliis csl, t:iiiii|iie 
iu:ij;iuis : scd qiiid :i^o'( lliiisus iil liiiiiiana vcilia 
prolapsus sum. Qiio eniiii modo, qnod siinplex csi, 
laiilnm cssc potcsl ? Qiio itcm inoilo, qiind qiianti- 
lalciii iK^scil, laiit:c iiMi-iiitiidiiiii ? Scd dictis iio- Toc, Tou; tb? ■jiEpi atoiiaTO.; xal ttj; dXT;0:ia; Xtjyou.; stris, (iii:cso , igiioscitc : orgaiio cxigiio dc rchus 

daO£vsaT:pou; (4"i). Et i-dp aipxa eoi^aTO, xat Tiv ni:ixiiiiis 647 loqiior. Alqiic lioc lcrct niiiltiis ille 

•cotouTov (pipeTat (41) Xoyov. oi l()iig;iiiiiiiis, nalura illa roriiix el corporis cviiers, 

quod, veliit de corpore loqiicns, iiifiniiioribns vcrliis ul:ir, qn.iiii vcritas ipsa postulct. INain ciiin cariicin 
susccpcrit, uliqucet liiijnsinodi stM'nioiiciii pcrlcrcl. 

P. Kal ifito.loiJOtic-araunJio-^doij^o.l.um')),^^} |{ III. Et seculw siinl eum liirbcv mutta: , cl cutiwil 

iOapcL-zevcrer aorcixixeT, 'iyOoi. TrXefojvf, epr^jjiia. K! cos iltic , iilii vastior solilndo crat. Si iii speciila 

lr:\ zr\; iS!a; Sjjietvi TOpttijTi:^;, ei jjit] auyxaTi6r] sua mansissct, si ad liominuiii infirniitatcin ininiine TT] daOeveia, c£ oTcep tjv Ejjtstvetv, dirpiatTov iauTiv 
(puXdTTtjiv xal d-eptXTi7:Tov, dXti-ot av -iixoXouOTiaav 
-:u)(i5v oux oloa ol, ei xa^t iXsYo;, Td/a jjkJvo; Mtou- 
.^;, xa\ ouTO? ToaouTov, tijaTE jjiiiXt; toetv Weou Td 
6m'aO:a. Ttjv [jicV •j-ip vi<fi\t\w St^a-/sv, i^ii) tou aio- 
(jtaTixou pdpou; Yeviijjievo? , i] auaTaXs^i? a~h Ttov 
aiaOiqaetov • 0eou 5i XeiCTiTTiTa, i^ ditojjtaTiTTiTa, TJ 
oux oloa OTCto; (-i6j 5v Tt; (5vojj.daei.e, tm; dv eOed- 
aaTo awjjtd ts tbv, xal aiiOTjTot^ otfOaXjioT^ Tipoa- 
6dX>tov ; 'AXX' ETtetSr] xevouTat 6i' :?ijji5; , ^TtEt6r] 
xaTipx^""" (xivtoaiv 5^ X^i-to ttjv tt)? 6o?r,? oTov 
Oaeatv TS xa't iXdTTtoatv), 5id touto yiDpTizhi y!- 
vsTat. se deniisissel, si, qiiod cral, niaiisissel, iiiacccssibi- 
lem seipsiim cl iiicoiiipreliciisil)ilem cnstodiens, 
pauci lortassc sccnti ruissciit : atqiie liand scio aii 
paiici, fortasse Moyses soliis ; i(li|iie cliam liacleniis, 
ut Dei postcrioia segre viderel "•". Etcnim luibem 
quidem ille peiictravit ^°, extra corporis pondus 
posiins, ant a sensibus colleclns ac lediictus ; Dei 
vero teiiiiitatein , aiil a corpore vacuit;itcin , aiit 
quocuiKnie laiidcm alio nomiiie res ea appelbinda 
sii, (|iio tandem niodo perspicere potnissei, qui et 
cor|iiis eral, ct corporeis ociilis cernebal? Veruni, 
quoiiiam nostra caiisa cxiiianitiir, qiioiiiam dcsceii- 
C dit ( cxinsinilionein aiilciii voco , quasi gloria; sub- niissioncin et iinuiiiuuionein ), idcirco pcrceptibilis et coinprcliensibilis eiricitur. fV(o[jtT,v [xeTa^u , xa\ A', A^TS 6(f (-17) [jtot au-pc 
itdOos Tt dvOptoTitvov TidXtv TrdayovTt. 0u[j.ou tiXt]- 
pouij.ai y.3.\ Xu~Ti? inl Tto £[j.(o XptaTto, aujjLTcda/otTe 
6k (-48) xa"t ujist;, o-av t6tjj Std touto dTijJta^ijjLsvfjv 
(Jiou xbv XptaTiv, 6t' 3 jjtdXtaTa TtjJiaaOat 5ixato? iiv. 
Atd TOUTO ydp dTt[j.o;, eiTii jjiot, oti 5td ai Ta~et- 
vo; ; Ati TouTo xTtajj.a, OTt Tou xTiajjiaTo; xf,5£Tat ; 
Atd TouTo UTi6 xpovov, OTi Toiii; u~i ypOvov eiriaxi- 
TTTETai ; nXT]V TtdvTa 9cpsi, •^rdvTa oe/STat. Ka'i t! 
6au[jiaaT0V ; 'Pairta^j.aTa T,ve-f/.ev , E[jf:iTua[jidTtjov 
t,via/eTO, X'^''^.? e-j-euaaTO otd ttjv ejjifjV Yeuaiv. 'I'e- 
pst xa't vuv XtOa^ijAevo;, ou jjfi-jov \i~h Ttov ejjtTiT]- 
peaC^ivTtov, dXXd xa\ Otp' Tijjitov auTtov Ttov euasfiEtv 
SoxouvTtov. T5 ydp ■Jtspl datojjtdTou ^taXs-i-iirjtsvov, 
aojjtaTtxot; xs-/pf,aOat 6v6jj.aat, Tu/i)v E7rT,psaJ(jVTtov D 
iaT\ xa'1 Xt6a^(5vTtov (-1!))- dXXi aui-YvtbjjiTi, udXtv 
Xif^j), TT] daOsvsia. AtOd^ojJtev yip ouy ^/.5vts? , 
dXXd 'h (p0si"yEa6at aXXto; oux s/ovtsc, (o 6c c/op.Ev 
)(pti)[jtEVot. Ad-co; dxousi;, xa\ UTiip Xoyov eI • \i7zip 

"•" Exod. xxxiii, 25. ^» Exod. XX, 21. IV. Ac niilii vclim igno.=catis, allcctiim qncmdam 
luimanum rursus seiilicnti. Ira et incerore iinplcor 
propler iiieuin Clirisliim, (uliiiain ipsi qiioiiiie siiniil 
dolealis !) cnm euiii b:ic de caiisa coiilcnini ac prci 
niliilo babcri conspicio, propter qnam eum inaxime 
bonorari par erat. An idcirco, dic inilii, buiiiilis et 
abjeclus esl, qnia proplcr te biimilis? An ideo 
crealura , quia de creatiira sidlicitiis esl? An ideo 
lenipori siibesl, qiiia eos, qiii teinpori subsniit, ia- 
visit? Verumtamen oinuia fcrt , omnia excipit. El 
quid iniriini? Alapas lulit =',sputis aspeigi suslt- 
niiil, proplcr gnsliim iiicum fcl giisiavit ^^ Nniic 
eliaiii se l;i|iidil)us incessi patitiir ", noii modo ab 
ol)lrecl:inlil)us et vcxanlibiis, scd a nobis eliam 
ipsis, qui lidei pietalein proliti'innr. Elcniin de in- 
corporco dis|)iilaiiteni , corporcis iiomiiiibiis uli , 
vexaiilis fortasse fiicril, ct lapidantis ; sed iiifiriiii- 
tali noslra;, iterum dicam, venia conccilaliir. Lajii- 
damns enim baud lubcnler : scd qiiia aliler loqni -Marc. XIV, Gri. ^' Joan. xix, 20. " Joan. x, 31. (42) Mij xazafjrevSeo^Oo} f) aiyxpacnQ. « Ne falsi 
iiola prenialnr iinilio. » Sic loqui inalucre ibeologi, 
piisl iialiiiii Eiiiycliclis erroreni, qiiam auyxpdastoi;, 
id e-ii, 1 couiniislioiiis, ) voce uti, licel faiiiiliaris 
sil Grcgorio. 

(45) 'ArOerecrTefovc;. Dccsl iii Reg. b. 

(4i) ipepercn. <'.oiiili., cfepeTto. 

(45) nQj,Aoi. ^onnulli addunt, (fT,at. (4()) Oim olSa oxuq. Sic ircs Colli. In ed., oux 
oI5a 'kCjc. 

(47) i(?. Deest in Or. 1. 

(4.S) Se. Decsi in Rcg. b. 

(4(1 1 'E.7>ipeiil^urrc,jr eCTi. xa) .XiOnt^uvToiv. Sic 
diio Coll). ctComl). Iii cd., e-Tjpsa^-jVTtov, i\)ih\t i.1,- 
ea?(5vTtov. 2^7 S. f.RLCOUII THEOLOGI m 11(111 possuniiis , qiiiliiis possiiiiius veiLiis ulnnur. a rw» e^, >ta\ cfio; dvc/jii^r, • -Op axoiei;, ojx aiaBij- ViTliuin diceris , 01 verlio oiiini Miperior es ; Iinein 
siiperas, el ht\ iioininnrls ; ignis vucaris, 643 '"''■ 
qiiiid in sensum caclas, setl quia leveni el improhain 
nialeriam expiirgas : glailius, quia recluni a malo 
scintlis : veiililabriiiii , qiiia areain repurgas , ac , 
quiilqnid li-ve el veiilosniii esi, rejicieiis, id oiniu', 
quod grave el pleiuiin esl, in.snperiia liorrea re- 
condis ; seciiris , qnia diuiiirna paiienlia ei lenilaie 
iisiis, inringiferam ricuni landem exscindis , qiiia 
iiiiproljitalis radices anipiitas ; osliiiin , propier iii- 
lioductinneni ; via, qnia reclo ilinere gradinuir; 
ovis,quia victiina; ponlifex , qnia corpiis otfers , 
Flliiis, qiiia Patris. Rursus linguas iiicilo ac pro- 
voco ; rursus adversiis Clirislum qiiidam insaniunt. t5i; iijv, cu.'/.' Sii TTiv y.oiJ9T|V xai [ioyOr,pav ava- 
xa6atp£i5 u).r,v • [idxaipa, Sxt tejjivsi; ib /^'pov 4Ttb 
Toj xpstxTovo;' ■Jtxuov, 6x1 avaxaOaipsi? tfjV a),ti), 
xal OOTv xoutjidv t3 y.ai (iviijttatov amr.s.^Tz6y.E.voi, 
ojov ^apu xai w.ppE; (50) £ix\ xJt; i7ro0f,xa; xi? 
dvoj^ril) evaTOT!0e(iai(52)^ d^ivT], oxt (55) xtjv Sxap- 
■nov exxi^TiTEi? auxrjv £t:i TznVj ijtaxpoOuij.r;(jac , Sxi 
ixi ^tCa? exTd[jtVEt? xr;s 7:ovr,pta;- Gupa, 6ni tijv 
Et3aYUYf,v ciSi); , oxi EuOuTOpoujjisv • 7xp(56aTov, 
oxi Oufjia ■ (ipxtEpeu;, oxi TtpoirtfEpst; xb aijjta^ 
Ttbi;, oTt naxp(j;. na).tv xivtTj ~i.q ■(•XuKKTas ■ TtdXiv 
xaxi Xptsxou xtvs.; |j:atvovxai, [ia/.),ov 5k, xax' 
i[i.o\J, oj f,|nOOr,v Tou AtJyou yevdcjOai xfipu^. 'ili 
'IiodvvTi; ■xhoixci.i. • <Pojr!} fioGirzoq ir z\} ifiijiqi. vel adversiiiii ine potius, qiii, ut Yerbi liereni prMfO, B epf,[jt(;) ■r.ozi xal dvuop(;j, vuv 5i xa\ Xtav otxou- 

dignus lialjitns sum. Ut Joannes eflicior : Vox cla- [J^^vt). 

miititis in (/eseiKj '', deserto qniilein priiis loco, el siccitate lalioranii, iiiinc antcm valde lia.bitabili el 

freqiienii. V. Caeteniin , ul ad rein redeam, sermonemque 
nieum repeiani, ideo sequeb.intur enin lurbip miilla', 
qiiia ad inriiiiiilatis nostr^ captiini se deniiuit. 
Qnid postea? El ucceiscriiiil, iiiqiiit, ad eiim Plitiri- 
siii, tcnlaiitcs ciiin, el diceiilcs : Si licel liumliii qiia- 
ciiiiqiie e.v causa dimilleie u.Toicm suaiii ? Ilursns 
PharisfBi tenlaiil ; riirsus, qui lcgeni legunt, legiMii 
111)11 iiilolliguiit; rursiis, qni se lcgis inierpicles 
priifiliMitiir, niagislris aliis opus li^beni. Paium 
erai S^dducoeos de resurrectione tentasse , legis- 
peritiis de perfeiHione interrogas^e , IJeroilianos 
de censn , alios de pnleslaie. Adhiic de nialriiiioiiio 
qiii^piain ciiiii,qiii lenlari non polest , qui uialri- 
ni(iiHiini creavit, qiii ex priiiia causa universuui iioc E'. nXr]V o-sp eXsyov, tva ■nphi xSv i(j.&v dva- 
opd[j.tij X(i-,'ov, oti TouTo f^xoXouOouv (54) auxio 5xXot 
toXXoI, oTt xaTi; daOEVstat; auYxaTaSatvst Tatj '^[xs- 
Tspaii;. ElTa xi; Kal ^Tfocrij.lOor avzih, ^r^slv, o/ 
<l'apicruoi, sisifuKorzsq avzir xal Myci~zE^- El 
i-lifrrztv drOpiiijtiii xaza :idcar aizlar iijtoJ.vcai 
ziir yvraTica avzov ; IldXtv 'fapfjaTot TtetpdL^ouat • 
TtdXtv ot T?(V V(5jJ.ov dva-,'tv(;)T-/.ovTS?, xtv V(i(j.ov oCi 
Yiv(jS'/.ou3t • TtdXtv oi ^lr^-criTat (55) tou vifiou Tuy- 
)(dvovTE;, dXXdjv otoa(i-/(aX(i)v SeovTat. Oux fjpxesav 
SaoOouxatijt (50) Ttstpd^^^ovxs.; Ttspl dvaaTdasijj;, •/.a\ 
vo[j.txot •:tuv0avS[j.EVOi ~Ep\ TsXstiJTr^xo,; , xat 'Hpijj- 
oiavo'!, Ttspt xfjviou, xa'i 7tsp\ t^ouaia; 'dxEpot. 'AXXi 
xa\ 7tsp\ ydiAOU xts TtdXtv epioxa (57) t^v dTtetpa- lioiniiiiiin geiius condidit, pe.rcunciatnr. Ipse antein C axov, xSv XTt3xr,v xfi? auJuYta?, t!jv ly. ■zt\z TtptoTTi^ re^poiidens, dixil eis : Non lecfislis, quia is qui fecil 
bominein iib initio, mascnhiin et (eniinam [ecil eos? 
Cliiisliis iinasilaui qiUTestioiies solvere atqiie cxiili- 
care solet, quasdain vehit obstructo interrogaiiliuin 
ore compriiiiere. Ciiin ex eo qnaeritnr : In qua /jo- 
leslule lia-c /'(icis '"? I'ro|iler iiiseiilein eoriiin qni 
iiilerrogaverant , iiiepiiiuii , vicissim ipse qiioqne 
iiit' rrogat : llnptismus Joaiiiiis de coelo eral , an ex 
/jomi/iit«s ''? g49 '^''1'"^ utriiiqiie iiiterrogatores 
snus preiiiil ac con.stiingit. Uiide eliani iiobis iioii- 
luiiiqnam ad Clirisii iiiiiiatioiiem eos, qui curiosa aiTta; (58) th TtSv T(i)v dvOpioTttov ylvoj touto 
(ju(iTr,(idixsvov. '0 ok d7toxptOs\; EiTtsv auxot;* Oix 
drii~vi.jze, dzi 6 7toii\<Ta<; i^ ^f/jKi '"W'^'' "■^^ 
6ri.lv ijiolricTsr avxeuQ; OIoe xtvdi; [ji^v T(ijv epii)- 
Tfjjsdjv StaXueiv, tivA; os iTtiaxo[jttrstv. "Oxe epu- 
TJttai, 'Er n,oUi s^ova,'g. zuvzu .ioisiq; Std t6 
ayav dTtatosuTOv tiuv JpojtrjadvTciJV, xa\ auTii; dvT- 
epcoTa^ Td Punziafia zd 'ludrrcv (59), i^ ov- 
parov rjc, ■ij i^ drOfiihxdjr ; Ka\ d[jt',fOTEp(<jnsv 
au(.i-o5tCst TO'j; JpojtiovTaj. "flaTs Suvd[jtEOa xa\ 
fl[j.st? [it[xou[isvot XptaTbv, ^aTtv ote Toii; (CO) Tts- Maiili. III, 5. " Luc. XX, 2. ibid. (50) "Ocror ^apv xal aM\psq. Sic noniiulli codd. D (5S) Ti'r_ix zni; .Vfihzijc alziai:. Coinb. legii Decsi TtXfips; iii ed. 

(5t\ TfiQ aro). Ihrc desunl In pliiribns. 

(3ii) 'EruJiozlOscai. Coisl. 5, dr:oTtOi[j.svo?. 

(5.^) 'A^h"r\, ozi. Sic Or. 1. Ddsl OTt iii ed. 

(54) 'Hxo.iovOcvr. Reg. bm adilit, [isv. 

(5.')j 01 il;Tiyiiza/. Deest in dnolnis Itegg. et Or. 1. 

(5()) Orx fifxscar luSSovxaioi. Il:ce desiint iii 
dunbiis Itegg. iii diiobiis aliis bic locus sic iegitur : 
AiovTat, xa\ o! TtEtpdrovxE?, etc. 

(57) 'Efojz(i. Coiiib. Icgil, Jpo)X(7jat, i iiilerro- 
paiit; » eaiiniue lectioiiein pra;(ert, qiia; Chrisli re- 
siioii.sione (•(iii(irn)atur. Non uiii siqiiideiii, scd plii- 
iiliiis respoiidcl, cuiii dicit : i ISnii legislis, qiiia is 
qiii fecit lioiiiiiieui ab iiiilio, iiiasculuiii et lciiiiiiaiii 
lecil eos? » iy. -,'f,; 7tp(~)X0v t^j Ttdv, clc., « i|iii liiiio prininni 
iinivcrsnni boiniiiuiii geiins ciindidit. » Oiioe lectio 
plaiiioreiii si-nsiiiii effiti!. Nain ex liis vcrliis, < liiiio 
piiiiiiim, I Adaiiins iiilclligiliir, ijiii liiiio ioriiialiis 
esl, et sic Idliiis hiiiiiani geiicris radix evasil. 
Verba laiin-ii qna' edili libri exhibeiil, iiilelligi pns- 
suiil,<|iieiii;uliiioiliiniista Paiili, Acl. xvii, 52(1 : 'ETtatr)- 
ai xe e^ evS; at'[i.axo; Tav sOvo; dvOp(i)-oiv, eic. : 
I Feciiqne ex uiiu (sangnine) omne genus lioiiii- 
iium, » elc. 

(59) Td 'Icodrrov. Decst xi5 iii Or. 1. 

(()0) "Eazir ijzs zovr. Sic duo Colb. Qiiain le- 
Clioiicm seqiiiliir Coiiibelisiiis, el ipse seiiiliis vidc 
turUillius. Aiii, OTE [Jtev ■t^s.oV tou?, nullo sciisu. 2S3 ORATIO X\XVII. IN MATTll. X:\. 1 12. 2no piipyui fi[iXv 5i(x\syo[i.iwji entatOfitL^siv, xa\ a-o- \ dispulaiiom' iios l:i(t>^siiiil , r.oin[iriiiiei'c, qiixslio- ■Kwxipoii dvTE.oioT^^fjiaai (Gl) ).ijs:v Tijv itoTrtav 
Twv ipi')Tf,T:u)v. "Ejjjibv Y^P ^"-^ ^['•^'•i aotpo\ Ti 
(AOiTaia scjTiv Bte, i'va Ti tt).; liiijpoTJvi^; y.a\)yji- 
0(u;jiai. "Ot£ 6i ip(OTT|Tiv opa >.oYiajxo'j 03oia£vt,v, 
Ti5t£ o'jx ana^iol -ob^ ipijjTiIivTa; auvcTiov ijiTioxpi- 
a£(.ov. 

CJ"'. T^ ^ptoTTipia, (1 {p''jTT)ja;, toOto uo)YpoT'Jvr,v 
Tijjiav pioi Soxct, xa\ a~5xp;Tiv aTTatT^rv cfi/.avOpto- 
■rcov (T(0(ppoj'Jvriv, 7t£p\ fjV Apdi touj tcoa/ojj xaxio.; 
6.ax:t[jtcVou;, xa\ t6v vojjtov aO-aov avtiov, xa\ av(o- 
^a);ov. Tt oi-.o-E fip, -h [jtiv Ot;).u ExoAaiav, t'j 6i 
aj6_i£v JTicTp^tl/av^Oi); Ka\ yuvr] jjtkv xax(oi p-juA£u- 
aa;jLivT) ~cp\ xotTTiv (()")| avOp>y^. iJtot/aTat. xa\ Trtxpit liiiiiuiiic :ilisiirilil.il('iii ulibiinlioiiliiis iiilci io;^ali(i- 
iiilius solvcic licct. ^aiii ijisi (|iioi|ii(; iiiiL'i''!iiiii i>) 
icliiis vaiiis scili alquc iiigciiiosi siiiiuis : iil in lng, 
(juae sunl insi|)iciili.e , glorier. Al tiiin (|ii;csiioii(;in 
raliociiialione ac judicio inilifjculoni viilct, linn cos, 
a (|iiiliiis iiilcriogalur, piuJciili rcsjioiiso iiciiiia(|ii.iin 
inlif^iios cciiscl. 

M. ()u;cslio liiEC, iiiqiiil, quani propnsuisli, ad 
piulicilix ciilluincl lioiiorcin spcclaic iiiilii videiur, 
responsioiicinqiie liuiiiaiiain ct coiiiiiioilaiii poslii- 
lare. Circa lianc cniiii plcrosiiuc iiialc anci'los ciriio, 
ac lcgeiii coruni iiiiipi;iiii, ni^c sibi coiisl;iiileiii. Quiil 
ciiiin caiis:i: riiil, ciir iiiiilicrcni cocrccrenl, niarilo 
coiitra iniliilgcreiil, euinque liberiiin rcliiiquerenl? 
evTEuOcVTitTtov v!i[i(ov lr.L-:'.[i.:a ■ (j.vTjp o^ xaTaTioo- B El iiiulicr quidcin, qii;B jniproltuni consiliuin advcr- vsutov yuvatxi;, avi'JOuvo?; Ou oixo[i.%i. Ta'uTT,v tt]v 
vojjtoOciiav, o'Jx ^::atvto tt]V auvf,0£tav. "Av5p£s riaav 
ot vo[jioO£ToiJvT£^, Sti to'3to xaTJt Yuvatxiov f) vo[io- 
*-;\ xa\ TOt; raTpaaiv ut:' iSoujtav OEOoJxait Osata 

Ta TiXva, -h Si 4a9£vi(JT£pov (64) , dOepan^uTov 
ei'aaav. (^zhi 5i cj/ outioc aXXjt, Tina zdr .zciTij a 
cirv K«\ z}\r fttiTifa cov, r|Tt; *aT\v ^vtoat) TrptoTiq, 
Ira ev aoi Yin}zai, £v iTCayYiXtat; (6o) x£ttjLivTi. 
Ka\, '0 KaKO.loxHiy aarkpa i'( iirjrifa, Oarcizo) 
Te.levrdtco. 'O^xoitoj xa\ to dtyaOiiv zziixT^cz (Gli), 
xa'i TO xaxbv lx(j),aa£v. Ka\, Eii.loyla :iazpd^ crzri- 
p'Cf:i cIkcix ziKri.or • xazdfa Si fDizpii^ ixft^vT 
Of:jti.hci. 'OpaTE t6 taov tt,; vo[jtoO£a!a;. ¥.■<; TuOfr)- 

TTjc dtvSp^; xa\ yuvaix^;, £T; yo'j; d[jf.f(j:£poi (67), _ _ _ 

sixdjv [i!a, v^JiAo; £;.;, Oi.aTo,- £•;, avaaTaotj [ita. ^ poenain ton liiuil. Ilem alio loco : «(;»i.;(/ic(io imlris 
•O[j.o!io; £c (ivopfj; xa\ Yuvatxi,- Yeyivaii^v • £v xpso; firitiiil Jotnus fihonim ; miileiliclio inilfm mniris erii- 
TOpi Ttov T£xvtj.v TOt; Y0V£'jaiv(G8) i-.f£tX£Tat. (tical \uinlitinetvit''\ Ligis a^(|ii:il>ilil.iiciii vidciis. 

llniis viii cl iiiiilicris Crealor, (lulvis onus ulcii|iie, iinago iina, lcx uiia, inois iina, rcsiirrcclio iina. 
.^•;q'ic cx viro cl iiuiliire procrcati suiiuis : uiiuiii ideniqiie pareiiiiljiis dcbiliiin lilii peisolvcndiiiu lia» 
lciii. siis viii siii ciibilc siisccpciii, adiilicrii piaciilo con- 
slriii^aiiir, acerbissiii)isi]iic lcgiiin pa'iiis cxciucie- 
liir; vir aulcm, qui (ideiii uxori dattiin pcr adulte- 
riuin violaveri!, nulli siipplicio obiioxius sii':' llaiic 
lcgeiii liaud(]ii;',quani [irobo, liaiic c iiisucluilineni 
niiiiinie laiido. Viri ei;iiil, qui liaiic lcgein saiixe- 
runl, ;ic |iinnicica advcrsiis niiilicreslala cst ; quaii- 
dcqiiidciii ci lilios paieriKc potestaii siiljjcccrunt, 
iuliriiiiorciii sevum iiicultum atqiie iiicuraliiin reli- 
(jiuriiiit. Ac Itciis noii sic;veriiiii : llonora jnarem 
luiim el mittrem luiitu,nlbene libi sil ", qiioi] cst pri- 
iniiiii in;iiia:iiiiiii, jn pollicilaiiouilius siluiu ■". El : 
Qiii tiialedixcril palti vet mittri, morle tnuiiiiliir ". 
Mi\\ie, ei virluti lionorein ac pncniia, et si clcri '/,'. ITio; ouv a'j atot;poa'Jvr,v \i.b/ a~ai-si;, oux 
av-:?ta'jip£t? 6i ; t.o):, 3 [jtT) Sioto? , alTst; ; 7:(o; 
d[ji4Ti[JL0v ato[jia tov, livfato? (69) vo[JtoOsTEti; ; E£ Sl Ta 
XElpto axoTiEi?' ?j[jtapT£V ■?] y^v^, ToijTo xa\ 6 'Aoa[jt • 
(i[jf,?OT£pou^ 6 fj:;!; f,7:iTr|aev. Ou -zb p.^v otaOeviaTE- 
f/ov E'jpiOr,, t'j 6k i:j-/'jp6-:zpo^i. 'A),).Jt TJt PcXtEoj ),o- 
TiiT); dtji-TJOTEpouj ati),^£iXptaTb; toT; xiiOEatv. 'Vtz^p 
dvopo; aip5 JyiveTO ; to'jto xa\ uitep yuvafxo;. 
Ttt-p dvSpi); dfJTEOave ; xa\ f) i-uvt) Tip OavdTto ac')- 650 ^"- Q"a igiiur froiile piidicili;iiii cxigis, 
qiiaiii ipse vicissim iioii [ir^cslas ? Qiioiiiodo, qiiod 
non das, peiis? Quomodo corpori pari hoiiore prae- 
dilo, impareiii legcin staluis?Si deieriora cxpcn- 
dis : peccavil iiiiilicr ; codcn) (luoqiie inndo AJam 
jjtJccncH ; III riiiiii|iie serpciis dccc|iit iilqiie iii frau- 
tlcin inijiiilii *'. iNnii altcra iii!!riiiior invciila cst, 
allcr fortior. Al iiiclioru considcras ? Liiiiii)i.|iie 
(^liristus passioiie siia stilute doiiavit. Pro viio c;ii() feTai. 'Ex a7:ip[j.aTo; AaS^t^ 6vo[jidJeTai • Tt[JiaaGat f) lactns esl? fro niiilicre ileiii. Proviio mortcin sub- 
Ciitoj o;'Et Tiv dvSpa ; d),).i xa\ ix HapOivou tev- iil? Ipsius ilciu iiioric iciilicri saliis parta esi. At 
vaTat, TOUTo xa\ u-kp -,-uvatX(Tjv. "Ecorzcii [j.£v ouv cx sciiiine Oavid nnininaliu- ", aliiuc liiiic lorsaii '■ Exod. XX, 12. ^" E|dics. VI, 2. "Exod. xxi, 17 

(61) 'A»T£p(dr?'/^acr(. [lcg. b el Or. 1, epojTf;- 
[Jtaat. 

(62) 'EKd.UicTar ...ijlizfEt^'ur. ^'\c Cms\. 1. lU 
ed., Ex^JXaae ... tT:iTpEi]/£. llic obscrvaiidiim, Crc- 

f;ori loqiii de civili U()iiiaiioni:i lcge. Liide llie- 

ronyiiiiis cpist. 50, ait : « j\li;c suiit lcgcs C;csariiiii, 
ali:c Cliiisli. Aliiid P:niiiiianus, ;iliiid Clirisliis iin- 
Slcr pr;ccipil. .\piid illos \iris inipiidiciiiic l'rcii;i la- 
X;iiiiiir; apiid iins (]iiod iinn liccl iciiiiiiis, a'qiic iinii 
licct viris, ct eadcm Scrvilus pari cnndilioiic ceii- 
seiiir. t 

(G5) liolznr. Coisl. 1 el Or. 1. xotTf,;. '" Eccli. III, il. " Gcn. Iii, G S(]q. " Rniii. i, .". 

(61) Tb Si dcO£riazFpcn\ Muniiulli, -h 5' daOe- 
vi;. 

(65) '£r i.rei-;~fE.Uai^. Iii quibusdam, ev k-i-y^-g- 
),ta. 

(66) 'Ezifn\ri?. Diio Colb. ct Coisl. I, E-r'|V£is, 
< laiidcs coii.^hliiit. « 

(67) 'A^tpvzepoi. Coisl. 1, a^jttpoTepot;. 

(6.S) rorEvct. Or. I, •j'Etvo'JLivot; [I. Y-tvaiJicVot,;|, 
lii quiliiisd.iiii, •,-tvo[.t£vot; et Y£vvf,aaa;. lu aliis ..t! 
iiKirg., •,'Evvr|ja[j.E"/oi;. 

(Wl) 'Ac,t-(j(.'. Sic duo l>C'j;g. cl Or. 1. Li cJ., 
dv;;(ii. ?.91 S. GREGOUll TIIEOLOGl 20i 

viios lionore praferri colligis? Aiidio, sed ex Yir- A o/Wo.tprjdv, e/c cr«/«ty«'a*"/a\^ [jiia (70-71) aip5 giiie qiioiiiie ii;isciuir", (nioil et pro nnilierilius v;i- 
lel. £ri(»( ij^iliir, iiii|iiil, diio iii eanic iiiia'''' : proin- 
de caio, qme iiiia esi, a'(|u;ileni lioiinrem luibeal. 
Jani vero Pauliis exeiiiplo qiioqiie caslilaiein veliil 
lege prescriliil. Quo landcni inodo, et ()ua ralione? 
Socramciitum lioc magnum esl : eyo auieiii dico in 
Clirislo el iii Rcclesiu ". Pulcliriiiii esl iiuilieri Cliri- 
sliim per viriiin levereri : puU liriini qiioque viro 
Ecclesiaiii per uxorein non aspcrnari. Mulier, iii- 
qiiil, ul vlriim limcat '•', (|uippe cl Christum. At vir EXETDJ th i[i.6-'.ixm. naO),o; 51 xa\ t(Ti O-oocivij.aTi 
TT]v ato^jpocjOvriV vo;j:oOcT£r. IltTjj, xa\ xiva Tp^iTtov ; 
Td nvcTzi\pwv zcvzo }dxa kffzlr • i^d) di .Uyu) Elq 
Xptcrzdr xal el^ r/|r(72) ^ExK.lr}(rlar. KaXiv ttj 
Vuvatx^ XpisTbv aiSEiaBai 6ii Toij ivSp^i; • xaXiiV xal 
Tto ivopl TT]V 'ExxXriaiav ^y] dxifxijsiv oti ttjj yu- 
vaixdj. 'II fvri}, (fTjatv, '/ra ^o67]zai. zdr drSfa' 
xa-t XpicTTV./ yap. 'AXXa xa\ 6 dvT^p, i'va uspiETiT) ttjv 
yjvaixa • xa'i i-ap XpiaTi; ttjv 'ExxXTjaiav. MaXXov 
5' £Ti (75) xa'i 7cpo3!piXo-ovf|<j(0[jiev t(o ptYzCo. eliani, ul nxurem foveat alqiic conipleclaliir";iiam et Clirisius Ecelesiam. Quiii etiaiu h;tc verba sludio- 
sins et acciiralius expeinlaniiis. 

VIII. .)lu!ije lac, ail illc, el eril buiyrum''" : se- B H'. 'Aiislys xaM,nal &cTzaifiouzvpov iZ,l-a.^t> dulo exquire, ci forlasse iii iis succulciiiius aliquid 
invenics. Hoc eiiim sermone seciindas nupiias milii 
dissuadere videlur. Si eiiiiii duo Clirisli siinl , duo 
(liioque viri siiii, ei diiie uxores : si auiem unus 
ClirislTis, uniiiii Ecclcsiie capnt,uiia eliam caro sit, 
sccunda aulein rc-piiaUir. Quod si sccuiidaiii pro- 
hibeal, de lertia (piid diccndum est ? Priiiinm lex 
esl, seciinduiii veiiia cl iiululgentia, lerliuin iniqui- 
las. Qui autciii liuiic iiuineium exccdii, porciiius 
plaue csi, iiipoie iie nuilta qiiidcm viiii exenipla 
liabens. Euiiuvero lex onines ob causas libellum 
dai repudii. Ai Cliristus non ob oinnes, sed ab ini- 
pudica laiiiiiMi eiaduliera nxore viro separari per- 
iiiiltil : reliquis auleni oinnibus in rcbus aiiinii Xa\ TU)(?)V av SUpOts t' ^V aUTtO TpO!pi[A(ji)TEpOV. AoXEt 

[lot Y^p (74) 7iapatT£t39at ttjv Ofj^ajj-iav JvTau9a 4 
Xiyo;. Ei [jikv fap 5uo XpiaTol, ouo xa\ SvSpc;, Suo 
xa\ i-uvatXis " ^i 51 sl; XptOTi)?, [Jiia xscf aXT) XT\q 
'ExxXTjtjia^, xa\ [J.ia adp? • i\ oeuTepa 5\ drroitTulaSw. 
T?j ScUTcpov 5k dv XDjXuaT], tou TptTOu xi? \i-(rii; T?t 
■KpCno^ vo;J.Oi, ■zb SsuTEpov auYxtopTjat;, t!) Tpixov 
uapavofjtta. '0 Ss Cmsp touto, )(0tpti)6T)? C^S), oio; 
oMk Tco"AXd ^xtov TT]? xaxia; Td -:tapaSEii';j.aTa. 
y.i-j v(5;jiog xaTd Ttaaav aixiav ih dTcoaTdatov 6io(joai " 
XptaTbg 5h ou xaTd iwaaav alTtav dXXd auy/tjjp£t 
[jikv [j,6vov x(i>pi?saOa( ttj? TtiSpvT];, Td 5h dXXa ■rcdvTa 
tftXoaotpstv xsXeuet. Kal t^jv Tt6pvT)v, oTt voOeuet vh aquilate ac palienlia uli jiibel. Ergo iiupudicain C f^"''°?' '^^ ^' aXXa T:dvTa (76) xapTi:pto;j.ev xa't tptXjao- quidem, qnia genus corruinpit ct adulierai, expel- 
lamus : caeiera aiiiem omiiia patienler et moder;tte 
ac sa|iieuter 651 lcrainus; aul, iit recliiis loqiiar, 
sapieiilcr et niodcrate lerle, quicuiuiue malrinionii 
jugiim subiistis. Si illilos fuco ei cerusa colores el 
pigmeiila perspexeris, eain lioc oriiatu spolia : si 
procacem et peiulauiein ruigiiam, coerce : si iiiere- 
Irieiuiii lisuin, vereciindiain el giavitatem compone : 
!:i siiiiipuim aul pulum iiiiiiiodicuin, contralie : si 
iiilcmpestivos progiessus, donii coliibe : si ocnluiii 
elaiuin et vagiiin, reprime. At eain iie teniere a te 
livellas el abstrahas. Iiiccrlum esl, iitra pars iii 
discriniine versetiir, eane, qiuu secat, aa ea qua; 
sctaliir. Foiis luiuw, ait ille, sil tivi proprius : nec ullus extrancus lecuiu sit pariiceps''^. Et ; Pullus ^ tt)v dacX-,'itav 
?:.. ''■• Geii. II, 21. " Ephes. V, 32. '« ibid. 35. " " Matlh. 1, 
V, 17. 

(70-71) 'II jila. Conib. legit, et [j.ia, « si una 
caro. ciiiiiilein ^orlialiir hoii(>ieiii. > 

(7-2J Kal Ftr zqr. Sie sacer lcxtus, Rcg. nm, 
Ciiinb., eic. Dees! ei; iu cd. 

(75) Md.l.icr 6' 'iri. Rcg. b, Or. 1, [j.d,',Xov oi ti. 

(74) AckeT jioi i'((/i, ctc. Sic Coisl. 1, Gabr., etc. 
Deest •,'do iii ed. C;eterniii ex lioc coiilexlu iiiillale- 
iiiis eiiiicliiihuiduiii, secuuibis iuipiiiis a Grcgorio 
prorsiis ilaiiinari. Qu;iiiivis eniiii Ecdesia Gr;eca 
seseseveiiiirciu hac iii re, qiiain L;iUii;i, pi;eliiieril, 

.sec las laiiieii niiplias iioii oiiiiiiuo pioliibiiil. QiKiJ 

quiilcni niaiiilc.sliiiii est cx bis Clii ysusloiiii vcrbis, 
lloinil. XIV iii |iriiiiaiii ail Tiniolli. Epist. : < Cur iii- 
cilat cl ailiiiiMiel (Eiclesia), iie ;id hcciiii.las iiii|ilias 
Irauseaiil? Nuiii reiii baiic daiiiiiavit? Meipiaipiam. 
Hoc ciiim li;ciciicoruiii esl. i <(i(o;j.eV ;j.dXXov Se xapTepetTe xat cf tXoaotfet-e, oaot Tiv 
Toij Yd(J.oufuY6v ISe^aaOe. 'Edv k-typatfd; fSTjST) uito- 
Ypacf di; (77), d7iox6aptT)aov ■ xdv i'X(T)aaav itpoiceTT), 
atjitf p(5vtaov • dv yiXojTa ropvtx^v, xaTrjCfT) T:oir,aov " 
edv oaT:dvT)v, f^ TtoTiv d[JieTpov (78), auaxetXov eiv 
TipooSou; dxaipou?, TtiOT^aov • Sdv 6cf9aX[j.6v (jieTco)- 
pov, x6Xaaov. IVIt) Ti[j.ifi; 51 T:po-e.~Ci;, [jit) (79) xto- 
piaT];. "A3t)Xov, Tt xtvSuveu£t(80),T6 Ti[jivov, T) to te;j.- 
v(j;j.£vov. 'II Jtriyi}, cpT)a\, zov vSiizc^ scrzoj crvi, Idla, 
xti) jtridslQ &lMzpi0Q HEzacrxizoi aof xa\, IIw.Icq 
ffiiir yaplzwv, xal Llu^o^ aiic; (pi.XlaQ dfiiJslzo) 
coi. Su Toivuv [J.T] yivou TtoTa;j:6; dXX6Tpto;, pir,St 
dXXai; dpiaxetv aTtouSase [J.d).Xov, t) tt) af, -^-uvatxi. 
Ei o\ dXXa/ou (fcpT), xat Ttij aio [jieXet (81) vo[jio9eT£t{ 

0'JT(0 ;jt£V 6 S(OTT]p. 

» Prov. XXX, 33. '■'Prov. ibid. 53. (7.''i) Xcipu)Si\r. Noiiiiiilli addiint, pioi;^ i vila por- 

CilM. > 

(70) "\.Ua :iiirzu. Sic Coib. 1. Oeest TtavTa in 
ed., quaiiivis a billio expiessiim. 

(77) 'Eur s.tiypupcu; 'iorir, i) vJtcypuviir. Sic 
lcKeiidnm docet Coiiilielisins. llliid prolial ex Cliiy- 
sost. lib. de Sncert/o/io, apiid quein sic lcgiuir : 'Ocf OaX- 
;j.(ov uT:o-)'pacfa\, xa"t Ttap:t(ov Ercf/pacfal ■ « Furi 
siiblus ociilis adhibiti, el gciii i iiiipusili. > lii cil., 
'Eiv dTto-j-pacf i; toi];, clc. 

(7cS) "Ajiszpor. 'Jlcg. b et Or. 1, d[j.£TpTiTov. 

(79) Mi\. Or. 1, |J.T)6£. 

(SO) KirSvrsvsi. Iii nonnullis, xtvouv^uaet. 

(81) Kul ni) cCj) iis.lsi , ctc. Coisl. 1, r.ihi 0'Jx1 ifp 
a(T) [j.£X£t, ( (luomodo iioii uxori tuic, » elc. 2M OKATIO XXWII. — -IN MATTII. \l\, I l>. 9W 

(jidiiiinim tiinniiii, cl ccrviis ninicitiic liur, coiisueiuiliiteiii viiiv lcciiiu liiibciU "°. <,)iiocire.i libi cavciKliiin 
e>l, iic (Iiiviiis iiiifiHis fllici.iiis; ali|iie iiliis (niliiis, i|ii;iin iixori Uiu", [ihicure sliulc.is. Qiiod si alio fur- 
tur ciipidilas liui, parli (|iioi|iiu liix libidiiiuin |ii;cbcriliis. Ali|iic ad liiiiic iiiiiilcin iiioduin Salvalor lo- 
culus cst. 

0'. Ti Sk oi *ap;-atot; Tpaybq Touton: 6 .U-i-ct: A IX. Oui I aiucin l'li:nis:ci? Oiirm illis hic sernfi 
(palvi-ai (82). Kai •(•ip xa\ iXXa iiuv xaXco; ey/v- vidcUir". Mcc iiiiiiiiii, ciiin ci aliis lioneslis cl pr.TC- 
to)v aTzapijxsi, xa'i xot; x<5ts 'PapiuaCoti;, xa\ xot.; claris rclnis ollcndaiiUir, u iii illiiis lemporis Tlia- 
vtJv tapiaatoi^. 'I'apt(jatov -j-^p. o^J '^^ -(i^ioi [AfJvov, risivi, liiiii cliain nosiralcs. riiaris;ciiiii ciiiiii, non 
iXXi xat 6 xpoTto^ sp-ca^eiat Oii-w xal 'Aj(juptov scliiin );ciius, sed cUaiii inoruiii vil;cqiie rauo clli- 
oloa, xa\ AiYUTTTtov, ibv lii iTpoatp£i£t (jtexa toutwv cil. Sic Assyriiiin (nioi|iic el yE^yprniiii, euiii ccii- 
•caTt^iiJtsvov. Ttojv ol 'Papuatot ; JSi oOr&j, tfas\v (83), sco, qui aniiiii insliliilo el voliinlale ipsis adjuiigi- iCTlyi) alTin jiETii r//c yi^mnfi^f;, cv cvjtyEji-i yrt- 
fiiiirai. INOv Sk toOto xa-ajj.avOav£t;, (u '^aptiau, t^j, 
Oi) cvtiyifet. yaiuicrai ; 7:p(5Tepov 6e oOx f^rd^zam, 
fjvExa -ci; x''!?-'"? itopa;, xal Ti; Apifavta^, xal 
Tojj do'jpou; OavotTOus, xa'! Ti 5taoo);a tiov xpiiTtov 
TtivOifi. xa'i Tou^ t-\ Tot; OaXa;jtot; (8i) TOffou.;, xa\ 
Ta; aTEXvta;;, xa\ tci; xaxoTzxvia;, xa't tou? iT£X:T^ 
TiSxou; xa"i a^aifjTopa?, xa\ Ttaiav tt)v 7:£p\ xauTa 
X(ofi(;)St'av Ti TpaYiooiav; 'ApL<p(5T£pa yip eiTTstv ot- 
x£i(i-aTov. ^vjipepsi ya}ii\crai, ; xaytb fisxojjiat • Ti- 
fitoi: (8.j) yap d ydjioi;, xal i) xciTi} (80) diiiarTCQ • 
(lujjitpipet Oi Toij [/.STpioti;, ou TOtg aTtXriTTOK;, xa\ 
■jrXeov i^ o;t Tf,v adpxa Tt[Aav pouXOjUtiVOig. "OTav 
TOUTO [jt(5vov 6 Y^i^^S fl' ^ T'''!'"''^? (8'^)> ""'^ auJuYia, 
xai Ttaiotov 6taoo'/fi? *uiOu[jtia, xaX?)? 6 fdjjio.; • ■rzXEio- 
va; Y^P etjdyst tou; £uap£TTOuvTa; 0z(o. "OTav ol 
uXtjv e^ciTtTT], xa\ Tat; AxdvOai; TtcptfJdXXri, xa'! 
olov xaxia; io6? eupiixTjTai, tots xdydi 90i-,-YO[j.af 
Ofi crviiisipei yajiiicai. r. KaXbv 6 -{i.'ti.'Ji " dXX' oux e/to Xiyetv, oTt xa't liir. Qiiid ii,'iUir Pliaris;ci? Si ila est, iiiqniunl, 
cnusii liuiiiiiiis cuin uxore,noit expedil nubcre. Nuiic 
dciiiiiiii, o IMiarisiee , iiliid agiioscis : iVo» cxjicdtt 
nubcre? S\\ prius id nescielias, cuiii vidnilales al- 
que orliilalcs videres, el pra;iiialiiras niorlcs, ei lu- 
cUis plaubil)iis siicccdeiiies, cl Uinera llKilaiiios ex- 
cipicniia, el slcrililales, el iiirdices liljcroriiiii pro- 
creaiiones, et iinpeifeclos parius ac inairis cxper- 
lcs, al(|iie (iiniieiii liiijiisniodi reruiii coinwdiaiii sive 
Iragixsdiain? Ulruniquc euiiii apposilissiiiie ilici pii- 
tcst : Expcdil iinberc! \i!k i|isc qiioipic prolm ; lluno- 
rubile eiiiiii connnbiuiii, el loriis iiinnuculiiUis" ; Scd 
iiioderalis e.vpedil, nou peliilaiiuliiis el liLiidine per- 
(lilis, quiqiie plus xijiio carnein colere in aiiiiiniin 
iniliiciiiil. Ciim inatriiiioiiiiiin iiiliil aliiid csl qiiaiti 
inalriiiioiiiuin, et coiijiinclio, el prolis ac siiccessio- 
iiis ciipidilas, tiiiii biiiiiiiii esl iiialriiiioiiiuin. riiires 
ciiiiii inlroducil, qui l).'o pl.iccaiii. At ciiin c.iriiis 
niolein inllammal, 652 >-'l spinis circuiiidjil, vilii- 
qiie qiiasi via inveiiiuir, luiii ipse eliain dico : iVo/i 
expcdil uubere. 

X. Boiiuiii est nuiliiinoiiiiini : sed, qiiod virtjini- u'|r,XoT£pov TtapOEvia;. Ouok yap dv (88) ■fjv Tt [jtiya lale proejlaiilius sil, dicere inin posbuin. Ncque 
•»1 TtapOevia, [jti) xaXou xaXXtiov Tuy/dvouja. Mr) eiiim magniiin aliqiiid essel virgiiiilas, nisi re ali- 
6t](89) xaX£7tatve-e, 03ai ijto Juy(Jv, rieiOapyelr Sai qiia bniia nielior el pnBclarior esset. Niilile lioc ino- 6f(7) iidA.lcr i) drOfOi.rrti;. nXf,v dXXriXat? auvo£- 
(j[jteu<)£, xa't TcapOivot, xa't Yuvatxi;, xaV ev eiTe ev 
Kupito, xa\ d"AXf,X(i)v xaXXt;i7ttcj[i.a. Oux dv f,v dYa- 
pio;, et [JLT] Yi;^°J- U^iOev ^ap ei; toutov 7tapTjXfle Tbv 
piov TtapOivoj; Oux dv t;v Ya[JO.; (jejJivb^, £i jjtT] Ttap- 
Gevov xapTtocjoptov xa't T(o 0£to xa^l Tto ^ito. Ti[jfr,Gov 
xal au Tf,v ,ar,Tipa ttjv (jf,v, e^ fj; yi^^ova.;. Ti[jiT,70v 
xa'i au Tf,v £x [jiTiTpbs, xa"t (jtrjTipa (90). Mij- 
■tr,p (Jtiv oux esTt, XptuTOu 6£ vu[jtyT) iaTi. T?» 
jjtev tpatvo[jt£vov xdXXo; ou xpu7tT£Tat (9i)' t6 5e 
d^av^c 0e(o SXiTtjTat. lldca i) Scfji ti\r OvyuTpiii; Tci) 
Baci.libi^ eccotler, er xpocciotoic; yjircoic: ^epiCe- 

6'.i)//<^r?), v-!;s.TO(jj(.Jy(i^-)j, £1't' ouv -pdjecriv, etT£ xal i|ii;v iii oculos cadil, iioii occiiUaUir 
'" Prov. V, 19. " Joan. vi, 61. " llcbr. xiii, 4. " Act. v, 29. 

(8-2) ToijTOi^... <paiyezai. lii (luibiisilani, auToij... 
xaTa^aiveTat. 

(85) <l<acir. Tres Re<;., ^r.iiv. Meiiiori;i hipsiis 
est lin Gregoiiiis. Niin cniiii l'ii.iiisa;oiuiii siiiil lucc 
verli;i, seil (Jlinsii discipuliiriiin. 

(8i) Tciq Oa.ldjioir. Rcg. bin, Tou? OaXd^Jtou;. 

(85) TijJici:. Iii iioiiiiullis, T![jttov. 

(XG) Kai )) xoiti}. Sicduo Kegg.,Coisl.2 elComb. 
lli cd., xa't oi xotTTl. 

(87) '0 tdi-tci: fi, 7) ydjiOQ. SicCoisl. 1. Deesi fj 
iii ed. Icsle feirc, qus niatriii onii jiigo siilijccl;e eslis. 
Obedirc oportet beo miiijis cjuiiin liuinniibiis ". C;tt- 
leruiii facite, ut inler vos (jiiasi vinciilo coiisiriiig;i- 
niiiii, et virgines et uxores, aique uniini silis in 
Douiiiio, niiiluuiiiqiie ali* aliariini orii;iiiieiiUini. 
Non essct c;clclis, iiisi iiialiiiniiiiinm essel. Uiide 
eniiii iii baiic vilani virgo prodiisscl? Non essel lio- 
iiorificiiin el venerandiiin iiialriinoiiiuin, nisi virgi- 
iieiii profcrrel, tum Deo, tiiin vila;. Hoiioia lii ipio- 
qiie iiialrem tuam, ex qiia nalus es. Uoiiora eliain 
eain, (jiia; ex iiialre est, et niaier. Noii iiiiidcm iiia. 
ter csl, scd Cbrisii spoiisa. Piilcliriliido ipiideiii c;i, 

i|ii;e aulciii (SSt "Ar. Oeesi in Rcg. bni. 

(S!)) Mi) Sil Dcesl or, iii Ucg. bm. 

('.m) Kal piitefa. Coiiibclisiiis lcgil, xjv |ji?) ijit;- 
Tipa, < laiiiclsi iiiaicr iioii sil. » Sic icgciiiluiii ccii-ft 
virdocins, oli b;cc vorlia proxiiiie scquciitia : .Mf,TT;p 
(J.£v oux £3Tt, « iiiiii qiiidciii iii;iler esl; » (|uod scili- 
cet Viigo .\l;iri.i,de i|u;i iioii liic serino est, sola ab 
bac rcgiihi cxicpla sil. 

(91) Krr.-iTf.Tai, Coiiibefisiiis legil, Opu7tT£Tai : 
I Conspiciius oc.ilis decor, nibil fraduiii, iiiliil inollc 
ei elTciiiinaiuiii prxferl. > j!ig S. cnEGORlI TIIEOI.OGl 200 

ociiloinrn acieni fngil, a Dco perspicimr. Om«is A fl^wp^l^a^i^^-Ksi^VJ™?'-^^^'''-'"'"'^'^^)^?'^'^^- xa\ 
yluna litiiv Regii ab iiilits, iw /imtriis aureis circiim- tiaiu '\ sive aciioniliiis, sive eiiam f,(inlenip!alioiii- 
biis. Qiue siilijiigo osl, iiliqua cx p;iric Clnisli sil: 
qii;e virgiiiilalein aniplexa esl, liita Clirisli sit. llla 
ninndo non pioisus alligeliir : liac iiiilio nioiio aiii- 
nium inumlo aildicat. QuoJ eniiu coiijugaiae esl pars, 
i(i virgin: toium esl. Angelorniii viiani elcgi^li ? In 
eorum ordiiuMn te aggregasli, qui jiignin iiesciuiil? 
Ke in cariieiii prolaharis, ne iii nialeriaiii dejiciaris, 
ne cuin maleria niatriiiioiiio jnngaris, oliainsi alio- fj -^iapOJvo; oXii XpuioO. 'H ;;.;■; [ir, 7:avT£Aiu; avSc- 
(i[jLc{(j9a) Tw xo jpnfi (93) • ^i "Sk (jit,5' oXio; •^t.'iis^u> toO 

x6i[i.o'j. "0 vip lcj-t -ZT^ 'j-i fuybv tb tjiipoj.ToOTO 
ravti/.s.; ■tri TTSpOivw. ' k.-;-^lXm'i i:Tavifipri3j'. (94} 
-o/.:T;;av ; [jiETi liov ijjyiov iTayOr,; ; j/r] xaTsvc- 
xOri; ei; aapxa, [jir; xaT£v-y_Oi-; (9o) si; iJ).T,v (96), 
(j.Ji TTJ ijXti Y^I-i^^Qfi? , ''^"' aA).(o; a-,-a;j.o; (Jiivr)?. 
'OcfOaXfjifjj TTopvsOtov sj (fj/,a3J£i tt;v ■TTapOsviav, 
YAtoTTa :T0pv£'J0'j33 xCi TLvn^pC) jji'YV'jTai. Iloo;; 
aTaxTa paivovTs; lYxa).0'jVTH viiov, ?, xtv5'jvov (!•"). qui in cslilialu persles. Oculus lascivus el iiiipudi- lla^oOzvsuiTOJ (98) xal ■?) Stavoia • \it\ |5c[A5eiQ(o, 
cus vifiiiilateiii mininie serval : liiigua inipudioa [jit, (9 ') -/.avdiOfo, [jtr] t'J-o'j; ^/ a'JTr) (1) tpsp^Tio 
dialiolo 1'iiscelur : peiles v.icillaiiles, anl morbuin, 7TovT,ptov ■TTpaytjtiTtov xa'v 4 t'J-o: [iipo; -rtopvstaj 
aut inunineiilis inorbi pcricnluni produnt. Virgini- ciTt- [xt, £io(o),o-ot£iT(o tt) (J/u/ii tji [ji.i(io'J;j;£va. 
tatein aninins quoque Ipse colal : ne vageliir, ne olierrol, ne merelriciarum rerum forinas iii seipso 
l'i rai (iiain libidinis quoqne piirs, impressa in aninio fonna esi), ne odio iiisi-clanda reriiin siiniilacra 
III .iiiiina pniiigal. 

653 ^'- ^^ '"^ i}i\wl eis : Kon omnes capiunl u lA'. '0 S^ £tz;v a^JTor.;' Ob szurzEQ xiiipovai rtr 
\!(r\)uin islitd, sed quibus dutum esl. Vidctis rei hu- .loyor, d.LV clt^ dedczai. 'OpaTS tou Trpii-^aaTo; t!) jussubliinitalem? Propemodum etiani lalis reperi- 
tiir, ul ne concipi qiiidcm el coinprehendi queat. 
Aiiiion enini pia-staiilius est, quam pro caniis fra- 
giliiale, id, qiiod ex caine crealum sil, in cariiem 
Bongignere? Annon plaiie augelicuiu, eaui, quiC 
carnis vinciilis alligala sil, non secundum carnem y.oyia^hi Trpb^ ©ciiv divqya-fe^j • rj adpS kSipr\sev, 0'{<T,/,dv ; Mtxpoj xa\ ay_('jpr,TOV sOptax^Tat. Iltog "(ap 
0'j xpstTTOv capy.h^, to £X sapxfi? Y^vd^jtsvov ii.^ •(zv- 
vav £i? (japxa ; Iltoc yip o'Jx dYYcXixJjv xh aapxl (tjv- 
6£0£;ji£'/T,v [ir, xaTi aapxa Jf,v, dt/./,' ei.^ai tt,.; cf'Ji£(o; 
ij'.J.T,/.OT£pav ; 'H (jip? TtTi X(iT[i(p TTporESrirv, liXX' 6 vivere, sed iiatura ipsa excelsiorein esse ? Caro 
inuiido devinxit, sed raiio ad Deum suhvexit. Caro 
d.pressil, sed ralio exliilil, eiqiie vclul peniias ad- 
ilidit. Caro vinculis aslrinxil, sed amor solvil. Tola 
aiiinia, o virgo, ad Deum intensa esto (hnc autein 
ipsnm ei viris et mulieiibns prascribo) , nec qiiid- 
«iiiaiii libi e.v omii biis aliis rebiis pulchrum videa- <i/,X' (2) iXoYttrtJti? ettt^pojJcV i) aipl H5t,(J£v, aXX' 6 
■TToOos ^X^jJsv. "OXr, T£Ta(JO Tzohi @zh'j, Zi jrapOivi, tI) 
'yu/rj • Touxo Yap auTO xa't avSpijt vo;xoO£Tio xa\ Y^" 
va'.5i" xal ou [xrj (j) Tt cot tfavrj twv oX),()JV xa- 
Xov (i), o(ja Tot; jioXXot^* 0'j fivo^, o'j jtXouTo;, ou 
Gp6voc, 0'j SuvaaTeia, ou t6 £v £tj;(pota xat ci'jv6£uei 
[x£X(ov 9avTastJ[JiEvov xiiXXo?, xp^/vou xa'; vi5(jou ■rrat- liir, qua; vulgo \ideri solenl : noii geiieris splendor, C yvtov. Et olr^-j ixivioTa; trpo^ C-)£iv to'j tpiXTpou Tf,v 

non opes, iioii alta suusellia, noii priiicip >tus el S-Jvaijiiv, £i [j.r) S'Jo aot £i'r) Ti ■7:o0o'j[i£va, xa\ t?) ,i£ov, 

poteiiiia, iion pulchriiudo ea, qu;e iii coloris ele- xa\ t6 itSoaTov Spa ToaoiJTOv JxpojOr,? t(o JxX£XT(p 

e.inlia el apta inenibroruin compositioiie aniino fin- piXei, xaY Toij vutjiyiou ■zh xaXXo? xaT£[iaOe?, iotjxs 

gilnr, teiiiporis ulique el morbi ludibriuin. Si vim xal 6'J'/aa9ot Xeyetv 4x tou vu[i9tzou Spa[iaT(5? te 

tolam amoris iii Denm cffndisli, si tii noii dtiplicis xa't aj;jiaT0?, oTt FAvKacptq eJ. xut c.Icq (.5) e.Tt- 

rei aiHoie flagras, fluxs; nimirum, ei immoia', visi- Ovfda. 

bihs, el ocnlorum ohtulum fugientis, profeclo usqne adeo elecia ma sagilta sanciala es, spoiisii|ne 
|.nlilinliidiii.ni c ii^iiovisli , ul illud quoqiic spoiisalis diamalis el canlici diccre queas : DulceJo es, 
el tolus desitleriibilis ". 

Xll. Vid.tlisne aqiianim proflnvia , plumbeis IB'. 'OpaTe Ti £[i7r.p'.Xa;iP;avo;x£va toT,- [j.oXi65£- 

canalibus iiiclnsa, qua;, propterei qnod nimiiim voi.; S-/£Tot; (5:'J[xaTa, oTt t.Tj Xiav (jTEvoxiopciiOat, 

comprimmilnr, auiue a.l iiiiniii IViiiiilnr, adco ple- xa\ -pli 'dv cfip^iOat. tojoutov £-/.5ai-/£t ttv iiSatOj »• r,.il. xi.iv, li. ' Caiit. V, IG. (9-2i Ti. Oeesl iii Or. I. 

(95) Tco xc^c-jii;). Sic Ki;g. Iiiii, Or. I et Coiiib. 

l)l'..'5l T(0 ill Cl. 

(9i) 'k.i(irrfiyr\o-cu. Sic lU-g. bm, Bas. el Coinb. 
Iii ed., T^pr.-Jat. 

(9.")) KiiTereyOijr. Duo Coisl., xaTazitJiQ;. 

(9(i) Eic; i'j7)V. i In maleriaiii, i iil esi, « in car- 
nales all'.;clns, et quidquid viiginein a Christo re- 
iraliil. > . 

(97) nddec: &zaxTa p.iirorzet; iym.lovrzcii v6- 
Ci.r, 'n xlrSvror. t l'eilrs iiilioiiesle aiiibiiianles, 
iii.iibiini, aiit lieiirnliiiii iii.liciiil. • Sic Coi^l. 1, 
alli.pie melioris iiol:e codices. Iii noiinnlli', : Il-ioe? 
SxaxTa Saivovre? ey''-^"^^'^^'^*' vjiov, t, xivSuvov Tto D vi"i- I Mollis el fracins iiicessu.s mnrhiim. ant peri- 

ciili opiiiioii''iii iiieiiti iiijicil. » lii ed., Wi'>iq aTaxTa 
flaivjvTi; £Yxa).0'JVTS(t vjjov , r", x;vo'j'/Ta; 'jizto. 
Qiiod Ifilliussic reddil : i 1'edcs teiiicre gradientes 
morhiiiii accnsanl, aiit iiiorbo iiioveiilnr. > 

(9S) llapflFrevirto, elc. Cnisl. 1, Cdh. 1 et 
C'>iiil). Tto ■/(■;) napO:v£uiT(o, xa't [ij) S;a"oia fjz\i.- 
Ci-jO(o- i'M.'iile sii vir^o, ni'C cogiiai one va^eiur.i 

(!lil) .lit/. Iii iioiiiiiillis. ixTfii. Iii i|iiihiisdani, xa£. 

(I) /Vi/r/]. Duo IScgg.. eauTfi. 

(-1) 'A.i.r. I>''e>i III .liiobii.s Uegg. ci Or. 1. 

(5) Kul cv ji:}. Iii iioiiiiiilli'i, xa't [j.t,. 

(■4) Ka.lor. II. ;g. bin, xaXtov. 

(o) "O.lcQ. Duo llegg., oXov. 2S7 On.VTlO WXVII. — IN M.VTTII. XIX, I-I2. 298 TToUoz'.? cpOsiv, Cn-z xoi\ ■k^A; zh avoj ywp-J.^j i.i\ -h \ riiiiii|ne a^iuo natiiiam cxc.ednnt, nl, (jiiod rplp> y.3.-:6-vj toOoO[A£VOV ((i). 0'jtok civ a-cftYSri; xf.v ro- 
Gov, y.a\ ii/.T, OciT) juva^Ofj; (7), avio yMp'.<!Tfi (8), oO 
[XT\ xixto Ttsiri;, oj [Ar| SsaxuOii;, oXt) XpidtoO [^:- 
viij, [i^xpi; av xa\ Xpisitv iSr,? ^-V; oliv vjix^Eov. 
'ATZp-Iii-ov iavTr;/ ;fOXa-TE, xa\ )>6y(;), y.a'L £pr<.". "'^^^- 
Pup, xa\ SiavOTjfjiaT!, xat xtvr;(j.axt. Ilavray/jOjv 6 
IIovTip?»? TiptEpyaJsTaE as, r.avzci xatacxo::;!, toO 
pd).rj, nou 'Tptbiii, [/iT] Ti 7:apaYU(Ji-voO(jLEvov EOpr) xal inipcllitiir, snrsnn» scnip(!r lendal ? Consiinili iiuxio 
si anioieiii sli inxcris, l(ita(|iic l>co coiijiiiu la riieris, 
snrsnm leniles, iiniKpiam iinini prolal)eris, ncc 
(lilllues, lota r.lirisli inancliis, qnonsqiic Cliristiim 
(|ii()(ine s-ponsiiiii liiiim videas. Inaetcssiliilem le- 
ipsaiii ciistoili, et veilio, ct opcre, et vita, et cogi- 
tatiiiiic, et iiKilii nli]nc iiiipulsionc. L'iiilei|iia(pie 
piavns illc tc pcrsernlaiur, aliinc explnrat , iilii Trfi^ r:).T|Vr;v ■iTO-.ijiov. "OKoxaOaptoT^pav (ipi, TOToO- lcrijil, iibi viiliicrel, iinm iiiuhiiii qiiid ct apei liiiii 
T(o ptaXXov aniXtojat cfUovEtxit" y.o.\ y^P EcOTiTO^ phiija^ipic oliviiiiii rcjicriat. Qiio pniiorciii ccrnil, co 
).ajjLT:paj ol crriXoi Tipt^aviiTEpot. I\Ir; li^Oa).;/.'.? eiiixius le coiiiniacularc aliiiie iiuiiiinare toiileiulit : 
6-fOaX[jibv iXxsTw, [jlt) yilii)^ yilw-.ix, [xr; uuvrjOsta splciididx cliaiii vestis inanifcsliores sunl sordes. 
vOxTa ^9), (JiT] vj? ai:toXjtav. T?» yip xaTJt [^ipo; uy- l\e oculus ocuhiiii Ir.ihal, iic risus risum, nc fanii- 
EXxo[jtEvov xat xXe-to^isvov, (ivs-a(GOr,Tov |j.sv tt;v li:iritas iioclciii, iic luix iiiteritiim et e.xitiiim. Naiii 
T.;ybi xb -apV/ 'iyzi ^Xi6r,v, Etj TO XECfdXatov 6s Tr,^ " qnod paiilatini altraliiliir, ac tanquaiii siihripilur, 

tanietsi cain rationcni 634" haljcat, iit daninnm iii 
prxsciiti niihiuic senliaiur, taiiicn iii viiii suiiimam 
occurrii. 

XIII. A'()» onnies, 'mi]{ul, capiuiit vcrhnm filiul, s d 
quibus daliim ci.'.. Cuiii audis hor, dalum est, iiec 
lioeretico ullo afl^eetu leiicaris, nec niultiplices natu- 
ras iiilroducas, iiec terrenos, et spiritiialcs, et mcdios. 
Sunt eiiim (]iiidam ita niale afTccti , iit alios oniniuo 
perdiuc esse iialiiia' piileiil, alios saliitcm accepliira', 
alios denii|Uf!, ut eos vid ad virtulcm vcl ad vitiuin 
voluntasduxerii, ita se Iiahcre. Atvero, aptitudiiiem 
qnidem alios aliis , vel majorem, vel miiiorein Iia- 
here, ipsc qiioiine coiiciido : ca'l(^runi ad adipiscen- >:axta; azavTjt. ir'. Ov rtuiTsr, 9r,al, y_(opovcn t6v Idyor rcv- 
Tor, A.l.V cTr £i6oz(U: Th, SsSotcti, oTav ixxoOciri^, 
piTiSiv aifSTixlv TTaOr)?, [.jlt) toi; ^Osit^ etcrayaYric, 
p.r; Toj.; -/otxo-jj (10), xat toOi; TivsupiaTtxou; (H), 
xa"t TO'j^ [Jiijou;. Etj^t yitp ouTto Ttv^? oiaxitijtsvoi xa- 
xto;, toiTS oVsiOat, Toj; [jtkv ■^ravTTj iXToXXufjiivr,? (1'2) 
sl/at oOisio;, tojj Si ati)Jo;jiivr,;, TOJ? S^ oOtio; 
£/itv, o-to? av fi TpoaipEcrt; aYT) ■TTpi; t6 yzXpvi, ^ 
psXTtov. ■ET:tTr,5si(5Tr,Ta jjtkv yap aXXov ikVi.o-j [j.aX- 
Xov, T) iXaTTOv oxstv, xaY('o oi/o^Jtat • ojx apxjtv l'z [xovTjV (!3) Ti)v eztTTjOstoTriTa 7:p{); TsX£to)crtv • Xo- f< dani perleclioiiciii , apliludiiiem solam niiiiinie ■,'tT,a6v Sc sTva: Tbv taOTTiV ExxaXoOptsvov, ■tva tj ifO- 
5IJ si; IpYov TTpoiXOT), xaOaT:sp XtOo; '^rupiTr,^ utor,- 
p(o x.oo'jiOs'tj, xaV otjTto T.\ip ybir^zx'. (14*. "OTav 
(JtxoOjrp, 07f SsSctai, TpoiOs?, oiooTai pisv Totg xa- 
Xo'j[jiivotc: (!.')) xa\ Tot; oOtu) vsOouat. Kal, yip OTav 
(j.xoOjT',;, oi) Tov OiAovTO^, ovSi zov Tpiycvicr, 
d.Llct Tov iJsovvTOQ 0sov, a'j[ji6ou).sOto crot Ta^jTlv 
UTTCiXaSstv. 'E-stor; yap sijt Ttvsg ot to-oOtov [JcsYa- 
Xcc;)povo'jvTSi E::'t TOt; (!(i) xaTOpOto[xaatv, cotts ih 
i:av iauTotjotoovai, xa\ y.Tfi'i'i T<p 7zoir)ia-i~:, xa't ao- 
cf iTavTi, xa"t X°P1Y'I-' '''''^ xaXtiiv, Stoaaxst toOtou? 6 
'i.6-{0i, OTt xa't Ti'3oOXs50at xaXto^, ostTat ttj? Trapa 
(■)sou ^or,Osta; • [j.a'/.).ov os, a'JT4 (17) t?j TcpoatpstjOat 
:3t SiovTa, Os?ov Tt xa't sx OsouStjpov tftXavOpto-taj- Ssi Yap. xa't xh £tp" -ij^itTv slvat, xa'i ~.h ex 0sou atojs- D electio sulficere ronteiulo; ratioiievii euim e.sse, qua; eam 
excilct, iitnaliira in opus prodi at , qiicmadniodum 
silcx lerro pnlsains, al((iie ita igiiis ('xciititiir. Ciiin 
audicris, quibns datum esl , addc : Voealis datiiiii 
esl, ali^iie iis, qui ea aniiui propeiisione sunt. Et- 
eiiim cuiii illud audis : Non est voleiitis, ueque cui- 
rciilis, sed niiserentis Dei°^ ; idem tihi existiniandnin 
censeo. Quoniaiii ciiiiii noiiiiulli suiit, qiii ob recie 
facta ita aniiiiis"ctreruiilur, ut id totuiii sihi ipsis 
ascrihaiit , nec quidquain Creaioii, et sapieniiii; 
eoruin auctori, ac boiiorum omiiiuin suppeditatoii 
acceplum feranl, liis verhis eos docct Pauhis, (piod 
ipsum eliam rccle vclle, diviiio aiixilio iiuligcai ; 
imo, iit rectius loquar, voliinias quoque ipsa el aOat (18). Aia -o\)~.6 (fr,atv 01) tov Oi.lvvzcr- tout' 
•Mloni. IX, IC. 

'G) Td xaTdxir Cndoijierov. Reg. hin, Coisl. 1 et 
Coiiih., Tto xaT(5-'.v (oOoO[;.sva. 

(7) Xvyii^i}r\r. Savil., auvacjOstaa. 

(•'■') X(opi(r(i(.-. Diio Uci;!,'., Or. ! et Coiiih., yo>pq- 
ost;.' 

(II) NvKTn. Or. 1,vj-/.Tac. 

(10) Tcl-r yo'i',tcix, 61C. Illc Valeiilii)i:iiiOs iiilelli- 
fjit, ilc qiiihus viile lreiia;nm, lih. i (1((i't'rsHs liwre- 
ses, cap. I . 

(11) Kal TovQ :zvev{iaTty.cvr. Sic Or. 1. Deesi 
ToO; in ed. 

([-2) Uch-Try d.-to.l.lvjtivrjc. Colh. 1, 7:avT(o; ar.r,- 
XeXu;jtiv);;. 

(ir,) l\Ior-i)V. Diio Ilcgg. clOr. I, ija").Xo'-i. 

(I '() /irt) cvToj Xrp yiniTfn Sic legcnililiii CCll- 

Patrol, Gii. XXX.\'I. eorum, qua; recia ct cuiii ollicio coiijiiiicta suiit, diviiiiim quuddaiii hcneficiuin est, alqne a Dc seiniis, ((iianivis Iiic dcficiai codicuni auctoritas. 
Edili liahciit : xa'i ou:(o c;'6r,po.; yivriTat, « alqnc ita 
ferriiiii fiat, t iil vcrlit nill. (Jiia: leclio iicc raliaiii, 
iiec cxpericiilice conseiitane.i c>t. (jids eiiim dixcrii, 
I,i|)iilcni. vi'l silicein ferro piiUaliiiii, lcniiiii lieri '/ 

(Ifj) Isa.lcvjiircir. « Voealis. j Ouo itcgg., duo 
Coisl., lri'S C.olli. el Or. I li;il)ciil, pouXo;jti'Jot;, < vo- 
leiitihiis. » Sic eliam leglt Billiiis. 

(16) Msyci.lo-JpovcurTSr i-il TO^ir^. Tres Colh., 
(jtsyacfpovo^jvTs; TOtc. 

(\1\.\vt6. Rcg. iim, xa't a'jTo.' 

(18) 4s( ytip, Kal ti) ip' i){uv slrcit, xa) t6 
iK Qscv ctj("ycOcti. Il.vc a Dillio aul typogr:iplio 
oiiiissa. 10 219 S. GIlEGOmi TIIEOLOGI oOO lieiiigniialc minaiis. QuoJ cniin salvainnr, id el a A e^-tv, oj [jl^vov toj OiXovTo;, ojS^ toG TpixovTo; (jid- nobis, 01 a Dco esse oporlel. Idcirco ail : JVon vo- 
leitlh, iil csl, iion solniii volentis, iicc ntrrmlis 
soliiin, icd eliam niiserenlis Dei. Iia, qiioniain velle 
qnoinie iiisniii a Dio cst, opliino jiirc loUini Dco 
assignavli. QiKinluinlibet curras, qiiaiitiimlihci cer- 
lcs, opns liabes co, qni ilct coioiiain. ISisi Domimis 
n'dificaeerii (lomiim, in vamim laboraveruiU, qui wdi- 
fieauf eam. ISisi Dominus euslodisrit eivilalem, 
fruslrn viijHaiil, qui cuslodiuiil eiim "' . Scio, iiiqnil, 
(luoil iicc vcliicium cursus esl, iiec [orliuin bcllum, 
ticc i>iuj>iuiiiium vicioria ■', iiec prospere naviga.i- 
tiiiiii porlus : scil Dei esl, 655 vicloiiam alTerrc, 
el iiicoliiincni scapliam iii poitiiin perdiiccre. 

XIV. Jain illuil quoque, quod alio loco dieiliir, vov, aXX3t xal -o'j sX-oOvto; Geovj, Ei-a, iTisiof, y.aX 
Tb po'JX£cOat 7tapi0£oO, t?) tiSv sixdTw; dviOT,xj tw 
QcO). "Ojov av opi|j:T]j, o^im av aYOJvdifj, xpfi?''i; (19) 
Toiioio6v-o; Tiv (JT£oavov. 'Eurjiii KvftCQ clxoScfii']- 
CT)] diKOi^, slg jtaTTir sxosilaaar cl clxoSofwvvTeQ 
auTor. 'Ecn' (/?) Kvpicq (fvAci^rf scd.lir, eIc; ftcirriv 
•iiypv^zr^crar ci pvMiccrorts^ ciuti\r. Oloa, cT,i'tv, 
OTt oi; Tc7r xovyOit; 6 Spdfwc;, ovSk toIc; Svrctro7c; 
c ao.leiioq, ovSk (20) roir ficiy^oftircor i) rlxi), w-n 
■ziji'1 eiTtXotJvTwv oi Xt|j.iv£5' dXXi (21) 0;o'j, xa\ vf- 
XT,v otTOpYaja-Oat, xa\ ei; Xi;j.Evag d-07i5iat zh 

TxdtfOC. 

Ti'. Ka't toOto dXXa/oO '>,z'('j\xzwi, xat vooOjj.svov, atqiic iiUelligiliir, niiliique in nienlein vciiil, siipe- u xat tatD; dvnYxaiov TipoaOEtvat za't t6 ettjXO^jv toi^ lioribus adjiingere lorlasse iiecessarium fiicrit, iit 
meas opes vobis eiiaiii largiar. Posiiilavil inaler 
lilioriiiii Zebed.ei, inalerno quodain alTectu iujpiilsa, 
alquc coruni, qu» pelebal, modiiin igiioraiis, digna 
lainen, cui, propler iniinodicani viin anioris ac bc- 
iicvolenliain (iliis debiiaiii , igiiosccretur ". Ncque 
eiiiiii qiiidqiiam esl iiialeriio alleciii mollius : id(pie 
60 coiiiineinoro, ut nuitiuni lioiiori quasi laia lcge 
consulain. Postulavit ergo a Jesu inaler illoruin, ut 
alieruin ad dexlerain, alteruiu ad sinislram collo- 
caret. Quid ad liac Silvator? Prinnim qii.Trit, an EipT,[x£vot?, tva Tov E(j.ov 7IA0JT0V xafjjjiTv xapi3to;xat. 
"ly-r^m^ -J] tJtriTT,p Ttjjv utojv ZE6;oaio'j ciX^Tixov Tt 
liaOoOia (22), xal th [jiETpov d-pjooOaa Ttuv aiTO'j(jLi- 
vo)v, TiXrjv cjyYvojiTr] St' u^i^EpSoXrjV 9tXTpo'j, xa"t 
d-^EtXo;j:£vr,v sOvotav Tixvotj. OOoev ydp piTiTpo; £'j- 
OTuXa Y/voTE pov • xa\ toOto XcYoj, iva Tt,aa?8ai vo,tjio- 
Oett,!Iiu (25j tAc jj.T,Tipac. "FlTriiEV oOv Tiv 'It,3oOv f) 
(jtfjTT,p EXEtvtov, Eva ex Ss^toJv xaOijat, xa't eva.e^ 
dptaTEpojv. 'AXXi Tt r/Sto-fjp; 'EpojTa xh T.pCo-zo^j, 
Ei tE) 7LOTf]ptov SOvavTat Trtttv, 3 aiJTo; •Jctvetv fi\i-zX- 
Xev. 'Gi Oc xa't toOto W[j.oXoYfiOr;, y.a\ & StuTrjp eoeca- 
caliceni bibere queaiit, quem ipse bibituriis cral. to (f,o£t "{'xp [2-i-j xdx£tvo'JC tcTj aOTw T£X£to'j[j.ivou;, 
Ut aulem id quoque professi sunt aique aftirnia- (jiaXXov Se, T£X£(ijOf,(i£(jOat [2">] (XEXXovTa?), t£ tfrjijt ; 
runt, ac Salvalor ipse assensus esi (fulurum ciiim Td ftkr xoTi\picr rJ.ci-zai,Td Sk xctOiccuiKSe^tSir 
iioral, ul illi qiioiiiie cuindein caliccin haurireiit, ac C ftov (2G) xal kE. dptctefjutr, ovx 'ectir ifibr, cft^iA, 
maiiyrio perfungerenlur) ; quid siibjiinxit? Calicem tovto Sovrat, ix.U' cTc; SiScrat. Ouoev oOv 6 fjVE- 

[X(i)v voO? ; oOokv 6 t.ow; ; oOSkv o X(5yoj ; oOOiV f; (f t- 
XoJO'.;ta ; oOokv Tb vT,3T£uaat ; oOSkv Tb dYpu7:vT,Tat ; 
■zh )(a(jt£uvficTat ; to 7:T,Yi; irTd^ai, oaxpOcov ; ToOtoiv 
lOoEv, dX.Xd xa-d Ttva d-oxXf)f(i):jiv, xal 'l£p£(jtia; 
■r,'ta^£Tat, xa't a/./.ot ex (j.f,Tpaj dXXoTptoOviat ; cjuidem bibenl : collccare aulem eos ad dexiram el 

sinislram,non estmeum lioc dcirc, sed quibus duluin 

cst '". Niliil igitur iiieiis dux cl gubernatrix? nibil 

labor? niliil ralio? iiiliil pliilosopliia ? iiibiljeju- 

iiasse? niliil iiocies insomnes duxisse ? iiibil huinun' 

prosliaioliabuisse? fonieslacrymarumprofuaisse? iNibil quidquam lioruin profuerit, scd forte quadam 

ac lege fatali, ct Jeremias sancliricaiur «', eialii ab ipsa vulva rejiciunlur? XV.Vercor.neabsurJacliam ac prspostera cogi- 
latio ciiiiinam obrepal, tanquam aniinaalibi usquam 
versata sit, ac deiiide corpori huic aslricla fuerit; 
aique, proiii illic se gesseril, alii proplietiam acci- 
piant, :dii, qiii improbe vixcruiit, condeinnenliir. 
Sed quoniam linc existimare niinis slulluin et ab- 
surJuiii csl, at<|iie ab ccclesiastica fiJc ct duclrina D x?jv (dXXot (xkv Ydp -£p't twv TotouTOJV [29] 5oY:.idTwv 
alicHum (alii eniin de hiijusmoJi dogmalibus, si ve- TatJiTwtJav, f,[.ttv Se Td ToiauTa Trai^Eiv oOx dsya- 
linl, liidant ; nobis aulcm hujusmodl liidis animos X';;), xdz£t tw, Kcd oJc; (JkSoTCct, T.pisOz^ zh, to?^ 
oblectare miiiiine luiumcst); illic quoque his ver- o'j3iv d|tot;- o'! t6 etvai TotouTo:, oO (xivov T.upx lE'. <I'o6oO(j.at (JLT] xa't dTorio.; Tt.; eiiiXOri XoYtJ^Jtic, 
to; T^; *r''-'"X'i? (-") d"AXay_oO 7ioXiTeucja(jiivr)c, elTa Tto 
G(b(jtaTt TOUTi;) evoeOEiaT)^ • xa\ ex tt,; exstOev (28) 
■jToXtTeia;, Ttliv (jt'ev Xa6(jvTiov Tf;v ^rpotfriTEtav, twv 64 
xaTaxptvo(Jiiv(ov, oaot xaxw; p£6t(bxa3iv. 'AXX' st:-:- 
OT] toOto uTioXaSetv Xtav dT07:ov, y.aX oOx £xxXT,(jtaiTt- Psal. cxxvi, 1. "' Ecclc. IX, 11. (19) XpfiOjc;. Or. I , Xp^flCe'-?- 

(20) OuSi. Iteg. bni, oute. 

(21) 'A.U«. Or. l,xai. 

(22) Tt .-TuOovca (^omb., ti T.iOo; 7:aOouaa. 
(25) "Ira TiftucOcii rcfioOeriict^. Coisl. I, Colb. 

1, Coiiib., iva TiiJidjOat StSd^oj, v.a't vo;j.oO£Tf]Toj, 
< ul matics colere doceam, el quasi lcge statuam. t 
(2i) "lISn yttp, elc. « Novcral ciiiin illos consiiin- 
niari, inio vero lorc ut coiisimiiiiaicniur. » «" .Matlli. XX, 20. «"ibid. 23. " Jercm. i, r> 

(25) Te.lscoOficecdai. Or. •!, T£X£t(o0f,(i£a9a[. 
(20) il/C'(i. Dcesl in noiiiuiliis. 

(27) 'iif ^'K ■!^i'X']'r, ctc. Pytbagoiic iim dogina dc 
aniniabus liic carpil Grcgoriiis. 

(28) 'ExelOer. Tres'Colbcrt. ct Or. 1, exei- 

C£. 

(29) Tctovtoir. Dccsl ni R'g. b, Or. 1 et Coin- 
bcf. 501 ORATIO VXXYII. — IN MATTII. Xl\, 1-12. 502 xou H^-.ph; ji/.f,yas'.v, a>.5.J[ xa\ IxjioXq os&wxa- A liis, Kl iiuilius dalitm esl, lioc ndjiingfi, (|ui iligiii (Jtv (50). 

1(7'- £'c' Y^P Eurov-/.oi, vltirEq ix «oi.liat; ynj- 
rptV svycvxicOr^car, xa\ ti ilf,;. SaciSpa efiouXo- 
(jitjv avSpty.ov ti iTcpl tiov euvo!J/(ov(ol) ex^'^ eizstv. 
Mr) liiya (r)"2) ^povsir;, oi ex cfjjetj,- euvoOxot. T6 
yip T?,; 3(i>'ffi0!j'jvri?, i'-(o; axoOjtov. Ou y^p ?i>'0:v 
eij pdtjavov, oJSc t6 atoypoveiv eSoxtiJiaijOT) 5ia tfis 
^retpai;. T!) jxkv yip ix tfOaeto^ di-aGbv, dooxt[xov • t6 
o' ex npoatpiseto;, iTiatveTOv. Tt^ r.'jp\ x^P'? '^'''^ 
xatstv; -h yap xatstv ex «fOseto^ exst. Tt^ uSaTt (53) 
ToO xaTo) cfspesOat ; toOto yip t/^ei zzapoL toO ot]- 
(xtoupi-TjoavTO,-. Ttj x'-'5'« 'n? ^'"XP'^"')"^? X«P'?; ^ 
Tto :fi),i(i) ToO (fatveiv ; «Iiatvst yAp x3v [jti] poOXr|Tai .siiiil ; (niiiino, iil l.Tles siiii, iniii iiioiin a P.ii.rc acce- 
pcniiii, scil silii ipsis cli:iiii ikulciiint. 

XVI. Siinl ciim cuimclii, qui cx utero mnlris ca- 
slrati sunt, cic. Vclicniciilcr cupcrcm 656 virile 
ali(iui(l (lc cunucliis proloqui posse. No adiuodiini 
inagnificc dc voliis sniili:ilis, qiii a nalnra cuiiuchi 
cslis. Forlassc ciiiin piidicilia liiec iniiiinic volun- 
laria csl. Woii cnim explorala csi, ncc casiiinonia 
pciiciilo facio compioliala Roniiin cnim quod a 
naiiira proliciscilur, laudcin non merciur : qiiod 
auicin a lilicra voliinlaie aniiiiiiiiic iiisiiiiiio lliiii,id 
laiidc dignnin cxislinianduiii csl. Qu;e igr.i gialiii 
csl, qiiod nrii? Urcre cnim a nalura Iiabel. Quaj 
aqiia^, (|iio(l dcorsum IVrliir? Iloc ciiim a siiinino Xapf^ou (jtot zh pouXeaOat Ta §eXTtova. XapiClfl Si, rcriini oniniiini 0|ii(icc lialicl. Qiirc nivi graiia lia- 
eiv sipl yevo[iev&;, TivsujjiaTtx^^ ysvt] • ejiv TJi [j.o),!- 
6St (5i) T^j aapxi^ ^>,xS;jiev(j;, TiTspojOri? u-i toO Xo- 
you- ijtv oupavto; eupeOrj?, Ta-etvbc ysyovto,; • siv 
aap-/.\ auv5e0s't,;, \)7:kp aapxa tfavi]? (55). benda csl, (iiiod frigida sit? aiil suli, quod luccal? 
Luccliil cnim cliaiii inviliis. Iloc iiiilii laigirc, nl, 
qnx rccia siinl, vclis. Largicris auieni, si caro 
facliis, spiriliialis clTiciaris; si a plniiiljca caniis iiinle tracliis alquc dcpressiis, a rationc iu aUiiiii sublcvcris ; si liiiniilis crcatiis, cfclcstis iiivciiiaris ; si 
cariii qiiasi vinciilis quibusdam astiicliis, siipcrior carne apiiarcas. 

IZ'. 'E::siSf, ouv zh atofjiaTtxa tjipovetv (50) oux XVII. Qiioiiiam igitur corporca saperc, carnali- 

InatveTov, dXXo Tt aiTii tou? euvouxouc. Mr] Twopveu- biisque alletlibiis diici, liaudqiiaquam laudabile cst, 
oTjTe T.zp\ (JEi-T-.ai. XptaTio au^euxOivTs;, XptJTiv aliud iiniddam al) cnnniliis pnsliilo. Ne circa divi- |ir] dTt;a.dar,TS. 'Y~h -o\j Ilvsu^aaTO,; TeXsiou[jtsvoi, jj.r] 
6p.oTt[jiov JauTotj t6 nveO[ia Troi^ariTe. E'i ezc drOfOi- 
noLQ fipscTiwr, ii naOX(5; ^r^at, Xpiarov doijjo^ oiix 
ar fifir^r. Ei XTfap.aTt eXdTpeuov, oux dv XptaTiavi; nilalcin storieniiiii. Qiii (.liristo coiijuncii cstis, 
Cliristiim ne contcinnalis. Qni a Spiritii pcrfectio- 
nem accipitis, ne parcm vobis Spiritiini faciatis. Si 
ndhuc Iwminibus phicercm, iiiqiiit Paulus ''■% Clirisli (I)vo|^a;S[ir)v. Ei? Tt (37) yap 6 XpiaTtavij Tip.tov; ^ servusiwn csscm. Si cix-alnrain colcrcin, Clirisliaiius 

OJx Sti 0s6j 6 XptaTo^ ; E: [iti touto wi dvOpto-o^ 

^dOto(58), 9iX!a-p6; auTov auyxsxpa;xivo?. KafTot X7.'t 

Ui-po'j Titjito, dXX" oux dxoutrj IlsTptavS;' xa"t IlaOXov, 

IlauXtavi; 6s oux i^-/.ouaa. Ou Sexot''°'t 7:apd dvOpto-tjjv 

ovo(jtA;saOat, TOpd(")eou yeyov(o;. Outw; st [j.b/,oTt0s6v 

\i~ii\T/fy.i, StdToOTOxaXri XptaTiavo,;, xa"t xa>,ot'o, xal nliqiie noii appellarer. Ciir cniin (^lirisliani noincii 
veneraliile esl? Annon qnia Clirislus Deus? Nisi 
forlasse hoc linniano niore facio, amicitia nimirnm 
cum co coiiglnlinains. At ei Pelrum lionore prose- 
quor, ncc tanicn Pclrianns vocor : ct Panlum, nec 
laincii Paulianus iiominains snni. INon fero ine ab [ilvoi?EVTto ov<5[«tTt, ri Ti])(59) 7:pdy[xaTt. Et Se, oTt hominibiis nomen ducerc, qiii a Deo sum creatns. 
aTipyetsXptaT6v,ScdTo0Toe|auTo0xaXf„ouoevr:Xsov Proinde si, qnia Dcum i[)snin exislimas, ideo Cliri- 
veixst; auTtp (40) t(ov oXX(ov xXf,asa)v, a't ci.r.6 Ttvo? stianus vocaris : voceris saiic, etmaneas iii noniine, 
j7r!Tr,Ssu[xaToj i^ 7:pdy[.taTo; TtOsvTai. alqiic adco in re. Sin anteni iioii aliam ob causain a 

Cliriito noinen ducis, qnain quod cnni aniore coniplccleris, niliil amplius ipsi tribuis, quam aliis no- 
minibus, qu:c a stndio quoibiin et institiilo, aiil re aljqua constilunnlur. 

Iir. •OpdTe Tou; 7:ep"t Td,- t7:™5po[j.ta? earyjuoa- D XVIIl. Videtis bos, qui in ciirsibus cqiicstrilius 
xiTa? Touxouj. 0'i d7:b Ttuv •/pio.adTiov (41) (ivoad- sliidiuin alque operam posncrnnt. 657 '"i acolo- G:d 10. (30) 'EavtoT^ SsSihxacnv, i Sibi ipsis ledcrnnt, > 
neiii|ic, pr;iti:K cxcitniili ac nioveiiti libere conscii- 
liendo. I?cg. Iini li;ilicl, ^auTou? SsScoxaatv, « se 
ipsos dcdcriiiil. > 

(51)77^/1 rCn' sinTvyi.n-. t De cuniicliis. » Grc- 
goriiis passiin ciinnclios inscciatiir, iitpote qiil iii;i- 
j.iiiKi cx parte, Ariana, vcl M;iccdoniaii:i pcste coii- 
t:iMiiii;iii'iilnr. 

(5-2) Miyn. Rcg. bni. el Or. I addiinl, Tt. 

(33) "ySiiri. Colji. 1 aildil, /dpi^. 

(3i) McliCSi. Forte, [jioXi66iTi6t. Edit. 

(.3.'i) <!>urit<;. Heg. bm, ^avsic. 

(36) 7"r cioiiazixu i:prrt:h-. Coisl. 1, t6 a(0'.fpo- 
Vetv. Qiiaiii l.ciiuiicni opliiiiam cciiset Coiidiclisiiis. 
< Q;i;iiido.liiidciii igiliir laiidcm iioii inerctiir pudici- 
lla, (|;i:c sil a iiatiirn, iion a libcra Vdjiiiilale. > Pil- 
dicitia cniin iii euiiucliis, non virtniis, scd ncccssi- l.itis esi. IIos ad aliam pnrticitiam lioriniiir Grcgo- 
riiis, ;id (idei sciliccl intcgritalcni, qiui hnidem liie- 
reanliir. Lcclio viilgaia cl liillii iiilcrprclaliii, nce 
coiniiiodiiiii idriciiiiil seiisiini, iiec ciim Gregorii pio- 
posito convcniiinl. CieJideriin scripsisse, atOjjtaTi 
atoypovsiv. 

(37) Eirzi. Coisl. l,SidTi. 

(.38) 'ilrnrOpio.toq .idOio. Coisl. 1, Or. l,G;ilir., 
ti); dvOp(u7:ov aya.r.Cyv. Conibclisins ceiisel cx nlra- 
que lectioiic, sic sarciendam csse lilleram : to? &v- 
Opto7:o; 7:dO(j), dvOp(o7:ov dya7:tov. i lliiniaiio inore 
airicior lioniinem diligens, » id esl, i lioino snni, 
homincin amo. > 

(3'J) ■// TOK Como., xa"i tio. 

(40) A'^7(6,'C «iTto. Coisl.'l, '■'^|J-e;; sauTiS, « tlBi 
Iriliiiis. V 

(ll)0( ti.T.j tJif ■/joijidcur. Iii circo qnaiirigarii so:; S. CKEGOmi THEOLOGI oOi rilMis nnnKiniilnr, alqiie :ili iis prirlilins, cnni (|ui- A C^^vtat, xai ti-ov |j.:ryiowv, aT; ff^jvsjTTjxajiv. 'Vjjiai 

liiis sieUM-iiiil. Yos i^nniiiia ipsa leiiclis, clianioinon o^ ['crTS Ta 6vopi.aTa, xav s-(ii [xt; Xjyw. Et oiJTui 

(lixero. Si aj cuindcin inoilum Chrislianiis vocaris, iixo'j£t; .Xpij-iavo?, [jttxpa Xiav f; r.po^jr^-^orAj., xav 

parviini adinoilnni nc leve lioc cognonieninni est, sii' aOxii xaXXtonifr]- :E Sk, oTt xa\ ©eiv unciXr^a^, 

co liccl gloricris, libi(|iic placeas. Sin auleni, ([uia Sst?ovToT;£p-;-ot;ib?u7:EiXri9o;. Et x-ij|ia 4 Vlo; (4i), 

lleiiin credis, rebus ipsis qnod credas, oslcnde. Si Sti xatvjv XaTp-J-t; tt) xTi-:t TrapiTov XTiTTr,v(43). 

Filius crealura esl, iinnc qno([ne' crcaiiirain colis Ei xTij;jia xh IIv$j;j.a t'j axtov, [jLaTr,v iSa-TijOr,^, 

praMer Crcalorein. Si Spirilns sancliis crealnra esl, Jcal toI^ [jtsv 5'jjt (II) [jtipsatv uYtaivst;, [jtaAXov 6s 

incassum bapiizaliis es, ac duabus quidein parlibiis oiios ixsivot; • tw S^ ^vi, iravTEXioj xtvSuveust?. 'T-rri- 

sanus cs, imo iie iilis qiiidem : uiia aulein oiniiino 6ou (jtapYapiTr,v sva elvat Tf,v Tptioa, TavTaxfiOEv 

periclilaris. Fiiige TriniUleiii csse margaril.-iin 8[Jiotov, xat tjov aTi).6ovTa. "0 Tt av -iOT; (l,")) Toij 

(jiiaiiidain, nniiiqiie sibi siiiiilciii, alqiie .Tqiie liiigeii- ptapyapiTOu, t; Traaa tou XiOou y.ipt? r^^ivtJTat. 03-- 

lem. Qiiajcuiique inargarila; pars fucril olilcsa, loia tio; OTav «TttjiiCTic Vtov, iva Ttjjnrjar,? IlaTlpa, ou S^- 

lapidis gralia exslincla fucrit. Eodem niodo cnni X'"^- °'^'-' 'V'' '^•l-^'';^'- 'E-' aTtjjtia tou Viou 6 riaTr.p 

Filium coiueniiiis, nl Pairem lionorc allicias, luum ou So^ifsTat. E: <so-^h; vlhq su-opaivst TraTfpa, ttotw 

lionorem iioii recipii. Ad conleiniuum Filii, Paler ^ [jiSXXov fi Toij Tioij Tt[jir], Tt^jtT) tou IXiTpo; (.iC) -(s.- 

liaudquaqnam gloiificatur. Si filius sajiiens iKlilicat vrjTat; Et Es xat ToiJTo Ssjr, ('il)'Td zhcror, fiii 

patrem ", quaino inagis Filii boiiur, PatrJs quoqiie So^d^ov i.i^ aTijdqi Jla-piq- outio; ouos IlaTr.p e?:' 

lionor fuerit? Quod si hoc ctiam probas: fi7i, ne 4-t[jtiji Toij Vioij SolaJsTat. Et dTt;jioCstc to nvsij[jta 

ijlorieris de igiioiniiiin finlris '''* : codem nindo nec to aytov, ou 5s/STai aou tt;v ti;j.i]v 6 Yio;. Et y^P 

Paler ob igiioiiiiiii:>m Filii glorificatur. Si Spiiilum xa\ [j.ti ("o; Vto; ix tou IlaTp?ic, aW oijv ^x toO ou- 

haiictum aspernaris, bonoiem luuin Filius repndial. Toij IlaTpo;. "H ■:>> T.S.y Titjir,t;ov, fj to oXov a-i[i.x-o-j, 

Tainelsi enim iion eoJom, quoFilins, niodo cx Palre tva ixoXouOo; voijj (iS) csauTto TUYxavT)?. UO Si- 

est, lameii ex eodem Paire cst. Aut toium lioiiore yoii.ai aou t6 if ij^jttasia? (49) euasSs;. "OXov su- 

affice, aiit loliini conlciiinc, ul sallem liliiipsi coiisles. osCri [xkv etvai cs (ilouXo[;.ai, iXXi xaOili; pouXojjtot. 

IMmidialani isUnii iiii;Ialeni iiii|irulio. Tuluin qnideni SuYyvtjoOt tio TriOst. 'AXyco xa't uT:kp ^('ov [j.tJO'JvTtov. 

le pium esse volo, scd qncm.idniodnm volo. Iguosce MsXo; f,? s;j.iv, xal et vuv a-OTe;jtVTi' y.t).o; y.cCi ys- 

affeclni.Eornm quoqnevicem doleo, qni iiie oderniil. vf,aTi Tuyov 5t3t ToiJTO xat 9tXivOpto,Ta tpOsYYOIJa'. 

Slenibium meiMU eras, elsi nuiic aiiscinderis: niem- TauTj oti tou? siJvouyou?, ivo Tspt 6s(5Tr,Ta ato^po- 

lirum quoqiie 'briassc fies: al(|iie ob baiic oaiisam vtl'atv. 

buinane ac beiiigne loquor. Ilajc cuiiucliorum c:iusa nobis dicia sini, iil circa diviniialem imdice cl casie 
se gerant. 

XIX. Non cnira peccalum illud soium, quod in C IQ'- Ou x^P ^ (SO) '^-p'' aio^jia [ji^Jvov o;j.apTia, 

corpore adniillitur, foriiicatio etadullcrium dicilur, Tiopvsia xat (Jiotysia XsYSTat, liXXi xal oTtouv rj[Jiap- 

sed et qnodvis aliud (lagilium, ac iiraserlini scekis ts?, xaV [jtiXtaTo f, T:sp\ zh Ostov T:apavo[Jita. IIoOsv 

id, qiiod in diviiiuni iiuuien perjieiraiur. Unde id TTapaay/o^jtsv (31); touto Tuyov atT:atTst; (32)- 

ostendanius, forlasse qu;Bris? FormVnii si()((, iiKiuit, 'E:i6prevcrar, tpr,o'iv, tr rcli: i.-tizridevfuicrir ai- 

in nUinvenlionibus suis ". Videsne et inipudens zCyr. 'Opa; xa\ T:pa|iv T:opvsia; ovatayuvTOv (53) ; 

fornicaliiiiiis laciiius? Et alio ioco : Aditlterium Kat, 'Eiiciym-zc, <fr,a\v, l.r rto ^v.Xm. 'Opa; xa\ 

commuicbanl in /i;//iO ". 'Videsne el ailullerinum OpTiaxsiav Ttvi [JtotyaXiSa; Mtj Toivuv [j.otxsuaT]; xaTi 

(jucmdam g58 cnlH""? Q^^circa ue animo adul- t^uyTiv, aoj-fpovdiv toj ato[jiaTt • ^^ Sei|st; (ui) ih 

lcrium coiiiuiitias, corpore castilaiem coleiis. Alio- dxouattu? ttj aapx\ ato-.j)pov£i!v s? tLv ou atocppovetj, 

qiii perspiciiniii ficies, le, ([uoad caiiiem altinet, sv 0T5 itopveustv Suvoto; sT. TI T:eT:otf,xaTs tt;v iae- 

iiivile pudicum esse, quouiam in iis rcbus in qiii- 6stav u;j.sTspav; Ti TtivTs? S7:\ zh ystpov i}iftz^t, 

bus scoitari tibi licel, pudicitiam iiou j)r;cslas. Quid i>i toutov elvat XotTtov , ^ euvouyov, f, liasCT) xaXst- " Prov. X, 1. '• Eccli. 111, t2. " Psal. cv, 51 «aannos variis coloiibus distiiictos scstabaiu, alii al- 
bo, alii ca;rulco, elc. Plebs vcro (pi,i; circunistabal, 
scissa iu coiiliaiia sliidia, alia aliis coluribus fave- 
bat, siio iiu;c(|iie cului i. 

(42) 'O yicr. Sic lcgcndnm nianifcslum est ex 
seqiienlibus, iiou vcro, oOsi-:, ul iiiciiiluse iii cdilis 
lcgitur. 

(43) Kzlc-Tip: Diio Colb., XTtcovTa. 

(44) Avai, lleg. biii, duo Colb. et Ur. 1 6'Jo. 

(4.')) "0 zt ur ^dOi\. Sic Coiiib, In ed., "(JTt ovTt 
miOr,. 

(lo) U zcv Yicv Tiiiii, zijiii zcv nazfci^, ctc. 
Sic Coisl. 1 el Or. 1, seil secunda niauu. Prave iii 
cd., ij xou Viou T;(J.r,, [Jir, Toij IlaTpo;. 

(47) El Ei xal zcizc Siiiu. Cuuib., Ei os xa\ 9. " Jercm. 111, (i. 1 TO'jTo, os|at xi- « Qiiod si lioc ctiara, illud proba- 
to. > 

(48) Acoic. "■'BC vox siipei vacaiica videlur. 

(4'J) Ti if, i'i}ucrelai;. Sic dno llcgg. (|iiuriim au- 
cloritale delcvimiis p.f|, quod sic iii cditis lcgilur : 
th ixT) kB, fi[A!asia;. 

(50) Oli i-iip n. Sic Reg. b, trcs Colb. ei Or. 1. 
Deesl •fi in cd. 

(ul) llapury^iLijisr. Iii nonuuliis, T:apaa/to;xat. 

(.'i2) W^taizeir. Iii (iiiibiisdaui, aT:atTT;ist;. 

(33) llcfjreiai; dvaicy^vyzcr. Nouiiulli lialienl, 
7:(jpvr,v dfjj.lT/yjzow, c Vliles actioucin impudeiis csse 
scortiim? I 

(.«) .Mi) EEif,eir. Ueg. b, duo Colb. ct Or. l, [J.T] 
osi^r,? [opiiiiiej, • ne pcrspicuum lacias. i 503 Or.ATIO XXXVII. - IN MMTII. XIX, l-\± 5"6- 

(jOa;; Vb/Es^z [isri ti"-v dvopw';, iji lojv avof/ixiv a iiii|iu'lal('in veslram (,'IIecislis?Qiiiil (iiiiiies 

Ti tppovfjoraxe, ^uycTS xif •('j^oiiYM-ihioai, [1.7] Ttpo-- 

xzOrjrw TcT) aii/ptT) xoO iv(5,u.aTo; xi aia^/pbv xoO xit;- 

puvjjiaxo? (.'),■)). HouAiiOs jjiixp^jv eti xio aoy<;> irpos- 

xapxTipT;a(o;ioV (oU) ; "II xopov I/ci xi iipr,[j.£va; 

HXr|V xt;j.r|Of,H))Tav xal ol eOvou/oi xot.; ^iiis" ^Ttow- 

•ji-hi; yap i Wyo?. 

( iiiiil, qwx (lixiiniis? Vernin per luvc, qusR seiniunliir, 

I: c suriiio csl. 

K'. Ek-l ;-(Vp svrobxoi, tf>r,(j\v, cizirEQ exxculia^ XX. Siiiii •■iimiclii, m\\n\, qiii ex iileio iiialris ila 

jii\TfdQ ix£yyi\nr\crar cvtu^'- kuI sicly eijrovxoi, »i'ii s'""-' «' *'"" i'""'"/"'. 'I"' ciKiriili sniil tili lio- 
vUirsi; svrovx(crOr}crar ^iap&Tciir drOp(b:nov xal miiiihns : rt suiU eitnuclii, (jhj caslraverunt seipwti 
elalr svrovyci (57), olzirsi; svrcvyjcar iavzcvi: propter regniim cwlorum. Qtii poleit cupere, capiai.. 
d'ii r?>- fiaculslar zojr oi^parwr. '0 Svrdfteroc^ jj Vjilolur niilii Scriptiira, a corporllius aLuliicens. per 
yiopsir, yupeizoj. Aoxst (jloi xtvv aojjidxtov dTtosxaj III VI- 

liiiiii pr:cci|)iles feriiiiiiii, ul dciiKcps idcin sil, aiit 
eiMiiicliiiiu, aiUiuipiuin vocari? Taiiilciii aliiiuainJo. 
viris vos adjuiigile, virileni aliqiK^iii aHecluin Iia- 
IiCle, gyiKCCca lugilc, ne atl nouiiiiis nnpiliicliiiciii; 
pra'ilicali()iiis ItirpiUulo acccdal. Viillis iii li:ic oia- 
lioiic iii)Uiii'iil adliuc iiiiicorciiiiii ? Au poliussuUi- 
ciiiniclii (iuo.|iic lioiKireulur. Laiiilaliilis ciiiiu it ).(5yoj, xutzoOv Std xcov owjjidttov (58) xd i!nj/r,),t)- 
xipa. T& [jtiV ydp [i-XP' twv cojfnaxixiov euvoOxt^i'' 
CTr.crat xiv Wyov, xuy^v ;jttxpiiv xs xat Xiav daOsvk? 
);a\ dvd^iov >.(jyo\j • o:t cii fi[j.a^ ETZtvoTjaat xt xoG 
iIv£u;j.a-05 d§tov. Aoxouat xoivuv ot [jtkv £x tfuastoc 
vsjstv Trpo^ x?i dyaOiv. ^ijasio; Z\ oxav £i'7Tti), oix corporiiiii li^uraiii siililiuiiora signilicare. Lleiiiin, 
ii) corporris (|iiidciii ciiiiiicliis coiisi.sicre, aUiucora- 
liiiiiein ligcre, parviiin Ibrlassc, valdcipie iiiliriuum 
cl Scriplur;n niajcsiaie iiulignuin Picril. Dccel au- 
lcm mis qiiidpiaiii Scrijilura digiuiiii excogilare. Alii 
quidcii vidciiiiir iialiiKc iiidole ad viiiulcin tciidere. 
Naliuaiii |ioiroruiii dico, lilicraiii vdliiiilalciii liaud- dxt;jtd;(j xf,v Trpoatpsatv, dXV d^xytlxspa xtOr,iJ.t, Tf,v (luuiuam s]icruo, sed i.lriiuKpie staluo, uimirum ei. 

Xi ■jxpo; x?j xaXiv £-ixr,03toxr|Xa, xal xf,v ei? epyov 

dYOuaav xt Ex tfUiitj); o7:txf,o;tov. "Lxipotol eiat xi- 

vs;, oO; 6 X<>7oj xaOatpit, xtov 7:aO(ov £xx£[j.v())v. 

TotJxouj f,You(iai elvat xoij? U7:b xtov dvOptoTrojv su- 

vou)(i^O[jt£vouj, oxav 6 StSaaxaXtxti; Xoyoj StsXtjJv ih xpstxxov dr.i xou '/v.rjwo^;, xa\ xb \xhi d7xo':r£;j.'|-d[XJ- naliiiii^ ad liouiiiu racilil.ilciii alipic apliliidiiicm,cl 
aniiui voluiitatciii, ualuraleiii illaiii aptitiidiiieni ad 
liomiiii diiceiileiii. Oiiidain aiiicin alii siiul, quos 
(loctriiia expurgal, vitidsosqiic aiiiiiii alloctiis ab- 
sciiidit. IIos esse exisiinm, qiii ab lioniinibus ca- 
slraiitur, cum videliccl inagislri iincccpia cl ser- vo?, xi S£ vojjtoOexf.aas (lo; ih, "lixx.liror d.to xa- C iu""cs, virluleui a vitio distiugiicntcs, atqiie alte- xov, Kul Tioi^ricor d^j-aOi^r), xt]V 7xv£u;jLaxtxf,v co)- 
9poauvT]V 3r,[xtoupYf,aT]. 'E^iatvto xaV xouxov x?)V £u- 
vouj(ta[xbv , xa\ Xtav eTiaivtiJ tou; x£ SiSaaxd/.ouc 
6[iOt'to; xal xou; Stoaaxo;x£vou?, oxt o: 'j.£v xaXw- 
e4£X£;jtov, oi Sk xdXXtov e|£x;xf,0T,7av, 

K.V. Kcd stclr, dizirsQ iuvzovc svrcvyjcrar Sici 
Ti\r ,8acri.Xsiur rco>- ovpariar. "AXXoi StSaaxdXiov 
(jtiV ojx £7:£Xu/ov, Jauxtliv Sk yg';6'ia.Giv £7iatv£xot St- 
odaxaXot. OJx iSiSa^i a£ [J-f,xr|P xboEov, 0'Jx ioiSa^c 
at ■naxTjp, ou 7T,o£a6'Jx£poj, oux i7tta/.07:o?, oOx dXXo.; 
Ttj xtjovxj) StSdaxetv ixe^xtax^uixfvuv. 'AXXdx&v iv aol 
XSi'ov xtvfjaaj (59), dXXd xbv a7:tv0f„oa xo'j xaXo'j S'.i 
xf,^ 7:poatp£a:oj;dvd'ia;, aaux(jV£uvou/_ic!aj,XT;v,iiJav riiiii rcjiciciiles, allcrum pricscribeiitcs (jiixta illud, 
DecUna a mulo. el [ac bointin "), siiiritualem pu- 
dicitiaiii cllctcriiit. Qiiod ctiam exscelioiiis gemis 
probo, atqiie el dociorcs, cl disciiuilos imprimis 
laiuN,', (|uouiani el iUi pulcbre exscciieriiui, ci bi 
piilclirius exsecli siint. 

XXI. Et sunl, qiti seipsos caslraverunl proplcr re- 
ijuuin cocloriiiii. Alii, ciim nullos luagislros iiadi 
cssciit, probi sibi ipsis luagistri cxstiteruiit. INou 
docuit le niatcr ([uid olbcii osel , iioii docuit te 
paicr, 65S """ presbyicr, iioii ciiiscopus, iiou 
aliiis (|uispiain ex iis, quibus docciidi cura coni- 
iiii^sa csl. Al lu, rationem libi insitain movciis, ac 
virlutis iguiciihiin per arbilrii Iibeiialeiu cxsiisci- ^.^exeiis;, xd ^jo-j-ava xf,; xay.ia? £;iJjptTa;, xoaa'Jxr,v D laiis, leipsuin cxsecuisti, radiccm excidisli, vilii 
'.^tvexTTjatjoxfig d,o£xf,;, (ioax£ xa\ oj(£S?/v d6'JvaxSv aot iiislrunienla dcpiilisli, laiitum tibi virtulis liabiliim fiVEaOatxfiVTX^p^xdyetptooopdv. Atdxcjxo E-::atvtJjxa't 
coiJxov xiv £uvou/ta;j.6v, xa't xu/ov [xaXXov xtov dXXojv. 
'0 dvrdjtsrcQ yiopeir , yuipsiTto. "Hv pO'JX£t oi|ai 
pispiSa, fi eT:axoXo'J0r,aov xto StSaaxdXcj , f, yevo^j 
aauxou otSdaxaXo;. "Ev ata/pbv |j.c'vov, [j.t] x[j.TiOf,vat 
xlt TxdOr,. nepl 5£ xo'j X[j,r/Jf,vat xd T^dOrj , [xr,Skv Sto- 
tc^pou. Ka't SStodaxcov, ■TxXda^j.a 0£O'j, xa'i au •{iyovai coiiiparasli, ul jam ad viliiiin lciii propciiiodiiiii 
iicipicas. Quaiuobrein liaiic qiioiiiie cxscctioiicm 
laudaudani censeo, iiiagi.sqiic ctiaiii lortassc, (|uaiii 
diKis .snperiorcs. Qui polcsl capere, capiat. Qiiam 
libuerit parteni accipe, aiil niagislrum seqiicrc, aut 
tibi ipsi inagi=ler esto. lloe iinuni lurpeest, alleclus 
exsccios iiou babere. De bis autein cxscindendis iie " l'=al. xxxvi, 27. (5S) A'tcryj)dr zov Ki\pvxjtazc(:. nis vcrliis Gro. 

gorius ucl ciiiiuclios, ne nomiiiis lurpitudiiii Iix- 

rcsis qiiiM|ue tiirpitiidiiicm ailjnngaiit. 

(o6i llpccitctpzepi)crii>j.ier. Sic Hcg. b cl Or. 1. 
lu cd., ;:poa-/.ap::f.i;o;j,£V. (57) Elclr Evrcv-yct.. Sic ircs Colb. Deesl in ed., 
euvou/ot. 

(58} Joir C(,)jidzur. Colb. 1 et Bas., xwv aoj.utaTi- 
xtJov. 

(;)9; Ktriicaq. Trcs Culb., i/.ivraa; 307 S. GREGOUll TliLOLOGl S38 

iinid lilis crees. Ei qui docel, figniciuuin Oei esi, A exstOEv • x5v ts 4 StSdixaXos ipTrdijr) -f,v /apiv, xS\ 
ol lu eumdem orlurn lialiuisli : sive pricceplor gra- tj yi'ir-.3.'. cj?jv t!) y.ilh'/, xaXbv 6;jlo!ioj ej-:;. 
liam Iianc rapiat, sive lioc bonum luuin fiai, bomiin perinile est. 

XXII. Hoc lantuin nobis cnrae sit, ut nosipsos ab KB'. Mivov JxTi[j.vti)[Ji£v ea'jToj? twv TaOoJv, aniini ;it;riurbalioi)il)iis absciiulanins , iie qua radix 
nniaruleiiruB sursiim geriniiiaiis '" luibas iiioveat. 
Hoc lantum curcmus, ul iinagiiiis divinx vesiigiis 
insistainus, ni excinplar nosiruiii revercamiir. Cor- [XTi Tij ^L^a Tziy.pia; avo) 9 jouaa Evox/.i] (CO). Movov 
a)m),ouO(Jj[Aiv Tij slx(jvt, jj.ovov atow^JisOa zh apyivj- 
'nov. "ExTE^jive Ti aw[jiaTtxi TtaOrj , £xt£[xv£ xai xi 
({«uXixd. "Osw yap "J^uxt] Tt[xi(iT£pov aujjiaTo?, to- poreos affectus anipiita, aiiipnla ctiain spiriluales. tJouTt;) Tt(Jitco-spov xaOapat '{'Uxtiv , i) (Jto[xa. Ei oe ■() 

yiKinlo ciiiin aniina corpiis anlccellii, lanlo prse- tou awiJiaTo; xdOopat; tiov iTiatvgTwv , oxiTzst [jloi 

tlaiitiiis esl aniinaui piirsarc, qnaiu corpus. Quod T.oaov f) t?,? ^"JX'!? [Jtsi?tov te xa\ utJ/TiXoT^pa. 

si corporis purgalio laudabilis esl, cogila, qiiaeso, "Ext£[av£ tt;v "ApsiavrjV (Cl) daiSstav, £xts[jivs ttiv 

qnanlo major aliiue sublimior sil aninu-e puigatio. SaSsXXtou xaxoooStav. Mtjts ouvd'|Ti? irXsov i^ xaXilij 

Exscinde Aiiaiiam ini|)icialein, exscinde pravam ^X'' i [^tits StsXTjc xaxoj;, [j.tits st? ev Trpiotorov au- 

Sabellii scnlenliam. Nee plus, quaiii a>ijuiini cst, vsXt)? TJt Tpia, [jltjts spyaaTi Tpst; dXXoTptiTTjTa^ 

coiijuiiga^, nec scelerate dividas : nec in uiiam per- (^Jastov. Kat xh sv szaivsTiv, xaXw; voou(jtsvov , xat 

sonaiii Iria coiitralias, iiec Ires nalurarum diversi- tj. Tpta xaXoJ; 5iatpou[j.sva , oTav TrpoatoTitov. «XXi 

tales elTicias. El unum laudabile esl, cuin recle B [jt; Os^Jttjto;, fj otatps-i; f,. 

iiileiligiiur : ei tria, cuin rcctedisliiisiuiiitur ;ncmpc, cum pcrsonariim distiuciio facta fuerit, iion divi- 
nilalis. XXlll. Hific el laicis praescribo, lu-ec cl prcsbyte- 
ris niando, lixc el iis, quibus impcrium crcditum 
est. Omnes recla^ docirina; opeiii ferle, qui, Dci lie- 
iieficio, opem ferre poleslis. Magiium csi caidein KP. TauTa xat XatxoTs vo[j.oO£T(Ii (62), TaijTa xal 
■7:psa6uT^poi; evTsXXojiat, TaiJTa xat Tot{ apxsiv ns- 
7r:aTsup.svotc. Bor|OTiaaTS t(T> X(5y(;) TrdvTsg oaot; (tio) 
t6 ouvaaOai §oT,Ostv iy. 0sou. Miya (^ovov s-taxstv. coiiipriinere, adullerium coercere, fiirUiinc.istigare ; xai [loixstav xoXdaat, xa"t xXo-i;v ato^povtaat (64)" iiiulio niajus pieiatein sancire, ac saiiain doctrinam 
largiri. Non taiilas vires sernio meus liabiturusesl, 
jiro saiicia Triniiale bellum gereiis, qiiantas edi- 
ctiim tuuiii, si pcrversis dogiiialibus iinbulos com- 
presseris, si persccuiioiie oppressis auxilium lule- 
ris, si inlerfectorcs 660 rcpresseris, si inlerfici iroXXto [j.aXXov euasSsiav vo[JioO£Tf,aai, xa\ uya] 16- 
yov yapiaacjfia:. Ou ToaoiJTOv 6 ty.h<; XiSyo; Suvrjas- 
Tav zoXs[jLiov u~sp TTJ^dyia; Tpidoo.;, Saov to T.pdi- 
TaY[Jia, Jiv ETitaTOij.;.,-!); tou? xaxtjj; 'i-/rivzci.q , siv 
§01)05;; TOt; otojxo[j.£vot;. km Tou; (}.ovsuTa5 ^ttsxt);, 
ejr; xojXut;; (G5) ~h tpovsusaOat. Aeyo) 51, ou t6v ao)- lirobibueris. Dc corporea aiilom coede non lantuin [jiaTtxiv [ji(5vov (CG), dXXi y.a\ xh'i (]/uxix(iv. nSaa yip 
ioquor, sed eliam de spirituali. Oiniie eniin peeca- d[jLctpT(a, Oiva-o; eatt (J-uxti;. Msxpi toutojv 6 Xo- 
lum, aiiiiiia; iiiors esl. Atque liic iiiicin liabeat ora- yo; aTf,TO). 
lio. C XXIV. Reliquiini csi, iit pro iis, qui buc conve- 
neruiii, voium facianuis. Viri siniul et uxorcs, priii- 
cipeset subdiii, sencs ct adolescciiies ac virgiiies, 
oiniics cujusvis Ktatis, dispcndiuin quidcin ac de- 
irimentuni onine, tum iii pecuniis el facultalibus, 
tiim in corjioribus ;cqiio aiiirao ferle : lioc autein 
iiiiuin iiuiiqiiaii: pari:uniiii, ul divinitatis jacluram 
facialis. Adoro Patreiii, adoro Filium, adoro Spiri- 
luiii sancium ; vcl, ul rcclius dicain, adoramus, ego, 
i|iii Ikcc loquor, el anlc oinnes, et posl onines , et 
cum oiniiibus, iii ipso Domiiio Chrislo nostro cui 
gloria cl iinperiuin iii s:ccula. Anicn. KA'. .\otr:iv (G7) ok saTto u-kp Ttov auvsXr|XuO(3Ttov 
t'j/y\. ".\v6ps; d;jioO xa\ yuvatxe; , dpxo(J.£vo£ ts xat 
fipXOVTs;, 7:psa6uTai xal vsavtaxot [J.£Ti T:apOsvo)V, 
Tcav yivo; f,Xtx!a;, Tiaaav (tsv cfdpsTS ?T)[j.tav , Tf)V 
si; xP''u^^"^' "'i'' ^''■i a''j;J^aTa- ev ot (Jtf) lii,T^<s^z 
(idvov, Tf)v Os^^TTiTa CTjpiiou|j:evot. Ilpoaxuvio IlaTdpa, 
•jrpoaxuvto Tov Yiiv, rpoaxuvto t^ Ilvsu^jta ih dyiov 
(jiaXXov 6i T:posxuvou[j.sv, eyt^o xai rpo TjdvTcov, 6 
TauTa Xiytov, l-^Co xa\ [JtsTi iTdvTa? xa\ auv iTaatv, 
ev auTiJ) Tio Kupio) Tto XptaTO) (G8) f)(io)V, oi f) 6o|a 
xal zh xpdTo; si; tou; attova;. 'Apifiv. «' llebr. xii, 15. 

(GO) 'EroY,.l{\. Sic duo Regg., Ires Colb., Or. 1 et 
Coiiib. lii cd., evoxXsi. 

(Cl) \\[etarii\r. Ueg. bin, dptavstv. 

(C-2) ISciLoOeTU). ile;;. b cl Or. 1, vouOeTtJJ. 

(Gj) "Ucoiq. lii quiliusilam, olq. 

(G4) X(j)vpcricai. Ucg. bni, a(o-^povi;aat. 

^Go) 'E.iizri^ ... xco.lCm-, Iii nulimillis, 'tT.iyv.i ... xtoXuot;. 
(CG) XiojictTixiV jidrcr. Sic r.eg. bm cl Coinb. 

Sic cliaiii lcgit Billius. G:ilirieliiis veio legil, Xsyo) 

6s (f(5vov, ou tV; ao)[JtaTtx'jv [jt'Jvov. Deest (Jtdvov iii 

cd. 

(C7) Aoi.tt^r. In quibiisdaiii, '.h Xo;-(3v._ 

(G8) ?'(i XfKrTii). Ucg. bui addil, xa"iT(o 0cy. 3110 ORATIO XXXVIII. - IN Tlir.OPIIAMA. 5);) 661 MONITUM IN ORATIONKM XXXVUL I. Clirisli nalivi(;itoin ceieiiriil in line ornlionc dreijoriiis. Ac nrinio quiilera, exsuli;it 
ipso ol) inin singiil;u'0 lieiielicium a J)oo lioininilnis concossura ; ;it(|uo nd eosclem l;i'liliio 
inotus cojlnin ol torrnin invilnns, oxclnmnt (n. 1 ol 2) : «Lfoloi'tur C(rli, et oxsnllet lerru... 
(luoniam vetorn Irniisiorunt , ot nov;i fncln snnt oinnin. » N;im (]ni iii sinn Pntris s\no 
rantro ernl, is in sinn M;itris sine pnlre ellicitur. Nec (|uemqunm niovero deljot, rinod ex 
Innio tnnniuo inefrnliili mysterio, olTondnnlnr .1ud;wi, ('ii;eci derideniil, ol lingu;u-um pru- 
rii.;ino ;illicinntur lia;relici. Arcet ali linc solcmnitalo (]nid(iuid iirolnna) gcntilitntis niores 
redolel. Idcirco velal, ne ledium vostihula coronis cinj^nntur, no oj^iienlur cliori, nc lant;u 
festivitatis dios in coniessnlionibus et eljrietule tr;iiisiy;itur. I'Mr;r,n el spiritiKiIem laili- 
tiam, ut decet sanctos, ab oinnibus cxigit; ;il(]no insniios risus et ne(;inda gaudin, ellini- 
cis, qui doos sibi ipsis similos, nc jirnvis nlloclibus oLinoxios veneranlur, roliiiqnend;! 
siindel. Ipse vero in linc solomnitale, convivntdris mnnero peiTungi dohjctatur. KpuLis, id 
est, sormonern do Cliristi lncniii;ilioiie, in (lun vor.x' reconduntiir Cbrislinnoruni dolici;o, 
niinislraro goslit. Hinc snbliini vohitn nsqiie ad Doi essentium ipsiiisrjuo imiiiensil;ilom, 
« qua) (iinnem, luiii lein|ioris, lura nntur.x- cogilnlioncm sn[i;'rnt, nc nienle solu, cl (|uidciii 
pcrexiguo, non ox iis (|na3 iii ipso, sed qna! circa ipsum sunl, adumlirnri |iolost,)) ovclii- 
liir (n. 7). Tnra de ipsius mlernitnlc, « (pi;o iiec loiii|ius ost, iioc iii tomporis inensurum 
cndit, » brovilcr c!o(|uitur ( n. 8) ; und.' ad I)(_'i beiiignitatom trunsit (n. 9), <(cui noi|iiu- 
quarn salis fuit, sua ipsius solum contcnifilnliono moveri;»sed, ut |ilurn essonl, (|uifi 
lienelicio anicerentur, croata omnia excogil;ivii; qn;o cofjilnlio opns fuit. Hiiic nngplica- 
rum virtutum ac uiumli bujiis visibilis origiiicm ducil. Hinc hominoui ad Doi imngineiii 
formaliim, nrbilrii libcrlnto (lonntum, in |inrniliso collocnlum exbibot; nl(iue, ul iiide ad 
Chri^ti iiativilntciii progrodinlur, ouiiidcm homiiicm dinboli Iruudo de^x^ptniu, et a pnradisi 
deliciis non multo [lost, ob inobcdicnlinm ('Xiiulsiim, llcbili oraliono reprmscnlnt. Uic 
autem praeserlim oslendit, qnniiln? siiit divitite snpieiilia; ot sciontia; Doi; ac, (|uo pncto 
(iccna ipsa in niisericordinm ccsserit, clcganlor commonstrnt. Porcurrcns deni^ino pra;ci- 
pun, qiuxChristi nnliviins hominibus contnlil, bonolicin, omiies horlntur ul lanl;c beiiigni- 
tatis momores, cum Chrislo vivant uc morianlur, ut siiiiul cuni ipso resuigere possint. 

II. Inscrijila est h;oc orulio : <( Iii Thcoplniriiu, seu Nntulitiu Salvnloris. » Unde natn 
liffic npud eruditos controvcrsin, uiruni isla oralio dictu sil 25 Dcconibris 380, nii G Janua- 
rii 38J. Qiii nodus ul lucilius solvntur, duo pitTcipuo nolnnda sunt : primuni, quid prto- 
eise signiticet vox (cTlieopliniiia, »et (juo sensu fuerit a Gra3cis P;\tribus usui'[iat;i ; deinde, 
ulium ab oiunibus Christiunis ba3c solemiiitns uno eodemi|ue die celebrala sit. Quod aii 
primuni speclat, cx inlerpretibus manifistum vidctur, vocciu 662 « Theopbunia » niliil 
aliud significnssc, nisi « Diviniuiis apparitionem, » qiioquo landcra uiodo Deus aliquis 
prajsoniuns sufo signuin dedisse credorelur. Plura liujus rei teslimonia ox geiitili.um scrijitis 
referunt Casaubonus ot Suicorus (C9)qui coiilendiint etium e pnganorum rilibus in occlesiu- 
slicnm observnlionem, ut ;ilia mulla, ita quoque Theophaniorum nppellnlioneiu derivatam 
esse. Ecclcsiustici autom scriptoroi, voce « Tlioophnnia , » scu «Epiphnniu» ( qua3 voces 
apud eos idcin soiiaut), inlelligunl prn?sertim «(^liiisti in curno npparilionem,» seu, « na- 
liviialem. E|)i|)hnnin,» inquit Siiid;is (70), «ost Snlv;iliiris Jesu Christi Incnrnatio. » £t Epi- 
phauius (71) : « Dios Epi[ibnniornm ost dics quu nutus cst Christus sccundum carnom. » 
EaiJeui iii ;iliis reperins. Hioc siquidcm coramunis luit Grascorura Pntrum sontcnlia de 
Tlieo|diuniorum et E|ii[iliaiiiorura ap|icllatioiie. Grogorius (]U0(]ue nostor in huc oratioiie 
Christi iiativiinlom, « Theo|iliania, » seu , « Nntnlilia » nppclint (n. 3 ). « Ctroque enim 
niodo, >^ in([uit, «uppcllutur luTC cclebrilus, duobus scilicot nominibus uni eideuiquc rei 
imposilis. Dous namijuo pcr iinlivit;itom hominihus nppnruit.» Hioronymus vero intelligit 
ba|)tisiiia, iii (]uo a|icrti sunl Christo cujli. Ail oniiii (72) : « E[)i|)linniorum dies huc usque 
venernbiiis est, nou, ut quidaiii [lutunt, nntulis iu cnrni! ; tiinc oiiira abscondilus est, ot 
non u[iii;iruit; quod buic lom[iori congruit, qiinndo diclura ost : Jlic cst Filius iitcus 
ditccliis, in (juo milii complacui. » Nogal igilur Hieronymus E[iipliunia dici posso nutivi- 
tatis dieui, qiiia lum Clirislus Intueril ; ac [Tijinde « Gregorio (iifficeplori suo, » ut cuiu^ 
Casnuboiio lo(]uar (73), « ex pr0['Osilo contrudicit. » Voruiii, ut rofollntur Hieronymi son- 
teiiti;i, snlis est piobnsse ox scriiiloribus jum citulis, Tlieo|i!iniiiorura ol E[)iphnnioruui 
voces, |iro Cliristi «m cnriie u[ii)aritioue, » sou, « nativitnte, ,-) p^issim n Gra3cis Patribus 
nsurpnlns fuisse. Idom dicenduin do Cbrysostouio, qui, liorailiu Ve bnptismo Christi, sic 
loquitur (7i) : ((Qui lit, ut non ea dies, qua iiatus esl, sed cu, (luu buptizatus est, E[)ipha- 

(G9) C,isniili. Exercii. in Aniial. Dui., n. l(jC; (7i) Lili. i Comin. in IlzccIhcI. 

Suirer. \()ce "E.-t^cirsia. (73) Ejicrcil. in Anniil. Ilir., p. 169 

(70) \o(C 'E.ii,:sctreui. (7i) T. II novx- eil., n. 500, ii- 2. 

(71) ll.cr. jiii. 511 S. GREGORll TllEOLOGI 512 ni^i, scu .4;)par(7(o nppclletur?... Qiiia riiminiin nnn onmilni.s manlfcsliis esl rodciilus, 
fiiinparUi cst edilu*;, scdoum cst hnpiiziiliis. Nmn nd iiunc usf|uodieiii viiliio crat i^noliis.» 
Al nolnndnni, lianc lioniiliain a Savilio (75) nliisquo inler spiiria Chr\si!slomi opera rojici, 
ill. Facili nutom negolio solvi potcst li.)?c altcrn qiirpslio, utriiin scilicel naliviistis 
Ctiristi solcinnilas iino (^odeimjuo die ah oiiiiiihiis Chri^tiaiiis celcbrnla sil. Diversus eiiiiu 
fiiit, ut concors iuiiversoriiui scnleiitin esl, Gi;ccoruin ct Lnlinoruin hiijiisfesli cclchrandi 
riius. Apud Latiiios quideiii cadem quro nuno csf, primitivis cliam lcmiiorihus fiiit diei el 
temporis ralio; ai(|iie dislinclis seuiper nominibus, feslo ao lemporo, Nntalis ct E()ipha- 
nia celcbrala sunt; illa 23 Deccrahris; isLa 6 Januarii. Prictcrea Latini, pcr vooeni, «Epi- 
phanin, » numcro pleriimqiie singiilari, quanivis n Gr;pcis plurali numero e\pressam, 
desi^nahant, et stellam qu.io in Oiienlo apparens, maij;os ad Chrisli pra>sepe perduxil, el 
ejusdoiu bnptismn, in ijuo cffili apcrli siini, aoClirislus rodcsli voce manifcslatiis, homi- 
iiihus innoUiil. Aliter autcm se res iiahuil a|Hid Graccos. Nam, ut ah .^j;ypliis iiicipiamus, 
cos uno codcmquc dic, G scih'cct Jaiiuarii, nalalis nc baptismi f'Sta cclehrasse, luculenlor 
docol Cassianus liis veihis ('T,] :<. liiirn yEyjpti rcgioncm, mos isto aiUiqua Iradilione scr- 
valiir, ut, |)crncto 663 Lpiplianiorum dic, quciu provincim illius Sriccrdotes, vcl Domini 
baj.tismatis, vid sccundum carncin nativilatis esso (lciiiiiunt; el idciico ulriusque sacra- 
mciili solcninitnlem, i:on bifarii', ut in occiduis provinciis, sed siib iina dici hujiis fcsti- 
vilale concclebrant, » clo. Ikccauleni scribcbat Cnssianiis anno circiler 420 aul 423. Vi- 
giiit ctiam idein rilus ajiud rcliquos Orienlalcs, iion (]uideni ad Cassiani tcmpora, se 1 
iniituni ad niedium circilcr s<X'ciiluin qunrluin, iii qun, ut ex Chr^sostomo disciinus (77), 
ex occiduis reginnibus » in Oiicnlem invccla esl couMicIudo ilia cclcbrandi natalein 
Domini die 23 Decciiihris. At nu qiiis forle existimct, Chrysostomiiiii do Antiocheiia lan- 
tuiiimodo [irovincia loculiiiu tuisso, qiiod Antiochi.-E homiliain, in qiia ha^c legunlnr, 
hahutril. Gregorii cliain Nysseni nostriqiie Grcgoiii tesiiinonia rcforainus. Grcgorius 
(luidcin Nysseiiiis, in Cnppadociae proviiicia e(iisropus, de iinlali Doniiiii agens (78), sic 
loquitiir : « Nunc ()cr lotum orheni hahitatum (modo laracn , ut ex Cassiaiio vidiuius, 
jEgy[iti rcgioncm excipias), diem fcstum cclcbianlium concors sonus aiiditur. » Quibus 
])rofcclo, non antea pari coiicordia celehrnlum, siunilicaliir. Idein Nysscnus, oralione De 
baplismo : « Natus igitur est Christus, » inqiiit (79), «volul anlc paucos dics.... Baptizatur 
liodie, » etc. H.'co auteiii 0|itime consonant cuui his ipuc a Grcgnrio noslro rcferuntur, 
tnm iii iiac orationc, lum in ea qiia; yn sancla /((».uia inscrihitur. In hac enim oialione, 
do Christi nasccnlis liivinitate locutus, addit |^n. IG) :.tt;i quidciii paulo (lost Jesuin purga- 
tionis mcffi cnusa in Jordano [lurgari vidcbis ; vel [lolius, aqiias ()urgniiono sua [)urilicare.» 
In allera aulem (or. xxxix, n. li) nit:«Clirisli quidcin iiaiivilas congrua solemiiilate 
jirius, tum a me festi diice, tuin a vohis... cclebrala esl. Cuni slclln ciicurrimiis, cum nia- 
gis adoravimus.... Nunc vcro alia Ciirisli actio, aliudiiuc mystcriuin sequiliir... Chrislus 
illiiminalur, Cliristiis l)a|)lizatur, » ctc. Ex ijuibus iion iinmorito sano colligimus, jain 
Greguiii teiiiporihus, Christi naiivit.itera ab cjusdeiii bnjitismo apiid (ileros(]uo Oricntales 
djstinclam essc, atque ah universa fcre Ecclesia 23 Dccembris celebraUim, cum isto taineri 
discrimine, quod magorum adoratio, qii.'o a(iud Lalinos, una cum baplismnle 6 .laniiarii 
«■elcbrntur, natali Duniini a()Uij Graccos aiinexa sit. Qiii mos, ut observat Tillcinon- 
lius (80), « etiamnum adhucin liis rcgionihus pcrseverat. » Nobis igitur ex diclis coiicliidcn- 
dum videtur, oraliuucm istam Constaiitii)0])Oli,23 Decembris anni 380 pronuiitiataui fuisse. Of>) T. V, p. 523. 

("ei Coii. .\, C.2. 

("7) Uo.i;. de Chriili Xalivilnte, l. II eJ. Bciicil., 
p. 35i. , 8) T. 111, p. 552. 

(79) llji.l. p. 3(18. 

(SO) T. IX, ari. lxvi, p. /iG2. ORATIO xxxviir AorosAii lii Tlieophunia, sive iSiitnliiia Snlviiloris. 

I. Clirisliis gigniliir, gloiilicaU' ; ClirisUis e cofi- 
lis, ohviam |)roililc ; ClirisUis in lcn.'), siibveliiiiiini. 
Cantute Doiniiio, omnis terrn '»•">. Aiijiu!, iii liitc diio 
iii iiiiiiin coiilrahaiii : Lalenlur ccali, el 664 «^.isk/- 
tei lerra ", propier toeleslein, ac posica leireslrein. 

«'•"' Psal. -»cv, 1. " iliiil. II. 

a Aliag ei niiiic XXXVIII. — Ilaljiia 25 Decein 
bris aiiiil o80. 

(81) E\r zli&eo^idria. Sic |iliiresrnilires. Ilogg. c 
Cl |'li : Kt? xi^v l).-{'.xi ''i'j Xp:3-:o'j ■;-i'/vr|3'.v « lii 
sanciain Clirisli naliviuiem. » Or. 1, Kij-:)jv /•.ata A Eir za Gsoydria ( !1), ehovr rsriO.lta zov ^oi- 
zr~ipo<;. 

A'. XrjiGzh; Yjvvatai, So^iia-ie • XpiG^zh; k^ o\i- 
pavdiv, dnavtfi-jaTs • Xpes-ci? erf y^s> u^^^uSriTs, 
"l^cazE zip Kvplxfi, .taca r) yff • xal, iv' <i|ji.C3(iT£pa 
(juvEAijjv EiTO.), EvcpairiaOupar cl cvparol, xal 
a-^^a.l^iucrOit) ri ■)•'!, Sii t^v E-rroupav.ov, slTa ir.i- aapy.a';-Evvr|(j'.VTO'j Kop(ou,xa'i0:ouxa'ir(.j-Yipo?-fi;j;(L)V 
'lr,iou Xp'.7T0-j - < lii iialiviciicin Doiiiiiii, el De;, tt 
S.ilv.iioii; iiublii Jcbii Cliribii, sccniidiiiii canicin. » 515 ORATIO XXXVIII. — IN TIIKOHIANIA. 514 

YSiov. Xp:--.>>; iv aaf/.V, TpOjj.!;) xa\ yapa aya>.- A CliiisUis iii ('aiiic, lieiiioro cl g;uulio cxsiiluuc; 
^iaiOi • Tpi5|ji(;), Sii TrjV iixapTiav • ;-;apa, Sii ■:>;/ tX~(oa.. XpttiTOi £X llapOivo-j • yjvaixs^ 7:a,'/0c- 
ViucTP, iva XpLJTOui^ivT^aOs [Ar|Tipsi;. Tfj o'J Tipoj- 
X'jvii T^v a~' apyr,; ; t!; oO ooJaC^t tJiv T£),£u- 
Tatov ; 

B'. IlaXtv ih gxoToj (82) AUcTat, TiaXiv zh tfCjq 
UytiTaTai, TraXiv Myj-xo; ay.ixM xo).a^£Tat, itaXtv 
T<rpaT]X aTuX(;j (puTiseTOt. '0 Xai?, 6 xaQT;|ji£vo; iv 
tsy.izii. T^;dYvo[a;, toiTto (83) tpio? (jicya tt)? ^Tit- 
Yv(i)a:iu;. rfi lify/iki ciap^.lOey • ISob "i-ixors zu 
ndrza Kuiru. T6 Ypi[j.|Aa uroxojpst, zh ■:TViU[jta 
uXsovcXTir, ai axtat napaTpixouTtv,fidXf,G£ta s-£ti- 
ipXSTai. '0 MsXxtojSkx (81) ouvdi-sTat • i djjifjTOjp, 
df:dT(up vivETat • djxi^Tdjp t^ r.pixipvi, dTidTfop t?> iriMiiorc, proplcr p(^t( aluiii ; g;iU(lio, |ir(ipU:r speiii. 
ClirisliiS ex Virgiiu'; iiiiiliercs, vir;;liiil.iU:iii Cdlile, 
ut Clirisli iiKilrcs siiis. Q;iis eiiiii, (|ui a priiicipio 
esl, non iidorai? Qiiis cuiii, (iiii jiosueimis csl, iion 
'aiidiil ac celcbral? 

II. lUirsus leiicl)i;c solvuiiUu', riirsus lux crcaUir, 
rursus iEgypUis U:iieliris ve\aUir ■', rursiis Isracl 
per coluiiiiiani illiiiiiinauir ". ropuliis, qiii in igno- 
raiili.'c lciicliris scdel '', iiiaguani cop;iiilioiiis et 
sciciili;e lucein iiispicial. Veieru iratisieruin : ecci 
fucla suiit omiiia iiova '°. Lillera ccdil, spiriuis su- 
peral, iiiiil)r;e prailcreiiiil, verit;is iiigiciliuir. .Mel- 
cliisedecli colliyiuir : (pii sine iiialrc cral, .-.iiie pa- 
ire enkiiur; piius (luideiu siiic inatre, posi aiiiem 6£'JT£pov. N(5[jtot 9u3£(.j; xaTaX'JovTat. nXr,p(oOf,vat C siiio palre. N;iliir,c l(';;i's cveiliiniur. Siipcriiiiin StX T>.v avoj xijfiov. XptJTbj (85) x£X£usf [jti] dvtt- 
■ri(vto[jt£V. ndrzci zii SOn}, xpczi\craze yeipuq, ozi 
naiSior iyemiOri i\jur, vldc; xa^ (8G) iddOrj i^jur, 
cv i) dpyJi i.-z} zcv Sipov avzov (t(Tj yip aTauptTj 
auv£-a(p£Tat), xal «a.Xelzai zo Hrcfia uvzov, fie- 
"iCLlrfr fiovJ,i}i;, Tf|? Toij IlaTpb^, "Axfe.lcc. Ttodv- 
vr,; ^odTw • 'ETOifidcTazezi]r oSdr Kvplov. KiYio (87) 
?of,(io!iat Tr,:; fi(ji£,oa? ttjv S'jva[itv • '0 djapxo? aap- 
j;ouTat, 6 \i'(o; Tra/uvzTai, 6 d^ipaTO,; (ipaTat, 6 dva- 
tf\^: dT,XaYaTat, o d/povoj (88) &rjyz-za.\, o l'lo.; to'j 
6£oij Yt6; dvOpto-tou yivsTat, 'Ji]crovc Xptcrzb^, xOic 
xal ci'ifiepor, 6 avzhq xcd sl^ zovc aliorat;. Tou- 
Satot axavSaXt^£aO(oiav, "EXXrjVSC StaYeXdTuaav , 
atp£Ttxo\ yMTJCilyzizijj^jav . ti-z -r.'.^. niuiidiiin iiiipleri oportel. Cliristus jiiliel : iie olisi- 
Siauius. Onir.es geiiles, jilamtiie miinibus '», (|iioniam 
parvulus ualus est nobis, et lilins (lalns cst nobis, 
cujus priiiciiintus supcr linmeiuin ejus (ciiin cruce 
eteniii! cxlollitur), ac vocntiir nomen ejns, magni 
consilii, lioc csl, palerui, jiurjelus ". Clamet Joan- 
nes : Parateviam Domiiii". Ego quoque diei liiijiis 
vim ac potcnliam claiii.ibo; caruis expers iiicariia- 
liir ; Verbiun crassescit; invisiliilis cerniliir; iii- 
taclilis laiigitiir; leuipore vacaiis iiiitiuiii siiinil; 
Dei Filius, lioiiiinis Filiiis ciriciliir, Jesus Chiislus 
heri, el hotlie, ipse et in sa^cula ". Jiida'i (iirend;in- 
lur, Gra!ci derideant, liKretiei lingiue priuigiiie af- oTav iotojiv (1)0) £'.; o'Jpavbv dv£pyii[j:£vov • el oe [jir, 
ti5t£, dXX' OTav £? 0'Jpav(ov £px'i[j.£vov, xat to^ xptTf,v 
xaB£j(5[j.£vov. 

P. Ta'jTa [J.EV iJaTcpov. Ti Zl vuv 0£otfdvia, f; 
ctavf,Yupt;, £iTouv rEviOXia • Xi-j-STat yip d[jL9(iT£pa, 
Suo x£t[j.iv(ov T:poiT,-,'opi(ov br. 'npdftJaTt. 'E'.fdvi] 
Yip 0£S; dvOptoTTOt? Sti ■j^svvfiasto; ■ -.h [jiv ilv, xal 
di't ojv Ix T0'j ai\ &VTO? (!)1), vTzlp atTtav xa't X^iyov 
(o'J5^ Y^P V' 't°'J Ao^jou Xoyo? dvtoTspo;) ■ ih 51, ot' 
f;[j.d; ■\-zvi'^z\tj; uaT£pov, 'tv* 6 Ti £lvat Sou?, xa't t^ 
e'j £tvai )(ap(ar,Taf [jtaXXov o't, ^£'JaavTa; f,|j.d; dT;6 
Tou E'j etvat Sti xax(av, 'zrjh; aiizh (02) -dXtv i-a- 
vaydyT) Sti aapxtoaEto?. "Ovoijta Oc, t(T) i^int^vct.t. '93' 
(j.cv, 0£o-jdvta ■ T(o oi ■^z^i\S.rsf)o.i, PEviOXta. 
deiii nirsus IncariKUioiieii) siuiui revocarcl. Tlieopliauia 
lur, quod appariieril; N;ilivitas vero, qiiod iiatus si(. ouatv (89), - ficiaiiliir. Tum credeiit, cuiir in rocUiiii asceiidcn- lciu vidoriut : qiiod si ne tuiii qiii(leiii, al certe 
ciim e coelo descendeiitcui, atque ut judiceiu seilen- 
tcm aspexeriiit. 

III. Vcruui li;cc posteriiis. Nuiic aiiieiii Tlicopna- 
nia, sive Natalitia, praisciis celibiitas : utroipie 
enim niodo appcllntur, diiobiis scilicct noiuiniljus 
uni cideuiqiie rei iinpositis. Deus ciiini per nativi- 
talem liominibus apparuit, aUeinni i|iiiilein jam 
exsislens, cl qiiideni scnipiterne ££3 ex seinpitcr- 
no, siipra causam onineni ac r;itioiieiii (iie(|iie ciiiin 
caiisa ulla Verbo siiperior crai); alieriiui, nostrae 
saluiis caiisa, pusiea facliis, iii, i|iii vii.-uii dederat, 
ideiii beatam quoqiie vilaiii laigiretur; vel potitis, 
ut iios per vitiuin a beala vita probqisos, ad caiii- 
igiliir ob cam causaiu liuc fe-tiiin apiiella- 21. sa. ii;, '« Exod. X, 21. '^Exod. xu 
"Mattb. III, 3. "Ilebr. xiii, 8. 

(82) Th cxdzci;. Per < tencbras > intelligit Grego- 
rius < errorem i et < peccaliiiii ; i jicr i liiceiii » iiu- 
leni, I vcraiii fidei doctrinaiii el virtiiteiii. • 

(83) 'ISizbj, elc. Iii Is.iia IX, 2, jiiMa LXX, legi- 
tiir : "IO£T?) tfCig [j.£Ya • < Vidit luceiii iiiagnaiii. « 

(84) Me.XyjceSex. Melcliisedecli siiie p:iUe ct i-iiie 
nialre fuit Cliristi lypiis. Uiiod qtiidciu iii Cliristi 
li:ilivitate completiim csl. Iliiic Aiig. tr;ict. 8 in 
Junn. ait : < Cbristiis singulariter ii;iliis ile paire 
sine iiiatre, ile inatre sine palre; sinc iiialre Deus, 
siiie palre lioino, « etc. 

(85) Xpiazcc;. Keg. c, K'Jpto;, < Doiiiinus. > 

(8C) Vlic: «cd, elc. SicLXXcl melioris iiot;i! codd. 
Iii cd., Tihi, xat. Quod sic vcilil Billiub : < Tar^u- " II Cor. v, 17. '« Psa . xlm, 1. IX, G. D his naliis cst nnlii-; filiiis, cl datiis est iiuliis. > 
(87) /uq-oV (,)uiiiiiiie Hcgg., i.';>'<). 
(88)"Ax/""5>'0(;."Ava,oxo,-|cgitNicc|ili(irtisin.l)i(irrft.' 
ailv. Consi. Copronijm. ap. .\l.ii, Uibliolli. nova V, ii, 
Cd. I.Dir. 

(89) nicTzevo-ovcir. Sic sex Rcgg.,C();,'.l.2 ct Or. 
2. Iii ed., T:iaT£'Joujtv, « ciediiiit. > 

(90) "IScocir. Itiio Coll). adiliiiii, a'JT(jv. 

(91) 'Ex zcv UEi vrzct;. Il:cc (lcaiiiil .11 iioiiniil- 
lis. 

(92) Avzv. Ileg. pli, scd recciiliori m;iiu:, iiu- 
-.i'j. 

(93) Tio ifarl\rcu. Clirys., to 9avf,vat. Mox ideia, 
TO oz -j^svvdiOa;. " •'' 315 S. GREGORll THEOLOGI 5ti: IV. llcc fosdim noslinm csl, lioc lioiiicrno liie A ^'- Tout(5 ettiv f^jj.Jv f, iravfiYJpij, t'j'jto iopTi- celobraiiius, Del nimiruin ad honiiiics atlvcnlum, ut 
ad Deuin accedamu.«, aul (id cnini apiius dicilur), 
reverlamiir, ul, dcposilo veteri liomine , novuni 
induaimis; et qvieinadiiiodum in veleri Adanio nior- 
tui siiuiiis, ita in Clirisio vivamus, duin nlmirum 
cuin Clirlsio el nascimur, ci cruci airigimur, et se- 
pelimur, ct resurgiiiuis. Pulclira enim in conira- 
liiim mulatio inilii sulicunda csl, ut, qiiemadmo- 
dum cx secundis rcLius molesia; vcneruui, sic eilam 
ex molestis Ixla; el jucund;c redeant. Cbi enim 
abundavit peccalum, siipernbundavit et gvalia '"; el, 
si gusius condemnavii, quanto magis Cliristi passio 
juslidcavil ? Qiiocirca non ut in piildicls feslis fieri 
solel, sed divine ; non mniidane, sed supra nmn- Jo[JiiV !jf]fji£pov, kn:or^[i.ia-J ©soO ■npbq a.'i6pil>Tzov:, 
Vva izphi; 0eov £vSr,[iTi5io[iEv (9i), i^ J-avc/.9w[j.£V 
(ouTtjj YJtp EtwTv oiy.tiizspo-j), l'va t&v icaXaiV; 5v- 
fipiozov dT:oO£[AEvoi, Tov veov ev6'jn'j[jLs0a* xaV (•jSTtep 
ev ■xC) 'A8i|ji d~eOdvo[jt4V,, o'jtojs ev xCo XpiJTw ^f;- 
aiojjisv, Xp!.aT(p xa\ auycevvtiJfiEvot (95), xa\ cruaTau- 
p&0|j.£vot, Jta\ auvOaTiTijjievoi (96), v.aX auvavtiTd- 
[Jtevot. Aet ydp [Jie TaOeiv ttjv xaV.Tjv dvTtaTpo'ff]V • 
xa\ toiTiep ex Tiov /^'■/''"'^■^-pwv, f,).0£ Td Au7:r,pi, 
ouTto; ex Ttiiv XuTTT^piJJv, e7:ave).0£tv Td /pTjaTi-epa. 
Uv yap e:t.lE(jracrev i] d^uiprla, i.^eps^z^plcrcrev— 
crer i\ yapn; • xsl ei \ yeuats xaT^xptve , Triato 
(jta/Xov ih Xpta;?/v TraOitv eotxaitoaev ; Tofcapouv 
iopTd^ojpLiV, [iLT] T,a.'n^i'jp'.v.Zi^, d).Xd OetxtTj; • [jti^ dane; nmi qiicp noslra sunt, scd cjiis qui nosler B xoajitxtu?, dXX' u7:£pxoa[;.ito; ■ [jit) Td fjfAlTepa, ^iXXd est, vel, ut reclius loiinar, cjus qui Dominus est ; 
non quoe infirmitatis sunl, sed qua: curalionis; non 
quae creationis, scd quaf regencrationis, cclcbrenius. 
Y. Id aulem qua raiione consequemur? iNcmpe, 
si nec domus vcstibula coronis cingamus, ncc cho- 
ros agiiemus, nec vicos ornemus, ncc oculum pa- 
scamus, nec aurem caiiUi nuilceamus, nec olfactui» 
nuiliebriler dcliniamus, nec gtislui lenocincniiir, iiec 
lacliii gralificemiir, promplis, inquam, illisad viiium 
■viis, ei peccaii januis, nec (lelicatis ei circumlluen- 
tibus veslious cniolliamur, quarum quod pulclierri- 
muni esi, nuUi usiii est, nec gcnimanim spleiulori- 
biis, iicc auri fuigoribiis, ncc ciilorum arliliciis iia- 
tivain pulcliriliidiiiein cmenlientibus, aliiiie aiiversiis 
diviiiam imaginem excogilatis; iicc coiiiessalioiii- ' 
biis et ebrlelalibus *', quibus cubilia cl impiiditi- 
lias adjuncla essc scio ; quandoquidem m:iloruin 
inagistroriiin niala! doclrinsc sunl, vcl piilius, ma- 
lorura seminum niala: scgetes. Ne alios c IVonilibus 
toros ligamus, vcntri umbracula G66 delicata fabri- 
canlcs. Nec fragranlia viiia,ncc coquorum leiiotinia, 
iiec ex'iiiisiiissima ungueiiia iii preiio babcainus. 
Nec terra et mare preiiosum nobis sicrcus dono of- 
feranl (lioc enini honore dclicias afTicere soleo) ; 
nec aliiis alium iniemperanlia snperarc contenda- 
iniis. llilii enim inlemperaiuia esl, qiiidiiiiid siiper- Td Tou f)[jt£T£pou, [i.aXXov Se Td Tou iiea-(jTou • (Jti] 
Td Tr,? daOevetar, dXXd td tti? EaTpEiai;^ [jtT] Td ivfi 
TtXdaotor, d).Xd xd tt,.; dva-Xdaeio;. 

E'. "EaTat tik touto tico; ; Mt) ■iTp'iOupa aT£cpavtb- 
ato[J.£V, [jiT) /opou; auaTT]ato[jteOa, [jtT] xoa[jiT]ao)[Jt£V 
dyutdj, [jiT] dcfOaX^iiv JaTtdatoijLev, [Jti] dxoT]v xaTau- 
X-fjajjiiev, [jtT] 6a9pT]atv exOrjXuvto^jiev, \s.t\ ytijaiv xa- 
Ta7:opve'Ja(oij.ev. [jit] d'.ff) )^aptaoj[j.£Oa, Tat; r.poyzl- 
poi; ei; xaxiav liSorf, xat eiaioot; tt); d;j.apTia;, [jif) 
JaOTiTi |iaXaxtsO(Ji)[jiev, dTcaXfi Te xa\ 7:eptf(5£OiJa)[), 
xa\ ^; t6 xdXXtaTov d"/pT]aTia, [J.r) XiOtov Stauyeiatj, 
(jf) xpuaou 7:eptXd;j'ieat, (jtf) -/pto^jdTOJV aotfita^jaat 
tJeuSoijtcVtov To t^uaf/.fjv xdXXoj, xa'ixaTdTT); elxovo? 
e;e',>pr|[jiviov • (jf] xtopioic; xa"t (jteOat;, oT? x-^iTa; 
y.j.\ d-eXyeia; oiSa auVcfeuy^jLevos • ^Treioi) xaxtov 
6ioaay.dXtov xaxd Td [j.aOfi[)iaTa, [xi.)J.O'J 51 r.cvr^pwv 
a7:ep;j.dTtiJV 7:ovr,pd Td 'cetopyta. Wf) aTtSioa? ■j'.J.r|Xd; 
7:r,5to[j£0a axr,vOT:oiouvTe; tt) yaaTpl Td Tr,; Opu- 
({•£uj;_. Mf) Tt[j.f;ato[j.£v otvtijv tou^ dvOoa^iiac, dtj/o- 
7iottov (JLaYyaveia?, ^j.uptov 7ToXuT£X£ta;. Mf) yf) xal 
OdXaaaa Tf,v Tt;.jLtav f][/.Tv xd7:pov otopocopeiTtoaav 
OJTOJ yxp iyiii Ti;j.av oToa TputffjV, Mf) dXXo; dXXov 
dx,oaaia vtxav a7:ouSdJojp.£v. 'Axpaaia yap £(jLo't, 
ixav ih TtepiTTiv xa't \mlp Tf)v "/peiav • xa'i Tauxa 
TreivtbvTtjjv dXXtov xa\ 6£0[/.£vtov, TtiJv ex tou auTou 
7:r,Xou Te xa"i xpd;jaTo;. fluiiin esl, iHusiiiie necessaries extedil; Idqiic esuriciilibiis aliis , alque iiioiiia lalioraiuibiis, iis, in- 
quani, qni cx eodcm liiio et leinperamcnlo consiant. 

VI. Veriim Ii.tc gcnlilibus, ac geiilililiis poinpis, D f7'- A